Skip to main content

Full text of "Diccionari catalá-castellá-llatí-frances-italiá. Per una societat de catalans"

See other formats


v^"^* M'l ím 


ïmmm \r:i 
:^i 


T^ 
m ^1 /O W^i ^^:. \r^ -C íf f. C ÏÏIL Í-CÍ STELLÍ-LL ATÍ-FRllES-ITiLIÍ . PER Ui\A SOCIETAT DE CATALANS. TOMO PRIMER. 
fiaralona, EN LA IMPREMPTA DE JOSEPH TORNER. 

1839. Es pro/)i(•il>"í 'If- fos autores. 
PC 

V. I 


PRÒLEG. V. ergònyos y lamentable es per cert l' olvid en que jau de temps immemorial 
la llengua catalana , la hermòsa llengua en que foren escritas las sapientíssi- 
mas Constitucions de Catalunya, que son la admiració del univers, y en que con- 
cebiren y expressaren sos gallards é ingeniòsos pensaments lo facundíssim Ausias 
March, y lo inimitable Dr. García. ^Quí al ve'urer la falta de Diccionaris de aques- 
ta llengua no creuria que èlla, lluny de ser sensilla, clara, concisa, precisa, 
exacta, ene'rgica, numerosa y fldida, es una gerga de una provincià bàrbara, desti- 
tuïda de lleys y de lletras, indigna de alternar, c' incapas de competir ab los pobles 
inès civilisads de Europa? 

En vista de est culpable descuid, no es estrany que los DD. Esteve, Belvitges y 
Jugla distassen tant de donar a son Diccionari, lo únic que merex aquest nom, 
aquell grau de complement y perfecció que requirex una obra de esta naturalesa; 
putx se pot dir que se engolfaren en un mar nou , sens tenir una carta de navegar 
que bastas a apartaries dels mòlts escolis ab que toparen. Tals son la falta de clare- 
dat , exactitud y precisió en mòltas definicions; la discordancia de algunas corres- 
pondenrias castellanas y llatinas; lo aplicar las accepcions dels vocables en lloc de 
deünirlos, com se veu en los verbs avarar, junyir, tastar y en mòlts altres; la re- 
petició' de casi tots los articles que constan de mes de una veu , en dòs , tres d mes 
llocs diferents , de la que es un exemple lo refra V home besa mans que voldria véu- 
rer crèmadas, lo cual se troba en lo lloc alfabètic propi de cada nom y verb que 
tè, y per fi la omissió' de una infinitat de termes castissos que deuen tenir aculli- 
niènt en lo Diccionari de la llengua. No obstant son traball sempre serà digne del 
apreci dels amants de 'ella y de las glorias del nobilíssim principat de Catalunya. IVIoguds de iguil bon zel que los referils autbra, hds associarem fa tfemps alguns 
catalans a fi de umplir aquell vuid , en cuant ho permetl-ssen iiostras forsas, va- 
lendnos de tots los medis que poguèssen conduir a bon évit nostra empresa. Fruit 
de èllj es lo Diccionari que oferim al públic, no creguds de que sia una obra qué 
porte en sí lo sèilo de la perfecció, però sí persuadí Is de que h'im niillorad y pujad 
un bon tros lo edifici interminable y susceptible sempre de nous retocs y anyadiduras- 

AdemL's,liabsnd observad las infinitas relacions que per sa incomparable inlustria 
tè aquest Principatablovebí regne de Fransa , y la seva passió' cada dia mes vehement 
perla divina música qui* immortalisa los noms dels sublimes poetas lírics de Itàlia, hem 
cregud útil anyadira cada article la sl'va correspondència francesa e' italiana; empresa 
traballosa y dificilíssima, com se veu desdeluego, putx un serio estudi y un incessant 
desvetllament han liagud de suplir per una guia, que no ha estad possible haher, per 
no existir un Diccion;iri du la llengua catalana a la italiana y ú la francesa. No dubtami 
doncs, que los naturals de est Principat acceptaran ab agrado aquest obsequi, si conside. 
ran que est Diccionari substifuex ventatjosamènt per un del castellà' al italià y al francès, 
de que tenian neccssit it pera traduir sos pensaments, als cuals poden donar la matèxa 
expressirf 6 forsa que tenen en catali, atesa l'afinitat de esta llengua ab aquellas. 

En cuant à la ortografia, hem abrassad las innovacions fetas en lo Diccionari 
castella-catala, que se publicd en Reus lo any 1836, per habernos aparegui bas- 
tant filosòficas las raliòns en que se fun la son autor. Sols en dòscosas no hem con- 
vingu 1 ab c'il. La primera es la substitució' de la n ú la ny catalana: putx encaraque 
nos creiem autorisids pera reformar niilloran 1 la ortografia de nostra IRngua, si se 
pod donar lo nom de reforma à T adopció' de una ortografia scnsilla, uniforme y fi- 
losdfica entre las niòlt.is que no merexcn esta calificacid y van en boga, no emperò 
pera introduir una lletra nova; axí com no se han cregud facultadas, ni l'A-alemia 
Francesa ni la Italiana, pera substituir i la sfeva g«, que sona com la nostra ny, la 
referida ií castellana. La segona es la col-Io! acití del accent circumfle^o. Sens exa- 
minar la cuesfió de si lo us de distingir los dòs sonidos que tè la x anteposand a 
ella una / cuand no tè la forsa de es suau , es d no mbs general y constant que lo 
de posar un accent circumflexo sobre la vocal qu.' se seguex cuand se deu pronun- 
ciar com las dos consonants sòbreditas, exposarem sensillamènt las rahòns, d per 
dirlio millor, la necessitat que nos ha obligad ú adoptar un mc^todo diferent deique 
seguex lo referit autor relativament a la col•locació del signe ab que distingex los 
dòs sonidos que tí- la consabuda lletra. Veènd ell que anti-posand una i i la .v se 
anyadcx i esta consonant un sonido que li dònan solament los naturals de un petit 
territori de Catalunya, abrass;! lo método de posar un accent circumfieí'o sobre li 
vocal que Tantecedex cuand pren la forsa de es suau, mc^todo mòlt mes filostífic qué 
lo adoptad per lo erudit Dr. Ballot en la seva Gramúlica y apologia de la llengua 
catalana, per cuant lo accent circumfleío col-locad sobre la vocal posterior d la x ^ 
com ho practica est hunnnista, no avisa ab anticipació que esta perJ lo sonido 
semblant al de la eh castellana. Perd, prescindind de sutilesas , se ha de convenir 
forsosamènt en que, adoptandse cualsevol de estos dòs métodos, la prosòdia no pod 
exercir lo sèu ofici en mòltas paraulas. Si pera indicar que la x pren la forsa de es 
suau, cal-locam lo accent circumflexo sobre la vocal que se seguex, la a de exà- 
metro no portarà accbnt agud, y per lo tant ningú podri dirnos que fem mal pro- nanoian 1 exà•n•ki•o. Y bí per evitar est inconvenient substituïm en la inatèxa veu lo 

actl.'nt agu 1 al circuinlleía. cuui lio fan los autors del J)ici•iünari iiublicail en 1803, 
no lli llaura un catali que no tinga per cíótic lo esdrúxul exdmetro percebind lo so- 
iiido semblant al de la eh castellana que deu tenir en aquest cas la x. Igual incon- 
venient resulta de posar lo acti-'iit cireuuilleío sobre la vocal que preceex a aquesta 
lletra, com liu practica lo autor del Diccionari imprès en Reus, puix que las dic- 
cions èxit, màxima, y pruxiíii eopiadas de aqui'Sta obra, si las pronuncijni com re- 
quirex la prosòdia de la grani.ltiea catalana, sjran tal veg ida veus de alguna llen- 
gua, perd de una llengua que no conexem. 

A íi de ocdrrer a estos inconvenients, nos liem vist precisads a introduir la no- 
vedat de col•locar lo accent cireuiíifleio sobre la matèxa x en las veus en que pren 
J.i forsa de es suau, ménos cuand se seguex d èlla una consonant, putx en est cas 
ts sabuda la regia general de que se deu pronunciar sempre de aquest últim luodo^ 
essènJ evi lentíssim que ab est nietodo quedan desembrassadas las vocals immeJia- 
tas ií la X per re'brer cuand convinga un accent agud tant 6 mes necessari que lo 
circumfleío. No faltarà algun zoilo que tindrà per un solemne disbarat lo col•locar 
lo referi'l accent sobre la x, funJanJse en que fins ara mjy se ha vist un accent so- 
bre una lletra consonant, y en que tots los avant itjes indicads no son suficients per 
abonar una innovació que abolex un us que conta sigles de existència. Perd ú. esta 
objecció, mòlt fútil en sentir de algunas persònas literatas consultadas per nosaltres, 
responem diènd, que lo accent circumllexo, en la llengua catalana, en rigor no 
merex aquest nom, putx no servex pera distingir las vocals llargas de las breus, 
ni las fuàcas de Ijs claras ú obert is, y sí solamint pera sjnyalar, com se lia dit, 
que la x imniedi.ita a la vocal sobre la que esta col-locad pren la forsa de es suau, 
per lo que no tenind ninguna de las cualitats ú oficis propis del nom que se li dòiia, 
y sènd un sigae admès en nostra llengua sols pera distingir los dos sonidos que tè la 
:v, ningú, atüsas las comolitats mencionadas, deu tenir dificultat en col-locarlo so- 
bre lílla matèxa per mes que sia consonant; axí com no la tingueren los castellans 
en posar sobre la lletra que tè lo soni Jo igual al de la ?ty catalana la titlla com- 
posta dels dos QL-cènts llirg y breu, que la prisolia llatina col-Ioca sobre las vo- 
cals pera senyalar la cuantitat de las síl-hbas. A nies de que, si lo argument de 
que un i cosa per útil que sia no deu jerse perquè fins ara niay se ha fet en tòt temps 
liague's estat poderós e' incontestable com voldra'n t d vegada que sia en aquíSt cas 
alguns subgèctes enemigs de que se altere en lo mbs mínim la ortografia catalana, 
com si esta tingue's tota la perfecció' de que es susceptible, d fòs de una llengua 
morta, segurament que ells ara no Uegirian iínpresas aquestas reflexions , putx Gut- 
temberg hauria tingud que desistir de posar en practica la seva ingeniòsa é inesti- 
mable invenció, desaprobada per tots los que may l^aguèssen vist multiplicar los 
exemplars de un escrit per medi de la imprèmpta. 

Altre de las variacions relativas a la ortografia, que se observaran en aquest Dic- 
cionari, es la adopció de la c en tòtas las veus que se escribian ab q. com en cu^rt-, 
ciiilitat, etc. , excepte aquellas en que es in lispensable esta última lletra, com 
çue, qui, quinquenni y altras, habendnos acomodad en esta part a' la moderna orto- 
grafia castellana per militar las matèxas rahòns que impel•liren a la Real Acadèmia 
Espanyola a adoptar aquesta innovació. * ■ 

Com lo partícip de pretèrit de un verb que te dos 6 mes accepcions , de las cuals 
una ó mes son anticuadas, y altra d altras estan en us, no es anticuad respecte de 
las últimas, lo escribim ab d tiaal en la terminacid masculina, sens repetirlo escrit 
ab í, per no acumular articles inútils j axí com escribim ab aquesta lletra final los 
partícips de pretèrit dels verbs anticuads en tòtas sas accepcions, per la rahò ob- 
via de que los vocables que ha desterrad lo us estan exempts de tota alteració com 
los de una llengua morta. 

En lloc de la V. (vide) tan usada en lo Diccionari pubiicad en 1803 1 escribim 
en versaletas la veu , frase, d refra corresponent mes castis d ines usad d que se re- 
met lo article, per exemple: ABORT. s. m. gastamènt, GANASSA. s. m. gakapia, 
MUNTADA, s. f. pujada, SUPORTAR, v. a. soportar. 

Suposad que se ha procurad evitar la repeticid dels articles que tenen mes de una 
diccid, es menester advertir lo método y reglas que hem adoptad a fi de que puga 
trobarlos fàcilment lo qui los busque. 

I. Los articles que constan de dòs ó mes veus, y entre èllas tenen algun subs- 
tantiu, corresponen al lloc alfabètic propi de aquest , d al del primer dels substan- 
tius , sin hi ha mes de un. Sols se exceptua la veu cosa per ser tan general. 

II. Lo article de aquesta classe que no tinga cap substantiu, se trobarà en lo 
lloc que per orde alfabètic toca al adjectiu, sin hi ha, d al primer dels adjectius sin 
ti" varios. 

III. Lo article que no te cap substantiu ni adjectiu, correspon al lloc alfabètic 
propi del verb, d del primer dels verbs sin tè mes de un. Se exceptuan de aquesta 
última part de la regla los verbs auxiliars haber , ser ó ésser, y los que fan de auxi- 
liars, com anar, tenir, los cuals no se considerarà'n en aquest cas com verbs, per 
evitar la excessiva repetició, que dificultaria trobar luego lo ijue se busca. 

IV. Lo article que no tè cap substantiu ni adjectiu ni verb, deu buscarse en lo 
lloc que per orde alfabètic correspon ú la primera dicció, cualsevulla que sia. 

Estàs, doncs, son las innovacions fetas en la obra, que subjectam a la censura 
dels intel•ligents que saben apreciar en son just valor lo immens traball de formar 
un copiós Diccionari de la llengua catalana ;1 la castellana, llatina y francesa. Ells 
judicaran si lo acert ha correspost als vius desitjs que tenim de ser útils als naturals 
del industriós principat de Catalunya. rAPTJCAno '. • 

DE LAS ABREVIATURAS EMPLEADAS EN EST DICCIONARI. adj. 
ailv. 
adv. 
adv. 
ady. 
yísr. 

A 

amb. 

Anat 

niit. 

Arit. 

Arq. 

Art. 

Astron 

aum. 

Bot. 

Catóp. 

Cir. 

Com. 

com. 

comp, 

COllj. Catóptr. COIlJ. dist conj. dis 

couj. adv 

Cron. ò í 

dim. . 

Dióp. 6 

Esc. . 

expr. . 

fam. . 

Farm.. 

Fi/os. . 

Ft'sic. . 

for. 

fr. . . 

fran.. . 

Geog. . 

Geom. . 

Gram.. 

Imp. . 

imp. . 

iiiterj. . 

irén. . 

irrcff. . 
. , t> 

ital. . 
Jurisp. Adjectiu. 

Ailvi•il)!. 
Advcrhi (lo lloc. 
Adverbi de iiioili). 
Advcihi d(; t("iinps. 
Veu do la A<5iicultura. 
Veu de rAlgcljia. 
Aínbiguo. 

Veu de l'Anatomia. 
Veu ó frase aiiticuada. 
Veu de l'Ai-itniética. 
Veu de rAnpiitectura. 
Veu de l'Artilleria. 
Veu de l' Astronoijiía. 
Aumeiitatiu. 
Veu de la Botànica. 
Veu de la Catóptrlca. 
Veu de la Cirurgia. 
Veu del Còrners. 
. Comú de dos. 
Comparatiu. 
Conjunccir). 

ÍCoiijuucciü distribu- 
tiva. 
{Coujuneció disjuue- 
tiva. 
ÍConjuncció adversa- 
tiva. 
onol. . Veu de la Cronologia. 

DlIllMlutlU. 

^iópt. . Veu de la Dióptrica. 
Veu de la Escultura. 
Expressió. 
Familiar. 

Veu de la Farmàcia. 
Veu de la Filosofia. 
Veu de la Física. 
Veu ó frase forense. 
Frase. 
Ell francès. 
Veu de la Geografia. 
Veu de la Geometria. 
Veu de la Gramàtica. 
Veu de la Iniprèmpta. 
Impersonal. 
Interjecció. 
Irònic. 
Irregular. 
En italià. 

ÍVou de la Jurisprn- 
deucia. 11. . . . 
Loc. . 
Lóg. . . 

Ilal. . . . 
Mdlj. . 
Mal. . . 
Mcd. . . 
mot. . . 
Milic. . . 
Min. . . 
mod. adv. 
Mús. . . 
n. p. ó 11. pi 
Na;,!. . . 
Opt. . . 
Oral. . . 
Orlogr. . 
P 
p. p. . . 
p. pros. . 
p. us. . 
part. comp. . 
jiart.CDiijunc 
Pers. . . . 
Pl 
PInt 
poe't. . : . 
Polit. . . . 
prep. . . . 
prou. . 
Pros. . . . 
prov. . 
Quini. . 
ref. . . . 
Ret. . . . 
s. f . . . 
s. m. . 
s. 111. y f. . 
sing. . . . 
sup. . 
t 
Teol. . . . 
territ. . . . 
V 
V. a. . . . 
V. lllip. . . 
V. n. . . 
V. r. . . . 
vulg. . . . 

Lloc. 

Locució. 

Veu de la Lògica. 

En llati. 

Veu de la Ma(|uiiiaria. 

Veu d(í la iMali•iii.itica. 

Veu de la Medicina. 

Veu ó frase metafòrica. 

Veu de la Milicia. 

Veu de la ,Minoralogía. 

íModo atlvoibial. 

Veu di; la Miísica. 

Nom propi. 

Veu de la Nàutica. 

Veu de la < )[)tica. 

Veu de la Oratòria. 

Veu dn la Ortografia. 

Partícip. 

Partícip de proti'rlt. 

Partícip de present. 

Veu ó frase poc usada. 

Par ticula comparativa. 

Particula conjunctiva. 

Veu de la Perspectiva. 

Plural. 

Veu de la Pintura. 

Veu de la Poètica. 

Veu de la Política. 

Preposició. 

Pronom. 

Veu de la Prosòdia. 

Proverbi ó proverbial. 

Veu de la Quimica. 

Refrà. 

Veu de la Retòrica. 

Sul)stantiu femení. 

Substantiu masculí. 

Substantiu masculí j 
femení. 
Singular. 
Superlatiu. 
Temps. 

Veu de la Teologia. 
rVeu ó frase usada eu 
'■ algun territori. 
Vide. 

Verb actiu. 
Verb impersonal. 
Verb neutre. 
Vcrl) rccijiroc. 
Vulgar. ( 


í ; .T- ADVERTÈNCIA. 

Las definicions , las adverl€ncias,y las corrcs- 
pomlencias llatinas è ilalianas van de Uelra 
l'odòna; las caslellanas y las francesas de 
lleha cursiva* % DICCIONARI (SAtïü2ÉÜ^11liSïaiL2iA--^2i3.ütS!Í=^SlLÜA'í22S^aaüaííÍ^* lA.. Primera lletra del aljecfidari y jirl- 
nicra de las vocals, la cu al se pro- 
imiicia del inatèx modo oii las llèii- 
guas catalana, castellana, llatina, fran- 
cesa é italiana , ço es , obrind la boca , 

V detand surtir llibre la respiració so- 
nora, sens nKHirer la llengua ni los 11a- 
his ni las dèuts. Entre los antigs ca- 
talans la À cijuivalia ;i la preposició ab , 

Y axi deyan : Ben i'/;í à gríin dolor qui 
peni son han senyor : ballat À bnlla 
d'or: nec ohia sinó À gran pena: y en 
las Crónicas del rev don Jaume, cron. 
16, se Llegex : E ^'engueren sols i escut 
e À lanca ; mes val morir k honor que 
viurer A deshonor. Taiiiljé se servian de 
ella en lloc de la preposició de, com se 
veu en a^viestas locucions : Uiixar k 
dir ; tenian k passar ; lo aial te ha k 
jutjar. A vegadas significaba lo matèx 
fjue pera ò d fi de; y en aquest sentit 
diu lo rey don Pere iii en las Constitu- 
cions de Catalunya, llib. iv, tit. xiii, 
cap. IV : k ocórrer la desidia que en los 
notaris c' tabellions fins aci es estada, 
\'olem , statuim , etc. 

A. La primera de las set llctras anomenadas 
dominicals , que scrvexen pera assenya- 
lar los dias de la semmana segons lo càl- 
cul cronològic. 

A. Servex pera la composició de mòlts verbs 
y altres parts de la oració que se íor- 
mau de substantius ó adjectius, com de 
bla AEiAMR , de consell aco^seuar. 

*. Vb olla SC l'òrnian mòltas l'rases ó modos 
adverbials , com k gratslènt , k voltas , 
de cap k cap, de gom k gòm. A. fran. A. 
A. 

k. Preposició que denota l'acció del verb, 
cuaud preceex als noms propis, ó apel- 
latius de las cosas , ó ciiand se posa 
abans dels infinitius rcgids d'altres verbs, 

TOM. I. com anar k dormir, anar À passetj. À. 
kà.À.h. 

. Expressa la cercanía ó immediació ;i al- 
guna cosa ó lloc , com asseutad k la tau- 
la. ./ Ad. À. A. 

. Significa lo paratge ó lloc ahònt suc- 
ccex ó lia succeid alguna cosa: com À la 
porta tle la iglesia. J. Ad. A. A. 
Significa la distancia cjue lii ha de uu 
lloc ;í altre, com de F'igueras k Barce- 
lona lli ha vint y set horas. À. Us- 
que. A. A. 

. Desprès dels verbs que denotan movi- 
ment senyala lo par itge aliòut se va , 
com anar a la Habana. A. Ad, in. A. 
A. 

. Explica lo termini ó fi de algun plasso, 
com de aquí k Nadal. J. IVan. A. A. 

. Significa lo temps en que se ha íèt ó 
executad alguna acció , com k deshora, 
k las nou del vèsjire, k mitjdía. ^ 
fran. A. A. 

. Significa lo modo de la acció , v. g. .i 
peu , -i caball , poc k poc. A. frau. A. 
A. 

. Expressa lo tis ó costum, com k la es- 
panyola, A la italiana, k la mariuesca. 
.4. fran. A. .\. 

. Denota la cuantitat ó número, com 
aquesta cosa val de trenta k cuaranla 
mil lliuras. J. fran. A. A. 

. Significa lo preu de las cosas, v. g. la 
carn va -4 sis sous. X. frau. A. A. 

. Expressa la connexió ó inconnexió de 
una cosa ab altra, com k pi'opósit de 
axó , k diferencia de allò. J. fran. A. 
A. 

. Se usa en sentit condicional al princi- 
pi de la oració junt ab temps de infini- 
tiu, y equival à la coiijuncció si, v. g. 
k saberho no hauria viugud , k dir ve- 
ritat. A. Si. A. A. 

2 <• 10 ABA 

A ! interj. aut. aï. 
A. Abreviatura (1(3 altesa. 

AA. Abreviatura de altesas y de autors, 
segòuslo contèst del escrit. Se usa tam- 
bé en la llengua castellana, llatina, 
francesa é italiana. 

AARON. s. m. barba de aarox. 

AB. prep. que se usa pera explicar lo me- 
di , nioilo 6 instrument al) que se l'a 
alsuna cosa. Con. Cuni. A^'ec. (^on. 
Deu advertirsp ifne en rtalui iorma con- 
tracció ab los articles; y axí se diu: 

COL, COI, COLLO, COLLA, COGLI. 

Ab. Junt y en companyia. Con. Cum , si- 
mul. Avec. Con. 

AE MÍ. Al)latiu dtí singular del pronom 
substantiu de primera persona junt ab 
la preiJDsicií» ab. Coiiniigu. Mecum. 
A^'cc iiioi. Alcco II con me. 

AB SÍ. Ablatiu de singular v plural del 
pronom substantiu de la tercera per- 
sona cu la siguilicaciú recíproca junt 
ab la preposició ab. Consigo. Secum. 
Ai'ec soi. Con se ó seco. 

AB TAI. mod. adv. ab ({ue se prevé algu- 
na condició ó caütat en un pacte ó 
tractat. Con tal. Dummodò. Poun•u. 
Purchè. 

AB TüT. mod. adv. No obstant. Con todo. 
Tamcíi , nllilloininus. Crpendant. Aon- 
dimeno, nuUa di meno. 

AB TÒT A\ó. mod. adv. No obstant. Co}i 
ío lo eso. Attameu , nibilominus. A\'''c 
lout cela. Ciò uou ostante, nou ostantc 
a questo. 

AB TOT QUE. mod. adv. aut. ab tot axó. 

AB TÚ. Ablatiu de singular del pronom 
substantiu de la segona persona junt 
ab la preposició ab. Contigo. Tecum. 
Ai'fic I oi. Con te ó tcco. 

ABACH. s. m. ant. aritmiític*. 

AB\C1AL. adj. Lo que p'-rtanv al abad. 
Ahíicia! , nhndens^o. .\l)batialis , ad ab- 
balem pertinens. Ahbatial. Abbaziale, 
attencute ad abbate ó ad abbazia. 

ABAD. s. m. Lo superior en alguns mo- 
nasíirs. Aliad. Abbns, cceuoblarcba , 
monasterii pfa>fectns. Ahbr'. .\bate. 

ABAU BF.NEin. Lo qui CU la seva iglcsia y 
territori tè jarisdicció cuasi episcopal. 
Ahiid bcndito. Abbas jure quasi epis- 
copali t'ungens. Abbe'beni. Ab.ite ordi- 
nato. 

ABAD MiTRAD. Lo qul CU ccrtas ocasiòus 
usa de insignias episcopals, ço es, de 
mitra, crossa, ctc. Abad milrado. ABA 

Abbas inftdn episcopnli ins'gnitus. Ab- 
be niitre. Abaté mitriato. 

ABADEJO. s. m. bacallà. 

ABAÜLSSA. s. f. La superiora de una co- 
munitat de religiòsas en la major part 
de/s ordes monacals v en alguns men- 
dicants. Abadesa. Abbatissa, sacranim 
vlri;inum antisflta. Abbessr. Abbadessa. 

AB\DÍ \. s. f. La dignitat del abad. Aba- 
dia. Al)batia, abbïlis dignitas. Abbaye. 
Badia, abbadia , abba/.ia. 

AB\[)ÍA. La cas.i en <[ue babita lo abad. 
Aliadiu. Abbatis doimis. Alibaje. Ba- 
dia. 

abadÍa. lerrit. La casa en que liabita lo 
parroco ó rector. Abadia. Parocbi do- 
mus. Presbyttre. Presbitcrio. 

ABADIAL. adj. a3.\cial. 

.\BAD1.\T. s. ni. Lo tcnitori ó districte 
assignad A cada abad pera eiercir la 
seva jurisdicció. Abtidin. Abbatis terri- 
torium. .■fí?ba}y. Abba/.ia. 

ABAL\NS\D,^DA. p. p. de .vbalansar 
v ABAUNSARSE. Abalaiizmlo. 

ABALANSMl. v. a. Posar las balansas al 
G, afinarlas. Abalanzar. ..Tlquare lan- 
ces. Mettre en e'quilibre la languelte 
d'iine i'tilance. Bilanciare , aggiustare 
il peso pcU'appunto. 

ABAL\>•SAU. luipcl-'.ir. Abahinzdr. Impelle- 
re, incitaré. Lancrr. Spingere, sven- 
tare , lanciare. 

ABAiANSARSE. v. r. Iiicliuirse. Abalanzarse. 
Ferri, propcnderc. S' e'iancer , se ruer., 
se lancer. Avventarsi. 

ADALASSARSE. Acomtítrcr à algii tiràndseli 
sobre. Abalanzarse. Aliuni impetere. 
Se jeter sttr. Gettarsi addosso ad alcu- 
no. sveivtarvisi, scagliarvisi sopra. 

AB\LL\R. v. a. aut. S'estir. Fesiir. Ves- 
tiré , induere. Habiller. Vestiré. 

AB\LLA'1\ DA. p. p. de aballar. Fesiido. 

ABALLl.MÈNT. s. m. ant. Desitj. Antojo. 
Vcbemcns appetitus. Caprice , caprice 
exli as'agant , J'anlaisie. Capriccio, fan- 
tasia. 

ABANDONAD, DA. p. p. de abandoar 
V ABAXDosARsE. .-/6««í/o/iaí/o; boldonu- 
do ; eiwHecido. 

ABANDOWMÈNT. s. m. abxndò.xo. 

ABANl)t)\AU. v. a. D>xar, desamparar 
una cosa, no l'èr cas de ella. A'iando- 
nar. Dcreliuquere , deserere. Delaisser, 
abandonner, quitler , de'guerpir. Ab- 
bandouare, lasciare, lasciaix in preda , 
in balia. ABwnrivAn. Dir fàstics :í algil. Bnldnnrir. 
Improperare ; injuria, coiitiiinclils alïi- 
l'inr. Injuiier , mc'prisfr en fiicf. Svil- 
lanc-j^ian-. 

ABANDONAR. Doiiar pcr iik'iios prpii al|»\iria 
cosa. Ilacer L•iirato. Minori prctio, mi- 
mis justo vcndcro. f^eiidve à has prix , 
nu rahnis. Gettar via. 

ABAM10N M\sE. V. r. Prfrtlrrr lo anlino, dosa- 
Irntai'se. y/lifindonarse. Animo ca<l('ic, 
tlnflcerc. Perdre coií/v/^c. Sooraj;j;lai">i. 

ABAM)(i>Ar>SE. iMitiTsarfO ilrl lòt à aliiiina 
cosa , com A la pietat de al^i'c , als vi- 
cis, ctc. y/lmiulonarse. Se tratlere. Se 
livrer , s' iidoiiner à une chose. Coníi- 
^ (larsi , darsi intievameiite. 

ABANDONAusE. Despi'eciarsp, piivilipso, alinv- 
ras»anaisc. Envií rrerse. Vilcseerc. Se 
pros/iluer. Avvilirsi. 

ABANnoNABSE. ]No ciiidar de saí (>l)l!!:;nriòns 
(> interessos, yítiaiulnnarse. Socortli.T at- 
í(uc ij^mvi.T f,i\ ^.Y^l^t'r^•■ S' tilmiidoniicr, 
laisser aller les clioscs au luisard. Scio- 
pM-are, stiMccurarc. 

A15\]N])0N0. s. ni. L' acció y efecte de 
abandonar y a])andonarse. Abandono , 
abandonamiento. Derelictio, destitu- 
tio. Àbandon , abandonncntent. \hhan- 
donrtmeuto , aljbandoiio. 

AH AMO. s. m. ant. vano. 

AlïAiNlLLO. s. m. ant. ventall. 

AB\^'S. prep. conjuiic. (|uc denota ante- 
rioritat de lloc <i tèinps, v se anteposa 
sempre à las partícidas de v oue. yJn- 
tes. Priusquam , antequani. Avant. Pri- 
ma di, prima clie. 

ABANS. adv. t. f|ue denota preferència en- 
tre 1a> accions A' desltjs, y e([uival à 
piximeu. .íiites. Imò, quinimò. Plutot. 

PiuttciSÍO. 

ABANS. Dcüota també preferència de tí'mps 
ó de lloc. Anles. Antea, priíis. Aupa- 
ravant. Innanzi. 

ABANS. Parland del temps v sas divisions se 
acostuma usar com adjectiu, y equival 

à ANTECEDENT Ó ANTERIOR , V. {;. lo dia 

ABANS, la nit AEANS. Anles. Prior, an- 
terior. Pre'cedemment. Prima, prece- 
dentemeiiíe, da prima. 

ABANS Ó ABANS BE. COnj. adv. ANS BE. 

\BANS DE TOT ó DE tòtas cosas. mod. adv. 
Primera ó priucipaliiiènt. y/nte todas 
cosas ó ante lodo. Primò, aute om- 
nia. Àx'ant lout. Prima di tutto. 

DE ABANS. mod. adv. fam. De temps ante- 
rior. Ve antes. Priori tempore. D' au- ABA 1 1 

paravanf. Prima cbe, da prima di. 
AliANZ. adv. 11. ant. tVANT. 

AlíMlATlI), DA. p. p. de ABARATIR, ^a- 
rnliidtK 

AJÍA11.A11R. V. a. Disminuir, a]>axar lo 
preu de alguna cosa. Se usa també 
com recíproc. Aoaralar. Pretium mi- 
nuere, subinittere. Rabaisscr , diniinuer 
le jtrix. Sccmare, nunioiiiare. 

AliAKCA. s. f. ant. Calsat rústic fèt de 
cuiro de bou, caball , etc. , sense assa- 
honar : tapa la j)lanta y los dits del 
peu , y se lliga ab cordills ó corretjas 
sobre la empcnva y tormèll. Abarca. 
Però. Cbaussnre rustique de peaii non 
tanne'e. Cal/.amento rustico proprio d'al- 
cuiíi pacsani spagnuoli. 

ABARCA DE FUSTA. aut. SoC. ZueCO. SoCCllS. 

Sabot. Zoccolo. 

AT.ARCAD, DA. p. p. de abarcar. Ahar- 
cado. 

AüARCAiMÈAT. s. m. L'acció y electe 
de abarcar. Abarcadnra , nbarcamien- 
to. Susceptio. End)rassenient , etrcinte. 
Strctta, strettura. 

ABARCAR. v. a. Encarregarse algú de 
mòltas cosas (i negocis ú un temps. 
Abarcar. Multa siinul aggredi , moliri, 
suscipere. Entrepreiulre. lutrapreiide- 
re, assumere. 

ABARRAGANAD, DA. p. p. de ^barra- 
ganarse. ^íinancebtido , nbarraganado. 

ABARRAGANAMÈ.NT. s. m. Ainanceba- 
mènt. Anianceharniento , abarragana- 
miento. Concubinatus, pellicatus. Con- 
cublnage. Concabiuato. 

ABARRÀGANARSE. v. r. Amancebar- 
se, amistaitsarse. Amanceharse , abar- 
raganarse. Pellicatum agere, pellici 
obstriugi. P'ivre daus le concubinage, 
s' amoiiracber. Invescarsi , invagliirsi. 

ABARRÀGANARSE. ABANDONARSE. ' • 

AI!ASSAMÈ^'T. s. m. ant. abaxa.mèvt. 

ABASSAR. V. a. ant. abaicar. 

ABASSAT, DA. p. p. de aeass.ar. 

ABAA'SAR. V. a. ant. abanar. 

ABAYSAT, DA. p. p. de abaysar. 

AB.\Sr. s. ni. La provisió dels víurers 
necessaris. Abasto. Aiinoua. Poiirvoie- 
rie , proi'ision de wres. Vettovaglia , 
vivanda. 

DONAR LO AEAST. fr. ABASTAR , 611 la segòna 
accepció. 

DONAR LO ASAST. fr. mct. quc expressa la 
tacilltat, desembras y promptitut que 
tè algú en lo despatx ó mauctj dels ne- V2 ABA . , 

gocis ó altras cosas; y axí se diu: fula- 
no DÓNA LO ABAST d tòt. Triier expedien- 
íe. In negotiis expcdiendis faciliUitem 
habere. É'n- habiie , inslruil , iiilelU- 
gent. Attfiidere ad ogui cosa , ésser da 
tutto, aver in eapo ogui innstiere. 

NO PODER Ty>N\R LO AHAST. ÍV. Itiet. Ao pO- 

der algú donar cap als mòlts negocis de 
que esta ple. Estar ó ^•prse ahogado; 
no poder dar v'ado. l'rRmi, gravari. 
Ètre accahle' d' nffnircs. Ésser insufli- 
cientc , avcr gran rompicapo, ésser 
nell'ac([iia fnio a gola. 

ABASTAD, DA. p.p. de abastar. Àlcan- 
zado ; ahnslccido. 

ABASTANT, adv. ant. b\sta>t. 

ABASTAR. V. a. Haher lo (pic està en al- 
gun paratge alt i'> distant. JUanzar. 
Mami prcliendcrc. Atteindre. Staccare, 
arrivarc una cosa. 

abastar. Donar lo abast de gí'ncros, ali- 
ments, etc. Jbastrcer. Alimoniaruni ,. 
aliarnnif(ue rcrum copiain pararé. .-//'- 

• proi-isioiiner , poiirsoir. l'rovvedcre, lar 
le provvistc. 

ABAíTAR. V. n. Ser suficient ó bastant. 
Bastar. Suflicerc. Siijjirr , ctrr asscz. 
B:istare , essere abbastanza. 

ABASTüM:JAD()R, UA. s. m. y f. ant. 
Lo qui abastoneja. Jpatcador. Fuslibus 
cxdens. Celui qui hiitonnc. Bastonatorr. 

ABASTONCIADURA. s. f. ant. L'acció 
V electe de abastoiiejar. Jprtlramienlo. 
FustunriuMi , fustigalio. Basloiinade. 
Bastonatura. 

AB\STONEJ\R. v. a. ant. Bastonejar. 
.-ípalfitr. Fusté cxderc. Bdtonmr. Bas- 
tonare , percuoter eon liastone. 

AIVXSTONEJAT, D.\. p. p. de abvsto- 
Ntj \r. .'/paleado. 

ABAT. s. m. ABAn. 

ABATAN\D,DA. p.p. de mmtinir ./I>ü- 
tr.nado , hatanado. 

ABATANAR. v. a. Copejar lo panvo en 
lo liatau pera trànrerli Toli, v donar- 
ii lo cos corresponent, .fhatnnar, halu- 
nar. Pannum batucre, luudere. Foii- 
ler. Sodare i panni. 

AüATIMÍíNT. s. m. L'acció y .efecte de 
abàtrer. ^■íbalimienlo. Dejectio, ever- 
sio. Abaltement. Scadiniento , lo sca- 
dere. 

ab^timè>t. Postraciú, falta de forsas. M'a- 
tlniiriito. Yirium dejectio. iufirniitas. 
.'/hal tement. Infraliniento, sfinimento. 

abatiment, met. Decaïment, falta de duimo. ABA 

Abatlr.iicnto. Animi dejectio , dtiinissio. 
jibattenienl. Fralezia, fievolez/.a. 

ABATIMENT, met. HumiUatió. .4hatimienlo. 
Abicctio, depressió. De'pressivii. Abbiz- 
zione, aggeccluaieuto , tapiuità. 

ABATIMENT. Entrc mercadèrs l' acció y 
efecte de abàtrerse , suspenènd sòn gi- 
ro ó tràfic, sense pagar sòs deutes. 
Quie'ira. jN'egotiatoris, qui solveudo 
nou est, d negoliationc ccssatio; bono- 
runi ccssioiie , credltoribus oblata dis- 
solutio. Falllile. Fa'.iinK'iilo. . 

ABÀTRER. V. a. Fer càurer, tirar à ter- 
ra. Abatir. Dejicere, evertcre , pros- 
terncrc. Abattre. Abliattere , atterrare, 
demoliré. 

AKvTP.r.R. met. Humiliar, envilir. Se usa 
també com recí[>roc. Abalir. Deprime- 
re, probro aflicere. Abiiisser , dtpri- 
mer. Deprimcre, avvilire, rintuzzare. 

ABÀTRKR. Fèr pLínlrer lo àiiiuio, las forsas. 
Se usa mès comuiuiiènt «om recíproc. 
Abalir. Alicujus aninium aut vires frau- 
gere. Accabler , humilier. Aflieyolirc, 
snervare , abbaltere, fiaceare. 

ABÚRtR. ant. VÈNCER. 

ABÀTRER. ant. REBAXAR (> DEStONTAR. 

ABÀTRERSE. V. r. Suspéndrcr lo mercader 
sòn giro ('i tràfic sense ])agar sòs deutes. 
Qtiebrar. Creditores sohitionc fraudare, 
l'oro ccdci-e, credltoribus drcoquere. 
Fiiillir. Falliré, far fallimcnto. 

ABATÜD, DA. p. p. de ab.àtrer y abv- 
TRERsE. Abatido ; qiicbrado. 

ABATÜD. adj. que se aplica al mercader 
(pic lia Ict bancarrota. Qucbrado, Ja- 
llido. Alieni a-ris decoclor. Failli. Fal- 
lito. 

ABATUDAMÈXT. adv. raod. Ab abati- 
ment. Abatidamentc. Abjecte, demissè. 
Bassement. a^-ec abaltemeiit. Abbietta- 
mentc. 

A15AX. adv. II. En la part inferior. Aba- 
jo. Infra, dcorsum. Sous, dessoiïs , par- 
drssnus. Sotto, di solto. 

ABAXAÜ. DA. p. p. de abaxar y aba- 
XiRSE. fíajado; lundido ; agobijdo ; 
humillado ; metiguado , K'aciado ; nier- 
mado. 

ABAXADÒR. s. m. Lo (pii tòn ó abasta 
los panyos. Tundidor. Panni tousor. 
Tondeur de draps. Cimatore. 

estar í.y LOS ABAXADüRs. fr. met. y fam. 
territ. Estar algü en decadència. Dar 
baja . andar ó ir de capa caida. In de- 
terius ruere^ à pristina fortuna dcci- tlere. Dechnir de sa fortuiif , de son 

crcdil. Fai»! acqua. 
AJÍVXAMÈM'. s. ni. ülsmiímció ticl 

preu , valor y estiinac'nj ile al;;uiia cusa. 

fíaja. Pretii remissió, tlimiímtio. Baiiir-, 

itiiniíiuliíin de prix. Discrcdito. 
AüAWMÈNT. ant. DAv.n.nMkNT. 

.IBWtMÈVT. ailt. AEAT1MK\T. 

AüAWR. V. a. l'osar ni lloc iiiforiòr l'i 
iiK's l)ax alj^uiKi cosa í|ue cstaha alta. 
Bajíir. DciiultiMc, sulmiitturo, ilcpoiic- 
le. Rdhíihser. Abbassaru , clisccndciu , 
mettere iii basso alcuna cosa. 
abaxar. Disiniíuiir lo prou, valor y esti- 
mació dl' alj^uua cosa. Bajar. ílenuii 
íestiiiiatioiiiíui vel prctium minuere. Di- 
rninuer , riibaüre du jirix. Minoraré, 
siiilimirc. 
ABAXAit. Humiliar, abàtrer; v. ç,. jo li fa- 
ré aba\iu l'orgull. Bajar. Humiliaré, 
svibigere. Rai-aler , abattre. Abbassare, 
fiaccar lo coriia. 
ABAXAR. Inclinar envers la terra alguua 
cosa; com abaxar lo cap, lo cos, etc. 
Bajar. Inclinaré, inflectere. Incliner , 
peniher. Incliinare, incurvare, piegare. 
ABAXAR. Tallar lo pel dels pauvos é igua- 
larlo ab las estisòras. Tundir. Paunos 
tondere. Tondre. Limarc. 
ABAXARSE. v. r. lucliuarse, ajotarse. Aso- 
biarse. Incurvari. Si' baisser , s' incli- 
ner. Incbiíiarsi. 
ABAXARSE. liuuiiiiarse. Abatirse, hurnillar- 
se. Abjici, demitti. S' abattre, ramper. 
Rincliinarsi. 
ABAXARSE. Parlaud dels rius, disminuirse <J 
minvar l'aigua. Menguar , K•aciar. Flu- 
vium vel (lumen decrescere, aquas per- 
dere vel niinuere. Decroitre , diminuer. 
Scemare. 
ABAXARSE. Disuiinuirse, com lo blat de nna 
pila, sac, elc. Menguar, mermar. De- 
crescere, imminui. Souffrir du de'chet. 
Diminuire. 
ABBATE. s. m. Lo clergue de ordes me- 
nors per lo conuí , vestid ab liahits cle- 
ricals à la romana. Abale. Clericus mi- 
uoribns ordinibus initiatus, veste non 
talari , at clericali indutus. Abbé. Abaté. 
ABCES. s. m. Cir. Espècie de tumor. Jhs- 
ceso. Abscessus , tumor. Abcis. Ascesso. 
ABDICACIÓ, s. f. L'acció y efecte de ab- 
dicar. Abdicacion. Abdicatio. Abdica- 
lion. Abdicazione, addlcazione. 
ABDICAD, DA. p. p. de abdicar. Abdi- 
cado. ABE 13 

ABDICAR. V. a. Hcnunciar. Se diu par- 
laud de las auturllats soberanas , com la 
corona, lo imperi. Abdicar. Abdicaré. 
Abdiíjucr. Kiiu\n/.iare la corona, dismet- 
torsenc. 

ABnrcAR. for. Renunciar de sa pròpia vo- 
luntat lo domini , propietat ó dret de 
alguna cosa. Abdicar. Abdicaré. Be- 
nnnccr. Rinunziare. 

AliDO.NH^N. s. ni. Anat. bax nkntre. 

AJ!Ü(J.S. aúj. pi. ant. L'u v altre, los dòs. 
Ainhos , (inibos li dos. Ambo, uterque. 
L'un et l'autre , tous les deux. Ambo, 
ambi , aínbuduc , amblduc, aniendue, 
amendune. 

ABDOSOS. adj. pi. ant. ABnos. 

AliDUCAR. s. m. ant. aldicar. 

ABÜUY. adj. [)1. ant. abdos. 

ABDUYS. adj. pi. ant. abdos. 

ABECÉ. S. 111. p. us. ABCCEUARI. 

ABEci;. met. Los primers rudiments ó prin- 
cipis de cualscvol ciència ó facultat. 
Abecé'. Scientiarum elemcnta. Abc,coni- 
niencenient d'un arl,d'une science.hh- 
bici. 

>•o SABER LO ABECÉ. fr. fam. Ser mòlt ig- 
norant, no saber los principis de algun 
art ú ofici. No saber el crislus , la car- 
tilla, lu summa ignorantia versari; vel 
prima ariis rudimeuta ignoraré. // ne 
sait pas l'ahc , ne savoir ni A ni B. JVon 
sapere l'abbicï. 

ABECEDARI, s. m. L'òrde ó scrie de las 
ll(>tras dècada \[t:i\ij:^wA. Abecedario, al- 
fabet o , abecé'. Alphabctuui. Abc , ahe'- 
ce'daire. AU'abetto, abbecccdario. 

ABECEROLAS. s. f. pi. carta, per lo lli- 
bret que conté lo abecedari. 

>0 SABERÏE LAS ABECEROLAS DE ALGVXA COSA. 

fr. fam. Ignorar alguua cosa ó no po- 
der donar rabó de ella. No saber de la 
viisü la tnedia. Penitüs ignoraré. Igno- 
rer parfaitement une chose. Nou sa- 
perne l'abbic'i, mancaré deirinteüigeii- 
za de' jiriíicipj. 

ABEDULL. s. m. Arbre de vint à trenta 
peus de altura , del cual per incisió 
destil-la una aigua que es un remey 
eficas contra lo mal de pedra. Los seus 
brots ó rebrots servexen pera unir unas 
ab altras /as bigas dels ratjs de fusta, 
pera ièr paners, canastras, etc. Abe- 
dul. Betula alnus. Bouleau. Betulla. 

ABEGOT. s. m. ant. Insecte, burinot, en 
In segona accepció. 

ABEILAR. s. m. aut. buc de abelias. 14 ABE 

AJ3ELIMÈNT. s. m. aiit. L'acció y efec- 
te de ahelir. Adorno , oniato. Decora- 
meu, e>Loniatio. Parure , embellisse- 
tncnt. Ahbelliíntíiito, f'regio. 
ABELIR. V. a. aiit. EMBÈLLin. 
AUELIT, DA. p. p. de abei.ir. 
AIjELLV. V 1'. Insecte al) alas , de tres ó 
cuatre liiieas de Uarg , ijuc junt al) al- 
tres iiidividuos de sa uiatè\a espècie ía- 
brica la niei y la cera. Abeja. Apis. 
Aheillf. Ape, peecliia. 
ABELLA. Ilèi•l)a de dòs peus de alsada , que 
fa la flor blanca , y tè l'arrel en lòrma de 
dòs cabtissas semblants als t<;stícuU de un 
ao•i.Comyaitoii dr j'erro. Orcliis bifolia. 
Tcsticul•'-dc-chien. Testieolo di eane. 
ABELL.v bÒhda. lusectc. BUKirsoT, CU la sego- 
na aceepcií). 
ABliLLAU. s. m. Lloc en que hi ha cria 
ò bucs de abcUas, Colmi•iiar. Alvear , 
alycare, alvearium , apiariuin. Endroit 
oii il y a des riichrs. Alveario , alveo , 
alvearo. 
ATíELLXROL. s. m. Aucèll. ASELiEnoL. 
AlJL•LLliK. s. ni. Lo qui cuida de las 
abellas. Cnlmcnero, (/ïe/Vro. Apiarius, 
nieíLaius. Goin'cnieur deu abeUles. Cu- 
ratore del melajo. 
ABELLÍ:^110L. s. m. Aucèll de unas tres 
pulí»adas de llarg, que tè las alas de un 
blau V verd mòlt bonic , v ^o pit grog. 
Perseguex à las abellas y .se las menja. 
Abejanico , azulejo. Merops, apiaslra. 
Giícjfifr , merops. Vespa jo, vcspito. 
AHELLl•lTA. s. 1'. dini de abclla. Abcji- 
( a , d'ii'jillii , íd'cjiln, abeju/íla. Apicula , 
apí^tu'-i. Peiite abcdle. Peccliictla. 
AUELLIMÈNT. s. m. ant. L'acció y efec- 
te do abellir. Adorno, onuito. Dccora- 
uien, exornatio. Piirurr, cinbcHisscmeitt. 
Abbeüinicnto , tVegio. 
.M5ELLI11. V. a. anl. EMEfeiLin. 
ABEiiiK. ant. AdUADAB, en la tercera ac- 

cepcií'. 
Ari.l.1.1!", DA. p. p. de ABELLiu. 
AHl LLOÍ,, s. ni. Aucè'.l. ASELiEnoi.. 
AllLlíCOC. s. ni. Lo fruit del aberco- 
quèr. Es casi rodó, de una A dòs pul- 
gada.s , de colòr grog clar ó blauc, v à 
vcgadas tè part de encarnad. Dins del 
pinyol tè una aitie;!'..i. Albaricoque, al- 
hericoquc. .\rmeniaL•um nialuni. Abri- 
cni. >lcl'ae.i, .ilbicocca , albercocca. 
A15Er.(.(íQl ÈK. s. ui. Arbre fruiter mòlt 
frondós, que tè las fuUas de un terd 
\iu y de figura de cor. Albiiricoqueyo , ATÏÏ * 

albaricoqae , albericoque. Ma! us arrae- 
niaca. Abricotier. Meliaco, albicocco, 
albercocco. 

ABET. s. rn. Arbre, espècie de pi, del 
cual flues. la trementina. Li seva fusta 
es preferida à las altras pera fèr ins- 
tnuiiènts músics de curda. Aiielo, pi- 
nabcte. Pinus abies. A^et, sapiíi. Abeto, 
abete. 

ABETERNO. loc. llatina que usa a vega- 
das la gent instruïda, y significa: dès- 
de la eternitat. Abeterno. Ab xterno. 
De tou/e e'ierniíe. Fiu dall'eternità. 

ABEURAD, DA. p. p. de abelrau. Abre- 
\•íido. 

ABEURADOR, s. m. Lo qui abeura. 
Abrfivoiior. Adaquator. Celui qui abreu- 
i'e. .Vbbevcratore. 

ABEURADOR. Lo lloc aliònt se abeura al bes- 
tiar. Abrei'adero, abre^'iidor , pdon , 
aguaderó. Aquàrium, adaquatus. Abre- 
voir. .\bbevcratojo. 

ABEURADOR. Lo vas en que se posa l'ai- 
gua ])cr J)durer los aucèlls. Bebedero. 
Vasculuui a<(uarluui. Augei. Bevera- 
tojo. 

ABEURAR. V. a. Donar bíUirer al bestiar. 
Abrci-ur. Adaquare , ad aquàrium du- 
cere. Abreu^'cr. .\bbeverarc. 

ABEURAR, ant. REGAR. 

ABIA X.\D, DA. p. p. de abi i\ar. Scxgado. 

ABl.WAR. V. a. Tallar ó partir i biax. 
Sesgíir. Transversè, obliquè sccare, .sciíi- 
dere. Echancrer. Incavare, tagliare a 
biosciü. 

ABILLA.MÈNT. s. m. ant. L'acció y efec- 
te de abillar. Adorno, orntilo. Deco- 
ra inen, exornatio. Parure, ornemenl. 
Abbellitura, abbclliíiiento. 

.\B1LLAR. v. a. ant. adoilnar, en la pri- 
mera accepció. 

ABILLAT, DA. p. p. de abillar. 

.ABIMCJU. loc. llatina que se usa eu ca- talà pera significar dèsdel principi ó de 
tèiups aiilig. Abinitio. .Ab Inilio. D!s te 
conimenccnient. Dal principio. 

ABIMESTAT. adv. derivad del llaU,que 
se usa cu català pera significar sèiisc 
fèr testament; y así se diu: ba mort 
ABitTEsTAT, ÇO cs , lia uiort sèiisc fèr 
testament. Abinirsialo. Ah inlestato, in- 
testato. AL-inteslat. Ab inlestato. 

ABIS. s. in. ant. abisme. 

ABISAR. V. a. ant. abismar. 

ABisAR. V. n. ant. edtr.írsen , cu lo sentit 
de enfòusarse. ABL 

ABISAT, DA. p. |). de abisar. 
AllISMAD, l)A. p. p. ile abismar y abis- 

MARSE. ÀL•istuado. 
A151SMAR. V. a. ant. Coufóiidrer, ab:i- 

trer. ^íhisiiuir. Depiiinere, (Ipliiuleifí. 

Confondre , Iniïnilit-r. Roviíiai'c. 

ABISMARSE. V. T. l'iClipitalSf Cll Ull aljis- 

ine, ó cdurer en òll. ./l/iundrsf. Se iii 
liaratliriim aiit proluiidiini iiijieriT, 
vel riicre. Sf j)i•ei•ij>il<•r. l'roíondaisi , 
sprofoiidarsi, immer^crsl. 

AUIS.MI'^. s. m. l'roi'unditat mòlt i;raii. 
.Jliisnio. Al)vssus, liaratlii'um, vorago. 
-ílií/nr , i;;oiijj'rc. Abismo. 

ABISME. Lo intern. .-ílnsino. Inlcii , gelien- 
iia. Enfer. Interno. 

ABISME, iiiet. Lo qne es immens (■ iiicom- 
prelien.sil)le. Abismo. Iniïnensuin , in- 
coiiiprilieiisibile. Abtnie. Voragine, vor- 
fice , gori;n. 

ABITAMÈNT. s. m. ant. habitació. 

AIjITATC.E. '.. ni. ant. mBiTAció. 

ABIECClO. s. t'. Al)atiiiiènt , liuniiliaciú. 
Abypccion , ahaümiento. Al)]Vctio. Ab- 
jfction. Abbiezione, aggecebimento, al>- 
Ijiettezza. 

ABJECTAT,DA. adj. ant. Abatnd, bu- 
miliad, nienosprociad. Abyerto. Abjec- 
tus , vilis lactus, couteui))tus. Abject , 
has, mt'prisable. Abbletto, nrgletto, 
depre.sso. 

AB,IÜRACIÓ. s. f. L'acció y plècte de ab- 
jurar. Abjuracinn. Detcstatio. Ahjitra- 
lion. Abbiurazione. 

AÜJURAD, DA. p. p. de abjurar. Abju- 
rnclo. 

ABJURAR. V. a. Desdirse, retractarse ab 
jurament del error ó equivocació que 
se babia patid. Abjurar. Ailinissum an- 
tea errorem juramento detestari. Abju- 
rer. Al)biurare. 

ABLANID, DA. p. p. de abiamr y abia- 
MRSE. Ablandado , emhlandetido ; mu- 
llido ; rel•landpcido. 

ABLAMDÒR, RA. .s. m. y f. Lo qui 
ablanex. Jblandador. MoUiens. Celui 
qui nmollit. Moliitivo. 

ABLAMDÜRA. s. f. ant. ablamvènt. 

ABLAJNIMÈNT. s. m. L'acció y electe de 
ablanir. AL•landamiento. Molíitudo, inol- 
Hmentum. AnioUissement. Moüifica- 
raento , mollitica/ione. 

ABLANIR. V. a. Estovar. AL•landar , em- 
b/andecer. Molíem reddere, moUire. 
Amollir , adoucir. MoUificare. 

ABLAMR. La.íar, suavisar alguna cosa. ABO 1 5 

Ablandar. INIoüiic, lenire. Altendrir , 
reldcher. Addolcire , raminorbidare. 

ABLA>•iR. mct. Mitigar la fercsa , la ira, ó 
lo enutj do algú. Se usa tainbi? com re- 
cíproc. Ablandar. Irain sedare, ani- 
rnuin lenire. Adniccir l'Iiunieur , le ca- 
rarlèrc. Disasprire, mollire, abbonire. 

ABi.AMR. ant. Estovar lo llit <> cosa sem- 
blant. Mullir. iNlollirc. Amollir, rendre 
mou. Ammollare. 

ABUMR. y. u. Temperarse. Si" dia del 
temps cuand disminncx la seva t'redòr, 
V dels gels y neus cuand coinensan d 
t'óndreise. Se usa niès comunniènt com 
recíproc .-/blandar. Frigus niitescere, 
gelu vel nives li({uescere. Se tempe'rer. 
Temperarsi , attemperarsi. 

ABLANiRSE. V. T. Posaise blana (J tendre ab 
la rosada alguna cosa. Reblandecerse , 
relentecersr, relleniecerse. Lentere, len- 
tescere. Se ramollir à la rose'e. Le- 
nire. 

A15LAS.MAR. v. a. ant. vituperar, re- 
re xdrer. 

ABLASMAT, DA. p. p. de aela^mar. 

ABLATIU. s. m. Gram. Lo slse y últim 
cas de las declinaciòiis del nom. Abla- 
tA'O. Ablativus, sextus casiis. Ablatif. 
Ablativo. 

ABLATIU ABSOLUT. Gram. Lo qui no depèn- 
ja de cap part expressa de la oració. 
Ahlati\•o alisolulo. Ablatlyns absohitus. 
Altlíilif absolu. Ablativo assoluto. 

ABLUdio. s. r. ant. lavatori. 

ABLUCIÓ. Lo vi v aigua ab que lo sa- 
cerdot purifica lo ca'ser, y ab que se 
renta los dits desprès de babersumid; 
y axí .se diu : sumir las ablucions. Ahlu- 
cion. Ablutio. Ablution. Abluzione. 

ABNEGACIÓ, s. r. Sacrifici absolut v es- 
pontàneo que algú fa de sa voluntat y 
de sos gustos. Abnegacion. Abnegatio 
sui. Abne'gation. Abnegazione. 

ABNEGAD, DA. p. p. de abxegar. Ab- 
ne^ado. 

ABjNEGAR. y. a. Renunciar algú volun- 
tàriament à sos desitjs. Se usa mès co- 
muninèiit com recíproc. Ahnegar. Su.-n 
quemque voluntat! renuntiare. Renon- 
cer à ses de'sirs , ou à ses passions. An- 
negare. 

ABOBAMÈNT. s. m. ant. L'acció y efec- 
te de abobar y abobarse. Abobamietito. 
Stupiditas. L'aclion de rendre quel- 
qu'un sot, niais. Scioccbezza. 
ABOBAR. V. a. ant. Fèr tornar bobo a 16 ABO 

algú, entorpirli lo us de las potencias. 
Se usaba també com recíproc. .4hohar, 
embobecer. Stupeíacere. Rendre sot, 
slupiílr. Stupidirí,'. 

ABOB/VT, DA. p. p. de abobar. Jhoba- 
do , enihobecido. 

ABOBAT. adj. ant. Se diu del subgècte que 
tè trassa ó cosas de bobo. Abobtiilo. 
Stulto vel stupido siuiilis. Cflui qui a 
iair >ni , iiini.s. Scipito. 

ABOCA!). DA. p. p. de abocar y abo- 
cvRSE. Embrocado ; echailo ; derriha- 
do ; fra.itornado , trnbucado ; derra- 
madn ^ prndigado ; agolpado; a\•alan- 
Z'ido. 

ABOCAR. V. a. Girar boca per avall al- 
guna eina pera ièr passar de è'.la & al- 
tra algun líquid. Enibrncar. Invergore, 
translimdcre. í'^erser d'tiii \•aisseau dans 
un anlrr. ïraboccare. 

ABOC-. vn. Fèr passar lo licor de una eina à 
altra, com lo vi de l'impòlla al got, à 
la eòpa,ctc. Echar. Ini'underc. P'crser, 
jeter. Versaré. 

ABOCAR, ant. Tirar a terra. Derribar. l'ros- 
tcrnere. Rciwerser , terrasser. Gittar 
giii , scagliarc. 

ABOcvR. (Virar cap à terra alguna cosa. 
Trastornar , trabucar. Invertere. De- 

■ ranser , mcttre dessus dessous , ren- 
^•frsrr. Voltar sossopra. 

ABoc\R. Acostar algvina cosa al paratge 
aliòiil lli de obrar, com abocar la ar- 
tilleria, las tròpas, etc. Abocar. Ad- 

■ movcre, apponere, adducere. Fi ser , 
pointcr , nifttrr en niirr. Pigliar di 
mira. 

ABOCVR. ('«astar mòlts diners ab lo fi de 
conseguir alguna cosa. Dcrramar , pro- 
digar. EíTusè expenileie , prodigere. 
Prodigui r , di.isiprr. Spandcre. 

ABocARsr.. V. r. Juntarse de cop en algun 
lloc mòltas persònas; y a\í se diu : ti)- 
ta la gent se abocí d la plassa. Agol- 
varsc Coiiíluere. S'axsrmblrr , sfi por- 
ter en foule. AtVollarsi , urtarsi in l'olla. 

AROCARSE. Inclinarse, lirarsc ab lo cos en- 
davant, .íialanzar.te. Procumbere. S'c- 
hincer , xe mer. Pirgarsi. 

ABOLICK). s. f. L'acció y efèrte de abo- 
lir, .íholirion. Abolilio. .^bolition. An- 
nullA/ione . canrelLizione. 

ABOLII), D\. p. p. de abolir, .^holi- 
dn. 

ABOLIR. V. a. Auul-I.ir unn llèy , us ó 
costum r> cosa semblant. Abolir. Abo- ABO 

lere, delere. Abolir, ejfacer. Aboliré, 
annullare, a!>rogare. 
ABO.MINVBLE. adj. Lo que es digne de 
ser abo:ninad. Abominable. Abominan- 
ilus, aboininabilis. Abominable. Abo- 
minabile. 
ABO\Il\ABLEMÈNT. adv. moí]. Abomi- 
nablemente. Abominanter. Aborninable- 
ment. Aborainevolmente , abomlnosa- 
mente. 
ABOMINACIÓ, s. f. L'acció y efecte de 
aboiiiiaar. Abominacion. Abomluatio. 
Ahomination. Aboraiuazionc , abomi- 
nio. 
.«OMiXAciü. La cosa digna de ser abomi- 
nada. Abominacion. Execratione dig- 
num. Abomination. Abomiíia/.ione. 
ABOMLNAD, DA. p. p. de abomixar. 

Abominado. 
ABOMIWDÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
abomina. El que abomina. Exsecrans, 
exsecrator. Celui qui dc'teste. Abomi- 
natore. 
ABO.MIWR. V. a. Detestar, cicecrar, 
Abominar. Abominar!. De'íester, exe-, 
crer. Abominaré, detestaré. 
ABONAD, DA. p. p. de abonar. Abona- 

do. 
abonad. adj. Se diu del subgècte de qui se 
pod íiar per s<>n cabal v cn'ilit. Abo- 
nada. Pecuniosus, beiiè nnmniatus et 
probus. AccreHitc'. .\ocrcditato , messo 
in crcdilo,cbc ba capltale. 
ABONAn. Se diu del suligècte que ha pagad 
alguna cuantitat aílclantada pera con- 
córrer à una diversió pública , ó dis- 
l'rutar de alguna comoditat. Abonado. 
Qui sviiil)olamdcdit. Abonnr. \bl)onato. 
ABOVAD. irón. So aplica al subgècte à qui 
se considera disposad à dir n t'èr algu- 
na cosa mala. Abonado. Aptus. Capa- 
ble. Alio. ca pare. 
ABO.XADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui abo- 
na. Abonador. Fidejussor. Garant.^\t\.- 
levadore. 
ABONAMENT, s. m. \bo>o. 
ABONANSAD, D\. p. p. de aboxa>sar. 

Abonanzado. 
ABONANSAR. v. n. Comensar a calmar 
la tempestad , li à sercnarse lo temps. 
En est líltim sentit .se usa mc^s comun- 
iiiènt com recíproc. Ahonanzar. Seda- 
ri cíx-lum aut mare. Se ra.^se're'ner. Ras- 
serenarsi , tranquillarsi , raddolcirsi il 
tompo. 
ABONAR. V. a. Acreditar, donar per bo. AEO 
• Abonar. Pi•ol)ar(!. yíccreililfr, qualifirv 
uiic chosc de boiiiic. l'onc iii orcdilu, 
far clic una cosa sia stiinata. 

ABONAR. Assentar en lo llibre de comptes 
cualsevol partida ;l favor do alf^ú. Tam- 
bé sii^iiilica pi'iidrer à compte, abonar. 
PecuJii;E siimmam aceeptain refcrrc. 
CreUitrr , porter en cnmjHc. Mettere a 
conto, aboiiarc. 

ABOVAiï. E\ir ílador pi-r ali;ó. Abonar. 
Vaiiimonluin lacoic, vadciii se consti- 
tuerc. Caulionner. Mallevarc, fidaiizare. 

ABONARSE. V. r. Pagar alguna cuantitat 
adelantada pera concórrer ;l una diver- 
sió pública, (■) disl'rutar de alguna co- 
moditat. Àhonar^e. .Svniholam darc. 
S abonncr. Abbonarsi. 

ABONARSE. ant. ABO>A\SAn. 

ALTRE VI>DR\ QUE ME ABOCAR \. rel. fJUC 

advcrtex ([uc inòltas cosas se tenen per 
mòlt dolèiitas fins que se \w. cxperiaien- 
tan de pitjors. Malo vendrà (jue liunio 
me liard. Me malus cxcipiet pro quo 
bonus ipse videbor. Le pire fail oublicr 
le rndui•ais. Cli' io sia si saprà quando 
un altro qui verrà. 

ABONO. s. in. L'acció y efecte de aljonar. 
Abono, nbonamienlo. Pi'olíatio. Caulinn- 
nement , l'action d'accrédiler. Satlsda- 
zione. 

ABONO. En los comptes la admissió y apro- 
bació de las partidas ; v també io re- 
cibo que se fa, ó lo assento de lo que se 
cobra. Abono. Praístita cautio, accepta- 
pecuniaí relatio. L'arlioii de crcdiíer, 
allouer^ porter en compte. Abono. 

AKOXo. En los assèntos de rènilas y altres 
contractes la fiansa que al|:;i'i dóna do 
que lo qui contracta cuMiplirà lo que 
promet. Abono. Cautio. Garantie. Mal- 
leveria, mallevadoria. 

ABONO. Lo dret que tè lo r|ui se abona, o 
lo recibo que se li fa de la cuantitat 
adelantada. Abono. Jus q\iod liabet (|ui 
svmliolam dedit, vel svmlxilx accepti 
ratio. Abonnement. Abbonamento. 

ABONO. Lo certificat que se dona à un per 
lo l)ò que se ha portad durant lo temps 
(jue ba estad en una casa. Certificacion. 
De niinisterio recte praestito fideni fa- 
cientes littera!. Certificat. Benservito. 

ABONYEGAD, DA. p. p. de ahÒnyegar. 
Alwllado. 

ABÒNYEOADURA. s. f. Bony. AboUadu- 
ra. Cavum contusionc formatum. Bos- 
se. Bozza. 

TOM- I. ABO 17 

AliOXYEr.AR. V. a. Fèr \u\ ó mes bonys 
en una pèssa de Hu"'lail copejandla. Abo- 
llnr. Contundere. Bosuícr. Acciaccare, 
far (pialcbe bo/za sui metalli. 

A iJ(Jlil)Al) , ])A. j). p. de ADÒRnAR. Abor- 
dada ; firremelido , aznzi/do. 

AI!()H1)\J10R. s. m. Lo ,p,i aborda. A- 
bordador. Qui bosllliter in navim ir- 
ruit. Crhíi qui abiírdr. (^olui cbe va 
air.d)l)ordo. 

Aiii)iu)\m)R. Lo qui acoraet ab ímpetu y 
l'uiia. Arrenieledor. Aggressor. Agrcs- 
seiir , assaillcinl. Assalitore, quel che 
investe. 

ABORI) AL'. Se usa com interjecció pera 
aliissar ais gossos. Clmcho , zuzo. Vox 
ad caiunu incitandura. Xi, xi. 

ABOUDVR. v. n. AV/íí/. Airimarse una 
cnd)arcació à altra, regularment pera 
embestirse. Abordar. Navcm luivl ap- 
jilicari. Abordcr. Abboi'darc. 

ABÒiiDAR. Péudrcr terra una embarcació. 
yíbordar. Ad terram appcllere navim. 
Prendre terre. Approdare, aecostarsi 
al lido, venir a riva. 

ABORDAR. V. a. Acomí'trer ab ímpetu v fú- 
ria. Arremet er. Irruerc, impctum l'a- 
cera. Altaquer , assaillir. Assalire, at- 
taccare, urtare. 

ABORDAR. Ahissar als gossos. Azuzar. Ca- 
nes stimulare , incitaré. Hdler , exciter. 
Aissarc, adizzare, instigaré, eccltare. 

ABÒhDATOE. s. m. Ndut. L'acció de 
abordar. Abordaje. Na^ium comraissio 
aut pugna proprior. Abordage. Ab- 
bordi). 

ABORRIBLE. adj. Lo que es digne de ser 
aborrid. Al'orrrcible. Odio dignus. Ila'is- 
.saJtlr. Oilioso, increscevolc. 

ABORRID, DA. p. p. de aborrir. Abor- 
recido. 

AliORRlDÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
aborrcx. Aborrecedor. Osor. Haineux. 
^Liligno . astioso. 

ABORRI.^IÈ.NT. s. m. Odi , aversió. Abor. 
recimiento. Odium. Ai-ersion , haine. 
Odio, malavoglienza. 
ABORRIR. V. a. Tenir odi y aversió a al- 
guna persona ó cosa. Aborrecer. Odio 
Ijabere. Abhorrer , haïr. Odiaré, abbo- 
niinare. 

\BORRiR. ABiRRiR, en lo seutit de aventu- 
rar ó gastar algun diner. 
ABORRIR. AEURP.iR , en lo scntit de dexar per 

sempre alguna cosa. 
ABORT. s. ra. gastamènt. ... . ,; 18 ABR 

ABORTADO, DA. p. p. de aeortar. 
ABORTAMÈNT. s. m. gastamènt. 
ABORTAR. V. a. gastarse, eu la accepció 

<le malparií". 
ABORTIU, VA. adj. Lo que iiax aLaiis 

de tèirips. .-//'o/VíVo. Abortivus. }k'í!^•uiU 

Ir terme. Aborüvo. 
ABORTIU. Lo que tè virtut pera l'òr abov- 

tar. Jbor/i\'o. Abortivus. Abortif, ec- 

boUcjue. Abortivo. 
ABOTINAD, D\. adj. embotinad. 
ABOTXORiVAD , ÜA. p. p. de abotsor- 

NAR. Abocliornado. 
ABOrXORNAR. v. a. F.V tornar a alí^ú 

las p;altas rojas ab accions 6 paraulas pi- 

cautas. .íbochornar. Piingcre aliínu-m, 

pudore sufl'uiídcre. Fidre rougir de 

honle. .Svprf;oi.;nare. 
ABOLUAil. V. a. aat. abeurar. 
ABOüRAT, DA. p. p. de abourar. 
AliRAXCAR. V. a. aiit. agarrar. 
ARRANCAT, DA. p. p. de abramcar. 
ABRAl•IONAD, DA. p. p. de abrahonar- 

SE. .Is^arrafiulo. 
ABRMIONARSE. v. r. Agarbonarse, aga- 
• l'arse l'ortamèiit los que se barallan. 

Agarrdfarsc. Laccrtis scsc iuiiodare. 

S'einpoignrr ai-ec forre en se balUiiil. 

Abbraucarc , Abbarrufl'arsi. 
ABRAS. s. m. Lo acte de ceujir ab los 

brassos. Ahvazo , abrazamienlo. Aniple- 

xus. Accolade , embrassement . Abbrac- 

ciata. 

DOAR•iE LO ÚLTIM ABRAS. tV. DlíSpcdlrSC. 

Darse el úlliïno abrazo. Ültiuiurn vale 

dici re. Prendre con'^c-, diic adieu. Far 

í>li ultimi addii. 
ABk\SAD, DA. p. p. de abrasar. Jbra- 

sado. 
ABRA.SADÍSSni, MA. adj. sup. de abra- 

SAD. .'íbraaadisinio. IVrustus. Trcs-em- 

br<isi'. Alibruciatissiïno. 
ARRASADOR, UA. s. m. v f. Lo qui 

abrasa. Ahrasador. Lstor. llndeur. lu- 

cendiario. 

ABRA5ADÒR. ant. INCENDI \RI. 

abrasvdòr. adj. Lo que abrasa. Abrasan- 
te , nbrasador. Adureus. Brillant. .\b- 
bruciante. 

ARRASAMENT, s. m. L'acció.y efecte de 
ahiasir. Abrnsaniien/o. Incfudiuni, ex- 
ustio. Embrasemenl. Abbruciainonto. 

ABRASAR. V. a. Cremar, reduir à bra- 
sa alt;uiia cosa. Abrasar. Exurere. Em- 
braser , brúler. Abbniciare, aflïamma- 
re, infocare. ABR 

abrasar. Assecar, marsitar las plautas 
lo excessiu calor ó fret. Abrasar. E\s:c- 
care. Desse'cher ., ste'riliser. laaridire, 
riardere , cuocere. 

abrvsvrse. V. r. Estar mòlt agitad de al- 
guna passió , com de ambició , de ira, 
etc. Abrasarse. Ardere, inilammari. 
S'cnjlanimer. Di vara pare. 

abrasarse de viu en viu. f'r. met. Sentir un 
calor citremad. Abrasarse l'A'o. Calore 
sunimo aduri. S'embraser , bri'der. Ar- 
dere , aver grau caldo. 

abrasarse de viu £>• viu. fr. met. ab que 
se exagera l' ardcncia de una passió. 
Abrasarse i-ú'O. Velicinciitiiis ardere 
cupiditate , ira aut alio ailectu. Èlre 
violeniwrnt agite'. Pigliar la vampa. 

ALiRASSAD, DA. p. p. de abrass.ir. 
Abrazado , abarcado. 

ABRASSADA. s. f. abras. 

DO.VARSE lA ÚLTIMA ABRASSADA. fr. DOT'ABSE 
LO ÚLTIM ABRAS. 

ARRVSSADERA. s. f. La pèssa de fusta 
ó de metall en l'òrma de aiièll que scr- 
vex pera ceuvir v assegurar alii;una co- 
sa , com las (pic uncxeu lo canó ab lo 
cep de las arinas de fog. Abrazadera. 
/Eiiea aut lignea zona rrbus coinpri- 
mendis. Cliignon, virole., crampon, lien 
de fer. Cliiera, gorbia, viera. 

ABRASSADETA. s. f. dim. de abrassada. 
Abracijo. Complcxus, amplcxus. Petite•• 
accohule. Abbracciatiiia. 

ABRASSADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
abrassa. Abrazalor. Amplcctens. Celni 
(pit embrasse. Abliracciantc. 

ABRA.SSA.MÈiNT. s. m. ant. L' acció y 
electe de abrassar. .ibrazamienlo. Am- 
plcxus. L'aclion d'emhrasser. Abbrac- 
cianieulo: l'abbracciare. 

ABRASSAR. v. a. Cenyir ab los l>rassos. 
Abrazar. Amplecti, complecti. Enibras- 
ser , serrer. Abbracciarc. 

ABRASSAR. Rodejar, ceuvir alguna cosa. 
Abrazar. Circundarc. Ceindre, enlou- 
rer. Circondare , avvincbiare. 

ABRASSAR. l¥ndrer ;i son ciirreg alguna co- 
sa. Abrazar. Suscipcrc. Embrasser, en~ 
(reprendre une a/fàire. Addossarsi , in- 
caricarsi d'un aliaré. 

ABRASSAR. Admétrer, seguir alguna cosa, 
com opinió, partit, consell, etc. Abra- 
zar. Amplecti , sequi. Einbrasser ., siii- 
vre un parli. Abbracciare, appigliarsi. 

ABRASsvR. Compiiudrer, contenir, cuclóu- 
rer. Abrazar j abarcar. liicludere, cou- ABR 
tiiiorc, coinprcheii(l(!re. Coiitniir , rcn- 
feriner. Cuiíteiiere , coinpreiuloic. 

ftVl MÒt.T ABIUSSA roc ESTRENY. ITÍ'. al) ([110 

SC significa «jnc (jiii (Miiprcii ó |)r(Mi :i 
son càrreg mòlts ii(':;i)cis cii \ii) li•iiins, 
per lo comú II') poiI (Icsciiipciivarlos i)c 
tots. Qiiien iniichn dliarca juico <ij>ri<-!ii. 
Dilllcilc est coiitiiiere quod oapení nou 
possis. Plui'i))iis iiitentus miiior est ad 
siiigula seiisvis. Qui trop riiihrassc mal 
e'ireiiil. Chi moltó abbraccia poco striuge. 

ABIVE. S. m. ARBRE. 

AlilíENT. s. m. L'oficial que en lo molí 
paperer í'a los l'ulls. Laarcntr. Uniis ex 
pistriíii papvrneei luiuistiis. Cpr/ain oït- 
vrifír (hins Ifs faliriíjuiw de papier. Gar- 
zone d'uií mulliio di carta. 

ABREVIACIÓ, s. f. L'acció y efecte de 
abreviar. Abrrviacion. Compendium. 
AhrA'iation. Abbreviazione. 

AnREvr.\r,i(). p. iis. ei•i'tome ó coMPE\ur. 

AHREVI\D, DA. p. p. de abreviar. Jbve- 
viiulo. 

AüREVIADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
abrevia. Ahrrviadnr. Qui iu compcti- 
dium redisit. Al'revialcur. Abhrcvia- 
torc. 

abreviadòr. l'or. Lo ministre que en lo tri- 
bunal de la Nunciatura cuida de des- 
pacliar los breus. AL•re^•iador. Aposto- 
licarum litterarum tabellio. Redaclrur 
de balles. Cnnipilator di bolle. 

ABREVIADURA. s. f. Modo de escríurer 
las veus ab mifiios lletras de las que cor- 
responen. Abres'itKiira , cij'rn. iVota , 
litterarum compendium. AhveX•ialion , 
.iiipprrssinii de lellres. Abbrcviafura. 

AüREVIAR. V. a. Fèr breu, eseursar, 
reduir a!ç;una cosa. .'íbi•fK•iar. In com- 
pendium redigerc. Abre'ger , accourcír. 
Abbreviarc. 

A^nEviAR. Escríurer las veus ab me'iios lle- 
tras de las que corresponen. Esci-ibír en 
abreviatura. Notaruni ope scrlbere. En 
abrcgC, avec obre'\'{a/ioii. Accorciaie. 

A'!.iEViAR. Accelerar, apressurar. Abre- 
i'iar. Brevi rem exequi. Acceíe'rer, de- 
pécher. Accorciare. 

AsaEVUB. Fèr que duré ménos temps al- 
guna cosa. Abreviar. Brevius efficere. 
Couper court , presser. Accortare. 

ACRIBADAMÈNT. adv. mod. ant. Fu- 
riosament, impetuosamènt. Impetuosa- 
tnente , furiosaineute. Impetuosè, f'u- 
riosè , furentcr. Iinpc'tueusement. Impe- 
tuosamente. ABR 19 

ABRll)AT,r) \. adj. ant. Diligent, promp- 
te , velòs. Frontó , veloz, i/i/igenlc. \'c- 
lox,colcr, ])roiiiptus in agendo. Agis- 
.wnl , e.xpi'dilif. ( )peroso , attivo. 

AliUlCr. s. m. Rí'sguard del l'ret. Abrigo. 
Veslis, p;illiiim, piDtcctus (juisque l'ri- 
gori arccndo. Abri. Cjperta. 

ABRio. Auxili, patrocini, amparo. Abri- 
go. Patrocininm. Dcfense , prolectinn. 
Patrocinio. 

abrk;. Lo lloc abrigad ó guardad dels 
vents. Abrigo, abrigadero , ahrigado, 
abrigníio. A vcntorum vi tntas locus , 
apricus locus. Abri , liea à cou\>ert du 
vent. RicDvero. 

ABRir.. Lloc pera amagarse ó refugiarse. 
Guariílii. Ket'ugluin, asyluni. .</.ç//, re- 
fuge. Ricetto, ril'ugio. 

ARRKiAU, DA. p. p. de abrigar y abri- 
garse. Abrigado ; cubier/o. 

ABRIGAR. v.\i. Resguardar del fret. Se 
usa també com recíproc. Abrigar. Fo- 
vere. Ahriter , e'cbauffer. Riparare , 
metter a riparo. 

abrigar. Auxiliar, amparar, patrocinar. 
Abrigar. Protegere, pati•ocinuri. Met- 
tre à l'abri. Dií'endere, proteggere, ía- 
vorire. 

ABRIGAR, territ. Cubrir, tapar. Cubrir. 
Cooperirc , tegere. Couvrir , cacher. R.i- 
coprire. 

abrigarse. ant. assoievarse. 

abrigarse bè. fr. Taparse bè , v emboü- 
carse ab la roba del llit, arrimandl.i al 
COS. ^írrebujnrse. Stragulis sese obte- 
gei^e. Se garantir dujroid, en r amas- 
sant autour de soi les draps et les 
couvertiires du lit. Invilupparsi. 

ABRIL. s. m. Lo cuart niès del any, se- 
gons nostre computo: tè trenta dias. 
Abril. Aprilis. Avril. Aprile. 

EN ABRIl CADA GOTA NE VAL MH. ref. quC 

inaniíèsta lo mòlt abundants que solen 
ser las plujasen aquest mès. Abril agiuis 
mil. Pluviosus apiilis: imbribus, innu- 
meris campos humectat Aprilis. Avril 
pluvieux. Aprile conta trenta , se pio- 
vesse trent'uuo nou farebbe mal a nes- 
suno. 

ABRILLANTAD , DA. p. p. de verulan- 
TAR. AbrilL•intado. 

AilRILLANTAR. v. a. Aumentar lo bri- 
llo de las pèdras preciòsas , especial- 
ment dels dlnmniits. AbriUantar. Gem- 
nias angiüatim incisas poliré. Brillan- 
ter.,facetler. Brillautare. 20 ABS 

AUmULLS. s. f. Planta que trau vavios 
troncs que se estòui•ii per terra, y la un 
fruit rodó que tè cinc puuxas imi l'òr- 
, ma tle radius triant^ulars. AJ>i'ojo. ïri- 
bulus tcrrestris. Triliule , herse. Trihc- 
lo. 
ABROGACIÓ. s. f. Anul-lació, rcvocaci.). 
Jhrogdcion. Abroi^atio. Abroj^dlion. 
Annuilazione, abolizioue. 
A15ROGAD, DA. p. p. de .íbrogar. Ahro- 

gado. 
ABROGAR. V. a. Auul-lar, revocar lo 
que per Uòv ó privilegi se liabia esta- 
blert. Jbro^ar. Abro^,a!e, rcscindere. 
Alirogcr , animller. Abrogarc, anuul- 
lari^, aI)olirc. 
ABRÒMAD, DA. p. p. de abkòmap.se. 

Abrouiulo. 

ÀBRÒAIAUSE. V. r. í^dut. Umplirsc de 

bi-òina las naus. Abromarsc. Carie na- 

ves conllcl. Se reiiiplir de tarièrc. In- 

tarlare. 

AI!R')TANO. s. f. Il<'•rl)a. iifenBA cl•oi•era. 

ABRL.MAD, DA. p. p. de abrlmar. i-Am- 

iiiildn. 

AIÜ'.U.MVDÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 

abrniua. .íbruinador. Gravis, inolcstus 

liomo. Arcabhmt , fàdieux. Seccatore, 

pesaute, l'aticoso. 

ABRU.MAR. v. a. Oprimir al) algun pes 

grave. Abrunuii•. Gravi pondere oppri- 

mere. yíccabler, rtisom/H/r. ()])priiiu!re. 

iSRLMAR. met. Causar gran molèstia i al- 

gií. Abrumar. Molcstiani alicui crearé. 

l•i ommoder , elre à charge. Seccare. 

ABRUiAD, DA. p. p. de abrusar v auru- 

s\!',si;. To.t/into; acliicltarríulo. 
ABRUSAR, v. a. Escalfar ab desinasiada 
activitat y forsa , com fa lo sol cii lo 
rigor del estiu. Toslar. Adurerc, exu- 
rere. Rólir , hdler , on le dit d'une 
cludettr excrssii'e. Abbrustolire, ab- 
bronzare. 
abrusarse. V. r. Abrasarse, escall'arsc 
massa ab lo excessiu calor del l'og ó del 
sol. Achicharrarse. Aduri, torreri. Se 
grillrr , se briiler au Jru , au solril. 
Riardere. 

ABRVSARSE. mCt. ABRASARSE DE VIU £>' Vil) , 

ca la accepció de sentir uu.calòr extrc- 

mail. 
ABSCES. s. f. ARcÈs. 
ABSÈNCIA, s. f. AusENcu. 
\BSkxNT. adj. AusÈNT. 
AüSÈNTAD, DA. p. p. de abs^ntarse. 
ABSENTARSE. v. r. .\usàsTAHSE. ABS 

ABS()LDRER. v. a. Donar per llibre de 
algun càrreg ú obligació. Absok'er. Ab- 
solvere. Absoudre. Assolvere , proscio- 
gliere. 

ABSÓI.DRER. Remétrer à un penitent sòs pe- 
cats en lo tribunal de la confessió, al- 
sarli las censuras en (jue bagues incurs. 
Absoh'cr. A noxis absolvere, absolutio- 
nem impertiri sacrameutalem. Absoudre^ 
remei tre. .Assolvere. 

ABsiÍLDRER. for. Douar per llibre al reo 
contra qui se bajjia entaulad una de- 
manda civil ó criminal. Absoher. .\b- 
solvere. Innoceníer , délU-rer , de'cliar- 
licr. Assolvere, sciorre. 

ABSOLRER. v. a. ant. absóldrer. 

ABSOLT, TA. p. p. de absóldrer. Ab- 
suello. 

AliSOLTA. s. f. Lo responsori (|ue apart 
del reso se diu per los difunts. Res- 
ponso. Rcsponsorium , placulares pre- 
ces pro defunctis. Repons qu'oii chanie 
pimr les morts. Rrspoiisorio. 

absolta. Los individiios de una comunitat 
ecclesiàstica , ijuc en cos van à la casa 
dd difunt à cantar una absolta. Los in- 
dii•idiins de una cnmunidiid eclesiàstica 
que en cuerpo iuin d la casa del fina- 
do d respoiisar. Ecclesiastici corporis 
mcmbra ad dcfuiíeti donuim congrega- 
tim cuntia, rcsponsorium cauendi cau- 
sa. Communaule' en aliant cliercher le 
mori. La communilà <lo'pretl cantando 
ií responsorio iiel conilur un inorlo. 

ABSOLL'CK). s. f. Lacció y efecte de 
absóldrer. Absolucion. .\bsolutio. ./b- 
solution. Assolu/.ione. 

ABSOLUCIÓ GENERAL. L'aplicació de iudul- 
gencias y comunicació de bonàs obras , 
que per privilegis apostòlics fan alguns 
ordes religiosos als fidels certs dias del 
any. Absolu-ion general. Solemnis iii- 
dulgcntiarum erogatio in coenobitaruin 
tcmplis. Absolution publique. Assoluzioii 
generale. 
absollck) sacramental. Lo acte de absól- 
drer lo confessor al penitent. Absolu- 
cion sacramen'al. AbsoUitio sacrameii- 
talis. Absolution sacramentale. .Assolu- 
zione sagramcntale. 
ABSOLUT, TA. adj. Lo que es inde- 
pendent , il-limitad y no tè cap restric- 
cii). Absohito. Quod à nuUo pendct, nul- 
Usípie limitibus cocrcetur. Ahsolu , in- 
dcpendant. Assoluto , indíípendente. 
ABSOLUT. Lo que uo tè iclaciú ab altra co- ATIS 

s:\. J}i<;ohiln. Quncl ad aliíid noi) rofer- 
tur. Sdiii ri/i'i'orl , sdiis nL•ition. Asso- 
lutü. 

ABSOLUT. Se diu il••l suli^i'clc dc gt'iii im- 
periós. Absoliilo. liniiPi'iosus. Despo- 
lifjuf. Impcrioso, niaj^istralc. 

AliSOLUTA. s. r. Vi'iió mala, oxcès ú 
maldat. Miillirclio , fcchorid , exceso, 
dfliiuisia. Ausiiin , facinus, sccliis. £jr- 
ci-ò', ile'sDritrf , c'nnrmili'. Viilaiiia. 

AIÍSOLUTAIMKNT. adv. iiiod. Eiitcra- 
mòiil, sriïs limitació ni rcstrlcciíi. Àh- 
íolutdtnfnli'. ( )miiiiiò. .■íl}solunienl,satis 
l'rslriuíioii, sdiis homes. As.soiut.miíMi- 
te. 

AB.s n.iTniKNT. S<";iise cap relació. ^-Ihsnln- 
liinipnlp. Nulla oa'tcrorum ratioiii' ha- 
bita. D'iiiie inanícre (ibsolur. iudcpcu- 
deiitemente. 

absiii.lt wiiiNT. Generalment, sòiis c'^cep- 
cii) dn niíioi'i. .■/!i\nlutanifnle. \cmiue 
ilcmpto. .Hisohtincnl. Sen/.a crcczioiie. 

ABs >LLTAMÈNT. Al) indcpcndciicia , alj ple 
domini, .•/hsoltiliiiiicntr. Liberè admo- 
düin , übertate plcnissima. Indépen- 
daniiupnt. Con autorità assoluta. 

ABS()LUT()'iU,RIA. adj. lor. Se diu de 
1,1 sentencia ipie declara absolt al reo 
contra qui se habia entaidnd una de- 
manda civil ó criminal, ^/hsoliiíon'o. 
Absolutòria sententia. .-/hsoliiloire. As- 
solutorio. 

AlíSORCENT. p. pres. de absorbir. Lo 
(jne absorbex. A vegadas .se usa com 
substantiu. Ahsorhente. .Vbsorbens. Ab- 
sorliant. Assorbentc. 

AliSORBID, DA. p. p. de absorbir. J!>- 
torbido. 

ABSORr.IR. V. a. empapar. 

ABSORBIR. Med. Atràurer, embéurer los 
linmòrs. Absorber. Absorlicre. Absov- 
her , dessexh/T l'humidite. Assorliire, as- 
sorbere , attraere. 

ABSORCIÓ, s. f. L'acció y electe de ab- 
.sorI)ir. Abxorcioii. Absortio. Absorption. 
Assorbimento, attrazione , attraimento. 

ABSORT, TA. adj. Admirad, pasmad. 
Absorto. Stupefactus. Transpnrlc\ saisi 
d'étonnement. Stordito, stupefatto. 

ABSTENIRSE. v. r. Privarse de alguna 
cosa. Abstenerse. Abstinere; se ab ali- 
qna re temperaré. S'abstenir, se pri- 
t'cr. Astenersi, contenersi, non faré. 

ABSTERGENT. p. pres. de aestergir. 
Meil. Lo que purifica ó neteja. Se usa 
també co;n substautiu. Abslergente. Ans 21 

."Vbstergens. Abslersíf , abslefgenl. 
Astcrsivo. 

AIISTEKC.IK. V. a. Mrd. Purificar ó ne- 
tcjai'. Alisirri^er. Abstcrgcrc. Absicr- 
S;er. Astcrsivo, aslcrgcnte. 

AliSlEllSlÓ. s. f. Mril. L'acció de puri- 
ficar ó netejar. Abstersion. Tcrsus, abs- 
tersio. Abstersion. Astcrsione , netta- 
mento. 

ABSTl•:nSIU, VA. adj. Med. Lo que tè 
virtut pera abstergir <) netejar. Absler- 
sivo. A])stcrgere valciis. AbsiersiJ'. 
Astcrsivo. 

AüSTLXEM'dA. s. 1'. Lo acte dií al)stenirse 
ó privarse de alguna cosa. Abstinència. 
Abstinentia. Abslinence , pri^'ution. 
Astinenza, continenza. 

ABSTINÈNCIA. Virtut de absteuirse, ó lo 
exercici de ella. Abstinència. Abstinen- 
tia. Tempe'rence. Alodcrazioue , tcmpc- 
rauza. 

AESTIVFNCI V. niF.TV. 

ABSTLNEA'T.adj. Lo qui se absté ó priva 
de alüuna cosa. Abstinenle. Abstineiis. 
Abstinent. Astineute , modera to. 

ABSTINENT. Se diu del subgècte tempcrad 
que mortifica siïs apetits , especlalmèut 
lo de menjar y béurer. Absiinente. 
Abstinens, cibi ]i:\vc\.is. Abstinent,. -iobre. 
SoImío. 

AlJSTINENTiSSLM, MA. adj. sup. de 
ABSTINENT. Absliíientísimo. Valdè absti- 
nens. Tri'.s-snbre. Moderatissimo. 

ABSTLNGUD, DA. p. p. de abstemrse. 
Abstfnido. 

ABSTRACCIÓ, s. f. L'aecií) y efecte de 
abstrdurer y abstràureise. Abslraccion. 
Abstractio. Ahstritction. Astrazione. 

.iBSTRAccu'i. Recuiliniènt, vel'wo. Abslrac- 
cion. Ab bomiuuin iVequcntia recessus. 
hnle'menl. Rapimento. 

A13STRACTÍSSI.M , ^lA. adj. sup. de abs- 
tret. Abstractisimo. Quamplurimò abs- 
tractus. Trcs-abstrait. Assortissimo. 

Ar.STRÀURER. v. a. Filos. Considerar 
en uua cosa un atribut ó una propietat 
sens aténdrer als demés atributs^ó pro- 
pietats que tè. Abstraer. Abstrabere. 
Abslraire , faire abslraction. Astrarre, 
separaré. 

ABSTRÀURERSE. v. r. RecuUirse, se- 
pararse de la desmasiada comunicació y 
tracte de la gent. Recogerse. Abstrabi , 
abducere se à sseculo. Se retirer du 
coinmercedes homines. Concentrarsi, in- 
teniarsi in cbiccliessia. 22 ABU 

ABSTRÀURERSE. ailt. EXIMÍ RSE, ESCUSARSE. 

ABSTREIiSE. v. r. aiit. abstràuherse. 

ABSTRERSE. ailt. EXl.MIRSE, ESCUSARSE. 

ABSTRET, TA. p. p. de abstràurer y 
ABSTRÀURERSE. Abstrüido , a/t.slracto. 

ABSTRET, s. in. Lo quc siguifica alguna 
cualitat ab exclusió de suljgècte. .-//«- 
íraclo. Abstr ;ctuin. .-Hislrait , separe 
par l'abstractioii. Assorto. 

ABSTRET, adj. Retirad ó separad de la co- 
miiiiicaciü y tnictc de la gònt. y/hstruí- 
do. Ab liomiuum frequentia substrac- 
tus. Retire, e'ioigne de la sodeié. Cou- 
ceutrato. 

EN ABSTRET, mod. adv. Ab exclusió del 
subaècte eu (jui se Iroba cualsovol cua- 
litat. Ell ahslriuto. liLabstiactii : a sub- 
jecto abstracta qiialitate. Abstractwe- 
riiriit. In astratto. 

ABSTRUS, SA. adj. Recòndit, de difícil 
iutcl-ligencia. J'istruso. Al>stiiisus, ar- 
canus. Jbslrus^ cache. .'Vstruso, oscuro, 
difficile a capiré. 

ABSUMID, DA. p. p. de absimir. ^í/.™- 
iiiiilo. 

ABSüMlR. V. a. Arrogarse, assumirse. 
Asumirse. Sibi asciscere , assunieií. 
S'arroger. Arrogarsi, attribuirsi. 

ABSL'RÜAMÈA T. adv. mod. Fora de ra- 
hó. Disj'iiratadíiineiitf•. Ab^urdè. J'i- 
surdeinent. Assurdamente, sconcia- 
inente. 

ABSURDÍSSIM, MA. adj. sup. de absur- 
ao. Ahsurdisimo. .Vbsurdissimus. Trcs- 
nlmirde. Ridirolissimo, assurdo assai. 

ABSURDO, DV. adj. Ld repugnant à l,i 
rabo. .ílisiirdo. Alxonus, absurdus. ./'.- 
surde , ah-surdilf', iiicptie. Assui do, cli ■ 
lia deir iucredibile. 

ABSURDO. s. m. Lo ditxo ó l'èt rc[)iigiiant à 
la lahü. Alisiirdo. Absui-dè dictum aut 
l'actuiu. Discoui's , action, opinion lOii- 
iraire à la raison. Assnrdo. 

ARTESA, s. f. ant. aptitut. 

AliüFETEJAR. v. a. ant. bofetejui. 

A15ÜFETEJAT, DA. p. p. de abuietejar. 

-MJUOOT. s. ni. ant. Jog. mòsui. 

ABÜLTAD,DA. p. p. de abultai;. Ahul- 
tado. 

ABULTAD. adj. Gros, gran, de inòü bullo. 
Atiulladoi rehaltado. l'orgrandis. Grand, 
üfros : ramas.ie en parlant d'un lioinnie 
trapu. Voluniiuoso. 

ABULTAR. V. n. Fèr bulto alguna cosa. 
Ahuitar. lu molem excrcscere. Grossir. 
lugrossarc. ABU 

ABULTAR. V. a. mct. Exagerar , ponderar, 
aumentar una cosa mès de lo que ella 
es en sí. AUútar. Angere, amplificaré. 
Aagmenter , accro'tre. Accrescere , ag- 
graudire , amplificaré. 

ABÜ.ND VD, DA. p. p. de abundar. Abiïn- 
dado. 

À MAJOR ABUNDAMÈiN'T. loc. Per ma^ 
jor seguretat ó proba. A innyor a'.nm- 
damiento. Ad plenius strui-iuluui , fir- 
mandum. D'aliondant , de plus. Oltrac- 
ciò. 

ABUNDA NCL\. s. f. Copia, gran cuanti- 
tat. -Abundància. Abundantia, copia, 
aíTiuentia. Abondance. Abboiidanza, co- 
pia. 

DE l'aBUXDANCIA DEI. COR l'ARLA LA BOCA. loC. 

ab que se denota ipie per lo comú se 
parla mòlt de allii de (pie està mòlt pe- 
nctrad lo animo. De la abundància del 
corazon iiabla la boca. Se K'a la ho a 
adonde esld el corazon. Eti abundan- 
tia cordis os loquilur. De l'a'iondance 
du coeur la hourlie parle. Riflulscc il 
labbro qucl che 'I core rinserra. 

i'abun'dancia mata la fam. rel', que se 
usa cuand algú l'a ostentació, ó des- 
perdicla lo que lò en abundància. La 
abundància es madre del despilfarro. 
Cui multum est piperis etiam oleribus 
immiscet. L'abondance incne au gaspi- 
llage. Cavami d'oggi, e inettimi in do- 
maiii. 

ABUNDANT, p. pres. de abundvr. Lo (jue 
abunda. Abundanle. Abundans. Abon- 
danl , copieux. Abbondantc, abbonde- 
vole. 

ABUNDANT, adj. Copiòs, CU grau cuantitat. 
Abundanle , largo. Copiosus, afllueils. 
Ahondanl , plein , Je'cond. Copioso, 
abbondantc. 

ABU.NDVNTiSSLM . M V. adj. sup. de 
ABUNDANT. Abundanlisinio. Copios*ssi- 
mus. TciS-fe'i ond. Abboiidantissimo. 

ABU.NDANTÍSSIMAMÈNT. adv. mod. 
sup. de ABUVDVNTMÈNT. Aliundantísinia- 
nieii/e. (v)piosissimè. Très-copieusenient. 
Abboiidautis'^iniainente. 

AÜUNDMNT.MÈXT. adv. mod. Ab abun- 
dància. A'iuiidaiilenienle, abondo, abun- 
do. Abundè. Copieusenienl. Abbonde- 
volmente, abbondantemente. 

ABUNDAR. V. u. Tenir abundància ó gran 
cuantitat de alguna cosa ; y axí se diu, 
que una borta abunda de fruita , de ai- 
gua, etc. Abundar. Abuudare. Abon- ACA 

(Irr , étre clans l'ahondnnce. AI)boii(l,i- 
if. 

AlUINDÒS, SA. adj.aiit. \nuNDv>T. 

AI'.LMJOSAMÈNT. adv. iimuI. aiit. aüun- 
1)v\i\ií;nt. 

Al! UIUUD, UA. ]). [I. lli! ABURniii v vbi:r- 
lunsE. Aliurrido ; tiliorrrcido ; exintesio. 

AÜUimiMÈ.NT. s. in. Tedi, íastidi y de- 
xaiiiòiit, orij^iiiads de disgustos v mo- 
lostia». .'Iiiiirriniicnto. Ta'íliiuu, fasti- 
(lluiii , aversatlo. Ennui ■, cluigrin. No- 
ia . ti'did. 

AlíUUUIR. V. a. Molrstar, cansar, l'asti- 
yupja;" A algú. y/lnirrir. MoU^stiam gra- 
vem alieni erraré. Eiinuycr , d,'plairc. 
ïedian^, aiino|ire, seceare. 

ABUaain. Aventurar ó gastar algun diiièr 
al) lo fi de lograr alguna gananeia ò di- 
versió. Se diu taníjjé del tèinps , com 
MiURiiiu un deuiati. .'i'.mrrir , níiorvrcer. 
Kxpondere. Ila^nrdcr ^ rísqucr. Arris- 
eliiarc. 

ABi 'Hiii. Di'Nar per sempre alguna cosa 
abcrrindla. Se diu dels aueèlls que 
ahurrexen lo uiu, los petits ó los ous. 
Aliurrir , ahorrccrr. Descrere , aversa- 
ri. Quitler, ahandonner. Lasciare, ab- 
baiidoiiarc. 

AllLRllUlSF.. V. r. Exposarsc. E.rpoiter- 
v. Se in discriuio;! inl'erre. Sr rnctire 
rn pen'l. Cimcntarsi, niettersi in ci- 
iiicnto. 

.\l!üS. s. m. Lo mal us de alguna cosa. 
.-íhuso. Abusus, abusiu. Alms. Abuso. 

AIUjSAD, DA. p. p. de abusar. Jlmsado. 

ABUSAR. V. n. Fèr mal us de alguna co- 
sa. Abusar. Abutl. .íhuspr , usiT mal. 
Abusaré. 

ABUSIÓ. s. f. ant. ABus. 

ALÜSlü, VA. adj. Ló rpie se introduox 
!> se practica per abús. Almsh•o. Per 
abusum usurpatus. J'ius'f. Abusi vo. 

ABUSIVAMENT, adv. mod. Ab abús. 
Aliusivameiile. Abusivè. Ahusivement. 
Ahuslvamente. 

ABUYRAE.. V. n. ant. soeeexir, en la ac- 
cepció de excedir. 

ABZIACH, GA. adj. ant. Infaust, inlclis, 
desgraciad, de mal auguri. Ariago.\n- 
faustus, omlnosus. MalliPiireux, fu- 
itesíe. Infausto , sciagurato. 

ACA. 

AC.\. S. f. H,4CA. 

ACA ESPAXïOLA. HACA ESPANYOLA. ACA 25 ACA I?ir,r,ESA. HACA INGLESA. 

>() III HA TAL ACA. ÏV. íam. M) UI HA TAI. 

II u; v. 

ACABA!) , !)A. p. p. df acabar y acabvr- 
SE. Acahado ; apnradn , agotado. 

ACABAD. adj. l'erlet, complert en sa línea. 
Acabada. Numeris omnibus absolutus. 
Par/ail , aceompli. Perlcttc, compluto. 

ACABAD. Lo ([ue està espatUad , malparad 
<) en mala dispnsicií» ; y axí se diu : l'u- 
lano lè la salud bèn acabada. Acabada. 
Contritus, consnmptus. Consum", dc- 
Iruil , usc. (iuastato, rovinalo, daiiueg- 
giato. 

ACARAUiSSIM, MA. adj. sup.de acv- 
BAi). Acabadisinio. Absolutissimus , per- 
t'ectisslmus. Très-cr^nsornmr', Ircs-parfait. 
Perlcllissimo , strabuono. 

ACABALAD, DA. adj. acaudalad. 

acabalad. niet. p. us. Abundant , ric de 
alguna cosa. Rico. Abuudans. Riche, 
abondii'\t. Dovizioso. 

ACABxVLAR. v. a. aut. ^caudalah. 

ACABALAT, DA. p. p. de acabm.ar. 

ACABALLERAD, DA. adj. Se diu del 
subgèete que en sas accions ó modals se 
porta corn un caballèr. Acaballerado. 
Nobili et generosa indole praeditus. No- 
ble , dislinguc dans ses actions el ma- 
nières. Cavalleresco. 

ACABAMENT, s. m. Conclusió, fi. Fin. 
Pert'cctio, finis. Fin. Fiue. 

ACABAMENT. Terminació, final. Final, re- 
malp. Extremum, finis. Fin, boul. 
Estremo , capo. 

ACABAR. V. a. Posar fi , conclónrer. Aca- 
bar. Al)solvere, perficere. Ache\'er ., fi- 
nir. Terminaré, finiré. 

ACABAR, inet. Consumir, aíligir, angustiar. 
Acabar. Affligere, augere, niolestiam 
alieni crearé. Consunier , chagriner. Af- 
fliggere, angosciare. 

ACABAR, raet. Tràurer profit ó fruit de al- 
guna cosa; V en aquest sentit sé diu: 
quén ACABAS de plorar? Sacar. Prodes- 
se. Tirer , obtenir. Ricavare. 

ACABAR , met. Couseguir. Acabar. Olítine- 
re, consequi. Obtenir. Ottenere. 

ACABAR. Consumir , gastar. Acabar. Ab- 
sumere. Consunier. Logorare. 

ACABAR. Agotar lo licor contingud en al- 
guna eina, com acabar la ampolla. Se 
usa mès comunmènt com recíproc. 
Apurar , agotar. Consumere, exbauri- 
re. Épuiser , tarir. Esaurire. 

acabar. V. n. Terminar, rematar; y axí se 24 ACA 

diu (jiie lo estoc acaba en punta. Aca- 
bar. Dt^siaere. Finir. Fiuire. 

ACABAR. Morir, fiíiar. Acahar. Moi'i, in- 
terire. Mourir. Moriré, cliiudere gli 
occlii , uscir {11 vita. 

.VCABAR. üsad com vrrb au:Jiliar junt ab 
la preposició de, significa ijue no lii iia 
mòlt que se ha fèt la cosa do que se 
parla , com acabar de arribar , de esdc3- 
veuir. Acahar de. Nupcr accessisse: 
iuinc,hac ipsa hora accidisse. f'rnir í/r. 
// vient de. En italià se usa del auxiliar 
a^'ere ó essere , y lo verí) que on cata- 
là esta en infinitiu se posa en particip 
al) or ora, testc , poc' anzi, com: 

È r.IUNTO TESTÈ. 

ACABARSE. V. T. Extingirse, aiiiqullarso. 
Acaliarse. Dfficcre, evaiifsrcn-. S' anc- 
anlir. Annicliilai'si , cstiiigucrsi. 
. ACABARSE. Anar Ihltand las lorsas. Acahar- 
se. Viribus destitui. Dcfaillir , s'affai- 
hlir. Affiebolirsi. 

ACABA DE UNA VEGADA. Bxpr. iam. al) que 
se manifesta lo desagrado ó eníado que 
causa la tardansa de algú en dir <i fèr 
alguna cosa. Acaba ya. Age sis. Finis 
donc , allons donc. Finlamola ; su , su. 

m'hem acabad de E\m. l'r. l'ani. ab que se 
expressa lo gust de baber lograd alguna 
cosa ó de liai)er l'xid de algun duL•le 
desprès de una llarga dilació. Acahiira- 
mos, ó acabàraiiios con ello. Tàndem 
aiiquaudo acta res est. Eii/ïti. Ci siam 
giunli al fine. 

ACMUIS.SAD, DA. p. p. do m aeussar. 

Ar.AP.USSAR. V. a. cabussar. , . 

AC.XDAR. V. a. ant. aoiietar. 

AfMUT, DA. p. p. de acadar. 

AOADEMIA. s. f. Lloc amcno eu los arra- 
hals de Atónas aliònt l'iato v altres fi- 
losops ensenyaban la filosolïa. Acadr- 
inia. Acadèmia. Academie. Accade- 
inia. 

ACADÈMIA. Secta de filosops (pio tingueren 
pur mestre à Plato, la cual desprès so 
dividí en tres, anoiuenadas antica aca- 
dèmia, SEGONA acadèmia,}- NOVA AC V- 

nEMiA. Acadèmia. Acadèmia. Acade- 
mie. Accademia. 

ACADÈMIA. La societat de literats ii íacui- 
tatius establerta ab autoritat púl)lica per 
lo adelantamènt de las cieiicias, art.<, 
bonàs lletras. etc. Acadèmia. Acadèmia, 
erudltonim sodalitium litteris excolen- 
dis. Acadeinir. Aroadcmia. 

ACADÈMIA. Li junta ó co^igrcgaciú dels ACA 

acadèmics; y axí se diu: demà üo hi 
ha ACADÈMIA. Acadèmia. Congressus, 
conventus. Acad-'mie. Accademia. 

ACADÈMIA. Lo Uoc aliòiit sB tòiieii las juntas 
acadómicas. Acadèmia. .E.les academi- 
cíE. Acade'mie. Accademia. 

AciDEMiA. En las universitats v altras parts 
la junta que los prid'essòrs tèaen pera 
exercitarse en la teòrica ó pràctica de 
sas respectiva? facultats. Acadèmia.. 
Alumnis exercendis ludus litteranus. 
Assemble'e. Raunanza. 

ACADÈMIA. La concurrència de alguns afi- 
cionads à la poesia pera exercitarse eu 
ella. Acadèmia. Poètica exercitatio. 
Coiicours , re'union de paiues. Raunanza. 

ACADÈMIA. La concurrència de professors 
ó aficionads à la mi'isica pora exercitar- 
s(í en ella. Acadèmia. Musica exerclla- 
tio, slve musices ludus. Acade'mie de 
jiiutique. Accademia musicale. 

ACADÈMIC, CA. Lo inJividuo de algu- 
na acadèmia. Acadc'inico. Academicus. 
Acadc'micicn , membre d'uiíe academie. 
Accademico. 

ACADÉ>nc. Lo filosop que segues la secta 
do Plato anomenada ac voemia. Acadc- 
mico. Academicus. Acade'micien , plii- 
losophe de la secte de l'acade'mie. Ac- 
cadcmico. 

ACADÈMIC, adj. Lo (jue pertany à la escol t 
dels filosops que seguexen la secta de 
Plato. Acade'mico. Academicus. Acade- 
miíjue. Accadeinico. 

ACADÈMIC. Lo que es propi de acadèmia, 
com discurs acadèmic, oració acadèmi- 
ca. Acade'mico. Academicus. Acade'mi- 
que. Accademico. 

ACALAR, v. a. ant. b\xar, davallar. 

acalar, ant. Agafar, cordar, lligar. Pren- 
der, abrochar, alar. Prehendere, fibu- 
lare, ligare. Atlacher. Legare, al)bot- 
tonare. 

ACALAT, D\. p. p. do acvhu. Prendi- 
dci , ahrnchado , atajlo. 

ACALORAD, DA. p. p. de acalorar y 
ACALORVRSE. Acalorado. 

ACALORADÍSSIM, MA. adj. sup. de 
AcvLORAD. Miiy ac:doraílo.\ ^\<\i; iuílam- 
matus, incensus. Trcs-e'cha'-i[jc'. Riscal- 
datissmio. 

ACALORA.MÈ.NT. s. m. Ardor causad per 
un excés de traball (> eíorcici. Acalo- 
ramiento. Ardor. Échaujfemenl , ejjer- 
i'escence. Riscaldamento, riscaldaziooc. 

ac\loramèxt. met. Moviment del animo ACA 
anlòiit y cficas , causad per algun afec- 
te ó passió vfh('im';ut. -/caloramienio. 
Agitalio, coinmotio. Emolion l'/Ve. liti>o- 
zioiie , niozioiie. 
ACALORAR, v. a. Eiicéiidrer, causar ca- 
lor, .-ícalorar. Cak'l'aeero , l'overc. 
ïiiluuífj'rr , cliauJJ'T. RiscaUlare , In- 
fiainniarc. 
Aciion\R. met. Excitar, promóurer. Aca- 
lorar. Rei exsrqumida' instaré. Prcsscr, 
anitner. AllVitlaru, prcssai•i". 
ACALORAnsE. V. r. Eiicdiidrerse per raliú de 
un cxcès de traliall ó exercici, .■/calo- 
rarse. Agitari, inflammari. S'eitflam- 
mer , prendre feu. Acccndersi, infiani- 
marsi. 
ACAi-oRAUSE. niet. Enardlrsc en la conver- 
sació ó disputa. AcaJorarse. Incalesce- 
re, elYervescere. Se'chauffer dans une 
con\•ersation , dans une dispule. Ri- 
scaldarsi, arrabbiarsi, pigliar í'uoco. 
ACAMINAR. V. n. ant. caminar. 
ACAMINAT, DA. p. p. de acaminar. 
ACAiMPAD, DA. p. p. de acampar. 

Acampada. 
ACAMPAMÈNT. s. m. Lo acte de acam- 
par y acaraparse. També significa lo ter- 
reuo que ocupa un exèrcit acampad , y 
tambi? la matèxa tropa acampada. Cani- 
panienlo, acampamento. Castrametatio, 
castra. Campement , camp, armc'e cam- 
pe'e. Accamp:imento. 
ACAMPAR. V. a. Allotjar en tèudas ó bar- 
racas un eiércit ó part de èll pera l'èr 
alguna detenció. Se usa també com 
neutre y com recíproc. Acampar. Cas- 
trametari , castra ponere. Camper. Ac- 
campare. 
ACANALAD, DA. p. p. de aca>-.u.ar. 

Acanalado. 
ACAÏAI.AD. adj. Lo que passa per canal ó 
paratge estret. Acanalado. Per canalcs 
aut angustias ductus. On le dit de ce 
qai pas.ie par un canal ou un endroit 
eíroit. Che passa per scauallatura. 
Ac\>ALAD. Se diu de lo que t'òrma una 
cavitat en figura de canal. Acanalado. 
Canaliculatus, imbricatus. Cannek'. Sca- 
nalalo, accanalato. 
ACA^ALAD. Se diu del aire cuand passa per 
un paratge estret. Colado , encallrjona- 
do. Per arcta Iransiens. Veni-coidis. 
Ària colata. 
ACANALAB. v. a. Fèr alguna cosa en 
forma de canal. Acanalar. Canalicula- 
tim aliquid í'abrefacere. Çanneler, faire 

TOM. I. ACA 25 

en canal. Scanalare, accnnalarc. 
ACAIN'EA. s. 1'. ant. nACANtA. 
ACAiNTONAD, DA. p. p. de acastosar. 

Acanionado. 

ACAINTO.NA.-NiÈNT. s, ni. Miiic. L'acció 
y c'iècte de acantonar la tropa ó exercit. 
Acanlonainiento. Statlvoruin adsigna- 
tio. Cantonnemenl. Accantonaniento. 

ACA>•To>•AMÈxT. Lo siti abòiit estan acanto- 
nadas las tròpas. Acantonamiento. Sta- 
tiva pra'sidia. Cantonnemenl. Accanto- 
namcíilo. 

ACANTO.XAR. v. a. Milic. Distribuir las 
tròpas en tlil'eiènts paratges à fi de que 
estigueu ai) comoditat. Acantonar. In 
stativa pr;rsidia exercitum dividcre. 
Cantonner. Ridurre ad accantonaniento. 

AC.^NYAD , DA. p. p. de acanyar y aca- ' 
NYARSE. Encanijado. 

ACAi\YAMÈi\T. s. m. L'acció y efecte 
de acanvar v acanvaise. Encanijamicn- 
to. M.icies, infirmitas. Maigreur d'un 
enjanl qui a suce' mauvais lait. Ste- 
nnazione. 

ACAjNYAR. V. a. Fèr tornar magra «i la 
criatura v cninalaltirla donandli llet do- 
lenta ó poca. Encanijar. Extenuaré. 
Rendre un, enfant faible et tnalade , en 
luifaisant sàcer un mauvais iail. Ste^ 
nuaré, smagrire. 

ACANYARSE. v. r. Enmagrirse y cnma- 
laltirse la criatura, encaraquc lo mal no 
provinga de la Uèt. Encanijarse. .íígri- ■«. 
tudine macrescere. Maigrir , s'a[fa{blir, 
dcperir un enfant. Dimagrarsi , divenir 
laiiternuto. 
ACAPTA. s. f. CAPTA. 
ACAPTAD . DA. p. p. de ACAPTAr. 
ACAPTADÒR , RA. s. m. y f. ant. cap- 

lADÒR. 

ACAPTAR. V. a. captar. 
ACARAD, DA. p. p. de acarar y acarar- 
se. Careado., acarado. 
ACARAMÈJNT. s. m. caretj. 
ACARAR, v. a. for. Carejar ó confrontar 
unas persònas ab altras a fi de averiguar 
la veritat de alguna cosa. Garear, aca- 
rar. Hoinines coram sistere , conlerre, , 
compararé. Accarer , confronler. Con- . 
frontare. 
I ACARíR. Cotejar, carejar ó confrontar una 
cosa ab altra. Carcar , acarar. Compa- 
I rare , conferre. Confronler deux ou plu- 
I siers choses. Goul'routare , paragona- 

1 '■'^• 

\ AGARARSE. V. T. JuDtarse dòs ó mès perso- 

4 2G ACA 

nas pera tractar de alguna cosa. Ca- 
rearse. Coavenlre. S'abouclier. Accou- 
tarsi , venir a coUoqiiio. 
ACARCANYAD, DA. p. p. de acír.:v- 

NYARSE. Encharcado. 
ACARCANYARSE. v. a. que se usa sola- 
ment en la IVase acaucany.vrse de akilm, 
y significa Wurerne al) excés. Enchnr- 
carse de agua. Aquà turgere. S'inon- 
der l'estoiaac. Riempiere lo stouiaco 
d'acqna. 
ACA.RICIAD, DA. p. p. do acariciar. 

Acariciado. 
ACARICIADÒR, RA. s. m. y f- Lo qui 
acaricia. Acariciador. Clandiens. Ca- 
ressant. Carezzante. 
ACARICIAR. V. a. Fèrcarlcias, tractar a 
ali^ú al) carinyo y ternura. Acariciar. 
JjLiudiri. Curt'iscr. Accarczzare, l'ar 
vczzi. 
ACARNISSARSE. v. r. ant. encarmssause. 
ACARNISSAT, DA. p. p. de acajixissvrse. 
ACARREAD, DA. p. p. de ACAtinEAit. 

Acarreado. 
ACARREAR. v. a. Ocasionar, portar, 
ser causa de alguna cosa. Acarrrar. Aí- 
ferrc. Aniener , attirer. Cagionare, 
produrrc. 
ACAS. s. m. Casualitat, succés imprevist. 
Acaso. Casas, inopinatus evcntus. Ha- 
sard. Evento, caso, accidente. 
ACAS. Al) interrogant significa lo matèx que 
PER VENTURA. Acuso. Anuc ? Nonne? Est- 
ce-qnrl Forse. 
ANAR ACASARAD. fr. fam. que se usa 
pera expressar ([ue algii tè mòltas ga- 
nas de casarse. Morir ó rahiar por ca- 
siirse ; llex'ar cl cara debajo del brazo. 
INuhendi desiderio ílagrare. De'sirer 
avec ardeiir le mariage. Tracciar il nia- 
trimonio. 
ACASSAD, DA. p. p. de acíssar. 
ACASSAR. V. a. terrlt. empaitïr. 
ACASSIA. s. f. Arlire ple de puiíxas, del 
cual íluex la goma aral)iü;a. Acàcia ^ 
acasin. Acàcia xgvptiaca, seu mimosa 
nilotica. Acàcia. Acàcia vera o egi/.iana. 

ACASSIA FALSA (> PILSX AC\SSIA. Arbro (JUC tr 

las lullas cnmp)stas de altras petitas, de 
las cuals ixen unas pnnxas (jue cada una 
ne fa tres. Acàcia falsa ó falsa acàcia. 
Pseudo-acacia. Fdux-acacia. Acazia 
comuiie. 
ACASsu ROSA. Arljusto ó arbre que tè las 
lullas de un verd pujad, y fa uns poms 
de flors de color de rosa mòlt bonics. Se ) ACC 
cultiva en los jardins. Aciuia rosa. Ro- 
binia bispida. Acacià. Gaggia. 
ACATALÈCTIC, CA. adj. Poe't. Se diu 
dels versos complets , perfets , que te- 
nen tots los peus de que ban de cons- 
tar. Acalalc'ctico. Acatalecticus, acata- 
lectus. Acalalectique. Acatalettico. 
ACATAD, DA. p. p,dc acatar y acatar- 
se. Acatada. 
ACATAMENT, s. m. Veneració , respec- 
te. Acatamienlo. Reverentia. f^e'ne'ra- 
tion , rc's•c'rence , e'gard. Venerazioue, 
rispetto. 
acatamèxt. ant. presencia. 
ACATAR. V. a. p. us. Venerar , honrar, 
respectar. Acatar. Venerari , revereri. 
Respecier , reve'rer. Rispcttare. 
acatarse. V. r. ant. adòxarse, advertir. 
ACAÜDALAD, DA. p. p. de .icaudalar. 

Acaudalado , alesorado. 
ACAUDAiAD. adj. Se aplica al subgècte que 
tè mòlt cabal. Acaudalado. Opulentus, 
pecuiiiosus. Argenteux , pe'cunieux. 
Dnvizioso. 
ACAUDVLAR. v. a. Atcsorar,<) amonto- 
nar riquesas. Acaudalar. Opes conge- 
rere. Tltc'snnriser. Tcsaurizzare , am- 
inassare dcuari. 
ACAUDALAR. mct. Adquirir, juntar alguna 
persona mò! tas prèndas , gracias ó per- 
feccions. Alesorar. Congerere. The'saii- 
ri.ter, entasser des tresors. Tesoreggiare. 
ACAURER. V. n. ant. esdevexir. 
ACAYGUT, DA. p. p. de acàurer. 
ACCEDIU, DA. p. p. de accedir. Accedido. 
AC(^EDIR. V. n. Adherirse al dictdmen 
dl! algií. Accedcr. Adbxrere. Etre de 
l'opinion de quehju'an. Coudiscendeie, 
concorreré in opiíiione. 
accedir. Concedir d algú lo que pretén ó 
sol-licita. Acceder. /Vnnuere. Accordcr. 
Acconsentire . concederc. 
ACCELERACIÓ, s. f. L'acció y efecte de 
accelerar. Acelcracion , acelerainiento. 
Acceleratio, properatio. Accék'ration. 
Accelcramcnto. 
ACCELERAD, DA. p. p. de .\cceler\r. 

Acclerado. 
ACCIXERAR. V. a. .\pressurar, eí-ecutar 
alguna cosa ab diligència y pròniptitut. 
Acclerar. Acceleraré, properare, rem 
celerii\s agere. Accelerer , hdler , pres- 
ser. .'Vífrettarc. 
ACCENT, s. m. Gram. La prouuiiciaciíi 
llarga de las síl-labas; y axí cuand se 
diuqutí lo Acck.xT es en la a ò e de ACC 
una tlicciò, se dona ó. enli•iidrer que es- 
tns vocals se proiiuiiciaii ah tnès pausa 
(■) detenció ([iie las altias. Àcento. Ac- 
ccntiis. Jfcnil. Accento. 
ACCENT. Grum. La vlr^idcta que se po- 
sa sòhre alguna vocal pera ili•iiolai' lo 
to diferent ([iie tè respecte de las de- 
més de la dieci(i. Lo accent se dividex 
en agud y grave. Lo agiul se senyala 
axt ( ')» j lograve al contrari ( ^ ). Lo 
primer denota que es llarga la síl-laba, 
com en rapc, ,«/.ví', v lo segon (pie es 
íòsc lo so de ella , com en lo rei', niès 
val un tr (jue dos tr daré , en cpie la 
e de t''. teicera persona del singu lar del 
present d(! iniliealiíi del vcrh tenir, se 
pronuncia fosca, ;i diferencia de la de te, 
pronom, ([ue se pronuncia clara ü oherta. 
Lo accent cireumfleío (*) se usa pera 
indicar que la .r sòhre la que est.i col- 
locad pren la forsa de c.t suau . com en 
rxerrici , exordi. Alguns lo posan sòhre 
la vocal anterior ó posterior ;i la .r. 
Acnto. Accentus, àpex. Accent. Ac- 
cento. 
ACCENT. Lo to pecidiar de oada provincià 
en la pronunciació; v axí se diu: ac- 
cent andalús, accent aragonès. Àccnto. 
Provincise cujusque pec\iliaris pronun- 
tiationis sonus. Accent. Accento. 
ACCÈNTAR. V. a. aut. accentuar. 
ACCÈNTAT, D.V. p. p. de accent ír. 
ACCENTUACIÓ, s. f. L'acció j efecte de 
accentuar. Acpniuacion. Accentnum, 
apicum appositio. Accfniuation. Lo ac- 
centuaré. 
•\(XÈNÏU\D, DA. p. p. de accentuar. 

Acpnluado. 
ACCENTUAR. y.a.Grain. Pronunciar las 
paraulas ah lo accent degud. Acentuar. 
Verba proprio aceeiitu exprimere. Ac- 

centuer. Accentuaré. 
accentuar. Posar sòhre alguna vocal la 

virguleta anomenada accent. Accniuar. 

Aeceutuum notas scripto appingere. 

Mftlrelclr.i accens. Porr<' aecenti. 
ACCEPCIÓ, s f. Lo sentit ó .significat 

en que se pren una paraula. Acepcion. 

Seusus, accejitio. Acception. Signillca- 

to , senso. 
M.cEPció DE persònas. IncUuaciíJ, passió ó 

afecte q\ie se lè uiès ú una persona que 

à altra seus aténdrcr al mtírit (> à la ra- 

hó. Acepcion , arep/acinn. de pcrsonas. 

Ratio persona; hahita. Accrulion df pcr- 

sonnes. Riguardo. ACC 27 

ACCEPTACIÓ, s. f. L'acció y efecte de 
acceptar. Arrpincion. Acceptio. Accep- 
ta! ion. Acccttazione, ricevimento, ac- 
cetta. 

AccEi'TACKÍ. Aprobacló. Aceptacinn. Ap- 
prohatio. Approlidlion , applaudisse- 
menl. Approhazione , assenso. 

ACCEPTACIÓ. Aplauso ; y axí se diu : aques- 
ta comèdia no ha tingud acceptació. 
Aceptacion , aplauso. Plausus. Re'ussile. 
Riuscita. 

ACCEPTACIÓ, for. L'admissit) de una lieren- 
cia, donació, etc. Aceptacion. Admissió. 
Acceptalioii., adniission. Acccttazione. 

ACCEPTAD, DA p. p. de acceptar. 
Aceplado. 

ACCEPl'ADÒR, RA. s m. y f. Lo qui 
accepta. Acepíador. Acceptor. Accep- 
teur. Accettatore. 

acceptadòr de persònas. Lo qui afavores 
;i unas pcrsònas inès que à altras per al- 
gun motiu ó afèetc particular sens altín- 
tlier al inéiit ó a la rahó. Acepíador de 
personas. Qui per.sonis, nou rebus con- 
sulit. Cehd qui a un cerlain c'gard ponr 
(juelques personncs philút que pnur 
d'aulres. Cnlu! elie favorisee alle per- 
sone senza badar al pregio loi"o. 

ACCEPTANT, p. a. de acceptar. Lo qui 
accepta. Aceptante. Acceptans. Accep- 
teur. Accettatore. 

ACCEPTAR. V. a. Adme'trer lo que algú 
dona, ol'èrex ó encarrega. Aceplar. Ac- 
cipere, admittere. Accepler , admeltre. 
Accettare, ricevere. 

acceptar. Com. Parland de una lletra de 
eainbi, ohügarse per escrit en ella ma- 
tèxa i pagaria. Aceptar. Mensariam 
svngrapbam in se suscipere solvendara. 
Accepter une lettre de change. Accetiar 
una camhiale. 

ACCÈPTE, TA. adj. Agradable, bèii re- 
hud; y axí se di-i que la oració es ac- 
cepti ;i Dèu. Arepto. Gratus, acceptus. 
Agrc'able , agrc'c'. Gradevole, accetto, 
grato, caro. 

ACCÉS. s. m. Acte carnal, còpula. Acce- 
«n. Concuhitus. Copulation charneUe. 
(Copula. 

AccÈs. Facilitat en dexarse parlar ó trac- 
tar. Regularment se usa ab los adjec- 
tius /;/(■;/ ó dijicil ; y axí se diu : folano 
es líe DIFÍCIL AccÈs. Acceso. Accessus, 
aditus. Accrs^ ahord. Accesso. 
AíX'.È.S.SIíjLE. adj. que se aplica al lloc 
aliònt se pod arribar. Accesible- Accés- 28 ACC 

su facilis. Accessible. Accessiliile. 
ACCESSIBLE. Se diu de la persona (jue es de 
fàcil accés, afable. Accesible. Comis, 
affabilis. Accessible. Dl fàcil abbordo. 
ACCESSiÓ. s. f. EiiUada ó pujada de la 
fèbrn. Accesion. Fcbris incirnienlum, 
accessus, acccssio. Acc^s , e'inotion. l'a- 
rossisino , accesso di febbre. 
AccÈssió. for. Un dels modos de adquirir 
lo domiui de una cosa agena, y tan bi5 
la matèxa cosa adquirida axí. Accesion. 
Accessio. Acccssion. Accessioue. 
ACCESSORI, RIA. adj. Lo que se unes 
;i lo principal , ú depeiulex de èll. ,/i - 
cesorio. Acccssorius , adjectus, aildi- 
titius. Accí'ssoire. Accessorio, avveiilic- 
cio. 
ACCESSORIAMÈ^'T. adv. mod. Per ac- 
cèsbiú 6 agregació. ALcesoriainenIe. Per 
accessionem. Accessoirement. Acccsso- 
riaiiientc. 
ACCIDENT, s. m. La cualitat que no es 
de la essència ó naturalesa de la cosa. 
Accideiile. Quod polest adcsse, V(;l abcs- 
se citra rei corruptiouein. A<citlenl. 
Accidente. 
AcciDÍiNT. Casualitat, acas. Accidente. Ca- 
sus l'ortuitus. .íciiclenl , casfortuil. Ca- 
so, avvcninienti). 
accidío.vt. Indisposició ó malaltia (|uc ve 
de repenle, y priva de sentit ó ile nio- 
vimèut. Accidente. Repentiniis niorbus. 
AtííKjue suL•ite de maladie. Accidente. 
ACCiDfcNT. Malaltia «[uc dona convulsions, 
perturba las accions animals de alguna 
part del cos ó de tòtas, y lesia los sen- 
tits. Es mòlt frccuènt en las criaturas. 
Alferecia. Epilèpsia. Épilepsie. Epilossia, 
mal caduco, batligia. 
ACCIDENTS, pi. En la Eucaristia sòn la fiuu- 
ra , lo color , sa])òr y olor que quèdan 
desprès de la consagració. Accidentes. 
Accidentia cueliaristica. Accident. Le 
specie , gli accidenti. 
PER UN ACCIDENT, mod. adv. l'er casuali- 
tat , per acas. Por accidente. Casu for- 
tailo. Pur accident, par luisiird. X ca- 
s I , íortuitainente. 
TEMR uv AcciDiCNT. fr. Esscr ^tacad de un 
accident grave que priva de sentit i> de 
moviment. Accidentarse. Repentino 
morbo corripi. Tomher en dcfaillance , 
en syncnpr. Svenire. 
ACCIDENTAL, adj. Lo que no es essencial. 
Accidental. Quod ad rel esscntiara nou 
pertinet. Accidcnlcl. Accidcutale. ACC 

ACCIDENTAL. Casual , fortúit. Accidental. 
Fortuitus. Contingent 1 forlait. Casuale, 
fortuito. 
ACCIDENTALMENT, adv. mod. Per uu 
accident , per casualitat. Accidental- 
mente. Casu. Accidentellement. Acci- 
deatalinente , casualmente. 
ACCIÓ. s. f. Acte. Accion. Actio, actus. 

Action, acte. Azione. 
ACCIÓ. Físic. La forsa ab que un cos obra 
sobre altre, y lo efecte produid per 
ella matèxa. Accion. Actio. Action. 
Azione, operazione. 
ACCIÓ. La impressió que lo pacient reb 
del agent. Accion. Agentis opuratio. 
Action. Azione. 
ACCIÓ. Possibilitat ó facultat de fèr algu- 
na cosa; _v axí de un liome Uigad de 
mans se diu que lo bandexat sèas acció. 
Accion. Ageiidi libertas. Faculte, pos- 
sil>ilite'd\igir. Azione, facoltà d'operare. 
acció. Moviment del cos ó de alguna part 
de èll. Mo.•iiniento. (>estus. Maideinent , 
gpste. Gesto, disinvoltura. 
AccK). Mostra de lèr alguna cosn.•Aíle- 
man. dcstus. Action., geste. .Vttitudine, 
positura. 
ACCIÓ. R.italla , combat , rencontre. Ac- 
cion. Prxlium. Action. Zufl'a, coinbat- 
timeuto. 
ACCIÓ. for. Lo dret que se tè psra dema- 
nar alguna cosa en judici. Accion. Jus 
persíi|ueiidi in judicio quod sibi debí- 
tur. Action. Azione, dinumda latta in 
giudizlo. 
ACCIÓ. Poc't. Lo assumpto principal de un 
potíina dpic ó ilr.iinític. Accion. Argti- 
mentum. .íction. Soggetto. 
ACCIÓ. Com. Una de las jjarts ó jiorciòiis 
que componen lo capital de una com- 
panyia ó establiment públic de coiners. 
Accion. Sors in mercatorum societat". 
Action. Azione. 
ACCIÓ. Pinl. L'actitut ó positura del mo- 
del -lo natural. Accion. Corporis liabi- 
tus, figura. Altitudr. Positura, atteggia- 
mento. 
Accii'i i)R GR \ciAS. Las expressions de agrahi- 
inènt piír los favors rebuds. Accion de 
,.°^rí7C((Zs. Gratiaruin actio. Re/nercimeat, 
action de grdces. Riugraziameuto , 
rendimento di grazie. 
EN acck'). mod. adv. En positura <5 acti- 
tut de anar à eíecutar alguna cosa. En 
iidcman. Cum gestu. En posliirc, en 
ulíitude. lo attitudiue. ACE 

C5T*R EN ACCIÓ. ÍV. Milir. Combdtriir la 
tiòpa. Estar en accioii. Praeliaii. Ecre 
rii actioii. Ésser iii fiítto d'anne. 

FÍíR vcció, ó l'acció. Ir. Fèr mostra. M/- 
ifr adrmiin- Moiistrare, vel simularé. 
Fiiirr actiúii , s'iiimlt'r. AciMnuiare. 

ACClOiNAD, DA. p. [i. ile accionak. Jc- 
I iimiulo. 

ACCIONAR. V. 11. RiH. Fer lo orador y 
lo actor tots los iiiovimèiits del i-os y de 
la cara corresponents à las expressions 
ab que iutèntau persuadir ij luóurer 
als seus ojèiits. yJccionar. Rem gestu 
exprimere. Gesticuler. Gestire, geslej^- 
giarc. 

ACCIONAT, s. m. Ret. Lo conjunt de mo- 
viments del cos y de la cara ab que lo 
orador y lo actor acompanyau lo que 
diuen. Jciinn. Gestus. Action. Geslo. 

ACCIO.MSTA. s. m. Lo subgèete que tè 
alguna acci<'> en luia companyia de co- 
iiiei's. Acíionisla. .Mercatoria- societatis 
consors. Ai tioiinaire. Aziouario. 

ACCOllAR. V. a. aut. aflu;iií y acongo- 

X VR. 

Ai:CORVT, DA. p. p. de accorvr. 

ACCORÜARSE. v. r. ant. Ajustarsc, 

allistarse. Se usaba taniW com actiu. 

Ajnstarse , níislarse. Pacisei, conscri- 

bi. S'rnioli-r. Arrolarsi. 

ACCORDAT, DA. p. p. de accordarse. 

Ajustada , nlistado. 
ACEFALISME. s. m. La secta dels acéla- 
los. Acefidismo. Accplialismus. Accplia- 
/ísme. Selta senza capo, senza supcrio- 
re. 
VCKF.VLO, LA. adj. Se diu de la comu- 
nitat, .secta, otc. (jue no tè cap. Act-Jh- 
lo. Acepbalus. Acej'halc. Aceíalo. 
ACENDRAD, DA. adj. que se aplica ;i lo 
que està purifiead , y no tè cap taca ni 
defecte. Arendrndo. Purus , nuuuhis, 
purgat us. Epitri', jmrifie'y sans íache , 
sans dtfaut. Ripurgare. 
ACENSAÜ, DA. p. p". de acessar. Dado 

d crnso , tornado d censo. 
ACENSAR. V. a. Donar una finca, exigind 
la obligacií) de pagar una pensió annual. 
Dur d censo. Rem snb annua pensione, 
vel canone tradere. Acenser. Aecensare. 
ACENSAR. llebrer una finca, imposandse la 
obligació de pagar una pensió annual. 
Tomar d censo. Rem sub annua pensio- 
ne, vel canone accipere. Acenser. Ae- 
censare , prender a censo. 
ACERAD; DA. p. p. de acekak. Jcerado- ACE 29 

ACERAR. V. a. Posar cèr als instruments 
de l'erro que servexeu pera tallar. Ace- 
rar. Admixto clialybe duritiem t'erro 
addere. Accrrr. Att.iceare, mettere l'ac- 
ciajo ad un l'erro. 
ACERni. liarrejar polvos de cèi ab I aigua 
ó altre licor, ó bè ficar dins de èila uu 
tros de dit metall briíènt. Acerar. Can- 
dentein clíaivbem in acpiam saqiius im- 
mrrgere. Mcllre de la Irintiire d'ucier. - 
Gettar acciajo. 
ACERIJAAIÈNT. adv. mod. AI) aspresa ó 
rigor, aiiiargainènt. Acerbainenle. Acer- 
bè, asperè. Ajirenient. Acerbauiente , 
aspramente , rigidamente. 
ACER151TAT. s. i', p. us. Crueltat, rigor. 
Cnulilad ., rigor. Acerljitas. Cruautc'. 
-Xcerbtízza. 
ACERBO, UA. adj. Cruel, riguròs. Acer- 
lio. Vcerbus, cnulelis, asper. Rude:, 
cruel. Acerbo , crudele, aspro, fiero. 
ACERCA. ady, 11. y t. Pnixima ó imme- 
diatament. Cerca. Propè, juxta, circa, 
Pres, auprcs. Circa, vicino. 
.4CERCA. adv. mod. Sobre la cosa de (pie 
se tracta, per lo que mira ü ella. Acer- 
eu, cerca. Quoad, de, súper. A l'e'gard 
de. Presso di , intorno a. 
ACERCAD, DA. p. p. de acercar v acer- 

CARSE. Acercado , llegada. 
ACERCAR. V. a. Acostar una cosa à al- 
tra. Acercar, llegar. Admovere, ap- 
ponere, adjungere. Rapproclier. Avvici- 
nare. 
ACERCAiisE. V. r. Acostarse à algú. Acer- 
carse ., llegarse. Accedere. Se rappro- 
cher. Avvicinarsi , accostarsi. 
ACÈRRIM, U\. adj. sup. Mòlt fort, te- 
uas. Ace'rrinio. Acerrimus. Tenace, Irrs- 
courageiLic , I re. •<- oh si i ne'. Aeerrimo. 
ACERRLMAMÈJÍT. adv. mod. Ab mòlta 
íorsa, vigòr ó tenacitat. Acc'rrinianien- 
te. Aeerrimo irapetu, vi acèrrima, acer- 
rimè. Très-\•i\'ement. Acerrimamente. 
ACERT. s. m. L'acció y- electe de acer- 
tar. Acierto. Exitus íelix. L'action de 
ilonner au hut. Lo indovinare, colpi- 
ré, aggiustare, etc. 
ACERT. Tino, liabilitat ó destresa en lo 
que se executa. Acierlo. Consilium , so- 
lertia. Prudcnce.tacf. Polso, maturezza. 
ACERTAD, DA. p. p. de acertvr y 

ACERTARSE. Acertaclo. 
ACERTAD. adj. Bo, Cabal, perfet. Aceríu- 
do. Prudens, perfectus. Bo}i. Riiouo. 
perfet to. 50 ACÍ 

ACERTADAMÈ^'T. aclv. mod. Ab acert. 
Ar/Ttadainente. Proljè, dexterè. Inge- 
nipwífment. D:!.strameiite. 

ACERTAR. V. a. Tocar allò à que se tira. 
Accrtar. Attin^ere. Doiiner au L•iít- 
Dar nel bersaglio. 

ACERTAR. Trobar lo que se va buscaiul. 
Acertar. Inveuire. Reiicontrer , trou- 
ver. Trovare. 

ACERTAR. Atinar, endevinar lo cert en ma- 
terias dubtòsas. Acertar. Vera pra:di- 
cere. Deviner. Indovinare , dicit'erare. 

ACERTAR. met. Fèr ab acert ali^uua cosa; 
y axí se diu : í'ulano ha acertad la vo- 
cació. Acertar. Rein probè , vel rccti': 
agei-e. Rcussir. Riuscire, destrcggiare. 

ACERTARSE. V. T. Succclr alguua cosa iui- 
pensadainènt _y per casualitat. Acertar. 
Coutlngere, accidere. Arrli-er , sim•e- 
nir sans qu'oii s'y allende. Soprag- 
giuiií^ere. 

ACEÏOS, SA. adj. ant. agre. 

ACETRERIA. s. f. ant. Art de criar, 
domesticar , ensenyar y curar los tal- 
còns y altres aucèlls de rapinya per 
cassar ab ells. Ceireria. Aucupatoria 
ars. Fauconncrie. Falconeria. 

ACEVAR. V. a. ant. e>cev•.\r. 

ACEVAT, DA. p. p. de acevar. 

ACIDO. s. in. ()///». Tota siibstancia que 
coinl)inada ab lo oxigeno ó ab altre cos 
aple lia adquirid lo gust agre, y la pro- 
pietat de t'èr tornar bermeUs los colors 
blaus vegetals , y de ibrinar sals conibi- 
nandsc ab los àlcalis y los (ivulos me- 
tàl-lics. Acido. Acidum. Acide. Acido. 

ACIVAD AMÈNT. s. m. ant. Mal que ve 
à las bestias per causa de béurer mòlta 
aigua desprès de bal)er niènjad ilesma- 
siada grana. Ence!>ndaiitii•iito , aceha- 
damicnlo. Morbns c; nimio bordeo ju- 
mentis prsebito. Maladie des clu\•aiLr, 
etc. , qui ont bu trop d'eau afrès avoir 
mange' beaucoup d'avoine. Malattia clie 
accade alle bestie per aver bevulo tvop- 
pa acqua dopo aver mangialo delia bia- 
da. 
ACIVADARSE. v. r. ant. Agniar alguna 
Ijestia lo mal anonienad acivada;nc;it. 
Enrehadarse, acehadarse. Hordeo líi- 
mio jumenta vcsci. On le, dit des che- 
Ví7i/.r , etc. , qui contractent maladie 
pour avoir Im trop d'eau après a\•oir 
mangc beaucoup d'iH'oine. Pigliar la 
malattia spiti-gnla neil' arlicolo prece- 
deute. ACL 

ACIVADVT, DA. p. p. de acivadarse. 
Eiicehadado , acebadado. 

ACLAMACl('). s. f. L'acció y efecte de 
aclamar. Aciamacion. Acclamatio, plau- 
sus. Acclamation. Acclamazione , ap- 
plauso. 

PER aclamació, loc. que se usa parland de 
eleccions pera denotar que se fan per 
comú consentiment, y sense votació in- 
dividual. Por aciamacion. Publico om- 
nium conseusu. Par acclamation. Per 
acclamazlone. 

ACLAMAD , DA. p. p. de aclamar. Acla- 
mado. 

ACLAMADÒR, R\. s. m. y f. Lo qui 
aclama. Aclamador. Plausor, plaudens, 
acclamator. Acclamateur. Applaudente. 

ACL<:\MAR. V. a. Cridar la multitut en 
honor y aplauso de alguna persona. 
Aclamar. Acclamare, plaudere. Ap- 
plauilir , approui'er par acclamation. 
Applaudire. 

.\CLAMVR. Elegir per aclamació. Aclamar. 
Aliquem omnium consensu ad aliquod 
munus vocare. Proclanier. Acclamare. 

ACLAPARAD, DA. p. p. de aclaparar. 
Desjarretadn. 

ACL\PARAMÈ.NT. s. m. L'acció y efec- 
te de aclaparar. Debilidad, debililacion. 
Debilitas. Dclnlile, faiblesse. Fievolez- 
za. 

ACL \ PARAR. V. a. Debilitar, llevar las 
iorsas. Desjarretar. Enervaré, debili- 
taré. Dc'hiliter, a(Jiiiblir. hifievolire. 

ACLVRACU) s. í'.' L'acció y efecte de 
aclarar. Aclaracio-i. Rlustratio, expla- 
natio. Éclaircissement. Dilucidaiione , 
SC li i ari mento. 

ACL\R\D, DA. p. p. de aciarar. 

ACLARAR. V. a. aclarir, en la accepció 
de ])i)sar en clar, explicar, etc. 

ACL\R1D. DA. p. p. de aclarir. Aclara- 
do ; enrarecido ; chapodado ; desenma- 
ranadn , dcso^•illado , desenredado . 
vendimiado ; despejado ; serenado. 

ACLVRniÈNT. s. m' ant. sereva. 

ACLARIR. V. a. Tràurer lo que ofu.sca la 
claredat ó transparència de alguna cosa, 
donar claror. Alarur. Tenebras, cali- 
ginem depellere. Éclairer. Schiarare, 
rischiarare. 

aclarir. Fèr que sia major lo interval-lo 
ó distancia que hi ha de una cosa à al- 
tra; V axí ACLARIR un bosc, es dexar 
los arbres ménos espesso.s : aclarir las 
fiias dels soldats , es fèr que hi haja ma- ACL 

jòr JUtíincia de uns ;i altres. Aclarar. 
Uainlaccre. Édairdr. Diradarc. 

ACi.vnin. Disiiiiiniii' lo espessor de alguna 
cosa que sol ser <leiisa (i utapaida. En- 
rarecer. llarclaci•ií!. fíurrf/cr^ tfclair- 
cir. llarelare, diiadaní. 

Acr.Anin. Tallar los saiinènts dels ei'[)S ó las 
raiiias dels arbres, ;i li de donar pas al 
aire, y evitar <jae estos gasten la seva 
l'orsa ò virtut en hrancas inútils. Í7írt- 
podar. Resecare. Cltdlrer. Chisciare. 

ACLARIU, met. Posar en clar, explicar, de- 
clarar al{;una cosa. Aclarar. Patel'a- 
cere, enueleaní, explicaie, eiiodare. 
Clarífier. Dilucidaré, seliiarire, ap- 
pianar-ç. 

ACLViuR. luet. Posar on net alt^iin ni•p.oci i') 
depcndeneia eiidiolicada y coníusa. Dcs- 
eiiinarahar , dcso^'illar , ílrsnirrihir. 
Extricare, explicaré. Dclirouillcr. Svi- 
Kippare, disfrigare, rassettare. 

ACLiRiK. fam. Disminuir lo núinoro do al- 
guna cosa, matar; v axí se diu que la 
pèstp ACLAREx la gent. f^t'n/liíiiiar. Neca- 
re. Écliiirrir. Sceniare , uicnoinare. 

ACLARui. Tniurer lo entorpiuiònt dol cap; 
y axí se diu : lo to me ha aclaiuu lo cap. 
Se usa comunament com recíproc. Drs- 
}>ejarsc.M.i'iiíU aciem exjx'dirc. Rr\•pnir 
d'un assoupisscment. Rasscrcnarsi. 

AciARiRSE. V, r. Apartarse, dlsslparsc los 
luivols. Aclarar , aclararse. Clarescere. 
S'eclaírcir, de^'enir .«c/r;». Rasserenarsi. 

ACiARiRSE. Posarse clar lo licor que estaba 
tèrbol. Aclararse , srrenarse. Tuibida 
scdari. Eclaircir, Allungare. 

JA TE ACLARIRÍ loC. fam. TU ME lA PAGVRÀS. 

(jUE SE ACiAREscvx. loc. fam. que SC usa 
pera denotar qi\c uu no vol ser còmpli- 
ce en alguna cosa, ó que se separa del 
dictamen per pòr de una fatal resulta ó 
cousecuencia Alld ne las campaiieen. 
Ipsi videi'int. Je ne m'en méle pas, c'est 
leiir affiiire. Non me n' impiccio. 

ACLIMATACIÓ, s. f. L'acci.J y efecte de 
aclimatar. Aclimatacion. Plantarum aut 
aniuialium ad alionum clima aecomo- 
datio. L'dction et l'effet d' accliniater. 
Connaturali/.zazione. 

ACLIMATAD, DA. p. p. de aclimatar. 
Aclimalado. 

ACLIMATAR, v. a. Se diu pròpiament de 
las piantas cuand se introduex lo cultiu 
de èllr^s en un pais de diferent clima. 
Se usa comunmènt com recíproc, ^-/c/;- 
rnalar. Plautas seu auimalia ad aiienum ! ACO 31 

clima nccomodarc. Accliniater. Couna- 
turalizzarií. 

ACLIVILLAD, DA. p. p. de acuvillarse. 

ACLIVILL M'i.SE. v. r. clivillarse. 

ACLOFA!) , DA. p. p. de tcLÒFARSE. 

ACLOFAUS]:L. v. r. tcrril. abrei-aharse. 

ACLUCAI), DA. p. p. de aclucar. 

ACLUCAR. V. a. que sols tè us en la fra- 
se aclucar los ulls, y significa tancar- 
los. Cerrar. Claudere. Fcriner. Cliiu- 
dcr gli occlii. 

aclucvrse. V. r. aclucar los ulls. 

ACLUCARSE. r£K LOS ULLS GROSSOS. 

ACOBARDID, DA. p. p. de acobardir y 

Ac: ieakdip.se. Aroltiivdado , acollonado , 
alchroncido , aldirado. 
ACOBARDIR. v. a. Fèrp.'rdrer lo espe- 
rit ó valor, íí't pòr. AcoUardar ., aco- 
llonar. Metum iucutcie, injicore. De- 
courager , abattre le courage. Scorag- 
girc. 
ACoBARDiiïSE. V. r. Faltar lo esperit ó valòr. 
Acohardarse , acollcinarse , aUbrunar- 
se , alehrarse , cstrecharse de ihiimn. 
Animis, vel auimo cadoie, metu aílici. 
Se de'courager. Scoraggií•si. 
ACÒLIT, s. m. Ministre de la iglesia que 
tè lo major dels cuatre ordes menors, 
y servcx immediat al altar. Acólilo. Aco- 
lytus. Acolyle. Accolito. 
acòlit. Lo escolà que servex eu la iglesia 
encaraque no tinga cap orde menor ni 
estigué toiisurad. Acólito. Acolytus. 
Acolyle. Accolito. 
XO iVECESSITAR DE AcónT. fr. mot. y fam. 
ab que se denota que algú sab manejar- 
se sènse l'ajuda de altre. Nadar sin ca- 
labazas., ó no necesitar de calabazas 
para nadar. Industrium esse , alieno 
auxilio uon indigcre. Voler de ses pro- 
pres ailes , se suffire à soi-mcme , n'a- 
voir hesnin d'aide. Volar da se. 
ACOLLENSA. s. f. ant. acullimènt. 
ACOMANAR. v. a. ant. e.vcomamar. 
ACOMANAT, DA. p. p. de acomanar. 
ACO^IES, SA. p. p. de AcoMíTRER. 
ACOMESA. s. f. L'acció y efecte de aco- 
métrer. Acorneíiniiento, acometida. 
Aggressio , iinpetus. Attaque , charge. 
Attacco, assalto. 
ACOMETEDÒR,RA.s. m. y f. Lo qui 
acomet. Acometedor. Aggressor, inva- 
sor. A3;resseur , assaillant. Assaülore. 
ACOMETIMÈNT. s. m. acomesa. 
ACOIMÉTRER. v. a. Embestir A algú. 
Acomcler. Adoriri, impetere. Alta- 52 ACO 

q•i'•r , a.<:saillir. Assalire, investiré. 
ACOMIADAR. V. a. ant. Despatxar ó 

despedir. Despedir. Dimittere. Conge- 

dier , reiwoyer. CongeJai-e, llcenziarc, 

inandar via. 
ACOMIADAT, DA. p. p. de acomiadar. 

Denypdidn. 
ACOMODAD, D\. p. p. de acomodar y 
ACDMODARSE. Acomodüdo ; presladu ; 
acnnchahado. 
ACOMODAD. adj. Convenient, oportú, à pi"o- 
pósit. Acomodado. Aptus, conveniens, 
opportunus, accommodatus. Coiiiniodc^ 
convcnable , soriable. Coinodo , couve- 
nieute. 
AcoMiiDvn. Abundant de medis, :ic. Ao- 
moilado. Dives, pccuniosus. Accoinino- 
di'', aise', mediorretiicnl riche. Agiato. 
ACOMODVBLE. adj. Lo que se poJ aco- 
modar. Acomoda'de. Aptus . Accoin- 
m nd all/e. Aggiustevole. 
ACOMODADÀ.MÈA'T. adv. mod. Del nio- 
do que. convé. Aconiodadampnle. üp- 
portuuè , apte , accommodatè. Cnininn- 
de'ineïU , convenahlement. Comodanicn- 
te. 
ACiiMODiDAMÈNT. Ah conioditat ó conve- 
niència. Afomodadamcnle. Commodò. 
C "li•riiahlrrnfiíl. .\giatamente. 
ACOMODADOR, RA. s. m. y í. Lo qui 
acomoda. Aronioilador. Dissidentia ac- 
commodans. Celui qui acconimode. Ag- 
giustatore. 
ACO.MODAMÈNT. s. m. L'acció y efec- 
te de acomodar. Aromodiicion. Accoin- 
modalio. Acconiinndrmnit , l'uilimi 
d'iiciotnmodfr , d'ajusier. Accomoda- 
mento, conciatura. 
ACOMODAR. V. a. Ordenar, posar en lo 
modo degud. Acomodar. Accommoda- 
re , ordinare , componere , aptare. Ai - 
rommoder , arranger , ay'iwíw. Adat- 
tare, assiustare. 
A'.OMriDAR. Conipóndrrr alguna renvina, 
disputa, plet, etc. Acomodar. Di.ssi- 
dciites componere, conciliaré; ad con- 
oordiam adtlucere ; litem componere , 
diriïnme. Accomnioder , iitcltn.' d'ac- 
cnrd , termiwjr qaelque.dijjc'rencc . l'a- 
ciíicare. 
AcoMODVR. Col-locar , donar acomodo. Se 
usa també com recíproc. Acomodar. In 
oíTicio , munore , aut dignitate aliqucm 
coüoc.ire. Placer , pòster, emplojer. 
Collacare, stabi'ire. 
ACOMODAR. Proveir à algii de lo que neces- ACO 

sita. Acomodar. Rebus necessariis Ins- 
truere. Fournir à quelqa' un toiit ce 
dont il a hesoin. Provedere, adagiare. 

ACOMODAR. Dèxar alguna cosa de us ó ser- 
vey ; v así se diu : acomodam un pa , 
un porró de vi, una gorra, etc. Pres- 
tar. Commodarc. Prüer. Prestaré , da- 
re a prestauza. 

.INCOMODAR. Ser una cosa útil ó agradable à 
algú. Acomodar. Convenlre. Cuin-enir , 
accommoder , itre agre'alde. Piacere. 

ACOMODAR. Donar estat. Se usa també com 
recíproc. Dar estado. Houestam vita; 
ratlonem alicui constituere. Donner un 
ehit à quelquun. .\cconciare, maritare. 

AcoMoüxRSE. V. r. Coiilormirse, adaptar- 
se al dictamen , geni ó alcaiis de algú. 
Acnmodarse , aconchaharse. Alteiius 
sententiiC adlia^rere, alterius ingenio 
indulgore. S'accommoder, se confor- 
mer. Accomodarsi , adattarsi. 

AcoMODARSE i. TÒT. fr. Estaf resignad, 
conlbrmarse ab tòtas las cosas , uo re- 
pugnar à res. Acomodarse d lodo. Om- 
uia libenti animo cxcipere. Se. confor- 
mar , se re'signer. Indursi a cbeechessia. 

ACOMODVTICI. V. SENTIT ACOMODATICI. 

.ACOMODO, s. in. Einpleo, destino, con- 
veniència. Acomodo. Munus, officium, 
comiuoditas. Eniploi , place , charge. 
Posto. 

ACOMPANYAD, DA. p. p. de .vcompa- 
ïïiR V Aco.MPANVARSE. Acompahado. 

ACOMPANYAD. for. Lo jutgc iioinbrad pera 
acompanyar en lo conexcçiènt y deter- 
minació de la causa al recusad per la 
part. Se diu també del notari nombiad 
per lo jutge pera acorapanvar al recu- 
sad. Acompahado. ,\djunctus, comes 
datus. Adjoint , associe'. Aggiuuto , as- 
sociat©. 

AtoMi-OYAD. Lo mèlge, cirurgia ó cual- 
sevol perit ([ue acompinva ;i altre ó al- 
tres pera determinar ab ells alguna co- 
sa de la seva facultat. Acompahado. 
Adjunctus, iu societatem adscitus. Asso- 
cie , adjoint. .■\ggiunto, associato. 

ACOMPANYADÒR . RA. s. m. y f. Lo 
qui acompanya. Acompahador. Comes. 
Accompagnant, sui\•ant. Accom2)agnan- 
te , accompagiiatore. 

ACOMPANYAMENT, s. m. L'acció y 
efecte de acompanyar. Acompahamien- 
to. Comitatus. AccompagnemeiU. Ac- 
compagnamcnto. 

ACOMPANVAMÈTT. Lo núincro de persònas ACO 

que. va aconipaiiyaiul à algú. Acompa- 
iiiiiiiifiUo. Comitum copia, iVcijacntia. 
Suite, corle'ge. Cortegyio, seguito. 

xoMPA'svAMÈNT. Ell lo toatro las persònas 
(iiic i ven A las taulas, y uo rcpresuntaii. 
/ (Viip/ii'iainicnto. Vevsonx niuta;, as- 
socia". Conifxirse. Coinparsc. 
.OMPANYAMÈNT. Mús. La couiposícló que 
se toi;a pfií" acompanyar alcaiitòr.-'/com- 
pafiiMiiciilo. Numeri ad lyram voceïu 
seqiicuttís. Acconipagneinenl. Accoiii- 
pagiiamooto. 

ACD.MPANYAIl. v. a. Anar en compa- 
nyia de una ò mòltas persònas. Aco:n- 
pai'iar. Comitari. Acco.iip.igner. Ac- 
compagnare, aiidai" in cornpagnia. 
ACOMPANv\R. Escoltar ó combojar alguna 
cosa. Escoltar, coih'ojar. Stipare, cus- 
todia cingcrc; tueri in via. Escortar-, 
coiivoyer. Scortare. 
ACOMPANYAR, uitít. Agregar una co.'^a à al- 
tra. Acoiiipahar. Adjungerc. Unir-, join- 
dre. llliinire, congiungere. 

ACOMPANYAR. Fiítt. Adoniar la figura prin- 
cipal ab algunas altras pera que res- 
salto mès. Acoinpahar. Ornaré aliarum 
imaginum adjectioue. Accotnpagn.'•r , 
ajoutcr des orneinens à une peiniure. 
Assortiré , afíazzonare una plttura cou 
aggiunti. 

iüOMPVNY.vR. Mús. Executar las veus su- 
balternas de la harmonia mèutrcs altre 
toca ó canta la part principal. Aconi- 
pahar. Sociare Ijra numeris vocim ca- 
neutis. Accoinpagner. Accompagnare. 

ACOMPA.VYARSE. V. V. Cantar y tocar conso- 
nand lo instrument ab la veu. Acorti- 
paiiarse. Carraina cantaré tibiis aut ly- 
r.i. Acro'iipagiier la propre l'Oí'.r avec 
qiieltpLC insli•iiiiiput. Accompagnarsl, so- 
nar alcun strumento al concerto del 
canto. 

acompa:(yarse. Entre jutges y metges jun- 
tarse ab altre ó altres de la seva facul- 
tat à fi de resóldrer ó determinar ab 
acert. Acompahavse. Consilii comitem 
slbi adsciscei'e, adjungere. S'a Ijoindre. 
Associarsi. 

ACü.MPARACIÓ. s. f. ant. compvuació. 

ACOMPARAD, DA. p. p. de acomparar. 

ACOMPARADAMÈNT. adv. mod. aut. 

COMPARATIVAMENT. 

ACO.MPARAR. v. a. comparar. 
ACO.MPASSAD, DA. p. p. de .^comp.vssar. 

Compasado ; puesto d compàs. 
ACOMPASSAD. adj. Lo que està posad ab la 

TOM. I. ACO 33 

deguda proporció. Acompfiíado. Ad 
amussim exactus. Compassc, hien pi o- 
porlloniie, bicn regle. Couipassato , pro- 
porzionato. 

ACO.MPASSADAMÈ.NT. adv. mod. Ab 
regla ó mida, ab la deguda proporció. 
Co.npuseiilantente. Ad normam, concin- 
nè , modulatè. A\•cc mcsurc, avec ordre. 
Oi•iliíiatameiite. 

ACO.M PASSAR, v. a. Amidar ab lo com- 
pàs alguna cosa. Coinpasar. Circlno me- 
tirl , describere. Coinpasser. Compassa- 
ré , misurare col co^n passo. 

ACOMPAssAR. mct. Posar las cosas ab la de- 
guda proporció. Poncr d compàs. Ad 
amussim ordiuare. Co/iipasser, re'gler. 
Co'.npa.ssare , proporzionarc. 

ACoMpvssia. met. Arreglar, proporcionar 
las cosas de manera que no sobren ni 
falten. Cornpasar. Commctiri , exoequa- 
re. Coinpasser. Compassaré , rcgolare , 
dispor bene. 

ACOMPASSAR. Mús. Dividir en lèmps iguals 
una composició, fèud rallas perpendi- 
culars sòljre las horisontalsdel paper de 
solfa. Cornpasar. Lineolis tempus metiri 
in re musica. Marquer les jnesiires sur un 
j'apirr de nnisicjiie. Proporziouar bene. 

ACO'.NDUCTAD, DA. p. p. de aconduc- 
TARsE. Ajustada , igualadn. 

ACONDÜCTARSE. v. r. Convenirse una 
persona ab algun facultatiu pera que lo 
visite ó li dòne las medicinas necessarias 
ou sas malaltias, mediant una cuantitat 
annual de fruits ó de diners. Ajustarse, 
igaalarse. IVIedicum , cbirurgum aut 
pliarmaoopolam cauducere. S'accorder, 
filtre un accord , se- concerter. Conve- 
nirsi. 

AONDUID, DA. p. p. de aconduir. 
VCi)JNDUIR. V. a. acoxductarse. 

ACONGOWD, DA. p. p. de ACONonxAK. 
A:-ongojado. 

AONGOXAR. v.- a. Oprimir, fatigar, 
afligir. Se usa també com recíproc. 
Acongojar. Angere. Oppresser, inquie- 
ter , affliger. Affliggere , opprimere , 
oopressarc. 
ACÜMT. s. m. Planta que tè dos peus de 
alsada , las fuUas compostas de cinc ti- 
ras, V las flors de color blau en forma 
de espiga. La seva arrel tè la figura de 
fus, y es veneuòsa. Anapelo, napelo, 
acónito , acònito pardal , uva versa, 
uva lupina. Aconitum napellus. Aonil, 
lue-loup. Aconito. 

5 54 ACO 

ACONORTAD, DA. p. p. de acotortar y 
AcoNORTAnsE. Corijorla/lo ., consolaiío. 

ACONORTAR. v. a. aiit. Confortar, acoii- 
solar, animar. Se usaba també com re- 
cíproc. Confortar, consolar. Confortaré, 
eonsolari, aniínum allevare. Conforlrr , 
raniíiier , animer , forlifier , consoler. 
Animaré , iucoreggiare. 

ACO.VORTVR•iE. V. r. ACONSOIARSE. 

ACO.XSEGUID, DA. p. p. de aco.nseguib. 
^4lcanzado. 

ESTAR AcoMSEGuiD. fr. Estar empenyad ó 
eiideutad. Estar ó tmdar alcanzado. 
X,re alieno gravari. Etre arricre\ ítre 
crible de dettes^ ítrr ohe'ré. Ésser inile- 
bitato, cnrico di deltiti. 

AC0N.SEGU1MÈNT. s. m. aut. conse- 
cució. 

ACONSEGUIR. V. a. Arribar a juntarse 
ab una persona ó cosa que va endavant. 
.■í/canzar. .\sse(|ui,coiise((iil. .-Itti'iuilre, 
ultraper, joindrc. Raggiungere, rin- 
tracciare. 

ACO.NSEGUIR. CONSEOUIR. 

ACONSEGUIR. Parlaiid de las persònas , con- 
córrer ab èüas en un matèx temps, ser 
coetiineo: parland dels temps, habcr 
viscud en af[ucll de que se parla. -■//- 
canzqr. In Ikcc aut illa tempora incide- 
re. Etrc coiUiniporain d'une ptrsuiiiit' 
ou d'iine cliosr. Essere coetaiieo. 
AcovsEGuiR. territ. .\creditar , en la ter- 
cera accepció. 
ACO.N'SELL. s. in. ant. consell. 
ACOiNSELLAD, DA. p. p. de aconsellar 

y AcoNSEiLARSE. Acoiisejado. 
ACONSELLANT, p. a. ant. Lo qui acon- 
sella. AconsFJador. Consiliarius, consi- 
liator. Conscillrr , crhíi t/ui conseil/r. 
Consigliantc , consigliatore. 
ACO.XSELLAR. v. a. Donar consell, .^cd^- 
sejar. Consilium dare , suadere. Consri- 
llrr , dontier conseil. Consigliare, dar 
eonsiglio. 
ACONSELLARSE. v. r. Demanar ó péii- 
drer consell, ylconsrjarse. Consulere , 
consultaré. Se coitseiller. Consigliarsi , 
pigliare o doinandar consiglio. 

<JU1 SOL SE ACONSELLA , SOL SE PENEDEX. rcf. 

que advertex que cs molt exposad y pe- 
rillós lo gobcrnarse un per sí sol en ne- 
gocis de importància. Quitn d snlas se 
arnnseja, d solas se remesa ó desucon- 
seja. V;c soli ! Vaf omni prorsus consi- 
lio destituto ! Qui se consuluit solum si- 
ue teste dolcbit. Cchd í/ui seul se çon- ACO 
seilU, seul se repent. Chi fa a suo mo- 
do con lui pur si lagna. 
ACONSOLAD, DA. p. p. de aconsol.iu y 

ACONSOLARSE. Confomuido. 
ACONSOLADÒR, RA. s. m. y f. coxso- 

ladòr. 
ACONSOLAR. v. a. consolar. 
ACONSOLARSE. V. v. Couiórmarse un ab al- 
guna cosa encaraque li sia perjudicial ó 
desagradable. Conformurse. Sese sub- 
mittere. Se conjormer. Conformarsi. 
ACONSOLARSE. Rcsigiiarsc à sufrir algun 
dany; y axí una persona que veu cu- 
rada sens pensarbo la gaugrena que se 
li feya en lo geuòll diu : ja me habia 
ACONSOLAD dc pdrdrcr la cama. Confor- 
riiarse. Damimm inevitabile credere. Se 
re'signer. Unil'ormarsi, rassegnarsi. 
.\CONTENTAD, DA. p. p. de acontentjui 

y acontentarse. Contentado. 
ACONTENTAR, v. a. Agradar , satisfer 
lo gust A algií , don.irli conteuto. Con- 
tentar. Delectaré. Contenter. Coutenta- 
re , appagare. 
acontentarse. V. r. Quedar content. Coii- 
tentarse. Conteutum esse. Se contenter. 
Esser pago. 
SER DE BON ó M iL ACONTENTAR. tV. fam. Te- 
nir facilitat ó dilicnltat en acontentarse. 
Ser de liueii ó mal coiitentar: ser de 
l)U''n ó mal lOntento. Facilem vel diífi- 
cilem.beniguuin vel morosum esse. Etre 
facile ou dij'ficile à contenter. Esser di 
buona o mala pasta. 
ACONTÉXER. v. n. ant. Escdurer, esde- 
venir, succeir. Acontecer. Accidere, 
evenire. Arri\•er , suri'enir , ui-enir. 
Avvcnirc, aceadere. 
ACOQLINAD , DA. p. p. de acoquii(.^b. 

Acoquinado. 
ACOQUINAR, v. a. Amilanar, acobardir, 
fèr pérdrer lo animo. Se usa tambc! com 
recíproc. Acoquinar. Pcrtcrrere , de- 
terrere. De'courager, ej)Ouvanter, effra- 
yer ,/aire peur , faire perdre courage. 
Disaniïnarc, abbattere, disconfortare , 
invilire, tor 1' animo. 
ACORAR. V. a. ant. afligir, acongoxar. 
ACOR.VT, DA. p. p. de acorar. 
ACORD. s. m. ant. Ajust, conveni. Ajus- 
te, conixnio. Conveutio. Arcommode- 
ment , contrat , pacte. Accordo, cou- 
venzione. 
ACORD. La resolució presa per tots los vots 
ó la major part d' ells en un tribunal , 
comunitat ó juuta. Acuerdo- Dccretum ACO 

Arrcte, decret. Decreto, ordinanza, ar- 
resto. 

Aconn. Miís. La unió de varios sonidos que 
l'òrniaii liarnioiiía. .-/coíy/í•. Musicus coii- 
crntus. ./crnril. Acconlamtiito, coiiceii- 
to, consoiian/.a. 

DE jiconi). mod. adv. T)c conformitat , de 
concert , unil'orineniòiit. Se usa per lo 
comii ab los verbs estar, quedar y l'o- 
jjMisE. De aniriflo. Uno conscnsu. 
D'accord, d'inlelligence. D' accordo. 

DE COMÚ ACORD. mod. adv. De cout'ormitat, 
unanimamènt. Acordndamente , de cn- 
mun acuerdo. Coiicorditcr, unauiniiter. 
D'un comtmin accord. D' unànime pa- 
rere. 

ACORD AD, D V. p. p. de acord vr v acor- 
DARSE. Aiordado; íijustado , com•cnidn. 

10 vconníD. loe. l'or. Lo decret dels tri- 
bunals, ab que se mana observar lo re- 
solt anteriornibnt. Lo acordado. üecre- 
tum, jussum. Ce qui a e'te arrete , dc- 
crc'te. Dccretato. 

ACORDAUAiMÈNT.adv. mod. ant. de co- 

Ml^ ACORD. 

ACORDAMÈNT. s. m. ant. acord. 

AC()Ri)ANT. adj. ant. co^corda^t. 

ACülíDANZA. s. f. ant. Mús. co:isonan- 
cu. 

AconotNzA. ant. acord. 

ACORDAR. V. a. Determinar ó resóldrer 
de comú acord ó per majoria de vots 
alguna cosa. Acordar. Dccernere. Ar- 
rcter , de'cider , après avoir recueilli les 
{•oijc. Risolvere , deeidere, stabilire. 

ACORD VR. V. n. Mús. Consonar. Acordar. 
Consonare. Accorder. Accordare. 

ACORDARSE. V. r. aut. Ajustarse, couvenir- 
se. Ajustarse , coiivcnirse. Conveiiirc. 
S' accorder ,f aire un accord, convenir. 
Accordarsi. 

ACORDARSE. Posarss de acord. Acordarse , 
ponerse de acuerdo. Coiwenire. S'accoi- 
der , se mettre d'accord , de concert. 
Gonvenire , passarsela d' accordo. 

ACORDE. adj. Conforme, igual y corres- 
ponent. Regularment se aplica als ins- 
truments de música ó à las veus dels 
cantors. Acorde. Consonus. Accordant, 
consonnant , qui re'sonne d'accord. Ac- 
cordante. 

ACO?>DE. tnet. Conforme, concorde, de un 
niatèx dictdmen..^c•o;•í7í•. (>incors. Con- 
Jhrme, d'accord , d'un:- mèmc opinion. 
Conforme, di simil forma. 

ACORDI, s. m. aut. acord. . - ACO 35 

ACORRALAD, DA. p. p. de acoiuuiar. 
ACORliAL\U. V. a. encorralar. 
ACORREGUD, DA. p. p. de acórrer y 

AOJRRERSE. Com'do. 

A'.'.OliRICR. V. a. Envcrgònyir y confcin- 
drer. Córrer. Rubore .sulFiindcre. Con- 
fondre , couvrir de linnle , dccontenan- 
cer. Confouderc , couvincere, far rima- 
ner conlnso. 

ACÓRRLU. ant. SOCÓRRER. 

AcóRRERSE. V. T. En ver<<ònvirse, empatxar- 
se. Correrse. Pudore affici. iRougir, avoir 
Itonte. Arrosslre , avcr vergogua , e»ser 
confuso. 

A(;()l(lil\lÈ\T. s. m. ant. Vergonya, em- 
patx, niboi, confusi(j. Corrimiento. Pu- 
dor, rubor. IJonle , coiijusion. Vergo- 
gua , rossore. 

acorrimÍínt. ant. socorro. 

ACORRIMGVT. ant. ABUNDÀNCIA. 

STAR EN ACORT. fr. ant. Estar de 
acord. Estar de acuerdo. Concordes 
essc. Et re d'accord. Esser d' accordo. 

ACOSSAD , DA. p. p. de acossar. For- 
zado, coiutrehido , estrecliado. 

ACOSSAR. V. a. tcrrit. empaitar. 

acossar. iiict. Forsar, constrényer. For- 
zar , constreiiir , estrechar. Cogere , 
compellere. Forcer , ohliger , contrain- 
drc. Costringere , violentaré , sforzare. 

ACOSSEJAD , DA. p. p. de acòssejar. 
Acocendo , coccado. 

ACÒSSEJAR. V. a. Donar ij tirar ròssas. 
Acocear , cocear. Pede fei ire , calcitra- 
re. Buer. Sprangare , tirar calci. 

ACO.ST. s. m. aut. accès. 

ACíJSTAD, DA. p. p. de acostar y acos- 
tarse. 

AcosTAD. adj. p. us. Pròxim , cercà. Pró- 
.rimo , cercano , allegado. Proximus,^ 
vicinus, propinquus. Proche ., K'oisin. 
Prossimo , vicino. 

SER DELS ACOSTADS. tV. faiii. Ser íntim amig 
de algú. Ser muy del asa. Intimà esse 
amicitià conjunctum. Etr" ami inlime de 
quelqu'uu. E-iser intimo , moltó familia- 
re , intrinscto. 

ACOSTAMENT, s. m. ant. propincuitat. 

ACOSTAMENT, ant. ACcÈS. 

A(,:OSTAR. V. a. ^cercar. 

ACOSTARSE» V. r. ACERCARSE. 

ACOSTES, adv. mod. ant. A foU. Acues- 
ías. Tergo , humeris. Sur le dos , rar 
les e'paules. Sugli oraeri. 

ACOSTUMAD, DA. p. p. de acostu.mar 
y acostumause. Acostumbrado. 56 ACR 

ACOSTÜMADAMÈXr. adv.mod.ant. Se- 
gons costum. Aioslumliíadamente. Ex 
morè , ut mos est. Selon la cflu/unip^ 
selon üusagc , habiluellemfnt. Giusta il 
costtiine. 

ACOSÏUMAMÈNT. s. m. ant. costim. 

ACOSTÜ.MAR. V. a. Fèr (jiie algú preiiga 
lo costum de fer alguna cosa. .'írostnin- 
hrar. Assucfacere. Accoulumcr. Avvez- 
zare, assuefaie. 

ACOSTUMAR. V. n. Tenir de costum» Acos- 
lumbrar. SoLtí;, suesccre. Avoir cuuiu- 
me. Solere, costumare, usaré. 

ACOSTUMARSE. V. r. Púiulrer lo costum de 
fèr alguna cosa. Acoslamhrarse. Assues- 
cere, assuefieri. S'accoiitumer, s'IiaJu- 
tuer. Avvezzarsi , assud'arsi, far l'ahito. 

ACOTA D, 1")\. p. p. de acotar y acotar- 
se. ./^oi/iíulo , eiicors'udo. 

ACOTAR. V. a. cotar. 

ACOTARSE. V. r. Incliíioi• la part superior 
del cos envers la terra. Agohiarse , en- 
corvarse. Incurvari. S'indiner. Inclii- 
narsi. 

ACOTXAD , DA. p. p. de vcotxuwe. Abo- 
rujado , arrebujado. 

ACOTXVRSE. V. r. Emholicarse ab la ro- 1)3. Ahori Involverc se tcamine. rujíirsp. ,...^..,,.1. .,,. ..^i,.. 
Ramasser auloiir de soi les hàbils. In- 
vilupparsi. 

AcoTv vrse. Taparsi' y ombolicarse bè ab la 
roba del llit ariiinandla al cos. Arrelni- 
jarse. Stragulis sese obtegerc. Ramas- 
ser autour de soi les draps , les coiii.•rr- 
lurcs du Ut poiir se garantir dufroid. 
Invilupparsi ncUe Iciizuola. 

AcoTv VRSE. territ. acotarse. - - 

At)RF.. adj. que se aplica ;i lo que tè un 
gust aspre ó fort , com lo suc de algu- 
nas hèrbas, arrels, etc, y també ü los 
humors del cos. Acre. Acer. Acre. Acre, 
acro, agro, agrcstoso. 

ACRE. met. So diu del geni aspre <) fort, y 
també de las parauías duras ú picants. 
Acre. Acer, acerbus. Aigre, rude, se- 
í'ère , dur. Duro, ficro, acerJw. 

ACREDITAD, DA. p. p. de acreditar y 
ACREDITARSE. Acrcditado., devrngado. 

ACREniTAD. adj. (pic se aplica ;i lo que tè 
crèdit y reputació. Acreditada. Nomi- 
ne, opinione pr.Tolarus. Accrc'ditc. Ac- 
creditato, messo in crcdito. 

ACREDITAR, v. a. Abonar, donar repu- 
tació à alguna persona ó co.sa. Acredi- 
tar. Commendare. AccreHiter. Accredi- 
lare, lodarc, por in istima. ACR 

ACREDITAR. Douar probas de la certesa de 
alguna cosa. Acreditar. Approbare, fi- 
dem facere. Prouver , faire voir. Di- 
mostrare, provaré, manifestaré, dicliia- 
rare. 

.Í.CREDITAR. Alcansar, tenir guanvad ó me- 
rescud. D^vengar. Merere. Me'riler, 
gagner par son travail. Aver guada- 
giiato, tirar paga. 

ACREDiTARSE. V. r. Adquirir crèdit ó reputa- 
ció. Acreditarse. Ronam sibi famam ad- 
quirere. A' quc'rir du creUil , de la rc- 
piitation. Farsi onore, aequistar merito. 

ACREEDÒR, R.\. s. m. y f. Lo qui tè ac- 
ció ó dret a demanar lo pago de algun 
deute. Acreedor. Creditor. Crc'ancier, 
crediteur. Creditorc. 

ACREEDÒR. met. Mercxcdòr, digne. Acree- 
dor. Dignus, meritus. Digne de re- 
( oiiipense ou aulre chose bonne. Degno, 
iiu'ritevole. 

ACIUMINACIÓ. s. f. L'acció y efecte de 
aiM'i minar. Ai riniinacion. Criminatio, 
insiínulalio. Crimination. Criminazione, 
iii.olpamento. 

AClil.MlNAD, D\. p. p. de acrimisar. 
Arriminadn , ^ituperado. 

ACRnriNADÒU , RA. s. m. y f. Lo qui 
acrimina. Acriïninador. th-iminator. Aí- 
cusaleur. Accusante, incolpatore. 

ACRIMINAR. V. a. Acusar de algun crim 

ó delicte. Acriniinar. Crlminari , insi- 

iiuilare. Accuser tpielfjuun d'un crime. 

Accusarc, Incolpare, accagionare, ca- 

logiiare , calunniare. 

111. 

-YCRiMi.NAR. Abultar ó exagerar algun delic- 
te, culpa ó deiecte. Acriniinar. Culpam, 
delictum exaggerare, augcrc. Exage- 
rrr, aggraver un crime. Esagerare , ac- 
crescere, render piii graví^ un misfatto. 

ACRIMINAR. Vituperar alguna acció, f'itupe- 
rar. Vituperaré. Rldmer , reprendre. 
Riasiïnare. 

ACRIMONIA. s. f. La cualitat de aspre ó 
j)icant ([ue tenen algunas cosas. Acrimo- 
nia , acritud. Acrimouia. Acrinionie. 
.\crimonia. 

.4CRIMOMA. met. Aspresa en las expressions 
ó en lo geni. Acrimonia , acritud. As- 
peritas, acerbitas. Durele', rudesse , 
mordacite' dans les e.rpi-rssions , dans 
le caractère. Asprezza , durezza, aspri- 
tade. 

ACRISOLAD, DA. p. p. de acbisoiar. 
Acrisolado. 

ACRISOLAR. Y. a. Purificar eu lo gvc- ACT 
sol 1' or (■) altre metall. Acrisolar. Igiin 
purgaré. À/Jiiicr , parifier par lejeu uu 
aiilre inoyeii. UalÚiiaru , purificaro. 

.\cni.soLAn. inct. Apiïrar ú aelarar ali^iuia 
cosa per nicdl de; tcstimoiiis ó prohas, 
com la virtut, la veritat, ete. Se usa 
tainhé com recíproc. Acrisolar. l'.ite- 
l'acerc. Mcltre duus loiil son joiir. l'a- 
Icsan; , esporre uiia cosa in tiitlo il suo 
lunic. 

ACIU)STIC, CA. adj. Se aplica a la com- 
posició podtlca en que las llctras ini- 
cials del luitj ò ílnals l'ònnan uu iiou> ii 
concepte. Acróstico. Aclirosticus. Acros- 
tichc. Acrostico. 

ACS. s. m. Arl)re corpulent f[ue tè la fus- 
ta duríssima y plena iiiòltas veu,adas d(! 
tacas à manera de ulls. l'a unas llurs 
blancas, de mòUas l'uUas, fieadas en 
una l'oscta, col-locada al roitj de un 
Cíilis, rotallad ordinàriament en cinc 
parts iguals. Acere , arce. Acer. Era- 
l•le. Acero, acera. 

ACÏA. s. í'. La relació escrita ([ue conté 
las deliberacions v acords de cada una 
de las sessions de una junta ó corpora- 
ció. Se usa comunmènt en plural en 
materias ecclesiàsticas. Acta. Acta. Ac- 
tes , cahicrs. Atio. 

iCT\s. pi. Las relacions ó liistorias coetà- 
neas de las vidas dels sants. Actas. Ac- 
ta sanctorum. Actes. Gli atti, le rcla- 
z.ion\. 

ACTE. s. m. Acció ó fèt. Actn. Actus. 
Acte. Alto, operazione, azlone. 

.\CTE. Cada una de 1 is parts en que se di- 
vitlex la composició dramàtica. Actn. 
Comoedia; vel tragoediae actus. Acte. 
Atto. 

ACTE. Las conclusions qne se defensan en 
las universitats, col-legis, etc. Acto. 
Thesiuni propugnatio. Acte. Disputa , 
dilesa, tesi. 

ACTE. ACTE C\RNAL. 

ACTE. Escriptura qne se fa davant de 
notari y testimonis pex'a véndrer al- 
guna casa. Carta de venta. Emptio- 
nis syngrapha. Contrat de vente. Cou- 
tratto, convenzione. 

ACTE CARNAL. Cópula , accès. Acto carnal. 
Concubitus. Coit., copiitation charnelle. 
Coito. 

ACTE DE coNTRició. Lo acts de arrepentirse 
de haber ofès à Dèu sols per ser èll 
qui ès. També se anomena axí la fór- 
mula ab que se expressa aquest dolor. ACT 57 

A(tn de cnntricion. Contritlonls actus, 
paMiitcntia; tcstatio. Acte de contrition. 
Atto i\\ contriz.i()ne. 

ACTE DE l'ossESsió. Lo eícrcici ó us d' ella. 
Acto de posesiun. Actus possessoriíis. 
Acte de posscssion. Atto di possessione. 

ACTES DELS Ai'ósToi.s. Lo llihrc sagrad es- 
crit per lo evangelista san Lluc, en que 
se relerexen los fets dels aptistols. Ac- 
tos de los aju'tsloles. Liber actiium apos- 
tolorum. Actes des apètres. Gli atti de- 
gli apostoli. 

EN ACTE. uiod. adv. En acció, en actitut 
de ler alguna cosa. En acto. In pro- 
cincta. En atlilude, en posture. lu at- 
Ipggiamcnto. 

lO ACTE MÈS BO tfVt LO S irl P,1D TK?.. , ES DE 

cuMi'i.iR LO svNT VOLER. ref. ab que se 
reprèn ;i los que se glorian de sal)er 
mòltas ciencias, v viuen dcs.istrada- 
mènt. Aíjuel sabé que se saL••a , iiue el 
otrn no sabé nada. Nibil inaulü.s quàm 
multa scirc, et quid sibi pro.lt ignora- 
ré. // n' y a pas de s>critalde sagesse 
sans la vertu. Cclui la proprla vita à 
piü disteso, clie quanto val 1' eterna à 
ben compreso. 

TENIR LO ACTE. IV. Eu loS CStudis piiblliS 

sostenir una opinió ó doctrina, respo- 
nend à las diíiiultats dels argüènts. De- 
fender aclos ó conclusiones. Theses 
propugnaré, sustinere. Soutentr une 
thcsr. Difendere una tesi. 

ACTITAR V. a. ant. tbr. actuar. 

ACTITAT, DA. p. p. de AcTiTAR. 

ACTITUT. s f. Situació, disposició (> posi- 
tura do cualsevol objecte. Actitud. Cor- 
poris habitus, dispositio. Allitude. At- 
titudine, postura, atteggiamcnto. 

ACTIU, VA. adj. Lo que obra ó tè fa- 
cultat de obrar. Activo. Activus, agens. 
Actif. Attivo, cbe agisce. 

ACTIU. Se diu del subgècte diligent y 
prompte en obrar. Activo. Impiger, cc- 
ler in agendo, actuosus. Actif, agis- 
sant , laborieux. Attivo, attuoso, ope- 
roso. 

ACTIU. Se aplica ;1 lo que obra pròmpta- 
inèut (■) la luego sòn electe. Activo. Ef- 
ficax. Efficace. Attuoso, cbe ba attività. 

ACTIU. Gram. Lo que pertany í I' acció 
del verb. Activo. Activus. Actif. Atti- 
vo, cbe ha slgnificazlone attlva. 

ACTIU. for. Se aplica al for de portar las 
causas à certs tribunals, del cual gosaa 
algunas persònas per privilegi del cos 58 ACT 

dn que son membres. Aitwo. Fonun 
c .ique ita proprium, ut iu alio cum 
illo iiiMiio agoro jiidicio valeat. Actif. 
Attivo. 

PER ACTIVA Y PER p\ssivA. mod. adv. De tots 
modos. De todof niodos. Omiiimodè. 
Entièrement , absoluinent , gehe'rale- 
ment. Per altiva e ppr passiva. 

ACTIVAD, DA. p. p. de activar. Acü- 
i'ado. 

ACTIVAR. V. a. .\calorar, pxcitar, pro- 
móurer. Activar. Excitaré , urgere. Ac- 
tívrr. Spignerc, iucitaic, stimolare. 

ACTIViSSIM, !\1A. adj. sup. de actiu. 
Miiy acth'o. Dlligentissimus. Tixs-acti/. 
Attlvissimo , attuosissiïno. 

ACTIVITAT, s. r. La lacnltal ó virtut de 
obrar. Aclwidad. Vis , virtus. Atíivite. 
Attività. 

ACTIVITAT. Eficàcia, pròmptitut en obrai'. 
Aitn'idad. Vis, ccleril.is in agendo. Wí- 
ligence , vwaiiif' , intensiu'. Fuoco, de- 
strczza, vivacità, prontezza. 

ACTOR. s. m. for. Lo qui demana alguna 
cosa en judici. Ador. Actor, qui alium 
in jus vocat. Deniandeur. Addlmanda- 
torc. 

ACTOR. Lo qui representa en los teatros. 
Avtor. Histrió. Acteur. Attore da cora- 
media. 

ACTOR A. s. f. Comedianta. Actriz. .\c- 
triK scenica. Actrice. Attrice. 

ACT RIS. s. f. ACTOR \. 

ACTUACIÓ, s. f. for. L'acció y efecte de 
actaar. Actaacion. Causa" instructio. 
Vaction d'instruiré un /votv.í. II pro- 
cessaré. 

ACTUAÜ, D A. p. p. de actuar. Actuado. 

ACTUAL, adj. Existent ó present. -</t- 
/í/íz/. Pra-sens, existens. Actui'l , eff'ec- 
lif. re'fl, present, e.ri.stant. Attuale, ve- 
ro, elTettivo, reale. 

ACTUALITAT, s. f. Estat present v ac- 
tual de alguna rosa. Artunlidad. Pra>- 
srns rei status. État pre'sent el actttel de 
qiielque chnse. Attualità , attualitade. 

ACTUALMENT, adv. mod. Ara, al pre- 
.sènt. Artualmente. Nunc, in presenti. 
Actuellenient, pre'sentement , à present. 
Ora , al presente , di presente. 

ACTUANT, p. pres. de actuar. En las 
universitats v col-legis lo subgèctc que 
defensa conclusions. Actuante. Thesium 
propugnator. Celui qui snalient une 
lli(\ie puhtifjue. Difcnsor di te.si. 

ACrU.VR. v. a. l'or. Instruir lo procés, ACü 
proceir judicialment. Actuar. Causatn 
iustruere. Instruiré un procés : proce'der 
juridiquement. Processaré, formar pro- 
cesso. 

ACTUAR, p. us. Digerir, pair los aliments ó 
remevs. Actuar. Concoíjuere , digere- 
re. Dige'rer les aliniens ou les remè- 
ííes. Digeriré, smaltire. 

ACTUAR. Enterar ó instruir bè i algú en 
cuaisevol matèria. Actuar. Adinoncre, 
instruere. Instruiré , informer quel- 
qu'un ; le mettre au fait de quelque 
chnse. Informaré , ragguagliare. 

ACTUAPiI. s. m. for. Lo escrihi ó notari 
que entrevé en la instrucció del procés. 
Actuaria. Actuarins. Notaire , officier 
públic , greffier. Attuario. 

ACUADRILLAD. D\. p. p. de acuadri- 
i.i.An. Acnadrilliiilo. 

ACUADllILLAR. v. a. Formar cuadrillas, 
juntar en cuadrllla, gnl>eriiarla ó ma- 
naria. Acuadriilar. Catorvas dncere. 
Atirouper ; asseinhler plusieurs per- 
snnnes en troupe. llaunur , far gente , 
arrolare. 

ACUADUCTO. s. m. Conducto de aiguas. 
Acueducto. .\qnxductus. Aqueduc, ca- 
nal pour conduiré les eaux. Acquidot- 
to, acquidoccio. 

ACUADUtrrE. s. m. acuaducto. 

ACUARI. s. m. Un dels signes del zodíac. 
Acuario. Aquarius. P^erseau, aquarius. 
Arquario. 

ACU.MITELAD, DA. p. p. de acuartelar. 

, A( uartelado. 

ACUARTELAMÈNT. s. m. L'acció de 
acuartelar. Acuartelamiento. Castrorum 
adslgnatio. L'aclion de distribuer un 
corps de iroupes dan.s des quartiers : 
casernenient. Lo alloggiar nelle caserne. 

ACü.\ll IIXAR. V. a. Posar la tropa en 
cuartèls. Se usa taml»* com recíproc. 
Acuartelar. Mllltum stativa castra dis- 
ponere, milites in stativis babere. Ca- 
serner , distribuer des Iroupes dans des 
quartiers. Distribuere i soldati ne' quar- 
tieri , alloggiar nelle caserne. 

ACU.'VTIC, CA. atlj. que se aplica als am- 
fibis y à las plantas que naxen en 1' ai- 
gua. Acudtico. A((uaticus. Aquatique. 
Accpiatico, palnstre. 

ACUATIL. adj. Lo que pertany al aigua. 
Se diu particularment de lo que soLs 
viu en ella. Acudtil. Aquatills. Aqua- 
tique : en parlant de plantes , aquatile. 
Acquajuolo, cbe ama 1' acqua. ACÜ 
Aí'liniD, DA. p. p. Jc ACUDIR. Àcudidn; 

0( iii•iiilo. 

ACLDlll. V. I). Arribar algú al lloc aliòiit 
li convé ó es criílail. Acudir. Accurrc- 
re. Accourir. Accorrerc. 

ACUDIR. Aiiai- à donar ajuda í ^l's'''- Aiu- 
</('/•. Aiixiliari , aiixiliuiu l'errc. Allcr , 
\•/mir, courir , accourir au secours tic 
iiurltjü^uii : aitier 1 secourir. Soccorrcrc, 
dar ajuto. 

ACUDIR. Ocórrer, venir al pciisaincnt al- 
guna espL-cie de repèute y sens espcrai- 
là.Ocurrir , saltar. Repcntè occurrorc, 
supcrvenire. S' nlJ'rir à l' iinagiriiilion , 
venir dans Vespril. Venir a nienle, sov- 
venire. 

.icuniR. Recórrer à algú c3 valcrse de ell. 
Acudir. Auxiliuin ab aliíiuo petere. Rr- 
courir : avoir recourx u ijucliju'un. lli- 
correrc, riluggire, awv ricorso. 

ACUDIT, s. m. Ocurrència viva y promp- 
ta (juc no s'esporaba. Arraníjuc. Animi 
scnsus iuoplnatus. Saillie d'cspiit , dit 
rcmarquable. Arguzia, niotto. 

ACUEO , A. adj. (jue se aplica à lo que 
es de aiüua o de la naturalesa de aigua. 
Acueci. Atjuaus, aquarius. Aijucux ; de 
la nature de l'eau , qui contient de 
l'eau. Acquoso, acquco. 

ACULAD, JJA. p. p. de acuiarse. 

ACULARSE. V. r. abítrerse, en la accep- 
ció de suspt'iidrcr lo mercader, etc. 

ACULLENSA. s. f. aut. acullimènt. 

ACULLID, DA. p. p. de acullir y acu- 

LL[RSE. Acogido. 
ACULLIDA. S. i'. ACULLIMÈNT. 

ACULLIMÈNT. s. m. L'acció y efecte de 
acullir. Acogida , acogimienio. Recep- 
tus, cont'ugium. Accueil,re'ceplion,trai- 
tcmcnt. Accoglienza, accoglimento, ri- 
cevimcnto. 

ACULLIR. V. a. Admdtrer à algú en sa 
casa ó companyia. Acoger. Excipere 
aliquem hospltio, consortio. Accueillir , 
recueillir ., recevoir , admettre ijuel- 
(ju'un chez soi. Accogliere , ricevere. 

ACULiiRSE. V. r. Refugiarse, retirarse, po- 
sarse à cubert. Acogerse. Coufugere. 
Se refiigier , se mettre à couverí ■■ se re- 
tirer en quelque Heu ou auprcs de quel- 
qu'un pour i'ire en si'trete'. Ricoverarsi , 
ripararsi. 

ACULTELLE,IAR. v. a. ant. Donar ga- 
nivetadas. Acuchillar. Gladio cíesim le- 
rire. Échaiper , taillader , estafi la- 
der, de'chiqueíer , doiiner des coups ACU 59 

de couteau. Frastagliare. 
ACULTELLEJA T, DA. p. p. de aculte- 

Ll.KJAR. AcUl liilladii. 

ACU.MULA(;iO. s. r. L' acció de acumu- 
lar. Se usa mès comunament en lo estil 
forense. Acuniulacion. Cumulatio. Ac- 
cuinulatiiin: accuntulation de droit , 
(luginentation de droit sur quelque chn- 
se. Cunuili), aínmassamcnto, accnmu- 
la/loiie (li dirltlo, accuiiuilaiiicnU). 

ACUiMULAD, DA. p. p. de acimular. 
Aiiiniidadd. 

ACU.VlLLADült, RA. s. m. y f. Lo qui 
acumula. Acumulador. Accumulator, 
insimulator. Aciumulateur-, celui qui 
accuniule. Accnmulatore. 

ACUMULAR. V. a. Juutar y amontonar. 
Acumular. Acrumulare , coacervare,. 
Accuinuler , ainasser ., entasser. Accu- 
mulare, ammassare, ammontarc. 

acumular. Imputar algun delicte ú culpa. 
Acumular. lusimulare, imputaré. Im- 
piiler un criíiie , un delit. Imputar a dc- 
litfo. 

ACU.MUL iR. for. Unir uns autos ;í altres. Acu- 
mular. Adjungere. Mettre ensemble , 
ajouterà des pièces d'un procés de nou- 
velles picces , ou un proves à un aut re , 
pour le faire juger plus pronqjtenient. 
Riunir gli atti gli uni cogli altri. 

ACUMULATIU , VA. adj. for. Se diu de 
la jurisdicció per la cual pod un jutge 
conéxer de las raatèxas causas que al- 
tre, anticipandse à èll. Acumulativo. 
Communis cum alio judice. S'applique 
au droit qua un juge ou un tribunal 
de juger une ajfaire que d'autres jii- 
ges ou tribunaux pouvaieiit aussi juger. 
Dicesi del diritto d' un tribunale per 
poter giudicar d'un negozio che potrel)- 
be ésser giudlcato da un altro tribunale. 

ACUMULATIVAMÈNT. adv. mod. for. 
Ab prevenció. Acuinulatii•ameiite. Litis 
cognilione prsoccupatà. Parpre'caution. 
Con cautela. 

acumulítivamènt. for. Junt ab altre ó al- 
tres, en comú, pro indiviso. Acumula- 
ti'.'amente. Unà slmul. Conjoinlement , 
ensemble , en commun. Unitamente , in 
un. 

ACUÒS , SA. adj. Lo qne abunda en ai- 
gua ó se sembla à èlia. Acuoso. Aqiià 
abundans, aquoc similis. Aqwux, qui a 
de l'eau en abondance. Acquidoso, cbe 
lia in se dell'acqua. 

ACUÒSITAT. s. f. La cualltat de acuòs. ' 40 ACU 

Àcuosidad. Humiditas. Qaalité de cp 
qui csl (Ujueux. Acquosità, acquositaclL'. 

ACUPlSAD, DA. p. p. tic ACURSAR. 

ACÜRSAR. V. a. escursir. 

ACÜS. s. iu. Ell lo jog del tutl y altres se 

- aplica a deteriuinadas cartas ab que se- 
gons Uèy de ioc se "uaiiva cert lulmc- 
TO de pedras, mauitestaut lo jugador 
en temps oportú què las tè. Aaiac- 
Sors qu.Tdam in ludo chartaruni. L\ic- 

.. lion par lar/uelle on iiccuse son jeu 
pour complet' ou maríjuer des poinls. 
nicliiarazion dellc sue carte o giuoco. 

ACUSACIÓ, s. i'. L'acciíJ V electe de acu- 
sar. j-i:usacion. Accusalio. Accusation. 
Accusazione. 

ACüSAD, DA. p. p. de acusar y agusarse. 
Acusado. 

ACUSADOR, RA. s. m. y f. Lo qui acu- 
sa. Acusador. Accusator. Accusalcur. 
Accusitore. 

ACUSAR. V. a. Entaular una demanda 
criminal contra alguna persona davant 
de jutge competent. Acusar. Accusare. 
Accusrr. Accusare. 

Acus\R. iNotar, tatxar de alguna l'alta a al- 
guna persona. A usar. Hcpreliendcre , 
vituperaré. Bldiiier , reprendre.) iuíuí- 
per. Incolpare. 

ACUSAH. En lo jog del tuti y altres mani- 
festar un jugador en temps oportú ((uc 
tè detcrniinadas cartas ab que segons 
Wí-y de jog se guanya c(írt número de 
pèilras. Acusar. Sortem in ludo cliarta- 
vum prodere. Accuser son jeu. Dicliia- 
rare, dir le sue cmiIo, 11 suo gluoco. 

AcvsiRsE. V. r. Dir los pecats al confessor 
en lo sagrament de la ])enitcncia. Acu- 
sarsp. Noxas confiteri. Saccuser. Accu- 
snrsi , conlVssarsi. 

ACUS VTIU. s. m. Gram. Lo cuart cas cu 
la declinació dels noms. Acusatk•o. Ac- 
• T:usativus casus. Accusatif. Accusativo , 
quarlo caso. 

ACUSATOUI, RIA. adj. for. Lo que per- 
tany à la acusació, com delació accsv- 
TORiA. Acusatòria. Accusatorius. Qui 
appartient à Caccusaíion. .Vccusatorio. 

ACÚSTICA, s. f. La teoria dels sonidos. 
Acústica. Sonoruni scientia.^cou.ííiVjfiíf. 
Scienza o teoria de' suoui. 

ACOSTUMAR, v. a. ant. acostumar. 

ACUSTUMAT, DA. p. p. de acustum.ir. 

ACUVDAIMÈNT. s. m. ant. desafio. 

ACUY'DAR. V. a. ant. desafiar. 

ACUYD\T, DA. p. p. de accyd.ui. ADA 

ACÜYTAR. V. n. ant. cuitar. 

ACUYfAT, DA. p. p. de acuytar. 

ACER, s. m. ant. chn. 

AÇO. pron. demostratiu, assó. 

AÇOMAR. V. a. ant. provocar. 

AÇOMAT, Dx\. p. p. de açomar. 

A(^;OT. s. ni. assot. 

A(j;Ur. s. m. ant. Màquina ab que se trau 
aigua dels rius pera regar los camps. 
Az'ída , zuda , zua. Rota acf uaria. Ma- 
chine hydraulitjuí• qui sert d eíe•.•er des 
ri^icres V eau néccssaire à l'arrose- 
meiit des charnps. ^Macehina idraulica 
clie serve a cavar dai (iumi acqua per 
innafüarc i campi. 

AD. 

AI), prcp. ant. k. 

ADAOI. s. m. Sentencia breu, comuna- 
ment rebuda, v que per lo regular con- 
té algun avis ó precepte moral. Adagio. 
Ad igium. Adage. Proverbio. 

ADAc.i. Mús. Un dels cinc moviments fun- 
damentals de la música, (jue equival à 
moderad. També se dona aquest nom à 
la matèxa composició; y axí se diu que 
tocan ó canlan un .vuvgi. Adasrio. AÏo- 
dus temper^tus Lu musicis. Adagio. 
Adagio. 

ADVLAD, DA. p. p. de adaiarse. Des- 
alado. 

.v>AR ADALAD. fr. fam. .Vuar ab la boca li.s- 
dada, desitjar ab ànsia alguna cosa. 
Andar halando. Inlilare, vehementèr 
cupere. Soupirer après quelcpie chose. 
Agognare. 

AD VLVllSE. V. r. Anar ó córrer ab inol- 
tissima acceleració, tirarse ab ànsia so- 
bre alguna cosa. Desalarse. Praipeti 
cursu accurrcre. Accourir les bras ou- 
i'erts. Andar alia volta d' uuo coUe brac- 
cia aperte. 

AD VLID. s. m. ant. Capità de gèut de 
guerra. Adalid. Dnx., militum ductor. 
Cominandani , chef de gens de guerre. 
Duce. 

ADV.MAD, DA. adj. Se diu del home 
que tè accions ó faccions dclicadas com 
las de la dona. .4tlainado. Feminea ve- 
nustate praeJitus. EJje'mine', mou. Ef- 
femminato. 

AD VMITAS. s. m. pi. Certs heretges que 
anaban nusos com Adam en lo Paradis, 
V entre altres errors tenlan per lícita 
la poligàmia ó multilut de donas. Ada- 
mitas. Adamitx. Adamistes. Adainiti ADE 

ADAPTACLE. adj. Ló (juc so po.l adap- 
tar. AdaptulAe. Quocl aptaii, vel acco- 
moíl•iri potest. (^'í' pf't ''li'f ei<i"l>lt^'- 
Adaltahili;. 

AD Vl'i'AD, D \.. p. p. de adaptar. JiL•ii>- 
liii/o. 

ADAPTADA'MF.iXT. adv. rnod. Acomoda- 
dainònt. Jil/iplailinii-iUe. Apte. Jiislr- 
iiiriit , yi•cpi•fincnt , coiwciuilil'iiiriil. 
Adattatainciite. 

ADAI'TAR. V. a. Acomodar 6 aplicar una 
cosa d altra. Se usa tainljé com recí- 
proc. AílítjHiir. Aptare , adaptaré. 
Aïl.ipter. Adattare, assettarc. 

ADAilGA. s. f. Arma defensiva seiid)lai)t 
a! escud, l'èta de cuiro, y de figura ca- 
si oval. .-Iddr^ít. l'arma. £Ví/, liaiuti/•r. 
Pavese. 

ADARGARSE. v. r. aut. Cul)rirs(> ab 
l'adarga per deí'eiisa. .-/ilurgurse. l'ar- 
mà tueri. Sr cnii^Tir de l'e'iu nu du 
boiii liiT. Coprirsi col pavese. 

ADARGUETA. s. 1'. dim. de adaug u ALir- 
guilla. Parmula. Petit ecu , boudifr. 
Paves( tto. 

ADASSO, pron. aiit. ass(). 

ADDICIÓ, s. f. L' anvaJidiira que se po- 
sa cu alguna obra ò escrit, .■/diiiaii. Aii- 
ditio. Addition. Addi/ione, aj^giuuta. 

ADDICIONAD, DA. p. p. de addicionar. 
Ailicioruído. 

ADDICIONAL, adj. Se diu del article, clàu- 
sula ó expressió que se anyadex a u» 
tractat ó reglament Ja formad. Adicio- 
nal. Additilius. Additionnel. Addizio- 
nale. 

ADDICIONAR v. a.Fèró posaraddiciòiis. 
Adicifliiar. Ad sui aut aliorum scripta 
addere. Additionner. Aggiuiigere, ac- 
crescere. 

ADDICTE, TA. a^lj. Mòlt inclinad, 
al'ècte Adicto. Devotus, deditus. At- 
tache, dévoue, in•:linc, porte'à. Affe- 
lionato , attaccato. 

ADEALA. s. f. ant. Lo que se dona de 
gràcia sobre lo preu j)riiiclpal en lo que 
se compra ó ven; ó los enioluiaèiits que 
se agi'cgan al sou de algun empleo ó 
comissió. .:/(/^/íí7/íí. Addituiu supra pac- 
ti pretium. Pot-de-^'in, cpiíiglca. Man- 
cia. 

ADECUAD, DA. p. p. de adeclar. Ade- 
cuíido. 

ADEi:i:\D. adj. Lo que es ,í propòsit ó aco- 
modad pera alguna cosa. Adecuadn. 
Aptus, idoneus. Assorlissant , assurli , 

TOM. I. ADE 41 

'1 propr^. PropvJo, adatl.ilo. 

AÜECUADA.-\1£\ T. adv. mod. À propò- 
sit, opiutunimènt. Adeaiadaiiirutr•. 
0])portunè. /í /)/Yyj()í , à poiní. Opor- 
tú naniente, comodauiente. 

ADECl \R. v. a. Igualar, proporcionar, 
acomodar una cosa à alha. Adccuar. 
Ad;rquarfi, square. Assortir, njusler, 
priiportiiiiir.er. Assettare, accoiiciare. 

ADEFORA. adv. II. afora. 

ADI•:LA.\'rAD, DA. p. p de adelantar. 
Aïlp/tinladn ; progresíido. 

ADELANTADiSSEM, MA. adj. sup. de 
ADciANTAD. Ad'danladisimn. Valdè pro- 
vectus. Tris-pre'cocc , tris-prematur(f. 
.Avan/.atissiïno. 

ADELW TAMÈNT s. m. L'acció y efec- 
te de adelantar. Adcl<inliiinienlo. Pro- 
gressió. A\'(incci)ienl , aiiticipatioii. Pro- 
gresso, avanzamento, vantaggio. 

adei.amímknt. met. Pi-ogrès, veiitalje <> 
miilòra. Adrlanlainicnlo. lucreinentuni, 
prot'ectus. Accroisseinenl, ainélioi•iition, 
jirogrcs , pcrfection. Accresclmento, iii- 
grandimcnto, rifacimento. 

ADELANTAR. v. a. ava^sar, en la ac- 
cepció de accelerar , etc. 

ADELANTAR. AVANSAR, CD lo scntít de antici- 
par, etc. 

adeuntar. met. Alimentar, millorar. 
Adelantar. Aiigere. A.iic'liver, aiig- 
menter. Aíigliorare, ristorare , ristaln- 
lire, raccoiiciare. 

ADELANTAR. met. AVAvsvR, en la accepció 
de aveutatjar ó excedir à algú. 

ADELANTAR. v. H. met. Fèi" progressos; y 
axí se diu, cjne las cicncias natural.s 
ban adelantad mijlt en lo sigle dinou. 
Prngrcsar. Progredi. Faire des pru- 
grcs. Progredire. 

AUELANTAT. s. m. Antiguaraent lo go- 
bernador militar y polític de una pro- 
vincià l'ronterissa. Adelantado. Vviv- 
t'cctus, proeses. Ce'tait ancicnnemeiit le 
gouverneur tí'\'/7 et mililaire d'une pro- 
i'ince. Podcstà. 

ADELIL. s. m. ant. adalid. 

ADELITARSE. v. r. aut. deleitarse. 

ADELITAT, DA. p. p. de .\delitap,se. 

ADEMANT. s. m. ant. dumaxt. 

ADEMÈS. adv. mod. A mès de axó ó 
allò. Ademas. Pra'tcrea, insuper. Outre, 
de plus. Oltre, inoltre. 

ADERN. s. m. Arbre, ludern. 

ADEliRARIAR. v. a. ant. e.nderrerir. 

ADEllRAllIAT, D.\. p. p. de aderrvrur. 

6 '^.1 M 42 ADJ 

ADÉS. adv. t. nnt. aha. 

ADÉS. ant. LLEGO. 

ADÉS, ADÉS. ailt. ARA MATEX- 

ADÉS, ADÉS. iiioil. atlv. ant poc \ poc. 
ADESTE. adv. U. aut. A la dreta. ./ lu 

derecha. A dcxterà, ad dexteraiu. .-:/ 

droile. A destra. 
ADESTRAD, DA. p. p. de adestií^k y 

ADESTRARSE. .-/ilestraili). 
ADESni.Ul. V. a. e.nsinestrah. 

ADEiTRAR. ant. AMIDAR. 

ADEsTRARSE V. r. Eiercltarse, fèrse destre. 
Adeslrarse. Eierceri. S'exercer. Eser- 
citarsi , ammaestrarsi. 

ADEVINALLA. s. f. aiit. endevinalla. 

AÜEVINAT. V. a. ant. endevinar. 

ADEVI.XAT, DA. p. p. de adevinar. 

ADFORÍ. s. m. ant. llèrba. Às.wo. 

AüilEilE.NCiA. s. i'. Enllas, connexió, pa- 
rcntiu. Adherència. Neccssitudo, cog- 
natio, aíTinitas. Adhàciue. Adercnza, 
cdniíiun/lonc. 

ADUÉllÈM. adj. Se aplica ;i lo que est;l 
annexo, uiiid, (> agalad al) alguna cosa. 
Adlierente. Adlia-reiis. Adlic'rcnt. At- 
taccalo. 

adherents, s. m. pi. Los que tenen adlic- 
rencia ab algú. Allrgados. Cousaiigui- 
neij propiníjui. Tous ccitx f/iii tid- 
hcreiit. Consanguinco, delia medesinia 
slirpe. 

ADIIEIUMÈM. s. m. ant. adhesió. 

ADllI'Mílll. V. n. Inclinarse, unirse, ani- 
niai^se al partit ó diclàiiien de algií. Se 
«sa couiunainènt com recíproc. ^ídlir- 
rir. Adluerere. .ídltrifr. Esscre atí.ic- 
cato, uuito. appicciato. 

ADHESIÓ, s. I'. Lo acte y electe de ad- 
herir. Adhesioil. Adlixsio. Adhe'shm. 
C iiigiunzionc , unionc. 

ADIAU. V. a. ant. Senyalar dia. Srhular 
ó Jijur dia. Diem dicere , indicere. 
Ajoiirner , tissigiwr. .Assegnare, cita- 
ré. 

AÜIAT, DA. p. p. de \dur. Siitiludo, 
fljado. 

Abi.AERAD, DA. adj. Se aplica al que 
te mòlt diner. Adinerada , perulero. 
Pocuniosus. Argcntrii.t , pecimieux., 
Jhiuc'. Dovizioso. 

ADl.NS. adv. 11. ó t.DiNS. 

ADINTUE. adv. 11. ó t. dins. 

ADIVINAR. V. a. ant. endevinar. 

ADlViyVT, DA. p. p. de adivinar. 

ADJAUE.NT. adj. Immediat, pró4im. Ad- 
yacente. Adjaccus , proximus, viciaus. AD:\r 

Adjacent. Adjacente. 

ADJECTIU, s. m. Gra/n. Lo nom que se 
junta al substantiu pera denotar sa cua- 
litat, com gvoc, bermell, dolent. Ad- 
Jetivo , adjunto. Adjectivura nom(!n. 
Adjectif. Addiettivo. 

ADJOKNAR. V. a. ant. Senyalar dia. 
Seiialar o fijar dia. Diem dicere, in- 
dicere. Ajoiirner. Citaré. 

ADJOR.NAT, DA. p. p. de adjornar. ò>- 
indíido, fijado. 

ADJUDICACIÓ, s. r. L'acció y electe de 
adjudicar. Adjuilií a^ion. Adjudicatio. 
Ai/jiidication. Aggiudicazioue. 

ADJUDICAD, DA. [i. j). de adjudicar v 
ADJUDICARSE. Adjudiciidú. 

ADJUDICAR. V. a. Declararen lavòr de 
algú la pertinència de alguna cosa , lo 
que regularment se l'a ab autoritat de 
jutge, y per lo comú en hereucias y 
particions. Adjudicar. Adjmlicare, ad- 
dicere. Adjugrr. Aggiudicare. l 

ADjirDicARSE. V. r. Apropiarse, aplicarse l| 
un à sí iuatè\ alguna cosa. Adjitdicarsr. 
vSibi arrogaré. S'adjiiger. Arrogarsi. 

ADJUNT, T.\. adj. Lo que va ó està uiiid 
ab alguna cosa. Adjunto. Adjunctus. 
Ci-joint. Aggiuuto. 

ADJUNT, s. m. L') company que se dóna al 
notari rccusad. Aconipaiiado. Adjunc- 
tus , comes datus. Adjoint. Aggiuuto. 

.vnjUNTs. pi. Los jutges <pie se dònan per 
companys al (pie conex de la causa. 
Adjuntos, jurcrs adjunlos. Judicesad- 
juiícti , comitès dati. Ptrsonnes cfiosi<s 
Pinir aidrr les jiigrs par «'í ol/sen•ii- 
llnns. Aggiunti. 

ADJLTOR. s. m. ajudadòr. 

ADJUTORl. s. m. Ajuda , auiili. ^ííí/í/, 
auxilio. Adjutoriuni , auxiüum. Aid ' , 
secours. Ajuto, soccorso , aita. 

AD.MES, k. p. p. de admétrer. Aïl.-ni- 
tidn ; aceptado. 

AD.MI:TRER. v. a. R(U)rer, ó donar ei\- 
trada. Admitir. Admittcre, excipere. 
Adinettre, recewir. Ricevere, ammet- 
tere. 

ADMKTRER. Acccptar. Aceptar. Accipere, 
admlttere. Accepter. Accettare, ammet- 
tere. 

ADMÍTRER. l'emiétrer ó sufrir, y axí se 
diu : aquesta eausa no admet dilació. 
Admitir. Pati. Permrltre. SollVire, per- 
mettere. 

AD.MINÍCUL. s. m. Lo que serves opor- 
tunament de ajuda ó auüli í alguna cosa , <« inlriit. Àdiniíiiado. Aclmiíiicn- 
lum. .■ídiiiiniciile. Ariimiíiicolo, .ippoy- 
i;io. 

Al)\llMSTIÏ\r,I(). s. r. L'accicl y electe 
<lc .ulnHiiisIrar. Àdininisiracion. Ad- 
iniíiistratio. .■/diiiiiiis/ntlinn. \miniiii- 
strazloiie, maiR';;gio, governo. 

ADMiMSTiiAció. Lo cmplco ilc acliiiiiistra- 
dòr. Admiíiistracion. Adiniíilstraiidi 
muiius. Adrninislràtioii. Araministra- 
zioiie. 

ADMixisTRACKi. La casa li oficina aliòiit lo 
administrador y dependents cíi•icexon 
sòn enipleo. Adniinlslniciou. Adniiiiis- 
ti•atiüiiis oiViciMa. Adminitilriilion. Ani- 
ministraz.ionp. 

AD.MIMSTllAl), DA. p. p. de admims- 
Tii \R. .-ídiiiinisirado. 

An.MIMSTÍlADÒR, RA. s. m. y f. Lo 
t(ui adiniuistra. Adininislrddnr. Admi- 
nistrator. Adiiiinistratcur. Amministra- 
tore. 

ADMINISTRAR, v. a. Crobernar ó cnidar 
alguna cosa, com la hisenda, etc. Ad- 
mini.•ilrrir. (riibernare , administraré. 
.■l•lininhlrrr. Amininistrare , l'eggere. 

ADMIRAR!. K. adj. Lo que es di^ne de 
admiració. Admirable. Admirabilis, ad- 
mirandus , mirus. Admirable. Amniira- 
bile , mirabile. 

ADMIRABLEMENT, adv. mod. Al) ad- 
miració. Adinirahlrmcntf. Mirè , mira- 
bilitèr. Admiriddemcnt. Mii•aliilinente. 

ADM1R\CIÓ. s. f. L'acció y efecte de 
admirar. Admiracinn. Adiniratio. Ad- 
miration. Ammirazione, ammiramento. 

ADMIRACIÓ. La sorpresa que causa la vista 
ó considcracií'i Ac alguna cosa extraor- 
dinària ó inesperada. Admiracion. Ad- 
miratio. Etonn/'inetit , surprise. Stu- 
pore. 

ATiMiRició. Orfngr. Nota ab que se fi:íiira 
!a admiració en lo escrit. Admiracion. 
Admirationis nota. Poiiit admiratif. 
Ammirativo. 

AD MIR AD, DA. p. p. de admirvr. Ad- 
111 irada. 

AD^IIRADÒR , RA. s. m. y f. Lo qui ad- 
• mira. ^íZ/íí/zv/í/o/'. Admirator , admiía- 
trix. Admiratciír. Ammiratore. 

ADMIRALL. s. m. ant. almibant. 

ADMIRAR. V. a. Causar admiració. Ad- 
mirar. Admirationem movere, int'erre. 
Etonner , e'mer•.'tillcr. Sbalordiro , sbi- 
gottire. 

ADMIRAR. Mirar alguna cosa al) admiració. .-VDO 43 

Se usa tambd com recíproc. Admirar. 
Miiarl. Adiitirtr. Animirarc. 

ADMIRATIU, s. m. admiració,. en la a<- 
cepcií'i de nota ab que se figura , etc. 

ADMISIÜLI::. adj. Lo (jue es digne de 
ser admès. Admisihlr. Accej)tabiiis, ad- 
niitti dignus. Admissible. Ammissibile, 
ru•evevnic. 

ADMISSIÓ, s. f. L'acció y efecte <le ad- 
mdtrur. Admision. Rcctïptio. Admis- 
sian. Animissione, ricevimento. 

ADMONICIÓ, s. f. Advertència, avis, 
amoiicstacI(i. Admoiiirioii. Animadver- 
sió, admoiiitio. Admonilion. Moni/.io- 
ne, ammonimento. 

ADMOMCIÓ. ant. AMONESTACIÓ, OH la scgòiia 
accepció. 

ADÓI!. s. m. Reparo, renièndo, ó com- 
posició de alguna cosa. Adobo. Refec- 
tio, reparatio. Raccomndage ., rc'para- 
tion. Racconciamento , racconciatura. 

ADOB. Amanimèut de las viandas. Coiidi- 
mento.) guiso, adobo. Coudimeutum. 
Dauhe. Condimento. 

ADOB. La mescla de varios ingredients que 
se fa per assahonar las pells. Adobo. 
Mixtura qua^dani pellibus niarorandis. 
Melange , pr'paralion de diJJ'e'rentes 
choses pour le tannage. Conciatura. 

ADOB. Agr. Los fems v cualsevol altra co- 
sa ab que se engrèxan las terras à fi de 
que produescaii mès. Abono. Fimus, 
stcrcus, l^tamen. Fumier, engrais de 
\•e'ge'taux en putrefaction dant nn anien- 
d" la lerre. Concime, lptama)o. 

ADOLíAD, DA. p. p. de adobar y adò- 
B vRSE. Remendado , aderezado; mejn- 
nidn ; adohadn ; abonailn ; trastejado. 

ADOBADOR DE CUIROS, s. m. assaho- 
m\dòr. 

ADÒBADURA. s. f. ant. assuionamènt- 
pf'r I' acció v efecte de assaboiiar. 

ADOBAMITJAS. s. m. Lo qui compon ó 
repara tota classe de iiiitjas. Cal( etero. 
Tlbialium rcfector, tibialia refioiens. 
RíH'aiuleur. Conciacalzette, rapjiezza- 
tnre. 
\DOI)AR. V. a. Compiindrer , reparar al- 
guna cosa que està espatllada. Remrn- 
dar.1 aderezar. Reficere , sarcire, re- 
concinnare. Rapiecer , rapelasser. Rap- 
pczzare , rabberciare. 

ADOBAR, ant. ADORNAR. 

adòbvr. Compóndrer, aliviar, millorar al 
uialalt. Se usa tainbe' com recíproc. 
Mejorar. yEgrotum reficere, resarcire. 44 ADO 

Se ràalilir. Ristaijilirsi, ristorarsi. 
ADOBAR. Assalioiiar las pells. Adobar. Pel- 
les siildgpre , niacerare. Taiuier, njfus- 
ter. Caiiciare. 
ADOBAR. Agr. Femar, engresar las terras. 
A'jonar. Agros stercorare, hi-tifican-. 
En^raissrr , aínendrr. Coiiciïnarc, Ic- 
tamarc 
ADOBAR. Reparar, compúndni• las tciili- 
tlas posaiid teiilas iiovas en lloc íle las 
trcncadas. Traslcjar. Tccta sarcire. Rr- 
coMu-ir un toil. Rifaré iiu tetto, un co- 
perto. 
adòbarse. V. r. Aïlqiiirir algun auniL'nt l'i 
peif'eccií'i. M^jiirarse. jMeliorf scerc, in 
molins unitari. Accrüíirc , iiii;iinrn/fr , 
p<ii\'cnii• à un ftnstt' f>lus cijnsiíh-'ndilc. 
Animoliorarsi. 
ADÒ3ARSE. l'osarsi; nit'S hcnigiir lo tínips. 
Mijurarse. Meliorescerc. Se ineUre mi 
hriiu. RaiUIolcirsi , rasserenarsi. 
ADÒBERÍA. s. f. Lo lloc lí oficina aliònt 
se assahònan las pfells ó cuiros. Tcnt- 
ríu , cnrliduriu. Coriaria officina. Tun- 
ncrk'. Concia. 
ADOCTRINAD, D\. p. p. de adoctrinar. 

Doilrinddo , (idoítriíicido. 
ADOCTRINAR, v. a. Ensenyar, donar 
instrucció à algú. Doctrinal ^ adoctri- 
nar. Docere, institurre. En.uignrr, 
>'ndo:lriner. Addottrinare , aíninac- 
strarr. 
ADOJO. ady. mod. fiím. Ah mòlta alnin- 
d.incia. A beca de costal, apnrrilhi , d 
potc. Abundo, adatini. Aliondaiiinuiit , 
à foison. A L•izzclli". 
ADOIX'IR. V. a. ant. endol^mi. 
.ADOIX.IT, DA. p. p. de adolcir. 
ADOLECÈNT. s. in. ant. Fadrí, jove. 
.■Idolcs: i•iitp. .'Vdoli'scons. AdoU scmt. 
\(l:ilosconti', giovinctto. 

ad()les(:en(::ia. s. \: La «lai dèsdc ca- 

tòrse fins d vint j cinc anvs. Adolcsccn- 
eia. Adolosccntia. Adolesccmc. .\dolc- 
sceiua , giovinrzza. 

AIKM.ÉXÉR. V. n. V»atir de algun nial 
haliitual. Adnlrccr. jlLarotarc. Eirt' 
inal.idc , indispose. Inícniíarsi, esscro 
travagliato, tener 1' anima co' dontl , 
avcr poca sanità. 

adoiEüer. iiiet. Parland dels afectes ó pas- 
sions , es estar sul)jectc à èllas. Adalr- 
crr. Alicpio animi aflec tu laboraré. í'/rí' 
en biUle à quelque passion violcnte. Sol- 
fcrire. soggiacer a rjualobe passione. 

ADOLORIU, DA. adj. Ailigld, ple de do- ADO 
lor y de angustia. Doion'do, adolorida. 
Dolore alÏL'ctus. Triste , afjligé. xAIesto, 
at'flltto, appcnato. 
ADoi.ciRiD. Lo qui patex dolor en alguna 
part ó membre del cos. Dolnrido , dn- 
licnte. Dolens. Soujfrant , inaL•ide. Pe- 
nanto. iul'ermo, ammalaz/.ato. 
ADOLSAR. V. a. ant. ESDoLsrn. 
AD()LS\T, DA. p. p. de .^dulsar. 
ADOLZ AR. V. a. ant. exdoi.sir. 
ADOLZAT, DA. p. p. de adolzaR. 
ADOAL^U. V. a. ant. domar. 
ADOAIAT, DV. p. p. de adomar. 
ADüiNAD, DA. p. p. de adoxarse. Ad- 

vertidt) , rrparado. 
ADONARSE. V. r. Advertir , reparar al- 
guna cosa. Adi-erlir, reparar, echar 
dl- i'rr. .\nimadvertcre, perspicere. Bc- 
mar/pier , s'aperca•oir. Avvedcrsi, ac- 
corgcrsi. 
ADONARSE. tcrrit. Tenir compte, atèndrcr 
à alguna cosa ó tenir cuidado de ella. 
Tnier cuenla. Incumbere in rem, rei 
aniíiium intenderc. Fiiire ulleiuion u 
ipiclijue rhdse. Itadare, attcndere. 
ADOXCII.S. adv. t. ant. À us horas. 
.\D()MC. adj. Poc't. Se aplica à una espè- 
cie de vers que consta de un dàctil v un 
espondeu , v se usa al fi de cada estro- 
fa de versos sàfics. Adóiiicn , ndonio. 
Adonicus, adouium. Adonicn , ado- 
ni'/ii". Adonico. 
ADONIS, s. ni. Nom pres de la mitologia, 
que per comparaeiii se aplica al noy ó 
jove bonic y bèn disjwst. Adonin. .\do- 
nis, pulchorrimus. Adonis. Adonide. 
ADOPCIÓ, s. f. L'acci() y efecte de adop- 
tar. ,^í/f)/»(/oíi. Adoptio. .-/f/o/'í/ofi. Ado- 
zione. adottazione, ailottameiito. 
ADOPTAD , DA. p. p. de adoptar. Adop- 

tado. 
ADOPTADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
adopta. Adaptador. Adoptator. Cebii 
qui adoute. .úlottatore, ebe adotta. 
ADOPTAR. V. a. Afillar. Adoptar. Adop- 
taré. Adopter. Ailoftare. 
ADOPTAR, met. Rfíbrer, admi^trer alguna 
opiui(^, parer ó doctrina, aprol)andla ó 
scgiiindla. Adoptar, .\dmittere. sequi. 
A'iopter. ,\pprüvare. 
ADOPTIU, VA. adj. ([uc se aplica al fill 
que lo es per adopció. Adoptiva. Adop 
tivus. Adopti/. Adottivo , cbe attiene 
per adozione. 
ADORAPiLE. adj. Lo que es digne de ser 
adorad. Adorable Adorabilis. Adara- ADO 
/,/,'. Ailor;\l)llp , (lrj;no d ' adora/.io- 
tic. 

ADORACIÓ, s. 1'. I/iic. ió y efectp tlu .ulu- 
rar. Àloracion. Adoratio, cultiis, vc- 
wcYfíX'w. .-ídoration. Acloia/.ioiio , ailo- 
rameiito. 

Ar)()líM).^n\. p.p. ilc ADoiívH. ./í/ iraí/o. 

ADOK \I)ÒH , KA. s. 111. y !'• Lo ((ui ado- 
ra. Adorador. Adorator, cultor. Ado- 
ratrttr. AdoratoiT, clie adora. 

ADORAR, y. a. Honrar v reverenciar ah 
cuito sai^rad ó rdii^lòs; lo que priíun- 
jjal V pròpiament se deu no inès d Deii. 
Adorar. Adoraré. Adorer. Adoraré, ri- 
vgrire, onorare. 

.ADORAR, met. Amar en extrem. Adorar. 

. Adauiare, ardcre. Adorrr. Adoraré. 

ADORAR. I5esar la ma al papa en senval de 
r;'^oné\erlo j>Rr llegítiïn siiceessòr de 
.sant l'èie. Adorar. Adoraré. Adorrr. 
A•loran•. 

ADORA rom. s. ni. INom (pie los espa- 
nvol.s donaren als temples en que los 
indis adoraban aK ídols. Adnratorio. 
Idoloriim l'auum. Nom que les espa- 
gnols de l'Ame'riíjHr donnait aux tem- 
ples (les idoles. Teinpio o cliicsa de- 
gl' idoli. 

ADORMI D, DA. p. p. de adormiu v .ador- 
iMiRíE. Endormci :do ; dorinidn ; enva- 
riído. 

DEsi'ERTíR AIS ADORMiDS. fr. ■Sii'ieitir espe- 
cies al) que algú se mou íi l'èr «i dir !o 
(jiie no so pensaba. Despertar d quien 
ilaerme. Dorinienlem excitaré, exper- 
gpfaeere. fl-eillr le rhat qui dort. Stnz- 
zicare il vespajo, svegliare II can che 
dorme. 

MiTj ADip.NíiD. mod. adv. ab que .se denota 
que a'g'i I'l alguna cosa no enterament 
despert. Entre siiefws ; rí duerme y >r- 
In , ò entre duerm- y vela, semidormi- 
do. Dbrmitando. En songe , en dor- 
inant. In snirnn, in visione. 

ADORMlMKiSr. s. m. L'acció y efecte 
de ADORMIR _v adormip.se. Adormeci- 
mienm. Torpor. Assoupissement. .Sopo- 
re, sonnolenza, eascaggine, addormen- 
tamento. 

ADORMIR. V. a. Causar son ,\ íèr dor- 
mir. Adorm^ier. Sopire. Endormir, 
assoupir. Addormentare, addurre, con- 
ciliar il sonno, sopire, insonnare. 

adormirse. V. r. Agafar lo son. Dormirse. 
Dormiré, somno se dare. S'endnrmir, 
s assoupir. Addonnijsi, assounarsi, esscr ADO 45 

soprappicso dal somio, legar la gin- 
iiieiita. 

ADouMiusr,. Endormiscarse algú , Tdncerlo 
la son. Aílormecerse. Dormitaré. S'en- 
dormir , commenccr à dormir. Addor- 
mentarsi , lasciarsi viiieer dal somio. 

ADORMinsn. Eiitorpirse algun mèniíirc del 
cos. Adoruiecersp , emu/rarse. Torpes- 
cerc , toi•p(u-e alfiei. S'rngíiiinlir. Aíí.'i- 
deraisi , agglii.idare , aggranchlare. 

ADoRMiRsE. met. Deseuidar.se, obrar ab 
negligenci.i. Dormir. .Negligeiiter agere, 
rem parum curaré. Dormir. Aniiegbit- 
tiri?, trascurarc, lellare. 

ADORNAD, D.\. p. p. de adornar. Ador- 
iiado. 

ADOR\ADÒR,RA. s. m. y f anf. Lo qui 
adorna. Adnrnndor.Ovnídar. Celui qui 
orne , qui pare , qui embellit. Adorua- 
tore, abbi•llilore, ornatore. 

ADOIIWMÈM'. s. m. ant. adorno. 

ADORN VR. V. a. licrmosejar ab adornos. 
Adornar. Ornaré. Orner ^ embellir. 
Ornaré, abbellire, fregiare , arredare , 
addobbare. 

ADORNAR, met. Se dia de las prèiidas 6 cir- 
cunstancias <jue distingexen à alguna 
jiersòua. Alornar. Ornaré. Orner , 
dnu-r , p.irlager. Adornaré , arriccbi- 
re , dotaré. 

ADORNO, s. m. Lo que serA'es jjera lier- 
mosejar ;i alguna persona ó cosa. Ador- 
no. Ornatus. Parure , emhellissement. 
Adornamento, ornamento, abbelliïnento. 

ADORS. adv. mod. ant. detras. 

ADOSS.'VR. V. n. ant. Carregarse al coll l'i 
M las espatllas alguna cosa. Erharse d 
luestas. Tergo, liumeris imponere. En- 
f/rt.v.sw, met're sur son ilos ; se charger 
lluu" rhosr. Addossarsi. 

ADOT.SEXAD, DA. p. p. de adotse.mr. 
. IdiH enado. 

adutsenad. ad]. Se aplica a lo que es co- 
mú , ó de quen lii lia abundància , com 
poeta adotsenad. Adorenado. Coiiimu- 
iiis. vulgaris. Ordinaire, commini, à la 
douzaine: par e.remj'le , jiot'le à la 
doiizainr. Da dozzina, dozzinale. 

ADOT.SEN'AR. v. a. posar perdotsenasy 
ab separació alguns generós ú merca- 
derías. Adocennr. Mercès in duodena- 
rios fasces distributas reponerc. Ranger 
j)ar douzaines. CoUocare , asscttare in 
dozzine. 

ADOTSENAR. Comp^ndrcr ó confóndrer a 
algú eutre gent de inferior calitat. Ailo- 46 ADR cenar. Vulgo adiuimerare , adscril)er('. 
RangT íjuelquun panni des gens peu 
conside're's : cnmpter à la douzaiiie. 
Credere qualcheduuo messo in dozzina. 

ADQUIRIU, DA. p. p. de adiririr. Jd- 
fjiiirido. 

AD')L1RIDÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
adijuires. Adíjairidor. Actpisitor. Ac- 
qnc'reur. Acquistatore. 

ADQUIRIR. V. a. Alcansar, guanyar, 
eonscguir. Adquirir. Acquircic. Ar- 
qne'rir , gagiier. Acquislaïu, guadagiia- 
iT, ottenere, far acqnisto. 

ADQUISICIÓ, s. f. L'acció y erecte de ad- 
quirir. Adf/aisicion. Acquisitio. Acqui- 
siiion. Acquisto, couseguimeiito. 

ADQÜISIT, DA. p. p. aiit. de adquirir. 

ADRASSAW. s. r. Lloc a la hora del 
mu- aliòiit SC fabricau, reparan y con- 
servau los Inics , y se guardan las inii- 
niciòiis , rnàquinas de guerra y deinès 
cosas necessarias per equip n-los. Arse- 
nal, atarazann. Navale, vel navalia. 
Arsenal. Arsenalc, arsanalc , arzaiialc, 
armaineiitarici. 

ADREDES. adv. mod. ant. adisetas. 

ADi'.EO. a>!j., aut. destre. 

ADRElTAMÈiNT. adv. mod. ant. rcctv- 

mÍ-.NT (> JUSTAMENT. 

ADRÈS. s. in. Adònio dr' or, plat.T ò pe- 
dreria de que usan las donas, y se com- 
pon de collaret , arracadas, manillas, 
etc. Aderezo. Oruamcntuin mulicbre. 
Assortiment, garniture de dianians . 
de perles, etc. Guarnizione di dianian- 
ti , monile, vezzo. 

ADP.iis DE cABALi. La manta, las tapalon- 
das V demés arreus que se posan al c.i- 
Ijall per adornarlo v gohernarlo. Ade- 
rezo de ciludto. jarz. l'iialera'. /furnn.'s 
de che\'al. Rardatura, fornimento d'un 
oavallo da sella. 

\Dr,Ès DECASv. ant. i'írvmènt de cvs\. 

AilRESSAD, DA. p. p. deADnEss\R. En- 
il••reza/lo ; l••i•nntado ; jaharradü. 

ADRESSAMÈNT. s. m. ant. L'acció de 
adrcssar ó posar dret lo que està tcirt. 
Enilerezdiniento. Dircctio. R"dresse- 
iiieni. Diri/.zaniento. 

ADÜESSXR. V. a. Posar dret lo qn- esíà 
tort. .Se usa taml)i' com recíproc. En- 
tlrrezar. Rnctnm reddcrc. Redresser. 
Diri/zare, addirizzai'e. 

AIlllESiM!. aut. E.VCAMIWR. 

AnnEss.ui. Axecar, alsar lo caigud ó estes 
en torra. Le^'antar. Erigere. Le^'cr , ADU 

dresser. Alzare, levarsu. 

ADREssAR. mrt. Arreglar, redressar ó re- 
formar. Endcrezar. Recte dispouere. 
Redresser. Rimettere. 

ADKESSAR. Aplanar ó igualar lo mestre de 
casas la pared , disposandla per emblan- 
carla. Juharrar. Parietem aequare, 
gypsare. Cre'pir une muraille a\'ec du 
pla fre. Ingessare. 

ADRETAS. adv. mod. Expressament, de 
propòsit. A Irede , adredemente. Con- 
sulto dodilà operà. Erprès , à dessein. 
Eipressamente, a posta. 

ADRIÀTIC, adj. que se aplica al mar 
gòlfo de Venècia. Se usa també com 
substantiu Adridtico. Adriaticum ma- 
re, Adrià. Adri ai i que : on le dit deia 
mer et du gnlfe de. Venise. Adriatico : 
dicesi del mare e del golfo di Veuezia. 

ADRISSAD. DA. p. p. de adrissab. .^í/r/- 
zadn. 

ADRISS\R. V. a Naut. Adressar, alsar 
un birco que est.-i tombad. Adrizar. 
Erigere, snblevare. Redresser. Raddriz- 
zare. 

ADROGUER, s. m. Lo qui ven drogas. 
Droguem, especiero , confílcro. Aro- 
luatarius , aroniatum propola , aroma- 
topola. Droguiste, confiseur. Droghiere, 
conletti"re. 

ADROCUÈRÍA. s. f. ant. Botiga de adro- 
guer. Drogueria , especeria , especieria. 
Arotnatuui taberna. Droguerie , cnnfi- 
serie. Drogheria. 

ADSEMBLA. s. f. ant. Mula ó matxo de 
cài•re.ga. Ace'niila. Jumentum. Snm- 
mier , béle de somme. Somiere, giu- 
iiiento. 

AI)SEMi?L\R. adj. anl. Lo que pertany 
;i l'adseuibla , ú al adsemblèr. Aremi- 
lar. Jumentarius. Qui appartient à la 
héte de somme , ou à relui qui la con- 
duït. .\ppartrneiitc al somiere o luulat- 
lii're. 

AD.SEMRLÈR. s, m. aut. Lo (jui cuidaba 
ó tiraiia per lo ronsal à las adscmblas. 
Aceniilero. M'.dio. Muletier. .Alulattiere, 
gi'imentiere. 

ADUAXA. .s. f. La oficina pública ahònt 
,se registran los g 'neros y mercadorías, 
V se cobran los drets que se pagan per 
ells. Aduana. .Eles publicx vectigali- 
bns exigïiulis. Dnuanc. Dogana. 

ADULACiÓ s. f. L'acei() y efecte de adu- 
lar. Alulacion Adulatio, assentatio. 
Adulation. Adulazione, lusinga. ADII 

ADULAD, l)A. (>. j). (Ic uniAR. .l•lu- 
L•iilo. 

ADLLADÒR, HA. s. m. y 1. L.. <[ui mlu- 
1:1. .lilulador , Uwucaras. <iaiUij>rUlli>s. 
Adiilator , assciiliilor. yídulatcnr , ca- 
jolear , Jhtgornritr. Adiilalori", liisiíi- 
{jliicrc. 

ADÜLVU. V. a. Dir ú l'èr ah estudi lo i^w 
.SC creu (jue poil a};i•ailai• à alm'i. Aïln- 
lar. Adular! , blaudiri, assentar!. Adu- 
/."/•. Lus!ui;are. 

ADÜLATOllI, lilA. adj. L) <|ucadul.u 
.■Idulatoriíi. Adulaloriu.s. yldttiiillj\ /litl- 
tr-.ir. L•,isÍ!i£;liioi•p. 

A1)1;L<;Ií)U;í \. s. r. aut. L'.iccIó y clectc 
de adulcir u cudolsir. Endiilznilun!. 
Duleoratio. Adoucisseinent , icirtion 
d'adoncir. Addolciïnento. 

ADULCIR. V. a. aut. e.ndolsir. 

ADÜLCIT, DA. p. p. de adulcir. 

ADULT, TA. adj. L') (jui està cu la edat 
de la adolíisceucia. Adiillo. Adulliis. 
Adulte. Adulto. 

ADüLTRK. s. m. aut. ADÚLTEao. 

ADL'LTliRACIÚ. s. f. L'acc!ó y efecte de 
adulterar. Adullcracion , sofisticadon. 
AduUcratio, talsat!o. Adullération. 
Adulterauient'). 

ADULTERAD, DA. p. p. de adulterar. 
Adullcradn . soflslicado. 

ADÜLTERADÒR, RA. s. m. y í. Lo qui 
adultera li raUifii'a. Adidtrrador. Adul- 
terator. Celid qui adiilti-rc, allcrf . J'al- 
sifif. Faisificatore. 

ADÚLTER \R. v. n. Comctrer adulteri. 
Ailuhcrar. Adulteraré, inccchari. Adid- 
le'rer. Adulteraré. 

.\DULTERAR. V. a. iiict. Viciar, falsificar al- 
guna cosa. Adulterar , sofisiicur. Fal- 
sare, corruuipere, adulteraré. Aduitc- 
rer , fidsififr. Adulteraré, falsificaré. 

ADULTERÍ, s. m. Lo acte carna! de ho- 
me ab dona essend cualsevol dels dòs 
casad. Adulterio. Adulleriuui. Adulícre. 
Adulterin. 

adulterí , NA. adj. Lo que proceex de 
adulteri, ó lo pertanyent à èll. Adnlte- 
rino, horiieciíio. Adulterinus. Adulte- 
rin. Adulterino. 

ADULTERO, RA. adj. que se aplica al 
que comet adulteri. Se usa també com 
substantiu en las dòs terminacions. 
Adúltfro. Adúlter, .i/í/ií/íà'í. Adultero. 

ADURIR. V. a. ant. cremar. 

ADURIT, DA. p. p. de adurir. 

ADURMENXAD, DA. adj. ant. Adorraid. ADV 47 

Adonnfi Ido. Sopitus. Eudornii. Ad- 
dormentalo. 

ADUS'l', TA. adj. (jue se aplica al sub- 
gècti' de f^cn! mclancólic v aspre. Adus- 
to. Tetricus , aspcr. Cha^riíi , soinbre. 
Tristo, maninconioso , cupó, inesto. 

ADLSTIO. s. f. ant. L'acció y electe de 
cremar. Aduslioii. Aduslio. Aduntion. 
Adustioiie , infiammazione. 

ADUSl'IU, VA. adj. ant. Lo que lè vir- 
tut de cremar. Adustis'o. Ustivus. Adu- 
rrid , i-oiiihustililf ; fjui a la vcrlu de 
brülrr. Adustivo , clie lia facoltà d' iua- 
ridire. 

ADVl'.MliíI.S, .S V. adj. Sr diu per menys- 
preu de cualsevol <jue ve de fora à es- 
tabürse eiial>^un pais ú poble sens em- 
pleo ú ofici. Adveiiedizo. Exter, ex- 
traneus. // se dit d'un elranger saii^ 
aveu , smix etnploi , sans prtifcs.sion. Av- 
venluriere. 

ADVENCDIS. r.STR \>'r,í;R. 

ADVEMDER, RA.adj. anl. eshungèr. 

ADVEM.MÈNT. s. m. vi.NGUDA. 

.i.dv£mmï:nt. Elevació, exaltació de alj^ii a 
una gran dignitat, com al trono, ctc. Ad- 
i'i'ui/niento. Ad insiguem aut supremam 
dignitatem adventus. Exaltation, ele'- 
viition. Esaltazione. 

ADVENT, s. m. Lo tèmps sant que cele- 
bra la Iglesia desdel diumenge pri- 
mer dels cuatre que preceexeu A JVadal 
fins ;í la vigília de aquesta festa. Ad- 
vinito. Adventus. L' av/'nt. L' avveuto. 

ADVENTIC!, CIA. adj. Lo que es es- 
trany ó sobrevé, ;í diferencia de lo que 
es natural y propi. Ad^'cnticio. Adven- 
titius. Aih•rntice , adventif. Avventizio. 

ADVERACIÓ. s. f. for. L'acció y efecte 
de adverar. Adveracion. Asscveratio. 
L'actiun d'assurer , d'affirmer. Asseve- 
razione. 

ADVER\D, DA. p. p. de adverar. Ad- 
\'cradn. 

ADVERAR. V. a. for. Certificar, assegu- 
rar, donar per certa alguna cosa. Ad- 
\'erar. Asseveraré. Certijier , assurer. 
Assestai'e, assicurare. 

adverar. ant. avarar. 

ADVERRL s. m. Gram. Una de las parts 
de la oració que se junta al verb pera 
restringir, modificar, y determinar la 
seva sicnificaciü. Advcrbio. Auverbium. 
Aíh'i'rhe. Avverbio. 

ADVERCL\L. adj. Gram. Lo que per- 
tany al adverbi. Adverbial. Ad ad ver- 48 ADV 

hium pertinens. AíL•erhial. Avverblrtle. 

ADVERBIAL•^IÈNT. adv. mod. Gram. 
À raodo de adverbi, ó com adverbi. 
jiiU'í'iiiiidmenlc. Adverbialiter. AiL•ir- 
hiuleiucnl. Avverhialmente, a mauiera 
d'avverlíio. 

ADN'ERS, SA. adj. Lo que es contrari ó 
desgraciad. Ad\'crso. Advei-siis, coiitra- 
rius. Ads-crs , contraire. Avverso , con- 
trario , sfortunato. 

ADVERSAMÈNT. adv. meni. Eu contra- 
ri ó desgraciadament. JdwrsainenU•. 
Adversè. D'unc manicre conlraire , ad- 
verse : conlradutuirenicnt. Sciagurata- 
ineute, avvcrsainente , cou avversità, 
mala v vent urusauicutc. 

ADVERSARI, s. m. Cr)ntrari ó encmii;. 
Jd^•crsai•io. Adversarius, contranus. 
.■/ih•í-r.saire. Avvcrsario. 

ADVERS ATIU, VA. adj. Gram. Cornuna- 
luèut se usa on la terminació femenina, 
y se aplica à aqueUas partículas (jue 
expressa» alguna oposició y contrarie- 
tat entro lo \[uc se lia dit y lo que sí; 
va à dir. JiL•ersutií•o. Partícula; adver- 
satlva-. Ad^' r.uilif. Avvcrsativo. 

ADVERSITAT, s. f. Succcs advers ó con- 
trari. Ad.•crsidad. Advcrsitas. AíL•er- 
sile, nccidciU fdchfíux. Avversità. 

AD'Ç'ERTENCIA. s. f. L'acci.) y eí'òctc de 
advertir. Adí-erteiuiu , (uL•ertiinieitío. 
Monitum, Jocumoutum. A.•erlisseinc^tl. 
Avvortnuento. 

ADVERTID, DV. p. p. de advertir. Al- 
i'crtidu. 

ADVERTID. adj. E-cpcrt, discret, cap;s. 
Ads•erlido. Expcrtus, solers. A\•iòr', 
daiix•ojant. Prudeute, cauto, savio. 

ADVERTID. Prcvliigiid li avisad pera (|ue 
cuaud algú li parle piiga rcspóndreih. 
ó no crega lo que li diga. Orcjead >. 
Pra;uiouitus, dictis praoccupatus. A^'tr- 
ti, iii.•<lruil d\wünce. Avvcrtito. 

ADVERTIDA.MÈXT. adv. mod. Ah ad- 
vorlcncia. Ad^-erüdamcíilr. Mcditatè, 
scienter. A^'m lUlnüion , à diss: in , 
s( ieiiim 11/. ScieiitcmeutL'. 

ADVEii l'iR- V. a. Adünar.sc, reparar ó 
conéxcr aleuna cosa. AdK'rrlir. Aninuul- 
Ti:rtore. Rcmurqucr , i apctxei•oir. Av- 
vcdcrsi, accorgcrsi. 

ADVERTIR. Prevenir, avisar, aconsellar. 
Ad.•rrtir. Admoncre, suadere. A,rr- 
tir , preWidr. .\vvertire, avvisare. 

ADVOC\CÍA. s. f. La professió y exer- 
cici dc advocar. Abogavia- Causarum ÀEA 

p.itioiinium, causidici munus. Plaidoi- 
ric. Piato. 
ADVOC ICIÓ. s. f. ant. advocacia. 
AÜVOCAD , DA. p. p. de advocar. Abo- 

gado. 
ADVOCAD. s. m. Lo professor de jurispru- 
dència , que ab títol llegítiïn defensa en 
judici per escrit 6 de paraula. Aúoga- 
do. Causarum patronus. Ai'ocal. Avvo- 
cato , giurisconsulto. 
ADvocAü. met. Intercessor , mediancr, 
patró. Abogudo. Protector , patronus. 
A\•ocal, íiiterce.'iscur. Avvocato, pro- 
tettorc , iuterccssore. 
ADVOCADA, s. f. Intercessora , media- 
utra, patrona. Abogada. Deprccatrix , 
patrona. Avocuie , ine'diairice. Media- 
tiicc. 
ADVOCAR. V. n. Defensar en judici per 
escrit ó de paraula. Abogjr. Allcujus 
causam agere. Defendre en justice , de 
iUi-e i>oix ou par e'crit. Avvocare. 
.ADVOCAR, met. Intercedir , parlar à favor 
de algú. Abogur. Pro aliquo depreca- 
ri. Iníerce'dcr: parler , pricr , sollíciter 
poiir tjuck/ii'un. Iiitercederc. 
ADZUiARA. s. f. Planta «jue trau desde 
l'.;rrol un cono punxagud, compost de 
fuílas earotlladas unas sobre altras, que 
successivament se desplcgan , y tèncii 
la figura de tascó, puulagudas, acana- 
ludas, ab puuxas en sa extremitat y bc- 
ras, mòlt crassas, de color verd clar, 
de tres à cuatre peus dc llarg, y p!c- 
nas de fibras llargas, fortas y blaiicas, 
de las cuals sèn fa lo fil auomenad piia. 
Al cap de deu ú dotse anvs nax de! cen- 
tro de las fuUas un tronc <|ue arriba U 
tenir dòtse ú catòrse palms de alsada , 
aiiomenail arbre de adzabaia, ó ctsaba- 
ra, lo cual trau en sa extremitat ur.as 
ílois blancas ; y en aquell matèx aay 
mor la planta. Pita. Agave america- 
na. Pilr , aloiis-pile: plante doní on tire 
</u fil. Alüè. 
ADZVlïELLV. s. f. ant. gavetv. 
ADZAJíHJA. s. f. ai:t. gvveta. 
ADZARÍ. .s. m. ait. Herba, àsvro. 
ADZEMlïLE. s. f. ant. adsembla. 
AD/EMilLER. s. m. ant. adse\i3í.èr. 
-ADZLR. s. m. aut. blau de cel. 

AE. 

AEANANT y AE.NA.NT. adv. t. ant. En 
avant. En adcíante. Deinceps, ii> inist»- AFA 

riun. Dc'sormais. D' or Iiinanzi, ia av- j 
veiiiie. 

AEll. s. m. ant. aihe. 

AEUEO, REA. adj. Lo que se compon 
de airC) ó lo que portaiiy à "ell. A&eo. 
Aürius, vel aereiis. Àerien: qui esl 
d'llir., qui tipi'iiiiicnl à Cuir. Aereo. 

AÉREO. tiict. Lo <(uo es va , fantcistlc. yíe- 
rcn. Inaiiis, vaciiiis, piiiiiitastiens. Vaiii, 
fanlasliqur , cliiiiir'riqui•. Vaiio, íiinlasti- 
co, chiiiiprico. 

AKRlFOKMi:. adj. Quiw. Si- diu de las 
suhstaiicias (|uc ti';neii la lluidos del ai- 
re. Aerifornu'. Aeri slmilis. Ae'vijonnc: 
toiit ce qui a les proprie'te's physiqucs de 
l'llir. Apriforinc. 

AEROMWC.IA. s. f. Art dn endevinar 
supersticiosamènt per los senyals è im- 
pressions del aire. Aeroinancia. Divi- 
iiatio ex eis, «(nje in aüre observantur. 
Ac'romaucie. Acrinianzia. 

A1í;R()>IAiNTIC. s. m. Lo qnl professa la 
aeromancia. Aeronidiilico. Aeronianti- 
cus. Af'romnnlique. Aerimante. 

AERÓMETllO. s. m. Instrument que ser- 
vex pera conéxer los graus de conden- 
sació ó rarelacció del aire. Acròntetm. 
Instrumcntum aeris densitati dimctieii- 
d.T. Ae'rnmhrr. Aerometro. 

AEROSTÀTIC , CA. adj. que se aplica al 
globo ple de un (liüdo niès llèu£;er q\ie 
lo aire, y (jue per aquesta rahó se ele- 
va en la atmóslcra. Acreostdtico -, aeros- 
tdlico. Globus lluido plenus, qui hac de 
causa alta petit. Ae'rostalique. Aerosta- 
tieo. 

AF. 

AFARILITAT. s. f. Suavitat, dulsura, 
ap,rado en la conversacic) v tracte. Afu- 
bilidad. AlVabilitas. Aljahilile', cii•iti/e', 
abord facile: manicre douce et hon- 
nete de parler aux gens , de les rece- 
vnir. Affabilità. 

AFABILÍSSIM, MA. adj. sup. de afable. 
Afabilisi}iio. Valdè aiTabilis. Trcs-aJJa- 
ble , doux. Afl'abilissimo. 

AFABLE, adj. Suau , dols, agradable en 
la conversació v tracte. Afable. Aflabi- 
lis , gratus. Affíible , liant , doux , 
a^re'able. AfFabile. 

AFABLEMENT, adv. mod. Ab afabilitat. 
Ajablemente. Affabiliter. Affablement , 
civ'ilement, d'une manière affable. Af- 
i'abilmente, civihnente, cortesemente. 

TO.VZ. 1. AFA 49 

AF\DIC,\D, DA. p. p. de AFADir.AR. /Ví- 
lif^ado. 

AFAÜICADAMÈNT. adv. mo,l. Ab lati- 
ga. Fiitigadaincfite , fatigosamenle. 
TEgrè, molestè , dilTicultcr. D'une rnn- 
niire fatigante., (wec peine , avec diffi- 
culle'; pe'iiiblemenl , difficilement. Fati- 
cosamente, penosamente, dilllciluiente. 

AFADIOADÍSSLM, lALV. adj. sup. de 
\Kvnir;Ar). Faligadiximo. Valdè defati- 
gatus. Tris-futigue', las, lasse'. Moltó 
staneo , faticato. 

AFADKIAR. v. a. Causar fatiga. Se usa 
també com recíproc. Fatigar. Uefati- 
gare, fatigaré. Faliguer, lasser, harcc- 
ler , harasser. Stancare, fiaccarc. 

AFAENAT, DA. adj. ant. afeinad. 

AFAE.NA.MÈNT. s. m. ant. tarea. 

AFAIRF,. s. m. ant. necdci y quefer. 

.\FAITAD, DA. p. p. de afaitar. 

afait \D. .idj. vu'.g. Fèt, acostumad ;í al- 
guna cosa. Hfclio, acnstumbrado. As- 
siietiis. Accoutume. Avvezzo. 

AFAIT.VR. V. a. afeitar. 

Ai•'ALACH. s. m. ant. afaleg. 

AF.ALEG. s. m. Demostració de amor y 
carinyo per medi de accions ó parau- 
las. Halagn , popamiento. Blanditi.-c , 
i)landimpntum. Caresse. Carezzainento. 

AF\rj^(iVD, DA. p. p. de afalegar. 
ILiliigiiilo. 

AFALl-iOADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
afalega. Hala^ador. Blandiens. Cclui 
qui caresse. Carezzante , carezzcvole. 

AFALEGAR. v. a. Donar ú algú mostras 
de amor y cariíiyo per medi de ac- 
cions ó paraulas. H.dagar , popar. 
B'.andiri, mulcere, palpari. Caresser , 
amiulouer , mitonner , amignarder , 
aniignoter , dorloter , cajoler , inijoter. 
Carezzare , accarezzare. 

AFA>LAD, DA. p. p. de afamar. Ilain- 
brcado. 

afamad. adj. Se diu del subgècte que tè 
fam. Humhrienlo , faine'iico. Famelicus, 
esuriens. Ajfanu, fam/Uque. Aír.unato. 
famclico. 

afamad. Se aplica à la persona que conïl- 
luiamènt mostra tenir fam. Huni'•rnu. 
Esurio. Fameiique , qui a toujoursfaim. 
Famelico. 

afamvd. Desitjós; y axí se diu: estic afa- 
mad de véurer à fulano, de auar à sa- 
rau , etc. Deseoso , hamhriento. Cupi- 
dos, avldus. Avide ^ de'sireux. Avido, 
cupido. 50 AFA 

AFAMiD. Famós. Àjamado , nientaclo , re- 
nombrado. Fatnosus. Renomme , fa- 
meax , ce'ièbre. Famoso, riiioinato, cè- 
lebre. 

AFAMAR. V. a. Fèr patir fam à algú, 
impediíidli la provisió de víurers. Ham- 
hrcar. Faine ohstiiiijere. Affamer,jaire 
soüffrir la Jaini. All'amare. 

Af.iMAR. ant. Fèr venir gana de menjar, 
obrir lo apetit. Abrir las ganas de cò- 
rner. Cibi appotentiam excitaré. Ra^oit- 
ter , faire rrprendre son itppétit ordi- 
;««;>?. Aguzzar r appelito, iuvogliar a 
mangiare. 

AFAN.VD, DA. p. p. de afaxar. Hurtado. 

AFANAK. V. n. ant. afaxyarse, en la ac- 
cepció de atadigarsc cu algun traball, 
etc. 

AFANAR. V. a. territ. Robar. IJurtar. Fura- 
ri , siirriperc. f^oler , dc'rober. Rubare, 
involaie, torre. 

AFANG.VR. V. a. ant. knfa>gar. 

AFANGA"^, DA. p. p. de afaxgar. 

AFA.\.\OS,A. adj. ant. afoyÒs. 

AF.'VNY. s. m. Lo traball dcsmasiad, sol- 
licitut 6 diligència que causa congòxa. 
y/fan. Auxietas, labor improbus. Solli- 
cilude, anxiele'i fatiguf , tra^'ad cor- 
porfl excess'f. SoUecitndine, aíFanno. 

AFANYAD, b.\. p. p. do afanyar y afa- 
NYARSE. .IJanado. 

AFANYAR. V. a. Guanyar ab gran tra- 
ball. G anar con afan. .\nxii laboris pre- 
tium m;"rcri. Gagner oa ncquc'rir qticl- 
que chose ayrcs ín.•nir triwuilte'uvcc ex- 
ccs. Guadagnar a fatica, o durando una 
t'atica da cani : durar laticagrandissima. 

AFAXYARSE. V. r. Al'adigarse en algun tra- 
ball, sol-licitut ó diligència. Afanursp. 
Anxiavi, defdtigari. Sf /utigiier , a^'oir 
bicn de la pcine en faisant qiielque 
cliosr. AfTaticarsi. 

AFANïARSE. Desp.itxar, enllestirse. Menear 
las manos , darse prisa. Properarc, se- 
dulò laboraré. Se hàter. .Miret tarsi. 

AFANYOS , A. adj. Lo que es mòlt penós 
(■> traballòs. ^/./Íííío.ío. JErumnosus, sol- 
ücilus, angore plenus. Pcnible , fati- 
í^anl.laborieux. Penoso, faticoso, arduo. 

AFARÜELLAD, DA. p. p.- de afakdl- 
II \R. .írrchujado. 

AFARDKLLAIl. v. a. Agafarmalamènt y 
s(^ns òrilfi alguna cosa ílcvible, coïn la 
roba, tela, etc. yírretmjar. Coniusc 
rniseere, colligere. Chiffonner , triper , 
meltrc en desordre , en parlant da AFA 

linge , des étoffes , etc. Spiegazzare, sci- 

pare , couciar malc. 
AFAR.M\NSAR. v. a. ant. Fèr fiansa. 
AFARM.YJN'SAT, DA. p. p. de afarsias- 

SAR. 

AFARTAD, DA. p. p. de afaktab. Hur- 
tado. 

AFARTAMENT, s. m. ant. La repleció 
que resulta de menjar massa. Uartaz- 
go , hartura, tupa. Saturitas, satura- 
tio, satietas, cibi repletio. Rassasic- 
ment , íflííVíe'. Sazietà. 

AF.ARTAR. v. a. Satisfer, saciar lo apetit 
de menjar ó biíurer. Se usa també com 
recíproc. Ilartar. Satiare. Rassasier, 
souíer. .Saziarc, satollare, slamare. 

afartar, met. Satisfer lo gust ó desitj tle 
alguna cusa. Se usa tand)é com recí- 
proc. Hartar. Desideria explere. Ras- 
sasier: satisfaire emplement un bcsoin 
qaelconque. Stuccare. 

AFARTAR, met. Ab alguns noms y la 
preposicií'i ile significa donar copia ó 
multitut de lo que exprèssau los noms 
ab (juc se junta; y axí se diu: afartar 
d algií de cops, de bastouadas, etc. 
Hartar. Saturaré, implere, afllcere. 
Joint à un nom siibstantif précede' de 
la pre'position de , il en prend la signi- 
fication; par e.vemple : afartar de bas- 
touadas, bdionner. Questo verbo es- 
prime la signilica/.ione spiegata dal no- 
me clxc vicn dopo la prepoíizione de., 
come : afartar de baslonadas , basto- 
nare; afartar de bojetadas , scbialfeg- 
giare; afartar de cops de t-imals , svin- 
cigliare. 

AFA rX VD, DA. p. p. de afatxar. Jbiir- 
rido. 

AFATXAR. V. a. territ. Molestar, cansar, 
fastiguejar A algií. Fastidiar , aburrir. 
Molestiam gravem aÜcui crearé. Enmi- 
yer, ficher. Infastidire, seccare, recar 
iioja e fastidio, fastidiare. 

AFAVORIU, DA. p. p. de afavorir. /V 
i•o/v.'í'fWo. 

AFAVORIDOR, RA. s. m. y f. La per- 
sona que afavorex. Favorecedor , J au- 
tor. Fautor, adjutor. Celuí qui fa\'orise, 
qui prote'ge : protectsw. Favoritore, 
fantore, favoreggiatore. 

.\FAVORIR. v. a." Ajudar, amparar, so- 
córrer ;i algú. Fai'Orecer. Favere, ad- 
juvarc. Favoriserf aider , prote'ger, ap- 
l'iiyer , porter secours , assister. Pro- 
toggcre, ajutare, socconcrc. AFF 

AFAVORIR. Fèr algun f«vòr. Favorecer, Mu-- 
nero , gratia , í'avorc donaré. Ohiigrr , 
xrn•ir, rendrc sen'ico , bien faire, Fa- 
vorire, favorare, l'avoroggiare, far gra^ 
7,ia. 

AF\YT. s. ni. ant, aipit. 

AFAVIAMÈINT. s. m. ant. afíit. 

AFEAD. DA. p. p. do afeaii. Jfeadn. 

AFEAMfeNT. s, m. ant. L'acció y electe 
de aftíar. Dfjornmrion. Deforinatio. 
Enlaidissement, l'uutt.irocnto , disínr- 
mamcnto. 

AFEAK. V. a. Fèr tornar Uètj. Afeav. 
F:rdare, deturpare. Knlaider , dejlgu- 
rer , deforineí' , rendrc dijjbrmr, dc'pa- 
rer, conirej'aire, rendrc laid. Disl'or.. 
marc, Ijruttaro, imlirattare. 

AFEKB, met. Tatxar, vituperar. Àfcar. 
Vituperaré. Blàmer , dcnigrer , ccnm~ 
rer , critiqacr. lliffamare, scrcditarc , 
oíTendcre , inaocliiare. 

AFEBLIR, V. a. ant. cnti,aqi"ir y debili- 

• TAR. 

AFEBLIT, r>\. p. p. de AFEBi.m. 

AFECTACIÓ, .s. t. Lacció y electe de 
■AÏscíax. Al'ectacion. AIYectatio, A(fecta~ 
tion. AlVettaiioue, artilizio , cura sover- 
cliii , sludio. 

.\FECTA)), DA, p. p. de AFECTAR. J/ec 
tado. 

AFECTAn, adj. Lo qui afecta (\ presum. 
Afer tado , repulgado. Exquisitus iiimis. 
Alfecte', manie'rc, pinrc-, pre'rieu.r, 
contraint. Affettato, pizzicato, sveue- 
vole , iezioso. 

AFECTADAMENT, adv. niod, Ab afec- 
tació. Afectadamentc, AlTectatò, affec- 
tatò, Aí'ec (iffec tat l'on. AlFettatamente, 
Con sovercliia squisitezza, con alTetta- 
f lone, 

AFECTAR. V. a. Ponar desmasiad estudi 
ó cuidado en las paraulas, moviments 
y adòrnos, de manera que se lassan re- 
parables. Afectar. Verbi , gestura, ba- 
íjituin studiosiüs esquirere, AJfrcler: 
nieltre Irop de recherrhe dans ses dis- 
cours, moin•''metu , aclions; se parer, 
Favellar sui quinci e sui quindi , af- 
fettatamente. 

ArncTvn. Finj^ir.com afectar ͣ;norancia, 
zel de alguna cosa. etc. Afectar. Flií- 
gore, simularé. Affrctcr , frindre. Fia- 
•^ere , infiíifiere, l'ar vista di, 

AFECTAR. Fèr impressió una cosa en altra, 
causand en ella alguna alteració. Afec- 
tar. Aflïcere, commovcre. Affecter. AFE 51 

MuQvore, oommuovere^ far imprcssione, 

AFECTE. .«. m. Cualsevol de las passions 
del ünimo, com de odi , ira, clc. Afec- 
to. ."Vnimi adectio. A^fcction., passion. 
Alfe/.ione, desiderio, cainre, brama. 

AFECTE. Amor ó carinyo. Afecto. AITec- 
tus , artixtio, Affectioii, sentiment, al-, 
tarhenieni ., amoiir , aniilie'. Aflcito, be-- 
nevolcnza , affezione , aroore, 

AFECTE. Los metges dònan aquest nom d 
alguuas doleneias ó malaltías, com afec- 
te de pit. Afecta. AlFectus capilis, pec- 
toris, elc. Alff'rle', afflige'. Aftezlone. 

AFECTE, adj. Inclinad ;i alguna persona ó 
cosa. Afecto, licncvolens alicui , slve ad 
aliquam rem pronus, propensus. Affer- 
tionne", altache', passionnr'. Affeltuoso, 
bcnevolo, cordiale, amorevolc. 

AFECTE. Se aplica à vegadas a las posses- 
sions ó rèndas que estan subjèctas à al- 
guna càrrega li obligació, v axí se diu 
que una casa està afecte à un cens do 
tantas lüuras. Afecto. Addictus , ob- 
noxius. Affecte'. ünito, aggiunto, ap- 
piccato. 

AFÈCTÍSSIM, j\rA. adj. sup. do afecte, 

Afectisimo. Aniantissimus, amicitià con- 

juncti.ssimus, valde benevolus. Trè.<-af~ 

fectio:ine'. Attaccatissimo, alTettuosis- 

slnio. 

AFECTUÓS, A. a;lj. Amorós, carinvòs, 
Afectuoso. Benevolus, blandus, Affec- 
twu.K , toHchant , rordiaf, sentimental. 
AlTezionato, cordiale, amico, svisce- 
rato. 1 

AFECTCOSAMÈNT. adv. mod. Ab afec- 
te, al) carinyo, ab mòlta benevolència. 
Afectuosameiite. Amantèr, benevolè, 
Affertii^usenient : d'iiiie rnanitre affec- 
iii.'•iise, cordiale. Afleltuosamente, amo- 
rcvolmente , tencramente. 

AF?:CTUOSÍSSm, ma. adj. sup. deafer- 
tuòí. Afecliiosi.t/nio. Benevolentissimu.-í, 
aniantissimus. Trc.t-affeclumx. Bcnevo- 
lissimo, amorevoüssimo. 

AFEGID , DA, p. p. de afegir, Anadido; 
jiinlado , pegada, 

AFEGIDURA, s, f. Lo que se afegex il 
alguna co.sa. At'iadidara. Additio, ap- 
pendix. Addition , augmentat ion. Ad- 
dizione, giunta , asgiunta. 

AFEninrRA. La part ó lloc en que se jun- 
tan v unexen dòs ó mfes cosas, juntura. 
.íiintura. Conimisíura, junctura. Joint, 
joinlure, articuialion, einhoitement : en- 
droit ou deux choses se joignen!, Giun- 1 52 AFE 

tura, congiuntura , comtnessura, com- 
mettitura. 

AFEGI-ME-N'T. s. m. ant. afegidura. 

AFEGIR. V. a. Aumentar, auyatlir. Aha- 
dir. Adjere. Ajoater, joindre , aiig- 
menter, agrandir , mettre de plus. Ag- 
giiiugere, arrogere, accrescere. 

AFEGIR. Unir, juntar uiias cosas al) altras. 
Juntar , pegar. Coujungere, juiígere. 
Joindre, unir; assemhler. Uiili•e, coii- 
giungpre, apiíiccare, attaccare. 

AFEGIR. Dir mes de lo que realincüt hi ha. 
Aha'lir. Rei veiitati addere. AmpUfier 
une chose qu'on raconte , une notu-clle 
qn'on donne. Accrescere , aumeiitarc , 
far maggiore, dar accrescimeuto. 

AFEINAD, DA. adj. Ataread, niíilt cn- 
trjgad al tnihall. Atareado. Opera: in- 
le:itus. yljjaire', enibesogne', sujel. Al- 
laeccndato. 

AFEIT. s. m. La mescla de diferents ia- 
grcdièuts per piutar lo coll y la cara , 
tle que usaii las donas à il de agradar. 
Afeile, jalhrgue, ajo, muda. Fiicus, of- 
fueia, pigmentum. Fard. líelletlo, fat- 
tihello, lisclo. 

AFEITAI), DA. p. p. de afeitar. Afeita- 
do , jalbegadn. 

AFEiTAD. adj. que se aplica al subgèctc que 
està compost ab aféits. Afeitailo. Fuca- 
tus llimis comptus. Fardc. Lisciato. 

AFEiTAD DE POC. Rapad de nou, de poc 
temps. Barhiliecho. Carl)à rcccus tuií- 
sus. Ras : qui iucnl tl'círe rase'. Raso di 
fresco. 

AFEITADET, TA. adj. dim. deAFEiTío. 
Afeiladiüo. Mediocriter tonsus. Dintin. 
de ras ou rase'. Tulto ciiiciíiato, ripu- 
lito. 

AFEITADÒR. territ. barber. 

AFEITAR V. a. Fer la harl)a. A/eitar. 
Toiidere barham. Raser, faire la barbe, 
faire le poil. Radere, faria barba. 

AFEITAR. Compi'indrer ab aféits a alguna 
persona. Se diu particulannl•iit d<; las 
doiias, y se usa també com recíproc. 
Afeitar, jal'jegar. Pigmentis fuoaie. 
Farder , mettre du fard: donner un 
fdu.v lustre. Lisciarsi, indielleltarsi , az- 
zimarsi , imbiaccare. 

AFELl. s. m. Asiron. Lo punt en ((uo un 
planeta se troba ab sa òrbita mès dis- 
tant del sol. AJ'clio. Aphclios. Aphelie. 
A fel lo. 

AFEAI.VD, D\. p. p. de afemar. 

AFEMAR. V. a. fe.vur. TSFF 

AFEMINACIÓ. s. f. Lo acte y efecte de 
afeminar y aferaiuarse. Aj'eminaàon. 
ElTemluatio. Effe'miruition , maniire de 
femme: l'e'tal d'un honinie effe'mine'. 
EíTeminatezza. 

AFE.MINAD, DA. p. p. de afemi.var. 
Afeminado. 

AFEMiNAD. adj. quc se aplica al subgècte 
que en sai accions ó adòruos aparex 
una dona , y també :i las matcxas cosas 
en que lè aquesta semblausa, com cara 
AFEMiNvDv. Afeminado. Alollis, effemi- 
natus. Effe'mine', amolli par les plaisirs. 
ElFeminato., delicato, lezioso, morbido, 
molle , donnesco, femmiíiile. 

AFEMIN ADA.MÈNT. adv. mod. Ab afe- 
mi nació. Afeniinadamente , niugeril- 
menle .femenilmente. Eíïeminatè, mu- 
liebriter. Mollement , \'oluplueusement , 
d'une maniire ejfe'mine'e. Efl'eininata- 
mente, feinuiinümeute, a guisa di fem- 
miua. 

AFE.MIN.VR. V. a. Debilitar, enllaquir, 
ó inclinar a algú al geni v accions pro- 
pias de la dona. Se usa també com re- 
cíproc. Afeminar. EíTeminare. Effe'ini- 
ner. Eireminare, rilassare , ammoüire, 
ammorbidire, far divcuir efleminato. 

AFER. s. m. ^íf.goci y quefèr. 

AFKR. V. a. ant. ifcii. 

AFERR.AD, DA. p. p. de aferrar y afer- 
RARSE. Aferrada , inculcada. 

AFERRA.SlÈNT. s. m. L'acció jr efecte 
de aferrar. Aj'erramienlo. Fortis et va- 
lida compressió. L'action de saisit; , de 
lier , d'attacher. Pigliamento, il piglia- 
re, aíli-rramento. l'affcrrare. 

AFERRAR, v. a. .\"arrar o agafar lorta- 
niènt. Aferrar. Fortitcr stringere. 
Prendre, saisir , lier , altaclier forte- 
mcnt. Prendcre, pigliare , torre, uiicl- 
care, grancire, aiïerrare. 

aferrar. Ndul. Plegar la vela sobre la 
verga , y asseguraria ab una espècie de 
fa\a anomenada tomadòr. Aferrar. Ve- 
la coirtrahere, et anteunx alligare. Fer- 
ler , graffer , bilter , scrrcr. Serrar le 
vcle. 

aferrarse. met. Insistir tcnasmènt en algu- 
na opinió ó dictamen. Aferrarse , in- 
culcarse. Alicui sententia: tenaciter ad- 
boerere. Se biiler , s'opinititrer , s'obsti- 
ner. Ostinarsi , intestarsi , volere ad 
ogni modo , sostener ostiuatamente. 

.\FET. s. m. ant. fèt. 

AFFALAGA3IÈM. s. m. aut. afaleg. AFF 
AFFAN. s. 111. aiit. afany. 
AFFAA'All. V. 11. aiit. afanvaiise, pii la 

accepció du aladig^arsc cii algun traball, 

etc. 
AFFANAT, DA. p. p. de affanah. 
AFFANYÜS, A. ndj. aiit. akaniòs. 
AFFANT. s. lu. aiit. afany. 
AFFAR. s. in. aiit. afèh. 
AFFAZENDAT, DA. adj. ant. afeinad. 
AFFEBLIR. v. a. ant. enfiaquir y uebili- 

TAR. 

AFFEIiLIT, DA. p. p. de ArrEiii.m. 

AFFECCIÓ. s. 1'. aut. AFició. 

AFFECTION.^ s. i\ ant. afició. 

AFFElliMAMÈN'T. s. in. aut. Lo apojo ú 
í'onamèiit sòljro <jue se afinna alguna 
cosa. Fiiiiilamnito. Fuudanieiituiii, sta- 
L•iliuieiitum , stabiliïnen. Fondcinoil : 
base, principtd appui. Appoggio, so- 
stegiic. 

AFFERMAMKNT. aut. AFIRMACIÓ. 

AFFERMAR. v. a. aiit. afitmar, en la 
primera accepció. 

AFFERMAT, DA. p. p. de affermar. 

AFFIBAILL. s. ni. aut. (iat'el. Brochr , 
corchc/e. Fi))ula , liamus. Croclwt , 
agrojjf. Fibbiaglio , l'ermaglio. 

AFFIBLAR. v. a. aut. Cordar lo vestit ab 
gafets , botons , etc. Abrochar. Fibulis 
vestem stringere. Boutonner, agraj'fer, 
lacer , attacher avec une agraffr, avec 
une boucle , a'.•ec un lacet. Aillbbiare, 
attaccare. 

AFFIRLAT, DA. p. p. de affiblar. ^/iro- 
chado. 

AFFOGAR. V. a. aut. Apretar. .4j>retav. 
Premeré, constrlugere. Éíreiiidre, prcs- 
ser , serrer a^'ec Jorce. Stringere, pre- 
meré, serraré. 

AFFOGAT, DA. p. p. de affogar. Apre- 
tado. 

AFFOLLAMÈNT. s. m. aut. malpart. 

AFFOLLAR. V. a. ant. Trepitjar, coin- 
priïnir alguna cosa posand sobre ella 
los jicus. Ilollar. Calcaré , conculcare. 
Fouler , presser sous les pieds en mar- 
chant. Calpestare, conculcare. 

AFFOLLAR. aiit. IMaluiétrer, maltractar ú es- 
patllar alguna cosa. Maliratar , echar 
d perder , rnalear. Corrumpcre, per- 
dere. Gdter, chiffonner, ternir , endom- 
mager. Guastaie , scouciarc , danncg- 
giare. 

AFFoitAR. ant. Oprimir. Oprimir. Opprl- 
mere. Opprimer. Opprlmere. 

AFFOUAR, Espatllar, malmctrer algun mèm- AFI S5 

Ijre del cos. Lastimar, lisiar. Lar-dere. 
lilesser, ;««///■«// <•;•. Straziarc, malmr- 
iiare. 

AFFOLLARSE. V. T. ailt. MALfAltlR. 

AFFOLLARSE. aut. Toriiaisc bot). Krdoqur- 
cer , i'nk'crse loco. Insanire, meute des- 
tituí. De\'enir fou , perdre l'esprit, la 
rdisoii. Insanire, impaz/.ire. 

AFFOLLAT, DA. p. p. de affollar y 
AFFOLLARSE. Ilolludo ; luallriitado , ma- 
leado ; npriïnido ; lasliïnado , lisiado ; 
rnloquecido. 

AFFO-NDAR. v. a. ant. Enfonsar, llan- 
dir. IMergere. Eiifoncer, effondrer , 
couler àjbntl, sub/iiergrr.hnmeroprc, 
tiiHare. 

AFFONDAT, DA. p. p. de affondar. 
Iltiiidido. 

AFFOYLAR. v. a. aut. affollar. 

AFFOYLAT. DA. p. p. de affoyiar. 

AFFREROLIR. v. a. ant. aflaquir. 

AFFREI50L1T, DA. p.p. de affreeolir. 

AFFPiEXAR. V. a. ant. refrenar. 

AFFRENAT, DA. p. p. de affrenar. 

AFFREVOLIR. v. a. ant. aflaolir. 

AFFREVOLIT, DA. p. p. de affrevolir. 

AFFUMAR. V. a. ant. Fumar. Jhumar. 
Fumigaré. Funier. Fummicare, Sul- 
fummicare. 

AFFUAIAT, DA. p. p. do affumar. A!m- 
mado. 

AFI. s. m. y f. Lo parent per afiíiil.if. 
Afili. Aílinis. Parenl par alliancf;, par 
affinite'. Affine. 

AFÍANSAD, DA. p. p. de afiansae. 
Afianzado. 

AFÍA-VSAMÈNT. s. m. ant. Fiausa. Fian- 
za. Fidejussio. Caulion , cauíioniiement. 
Satisdazione. 

AFIANSAR. V. a. Fer fiansa per algú. 
Afianzar. Spnndere, fidejubere. Gu- 
raiilir , naiUir ., caulionner , assurer. 
Fidanzare, niallevare. 

AFiAxsAR. Afirmar, assegurar alguna cosa 
ab puntals , claus , etc. Aftanzar. Fir- 
maré, fulcire. Assurer , étayer , e'ían- 
roniier. Sorreggere , puntellare. 

AFIDLAR. V. a. ant. Cordar lo vestit ab 

galets , botons , etc. Abrochar. Fibulis 

vestem stringere. Bnulonner ,passer les 

boutons dans les boiitonnitres ; agraf- 

fer. Aílílbbiare, abbottonai'e. 

AFIBLAT, DA. p. p. de afiblar. Ahro- 
chado. 

AFIC. s. 111. ant. Lo acte de fiíar. Fija- 
cion. Figendi actio. Fixadon , l'action Sí afí 

tle fixer, Fissazioiie. 

Arto. met. ant, apucaci(5. 

AflGAR. V. a. ant. Fixar. /7/<rr. Figere, 
firmaré. Fi.rcr. Fissare , fermaré. 

AFir.íH. V. II. met. ant. aplicarse. 

AFICAT ,DA. p, p. tle aficar. Fijado. 

AFICJÓ. s. f. liicluiacnj à alguna jicrsòna 
ó cosa. Afidon , afeccion. Amor, stu- 

' dium. Affccúon , atlachrnirnt , amoiir, 
indination. Allt-zlone, alïotto, amore, 
attaccamenlo, inclinazionc. 

AFicu». Eficàcia, activitat ó mòlta diligcu- 
cia al) que se fa alguna cosa. ./Itinco , 
rfícacin. Jíixus, conatus, cfTicacitas. 
Fffi'•anle', emprcsseincnt , soin , vif de- 
sir. Ji^ffic.icia , cura, sollocitutline. 

rÈn píKDRER i' AFició. fr. Fòr (jue algú do- 
xe de tenir amor ti inclinació ;i alguna 
cosa. Desfiftcionar. Animnm ahalienare, 
ah amore disjungero, alienaré. Dcia~ 
cher, degoiíter. Generar fastidio, svo- 
gllare. 

Minms'iio AB Anció ó ab una afick'i. fr. 
(jac so usa pera expressar l'aieució ah 
que se mira alguna cosa que se desitja 
tenir. Echar el ojo 6 lanto ojo. Intentis 
oculis aliquid expetere, inliiare. Dr'si- 
rer ardemmrnt , élrr tout ycuX. Ago- 
gnare. struggersi di desiderio, 

AFICIONAI), ÚA. p. p. de AncioNAP. y 

AncmNARSE. yjfiiiojtailri. 

aficionad. adj, que se aplica i. la persona 
instruïda en ,-ilgun art que no es lo sèu 
ofici ó pi-ofissici. Aficionada. Amator 
litterarum. artium, Ptc. Amateur. Di- 
Icttanle. 

AFIC10>AD\MÈNT. .ndv. mod. ant. Ab 
afició. Aficionadamrnrc. Amanter, stu- 
diosè. Affectucusement. AlTezionevol- 
mente. 

AFlCIONADiS.Snr, M\. adj. sup. de afi- 
cioMAD. Aficionadisimo. Amantissimus, 
Trcs-ntlache. Affezionatissimo. 

AFICIONAMF.NT. s. ni. p. us. Arrció, en 
lo sentit de inciinació, etc. 

AFICIONAR. V. a. Causar afició. Aflcio- 
iiar. AUiccre, trahere. Arrarher, plaire, 
« iiispirer de l'amotir, de l'affection. Al- 
lettarc, affcziouare, adescare. 

APir.ior.ARSE. V. r. Cohrar afició .■> a'guüa 
rosa. Afidonarse. Allcujns rei amore 
trahi. S'atiadier, aimrr, s'affectionncr. 
Afiezlonarsi , attaccarsi. 

AFICIONETA. s. f. dim. de afició. Au- 
dondlla. LevicuU vel Icneila at'iec- 
tlo. Dim. d'nffection, ou d'cffuadte'. A rrczlonctta , aíïezionclna, 

AFIGURAD. DA. p. p. de afigurar y api- 
GURARSE. Divixado, calwnbrado, vislum- 
hrado ; figurado. 

AFIGURAR. V. a. Divisar, ovirar. Did~ 
sar , colíim'jrar , víslum/trar. Prospice- 
re. /'biV confime'nient , enirei-nir , aper- 
cei'oir sant distingucr. Rafligurare, 
scorgere , ravvisarc. 

-AFiGL'HARsF,. V. r. Passar à algd per la ima- 
ginacic'í alguna cosa que no es certa, ò 
formàrsela en ella. Figurarse. Fingere. 
Se figurer, s'imaginer, pensei' , croirc. 
Figurarsi , idearsi. 

AFIL\D, DA. p. p. de afiiar. Afilada. 

AFIL \DUKA. s. f. ant, AGL-nESAiCn la pri- 
mera accepció, 

AFILAR. V. a. Aprimar lo fil ó punta de 
cualsevol instrument de tall. Afilar, dar 
(/.•) fi/n. Acuere. Aiguiser , affiler: ren- 
dre aigu , plus pnlnlu , plus trandMiíl. 
Afillaré, agiízzarc, 

AFiLL\l), i)A. p. p, de afulah, Prolii- 
fiidi) , ahijadn. 

AFILLWIÈNT. s. m. ant. L'acció y ef&e- 
te de afillar. Prohijamivalo. Adoptio. 
Aïlnprion. Ado/ione. 

AF1LL\R. V. a. Adoptar y declarar per 
fill al que lio es de altre naturalment. 
Prolr'jar, ahijar. Adoptaré. Adopter. 
Adottare, 

AFINAD, DA. p, p. de afinar. Afinada; 
nl>nlai,~ado. 

AFINADOR, s, m. La persona destinada 
per lo gohorn pera igualar los pesos y 
midas , mnrcandlas i sòn lèmps. Can- 
triislr. Pondorum ac tiiensurarum spe- 
culalor. í'/rt/o/Dj/'H/•. Aggiustatore: uíl\- 
cialc che aggiusta i pesi e le misure. 

AFiNAnÒR, Lo qui purifica los mbtalls. Afi- 
nador. Metalla ad p\irum excoqucns, 
Afllnenr , raffinciir. Alfinatore. 

.\FIN \R. V. a. Perfeccionar, i'èr arrihar 
las cos.as al líltim grau de perfecció. Afi- 
nar . Pcrfiecre , summam rei attiugere. 
Perfectionner ; m"itre la dernirre maiii 
t) !ui oin-rrige. Perfezionare , dar per- 
fezione, affinare. 

.AFINAR. Abalansar, posar las balansas al íi. 
Ahalnntar. Lanoes xqnare. Mettre en 
e'i/itdih•e la languette d'une balame. 
lülancinre , aggiustnre '1 peso per I' ap- 
punto. 

AFINAR. Trempar ab perfecció los instru- 
ments de v^nt y de corda. Afiruir. Ad 
h:\ruionia; norniam cxactos souos edere. afí 

Àccorder ; meüre un inslrument de 

masique au ton ou il doil élre. Accor- 

dare. 
AFINAR. Purificar los iiiiHalls, separaiitl la 

csioria cii lo ■j;i'esül. JJiiuir. ftlctalla ad 

piiiimi ex.co(HUT(•. Kiijjiiur , íilliinr. 

Alíiiiare, dcjmraic, jmigaie, puiíli- 

caro. 
AFINAR. Igualar v marcar los pesos y mi- 

das. Polar. Pondera incnsiirasque ad 

trutliiam revocaré. Eialonner. Aggiu- 

star i pesi o le niisure. 

AFlNVIi. tíM'rit. AFILAR. 

AFiNíR. Entre llihretèrs Ter ([uc las cuber- 
tas del llilirc sobreiscan ii^ualmènl per 
tòtas parts. Afinar. Te^uinciiluni lil)ri 
exaequare, pergolire. Egidiser les bords 
de la coiiK•erliire d'un lk<re. Aggiustare 
la coperta d'un libro legato. 

AFINAR. V. n. Conformar perfectairiènt la 
veu ó lo instrument d las notas de inii- 
.sica. afinar. Modulari. Accorder. Con- 
suonare , consonare. 

AFIïN'CAD , DA. adj. que se aplica al sub- 
gèete mie to possessions ó lincas. .//■- 
raígado. Iinmobilia bona possidens. Oti 
le dic de celui qui a des biens Joiuls , 
immeuhles. Posseditoro. 

AFINITAT, s. í". Parentiu que se contrau 
per lo matrimoni consiimad ó per co- 
pula il-lícita entre 1' lioiiie y los pa- 
rents de la dona, v entre la dona y los 
parents del marit. Afiíiidad. Aíluiitas. 
Afjinile'; parente' par alliance. Aíli- 
nità , alleanzu, pareutado. 

AFINITAT, met. Analogia ó scmlilansa de 
una cosa ab altra. Afinidad. Analogia, 
similitudo. Afflnite'-, anidogie , ressem- 
blance , conformi/e', rapport. Conve- 
nienza, similitadine , analogia, siiiii- 
glianza. 

AFINITAT. Quini. La foFsa ab que se atrauen 
recíprocament las mo!-l(5culas dels cos- 
sos , y se uiiexen mes ó ménos estre- 
tament. Afinidad. Attractio seu atl'nii- 
tas corpusculorum. AJjinite': affinite' 
chimiqae. Attraimento. 

AFIRMACIÓ, s. f. L'acei.) y efecte de 
afirmar. Afírniaciou , afirmati\'a. Aflir- 
matio, asseveratio, assertio. Afirmalion. 
Aflerniazione , asscveranza. 

AFIRMAÜ, DA. p. j). de afirmar v afir- 
>iiR.SE. Afirmado. 

AFIR.MADAMÈNT. adv. mod. Ab fer- 
mesa ü seguretat. Afirnindamente. Fir- 
niè, firmitèr. Fermement , soUdement. AFL 55 

Ferinameute , saldamcutc , rlsoluta- 
meiite. 

AFIRMA 11. V. a. Posar ferm, assegurar. 
AJirnuir. Firmaré. Affern\ir ., raffer- 
inir , assurer ; rendre fcrme , solide. 
Staliilire, fortllieare, consolidaré. 

AFiRMAii. Asseverar alguna cosa. Ajimuir. 
Assevííi'are , asseri're. .'Ifiinncr , assu- 
rer, atícstcr , certi/icr. Aiferinare, con- 
fermarc, ratificaré, accertare. 

AFiRMARSE. Eslribar ó assegurarsc en al- 
giuia cosa pera estar ferm , com en los 
estrèbs, etc. Afinnarse. Inniti. S'af- 
fernur , se rajfcrmir. Confermarsi , ras- 
sodarsi , fortilicarsl. 

AFiuMuísE. llatilicaise ó maiitenirse cons- 
tant algú en lo (|iie lia dit ò deelarad. 
.■ífirrnarse. Ratum babere, confirmaré. 
Confirmer ce qu'on a ajfirme', insis- 
ter , persister. Persisterc, perseverant, 
duraré. 

AFIRMATIU, VA. adj. Lo que afirma .i 
assevera. AJirnialivo. Afl'irniativus. Af- 
firmalif. Aliermativo. 

AFIRMATIVAMÈ.NT. adv. mod. Ab as- 
severació. Alirinali\ranienle. Affirmatè, 
asseverantèr. Affirniutivemenl. Afl'erma- 
tivaraeute. 

AFLAMAR. v. a. ant. inflamar. 

AFLAMAT, DA. p. p. de aflahar. 

AFLAQUID, DA. p. p. de aflaouir y 
aflaouirse. Enflaquecido. 

AFLAOUIMÈNT. s. m. L'acció y efecte de 
adacpiir. Enflaquecimienlo. Extenuatio, 
attenuatlo, debllitatio. Amaigrisseinenl, 
maigreur: diniinution d'einbonpoint. 
Smagriniento , emaciazione. 

AFLAQUIR. V. a. Fèr tornar magre ó 
flac ;i algú, disminuind la seva corpu- 
lència ó forsas. Enflaquecer. Extenua- 
ré, maerum reddere. Ainaigrir : ren- 
dre maigre. Dimagrare, smagrarc. 

afí. vQüiRSE. V. r. Tornarse magre ó flac. 

En/laquecerse. Macessere. Maigrir: dc- 
^■enir maigre. Ammagrire, steccbire, 
strucsersi. 

AFLICCIÓ, s. f. Congòxa, mòlta pena ó 
sentiment. Afliccion , ajliginiiento. M- 
ílictio, angor, a?ruiTma. AJjïiction, de'sc- 
lation, abaltenieul d'esprií. Ai'flizione, 
travaglio, anibascia. 
AFLICTE, TA. adj. ant. afligid. 
AFLICTIÜ, VA. adj. Lo que causa aflic- 
ció. Se diu de las ponas cornorals que 
imposa la justícia. Aflictivo. Quidquid 
afflictioncm corpori parit. AJ^fliçtif: on ^6 AFL 

l'use seulement au fe'ininin daus la' 
plirasei peine afjlictwe. Alflittivo, pe- 
nale. 
AFLIGID, DA. p. p. de aïligir. -^/Z- 

§''''"• . ,. , - 

AFLIGID. adj. f[ue SC aplica a la persona 

que tè aflicció. Jfligido,petioso. .Eruiu- 

nà lahoraiis. jjjlige', dolent, abattu , 

plaiiuif. AUlitto, dolfiite. 

AFLIGlbiSSIM, MA. adj. svip. de afli- 
GiB. Aftigidisimo. Valdè alflictus. Ti\s- 
qfflig'e'. Alflittissimo , doleiitissimo. 

AFLlGIMÈiNT. s. m. aflicció. 

AFLIGIR. V. a. Causar coagòxa , mòlta 
pena ó sentiment. Se usa també com re- 
cíproc, y/fllgi'i: Atïligcrc. JJJliger , 
tourinerUer , de'soler. Allliggere , trava- 
gliai'C. 

AFLUÈNCIA, s. f. Facnndia ó abundàn- 
cia de expressions. Afluència. Copia, 
abuudantia verborum. Fac.dnt d'elocu- 
iion , grdce du deòit : ahondance , nf~ 
fliïence d'expressions. Facoudia, ta- 
coiidità. 

AFLUENT, adj. Se diu de la persona que 
es íacivnda ó al)nnda de expressions. 
Aflurnte. Verbis allhicns. Ahondant , 
riche en expressions , diserl. Oruatore, 
dicitore, l'acondo. 

AFLUICAD, DA. p. p. de vfiu^ar y aflu- 
XARSE. AJlojado; desencaleado ; fo- 
llado. 

AFLUXAMÈNT. s. m. ant. L'acció y 
electe de alluxar. Aflojandento. Laxa- 
tio, laxamentum. Relàchement , ralrn- 
lissement. Rallcntamento, allentameuto, 
rilassazionc. 

AFLU\.\R. V. a. Posar ílux lo que esta 
estret ó tibant. Aflojar, desencalear. 
Lapare, reinittere. Ralcntir. Ralleuta- 
re , rilassarc. 

afluxar. V. n. Perdrcr la forsa alguna civ 
sa; V en aquest sentit se diu que ha 
AFLUWD la í'ébra, la malaltia, cXc.AJlo- 
jar. Remitterc. S'adoucir , dimimier , 
se niode'rer , s 'apaiser. Raddolcirsi , 
calmarsi. 

AFLUXAR. mct. Entilnarse. disminuirse lo 
'fervor ó aplicació ab <[ue se l'eva alguna 
cosa; V axí se diu que algú lia afluvad 
on lo estudi , en la devoció. Aflojar. 
Tcpescere, defervere. Se reldcher, se 
refroidir ; perdre, dimimier desapre- 
miire ardeur. Rallentarc, scemar il l'er- 
vore, la pissione, lo zclo. 

AFurxARSE. V. r. fam. Dexar anar alguna AFR 

ventositat sense fèr soroll. Follarse. Si- 
ne crepitu pedere. Ldclier un i'ent sans 
bruit; vesser , Idcher une s-esse. Far 
una vescia. 

afluxarse. descordarse. 

AFOGAR. V. a. ant. ofegar. 

AFOGAT, DA. p. p. de afogar. 

AFOLLVR. V. a. ant. affollar. 

AFOLLAT, DA. p. p. de afollar. 

AFOXSARSE. t. r. ant. enfòxsarse. 

AFÒxNSAT, DA. p. p. de afònsarse. 

AFORA. adv. 11. Fora del siti en que se 
troba la persona que parla; y axí se 
diu: anèin afora. AJuera. Extra, fo- 
ras. Dehors , en dehors. Fuori, fuore, 
fuora. 

AFORAD, DA. p. p. de aforar. Afo- 
rado. 

AFORA DÒR. s. m. Lo <(ui afora. Afora- 
dor. Merciíim xstimator. Celui qui aj- 
Jore. Coiui cbe ílssa 'i prezzo. 

AFORAMÈ-NT. s. m. L'acció y efecte de 
aforar. AJ'oramiento. JEstimatio. Ap- 
pre'iation. Tassazione, il tassarc o fis- 
sar il prezzo. 

AFORAR. v. a. Piegom^xer v avaluar los 
generós <> mercaderías per lo pago dels 
drets. Aforar. l'endere, estimaré mer- 
cès ad cxigenda vectigalia. Affeurer , 
priser , ajjorer , evaliter des marchan- 
dises poiir la fixation. des droils qn' elles 
doii'ent payer. Fissar il prezzo, preziar 
Ic dcrratfi per imporre i dazj. 

-AFORISME, s. m. Sentencia breu y doc- 
trinal. A/orismo. Apliorismns. Apho- 
risme: ce mot est d'un très-grand 
iis.ige parmi les mcdecins. Aforisino. 

AFORNAR. V. a. ant. enfornar. 

AFORNAT, DA. p. p. de afornar. 

AFORRAI). DA. p. p. de afofüiaR. 

AFORRADÒR, RA. s. m. y i. estal- 

VIAM. 

AFORRAR. v. a. estalviar en la prime- 
ra accepció. 

AFOr.RVR. torrar. 

AFORRO. FORRo. 

AFORfUNAD, DV. adj. Felis, ditxòs. 
Afnrtunado. Fèlix, lortunatus. Heu- 
reux. Felice, fortunato, beato. 

AFOSSAR. V. a. ant. Fèr fosso al rcded'ir 
de alguna cosa. Fosar. Fossa sepire, 
vallarc. Creuser , faire un fosse'aulour. 
Soavare , incavare. 

AFOSS\T, DA. p. p. de afossar. Fosado. 

AFRANCAR. v. a. ant. Dar llibertat al es- 
clau. Ahorrar. Servura manumittere. AFR 
Affrancliir un exclu^•r. Allrniicare, do- 
naré la libcrtA. 

AFB^x'.AR. aut. EnlVaiujalr. Eiifraiuinrcer. 
Evimere, iiitnuunin l'acero. íi/•iulro 
rxnnpt ^ tijfrcincliir. I•Iscntare, l'raiica- 
l'e, esimerc. 

AFRA\CAR. aiit. AlíMitar, c(Milortar. .Hfii- 
tar , confortar. Animo vires, rohur ad- 
(Icro, coiilbrtarc. Eiuouragcr , aiitmer. 
Iiicoraj^^iare, animaré. 

AFRA^'CÀT, I)A. p. p. <lc \rivAM,4R. 
Àliorrodo ; fnj'rant/ucciílo ; ulenUulo , 
confortiulo. 

AFRANCESAD, DA. adj. Se diu de la 
persona que imita al) aíectaciíi los usos 
y costums dels francesos. _-tJ'riinces(i(lo. 
Gallicos mores alVectans , (ialliam redo- 
lens. Francise': qni imilc (t\•ec iijjfcla- 
tion Ifs uiceurs , Ics nianicres Jraiirai- 
ses. Franccspçígiato , clie prende le ma- 
iiiere l'rancesi. 

AFRANALLAR. v. a. ant. Niiní. Lligar 
los rems cuaud se para de liogar. --/fre- 
nillar , frcniUar. Remos iuliihere , re- 
ligare, cohii)ere. Arràer , attacher lei 
rames qnand on ne s'en sert pas. Dis- 
arniar il rem;ig<;io o palamento. 

AFRANRLLVT, DA. p. p. de afrvne- 
Li. \n. .ífrcnilliido , frcnillado. 

AFRAXOi:iD, DA. p. p. de afuanquir. 

AFRANQUia. V. a. enfranquir. 

AFRETAD , DA. p. p. de afret.uí. Àfre- 
~ fada. 

AFRETAR. v. a. Nnnl. Fregar y netejar 
la eml)arcació à fi de tràurerli la bro- 
ma ó còrc. Àfretar. Navim converrere, 
mundare. Nclloyer le i-aisseau a\•ec le 
fauhcrt ou aidrcnicnt. IN'ettar la uave. 

AFREULIR. \. a. ant. enfiaquir y debi- 

IITVIÏ. 

AFREULIT , DA. p. p. de afreulir. 

AFRICA, NA. adj. Lo qui es natural de 
Àfrica , ó lo que pertany ;í ella. Afri- 
cano. Afrlcanus. Àfricain. Africano. 

AFRÒ.NT. s. m. Lo ditxo ó fèt de que re- 
sulta deshonor ó descrèdit. També se 
dóna aquest nom d la infàmia que se se- 
guex de la sentencia pronunciada con- 
tra lo reo en causa criminal. A/renta. 
Dedecus, ignomínia. Affronl , de'shon- 
neur , oulrage , infamie , honte. Aíl'ron- 
to.^ ingiuria , sopruso. 

AFRONTA, s.f. ant. afront. 

AFR.ONT\CIÓ. s. f. co>fròxtació en la 
segona accepció. 

AFRÒ.NTAD, DA. p. p. de afrontar y 

TOM. I. AC\ 57 

AFRÒNTins". .-Ifrcnlado. 

AFllOM \I)ÒR, RA. s. m. A f. ant. Lo 
qui alrònta. .ifrcnlador. üedecorator. 
Cehii (lui onlrage ., (jid fak un affronl. 
<)ltragf;iatore. 

AFROiNT.ANT. p. pres. de afrontar. Lo 
que alrònta. ConJ'ronlanlc. Confinis, 
eoiiterminus. Ce (jui cnnfine , qui est 
contigu., íiinitrophe. Limitrol'o, eoiifi- 
nanfe, contiguo. 

AFRONTAR, y. a. Causar afront. Afren- 
tar. Dcdecoi•e, contumelià aliquern af- 
ficere. Faire un afront , fldrir , dijfa- 
mer. DllTamare, screditare, attaccar 
sonagli. 

afrontar. V. n. CONFRONTAR. 

AFRÒNTARSE. V. r. Envergònviïse , tornarse 
rolj. Se usa tam])c com actiu. Afren- 
íí/ríí". Erubesccre. Roiigir , a\'oir honle. 
Arrossire, arrossarc, vergognarsi. 

AFRON TOS, A. adj. Lo que causa afront. 
Afrenloso. Ignominiosus. Deshonorant , 
ontragcanl , ignominieux , honteux. Ol- 
traïïgiaiite, ignominioso, obbrobrioso. 

AFRÒSrÒSAMÈNT. adv. mod. Ab 
afront. Afrenlosamenfe. Ignominiosè. 
Ignotniniensement , avec ignominie. 
Ignominiosamente , vituperosamcnte. 

AG. 

ACiA. s. m. Oficial del exe'rclt turc.^;^rt'. 
Pra-fectus castrensis Inter turcas. Offi- 
cicr de l'arme'e en Turcjuie. Agà , co- 
mandante, eustode. 

AGAFAD, DA. p. p. de agafar y aga- 
FARSE. Asido , tornado , cogido ; pega- 
do : prendiílo ; agarrado ; enredada. 

AGAFADA, s. í'. Lo conjunt de persònas 
ó cosas que se prenen ó agafau de una 
vega la ; v axí se dm : ban fèt una aga- ^ 
FADA de lladres. Redada. Captura plii- 
rium. Nombre de personnes ou de cho' 
ses qu'on prend à la fois. Gittata di 
reti. 

AGAFADIS, SA. adj. Lo que fàcilment 
se agafa ó se apèga. Pegadizo , pega- 
joso. Viscosus, glutinosus. Gluant , vis- 
queuX- Viscoso, viscliioso. • 

AGAFiDis. Encomanadís, contagiós. Pega- 
dizo, pegajoso. Coutaglosus. Conta- 
gieux. Contagioso, appiccaticcio. 

AGAFADIS. Se diu del subgècte que fàcil- ' 
ment se arrima a algú ó se introdueN ab 
èü, regularment per tràurerne algun 
profit. Pesadizo. Molestè adhaerenSj 

8 38 AGA 

parasitlcus. Qui s'aüache à quelqtian 
pour Je ^ruger. Appiccaticcio. 

AGAFADOR, s. m. La part per aliòut se 

. agafa alguna cosa, com lo mtineg, la 
nansa, ctc. Asidero. Manuhriíuii, ansa 
capuUis. Prise , nicinche, nnse ; la par- 
lii-par oh l'on prend ou l'on saiíii une 
ihose. Presó, manico, iiiipiignatura. 

AGAFADOR, inet. Ocaslú ü pretext. Asidero. 
Ansa, occasio. Occasion, motif, pre- 
texle dont on se sert poiir faire ou ne 
pis faire une chose. Prctesto. 

AGAFAMÈNT. s. ni. ant. L'acció de aga- 
l'ar. Asiniiento. Apprclieusio. Prise, 
saisie. Presa. 

AG \F.VR. V. a. Péndrer al) la ma alguna 
cosa. Asir, tomar, coger. Mann ap- 
prehendere, caperc, prelicnJere. Scii- 
sir, prendre, empoigner. Prendere, 
])igliare. 

AGAFAa. Apegar. Pegar. Conglutinare, glu- 
tinare. Celler , unir avec de la colle. 
Incollare, appiccare colla colla. 

AGAFAU. Ptíndrer à un reo, li ;i algú que 
liitg. Cngrr , prender. Caperc, coni- 
prohcnderc. Prendre, arrclrr , metire 
enprison. Arrestaré, sopratcncrc. 

AGAf AR. Sobrevenir à un alguna espècie o 
afecte que lo incita 6 mou violcntmènt; 
v axí se diu : m' ha AGirAo son. To- 
mar. Inci'ssrre. Prendre , sentir , saisir. 
Soprajjprcndcre. 

AGAFAR. Contr.lurer alguna malaltia, con- 
tagi , ctc. Coger. (^ontraliere. Gagner 
une maladir. Appiccarsi. 

AGAFAR. Imitar; v axí se diu: ha agafad 
lo estil, lo aire de fulano. Tomar. Imi- 
tari , refcrre. Prendre: iniiter les ma- 
niires , le styíe , etc. Prendere. 

agafar. Péndrer, dirigirse per alguna 
i ■ part ó camí; y axí se <liu: agafar ;i la 
dreta, à la csquei-ra. Tomar. Viam ar- 
ripere. Prendre le chemin de, s'achr- 
miiier i'ers. Avviarsi, inviarsi , andar 
alia volta di. 

agafar. Pendrer , acceptar alguna cosa; y 
axí se diu: l'ulano agafa lo que li dò- 
iian. Tomar. Accipere, suraere, reci- 
pore. Prendre, recei'oir, accepter. Pren- 
dere , ricevere , accettare. - 

AGAFAR. Empt'ndrcr alguna cosa , ó encar- 
rogarsc de alguna dependència ó nego- 
ci. Tomar. Assumere, sihi recipere. 
Prendre sur son compte: se charger de. 
lucaricarsi, accoUarsi, addossarsi, pren- 

• derl' assuntodi, assumersi l'incombeuza. AGA 

.iG.»F.ia. Experimentar en sí los efectes de 
alguna cosa ; y axí se diu : ag.ífar IVet , 
calor, etc. Tomar. Percipere , aíSci. 
Prendre, sentir, prendre froid , etc. 
Sentiré. 

AG.ifAR. Elegir èiitre varias cosas que se 
ofèrexen al ari)itri alguna de èllas. To- 
mar. Eilgere. Prendre, choisir , prefc- 
rer. Sceglisre, eleggere. 

AGAFAR. Junt ah alguns noms, com forsi, 
esperit, etc, equival ;i cobrar ó adqui- 
rir lo que los matèxos noins signilicaii. 
Tomar. Sumorc, recipere aiiirauni, etc. 
Joint à tjiiel(/ues noms, signi fie la 
inc'ms chose que les i-erbes relatifs à ces 
noms; e.vemple: agaí^ir animo, s'ani- 
mer , etc. Esprime í' azlonc che spiega- 
no i nomi con cui .s* accoppia : aga- 
far esperit, riiicorarsi ; agafar orgull ■, 
inorgoglirsi. 

AGAFAR. Junt ah los noms que denotan lo 
instrument ah que se fa alguna cosa, 
significa posarsc à fèria ; y axí agifar 
la ploma, vol dir posarsc :l escríurer; 
AGAFAR 1' agulla, posarse ;i cusir. 7b- 
mur. Hoc vel illud, operi, incumhen- 
do, capcre. Joint aux noms de cer- 
tains insirumens , il e.rprime l'action à 
laquelle ces insirumens seri.•enl : agafar 
la ploma, prendre la plume , e'crire. 
Questo verbo s'accoppia con cerli nomi 
e prende la signllican/.a non gi;i dai no- 
mi, ma da ciò a cim scrvauo codesti 
nomi : agafar la ploma, vuol diré scri- 
vere, poichè la traduz.ioii litteraleè: 
pigliar la penna. 

>CAFAR. Naut. .\rribar ;1 algun jiaratge ho 
pera fiindejar. Tomar. .Vjipellere. Pren- 
dre port , se mettre en Heu de silrete'. 
Arrivare, accostar alia riva. 

AGAFAR. Ocupar algun espav 6 districte; 
V axí se diu : la catifa ag »fa tòt lo cs- 
trado, la vinva dòs cuartèras de terra. 
Coger. Extendi, inqilere, xquari. Oc- 
ciiper, emhrasser un espace de lerrnin. 
Occupare. 

AGAFAR. Sorpéndrer A algú, descuhrindli 
son engany ó descuid. Coger. .Menda- 
cium, dolum alicujus detegere. Sur- 
prendre, attraper dans une fourberie, 
etc. Sorpi-cndere. 

AGVFAR. v. n. .\rrelar las plantas. Asir, 
prender , pegar. Radicari, radices emit- 
tere, coalescere. Prendre , jeier racine. 
Radicaré, abbarhicare, appigliarsi alia 
terra colle radici. AGA 

AG»r\n. IV'iulror lo íog. Prender , pegar. 
Coii•ipci•e, iiivailere. Prendre, se coin- 
muniquer. Commuiiicarsi, appiccarsi. 

AGAfAR. Sobrevenir al};uiia cosa y couicii- 
sar à sentiria tísicalnòiit , com acai-vr 
un accident. Dar. Ailvcnire, supcrve- 
iiire, invadcre. Sur\•riiir. Sopraggiu- 
gnere, aasalire. 

AOAFAii. Sòlircvcnir, sorpi'nclrcr; v axí se 
íliíi : me ai; via la nit, la tcjiipe!>tat,etc. 
Co<^er. Improviso occupare. Surpren- 
dre , en parlant de la ntiit, de lapluie, 
de l'orage , clc. Sopravvenire. 

AGAFARSE. V. r. Arribar ;i las mans los que 

■ te neu barallas. yísirsc. IManus conse re- 
re, congi-cili. Se ffuerrller , se Inittre. 
Airissarsi, contendcre, azznllarsi, ve- 
nir alle sticttc, attaccaie la ziilla. 

AGAFARSE. Agatarse un al) alguna cosa re- 
gularment pera sostcnirsc. Agarrarse , 
asirse. Mana apprehendere. S'attacher, 
saisir , prendre une chose pour se ga- 
rantir d'une chute ou de quelque autre 
accident. Attenersi. 

AC. vFARSE. Apegarse la vianda per lalta de 
suc en la cassola ó en altra eina cuand 
se COU ò rescalfa. Pegarse. Glutinari. 
S'attacher, se coller. Atlaccarsi : at- 
taccarsi la vivanda alia pentola pcrnian- 
canza di sugo. 

AGAFARSE. TopaF uua cosa ab altra que la 
deté ó la embulla , com agafarse lo ves- 
tit en un clau, lo fil en una bardissa. 
yísirse, enredarse. Prebendi, copula- 
vi. S'entortiller , s'accrocher. Aggrap- 
parsi. 

AGAFARSE. EncoDianarsc 6 apegarse algun 
mal; y aií se diu que la verola se aga- 
fa. Pegarse. Communicari. Gagner une 
maladie , se conimuniquer une malailic 
contagleuse. Appiccarsi. 

AGAFARSE. Uuirse naturalment una cosa ab 
altra, de modo que sia difícil separar- 
la. Pegarse. H^rere, copulari. Se join- 
dre . s'attacher. Attaccavsi. 

AGAFARSE. Péndrer ocasií) ó pretÒKt de al- 
guna cosa pera dir ó lèr lo que se vol. 
Asirse. Causam vel occasionem capere, 
arrlpere. Prafiter d'une occasion, pren- 
dre une chose pour pre'texte. Profittar 
delí' occasioue, cogliere il punto. 

AGAFARIA. ^DONARIA , PEGARIA. 

AGAFASÒPAS. s. m. Sorna, porra. Pel- 
mazn , pelma, tardon. Plumbeus ho- 
ino, lardus, cuuctator. Lent^ paresseux, 
indolent. Lento, pigro. AGA 59 

AGAFASÒPAS. Lo subgèclc iiiòlt dcsmanvo- 
tat que se cmbrassa en tòt lo que" fa. 
Zopo, zompo. Ilebes, tardus. Lnurdaud, 
stupide , malilorne. Disadatto, balordo, 
golFo, si'iocco, .scimunito. 

AGAFAIÜS, A. adj. p. us. acafadis, eu 
la )>rimèra accepció. 

AGAIUJERAD. I)A. p. p. de agarrhur. 
llinin.idi) , enhacinado. 

AGARJil•JiAll. V. a. Posar las garbas unas 
sobre altras. llucinar , enhacinar. Fas- 
ciculos coDgcrcre. Metlre des gerbes en 
tas. Ammanarc. 

AGARIÍONAD, DA. p. p. de agarbo^^arse. 
Agarrufado. 

AGARI50.\ARSE. v. r. Al)rabonarse. 
Agarrtifiirse. Lacertis scs'' innodarc.Jí" 
saisir , s'einpoigner avrc Jorce en se 
hattant. Abbrancare, ajjbarrufarsi. 

AGARIC. s. m. Espècie de bolet que nax 
eu lo tronc de alguns arbres. Garzo, 
agdrico. Agaricum. Agaric. Agarico. 

AGARRAD, DA. p. p. de agarrar y agar- 
R.4RSE. Agarrado. 

AGARRAD. adj. que se aplica al subgècte 
que es de estatura mediana, gros, fort 
y robust. Rehe, ho. Torosus, laccrtosus. 
On le dit d'un liomine de taille nioyenne, 
inais gros et rokiste. Tarcbiato, fattic- 
cio, atticciato. 

AGAKRA.NT. adj. Se diu de la persona 
que es del puny estret, coquina, ava- 
ra. Agarriulo. Avarus; sordidus, pe- 
cunix tenax. Mesquin., tenace , dur, 
chiclie. Avaro, sordido, misero. 

AGARRA.vT. Se aplica ai subgècte que pren 
aJj frecuencia , facilitat 6 descaro. 7b- 
viajon , totnon. Facilis, frequens accep- 
tor. (jui ai/ne à prendre. Lesto a rac- 
corre. 

AGARKAR. v. a. Agafar fortament ab la 
ma alguna cosa. Agarrar. Preliendere, 
inferre mauum. Prendre, enipaumer , 
saisir a%'cc la inain. Impalmare. 

AGARRARSE. V. r. AGAF.UISE , CU la segòua ac- 
cepció. 

AGARRARSE. Tulg. AGAFARSE , en la aCCepcló 

de pe'ndrer ocasió ó pretext. 
AGARSA. s. f. aut. garsa. 
AGASAJAD , DA. p. p. de agasajar. Aga- 

sajado. 
AGASA JADÒR , RA. s. m. y f. Lo qui 

agasaja. Agasajador. Gomis, urbanus. 

Prel•enant , officieux: celui qui fait bon 

accueil. Cortese ;, grazioso, offizioso, ob- 

bllgante. 60 AGE 

AGASAJAR. V. a. Tractar ab atenció ex- 

' pressiva y cariuvòsa. ^gasajar. Conii- 

ter, suaviter, olHciosè tractaré. Ac- 

cueillir in'ec aniitie-, caresser. Far buo- 

na, lar grata accoglienza. 

AGASAJO. s.m. L'acció de agasajar. -^g-fl- 
Síijo. Comitas. Prd•enance , acateu, ca- 
resse , honnéleíe. Cortesia , belle mauie- 
re, accoglieuza. 

AGATx\. s. f. Pedra preciosa sumamènt 
dura, clara, llustròsa v ab vetas de 
diferents colors. Jgata. Àchates. Agate. 
Àgata. 

AGAVELL. s. m. agaveilamèxt. 

AG.WELLVD, DA. p. p. de agavellar. 
.4ira\'rsa(lo. ^ 

AGAVELLADOR. s. in. La persona (jiie 
se ocupa en lo tràfic abusiu v odiós de 
comprar tòt lo gduero pera estaucai'lo 
V vtíndrerlo à un preu alt. Monopolista. 
Alonopoliuni agens , vel exercens. Mo- 
napoleur : celai qui J'uit le monopole. 
Monopolista. 

AGAVELLAMÈNT. s. in. Lacció de aga- 
vellar. Moiiopolio. Alonüpoliuni^.l/o/io- 
pole: coinmrrce illicite entre les nuíins 
d'un seul. Mouopolio. 

AGAVELLAR. v. a. Ocupars(! una com- 
panjíía ó un particular en lo tràfic abu- 
siu y odiós de comprar tòt lo genero 
pera estaucarlo y véiidrerlo à un preu 
alt. Àtra\•esar In.i generós. Rei Irumen- 
taria; vel cibaria: copiam pararé ut ca- 
riüs vendatur. j4ccaparer des nuír- 
chandises. Far un mouopolio. 

AGAYTAR. v. a. aiit. aguaitar. 

AGAYTAT, DA. p. p. de agaïtar. 

AGE, NA. adj. Lo que es de altre. j4ge- 
no. Alienus. Qui est à aulrui, ou d 'au- 
trui. Altrui. 

AftÉ. met. Lo que es impropi, ó no cor- 
responent. Jigeno. Iiidecorus , iudecens. 
Oppose', conlraire , indigne , í'hcohvc- 
riant , mal seant. Contrario, indeguo, 
disconvenevolc. 

AGEGANTAD, DA. adj. que se aplica à 
|f la pei'sòna de estatura extraordinària. 

» ../if/jfízn/rtíZo. Gigauteus, procerissimus. 

Gigantesijue. Gigantcsco. 

AGEN'CIA. s. f. L'ofici ó eucàrreg de 
agent. Agencia. Negotiorum cura. 
Agence , la charge , la fonction de l'a- 
gent et son bureau. Agcnzia. 

AGENCIA. Diligència, sol-licitut. Agencia. 
, Diligentia. Diligence, sollicitude , aj- 
faire. Diligciiza, sollecitudiue. AGE 

age>•cu risc.il. Lo empleo de agèut fiscal. 
Agencia fiscal. Subprocuratoris fisci 
inunus. L'emploi d'agent ou de procu- 
reur fiscal. Agenzia del procuratore: 
I' impiego di ageute del procuratore 
de' tiilmnali. 

AGENCIAD, DA. p. p. de AGENcun. 
Agenciado. 

AGEiN'CL\R. V. a. Sol-licitar, fèr dUigen- 
cias pera conseguir alguna cosa. Agen- 
ciar. Solicitare, aliquid diligenter pro- 
curaré. Procurer , solliciter , faire ob- 
tenir. Procuraré, procacciare, soUeci- 
tare. 

AGENOLLAD. DA. p. p. de agenoilar- 

SE. Arrodillado. 

AGENOLLAMÈ-NT. s. m. ant. Lo acte de 
agenoUarse. ArrodillamieiUo. Genu- 
flexió. L'action de s'a^enouiller. Ingi- 
iiocciiiazioiie. 

AGENOLLA RSE. v. r. Posar los geuòUs 
en terra. Armdillarse. In gonua pro- 
cuniberc, genua flcctere. S'agenoui- 
ller, se ineltrc à genoux. Inginoc- 
cbiarsi. 

AGEXT. s. m. La persona ó cosa que 
obra y te facultat per produir ó cau- 
sar algun efecte. Agenie. Ageus. Agent: 
totU ce qui agit. Agente. 

AGENT DE .NEGOCIS. Lo subgèctc quc cuida 
negocis de altres. AiienCe de nesncios. 
IVegotiorum gestor. Agent d'ajfaires. 
Agente d' afl'ari. 

agent fiscal La persona destinada pera 
ajudar al fiscal en los negocis dol sèu 
destino. Agente fiscal. Procuraforis fis- 
ci adjutor. subproeiirator. Agent, ou 
procurcur fiscal. Miuistro. 

AGE.NZAR. V. a. ant. adornar, en la pri- 
mera accepció. 

AGF-^NZAT, DA. p. p. de agenzar. 

AGER.MA^'AD, D.\. p. p. de agermanar. 
Hrrmanado : manconiunado. 

AGERMANA.MÍíNT. s. m. ant. L'acció y 
electe de agermanar. Mdncomunidad. 
Coinimuiio. Union, association pour 
unr entrrprise. Società. 

AGER.MANAR. V. a. Unir, juutar, uni- 
formar. Se usa també com recíj>roc. 
Jlermanar. Conformaré, coaeijuare. 
Joindre , unir, se joindre , s'unir. Uni- 
ré, congiugnere, iinirsi. 

AGEHMANAR. ant. Ajuntar en uiia massa co- 
muna los efectes y generós de distinc-' 
tas classes y de distincts amos, tant pe- 
l'a pagar los aólits, com las ayerías. AGl 
Mancomunar. In coinimine confrrre. 
Réinir les manhaudises dr plusifurs 
nitittres pour les char^cr au firoiiilii 
(les tn•e'n'es. Acciiinulare. 

SF.U DK A(MliÍLII!US. IV. r.ini. Trnir iii- 
(liistria i) linliilitat jior piociirarsc la 
pròpia coiivcnieiuia. Tcnrr hucií ó bni- 
vo agibilil•iis. In rcbiis agenilis dcxtcii- 
tate, solertià , indústria pollere. .4\.'oir 
d'entregenl: étre íidroil et actij d uns 
le monde. Aver tlesti'ezza , ésser scal- 
tro. 

ACrllilLLAD, D.\. p. p. (le Ar.iim.iAP,. 

AíiiniLLAH. V. a. compcíndrer. 

AtiIL. adj. Llèup;er, piòinple, cxpoilit. 
^ífíV. Agilis, expcditns, cclrr. ./^'//r , 
If'^-er , prompt , e.rpcditlf. Agile, siiollo. 

AC.ILÍSSIM, MV. ad), snp. de ÀGii..^/p/- 
lisinio. ('.cIciTiiniis. Très-agile , expc'di- 

': tif. Af^ilissinio. 

AGlLiNlENT. adv. niod. Al) agilitat, ./jj//- 
inrnlc. Agiiiter. .-ígilemen/ , a^'er ei^i- 
lite'. Agilniente, destramente , snclla- 
mente. 

AGILITAD, DA. p. p. de agilitar. ./-/- 

lilddo. 

AGILITAR. V. a. Fèr àgil, donar facili- 
tat pera íer alguna cosa. Se usa tamhe 
com recíproc. Agilitar. Expediré , fa- 
cileni redderp. Degoti rdir , rompre, 
rendre ngile. Ravvivare, dirozzare. 

AGILITAT, s. í'. Lleugeresa, expedició 
pera lèr alguna cosa. Agilidad. Agili- 
tas. Agilite' , le'gcrete', promptitude. Agi- 
lità, leggerezza. 

AGILITAT. Teol. Un dels cuatre dots del cos 
gloriós. Agilidad. Agilitas , agiütatis 
donum. Agilite'. Agilità. 

AGIOTATGE. s. m. Com. Especulacicj 
que se la cambiaud lo paper moneda 
en diner efectiu, y lo diner efectiu en 
paper, aprofitand certas circuiistancias 
pera lograr un iuteres crescud. Agio- 
tage , agio. Numerats pecunis cum 
publica syngrapba et luijus cum illa 
perinutatio. Agiotage. Traffico, usura 
di vigüctti, promesse ed altre scritture 
di commercio. 

AGIOTISTA. s. m. Com. La persona que 
se ocupa en lo agiotatge. Agiolista , 
agiotador. Qui numerats? pecuniae cum 
publica svngraplia et vicissim permu- 
tatione quasstum facit. Agioteiir. Colui 
clie fa il traffico usurajo de^ viglietti , 
etc. 

AGITACIÓ, s. f. L'acció y efecte de agl- AGN Cl 

tar. Agiíacion. Agitatio, commotio, 
Agilation. Agitazione. 

AGITAl), DA. p. p. de agitar. Agitada. 

AGI TAK. V. a. M()urer ab frecuencia y 
violiMifamènt. Se usa comunaiiièiit coiri 
recíproc. Agitar. Agitai•c;, jactare. ^g;- 
ler , secouer , h altre , f aire fretiller. 
Agitaré, smuovere. 

AGLÀ. s. í. Lo fruit de 1' alsina, del rou- 
re y altres arbres del matèx genero. 
Bellota. Glans. Gland. Gbianda. 

a(;lí. La extremitat del uièmbio viril cu- 
bcrta ab lo prepuci. L'alano. Glans. 
Batanus, gland , le'lc ilii meinhrc viril. 
Gliianda , fava. 

DONAR VN AGL\ PER FER CAG.^I\ UN IíÒi:RE. Ir. 

vulg. Fèr algú un petit benefici ;t fi de 
rcportarne altre major. Dar ó metev 
íis,iija y sacar reja. Exiguum benefi- 
cium tribuere ad majus eommoduin 
exco reportandum. Donner un n•iifpour 
avoir un hceuf: donner l 'oeuj pour 
avoir la ponle. Dare uu ago, per aver 
un palo di ferro. 

AGLATZ. s. m. aut. aguait. 

AGNACIO. s. f. for. Lo parentiu de con- 
sanguinitat entre agnats. Agnacion. Ag- 
natio. Agnation. Agnazioue. 

AGXACIÓ ARTIFICIOSA, for. La que se consi- 
dera per succeir en alguns patrimonis 
vinclads que demauan descendència de 
varó en varó, en la que si se interromp 
entra lo fill varó de la femella mes prò- 
xima. Agnacion artificiosa. Agnatio 
ficta. Agnation artijicielle. Agnaziou 
artifiziale. 

AGNAció RiGURÒsA. for. La desceudcncia que 
ve del fundador del vincle per línea 
masculina no interrompuda. Agnacivii 
rigurosa. Agnatio , pi^opinquorum viri- 
lis successió. Agnation re'elle , veritable. 
Agnazione reale. 

AG\AD, DA. s. m. y f. for. Lo parent 
])er consanguinitat respecte de altre, 
cuaiul los dos desceudexen per varó de 
un pare comú , en que se Inclou també 
la femella, però no los seus fills, per- 
què en ella se acaba l'agnació respecti- 
va a sa descendència. Agnado. Agna- 
tus. Agnat. Agnato. 

AGNATICI, CIA. adj. for. Lo que pertany 
al aguat ó ve de varó en varó , com 
successió AGNATiciA, desccndencia ag- 
naticia. Agnaticio. Agnatitius , ad ag- 
uatos pertinens. Agnaticjue. JDegli ag- 
nati. 7 tv/ - C,2 AGO 

A(>MEL. s. m. ant. avyèll. 
AGiMClÓ. s. f. Poe'i. Eii la tra^çedia y co- 
mèdia lo rei:;onexeiiièiit de una persona, 
y c'.ial calltat se igiioraba, y al fi se des- 
,1 cuijros ab repeutiiia nuídaiisa de toitu- 
-: na. Agnicioii. Agnitio. Reconnaissance, 
.Jaclian de recoiinaitre uiie personne 
dans les pièces thealrales. Iliconosci- 
ilieiito, cogiiizione, agnizione. 
AONOC.VST. s.m. Aïlnisto. gatillo cvsto. 
AGNÜS ó AGMISDEI. s. m. pasta de 

AG"iUS. 

A(iOL Mï. V. a. aut. engolir. 

AGOLAT, DA. p. p. de agolar. 

/VGOLEJ \R. V. a. ant. igualar. 

AGOLEJAT, DA. p. p. de agoi.ejar. 

AGONALS. adj. pi. que se aplicaha à las 
fèstas que celcbraha la gentllitat en ho- 
nor del dèii Jaiio ú del dèii A^oiii. Ago- 
nalfis. Agoiiaüa. A[;on(iles. Ayoiiali. 

AGONIA, s. f. L'aiigiistia y coiigòx.a cii 
que est:i Ull morihuiido. Agonia. iMori- 
l)uiidi aiigustia. Àgaiiif , cL•riiier coiii- 
hat de la iiature contre la mori. Ago- 
nia. 

AGONIA. Grau peua ó aflicció. Agonia. Aii- 
gor , gravis animi cruciatus. Agonie, 
niigoisse. Aiigoscia, amhascia, alYauno. 

AGON'ISANT. p. pres. de agomsar. Lo 
qui estil eii la agonia de la mort. Ago- 
uizaiile. Aiiimaui agciïs. Agonisant, 
Agouizzanle, hocclicggiante. 

AGOMSANT. s. UI. Lo l'cligiòs dcl òrdc que 
te per institut auxiliar als nv.)ril)undos. 
Agonizante. Sodalis religiosl co'tus, cu- 
jus muuus est piis cxliortationibus mo- 
litMites adjuvare. Religieux d'un ordre 
dcml rinstitiit est d'assister les iiiori- 
hoitds. Religioso regolare clie assiste i 
inorihondi. 

AGOiMSAI'l. V. n. Estar lo malalt en la 
agonia de la mort. Agonizar. Animam 
agere. Agonisfr ., étre à l' agònic. Ago- 
Iliz^,ll•e, lioccheggiare. 

AíiORÈR, RA. .s. m. y f. Lo qui endevi- 
na per auguris. Agorero , augur , ago- 
rador. Augur. Augure , de^'in. Augure, 
ariolo. 

A(;OSADA!MÈNT. adv. mod. aut. ^trevi- 
dvmíínt. 

AGOSAIl. s. 111. ant. so^ab , atreviment. 

AGOSAT, DA. adj. ant. ATREvm. 

AGOST. s. m. L' octau mes del any. 
.//i^iv'íi. Augustus mensls. Aoi'tl- Agosto. 

AGOSTEJ ADÒll. s. m. ant. Lo llocli aliònt 
pastura lo liostlar en lo esliu. Agosta- AGR 
dero. Pascua sstiva. f^arenne , patis. 
Pascolo, pastura. 

AGOSTEJAR. v. n. ant. Pasturar lo bes- 
tiar durant lo mès de agost en los ros- 
tolls ó terras que han estad sembradas. 
Agostar. Pascere pccora in demcssa se- 
gete. Pa'Ure pendant te'te'dans les en- 
droiïs otï la reíolte a e'te'/aite. Pasco- 
lare, pasturaré. 

AGOSTEJAT, DA. p. p. de agostejar. 
Agoslado. 

AGOSTENC, CA. adj. que se aplica i al- 
guns animals que per habcr nad en lo 
mès de agost son dèbils v malaltissos. 
Agosiizo. Augusto uieuse natus. On le 
du de quelques aniïnaux qui sant fai- 
bles et maladifs parce qiíils sont ne's au 
mois d'íioút. Agostino. 

AGOTAD, DA. p. p. de agotar. Agolado. 

AGOTAR. v. a. p. us. Consumir, tràurer 
l'aigua ó altre lieòr Uns que non quede 
gens. Agolar. ExJiaurire. Épuiser , ta- 
rir. Disseccare, votaré, cavar l'acqua, 
esaurire. 

AGOTAR. met. l'arlant de cosas immaterials, 
com del enteniment, del ingeni, etc, 
significa eraplearlo tòt eu alguna cosa. 
Agolar. Ad incilas ingenium rcdlí!;ere. 
Kpuiser , mellre à boiit. Riílnire . con- 
sumaré. 

ACOTAR, met. Parland dels lièns ó candals. 
signillca consumirlos ó dissiparlos. Ago- 
tar. Dilapidaré. Épuiser, dissiprr , cou- 
sunirr son bien. Dissiparé, dilapidaré. 

AGOT.SIL. s. m. .vgusil. 

AGOVIAD, DA. p. p. de agoviar. Ago- 
biado. 

ACtON'IAR. V. a. Oprimir, agravar. Ago- 
biar. Opprimere. Oppriïner , accabler. 
Opprlmere, aggravare. 

AlíOYTAR. v. a. ant. aguaitar. 

AGOVTAT, DA. p. p. de agoytar. 

AGRACIAD, DA. p. p. de agraciar. 
Agraciada. 

AGRACIAD. adj. que se aplica A lo que tè 
gràcia ó es graciós. Agraciada. Deco- 
rus, pulclier, venustus. Joíi, graaeu.r. 
agre'ahl''. Lrggiadro , vago , vezïoso , 
bello, gentile. 

AGRACIAR. V. a. Donar .i alguna perso- 
na ó cosa una perfecció que la fassa 
agradable. Agraciar. \>nust,item , de- 
corem alieui parere. Ai•antager, donner 
de la grdce. Affazzonare. 

AGRACIAR. Fèr ó concedir alguna gràcia ó 
mercè; y así se diu : lo rey lo ha agra- ACR 

r.iAD ab una capitania general. Jgra- 
ciar. (iratiíicai•i, hcnelicium tribucrc 
Gratifier , fcworiser , accorder unc 
grdce. Granaré , l'ar grazia. 

AC.RAJíAÜILÍSSIM, :MA. a(Ij. sup. ilc 
AGRADABLE. y/gmcldliHisimo. Oi'alif s'iimis. 
Tns-agrcuble. Moltó gradevole, accet- 
to , Ipggladro. 

AGHADAiiLE. adj. Lo que agraila. Agra- 
dable. Gratus. Jgre'ahle , beau , donx, 
ríxreatif, gracieux. Gradevole, accet- 
to , leggiadro. 

AGRAÜAD , DA. p. p. de AonADAn y 

' AGRADARSE. y/grcidado , gusUulo , f/mi- 
(lailo. 

AGltAUANSA. s. t'. ant. agrado. 

AGRADAR, v. n. CompUiui-cr, aconten- 
tar, donar pust. Jgradiir. l'iacere. 
Plaire , compL•iirr , contenlcr , com•r- 
riir , re\'enir, agre'er. Garbeggiarc, pro- 
var gusto o piacere, coinpiacere. 

AG.tADAit. Saber bo. Saber L•i'en , giislar. 
Sapere. Goúter , c'tre du goilt. Piacere, 
saper I)Uono, andar a genio, a gi'ado, 
a gusto. 

AGRADAR. Scr una cosa del gust ó aproI)a- 
ció de algú. Gustar. Piacere , arrldere. 
.agre'er , plaire , eíre du goilt de. Gradi- 
re, attagliare , attalentare, andar a vo- 
glia. 

AGRADARSE. V. T. Teuiv coutento de alguna 
cosa , complàurcrse en èlKi. Agradane. 
Gratnm aliquid vel jucunduiii esse. Se 
complaire. Dilettarsi. 

AGRADARSE. Desitjar, tenir gust de fèr ó 
dir alguna cosa; y a\í se diu: fulano 
se AGRADA de quedar ])è. Gustar. Cupe- 
re, velle, piacere. De'sirer, aimer, avoir 
du goiit pour. Auiare, ésser vag'o. 

AGRADARSE. Euamorarse de las pi'èndas ó 
bonàs cualitats de algú. Prendarse. Do- 
tibus capi, allici. Sattacher à, prendre 
du goúl ; de rajj'eítioii pour. Inva- 
gbirsi. 

À Ml ME agrada; lo que me AGRADA, ME 
AGRADA ; ME AGRADA PERQUÈ ME .4GRADA. 

exp. tam. ab que algú contesta al car- 
reg que altre li í'a , de que elegex ó 
aprecia lo que no deu, afirmant que èll 
mira niès à son gust que à lo rabonablc. 
Lo que me suena me suena. Quod pla- 
cet , optimè sonat. // n'y a de bon, de 
joli que ce qui me plait. Tant'è per n.e 
la vo' cos'l. 

Sï ME AGRADA , ?iO ME AGRADA. JoC dc CartaS 

en que sen dóna una à cada jugador, y AGR 65 cornonsand lo qui tr nia , si no cslà con- 
tent dc la seva, la canibia ab la que tí; 
lo del sèu costat: lo jugador cjucn tro- 
ba una de bona diu : estig content; y lo 
(|iii !("■ un rcy respon : cucut, y uo cam- 
bia : lo illtiui pren la carta de sota, que 
si es rcv no li scrvex per res, y descu- 
liertas las cartas perd a(|ucll que la tò 
niès baxa. Malcoulento, aico. Ludns 
cbartarum pictaruin sic dictus. Jeu du 
coucou, ou de l'ai qui courl. Ccrto giuoco 
di oarte cos'i dctto. 

AGRADAÏGE. s. m. ant. agrado. 

AGRAJMR. v. a. ant. agrauiu. 

AtiRADlT, DA. ji. p. de agradir. 

A(iRAJ)(). s. m. Alabilitat <> agasajo que. 
se manil'èsta en lo tracte, en lo semblant 
V altras dcmosti•aciòns. Agrado. .Morurn 
suavilas, comitas. Agre'meul , douLCur. 
bnnne grdce , obligcance , affabilite. 
Grazia, vczzo, aíl'abilità. 

agrado. Voluntat, gust; y axí se diu: 
a\ü uo es del meu agrado. Agrado. 
Placitum, approbatio. Folonie', plaifir, 
gnilt. Volontà , grado, piacere. 

A(jRADOS, A. iidj. que se usa solament 
ab lo adverbi mal , y significa aspre, poc 
cariuyòs, esgarrapòs. Seco , desabrido. 
Asper, durus, austerus. Sec, rude, 
dur , dcre, seX'cre , de mauvaisc humeur. 
Ruvido, aspro, intrattabile, arcigno. 

AGRAHID, DA. p. p. de agrahir. Agra- 
decido, 

AGRuuD. adj. Junt ab lo adverbi mal sig- 
nifica desagraliid. Desagradecido. In- 
gratus. Ingrat . peu reconnai•tsant. In- 
grato, sconosceute. 

AGRAHIDÍSSIM, ma. adj. sup. de agra- 
lUD. Agradecidisimo. Gratissimiis. Tres- 
sensible, oblige', reconnaissant. Gratis- 
simo, moltó riconoscente. 

AGRAHIMÈNT. s. m. L'acció y efecte dc 
agrabir. Agradecimiento. Gratitudo , 
gratus animus. Gratitude , reconnais- 
sance, remerctment. Riconoscenza, gra- 
titudine. 

AGRAHIR. V. a. Jlanií'estar un ab obras 
ü paraulas la sua gratitut per algun be- 
nefici rebud. Agradecer. Gratificar! . 
gratiam referre, gratum alicui se pra^- 
Í)ere. Reconnattre un bienfait , un ser- 
K'ice ; remercier , s'acquiller , savoir bon 
gre', etre oblige', te'moigner sa recon- 
naissance. Riconoscere. 

AGRA^L s. m. Herba medicinal que se 
estén mòlt per terra, y tè las fullas un 64 AGR poc semblants à las tlel blat : crès. cosa 
de un païm , y l'a tres ó cinc espigue- 

- tas primas. Grama. Gramen. Grainen, 
chiendent , denl-de-chien. Gramigna. 

VÍIRER MÈS QUE LO AGBAM. IV. l'am. VÍUICr 

•■. mòlt temps. Vk'ir mas afios qiif Sorra, 

- ò que Matusalen. Dluturnú vilú l'nii. 

■ Èlre plus \'ieux qu!Herodes : clre extre- 
meinent vieux. Viver piii deiravo di 
Noè. 

AGRAMENT, adv. mod. met. Ab asprcsa 
ó rigor. Jgriamente. Acerbè. Aigre- 
mpnt , crúinmt , dpreinenl , dnrement, 
rigoureusemrnt. Asprauientc, rigorosa- 
meiite , ci udamcnte.' 

AGRANALL. s. m. engran.ml. 

A(iRAïNALLAÜ, DA. p. p. de agranallar. 

AGRVNALLAR. v. a. engranallar. 

AGRVNAD, DA. p. p. de aGR-vjiar. 

AGRANAR. v. a. ant. engraxallar. 

agrvnar. territ. escombrar. 

AGRARI, RIA. adj. Lo que pertany al 
camp, com llèy agrària. Jgrarlo. 

■ Agrarius. Agrairé. Apparteuente ai 
campi. 

AGRAS. s. m. Lo rabim abans de madu- 
rar. Agraz. Uva acerba, labruscum. 
fWjus , raisin cueilli a<.•anl sa tmiiurUc. 
Agresto, uva acerba. 
agrÀs. Lo suc que se trau del rabim abans 
de madurar. Agraz. Ompbacium. J'rr- 
- jus: le jus du raisin cueilli a\'anl sa 
inalarite. Agresto, il rK[uore cbe si ca- 
va dell'agrcsto pi-cmuto. 
AGRAS. La beguda que se l'a de aigua, su- 
cre y del suc del raliim abans de ma- 
durar. Agua de agraz, agrazada. 
Aqua ompliacio , saccaroque mixta. 
Eaa coinpose'e as-ec du sucre et du ver- 
jiis. Agrestata : bevcnda fatta con agre- 
.sto, e con zuccbero. 
•EX \GR\s. mod. adv. met. Abans del temps 
degut 6 regular. Eii agraz. Immature. 
I/òrs de saison , praiialurehient. Acer- 
bamente, ani.i tempo. 

AGRASSÈRA. adj. que se aplica à la par- 
ra cual l'ruit may madura. Agracera. 
Labrusca. Figne dont le raisin ii'arrive 
jamais à uiie parfaJte malurile'. Vite 
arbustina. 

AGRASSIR. V. a. ant. agrahir. 

A(.R\S.SIT, DA. p. p. de agrassir. 

A(t11 VrSlÈ^T. adv. mod. .< gratsièxt. 

AGRAV AD, UA. p. p. de acravar. Agra- 
vado. 

AGRAVADAMÈNT. adv. mod. ant. Ab AGR 

gravàmcn. Ag 
D'une maniire aggravante. Gravosa- 
moiite. 
AGRAVAMÈNT. s.m.ant. L'acció y efèc 
te de agravar y agravarse. Agravamien- 
to. Gravamen , gravedo. L'aclion d'ag- 
gra\'er. Gravità, affanno. 
AGRAVA^'T. p. pres. Lo que agrava, 
com circunstancia agbavaxt. Agravan- 
le. Aggravans. Aggrat,'ant: qui aggra- 
l'p. Aggravante. 
AGRAVAR. V. a. Gravar li oprimir. Agra- 
var. Gravaré, oppriïnere. Oppriïner. 
Gravaré, gravitaré, aggravare, ésser 
grave. 
AGRAVAR. Fèr alguna cosa mès grave ó mo- 
lesta de lo que era. Se usa tamb^ com 
recíproc. Agravar. Ingravcscere, agçra- 
vescere, graviorem reddere. Aggraver: 
reiidre plus grief, plus grave. Aggra- 
varsi, divenir plu grave. 
AGRAVAR. Ponderar ó abultar la fealdal 
de alguna íalta, ó mala acció. Acravar. 
Exagf;orarc. Erage'rer. l|)erboleggiare. 
AGRAVaTORI, RÍA.adj.ant. gravatori. 
AGRAVL s. m. Lo fèt ó dit\o que olen 
la bònra ó fama. Agravio. Injuria, no- 
xa. olíensio. OJfense , injure. OíFesa, 
ingiuria. 
agrwi. Ol'ensa ó perjudici que se causa a 
una persona en sòs interessos ó drets. 
Agravio. Damnum. Prc'judice , tort, 
domniage. Danno, scapito, nocumcnto. 
al•legar de agr\viíi. tr. lor. Kn las causas 
de còmj)tes demanar en justícia ([ue se 
regoiiegan y deslassan los agravis que 
de ells rcsultan. Decir de agravios. 
Damni , injuria; agere. Demander en 
justice la réi'ision d'un compte., pour 
re'parer les tons qui en re'sullent. Di- 
mandar al tribuuale la revision d' un 
conto. 
AGRAVIAD, DA. p. p. de agraviar. 

Agraviíuln. 
Ai.lÍAVIADÒR, RA. s. m. y í. Lo qui 
agravia. Agraviador. Injuriam inferens. 
Offenseur, celui qui n/feiise, qui fait des 
in jures. Oílensore, olVenditorc. 
AGRAVIAR. V. a. Fèr agravi. Agraviar. 
Injurià aliípiem afficere. Injurier , of- 
fensrr. Oftendei'e, oltraggiare. nuocere. 
agraviar. Lesiar algun iiirvi. ,Se usa tam- 
bé com lecíproc. Lisiar. La-dere. Faire 
du mal dans la partir organiquc du 
corps. Dolcre, sentir dolore. 
AGRAvivR. Perjudicar à algi'i cii sòs inte- rpssos ó tlrcts. .-/graiiar , perjurlir./r. 
D.iiiiiiiim iiiterre. Préjiídici'•r , iuiíil'. 
l'ii•j;lu(licai•c , mioceic , l'ar dnniío. 

Ac.u vvnR>i;. V. r. Ol't'iulrcrsc , dotiai'se jiiu' 
SL•iitlil il(í iilfsmia cosa tiíiiiiidla per apra- 
vi. .I^i•íu•itirsr. Ali(|iià 10 olleiull , de 
iDl'urià ((iiei'i. S'olfriisiT , sr i>i(iiirr. Kc- 
caisi a iiialc, pri•iidere ü l)rüncIo, sile- 
'gnarsi. 

AGRE. adj. Se diu de a({uellas cosas (|ue 
cnusaii una sensació desa;;radal)lc al pa- 
ladar , iiiès <) iiitínos semblant ú la (jiie 
causa lo vinagre. Js,rio, iicedo. Acef. 
acidus. ^li^re , acide , aceleux. Agro, 
ac(írl)i), agi'psto , aspro, aïro. 

Ar.RE. nict. Se diu del camí, terrcno ó lloc 
c[ue es aspre, o està ple de roeas y nia- 
lesas. Agrio. .\rduus, asjier. Raholeii.r, 
rude , vaide , rscarpe', upve , en par- 
lant des licux. Scabro, scabroso,al- 
pestro. 

Ar.KE. nicL Aspre, brònc , com rcsposla 
AftRE. .-/^rio. Asper, durus. Rudr, dprc, 
acre , acariàtrr. Ritroso, increscevole, 
brusco. 

Acun. Se aplica als nu'•talls que ]ier sa as- 
presa no se di'van traballar liicilnièiit. 
Aií,rio. Metalluin acre, non ductile, nnn 
flexibile. Ai-^rr: s'aj'plitpte aux me'taux 
doni les parties ne soní pas bicn lie'cs. 
Crudo. 

AGRE. Plnt. Lo que es de mal gust en lo 
colorit V dibux. Agrio. l•ijucundè pic- 
f um. Aiífre : on le dit des cnnleurs qui 
ne soni j>as lie'es par des passades qui 
les accordent. Crudo. 

ACRE. s. ni. Lo suc desapacihlc al gust (jue 
tenen algunas fruItas,com la llimona, 
taronja y altras. Agrio. Succus acidus. 
Aigreur. Agrezza, agrestezza, acetosi- 
tà , bruschezza , ponticitade. 

AGRE. Costum ó hàbit; y axí cuand una 
persona uo fa lo que abans solia , se diu 
que ha perdud lo agre de fèr aquella 
cosa. Coslumhre , habito. Consuetudo, 
liabitus. Coutume , hahitude. Costumc, 
abito, uso i'requente. 

rÉRSEtl i UV AGRE ALGUNA COSA. fr. ab quO 

se expressa la repugnància que tè algú 
d executar ó empéndrer alguna cosa. 
Hace'rsele de mal , hace'rsele atesta ar- 
riba. jEgrè ferre. Repugner : faire une 
chose à coníre-cceur. Parere altrui agro 
checchè. sia , arrecargli displacere , es- 
sergli rincrescevole, faré una cosa a 
maíincuore. 

TOM. I. AOR 65 

rÈn TORNAR AGnn. Ir. Fèr que alguna cosa 
prenga un sabor desapacible, uics ó mé- 
iios semblant al del vinaíire. Aiina^rar. 
Acerbare, acreïu reddere. Rendre ai- 
grc^ aigrir. Far inagrire, diveiilar agro. 

TouxARSE AGRE. IV. IVndrcr un gust desa- 
pacible, mès (') ménos semblant al del 
vinagre. Agriarse , acedarse. Aciduiii 
reddi, acescere. S'aigrir; s'íventer , se 
gdter à l'air. Inagrare, diventar agro. 

TDRNARSE AGRE. fr. Parlaud del llevat, nial- 
mdtrerse ó passarse. Ahilarse. Ace.scr- 
re. S'aigrir , rn parlant du le\'ain du 
pain. Agrirsi. 

TORNARSE AGRE. fr. l'ailaiid dels licors, rs- 
pecialniènt del vi, convcitirsc en vina- 
gre. 'Ihi-cerse 1 eo.'i'rr.sv». Acescere viiiuiii. 
S'aigrir, tourner. Volgersi. 

TORNMisE AGRE. )r. Parlaiid de conservas y 
coníituras fermentar ó malmétrerse. 
Re\>enirse , rehersürse. Feruifutesccre, 
acescere. S'aigrir , en parlant des confi- 
tures : ferntenter , s'aigrir , en parlant 
des to/!4'en'ei. Di venir agro o lazzo, 
guastarsi. 

AGREDOLS. adj. ([ue se aplica à lo que 
tè mescla de agre y dols. Agridulce. 
Dulcacidiis. Aigre-doux ■■ qui a un goiít 
mt'le' d'aigre et de doux. Dolciamaro : 
misto d'amaro e dolce. 

AGREGACIÓ, s. f. L'acció y efecte de 
agregar. Agregacion. Aggregatio. Agrc- 
galion. Aggregazioiie. 

AGREGAD , DÀ. p. p. de agregar. Agre- 
gado. 

AGREGAR, v. a. Anyadir, uniud ó jun- 
tand unas persònas ó cosas à altras. Se 
usa també com rcci'iiroc. Agrrgar. Ag- 
gregare , adjungcre, accnmulare. Agre'- 
ger , affecter, unir, annexer , assem- 
bler ., joindre , coapter. Aggregare, as- 
sociaré. 

AGREGAR. Destinar à alguna persona à un 
cos li oficina, però sense donarli plassa 
electiva. Agregar. Adscribere. -^g/•fí,'(?r, 
deslinT. Ascrivcre, metter nel numero. 

AGREGAT, s. m. Lo conjunt de mòltas ó 
varias cosas. Agregada. Complexus , 
acervus , cumulus. Agregat, assembla- 
ge , re'union de dijfe'rentes choses. Ag- 
gregato, unione, complesso. 

AGREGAT DE DISBARATS. Multitut de èUs. 

llato ó hatajo de disparates. Ineptia- 
rum acervus, copia. Des sotti.•'es en 
grand nombre. Copia , cumulo di spro- 

positi. - . 

9 66 AGR 

AGREfïAT DE BOTJÇ , DE XIMPLES, CtC. CoIU Ó 

iiiiiltitiit (le èlls. Gavilla de lo^os ; ha- 
lo (le loiiios , ilp. simples, etc. Deliran- 
tium, iiisiplpiitiiim vel stultorum cater- 
va, inultltudu. Compagnie , assemhlc'e 
de fous , niais , elc. Ciunna di jiazzi , 
srliiera dl serfedocclii , ftc. 

AGREJAR. V. II. Tenir pmila de agre. 
Tcner punta de agrio , ser agrilln. 
Acriculum esse. Etre aigrelrt^ uigret. 
Iiiapriíc, essor agrij^iio, laz./.ctto. 

AGRÍÍLLAS. s. í'. pi. Planta perenne, que 
tè las l'ullas retalladas, las cuals agrejan, 
y SC usau en lo amanimènt de varias 
viaiulas. Alguns las mèiijaü cruas. Ace- 
dera , acelosa. Rumes acetosa. OseUle. 
Acetosa. 

AGRE.MÈiVT. adv. mod. Ah aspresa ò ri- 
gor, ./griantenle. Accrbè. Aigrenienl, 
cnuiieiil , ílpr-iitent , dureriieiil. Agr.i- 
ineiito , inordaceiiiente , asprainenti', 
flcerhamentc. 

AGRE.MIiN. s. 111. ant. sERiiADrnAS. 

AGRESSK). s. f. ant. Acoraesa. Agrc- 
sion. Aggrcssio. Agression , aliaquc. .\s- 
saliíiicnto , assalto. 

AGRESSOR, RA. s. m. y f. Lo qui aco- 
niet injustament à altre pera l'erirlo ó 
iiiatarlo. Àgvesor. Aggressor. Agrrsseur: 
cclui (pi! atlarpie le premier iiijustemeiit. 
Ag!;ressore, assalitore. 

AGRfcST, TA. adj. Se aplica al subgèctc 
que tè modals grossers y rústics. Agres- 
te. Agi'cstis, loiox. Agreste , saiwage, 
grossier. Inclvllc, scortesc, rozzo, zo- 
tico. 

-AGREST, ant. Inlnliitad. Inhnhitndo.^Dc- 
scrtus. Desert, inliabite'. Disabitato, in- 
abitato , deserto. 

AGRET, TA. adj. diin. de agre. Agrillo, 
(igrele. Acriciiliis , acidulus. subacidus. 
Aigrelet , nigrel , stiret , aculitle. .\gret- 
to , acldellü , agrigno , bruscbetto, 
agivslino. 

AGREU(iER. V. a. ant. agraviau, perju- 
dicar. 

AGREUJAR. A'. a. ant. agravivr, perjv- 

DIC IR. 

Af.Rl-.lJ.IAT, DA. p. p. de agreujar. 

A(.KE\1 VR. V. a. ant. agr.vviar, perju- 
nycAR. 

AGREVIAT, DA. p. p. de agrevur. 

ACtRIM), ÜA. p. p. de AGRiAR. Agriado. 

AGRIAR. V. a. Líasperar los àiiiinos, dis- 
gustar mòlt. Agriar. Exacerbaré, irri- 
taré , exasperaré. Aigrir, irriíer, exas- AGR 

perer , mellre dans une disposition fd- 
clieuse. Irritaré, esacerbare, osasperare. 

AGRICULTOR, RA. s. m. y f. Lo qui 
llaura ó cultiva la terra. Agricultor. 
Agrícola, agricultor. Agriculteur , celui 
qui cultii'e la terre. Agricoltore, agrícola. 

AGRICULTOR, s. m. Lo qul ensenva la agrl- 
cultina, ó tracta de ella. Agricultor. 
Agricultura studiosus, peritus. Frafes~ 
seur d'agricullure : celui qui e'crit sur 
l'n.;rltulturc. Professore d'agricoltura. 

AGRICULTURA, s. f. Lo cultiu de la 
torra. Agricultura. Agricultura, agri- 
cultio. Labourage , cullure de la terre. 
Agricoltura : l'arte del coltlvare. 

AGRICULTURA. Lo art que ensenva lo cultiu 
y llauro de la terra. Agricultura. Agri- 
cultura, ars agrària. Agriculture : l'art 
de cultii'er la terre. Agricoltura. 

AGRIFOLL s. in. Arbre silvestre, ijuc 
tol lo any tè l'ullas, las cuals son cara- 
goladas, v tenen las Iwras jilenas de 
piiuxas, v un verd lòsc mòlt llustròs. 
Aceho , agri/hlio. Agrifolium , agrit'olia. 
1/nu.r. Agriloglio, alloro spiuoso. 

AGRI.MENSÒR. s. m. canadòr de terras. 

AGRIMOMA. s. f. Planta perenne, que 
tè las l'ullas llargas, talla<las v uu poc 
asjiras al tacto com tota la planta: crcx 
fins ;i l'altura de tres peus, y las .sèvas 
ílors, que son de color de palla mòlt 
Iionic se cmplean en alguiias parts pera 
adobar cuiros. Agrimonia. Agriïnonia. 
Aigremoiiie : eupaloire. Agrimonia. 

AGRIR. v. a. aut. Fèr tornar agre algu- 
na cosa. Se usaba tamb(í com recíproc. 
Acedar , a•.•inagrar. Acerl)arc, acidum 
reddcrc. Aigrir , aciduler ; reiidre 
aigre, faire dei'enir acide. Inagrare, 
inagrire, <liveiitar agro. 

AGRIR. inct. ant. agriar. 

.VGRIT, DA. p. p. ile agrir. Acedado , 
avinagrado. 

AGRO. s. m. Aucèll mes petit qne la ci- 
gonya; tè monyo, lo bèc llarg y caíi 
tòt negre; part del coll de color de 
ciMiilra ; lo cos gris, verdós per sobre, 
y pardo blan((uinòs per sota ; los peus 
grogs, V en las alas una taca blanca. 
Garza. Àrdea grlsea. He'ron. Agbirone, 
airone. 

AGRO PA D, DA. p. p. de agropar y agro- 
PAiisE. Juiïtado. 

AGROPAR. V. a. ant. nuar. 

agroparse. V. r. Reunirse, ajuntarse, ar- 
rcplegarse. Juntarse. Congregari. Se AGU 

rcnnir , se rassfiïnbler , i'unir. AlTol- 

1,1 l'S i. 

AC.HOl'S. s. in. aiit. r.i\i">p, nu. 
AGROR. s. 111. Lo gust ;i;;n> t[iif! tè al};n- 
m cosa. Acctlia, agriirii. Aciílitas, acor. 
y/ridíte, aigreur. Accitosità, acidozzn. 
AGRÒRETA. s. f. diin. ili; aguòk. y/grt- 
te, agrillo. Suavis aciditas. Aigrclet , 
aigrct. Agrctto, agrcsto. 
AC'Rül'AR. V. a. aiit. .^L■AR. 
AGRUPAT, DA. j). p. do Acnui-AR. 
AGRURA. s. 1". aiit. aohòr. 
AGKURA. mct. ant. Asprcsa en lo tracti'. 
Acediit. Acorl)itas. Riulpuse , algrrw. 
Mniscliczza , ro/.ztv.za. 
AGUAIT, s. in. L'acció y electe de aguai- 
tar, jdcecho. Speculatio. Ajjni , agiíef , 
g:iet: l'action d'epier, dfí guetlrr. Ay- 
guatn. 
AI. AGUUT. iiiod. adv. Ohservand v miraiid 
de ama^ail v ab cuidado. Al uccclio , <> 
■ eii acf'clio. Iii speculis. Aux aguctSf à 

l 'affiít , aux écoules. \i\ agguato. 
ESTAR AL AGUAIT. IV. Estar à la mira ó eii 
ol)scrvaeiú. Estar d la mira. Spectaie, 
speculari. É/re aux aguets , veiller , 
e'pier. Adocchiare, spiare. 
ESTAR A^ AGUAIT. IV. Estar la tropa em- 
Ròscada per assaltar al eiieuiig desciii- 
dad ó despieviíigud. Estar en celada. 
Iiisidiari. Èírc en emhuscade. Esserc in 
aesuato. 
ESTAR AI. AGUAIT, tr. mct. Estar espcrand 
al"ú la ocasió dè loiirar sòu intent. Es- 
lar al husino ; estar al olor. Investiga- 
ré. Èfre à l'ajfiit: e'pier l'occasionfa- 
\•orable. Spiare il mouieuto. 
AGUAITAD , DA. p. p. de aguaitar. Ace- 

rlirido, atishado. 
AGUAITADÒR , RA. s. m. y f. Lo qui 
aguaita. Acechadnr , acechon. Specnla- 
tor. Espion ; celui ijui giirtte , tjui est 
aux e'coutes , aux aguets. Spione , spia- 
tore. 
AGUAITAR. V. a. Mirar , observar ab 
cuidado alguna cosa, pi'ocurand no ser 
vist. Acechar , hacer la ucechona, atis- 
har. Oliservare , speculari. Guetter , 
e'pier: observer secrètement. Insidiare, 
spiare. 
AGUAMÈNT. s. m. ant. L'acció de fòr 
aguda la punta ó tall de alguna arma ó 
instrument. Aguzadura, aguzamiento. 
Exacutio. Aiguisemeiit : l'action d'ai- 
guiser. Aguzzamcnto , a£;uzzatura. 
AGUAMÈ>'T. ant. Sutilesa del fil en los ius- AGU 67 

trumènts de tall. Agudcza. Aciinien. 
Fincsse du Jil nu de la poinle d'un ins- 
trument tranciíant. .'\eume. 

AGUANT, s. m. Fortalesa ó vigor pera 
resistir lo mòlt trahall. Aguants. Ro- 
bar, vires. Force , conslance , courage, 
vigueur pour re'sister à un grand tra- 
i•ail. Vigore, sodizza. 

AGUA.NT. Sufrimènt, paciència. Aguante. 
Constantia, patleutia. 'Ible'rance., pa- 
tience., rc'signaliou. l'a/.ien/a , solíf- 
l'ftnza. 

AGUANTA D, ÜA. p. p. de aguantar y 

AGUANTARSE. AguaUtado. 

AGUANTAR, v.' a. Suírir, tolerar. Se 
aplica corauuamènt à cosas mòlt graves 
ó molèstas. Aguantar. Toleraré, pa- 
tieuter l'erre. Suppnrter ., souffrir ., en- 
durcr. Patirí!, conipii tire. 

AGUANTAR. Sostcjiir, iiiautiMiir alguna cosa 
en lo estat en que se trolia, pcrciue no 
l'uja, caiga i> se alluxe. Aguantar. Sns- 
tinere, coercere, continere. Svutcmr, 
maintenir. Sostenere , reggere. 

AGUANTARSE. V. r. Afiruiarsc ó assegurarsc 
per uo caurer, tenirse. Tenerse. Con- 
sistere , casum vitare. Se tenir Jerme 
pour ne pas tombcr. Reggere , teuersi , 
attenersi , restaré. 

AGUANTARSE. Conteiiirsc , rcprimirse. Con- 
tenerse. Secohibere, continere, Irena- 
re. Se contenir, se contraindre, se coni- 
rnander , s'arrc'ler. RatVreuarsi , ler- 
niarsi. 

AGUAR. V. a. ant. Fèr aguda la punta ó 
tall de alguna eina r> instrument. Agií- 
zar. Aeuere. Ai<;uiser , rendre aigu , 
plus poiiiiu , plus tratuiíant. Aguzzare. 

AGUARDAD, DA. p. p. de aguardar y 
AGUA R n A rse. Aguardado. 

AGUARDAR. v. a. Esperar alguna cosa. 
Aguardar. Sperare,spem liabere. Espe- 
rer. Sperarc, averc speranza. 

AGUARDAR. Esperar quevinga ó arribe al- 
guna persona. Aguardar. lL\peclüve , 
pi\Tstolari. Attendre. Attendcre, spe- 
rarc, aspetfare. 

AGUARDARSE. V. r. Donar temps ó espera. 
Se diu comunament de la que se dona 
al deutor pera que pngue. Aguarilar. 
Prorogare diem alieui ad solvendum. 
Donner un terme , un delai. Aspettare, 
indugiare. 

AGUAT, DA. p. p. de aguar. Aguzadn. 

AGUAYT. s. m. ant. guarda, mlra, cui- 
dado. .. •. i G8 AGU 

AGUAYT. Llas, emboscada. Aseclianza, ce- 
lada. InsiJiae. Embúche , emhuscade , 

, iremcheí , pie'ge , tromperie. Agguato , 
trappola, insídia. 

ESTAR EX AGUAYT. fr. ailt. ESTAR Al AGUAIT, 

en 1' accepció de estar la tropa embos- 
cada , etc. 
AGUAYTAMÈXT. s. m. ant. aguait. 
AGUD, D.\. adj. que se aplica d la pun- 
ta, fil ó tall prim y sutil que tenen al- 
guns instruments, especialment las ar- 
nias de ferro, com la espasa, qanivet , 
etc. Agudo. Acutus. Pointii , aigit , 
termine'rii pointe trt•s-fine. Acuto. 
AGUD. met. Se diu del subgèctc que es su- 
til, perspicas d ingeniòs. y/:;iido. So- 
lertiú , ingenu acuminc prceditus. Fin , 
delic') subtil ., spiritud , iiií;enu'ux. Sot- 
tile, fiuo, scallro. 
íf.UD. met. Se aplica al ditxo ingeniòs, 
f;raciòs y oportú. Agudo. Facetii. Joli, 
saillant , à propos , en parlant d'un 
nwt. Acuto, piccante. 
AGUD. met. Se aplica al dnlòr viu v pene- 
trant. Aguílu. Vehemens dolor. Pene- 
trant , aigu , i-if, piquaiú , pcrcant ^ 
poignanl , rn parlant de la doulcur. 
Acuto, vivo, puiígente. 
AGUD. met. Se diu de la milaltía executi- 
va, grave y de curta duració. Aí;udi. 
Acutus, prjcceps rnorbus. Algú. Acuto. 
AGUD. Se aplica al accent que indica que 
la vocal sobre la ([ue està c.ol-locad se 
pronuncia ab mès pausa (i detenció <|ue 
las altras. Agudo. Acutus acceatus. Aigu. 
.^cuto. 
ACUDVMÈNT. adv. mod. Ab agudesa. 
Agudanienle. Ingeniosè, argutè.acu- 
tè. Adroilemenl , spirituelleinent . Spi- 
ritosamente , vivacemente. 
AtiUDliSA. s. f. Sutilesa del tall ó punta 
de algnnas armas, instruments <5 altras 
r.osas. Agudeza. Acnmen, acics l'erri. 
Fines.se du fil cu de la pointe d'un inf- 
irumenl tranchant , ou d'une armc. 
Acume. 
AGUDES \. met. Perspicàcia ó vivesa de in- 
geni. Agudeza. Solertia , acumen inge- 
nu. f^'ii>arile', pe'netration , esprit. Viva- 
cità, acutezza, perspicacità. 
AGUDESA, met. Lo ditxo agud. Agudeza. 
Argutia, facetia. Pointe , saillie , bon 
mot. Facezia , detto argiito. 
AíiUDiSSlM, MA. adj. sup. de agud. 
Aguilísimo. Acutissimus. Trcs-pointit , 
trcs-íiigu. Acutisòimo. AGU 

ACUDÍSSIM A MENT. adv. mod. sup. de 
AGUDAMENT. Muy ogudanunle. Peracu- 
tè. Trts-adroiietnenl , très-spiriluelle- 
ment. Vivacissimamente, argutissima- 
meiite. 

AGÜERO. s. m. auguri. 

AGUERUID, DA. adj. Eiercltad en la 
guerra. Aguerrido. Bello expeitus. 
Aguerri, accoutume'à la guerre. Aguer- 
rito, avvczzo a' disagi delia guerra. 

ÀGUILA. S. f. ÀL!G.t. 

AGUILKNC, CA. adj. Se diu del nas prim 
V nu poc corvo, semblant al bèc de 
r àligi. Aguilcho. Aquilinus, aduncus 
nasus. Aquilin: tourbe'eii bec d^aigle ; 
on le dit du nez. Aquiüno. 

AGUINVAR. V. a. ant. Apuntar ó dirigir 
lo tir de canó , fletxa ó altra arma ;i 
jiait determinada. Ascsiar. Collineare , 
collimare, inteudere. Viser , pointev , 
meltre en inire: on le dit ordinaire- 
rnent des armes à Jeu ou de trail. Mi- 
raré, prendcr di mira. 

AGUliNYAT, 1) \. p. p. de AGUINVAR. ./í.f.ç- 
lado. 

AGULLA, s. I'. Instrument de ferro, fus- 
ta ó altra matèria, que acaba eu punta 
per lo un cap , v per lo altre tè un ull 
per aliònt se passa lo fil , seda ó corda, 
etc, ab que se cus ò broda. Regular- 
ment se anomena, agulla de cusin. 
Agnja. Acus. Aiguille. Ago, agu- 
glia. 

AGULLA. Trossct per lo comú de fil de llau- 
tó, V A vegadas de pbla ú or en for- 
ma de agulla, ab la diliM-encia de que 
en lloc del ull tè un capsini. Regular- 
ment se anomena agui.lv de cap. Alfi- 
ler. Acicnla, acucula. yí/JíHg•/í. Spilla , 
spillo, spilletto. 

vGULLA. Pèx que tò lo morro llarg y prim 
cu forma de agulla. Aguja, espeton , 
picudo. Acus , acicula. Aiguille; poisson. 
Aguglia. 

AGULLA. La pua tendre de nu arbre que 
servex pera empeltar. Pua. Surculus. 
Grrlff : liranche d 'arbre qu'on ente sur 
une aulre. Marzà, nesta. 

agulla. Lo ferro que en los rellotges de 
sol senyala las lioras. Aguja , gnómon., 
estilo. Gnomon, stilns. Aiguille d'hor- 
Inge. Ago. 

agulla. L'> assen^-aladòr en los rellotges 
d(! corda. Manecilla , mano, saeta, 
siielilln. Gnomon. Aiguille de montre , 
de peiulule: iiidex: aiguille lournant AGU 

siir wi point (/ui mavqiie Ics heures, 
-Ien miiuiles. Ago. 

AGULLA. Ohelisco ó pinlmule. ■'í^uja. OIh;- 
lisciis. Àigtiille , ohélisqae , pyramide. 
(iiif^lia , olíelisco. 

AOULU. l'ilar (|ui' sosli' lo fulifici piT al- 
ç\\\\A pal't principal. Mdihoii. Vúí\, ctli- 
iicii l'nlcriun ex opere latoritio .seu c;C- 
ineiititio. Contre-fort , mur , pilier , 
contrc-buutant. l'iiiitello. 

AGULLAS. pi. Lo regalo (jue solen l'òr los 
passatgers A las criadasdels hostals cuaiul 
.«e despeilexeii ile èllas. Alfilercs. Pecu- 
iiia ipiam à viatorlhus iliversorli fainu- 
la! exiguiit. l'.pin'^les •■ prcseiis ijii'on 
donne <mx sersumles d'uiír hülellrrir 
l>our les sen-ires qu'clles ont reiidu. lic- 
veraggio , inaiicia. 

Ar-vim. La caiilitat de diner (pic se se- 
nyala ;i algiiiia•i seu vòras pera los gas- 
tes del adorno de la sl-va persona. -//- 
fileres. Minutioribns niatrona; nobilis 
sumptibus consignata pccunia. Ejun- 
gles : ce quordiíiaii-eiiient donnent lis 
niíiris à leiirs Jrniiiies l'mir leur loUtile 
el paur leitrs inriuis pliii'slrs. !Si)ille. 

AGiLLAs. Jog de noys, que consistex en 
posar cada Im una agulla de cap en 
terra ó sobre alguna taula, procurand 
formar una creu ab la del contrari, 
niovènd la seva ab la ungla del dit gros, 
cada vegada que li toca ; y lo qui ])ri- 
iiièr encreua guanva I' agulla al altre. 
Alfileres. Acicularuni ludus puerilis. 
Jeu d'cnfiïns a^'cc des e'jyingles. Giuoco 
degli spilli. 

AGULIV DE AMORTALLAR SOGRAS. L'agulla dc 

cusir mès grossa que iisan los sastres y 
las donas. Agujti de \•erdiigado. Acus 
màxima quà sartores et mulieres utnn- 
tur. Ln plus grosse aiguille doiil se ser- 
vent les tíiilleurs. Ago. 

agi:ll\ de ENLLARDAR. La quc scrvex peia 
íïcar tallets dc cansalada en la carn dels 
aucèlls ó en altras viandas que se liaii 
de rostir al ast. MecJiera. Veruculuni. 
Lardoire. Laixlatojo. 

AGULLA DE esi'artèr. Li quc usa pst oficial 
pera cusir estòras, sarrias, etc. Aguja 
esparlera. Acus mattis vel storiis as- 
suendis. Grosse aiguille doní se servent 
les ouvriers eii spai'le. Ago, aguglia. 

AGULLA DE F^R FiLOJA. lustrumèut Semblant 
en la figura d la llansadòra de texidòr, 
però sense lo vnid en que se posa lo ca- 
ucj. Se servexen de è la las donas pera AGU cy 

fèr filats, sarièlls y altras cosas. Lun. 
Zdderti. Radius. Espèce de navctle r/iu 
serl aux Jenimes pour ftiire franges- et 
íiutres oiívrdL•cs. Aüo. 

AGULLA DE FER MITJA. Fil de leiro 6 de 
llauli), de im ])alni de llarg, <pie servex 
jH-ra tèr niiljas, mitjons y altras cosas 
semiílaiils. Agiíjii de liiiccr riirília. Ací- 
cuLt tibialiïnis texendis. Aiguille à tri~ 
Cdier. Ferro da calze. 

AGULLA DE GANXO. La de fil de ferro, que 
tè dòs puntas en fòrina de forquilb), y 
servcx pera assegurar lo pentinat de las 
donas. flori/iiitlti. Acus lurcula" siniilis, 
qu.'i iiiuliebris coma stabilitur. y/iguille 
i) deux pointes dont se servent les 
Jrninies pour arranger leurs cheveux. 
Forcbetla, forcclla da capelli. 

ACULI.A DE LA MARE DE DKU. 1-,'agulla dc cap 

lues petita que se concx. Àlfiter de lucií 
de mnnja. Acicula parvissima. Ciunion. 
Spillctto. 

AGULLA DE MAREJAR, ant. AGULLA DE JÍAVEGAR. 
AGULLA DE MATALASSER Ó DE BASTÈR. Agull.t 

llarga v grossa de que se servexen estos 
oílrials. .-Iguja de ensabnar. Acus cli- 
tellis et cuic tris assuendis. Carrelel , 
grosse iiiguille à pointe angulaire doní 
se servent les selliers , etc. Quadrellu. 

AGULLA DEL hòxvo. La quc las donas por- 
tan en èll, y es per lo comii dc vidre 
ó plata , ab una boleta de la iiiatèxa 
matèria en cada un dels dòs extrems. 
Àgnjii. Crinalis acus. Aiguille de tele. 
Asuclia. 

AGULLA DE NAVEGAR. Ndut. Flètxcta de fer- 
ro passada per la pedra iman , que po- 
sada en equilibri sobre una pua , se gi- 
ra sempre cap al nort , y col-locada 
al mitj de la rosa nàutica servex de go- 
bern als navegants pera conéxer lo rum- 
bo de la embai'cació. Se anomena tam- 
bé BRÚxuLA. Aguja , aguja de marear , 
brújulii , saeta , saetilla. Acus nàutica. 
Aiguille aimante'e , aiguille marine: 
L•iine inohile de la boussole. Ago cala- 
initato. 

AGULLA DE PASTOR. Planta annual que tè 
las fuUas retalladas, y fa uu fruit 
llarg y prim en forma de agulla. Agu- 
ja , aguja de pastor , aguja de Venus. 
Scandix. Aiguille-de-hcrger , hec-de- 
grue. Geranio. 

AGULLA DE PICAR. Se dòna aquest nom S las 
que tenen lo cap de vidre, las cuals re- 
gularment se clavan en los coiins de fúr 70 AGU 

puutas. Alfilfr con cabecilla de vidrio, 
qiif suele claí'arse en los miindillos. 
Acicula sic dicta. Epingle ordinaire- 
nient de fer ou d'acier m'ec grosse 
te'te de verre dont on se serl dant les 
coussins pour faire de ladenlelle. Ago. 

AGULLA SAOUÈRA. AGULLA DE MATALASSÈE. 
BUSCAR U.VA AGULLA ES UX PALLEK. fi", ab 

que se expressa lo mòlt difícil que es 
de conseguir alguna cosa. Quitar cru- 
ces de uii pajar. ^'Etliiopem lavare. Eii- 
treyrendre nne chose difficiíe, chercher 
une aigiiille dans une boLle de foin. 
Bcccarsi i getl. 

.\GüLLADA. s. r. Lo bastii (jue en lo 
un cap tè una punta de l'erro, ab lo 
cual los bovers y llauradors puntan als 
bous ó rnulas. Àijada, aguijadu. Síi- 
rnulus. Bdtoit avcc poiiite de fer doiU 
on se serl pour piquen ou sliinuler les 
hveuf. ctc: aiguillade. l'ungolo, pun- 
"iglionc. 

A€jULL\SS.\. s. f. aum. de aüli.l\. .-ígu- 
. joit. Acus grandior. Grosse aiguitle. 
Agone. 

AGULLER. s. m. Lo qui fa ó ven aguUas. 
Agujero. Acuum fabricator aut vcndi- 
tor. Aigmtlicr ; celui qui fait on qui 
vend drs aiguiUes. Agorajo. 

AGULLÈR. Li porció dc fil , seda , ostain ó 

altra matèria semblant filada, cjue j)era 

cusir alguna cosa se passa per lo cos de 

nna agulla. Hi'hra. Fllum. Fil, briíi , 

* aiguilíc'c de fil. Agugliata. 

AGLLiÈR. ant. Canó en que se posan las 
aguUas de cap y dc cusir. AlfUetero. 
Tubulus condendis acubus et .iciculis. 
Aiguiller ; dui ou l'on mel les e'pingles 
el les aiguilles. Agorajo. 

AGULLETA. s. f. dim. de agui.i.a. Agu- 
juelíi , (igujica , agujilla , agiíjitn. Aci- 
cula , acucula. Petite aiguitle. Aglietto. 

AG L'LLETER, s. m. ant. agullèr, en la 
primera accepció. 

AGULLÓ, s. m. fibl('). 

AGULLÓ. La punta ó cxtrèui punxagud dc 
I' agullada. Aguijnn. Cuspis, spioulum. 
Aiguillade, aiguillon. Stuzzlcatojo, pun- 
ge'tto. 

CAiciGAR LO AGULLÓ. Ir. mfit. .ant. Obstl- 
narse eu resistir à la forsa superior. 
Dar ó tirar cores contra el agnijon. 
Adversos stimulum calcitrare. Regim- 
her conire l'e'peron: reginiher contre 
l'ai^uillnn. Coutro lo stinioio calcitrare. 

AGULLONADA. s. f. ant. Punxada dc AHI 

aguüi'i , fiblada. Aguijonazo. Aculci vel 
síiiiiuü ictus. Cuiíp d'aiguillon. Pugiii- 
mrnto. 

AGULLONAR, v, a. ant. Punxar ab lo 
aguUi). Aguijar , aguijonear. Stimula- 
re , stimulis cxdcre. Aiguillonner, pt- 
quer a^'cc Vaiguillon. Stuzzicare. 

agullonat, da. p. p. de agullonar. Agui- 
jado , aguijoneado. 

AGULLóSlJAR. V. a. ant. Punxar ali lo 
agull<>. Aguijar , aguijonear. Stimula- 
re , stimulis fodere vel cxdcre. Aigui- 
llonner. Stuzzicare. 

AGÜLLÜNEJAT, DA. p. p. de agullq- 
NF.JAR. Aguijado , aguijoneado. 

AGUR. s. ni. ant. auguri. 

AGUàlL. s. m. Ministre inferior de jus- 
tícia . que porta per insignia una vara, 
V sorvcx pera agafar , y altres actes ju- 
dicials. Alguacil , corclie/e, ntinistril, sa- 
lelite, aíguadl. Apparitor, accensus. 
Alguizil, archer , sergent , sbire , huis- 
sier. IJirro, sbirro. 

AGü.-iTINO. \V. adj. Lo religiós ó reli- 
giosa del òrdc de sant .\gustí. Agustina, 
agustiniano. Augustinianus , Augustini 
ri•gulam profcssus. Augustin , augus- 
tine,dc l'ordre de saint Augustin. Fra- 
te delí' ordine dl santó Agostino. 

AGUr. s. m. ant. Glau petit. C/rti'o pe- 
ifwnf). Clavulus. Petit duu. Chiodetto. 

AtiUTSlL. S. m. AGUSIL. 

AGL'VON. s. ni. ant. heló. 

,\(iüZAll. V. a. ant. Fèr aguda la punta 

ó tall de alguna arma o instrument. 

Aguzar. Acuere. Aigniser , rendre aigii, 

plus pointu, plus tranchant. Afillaré, 

a£;uz7.are. 
AGUZAT, DA. p. p. dc aguzar. Agn- 

zado. 

AH. 

AHI inlerj. de dolor (')pena, que equival 
à Aï! Ah! Ah! heu! Ah! Ah! deh ! 

.'VHl. adv. t. En lo dia antecedent, im- 
mediat al dia en (pie se parla. Ayer. 
Heri. Hier. leri. 

AHI. Poc ha, poc temps fa. Ayer. IS'ujKjr. 
Hier , il y a peu de temps , dernicrc- 
ment , recemment. leri , poco fa , di 
fresco. 

ne Aní \ avuy. de aiií e\sa. 

DE Allí E>'s.v. loc. fam. Dèsile lo dia ante- 
cedent, immediat al dia en que se par- 
la. Desdc ayer , de ayer d hoy , de AHU 
íiyrr iirií. A dii.' hcstcrno. Depilis hier. 
Óa ieii. 

AHINA. s. ni. tcirit. eina. 

AIIINADA. s. i". La vnu dol cnball. Re- 
lincho-, rellncliido. Hinnitns. fírnnisac- 
iiifiil : cri nnhirrl du c]ifi\<ül. JNitrito. 

AHINAR. V. n. Fiinnar lo oaliall la súva 
veu. Relinchar. Hiiiiiirc. Ileniiir. Ni- 
trire , amii'.riro. 

AIIIU. ailv. t. Allí. 

AHISSAD, JÍA. p. p. de ahissar. Izado ; 
ii'Hzado , Ptu•isctido. 

AIIISSMI. V. n. Tirar amunt algun pes. 
Izar. Lcvare. IJisser. Al/.arc, issare. 

AínssAR. Incitar als gossos pera que ein- 
bcstcscan. Àzuznr ^ enviscar. Canes sti- 
iiuilare. incitaré. Il•ilcr , e.rciler. Ais- 
snrc, adi/z.are, instigaré. 

AHÜNT. adv. U. Usad al) verbs de movi- 
ment signilica A QUINA PAI\T, ó X lA 

r\RT QUE. .'/donde. Quò, quorsum. Oíi. 
Ovc , dove. 
AHüNT. Usad ab verbs de quietut e(jnival 

à EN CUAI, PARATGE , FN LO CUAL Ó E?i QUE. 

Donde. ülii, quò. Ou. Ove, dove. 

I auÒnt bona ? mod. adv. que significa 
AHCiNT VA ? Adónde huenn ? dónde hue- 
iio? Quò? quorsum? Oii allez-votis ? 
Verso dove .' 

ahònt se VUI.I.A. mod. adv. En cuaiscvol 
part. Dnnde qiiirra , do qiiiera. Ubi- 
cuiuque, ul)ivis. En tjiielt/ue lirit que 
ce soit , oíi l'on i'Oiuira , partout. Ovun- 
que, in ogni dove. 

DE ahònt. mod. adv. que denota lo lloc ú 
principi de que ve ó se inl'erex ó de- 
duex alguna cosa. De donde. Undè. 
D'oti. Da dove. 

^DE ahÒnt bona? mod. adv. que significa 
DE ahÒnt ve? ^ De dónde biieno? Un- 
dè? undenam? D'ou venez-•.•ous ? Onde 
si vienc ? 

PER ahÒnt. mod. adv. que denota lo pa- 
ratge per lo cual se (Virigcx ó encami- 
na alguna cosa. Por donde. Quà. Par 
ou , par quel endroit. Per ove. 

AHONTAR. V. a. ant. Aporronar, apro- 
Ibnar , afrontar. Denostar , afrenlar. 
Contumclià allicerc, conviciari. Inju- 
rier , outrager. Ingiuriare, oltraggiare. 

AHONTAT , DA. p. p. de ahontar. De- 
noslado , afrenlado. 

AHUC. s. m. ant. alarit. 

AHÜIR. s. ni. ant. auguri. 

AHUR. Veu de que se usa pera despedir- 
se y equival à k dèu. yígur , ahur. Va- AIG 71 

le, salve, y/dieu. Addio. 

AllURÏ. S. m. r.EGANY. 

AI, 

AIDAD, DA. p. p. de aidar. 

AIDAR. V. a. territ. ajudar. 

AIGLA. s. 1'. ant. àliga. 

Al(ii\ELET. s. m. dim. ant. ANiniir.T. 

AKtUA. s. í'. Cos I/quid y transparent do 
que se lòrinan los mars, rius, íoiits, 
etc. y/giia. Aqua. Eaii. Acqua. 

AIGUA. Farm. Lo licor cpie se extrau <le 
alguuas bèrlias, flors y fruits, 6 .sas 
parts, destil-landias ab aigua; com ai- 
gua de xicoiras , de rosa , etc. Af^iia. 
Li(]uor ex quibusdam olusculis, (lori- 
bus , ant l'ructibus distillatus. Eaii. Ac- 
qua: liquore acqueocbesi cavadall' er- 
be, da' liori , (!tc. 

aigua à coll y peu axut. cxp. fam. ab que 
se reprèn l'afectada ponderació de ca- 
rinyo cuand las obras no corresponen. 
Bien te quiero., hien te quiero , mas no 
te doy mi dinero : mncho os quierc , 
Pedró , no os digo lo medio. 
Te liciiè, te multum, te summe dlli- 

go, Fauste, 
Nil tamcn ex nummis do tibi, Fauste, 

mcis. 
Je voits aime, Jiilien : de grdce , ren- 
dez-moi mon pain. Dare assai pamp;»- 
ni e poca iiva. II perdono di Serumi- 
do : molti baci e pocbi quattrini. 

aigua ab nèu. La que se rei'resca ab esta. 
.4gua de niei•e. Aqua iiive íVlgcscens. 
Eau à la glace: eau rafrauhie a^'cc de 
la neige ou de la glace. Acqua diac- 
ciata. 

AiGi'A AMUNT. mod. adv. Contra la cor- 
rent ó curs natural de l'ajgua. .4gua 
arriba. Adverso flumine. Amoni: coii- 
tre le courant. Di sopra : 1' insu del 
fiume. 

AIGUA ANGÈLICA. V. ANGÈLICA. 

AIGUA AVALL. mod. adv. Ab la corrent ó 
curs natural de I' aigua. Agua ahajo. 
Secundo flumine. A'.•alanl: en suii•ant 
le courant. Cbe cala, cbe discende. 

AIGUA BENEITA. Ls que bcnecx lo sacerdot, 
y servcx pera lo us de la iglesia y dels 
fidels. Agua hendita. Aqua lustralis. 
Eau be'nite. Acqua santa , acqua Jiene- 
detta. 

AIGUA beneita! interj. territ. ave maría ! 

AIGUA BONA PER BÈURER. La qUC UO CS mO- •72 AIG 

lla ó no tè cap in.il gust. Agua behedi- 
za, bebpilnra. Arjua potabüis. Eaubu- 
vable., potable: on. Ir dit de l'eau qui 
est briíine, /jiii est destiiie'e à ctre biw. 
Acqiia da bere. 

AIGUA DE AGRAS. AGRAS , CIl 1' aCCepció clc 

beguda. 
AIGUA DE CASTA\YAs. fam. Se dòiia aquest 
nom al xocolatc clar. Jgua de casla- 
nas. Massa plurima aquà dilata vel dis- 
soluta. On Ic dit du chncnlat ímj) clair. 
Dicesi delia cioccolalta troppn liquida. 
. AlGtA DE gÒmv. La on ((iic se lia pusad on 
iutusií) una proporcionada cuantltat do 
gònia aràbiga. Ab ella los pintors do\a- 
tan los colors d fi do (juo tingan inajòr 
c-onslstencia v vivacitat. Aguagoma. 
ínimmi arabicum aquàdissolutum. Euti 
de goinnie. Acqua di gomnia. 

AIGL'A DE LA REINA DE llUNGRIA. Lloòr clar 

com l'aigua que se trau dcstil-laiid la 
flor de romaní nb aiguardent. Agua de 
la reina de Hungría. Aqua stillalilia sic 
dicta. Boissonjailr aí'ec lejusdit roma- 
rin et de l'eau de i>ie. Acqua delia rc- 
gina. 

AiGi'A DR NÈu. L) quc prococx dc esta 
cuand se desfà per lo calor. Agua de 
nieve. Aqua ex nive licjuciiictà. £«« de 
neige. Acqua di iicve. 

AIGUA DE NEU. Li que cau l)arrojada al) 
iièu. Agua nie\'c. Aqua nive intcnni.'i.ta, 
uivalis. T^erglas. Gelioidio. 

AIGUA DE olÒr. Li quo està coinj)Osta ab 
.substaiicias a romà ticas. ./"•(//z (/i» o/or. 
Aqua odorata, aromàtica. Eau de sen- 
teur. Acqua d' ancioli , acqua concia , 
acqua d' odore. 
• AiGiíA DE ORDI. IJoguda quc SC fa dc est 
£;ra, semblant ri la tisana. Hordiate. l*o- 
tio liordeacea. Tisane d'orge. Orzata. 

AIGUA DE PLUJA. La quc cau dols núvols. 
Agua lUwia , lloi'ediza. Aqua pluvia , 
pUivialis, coelestis. Eau pbwiule. Acqua 
piovana. 

AIGUA EMBASsiDi. Li quc cstà cstaiicada, y 
no tò corrent. Agua nuterla. Aqua 
staguans, ])igra. Eau dormanle. Acqua 
morta, acqua stagnantc. 

AIGUA feïTRE CARM Y PELL. Lo mal auOmC- 

nad hidropesía. Agiui entre cuero y 
carne. Aqua intercus. Eau entre cuir 
et chair. Umoro aquatico subcutaneo. 
AlSu^ FERRvni. Aquella en que los ferrers 
han apagad lo l'erro (icèr hvw.nt. Agua 
dc herrcros. Ferraria aqua. Eau dans AïCr 

la^U"lle On Irempe le fer ou Vacier. 
Acqua ferrata: acqua in cui sia stato 
spento ferro infocato. 
AiGLA MiNERVL. La quc iiat uraliiièiit mana 
traòiid en disolució alguiias substaucias 
minerals, com sals, ferro, etc. Agua 
mineral. Aqua mineralis. Eau min"'- 
rale. Acqua miuerale. 

AIGUA .MORTA. AIGUA EMBASSADA. 

AIGUA PASSADA , SO MOL MOLÍ. rcf. ab qUC SC 

dóna à eiitòndrcr, que no vèncn al cas 
los consells I) reflexions desprès de pas- 
sada la ocasió de baberlos pogud apro- 
fitar. Agua pasada no iiiuele niolino. 
De praïterltis ne curato. Au passe, pas- 
se-passe. Se sui passato discorri predi- 
chi a' poiri. 

AiGuv ROS. Licor clar que se extrau de las 
rosas do olor destil-landlas ab aigua. 
Agua rosada. Aqua rosacea. Eau rose. 
Acqua rosa. 

AIGUA sa. L'aigtia dòlsa on que s'hi tira 
alguna porció de sil. Agua sal. Acjua 
salita, salsa. Eau iloute oà l'on a iiii.^ 
une portion de sel. Acqua dolce iii cui 
si getta dol sale. 

AIGUA TERMvi. La quo à lucs dc scr mine- 
ral ix calenta del mannncial en tòtas las 
estacions del any. Agua termal. Aqua 
theriualis. Eau thcrniale. Acqua ter- 
male. 

AIGUA VA. oxpr. ab quo se avisa à los (juc 
passan per lo carrer, ([ue se va à tirar 
per una finestra ó balcó aigua ó immun- 
dicia. Agua iv/ .' Heus, ajiage, cave: 
aqua è fencstra jacitur. Gare l'eau ! 
(juarda I' ac((tia. 

AIGUA vivA. La (jue raja v corre natural- 
ment. Agua i.•i\•a, agua de pie. Aqua 
viva, profluens. Eau de source. Acqua 
viva , acqua di vena. 

AiGUAs. pi. Las medicinals per bourcr ó 
banvarse. Aguas. .\qua; medica;. Eaitx 
inalicinales. Aequo medicinali. 

Air.iAs. mot. Los visos (juo fan algunas ro- 
bas de .seda, imitaiid à la undulació de 
l'aigua. Aguas. Colores serici toxlilis 
undarum specie desoripti. Ondes. A 
onde. 

AiGUAs. mot. Los visos que fan algunas po- 
dràs preciòsas. Aguas. Scintillatio gem- 
niap. Eaux. ^. onde. 

AIGUAS. met. Los visos quc fan las plòmas 
de alguns aucèlls. Aguas. Pennarura 
colores, undulatà luce sciutiUantcs. 
Eaux. Ad onde. AIG 

Air.fAV mct. Los visos que fan las vct.is 
de almiiias l'ustas trah.illadas y eniliar- 
nissatlas, com la caoba, la noguera, eto. 
A•'uas. Vena; alnjuoruni lignorum Ic- 
vi"atoruni et guninii iiiiitorum und.i- 
nini specicni relercntes. Ondes. Ad 
onde. 

Air.UAS. Los orins ò la orina. Jgaas. Uri- 
na. Eau. xVcqua, orina. 

AIGVAS BllUTAS. AIGUAS cilMCOSTAS. 

AKiUAS coMPOSTAs. Las licgudas que se fan 
de aigua, sucre y del suc de algunas 
fruitas, ó de las niatèxas fruitas posa- 
das en infusió, com aígua de taronja, 
de llimo, etc. Agiuis conipufistas. Aipia 
saccharo , fruj^uni , fructuumque suceis 
coudita. Bdissons Jdilrs avec Ir jus dr 
niii•lrjucs fruits, .\cq\ie acconcie. 

AiGL'AS NAjòns Y MENORS. St! anonicnan ai- 
GUts MAJORS los excrements grossos del 
home, y menors la orina, y/guas nia- 
yores y menores. Excrementum et nri- 
na. Excre'mens solides et liquides, en 
parlant de ceux de l'honune. Esere- 
mento, orina, feccia. 

AIGUAS VESSANTS. Las que baxan de las 
montauyas ó serras. .íguns i•crtienles. 
Aqua; è moiitihus scaturicntes, erum- 
pentes. Les eaux de jdiiie qui desa n- 
dent des inontagnes. Acque piovane 
Teanenti dalle montasne. 

ACARCANYARSE DE AIGUA. tr. Céurcr aigua 
al) excès. Encharcarse de agua. Aquà 
turgere. Boire hetuiroup d' eau , s'inon- 
der restoniac. GonPiare, ricmpicre lo 
stomacco d' acqna. 

ASSERENAR l'aigua. fr. Posarla a la serena. 
Serenar el agua. JN'octnrno frigori all- 
quid exponere. Mettre de l'cau ra- 
fraíchir au serein. Rinfrescar, raíFred- 
dare l'acqua nel sereno. 

AXÓ ES CURAT AB AIGUA BENEITA. eXpr. met. 

ab que se expressa la facilitat del re- 
mey (> composició de alguna cosa. Eso 
se cura con una telavaha. Levi remedio 
indlget. On Ic dit d'un mal auqitel il 
est aise' de remu'dier. Sara guarito col 
segno delia croce; è mal da biacca. 

BALLAR l'aigua DEVANT DELS ULLS. fr. fam. 

Esmèrarse en comphuirer ó agradar à 
algú. Bailar el agua , ó hailar el agua 
delante. Ofliciosissimè alicui assentar!. 
Se mettre en quatre pour Jaire plaisir à 
quelqu'un. Pascer di finocchio, c far 
inoine. 
COM l'aioca del mès dc matj. loc. fam. ab 

TOM. I. AIG 65 

que se pondera lo mòlt desitjada que 
es alguna cosa. Se usa comunament ab 
lo verb esperar ó desitjar. Corno el agua 
de mayo. Avidissiniè. Conime l'eaii 
dans Ir printemps : vi^'cment. Come il 
cac io sui maccberoni ; como pioggia al 
caldi gioriii ; come il porto a navigauti. 

DONAR LAICUA PER AMOR DE dÈu. fr. fam. 
PLÓURER À BÒTS Y i BARRALS. 

ENTRÀRSEN TÒT AB AIGUA. fr. al) quc se ex- 
pressa que es mòlt copiòsa la pluja o 
mòlt forta una tempestat. Fenirse cl 
cieln ahajo ; desgajarse el cielo ó las 
nuhcs. iNubes in píuviam dissolvi, copio- 
sum imbrem ellundi. Plcuvnir à versc. 
Strapiovere, piovere a cieldirotto. 

ESTAR AIGUA FINS k COLL. fr. mct. Trobarsc 
en gran aprèto ó perill. Estar cl agua , 
ó con el agua d la boca, ó liasla la giir- 
ganta : tcner el agua d la gargania ■■ 
versc 6 estar con la soga d la gargan- 
ta : tener cl tazo d la garganta. In pe- 
riculo summo esse, versari; grave dis- 
crimen adire. Se trou\>er dans un grand 
perit. Ésser nell' acqua sopra '1 capo, o 
sinó a gola. 

ESTAR ENTRE dÒs AIGUAS. fr. iTict. y fam. Estar 
perplexo en la resolució de alguna cosa 
sense saber (jue lèrse. Estar entre dos 
aguas. Animo fluctuaré, bisitare. Na- 
ger entre deux eaux: étre irre'solu. 
Star fra le due acque. 

ESTAR FÈT UNA M \R DE AiGUi. fr. fam. Es- 
tar mòlt suad. Estar herho un agua, ó 
un pollo de agua. Plurimi'im sudore 
niadere. Elre tout en eau, en sueur. 
Grondante di sudore. 

FÈn AIGUA. fr. Fèr provisió de aigua una 
embarcació. fJiicer aguada. Aquari. 
Fairc aiguade. Far acqua : provveder- 
si d' acqua dolce per servigio delia 
nave. 

FÈR AIGUAS. fr. Entrar l'aigua en una em- 
barcació per algun forat, escletxa ó 
juntura. Hacer agua. Aquam uavim 
per rimas ingredl : uavem rimis fatis- 
centem aquam accipcTe. Faire de t'eau. 
Far acqua: dicesi delia nave nella qua- 
le per qualche apertura entri l'.icqua. 

FÈR AIGUAS fr. met. Anar cap per avall ó 
en decadència, anar à me'nos. /;■ cuesla 
ahajo: andar de pie' quehrado. In per- 
niciem vergere, in priceps ire. De- 
clioir , aller en deíadence. Scadere, 
venir in decadenza. 

FÈR AIGUAS. IV. met. Confòndrerse , no tro- 

10 m AiG 

Ij.ir exida en lo discurs, ú no saLer 
soltar altiuna dificultat. Perder pic'. 
Oininno CKCutire , uiuloquaque esse ini- 
peditimi; alicui ha?rere aqua. Se con- 
fondrt'. Aiidarsi colle trombc nel sacco, 
arrenare. 
FÈR AiGUAS. fr. fam. Orinar, llacer tigiuis. 
.Mingere. Uriíter. Orinaré. 

GUARDAT DE AIGUA QUE HO cÒRRA Y DE GAT 

QUE NO MiÒLE. rcf. al) que se dóna à eu- 
téndrcr que las persòuas que semhia 
que tenen un geni nianso y ajiaciblc , 
solen ser mes impetuòsas Y terribles 
cuand arribau ;i eul'adarse. Del asíttií 
. mansa me libre Dios , que de la recia 
(ó hra'ja) me guardaré' yo: gudrdate 
del agiía mansa- Latentem mansueto 
pectore iram avortat Deus : praccipiti et 
aporta; ipse obsistam. Prenez garde con- 
tre celui qui taise , plus que contre ce- 
lui qui gronde. Dei torticoUi nou tene 
fidare. 

MALAGUANYADA l'aIGUA QUE BEU. ÍV. ab quC 

se dòiia ii entéiulrer (jue una persona es 
niòll bèstia ó que no es boua pera res. 
Que' Idsliïna de pan hahiendo cebada-, 
ó habiendo paja y cebada I Vel (juam 
potat nou est dignus aquà. II n'est bon 
qiCà mangcr. Essere una zucca vota. 

MALAGUANYADA l'aíGUA QUE BEU. IV. ab qUC 

se reprèn ;i una persona mandra v que 
ía lo droj)0. Reniego de beslia que en 
invierno liene siesta. Pigros, quicum- 
que siiit, odio babeo. Miinger et dor- 
mir , coí/íí ses de'sirs. Essere uno scan- 
napane, una bocca disutiU;. 

NO DIGAS DE AQUESTA AIGUA NO BEUBÉ PER 

TÈRBOLA QUE SIA. rcí". ab ([uc se dòua à 
entiíndrcr que ningil est:i llibre de que 
li succeesca lo que A altre. Naitie diga 
de esta agua yo no bcbere'. ISemo ab 
aliorum casibus se tutum credat. (Qui 
peut se croire à l'abri des cala/nitc's 
d'autrui? Mentre uno ba deiiti in boc- 
ca, e' non sa quel cbe gli toeca. 

NO GUANYA l'aigua QUE BEU. tV. quC dc- 

nota que ns mòlt poc pagad lo traball 
de algú. No gana el agua que bebè. 
JEre merct parvissiïno. // ne gagne pas 
son pain. Non guadagna 1' acqua da la- 
varsi Ic mani. 

NO TROBAR AIGUA EN LO MAR. IV. Ni COUSC- 

gulr algú lo que es mès fàcil de lograr. 
No halhir agua en la mar. In mag- 
na rerum copia indigere. II ne trou- 
verait point de l'cau à la rivicre. AIG 

Affogar nella boiiaccia. 

OFHGARSE .\B POCA AIGUA. fr. met. V fam. 
Aíligirse ó acongoxarse per poca causa. 
Ahogarse en poca agua. Levibus snc- 
cuinbere malis. Se noyer dans un verre 
d'eau. AíTogare in un biccbier d' ac- 
qua, ronipursi il collo in un fil di pa- 
glia, alVogar ne' mocci. 

PASSAR PER AIGUA. fr. Rentar y ensabonar 
la roba que ha de anar à la bugada. Ja- 
l/onar , enjabonar. Sapone sordes abs- 
tergere, eluerc , diluere. Sa\•onner, 
nettoyer , blanchir avec du sa^'on. lu- 
sapouare , nettar col sapone. 

Passar per aigua. fr. met. Fèr alguna co- 
sa deprèssa, y sense mirar que cstiga 
bèn (j mal feta. Atrabancar. l'repropc- 
rè et incourinnè aliquid facere. Botis- 
iUer.iJaire à la hàte , sans se mettre 
en peine si l'on fail bien ou mal. Faré 
a occbio e croce. 

PÉNDRER l'aigua DE LLUNY. fr. met. V laiii. 
Comensar la relació de algun succés per 
las prinièras causas ó circiinstancias que 
ocorreguèiTii en ell. Tomar de atrds el 
agua. Rem altè, à capite, à l'oiite repe- 
tevti.ficinonter à la source. Incommin- 
ciar dal suo bel principio. 

PORTAR, Ó FÈR ANAR l'aIGUA À SÒN MOLÍ. fr. 

met. que se diu del que solament cui- 
da de sòn interès ó profit. Lle\•ar el 
agua d su molino. Sibi taiitum consu- 
lerc. Ne penser qit'à soi , ne précker 
que pour son saint. Recar o portar 
1' acqua al suo mulino. 
POSAR AIGUA AL VI. fr. Aigualir lo vi. Me- 
rar el \'ino. Aquam cum vino miscere , 
vinum aquà diluere. Tremper son l'/Vi. 
Innacquare il vliio. 

SEMBLA OL'E NO ES PER AIGUA ENTERBOLIR. Ir. 

met. Se diu del que aparentaiid sensi- 
llesa ó innocència oculta lo talent ó ma- 
lícia que no se creva que tingues. Pa- 
rrre que no eniurbia el agua. Subdo- 
lum, valVuin esse, calliduin. // n'a pas 
l'air d'y toucher. Far la gatta morta, 
o il gattone. 
sèNSE DIR AiGUt VA. fr. met. y fam. que 
SC usa cuand algi'i ocasiona à altre al- 
gun dany o pesar intempestivamènt y 
sense prevenció. Sin decir agua i'a. Re- 
peiitè, liospite insalutato. Smtdain, tout 
à roup , brusquement , ex-a!>rupto. Ex- 
al)i iipto, in un tratto, .senza pensaré ad 
altro. 

SER USA COSA T.iN CLARA Ó MÈS CLARA QUE AIO 

lAIGUA, LO SOL, elc. fr. CI.AR. 

TiiivR AIGUA AL MAR. IV. iiict . Dojiar alguiia 
cosa ú quin tè mòlta abuiulaiicia. Evluir 
u'^tia en el mar , Uei.•ar leha al mon/c: 
llevar hicrro d Fizcaya. Noctuas Atlii'- 
iias initt(n•e. Purter de l'enu à la ri- 
vií-re ; Jnire lüi hien à qui n 'en a pas 
btsoin. Portaré il cavolo a Lr!niiaja. 

TRE.TCAU LAS AIGL'AS. IV. EvaCliai" la cioilH 

prenyada lo iiuinòr ijue circuex al l'i- 
ío, lo (jue es UI) senval cert de la pro- 
íciniitat del part. Romper las a^uas. 
Partiun adessc. Sortir les eaiix. Far Ic 
priíiie ac([iic del parto. 

VENIU l'ASSAl) PER AIGUA. ÍV. IllOt. V r'""- 

rjiiose diu de la persona (pio dóna al- 
tjiiiia noticia falsa ó sens íonamèiif. 
Traer lo^ ptiprles niojados. Nu gas in aï- 
raré. Dchitcrde J'aiissrs noiwetleí, m'un- 
cer dea choses sans jOndemcnI. Ésser 
infinocchiato, csser andato a veder pe- 
scaré colla gatta. 

AIGL'ACUIT. s. m. Pasta í'orta, transpa- 
rent V apegadissa, (|ue se fa couènd las 
extremitats de las pells, y servex. pera 
juiïtar una cosa al) altra. Cola. Gluten , 
gintiniirn, glutiiiium. Colle. Colla. 

AIGUADA, s. f. La provisió de aigua que 
so porta en alguna nau. Sa usa comu- 
nament al) lo verb fer. Aguada. Aqua- 
tio. AigiKide. Provvisione d' acqua. 

AIGUADA. Pint. Lo coiòr líquid preparad 
al) aÍ2ua de eòina. A"uada. Pigmeii- 
tiiiii a([uà gummosn dilutum. A<jua- 
reUr : rindeur en diireinpe. Acquerello. 

AIGUADER, s. ni. Lo qui no beu vi. 
Aguaito , absleniio. Ahstemius. Abs- 
tcnie , hydropole. Asteinio; clie nou be- 
Tc vino. 

AIGUADER. MESTRE DE AIGUAS. 

AIGUADER. Lo qui SC ocupa CU traginar ai- 
gua. Aguador. Aquarius, familiaris 
aqux previsor. Porteur d'eaii. Colui 
clie porta delí' acqua. 

AIGUADER. Lo qui fa ó ven begudas gela- 
d.i-:. BoliUero. Potionum gelidaruni 
couditor aut vendltor. L•inonadier. Ae- 
quacedratajo. 

AIGU.^FÓRT. s. m. Lo àcido nítric ano- 
mcnad axí per 1' activitat ab que disol 
la plata v altres metalls. Acido nitrico, 
agita fufrte. Acidiim nitricum. Nilri- 
q'ie : acide du nilre : edu forte. .\cqua 
fortP. 

AIGUALID, DA. p. p. de aigualir. Agua- 
do , merado. AIG 67 

I AIGUALID. adj. Lo (juc estd ple o mòlt ple 
de aigua. Agiianoso. Aquosus. Aqueux, 
íihren^'e', huinide. Acfpiido.so. 

AIGUALIR. V. a. lïarrejar aigua ab vi, 
vinagre ó altre lioòr. Agiuir, merar. 
.\cju.uii ciim aliípio lic^uore miscere; 
aquií dlluere. M^-lcr de l'eau avec du 
vin ou autre liqueur. Innacquare. 

AIGl' \.M \ WS. s. m. L'aigua que servex 
pera rentar las mana. Aguavianos. Aqua 
lavaiulis manibus. L'eau qui serl pour 
Inver les mains. Acqua da lavar le mani. 

D0\AR AiGUAM.AXS. fr. DoiiaT .-i algú aigna 
ab lo gerro pera rèiitarse las mans. Dar 
aguninanos. .A(|iiam abluendis manibus 
miiiistrare. Servir le lavemuin. Dar ac- 
((ua col lavamaiie. 

AIGUAMEL. s. f. L'aigua barrejada ni) 
alguna poroiii de mel. Agiuimiel. Hv- 
dromeli, aqua inulsa, melicratum. Ily- 
droniel. Idromele. 

AIGUAMOLL, s. m. Lo .siti ahònt queda 
alguna porció de aigua detinguda. .í^o-fír/- 
zal. Lociispaludosus. Mare'cage ,Jlaque. 
Laguna, palude, acquitrino. 

AIGÚAMÒX. S. m. AIGUAMOLL. * 

.AIGU.\N\F. s. f. Licor clar (pic se extrau 
destil-land la flor de taronjèr ab aigua. 
Agua de azahar. Citri floris aqua. NaJ- 
/e. Acqua lanfa , acqua iiaiifa. 

AKJrUAPOLL. adj. que se aplica al ou que 
per no tenir grcll no producx poll eii- 
caraqué lo cove una lloca. Hiiero. Ste- 
rilis, iufoecundus, uriíuis. On le dit des 
osufs qui n ont pas e'te jVconde's. üovo 
non gal la to. 

TORVARSE aiguapòll. íV. fam. Frustrarse lo 
t[ue se pretenia ó esperaba. Salir huero: 
hucerse ó i•ok•erse agua de cerrajas. 
Rem evanescere, frustrari. Échouer, 
arris'er íout autrement qu'on ne s'y al- 
tendait. Non corrispondere all' espetta- 
tlva : dare in budella. 

AlGUAPiDÈNT. s. m. Licor espiritòs que 
se extrau per destil-lació del vi v altras 
substancias. Aguardiente. Li<[uor es. 
vino distillatus, aqua vlta'. Ean-de-vie. 
Acquavite. 

AIGUARDENT ANISSAD. Sc diu del qUC CStà 

compost ab anis. Aguardiente anisado. 
Aqua vitae aniso condita. Fenouilletle. 
aniselte. Acquavite dí anice. 

AlGl'ARDÈNT DE CANYA. RO.M. 

AIGUARDENT DE HOLA>•DA. Sc diu dcl qUC HO 

es anissad. Aguardiente de Holanda. 
Aqua vitse aniso careus. Eau-de-vie 68 AIR 

d'Hollande. Acquavite d'Olanda. 

AIGUARDENT REFi>AD. Lo primer y inès fort 
ijue se trau de cada olla ó alainbí. Aguar- 
diente de cabeza. Vini distillati pars 
purior, purgatissiïna. Eau-de-vie dou- 
blf. Acqiia arzeiite, acquarzeute. 

AIGÜARDENTÈR, RA. s. m. y f- Lo qui 
ven aiguardent. Aj^iuirdenlero. Aqiis 
vitae venditor. Marcliand d'eau-de-\ie: 
brandei•inier. Colui clie va veudeiido 
l'acquavite. 

AlOUARDENTERÍA. s. f. La tèuda ahònt 

, se ven aiguardent à la menuda. A^ttar- 
denteria. Liquoris ex viiio distillati, seu 

, aquse vits taberna. Bmilique ou lon 
vfiid de reau-de-i'ie en de'tail. Rottega 
ove si veiidc l'acquavite. 

AIGUAROL. s. m. aiguamoll. 

AIGUARRAS. s. I'. L'oli de trementina 
que servex pera lèr barnissos y allras 
cosas. Ai^inin-íis. Resinx tcrcbiatliiii.T 
pars piirior , stillatim expressa. Esfril 
de te're'L•eiithinr. Trementina: liquore 
chfi esce dal terebinto. 

AIGUAT, s. m. La pluja subtada é impe- 
tuosa que [10 sol durar mòlt. Aguacero. 
Nimbus. A\•erse, agaste : ptiiie subile et 
ahotidarite. Rovescio. 

AIGÜERA, s. 1'. Espècie de pica, inès 
llarga que ampla, v no mòlt l'òiida , 
ahònt se posan los gibrèlls ò gabadals en 
que se rèiitan los plats. J'ngadero , 
fregiidor. Locus catinorum sordibus 
abstergendis. Didlr. Lavatojo in eucina. 

MGÜERADA. s. ï. Conjunt de plats, cas- 
solas, etc., per ri^ntar. Loza que frcgttr. 

, Congcrics catinorum aijstergendorum. 
Graiid nombre de i•Msselle lï e'curer. 
Vasscllame in (juantità da l'orbire. 

AIRADA. s. 1. Cop de aire; y axí de una 
persona , que estand suada se ha posad 
al aire, y li ha pegad un dolor en la <•s- 
. patlla, per eíemple, se diu : axii es una 
AIRADA. Aire. Aeris percussió. Mauvais 
air: coiifi d'air. Colpo d' ària. 

MKE. s. m. Qitini. Flúido transparent v 
elàstic, que constituex principalment 
lo que anomenam atmosfera. Aire. Acr. 
Air. Ària, acre. 

AIRE. Vent. Aire. Ventus. Air, vent. 
Ària, vento. 

MRE. Lo tirat ó configuració de la cara. 
Aire. Fades. Air, mine. Aspetto, volto. 

AIRE. La representació exterior en la cara, 
<le algun efecte intern; v axí se diu: 
l'ho he conegut ab lo aire de la cara. AIR 

Semblante. Vultus , aspectus. Air, sem- 
blant. Ària. 

AiEE. (iarbo, gallardia y gentilesa en la 
persona y accions, com en lo caminar, 
ballar , etc. Aire. Elegantia , decor per- 
souae. Bon air. Gentilezza, aarbo, av- 
veuentezza , leggiadna. 

AIRE. met. Primor, gràcia ó perfecció en 
fèr las cosas. Aire. Venustas, conciuni- 
tas , elegantia. Bonne grdce. Grazia, 
destrezza. squisitezza. 

AIRE. Mús. Lo temps que se dóna à la mií- 
sica que se canta ó toca. Aire. Modoruiu 
musicaliuin meusura. Air. Ària. 

aibe! interj. ab que se expressa la estra- 
nyesa ó sorpresa que causa alguna co- 
sa. Caraniba! llui! Maleyeste. Cospetto. 

AIRE I interj. que servcx pera expressar 
algun enfado, l'aya. Vah. Peste! Pof- 
far il mondo. 

AIRE. interj. ab (|ue se alènta ó excita d 
eíecutar alguna cosa pròmptamèut ó ab 
vigor. Sits. Eja, heus. Courage , ms, 
allons ! Orsii. 

AIRE ACANALAn. Sc diu del que passa per 
un paratge estret. Aire cohulo. Per arc- 
ta transieus. T ent cotdis. Ària colata. 

AIRE DE TACO. met. Descufado, desinvoltu- 
ra , desèiiil>ras. Aire de taco. Procaci- 
tas, petulantia. Air aise': ej/'ronterie. 
Alia di malandrino. 

AIRES NATIUS. Los dcl lloc ó pais cii quc un 
lia nad ó s'Iia criad. Aires nalivos. Na- 
talis aura. Air natal. Ària natale. 

A\AR EN LO AIRE. fr. mct. Anar de flux. 
Proceder de ligero. Levi ftindameiito 
duci. A la le'gère , inconside'réinent. 
Faré al bacchio. 

ANAR MÒLT EN LO AIRE. ff. Parland dels au- 
cèlls volar mòlt alt. Remontarse. In su- 
blime fei-ri. S'elever , voler fort haut. 
Volaré moltó alto. 

CÓRRER AIRE. fr. RufaT ab for.sa lo aire. 
Córrer viento. Ventuiii perllare. Souf- 
fler fortemenl , en parlant du vent. Ti- 
rar vento. 

cRÉiRER EN LO AIRE. fr. fam. CréuTcr de 
fhix , donar crAlit fàcilment à lo que se 
ou. Creerse del aire. Leviter credere. 
Croire le'gèrement , étre creUule. Bersi 
una cosa , ésser levato a cavallo. 

DONARSE AIRE. íV. Fcr ab pròni])titut y di- 
ligència alguna cosa ó caminar deprèssa. 
Mcnearse. Properare, agere. Se hdter, 
se presser. Affrettarsi , spiociarsi. 

DONAT AIRE. fr. ab que algú que porta à AIR 

coll d altre li diu que no so carrpgue 
tant. No te i:argnca. Oiiiis mihl miimc. 
Aíiilite, mon pesant iirni , otije succo/nlif 
sous le faix. Nou ti tar pesaiite : sei 
niorto? 

E> LO AIRE. mod. adv. (jiie se usa pera sig- 
nificar que alguna cosa se jiorta ó va 
sense tocar à terra. En \<olandas. Per 
aCra. En l'air. A predelline, a predel- 
iucce. 

£->■ LO AIRE. mod. adv. al) qwe se significa 
que un cos esta penjant y sens descan- 
sar en altre. En cl aire, rn peso, en 
i'ilo. A terra elevatus, suspensus. En 
l'air. Penz-olone. 

Escupiu EX LO AIRE. fr. mnt. Proccir contra 
algú per medis que se convertexen en 
propi dany. Escnpir al cielo. In sui ip- 
sius dainnum ali<(uem Isedere. Crachcr 
en l'air. Tiraré a'suoi colomiji, cercar 
d i frignuccio. 

ESTAR zs LO AIRE. fr. mct. Estar alguna co- 
sa pendent, no haberse resolt res en or- 
de à ella. Estar en el aire. Pendere. 
Etre en suspens, en incerlilude. Ésser 
in Ibrse. 

FÈR un aire que TAl.LA LA CARA. fr. Fèr Ull 

aire mòlt fret. Córrer aire que corta, 
que afeita. Ventum frigidissimuin flare. 
Soufjler un vent glacial. Tiraré un vento 
freddo freddo. 

FÈRSE AIRE. fr. Impel•lir algú cap ;i sí lo 
aire al) lo moviment del vano ó altra 
cosa. Hacerse aire. Auras fiabello coUi- 
gere, ventum facere. L'el•eniement , 
l'aclion d^et'enler. Farsi vento. 

GUARDAR LOS AIRES. fr. met. Seguir ú algú 
la veta , acomodarse ó atemperarse al 
sèu geui. Guardar rí alguna el aire. Ad 
alicujus arbitrium et iiutuni, totum se 
fiugcre et accommodare. Se plier au ca^ 
ractère de quelquim. Dar nel genio. 

MÈVJAR Ó BÉURER AB AIRE ALGUNA COSA. fr. 

Mènjarsela ó b(íurersela ab delé. Carner 
ò beber con ànsia alguna cosa. Avidè 
edere vel bibere. Del•orer. Mangiar cou 
appetito canino. 

MUDAR DE AIRES. fr. quc SC diu de la per- 
sona que se ba emmalaltid en un lloc y 
passa d altre ;i véurer si se millora. Mu- 
dar aires ó de aires. Ccelum mutare. 
Changer d'air. Cambiar ària. 

PARAR LO AIRE. fr. Calmar. Echarse el aire. 

Ventum sedari. S'apaiser, lomher, ces- 

: ..ser, en parlant du vent. Cessaré l' ària. 

PARLAR DEL AiKE. fr. ab que se expressa AIR 69 

que PS impossible eiecutar ó Piili'udrcr 
alguna cosa. IhiL•lar de Ui mar. Rem 
diíTieilrm taiigere, aggrcdi. Parler de 
choses iiiijiossibles ou inconiprclieniibles. 
Far castelli in ària. 
PARLAR EN i.o AIRE. fr. Parlar vaeamènt, 
seus lonamèut ni oportunitat. /Jablar al 
aire. Temeré, inconsultè loqui. Parler 
en l'air, .sans Jondement. Favellar iu 
ària. 

PÉNDHF.R AB AIRE ALGUNA COSA. fr. met. Su- 

fiir () tolerar ab paciència y constància 
algun dolor, tral)all o calamitat. /"eííCf/•. 
jEquo animo ferre, toleraré. Soujj'rir 
avec conslance. Sofferire pazienteiriente, 
portar in pacc. 

PÉNDRER LO AIRE. fr. Passcjarse o posarse 
en algun paratge descubert en que còr- 
ra lo aire. Tomar el aire. Aurani cap- 
taré. Prendre l'air, respirer Ic grand 
air , se promener au grand air. Pigliar 
ària. 

PÉNDRER LOS AIRES. fr. Estar en un paratge 
ab lo fi de recobrar la saiud per medi 
de la mudansa de clima, de aliments, 
etc. Tomar aires. Valetudini induJgere 
ccelum inutando. Prendre l'air daus 
quelque Heu pour le re'lahlissement de la 
sante'. Mutar ària. 

PORTAR Fx LO AIRE ALGUKA COSA. fr. Portar- 
ia sens que toque a terra. Llevar en 
peso. Sustinere. Porter en l'air. Portar 
sospeso. 

^OUE HA VINGUD PER LO AIRE DEL CEL? fr. al) 

que se reconvé à una persona que nega 
baber posad una cosa en un puesto, 
cuand ningú sinó ella ha pogud execu- 
tarho. Lo hahrd traido el duende. Hoc, 
ergo , sors paravit. Serail-ce l'ceuvre 
d'un ge'nie? È stata qui la tregenda? 
QUED\R EN LO AIRE. fr. mct. Qucdar sens 
determinarse dòs ó mès persònas que se 
babian juntad pera fèr un tracte. Se 
diu també del matèx tracte. Quedar 
pendiente algun negocio..Kem injudica- 
tam relinquere. Rester en suspens , en 
incertitude. Nou conchiudere , non de- 
ciderc, restar in bilico. 

QUEDARSE EN 10 AIRE. fr. mCt. QUEDARSE Ei* 
DEJÚ. 

TENIR UN AIRE DE ALTPJi. fr. Scmblarsc un 
en alguna cosa à altre , com en lo rao- 
do de caminar, en las faccions, etc. 
Darse ó darlc un aire d otro. Vuitu, 
facie, formà, habitu sirailem esse ali- 
cui. yívoir l'air d'un autre , avoir quel- 'v> 70 AIS 

que ressemblance. Reudere ària , somi- 
gliare, arieggiare. 
viunEii DEL AIRE DEL CEL. ff. al} que se pon- 
dera lo poc que nièiija alguna persona. 
Sustentat-se del aire. Tenui cibo uti. 
p'ii're de üair : inanger tixs-peu. Pa- 
scersi come il cavallo del CioUe. 
AIREJAD, DA. p. p. de airejarse. Ji~ 

readn. 
AIREJARSE. V. r. Estar ó posarse al ai- 
re. Airearse. Aurani captaré. Se meltre 
au grand air, prendre /'a/r. Pigliar 
ària. 
AIRET. s. m. dini. de aire. AirecUlo, ai- 
recito, airecico. VentuUis. Diniin. d\iir. 
Vf^ntoliíio , veuterello, venticello. 
AIRÒS, A. adj. que se aplica al lloc en 
que lli la mòlt aire. Airoso. Locus ven- 
to patcns. Aére': \enleux. Arioso, veii- 
toso. 
AiRÒs. met. Lo <]uc te mòlt aire, garho (> 
gallai-día. Airoso. Elegaiis, venustus. 
Bien lourne', bien de'couple', hien fait, 
de belle taille, qui a de la grace cL•iis 
ses manièresi Geiitilc , svelto , clegante. 
AiRÒs. met. Se diu del que ix de algun 
assumpto ó negoci rdisnièiit. Se usa co- 
inunincnt al) lo verb quedar. Airoso. 
Sumina ci\n\ laude rem assecutus. On 
le dit de celui qui se tire bien d 'affaire , 
q n /■e(^ò^i^ Qaoslo adJicltivo s' accop- 
- pia col verbo quedar., e significa venir 
J)enc o l'atto, riuscire, cavarsi d' irapic- 
cio. 
AIROSAMENT, adv. mod. Ab aire, gar- 
ba ó gentilesa. Airosarnente. Elegan- 
ter. Genlimenl , jolinien' , e'ie'ganimenl, 
iio'ilenieiit. Gentihneiite , vagameiitc , 
ottimarncntc. 
AIROT. s. m. Aire ó vent molest. Aire 
ninlf'sto. Aer molcstus. Air inij'ortun. 
Ària spiacevole, uojosa, molesta, im- 
portuna. 
AISE ó AIZE. s. f. ant. commoditat , es- 

r,VY , U.OC , TEMPS, OPOBTUMTAT. 

AISLAD, D.\. p. p. de aislar. Aislado. 
AisLAD. adj. met. que se diu de lo que se 

troba sol <i retirad. Aislado. Inti-rclu- 

suN. Isnle', seuí , se'pare'. Isolato. 
AISLVR. V. a. RoJeju- ò circu'rr d(i aigua 

per tòtas parts algun siti ó lloc. Aslar. 

Aíiiià intercludcre, olxidin-e. /soler, 

entourer d'eau. Circondar da acqua. 
Ais/.\R. Dèxar algun edifici sol , de modo 

que no coiifiíie ab altre per cap costat. 

Aislar- .E liriciuin extrnere ab aliis se- AJA 

clusum. Isoler , faire qu'une cliose ne 
tienne pas à une autre. Staccar da tut- 
te le bande. 

AIUSTAR. V. a. ant. juntar, congregar. 

AlUSTAÜ, DA. p. p. de aiustar. 

AJ. 

AJAD, DA. p. p. de ajvr. 
AJ\(1UD, DA. p. p. de ajíurer y aj»u- 
RERíE. Ten Ullo; ecliado , recosiado-, 
tumbado , encamado. 
Aj.tGUD. adj. que se aplica als sembrads 
cuaud per ciusa de la pluja, vèiit, etc. 
estan caiguds uns sobre altres. Acanui- 
do. Vi veutorum aut pluviae jaceus^ 
prostratus. Coache', en parlant des ble's, 
du chan^'re , du /í'n, etc, que le \'enl 
ou L'Z pluie ont couches. Abbattuto, al- 
lettato, abb.issato o spianalo a torra. 
AJ.'Ml. V. a. terril. abastar, en la prime- 
ra accepciíi. 
AJASSAD, DA. p. p. de ajaïsirsf. JBt/irt- 

do , fendido . encamado. 
AJ.VSS.VRSE. V. r. vulg. Tirarse sobre la 
]):illa, llit, etc, pera dormir ó descan- 
sir. E-harse d la larga , tenderse. Re- 
cubarc. S'e'tendre, se coucher tout de 
son long. Distendersi, sdrajarsi. 
AjvssARSE. Ajaurerse lo cap de bestiar en 
lo jas, (j en lo lloc aliòut descansa. En- 
camarse. In cubili decuiiibtre. Se reti- 
rer dans son gíle , en parland des ani- 
maiix. Oiacersi. 
AJAüRER. V. a. Abaxar alguna cosa que 
estaba dreta. TVnf/er. Extendcre. Eien- 
dre. Abbassare, spianare a terra. 
AjiuRERSE. V. r. Tirarse sobre un llit^ ca- 
napè, etc, pera dormir ó descansar. 
Echarse , tenderse, recostarse , tum- 
barse. Rccul)erc. Se coucher. Sdrajarsi, 
mettersi a giacere, andarsi a dormiré. 
ajaurerse. Ficarse al llit per malalt. En- 
camarse ; caer en cama ó en la cama. 
Recubere ob oegritudinrm. S'aliter, $-■ 
coucher , se meltre au litpour cause de 
inaladie. Coricarsi , mettersi a letto. 
AJ.iuRERs'ni. fr. met. No poder cumplir ab 
la obligació de sò:i empleo. Arodillar 
cot! la rarga. Oneri succuinbere. Plier 
sous le fardeau: ne po:woir rettiplir les 
de^'oirs de son e'tat. Nou ésser da tanto. 
AjÀuRERs'ui. t'r. met. y fam. adormirse , eu 

1' accepció de descuidarse, etc. 
.uÀBRERs'iii. fr. met. y fam. Passar per lo 
que vol altra persona. Pasar por ella. AJU 
Acciperc coiulitionem. Se conformcr. 
Convenij-si, lüi'si, aflarsi, esscr coii- 
fiirine. 

AJÒCAD, DA. p. p. ile ajòcarse. Reco- 
:;iiln. 

AJÒCARSE. V. r. abaxarse. 

ajÒcarse. ajupirse. 

AJÒCARSE. Andrsoii ;í jòc las gallinas y fil- 
tres ancèlls. Rccogrrse. In gallinariuiu 
.se i-ecl])pre. Se rclirer duris non g'itr ou 
(lans son nid , en parlant des volalilrs. 
Mbri'gar.si. 

AJÒG\SSAD, DA. adj. que se aplica ;i 
la persona ó animal que juga, salta y 
1)1 inca all lrcc\iencia. Jitgnelon, relo- 
zon . reiozador. Lascivus, lasciviens. 
Foldtre, hondissant. .Scherzcvolc, gio- 
cosa, fi'stcvole, gio\lalone. 

AJ()\,IOLl. S. in. ALEGRÍ u 

AJORNAR. V. a, ant. Senyalar dia. Sefin- 

lar 6 fijar dia. Diem diccre , indicerc. 

Àjoiirner. Citarc. 
AJORNAT, DA. p. p. de ajorxar. Seha- 

lndo ,Jijado. 
AJUDA. s. t". Socorro, favor. Jyada. 

Adjumentuin, favor, juvamen , juva- 

lucntuni, adjutorium. Aide , secours. 

Ajuto, aita , soccorso. 
AJUDA. La cosa qiu! servex per ajudar. 

Ayuda. Adjutorium. Aide., secours. 

Ajutaniento. 
AJUDA. Servicial, medicament bèn conegud 

que servex pera descarregar v netejar 

lo ventre. Ayuda. Clvster, cljsteriuiii. 

La'.•ement , clystère. Scrviziale, cristco. 

AJUDA. aut. XERIXGA. 

AJUDA. Bufeta ó cosa semblant ab un ca- 
nonet en lo forad , que servex pera do- 
nar servicials. Manguela. Clvsteriuni. 
Seringiie. Sciringa , scilinga. 

AJUDA DE CAMARA. s. m. Lo criad dtístinad 
pera afeitar, pentinar j vestir à sòn 
amo. Ayuda de cdniara. Servus à cu- 
biculo , cubicularius. Valet de chamhrc. 
Camerierc. 

AJUDA DE cÀMARA DEL RET. Criad quc ser- 
vex en la càmara del rèy per ajudar .'i 
vcstirlo V altras cosas. Ayuda de cd- 
niara del rey. Regis cubicularius. Va- 
let de chambre du roi. Cameriere re- 
gió. 

AJUDA DE COST. s. f. Lo socorfo en diuèr 
(jue se sol donar à mès del salari asse- 
nvalad al subgècte que exerces algun 
enipleo. Ayuda de costa. Mercedula. 
Graiificatioii. Soprappiü. AJU TI 

AJUDA DE ORATORI, s. in. Lo cicrguc que Cf» 
los oratoris de la casa real fa de sagris- 
t:i. Ayuda de oralorio.üomnvs augusta? 
sacrorum custos. Sacrislain de l'ora- 
toirc du roi. Sagrestano nell' oratorio 
del re. 

AB AJUDA DE VEIIINS. loC. falli. .\b lo RU- 

^ili de altre n altres. Con ayuda de ve- 
cinos. INon sine a'terius ojierà. Ai'rr Ic 
secours des aiitres. Coll' altrui stie- 
corso. 

\0 HABER MENESTER AJUDAS. iV. fam. .\u NE- 
CESSITAR DE ACÓIIT. 

,\JUD.\D, D.\. p. p. de AJUDAR y aju- 
n\RSE. AyuíL•ido. 

AJUDAR, v. a. Donar ajuda, auvlli. Ayu- 
dar. Adjuvare, opitulari. Aider , se- 
courir. .Ajutare, soccorrere, favorin!, 
concorreré. 

AJUDARSE. V. r. Fèr los medis pera coiise- 
gnir alguna cosa. Ayudarse. Sibi con- 
sulere. Prendre, chei-cher les moyens 
convenahles , faire les de'marches nc- 
cessaires poiir parvenir à quehjue buf. 
Procuraré di ottenere. 

AJUDVRSE. ant. VALERSE. 

AjuDvR A BÈ MORIR. fr. Auxiüar al moii- 
buiído. Agonizar ; ayudar d bien mo- 
rir. In extremo agone laboranti pios 
aíFtíctus inspiraré. Aider un morihond à 
bien mourir. Dar lo ajiito spirituale al 
moribondo. 

AJUDAT QUE t'ajudare. fcf. quc cnsenya 
que u» no se ha de refiar enterament del 
favor de altre, sinó que ba de fèr ca- 
da bu de sa part lo que puga pera con- 
seguir lo fi que se proposa. Ayúdute , 
y ayudarte he. Nitere; nitentem, quà 
fas erit, ipse juvabo. Aide-toi , Dieu 
t'aidera. Ajutati , e Iddio t' ajuterà. . 

AJUNTAD, DA. p. p. de .uuntar y 
ajuntarse. Acoplado. 

AJUNTAMENT, s. m. La corporació com- 
posta del corregidor ó alcaldes y dels 
regidors , que gobernaa una poblaciíi. 
Ayuntamiento. Congressns , senatus, 
coetiis. Municipalite. Municipalità, con- 
siglio, comune. 

ajuntament, ant. juntura. 

ajuntament, ant. acte carnal. 

AJUxNTAR. V. a. juntab. 

ajuntar. En alguns oficis mecànics ajustar, 
unir, fèr venir bè las pèssas que èii- 
tran en una obra. Acoplar. Apte copu- 
laré. Assemhler , joindre. Congiungcre, 
uniré. ■■ .. . » * ., 72 AJU 

AJUM.VftSE V. r. JU.NTARSE. 

AJUiVYIR. V. a. ant. ju.ntar. 

AJÜPID, DA. p. p. de ajupirse. Jga- 
cliado. 
■ AJUPIRSE. V. r. luclinar mòlt lo cos en- 
vers la terra. Agacharse. Sese curva- 
re. S' accroupir , se tapir. Acquattarsl. 

AJUST. s. m. Conveni, concert. Ajuste , 
ajusiamienlo. Conventio, pactio. Con- 
tral , composidon, arraiigenient , accord, 
pacte. Acconcio, accordo. 

AJUST. ant. JUNTA, CO-NGRÈS. 

VAL MÈS U^' DOLENT AJUST QUE LO MILLOR 

PLET. ref. que ensenj'a que se deuen 
evitar los plets, eucaraquc sia ab algu- 
na pèrdua, per la contingència que lii 
ha de no guany arlos, y la certitut dels 
castos que portan. Miin \'nlc mal ajus- 
te que buen pleilo: mas K'ale mala ave- 
nenria que bueiia sentencia. l'ra;stat 
concòrdia lite. Pax. vel injusta utilior 
est quàm justissimum belluin. Un mati- 
vais accomoíknient vaut mieux qu'un 
bon proccs. La miglior lile nou valc 
quanto il mal acconcio. 

AJUSTAD, DA. p. p. de ajustar y ajus- 
TARSE. Jjustado; rnlornado ; enipare- 
jado ; igualada. 

AJUSTAD. adj. Just, recte; y axí se diu: 
fulano tè la couciencia .\justada. Ajus- 
tada. Inleger, rcctus. Jusle , droit , 
e'quitablc. Giusto , debito, retto. 

AJUSTADAMENT, adv. mod. Igual y ca- 
jl balmènl, cont'orme à lo just. Ajuitada- 
mentc. Ex a^quo et l)ono , apposité. 
Jmtement , conforme'mrnt à ce qui i-st 
jusle el raisonnable. Giustaniente, pre- 
cisanicnte , a dovere. 

AJUSTADIS, SA. adj. ant. arreplegadis. 

AJÜSTADiSSlM, MA. adj. sup.de ajv>- 
TAD. Ajustadisimo. Valdè integer, rec- 
tus. Trcs-jusle, droit. Couvencvolissimo, 
giuslissimo , assai retto. 

AJUST.\MÉNT. s. m. ant. ajust. 

AJlI.sTA^lÈ^T. ant. \cte cvr>.*l. 

AJUSTAMÈ.NT DE FRUITS, ant. GARBÈRV. 

AJUSTAR, v. a. Arreglar à lo just alguna 
cosa, com la vida, las accions, etc. 
Ajustar. Ad a^quum et bonum quid- 
((uani conformaré: temperatis modera- 
tisque moril)us vivcre. Re'glrr , confor- 
mer il la r,'g'<'. Regolare, coudurre, 
dirigere, governaré, rcggere. 

AjusTiu. Igualar una cosa al> altra, arre- 
staria iS acomodaria al ruid ó lloc en 
(j'ie lia de servir. Ajustar. Rciu rci ap- AJU 

tare. Ajusler , assortir , proportionner , 
e'galiser, accorder, faire cadrer, adap- 
ter , coiifonner. Accomodare, accon- 
ciare , coufarsi. 

AJUSTAR. Concertar, capitular, concordar 
alguna cosa, com lo casament, la pau, 
las dil'erencias ó plets. Ajustar. De re 
allqua convenlre. Tràiler, arraiiger, 
accommoder. Ordinare, disporre, adat- 
tare, aggiustare. 

AJUSTAR. Concertar lo preu de alguna co- 
sa. Ajustar. Pretium pacisci , de pretio 
convenire. Marchander , faire le pri.c, 
con\'enir du prix de quelque cliose. 
Cliieder il prozzo, far mercato. 

AJUSTAR. Girar la porta ó la finestra de- 
xandla mitj tancada. Entomar. Vertere, 
versaré. Tourner une porle , une J'cné- 
tre. Soccbiudere. 

AJUSTAR. Tancar la porta ó la finestra, pe- 
rò sense girar la clau ó posar los bal- - 
dons, etc. Emparejar. Claudere. Pous- 
ser une porle, une Jenctre. Cliiudere. 

AJUSTAR, ant. JUXTAR. 

.uusTARSE. v. r. Fèr algun ajust ó conveni. 
Ajustarse. De re aliqua convenire: pa- 
cisci. S'accorder, tràiler, con\•enir, faire 
un accord. Accordarsi, passarsela d'ac- 
cordo. 

AJUSTARSE. Convenirse sobre lo salari ó es- 
tlpendi de algun traball, scrvey, etc. 
Igualarse. De mercedc convenire. Con- 
venir d'un salaire pour soiilravail. Con- 
venire. 

AJUSTARSE. Formar alguns una espècie de 
companyia pera fèr alguna empresa (i 
negoci. Igualarse. Se colligare, conve- 
nire. S'accorder , se liguer , s'associer. 
Associarsi , far società. 

AJUSTARSE. ant. JU.NTARSE , UNIRSE. 

AJUSTAR BÈ ó MAL. fr. Encaxarsc be ó mal 
lo que se tanca ó so unex. Tener buen ó 
mal ajuste. líenè , avit malò jungi , com- 
paginari. Etrr bon ou mau\ais l'ajuste- 
ment. Incastrare bene o male. 

AJU.STICIAD, DA. p. p. de ajusticiar. 
Ajusticiaílo. 

AJUSTICIAR, v. a. Cistigar al reo ab pe- 
na de mort. Ajusticiar. Capitis suppii- 
cio aflicere. Executer, sunplicier, justi- 
cier, l'aire juslice: punir de mort un 
criminel. Giustiziare. 

AJUTAR. V. a. aut. ajudar. ALA. 
AL. 

AL. Contracció ilcl article lo ab la prepo- 
sició k. Al. frau. j4u. Al, alio. 

ALA. s. f. Part del cos dels aucèlls é in- 
sectes , de fjue .se sorvexen pera volai'. 
Ala. Ala, peiina. Aile. Ala, ale. 

AI.A. La de fjallina, capó ó altre aucèll, plo- 
mada. Alou. Ala iiupluinis. Aile sans 
phinie. Ala. 

\n. Lo conjunt de espinas mès ó itk'iios 
duras, coi-locadas eu fila y unidas ah 
una membrana que tenen los pèxos en 
1.1 esquena, vòntrc, costats y cua, y ab 
las cuals se ajudan pera nadar. Alda. 
Piniia , ala. Na^eoire : ailcton dp jtois- 
son. Alctta , pinna de'pe.sci. 

MA. Filera à lila. Ala. Series, ordo. Ilaic, 
Jilc. Fila. 

AI.A. Milic. La part de tropa ([iic cubníx 
lo cèntrij del exí'icit per cualscvol dels 
dòs costats. Ala. Ala, coniu csercitüs. 
Aile. Ala, corno dell'esercito. 

\LA. En lo sombrèro la part que rodeja l.i 
copa. Ala. Galori alae. Aile du chapeiiu. 
Ala del cappcllo. 

ALA. Lo declivi ó pendent de una monta- 
nya ó de una altura per sòs costats. 
Comunniènt se diu ala de mo>'Ta\•v\. 
I.ad'ia. Clivus, declivia montis. Pente 
d'üiir montagne. Pendice, deelivio, 
pendiò. 

ALA. La part de la teulada que ix fora de 
la pared pera desviar de ella l'aigua de 
pluja. Comunament se diu ala de teu- 
lada. Aleró. Susgrunda. Avanl-toit. 
no 

aiivent , .siihgroíle : saillie d'un toit sur 
la i•iie. Gronda. 

u.a! interj. que servex pera expressar .t1- 
í;un enfado. T^aya. Hui. Sorte d'inter- 
jection qui sert pour marqiier le de'got'it: 
inalepeste. Olbò , diacine. 

.íla, ala. interj. ah que se alènta, exrita 
ó mou à algil a executar alguna cosa 
promptamènt ó al) vigor. Ea , sus , ra- 
mos. Eja, age.'Aíí, bon, coiirage. Su, su. 

|\LAS. pi. mct. L!i!)ortat, atreviment riiie 
it\ algú coiifi id en lo carinvo ó protec- 
ció de alguna persona de autoritat. Alàs. 
.\adacia , temerària fiducia. Encoitrage- 
ment , llberle' que donne la protection, 
ramitie', le potu'olr , ctc. Audàcia, ar- 
dire. 
»t »s. Naut. Velas pètitas que se anyade- 
xen ;í altras mes grans en lèmps de cal- 

TO.M I. ALA 81 

ma. Alàs. Parva vela majoribus super- 
posita, quibus meliüs venti iiavem im- 
pellant. Bonneltrs : petites vniles ajcu- 
te'es à de grandes. Coltellacci. 
AiAS DEL COB. Dos reccptiiculos membranò- 
sos y musculosos apegads à la basa del 
cor, y arrimads un ;i altre. Lo de la part 
dreta reb la sang de las venas cavas, y 
lo de la esquerra la de las venas que los 
anatomies anomenan pulmonars. Alàs 
del corazon , auriddas. Cordis ventri- 
culi. Oreilleltes du (leur. Auricole del 
cuore. 

CAIGUD DE ALAS. ALABAX. 

CAURER i ALOU LAS ALAS DEL COR. fr. mCt. 

Desmayar, faltar lo animo y constància 
en algun contratemps ó adversitat. Cae'r- 
sele d alguno las alas del rorazon. Ani- 
mo d<!ficKre , liiiqui. Perdre courage. 
Scorac"iarsi. 

DONAR ALAS. fr. met. Donar animo ó con- 
fiausa d algii perquè se atrevesca ;i ièr 
alguna cosa. Dar alas. Animum addere. 
Encourager. Giunger legne al fuoco. 

fèr ANAR LAS ALAS. fr. MóurcF frecuent- 
mènt las alas ab violència v sens posar- 
se A volar, yílelear. Alas (juatere, mo- 
titare, concutere , jactare. Batire des 
ailes aK'ec force , sans rompre l'air. Di- 
menar le ali. 

FKR c.ÀuRER LAS ALAS. fr. mct. Fcr pdrdrcr 
la confiansa, desanimar. Cortar ó que- 
brar las alas. Conatus refringere, ex- 
animare. Decourager. Scorare. 

SER TocAD DE l'ala. fr. met. y fam. Ser afi- 
cionad a aquella cosa de que se parla. 
Ser tentado de la lioja. Aliqua re cap- 
tum , allectum esse. Etre affectwnne, 
attache'. Aver a cuore, andar a sangue, 
3 genio. 

TALLAR LAS ALAS. fr. mct. Detenir los pro- 
gressos de algú en io que pretén , in- 
tenta ó executa. Cortar los vuelos. Ob- 
íistere allcui. Couper les ailes. Troncar 
il volo. 
ALA. s. m. Lo gos que nax de la uni() del 
de presa ab la mastina. Es corpuli'ut y 
fort, tè lo cap gros, las aurrllas cnigu- 
das, lo morro ròm y arremangad , la 
cua llarga y lo pel curt y suau. Alano. 
Molossus. Alain , alan , dogue. Alano. 

ALÀ. Veu àrabe ipie significa dèu. Aid. 
Nomen qiio malionietani Deum appeüant. 
Allah. Ala. 

ALABAD, DA. p. p. de alabar y alabar- 
SE. Alabado. 

11 83 ALA 

ALABADÍSSIM, MA. adj.sup.de ai.vbad. 
Alabadisimo. Vahlè laudatus, laudatis- 
simus. Trh-loue. Lodatisslino. 

ALAJiADÒR, llA. s. m. y f. Lo qui ala- 
ba. Alabadov. Laudator. Loueur, loiian- 
geur, pròneur. Lodatorc. 

ALAliAA'SA. s. í'. L'acció y efecte de ala- 
i)ai". Alabanza. Laus. Èloge ^ louange. 
Lodc, loda, iodaiiieuto. 

UMPim À ALGÚ DE AlABANSAS. í'l". Alaljailo 

. mòltíssini. Llenar d alguno de alahtin- 
zas. Laudibus ad coelum usque extoUe- 
re. Doiiner beaucoup de lonanges. Uur- 
baiizare. 

ALAliVll. V. a. Elogiar, celebrar ab pa- 
l'aiilas. Alabar. Laudare. Lnuer, vantcr, 
proncr. Lodarc, celebraré, ciicomiare. 

AI. VBARSE. V. r. Jaetarsc ó vanagloriarse. 
Alubarsr. (iloriari, jnclare sese. Se 
vanter, se glorifier, se Jlaller, s'applau- 
dir. Vaiitarsi, millaiitarsi. 

COM SE alaba! loc. fam. ab que se reprèn 
als que acastuman elogiar y ponderar 
las sèvas propias cosas. Coino el l'Av/ no 

- fallarà (juirn le <dabe. Si iieiiio laudct, 

se ipsum , duin vita suppetat, nlfiò lau- 

- clabit. II na pas bcsoin de pròneiir. 
:Matigia cariic di allodola. 

NO SEN ALABARÀ, ó .\0 TEX ALABiRÍS. CXpr. 

ab que se amenassa a la persona (jue ha 
• comes algun excés ó dolenteria , donand 
à cnt(!ndrer que tindrà lo càstig que 
merex. No se ird alabaudo, ò no te 
irds alabando. Kon impune feret,vel 
feres. II tronvera son ccniple : l'I le 
paiera. Nou sene riderà; leghcrommcla 
uel dito. 

TEN POTS BÈN AL\BAn. cxpr. iroii. ab que se 
la burla dels que .se vanaglnriaii de ha- 
Ijcr fèt cosas do poca entitat ó impor- 
tància. Aldbale polla que has pucslo un 
Itue'.'o , y esp huero. Egri'giíun profectò 
factum. Expressinn ironit/iie conire c.t- 
liti qui se vante d' a^'oir Jdit de Irts-pe- 
nics choses. lii•lla prodcz/.a! 

ALARARDA. s. I'. Anna olen•;iva, cpie 
consta de un I)astó de sis à set piMis dt 
llargària , y de un l'erro, f[ue va disini- 
nuiud fins acabar en punta , de dus 
pilms de Uarj y de dòs dits de ample à 
])oca diferencia, col-locad en un de sòs I 
extrems. En arpiest ferro hi ha una es- 
pècie de ganiveta plana atiavessada y de 
dò> talls, f|ue tò una punta aguda en un 
costit, y la figura de una mltxa lluna 
en lo altre. Alabarda. Il;isla aucipiti ALA 

ferro per cuspidem transverso instrnc- 
ta. Hallebarde. Laharda , alabarda, asta. 
ALABAIIDÈR. s. m. Lo soldad (jue usa de 
alaJjarda, y pertany à una de las com- 
pan\ías de la guardià dol rèv. Alahar- 
tlero. llastatus. llallebardie'r. Alabúr- 
diere , laiizo. 
ALABASTRE, s. m. Pedra de guix , per 
lo cnnui blanca, poc dur.i , transparent, 
fibrosa y trencadissa. Alabastro. Ala- 
bastrltes. Albdire. Alabastro. 
ALABASTRE ORIENTAL. Pèdia un poc trans- 
parent y mès dura que lo marbre. JVe 
hi ha ile ])lanc y de varios colors. Ala- 
bastro oriental. .Mabaslrites oricntalis. 
Albàtre -.pierre de la naturedii marbre, 
inais plus tran.sparenle. Alaliastro: siie- 
zi(í dl marnio bianchissimoc trasparentc. 
ALABAX. adj. que se aplica al sombrèro 
que tè las alas caigudas. Alicaido. De- 
inissus alis. A\'ec Ics ailes abattues. Còl- 
ic ali cadutc. 
ALABA\. inet. V fam. Dèbil v flac de forsas 
per la mòlta edat ó per alguna indispo- 
KÍci('). Alicaido. Oraeilis. Faible , abatin, 
de:''i/e. Fievolc , debole. 
ALABAX. met. y fam. S<' aplica à la persona 
que ha caigiid de son estat de opulència 
ó poder. Alicaido. Viribus aut fortuna 
dejectus. Dc'chu d'un eíat Jlorissant. 
(lon(]uiso. 
ALAC.ÀYET. s. m. dim. de alacayo. La- 
caynelo. Pedisequus tener vel imberbus. 
Petit laquais , laqiirlon. Laeehettiuo. 
AL\CA.Y<). s. m. Criad de Uibrea, c[ue 
principalment se ocup.i en seguir à lo 
sèu amo à peu, a cahall 6 en la trasèra - 
del eòtxe. Lacayo. Pedise((uus. Laquais: 
\:i!<•l de li\>ree qui suil son maítre. Lac- 
cliè. 
ALA(>R.'\N. s. ni. ant. Pèx. escórpora. 
ALAI), DA. adj. Lo que tè alas. Alado. 
Aiatus, penuatus, alig<•r. Aile': qui a 
(les ailes. Alato. 
ALADA. s. f. Formiga ab alas. Aluda, 
ididca. Formica alala. Fourmi ak'e. For- 
miea alata. 
ALAI)\R. s. m. ant. Lo conjunt de ca- 
li•lls que està als costats del cap, v 
cau sobre los polsos. Aladar. Capilli 
tcmporum. Faces , ailes-de-pigeon : 
chweux qui tombent sur les tempes. 
Lendini. 
ALVOl•lIíX. s. m. .\rbre. ihoern. 
AL\1)1LL\. s. f. Ferro de dòs pens de 
llarg y de cuatre pulgadas de ample à ALA 
poca diferencia, (juc se eiicaxa en lo 
vuid dtí la jiòdra su|)Ori()r del iimlí, à 
la ciial dòiia iiiovinit'Mit per medi del 
colUei•i'o ((ue se introducx en èll. Pii- 
líihierro. Fermin rotalilc quo superliis 
iiiolinuni saxum uilltiir. Espcce de pcl- 
Ic de fer daiis les moulins à eau. Spe- 
zie di paletta dl l'erro. 
ALADRE. s. m. ant. arada. 
AL\l)!l()(j. s. ni. terrlt. sardineta. 

ALAFAYA. s. f. Espocio de tela ó texid 
(jiie anllf;uainèiit se l'cya de cotó, y 
niodernainèiit di; seda. ^nnj'dya. Tela 
gossjpino filo oliïn contcxta, nunc si'- 
rico. Softe d'e'lolfe. StolTa altrevolte di 
cottonc ed ora di seta che si usa uelle 
Aiidaliizic. 

ALVGÜTAYAR. v. n. ant. adular. 

ALAJA. s. f. Cualsevol niohle 6 adorno 
preciós, y en sentit mctaluric significa 
cucjscvol possessió de mòlt valor y es- 
tima. Alhiijn. Id oDine <|iiod pretiosiini 
est, et ornamenti, l'orlasse etiain supel- 
lectilis nomliíe eontinetur. Bijou. Gioja, 
airedo , giojello. 

QuixA ALAJA ! expr. irón. que se aplica al 
subgècte pícaro ó viciós, y tambd al 
que es astut, sacjas y traves. Bitena 
alhnja. JVon nia^no pretio perinutandus. 
Boiiiie picce, bon drille. Buona lana , ca- 
pitalone. 

ALA.TAD, DA. p. p. de aiajar. Alhajado. 

ALAJAR. v. a. Adornar ab alajas. Alha- 
jar. Pretiosa supellecllle ornaré, para- 
ré. Garnir , meiibler , eniïneubler. Ar- 
redare, guarniré. 

ALAJETA. s. f. dim. de alaja. Alhajue- 
In. Crepundia. P.-til bijou. Arredlno. 

ALVAIAllA. s. 1'. Trensiila ó cordó de se- 
da ab un botó ai un cap y un trau al 
altre, que se cus al coll de la capa, 
inanteu ó annussa perquè no caisja. Fia- 
dor. Pallii fibula. Altache ítiin rnan- 
teau : tresse qu'on coiid au collet , a•.•ec 
un boiilon d'un cot e' el une boutonnière 
de iautre. Alamaro. 

AiAMiRV. Espècie de presilla y botó, ó 
trau sobreposad, ((ue se cus d la bora 
del vestit ó capa, v s:>rvex per cordar- 
se, y tanil)i; per £;ala v adorno. Ala- 
inar. Patafjinum. Brandebourg , ^anse: 
rspi'•ce de bnufnnnicre. Trina, cappietto. 

Ai.vMBi. s. 111. Eina de metall, vidre ó altre 
matèria, que servex pera destil-lar li- 
cors. Alamhique , alquitara. Cacabus stil- 
latorius. Alamhic. LaiTiI)icco, limbicco. ALA 83 

PASSKR PER TOTS LOS ALAMBINS. ír. llict. Tc- 

iiir ó liaiier tingiul una cosa .sòn curs ó 
examen per tols los medis corresponents. 
l'asar pnr toíla.s las adutinas. Éxaclio- 
ri trulinà expendi. Passer par l'eíaini- 
nr. Veder (11 iilo. 

ALAMÜI.XAD, UA. p. p. de alambixar. 
Alambicddo. 

ALAMRLNAR. v. a. Tniurer per alambí 
(■) retorta algun licor mediant l'acciíi «lel 
l'og. Ahimbicar. Distillare. Dislillir. 
Lambiccarc, stillare; l'ar uscir per lam- 
bicco. 

Ai.AMBixAR. met. Examinar atentament al- 
guna cosa, com paraula, escrit 6 acció, 
fius apurar lo sèu vex'dadèr sentit, inil- 
rit ó utilitat. Alninbicar. SiibtiUiüs rem 
prospicere, perpcndere. Alanibiquer , 
rrpasser , exaininer attentit•enient et 
n\•ec un grand soin. Lambiccare: esa- 
iiiinar una cosa accuratamcntc, pouile- 
rarla bene. 

ALAAllíOll.. s. m. ant. Lo pla inclinad que 
forma la muralla del cos principal de 
una plassa dèsde lo bocèll fins al Ibsso v 
contrascarpa, ó lo pla també inclinatl 
que l'òrma la pared que sosté' la terra 
del camí cubert. Escarpa. IMurus de- 
clivis. Escarpe. Scarpa. 

AL\AI1jRI. s. m. ant. alambí. 

ALANAGAR. v. n. ant. relliscar. 

ALAXCEJAR. v. a. ant. Donar llansadas, 
ferir ab llansa. Alancear, alanzar. Lan- 
ceà feriré. Blesser , frapper avec la 
lance. Lanciare. 

ALANCEJAT, DA. p. p. de alancejar. 
Alanceado , alanzado. 

ALARB. s. ni. L' bome incult ó brutal. 
Alarbe. Ilomo rusticus vel t'erus. Allo- 
brnge , grossier, rustre, sa^'oyard , bru- 
tal , cpii a le sens de travers. Allobrogo, 
grossolano, tangbero. 

ALARDE. s. in. ant. La revista que se 
jiassa als soldads. Alarde. Copiaium re- 
censió. Mont re , re<.'ue , parade de sol- 
dats. Parata, mostra. 

FER alarde. fr. Fèr vanitat ó gala de al- 
guna cosa. Ilacer alarde. Jactare, os- 
tentaré. Faire parade , faire mont re, 
falre ostentation , se glori/ier. Andare 
fastoso , faré pompa. 

AL•^RGUAR. V. a. ant. allargar. 

ALARIT, s. m. Crid llastimós en que se 
proròmp per causa de algun dolor, pe- 
na ó conflicte. Alarido. Veliemens cla- 
mor. Clamcur , htirlemcnt. Clamore, 84 ALB 

schlamazzo , stiamaHio. 

ALARMA, s. f. Milic. Avis ó senyal que 
se (Jòtia en un eíe'rcit ó plassa perquè 
se preparo à la defensa ó al combat le- 
pentinamènt. Alarma. Classicum. Jlar- 
me. Allarnie. 

AiARM.v. Susto ó temor repentí proiluid en 
los iinimos per algun soroll ó senyal de 
perill impensad. Alarma. Subitus pavor 
ex. inopiuato casu. Alarme , J'rayew , 
epouvante subiíe. Sl)igottimcnto , attcr- 
razione. 

ALARMAD, DA. p. p. do aiarm.us. Alar- 
mada. 

ALARMAR, v. a. Causar susto ó temor 
repentí algun soroll ó senyal de perill 

. impensad. Se usa també com recíproc. 
Alarmar. Subitum pavorem incutere. 
Alarmer. Allarmare, dar allarmc. 

ALAT. adv. ant. al costat. 

ALATXA. s. f. Espècie de sardina. Aht- 
cha. Scombrus. Ce'/eriíi. Spczie di sar- 
della. 

ALB.'V. s. f. La primera llum que se des- 
cubrex en lo oriònl abans de exir lo sol. 
Alliu , albor, .\urora, dilucuhmi. Aiér. 
Alb... 

Ai.BA. La vestidura de tela blanca que los 
sacerdots , diacas y subdiacas se posan 
sobre lo sòu propi liàbit y lo àmit pera 
celebrar lo sant sacrifici de la missa y 
altres oficis divins. Alba. Poderis. Aub'e. 
Camice. 

Ai.BA. s. m. Arbre de uns vint ;í vint v cinc 
pous de alsada , que tò la oscor\a blan- 
quinosa , y las lullas de un verd clar. 
Cròx en poc temps , y la seva fusta, que 
es blanca y lleugera , tarda mòlt ;i pu- 
drirsc dins de l'aigua. Alamo. Populus. 
Peuplier. PIoppo. 

ALBA BLANC. Arbro de uus setse ú vint peus 
de alsada, «pic tò la escorxa blan(|uinò- 
sa, y las fullas semblants en la figura ú 
las (lel cep, cncaraqud son mòlt nus 
pètitas, las cuals sòn de un verd clar 
per la jiart superior, y blancas al) un 
poc de bòrrlssol per lo revés. Mamo 
hlanco, pobo. Farfarus. Peuplier blanc. 
Gattero, gattice. 

AL TRENCAR DFX ALBA. IV. aul. Al rómprcr 
l'alba. Al qmanecer. Prima luce, pri- 
diluculo. A jonr ouvrant , au pvinl du 
jour. NcU'aggiornare, noilo spuutar del 
giorno. 

APUNTAR L* .VLBA. fr. Aparóxer la primera 
claror del dia. Alborcar ; rajar cl al- ALB 

ba , reir el alba. Lucescere; prlm.Tm 
diei lucem emicare. Commencer à /ai- 
re jour. Albegglare, aggiornare, farsi 
giorno. 

RÓMPRER l'alba, fr. APUNTAR l' ALBA. 

ALBADA, s. f. Música que se fa à punta 
de dia. Alborada. Symphonia qua di- 
luculo primo amasii suas amasiunculas 
oblectant. Auhcule. Mattinata. 

ALBARÀ, s. m. VALE. 

ALBARÀ, for. Lo resguard que firma In 
persona que reb uns autos, en lo cual 
està notad lo número de fullas que con- 
tenen y lo dia en ([uo se verifica la eu- 
trega. Recibo. Actorum forensium ac- 
ceptorum ratio. Écrit pour conslater 
(juon a recu un procés. Ricevuta. 

ALE \R \. GUIA , en l' accepció de despatx, etc- 

ALIïARD.V. Lo guarnlmiMit |)rincipal de 
las bestias de carga. Albarda. Critella-. 
ISàt : sclle pour les beles de somme. 
Basto. 

ALBARDA SOBRE ALBARDA. loc. met. quC SC 

usa cuand alguna cosa està mès carre- 
gada de l'ordinari , o cuand en la con- 
versació ó per escrit se repetex alguna 
CJSa seus necessitat. Albarda sobre al- 
barda. Ad rostim funiculum addere : 
verborum inepta repetitio. On le dit 
ironirpiement pour criliquer une sur- 
charge inutile dr choses ou de mols. 
Borrctta e cappello. 

ALBARDA. s. m.ant. Bufó, trubà. Bufou, 
truhau. Scurra. BuJJ'on , jongleur. Giul- 
lare , buífonc, zanni; 

ALBARüv. ant. Lo qui viu de gòrras. Gor- 
rista , gorrero. Parasitus. Parasile , 
e'cornijleur , eaimeur de marmites , pi- 
queur d'assieltes, chercheur defranches 
lippe'fs. Scroccone , parassito. 

ALBARDA. ant. Coii•iodiant. Comedianle. 
Histrió. Cotncdien , acteur. Corame- 
diante. 

,\LI5\RD.\NEJAR. v. n. ant. Fòr lo tru- 
bà. Truhanear , chncarrear. Scurrari, 
scurram agere. Bouffonner. BuíToneg- 
giare. 

ALBABDANEjAR. ant. V'íuror de gòrras. An- 
dar ., cnmrr ó melerse de gorra. Parasi- 
t.iri. Faire le parasile, pit/uer Vassiet- 
te. Scroccaro. 

ALBARDAXE.IAR. aut. Reprcseutar comedias. 
Representar. Fabulam vel comocdiam 
agere. Reprc'senler. Rapprcsontare. 

ALBARDAXERÍA. s. f. ant. Bufonada .i 
Iruliancría. Truluinería , bufonada. ALB 

chocarreria. Sciirrilitas. Àilequlnculc, 
bnulfonnerie. Biifl'oneiia. 

ALBARDANEUJA. aiit. lli•preseiitat•ió dfi coiiii;- 
ílias. Reprfscnliiclon. FabulíP vel co- 
iriücdia' aclio. Hrj'rfsfu/íilinii d'uitr /'/òc 
lli- thcatrr. Rappipspiila/.ioiie. 

ALI5.V11UM), D V. |). |). cU; albardar. Eii- 
nlbardndo , albavdadu. 

ALIjVRDAR. V. a. Posar l'albarda .-^l ani- 
mal. Eiialhardar , alhardav. (^litellas 
imponcre. lliitrr : tiirltrc Ic bat. liii- 
l)a.stai•e, incllorc. il basto. 

ALBVRDAR. inet. l'-nganyar , engalipar. Eit- 
gailar. Docipero , setlucerc. Eiijòler , 
tromprr. Ahhiiulolare , iníiuoccliiarr. 

Ai.BARDAR AI, RF.vfc'i. (V. l'aiTi. Exir al^^iiiia 
cosa al contrari ilo lo ([iie sn desit- 
ja ha. f^olvfrxf la albarda d la bar- 
riga. Spe l'alli, mm contra evenirc. 
.-/rrk'er une chosc tout atUrement qii'on 
UP Vattcndail. Guidar 1' asino por la 
coda. 

Ci;iDADl> QUE NO ALBARDEM AL REvÈs. IV. faUl. 

al) que se denota lo recel ó temor quo 
se tè de que una cosa no sia lo que se 
pensa ó diu, (> <lc que no isca tan liè 
com se desitja. Plegue d Dio.i r/iie ore- 
gano sea , r "" ís nosvuelva alcaravea. 
Faxit Deus ut res ita sit. Plút à Dieu 
nu'aittsi solt : Ufaut craindre un conlrr- 
bas. Fate le cose a dovere. 

AL13ARDÈR. s. ni. bastèr. 

ALBAREDA. s. f. Lo siti pohlad de al- 
bas. Alameda , pnbeda. Populetum. 
Lwu plante de peupliers. Luogo pianta- 
to (11 pioppi. 

AL15AT. s. m. Noy ó nova difunta. Par- 
i'uln difunto. Parvulus delunctus. Petit 
eiifant mort. Parvolo morto. 

ALREDRIU ó LLIBRE ALBEDRIU. s.m. 
Li llibertat que te la criatura humana 
peiM elegir lo I)o ó lo mal. .-/Ihedrio ó 
lilire albedrio. Sui juris voluntas liliera 
plena; arbitrlum. Lilire àrbitre , franc 
àrbitre, \rbitrlo. 

ALBELLÓ. .«. vn. aiil. clavaolèrv. 

ALBEMC. s. m. Bnt. Espècie de pell blan- 
ca y tendre que cst.í entre lo viu del ar- 
bre y la escorxa. Albarà, alhorno. Al- 
liurnum. Aabier. Alburno. 

ALBER. s. ni. ant. Arbre. aiba. 

ALBER BLANCIL ant. alba blanc. 

ALüERCOC. s. m. ABERcoc. 

ALBERCOC DE COR DE BOU. Abprcoc , part 
grog y part encarnad , v mès gros que 
los altres. Albaricoqiíe pe'r-^ico ó de naii- ALB 8d 

(/. .'Vrmeniacuni. Espcce d'abricol. Spc- 
7.1e d' albercocca. 

ALBERCOC DE DoMAs BLANC Se dòua aquest 
nom al que tè un color grog clar ó 
lilane y un gust mès dcllcad que los .d- 
fres, dels cuals se dil'ercncia tambí' en 
<(uc I ametlla del piuvol no es amarga. 
Daniasco. IJamascenuni inalum. Abricol 
de Damas. .Mbercocca dl Damasco. 

ALBEliCOgUÈR. s. m. abercoqvèr. 

ALBERCOQUER DE COR DE BOU. Abcrcoquòr 
que se diferencia dels altres en que lo 
sèu Iruit es part grog v part encarnad, 
V mès gros que los altres. Atbaricocjue 
pe'rsicn ó de iiarui. \rmeniacum. Ex- 
pèce d'nbriíotier. Spezle d' allicrcocco. 

ALBERCIIQUÈR t)E DOMAS BLANC. .ViierCOqUIT 

que se diferencia dels altres en que lo 
sèu fruit tè un colòr grog clar ó blanc 
y un gust molt dellcad, y l'ametlla del 
plnvol bona per menjar. Damasco. Ma- 
lus dumasccna. Àbricotier de Damas. 
Albercocco dl Damasco. 

ALBEROi. s. m. Cnalsevol edifici ó lloc en 
que algiuia jiersòna troba hospedatge ó 
resguard. Albergue. Hospitium. Maisoii, 
aulierge , hàbit ation , Ingis , ou quel/pte 
autre Heu nii fon trouve un asile. Alber- 
go , osteria^, alloggio. 

ALBERGADOR. s. m. ant. alberguèr. 

ALBERGAD, DA. p. p. de albergar y 
ALBERc.ARSE. Albergado. 

ALBERGAR, v. a. Donar alberg ú hospe- 
datge. Albergar. Hospltlo excipere. Lo- 
gcr , recevoir , accueillir quelqu'un clíez 
.loi. Albergaré, allogglare, ricettare. 

ALBERGARSE. V. v. Péiidrer hospedatge. Al- 
bergarse. Hospltlo uti. Se loger. Ricet- 
tarsl , allogglarsi. 

ALBERGARIA, s. f. ant. hostal. 

ALBERGE. s. m. Espècie de pre'sseg pe- 
tit, fort, rogenc y primerenc. Albe'r- 
chigo. Persicum subflavnm, duraci- 
nunique, prKCOxque. Alberge , andi- 
II)-. Pesca primaticcia. 

ALBERGER. s. ni. Lo arbre que produer 
los alberges. Albe'rchigo. Persica arbor. 
Alber^ier , pécher. Pesco prlmatlccio. 

ALBERGÍNIA, s. f. Lo fruit de l'alhergi- 
nlèra. Es casi cilíndric, de unas sis pnl- 
gadas de llargària, de colòr morad 
mòlt fosc, v ple de una molsa blanca, 
dins de la cual estan las llavors. Beren- 
gena catalana, morada ó moruna. 
Melongena. Melongèiie , auberglne. Pe- 
tronciana , petonciauo. 8G ALB 

ALBERGiviA CASTELLANA. La que tò fignra ile 
ou, de cuati-e à sis pulg;ulas de llargà- 
ria, y un color morad clar. Dfrengena. 
ftleloiigeiia. Espt-ce de inelongàic. Spc- 
zie dl petonciano. 

albergínia gvbatxa. albergínia castellana. 

ALBERGINIERA, s. f. planta aiinual de 
jieu y niitg à dòs p:;us do alsada , ramo- 
.say poblada de fuUas grans, las cuals 
son de figura ovalada , de color verd y 
plenas de punxas. Lis flors son grans y 
de color morad. Bcrengrna. Solanuin 
melon"ena. Plante qui donne de me- 
longhies. Pianta che producc il petou- 
ciano. 

ALBERGUÈR, RA. s. m. y f. Lo qui al- 
berga à altre. Alhergador. Hospes. Ce- 
liii qui logr. AUoggiatore, ricettatore, 
alberga toro. 

ALBERNüZ. s. m. ant. Espècie de capa ó 
ca;)ot abcaputxo. que se l'eya autigiia- 
niènt de un drap de llana mòlt fort pe- 
ra resguard de las plujas y n!•u•>. J/bor- 
noz. Pallium ex tela lanea strictiori filo 
contexta. Alhornoz. Sorta di cap|>otto 
introdolto da' mori c tiirchi, onde si 
coprono quaiido fa cattivo tciiipo. 

ALBEYL\N. s. m. ant. clavaguèra. 

ALBIR, ALRIRE, ALlilRI. s. in. ant. ar- 
bit:u , junici , parer. 

ALÜIRVR. V. a. ant. judicar, arbitrir. 

aieirkr. ant. ovirar. 

ALBIXERA.s. f. ant. Lo regalo que se fa 
per alguna bona nova. Albruias. Stre- 
iix , cvangrlia. Étrennes que l'on don- 
ne (í cehú qui api'orle une bonne nou- 
velle. Mancia , strciinn. 

ALBiTERA. ant. Bona nova. Biiena mie^•a. 
Faustum nunciuni. Dnnne hoíav/Zc. Buo- 
iia nuova. 

ALBOR. s. "1. ant. Blancura perfeta. Jl- 
Inira, allxT): Cinilor. Bl^inchrur par- 
faile. Cmdide/.za. 

ALBOROT. s. in. Tumult, motí. com- 
moii 1 de gent ab crids y soroll. A/horo- 
to. Tumultus. Tiiinal/e^ .icdition,e'meule. 
Tuniulto, aminntinauienlo. 

ALBOROT. Bullici i> ruido orasionatl del 
er;(U niimero n concurs de persònas. 
Alhornto. Tumultuariuni niurinui•. 
Bruit , criaillerie , vaiíirme , fracàs. 
Strepito, fraras•io. cblasso. 

ALROROTAD. D\. p. p. de atborotir y 
alborotarse. Alhnrnlado- 

ALBOROTAD. fldj. quc sR apüca À la prrsòua 
que per massa vivesa obra prcilpitada- ALC 

mèat y sens reflexió. AlhoroUido. Tu- 
multuosiis, turbulentus. Turbident.ToT- 
bolento , torbido. 

alborotad. Se diu del subgècte que ab 
poc motiu se alborota ó inquieta. Al- 
horotadizo. Turbulentus. Turbulent. Al- 
terato. 

ALI50R0TADAMÈNT. adv. mod. Ab al- 
borot ü desòrde. Alboroladamfnte. Tur- 
bulentè, seditiosè. Turbuleninient , Mec 
turbulenre. Torbulentemente. 

ALBOROTADÒR, R \. s. m. y f. Lo qui 
alborota. Alhorotadnr. Seditiosus, tur- 
bator. Tarlndent, crieur , criailleur , sc- 
ditieux. Gridntore, garritore. 

ALROKOTVMÈNT. s. m. p. us. alborot, 
en la primera accepció. 

ALBOROTAPOBLES. com. Alborotadòr. 
Al'joroliipueblos. Turbulentus, seditio- 
sus. Turbulent , tapagcur , rcniuanl. 
Scliiamazzatorc. 

ALBOROTAPOBLES. fam. Lo qui tò mòlt bou 
liumòr, y sèniprc mou bulla y tabola. 
Alborotttpueblos. Lctitià gestians. Boute- 
en-train: celui qui excile le plaisir. 
Queir uomo allegro eh' ecclta gli altri 
a far cliiasso. 

ALIÍOROTAR. v. a. Móurer un alborot, 
pcrturbar la pau, inquietar. Alborolar. 
Tiirbare. Soule^'cr , a/iiruter. Solleva- 
re, turbare, coinmuovere. 

ALBOnOTARSE. V. T. AMOTIXARSE, REVOLTABSE. 

AiBOROTARSE. Alterarso, di;sassosseaarse. 

o 

Alborolarse. Turbari. S'inquicter , .ie 
íroubler. Turbai'si, alterarsi , iutrau- 
quillarsi. 

PER RES SE ALBOROTA. fr. fam. ab que se ex- 
pressa que algú se sèiit v altera ab fa- 
cilitat V tòntamènt de cualsevol cosa 
que se 11 diu. Salta conio granizo en 
allinrda. Proniis ad iracundiain est. 
Ai'oir la Icte pres du bonnet ; pelri de 
sa/pctre : on le dit de celui qui se piqué 
de rien. Ésser stizzoso, trascorrer testo 
all' ira. pigliar il broucio. 

ALIlUnECV. s. f. ant. Meló aigualid é 
insípid. Baden. Melo insipidus. Melon 
trrs-jutruT , insipide et jaundlre. Mel- 
lone soipito. 

ALliÜFÈRV. s. f. Estany gran que nax 
del mar ó SR forma de las sevas cre- 
xèiits, com I' ALBurÈr.A de Valencià y la 
d- Vl•illorea. AUmfcra. Liciini ex ma- 
rl•iis ai[uis. Lagune , lacforme'par l'eau 
dr la mer. Lago. 

ALCAIÏ'^T. s. m. ant. argabot. ALC 

ALCATIOTVPJA. s. T. ant. ahc\bÒteríi. 

ALCAIC, CA. :i(lj. (jiiu si; íiplica ;i una 
espècie de vers ci)iii[)(j^t de csjjoiuleii , 
janibo, cesura y dòs ilàcllls. y/lcaico. 
Alcaicum canneii. Alcdíque. Alcaico. 

ALCALDADA. s. f. laui. Resolució alro- 
pcUatla é iinpiudènt. Cabildai.L•i. Vvx- 
cops, iucoiisideratum statutum, coiisi- 
liuin. Dcli'ie'ration prc'clpite'e el inconsi- 
dercr. Tostaiio consiglio. 

ALCALDE, s. m. Lo jutge ordlnaii <|iie 
administra justicia en algun poble. Al- 
calde. Judex. Alcade , mairc , ju-S''- 
Alcaldo. 

ALCALDE DE DARni. £u Bareclona y altres 
pobles graus lo jutge pcdàneo que se 
anomena anuualuièut pera cada barri. 
Alcalíle de hnrrio. Judes pcdaneus uni- 
tantiim vico constltutus. Cerlain coni- 
rnissaire de quarlier. Giudicc di parií. 

ALCALDE DE CASA Y CORT. Jutge togad dels 

que en la cort componen la sala anome- 
nada de Alcaldes-, que junts l'orman la 
quinta sala del consell de Castilla. Al- 
calde de casa , corte y rastro. Regia:: 
domus et cúria; ad jus dicendum pra;- 
po.situs. Jitge dans les Irilninaiix su- 
premes qui cowposent le consell de Cas- 
tille. Giudice ne' tribunali supremi. 

ALCALDE Mijr.R. Jutge de Uetr.is que exer- 
ccx la jurisdicció ordinària en algun po- 
l)le. També se anomena axí lo qui lii lia 
on algunas ciutads ahòut lo corregulòr 
es jutge llèg, del cu al es assessor. Al- 
calde inayor. Judex primoris disccpta- 
tionis judicia exercens; proetoris urba- 
ni assessor. Juge ordinaire d'iine i.•ille 
ou '.•illage. Pretorc. 

ALCALDESSA, s. f. La dona del alcalde. 
Alcaldesa. Judicis uxor. La femme de 
Valcade. La niog'ie de!l' alcaldo. 

ALCALDÍA. s. f. L'ofici de alcalde , ó lo 
territori de la seva jurisdicció. Alcal- 
dia. Munus , vel dltio judicis. Emploi, 
dignilé d'cdcade et son ressort. Dignl- 
tà cd uflizlo delí' alcaldo. 

ALCALL s. m. Quim. Nom genèric que 
SC dona ;'i diferents substanclas sólldas ó 
líquidas de sabor acre y corrosiu, que 
tenen la propietat de combinarse fàcil- 
ment ab los acidos y formar sals. Al- 
calí. Sal aikaünum. Alcali. Alcali. 

alcalí fixo. Se dona aquest nom al que 
no se volatilisa ó evapora al fog y se 
tran comunament de las cendras dels 
vegetals. Combiuad ab 1' oli forma sabó ALC 87 

de llosa. Alcali Jijo. Sal alknlinuiii íi- 
xum. Alcali fixe. Alcali fisso. 
ALCALÍ VOLÀTIL. Sc (lòiia pst poiu al (juc se 
volatilisa ó evapora l'acilniènt al iòg y 
tè un olor iiiòll fort y estimulant. Co- 
imiinuènt es lícjuid, y se e\lrau iicr 
deslil-lació de sal amoniac. yílcnli volà- 
til. Sal alkalinnm atteiuiatum, volatl- 
ciim. Alcidi í'olatil. Alcali volatile. 

ALCANS. s. m. En matciia de comptes 
la tliferencia que lii lia del c;irrcg :i la 
data. Alcance. In supputationibus ivli- 
qua summa debiti. ücliet , reliqual , dc- 
Jicil d'un compte. Dec, è dL'bitore, re- 
sto d' uu conto. 

ALCANS. met. Capacitat ó talent. Alcance, 
ó alciinces. Ingenium. Tident , capacite'. 
Talcnto, capacità. 

ANvii Al ALCiNS. fr. Anar darrera del ene- 
mig que se retira ó futg. Seguir el al- 
cance. Fugieules inse<]ui. Aíler à la 
poursuite de l'ennenu. Inseguir alcuno. 

ALCANSAD, DA. p. p. de aixa>sar. Al- 
canzado. 

ALCANSAR. V. a. acoseguip. , cii la pri- 
mera accepció. 

AtcANSAU. Quedar aereedòr à alguna cuan- 
titat al ajustar comptes. Alcanzar. Su- 
periorem in supputationibus alieni ma- 
iiere. Étre creancier d 'un rrliquat de 
compte. Ésser crcditore. 

ALCANSAR. Euténdrer, coinpe'ndrer. Alcan- 
zar. Ingeiilo assequi , comprebendere. 
Comprendre , entendre , savoir. Capiré, 
comprendere , intendere. 

ALcANSAR. Conscguiv ó lograr. Alcanzar. 
Obtinere, impetrare. Obtenir, acque- 
rir , re'ussir. Otteuere , impetrare, con- 
seguire. 

AicANSAR. Parland de las armas de fog es 
poder portar bala de uu calibre deter- 
minad; y axí se diu, que lo fusell in- 
eles ALCAxsA bala de unsa. Calzar. Ca- 
pacem esse. Porter , en parlant du ca- 
libre d'une arme à feu. Capere , com-, 
prendere , prendere. 

ALCAnTARA. s. f. En los telers de fèr 
vellut una caxa gran de fusta en forma 
de baul , que se col-loca sobre las pi- 
calcas , y servex pera guardar la pèssa .. 
que se va traballand. Alcdntara. Cap- 
sa textoria , ubi serica tela inter texen- 
dum asservatur. Cassette pour rece\•oir 
le velours de dessus Vensuple. Spczie di 
soppidiano ne' telai di velluto. 
ALCARXOFA. s. f. escarxofa. 83 ALD 

ALCARXOFÈRA. s. t. escarxofèra. 

ALCASSAh. s. m. Ifúiit. Lo espav qae lil 
lia entre lo arbre mestre y la entrada 
de la càinara alta de un vaxèll. Alcdzar. 
Stega. Arcasse ; culasse du navire ; 
gaillard d 'arrière. Cassero. 

ALCEA. s. f. Planta, malva vera. 

ALCOBA. s. í". Pèssa 6 aposènto destinad 
pera dormir. Alcoba. Cubiculiiui. Al- 
co\'e. Alcovo. 

ALCOB.\SSA. s. f. auin. de alcdba. Alco- 
Iniza. Capacius cublcuUun. Aiii^ineiita- 
tif d'alcove. Alcovazzo. 

ALCOBETA. s. 1'. dim. de ai.coba. Alco- 
hilla , alcobita. Angustuiii cul)lculuin. 
Diinimilif d 'alcoje. Alcovelto. 

ALCOFÒLL. s. m. ant. antivom. 

ALCOFOLLMl. v. a. aut. Pintar ab al- 
coíoll los cabells, còllaí y pestanvas. 
Alioholar. Stibio l'ucare. Teindre rit 
noir, avec de l'antiinoine prepare, les 
cheveiix , les sourcil.i et les paupicres. 
Lisciarsi i capei, lo cisüa, e le palpc- 
lire coll' antiinonio preparalo. 

ALCOFOLLAT, DA. p. p. de alcoko- 
LLAH. Alcoholailo. 

ALCOHOL. Quiïn. Licor mòlt diàfano y 
sèas color, inòU mès lleuger (|ue 1' ai- 
gua. iniLiiujble, volàtil, de sabor acre 
V picant, que resulta per destil-laciíi 
del vi y de altres licors cspcritòsos. 
Akohol, cohol. Aicoliol seu spiritus vi- 
ni purissimus. Alcohol: espiit-de-i•iii- 
Spirito di vino raflinatissirao. 

A1>('.0R.\. s. in. Llibre en que se conté la 

Uèy de Maliòiiia y los seus ritus y cere- 

uiouias. Alcoran. Alcoranus , Icgis ma- 

bouïeticap còdex. Alcoran , corati , ou 

■ Koraii. Aicorano. 

ALOEV. Lloc curt sons jurisdicció prò- 
pia, que dependex de la vila 6 ciutad 
en cual districte està. Aldea. Pagus. 
Hameait, ^■dla^'•. Borgo. casalc, villag- 

ALDEA, NA. adj. Lo natural de alguna 
ildea. Aldeano. Paganus. Illlagrois , 
caiiwagnard , paysan. Borghiauo. vil- 
I anello. 

AT,niIl";.\Il. s in. L'í seda que rodeja ex- 
teriorment lo capoll del cuc de seda, la 
mal sempre e.t mès basta, /fdacar. Se- 
ricuui boinbicio capsulam circumtegcns. 
fia soie exte'n'ewe et grossière du r.o- 
ron: conlillet , strasses , rondcletta. 
l?orra di seta. 

Al.DlTF. s. ni. ant. catúfol. ALE 

AiDUF. ant. pandèro. 

ALDUFER, RA. s. m. y f. aut. Tocador 
de paudèro. Adufero. Tympanorum 
pulsator. Joueur de tainbour de basaue. 
Sonator di cembalo , o di tamburello. 

ALDÜFR.VBAL. s. m. aut. pandèro. 

ALE. s. m. Lo aire que despedes lo ani- 
mal per la boca cuand respira. Alien- 
lo. Halitus. Haleine. Alito, alena, fiato, 
leua , respiro. 

NO FA ux .4LÉ Dii AIRE. fr. al) que se ex- 
pressa que es cuasi imperceptible lo 
aire que corre. No hace , no corre un 
pelo de aire. Nec uiinimus flat ventus. 
// ne fait pas un le'ger souffle de \'enl. 
íNon tira un soffio d' ària , un fiato di 
venticello. 

PuniR LO ALfi k ALGÚ. ÍV. Fcr mal olor lo 
aire que dcspedes. per la boca una per- 
sona cuand respira. Hedcr ú oler mal 
la boca d alguna persona. Ilalitum t'e- 
tere. Puer V haleine. Puzzare, putirc , 
feterc I' alito. 

ALEliRA. s. f. Instrument de ferro ab dòs 
talls mòlt fins y torts per la punta , del 
cual se servcxen los cirurgians y me- 
ncscals pera descubrir y rascar lo crà- 
ueo, v registrar si bi ba en èll ruptura 
ó contusió. Legra. Scalpruin cliirurgi- 
cum. Trepan. Trapano. 

ALEORVD, D.V. p. p. de alegrar y ale- 
GRARsr. Alrgrado. 

ALEGUADÒÍ5 HE l.LU.MS. Una llenca 
llarga de paper retort, que servex pe- 
ra avivar las llums torcèiid lo ble. Ale- 
grador. Foitilis cliartula escuticndo el- 
lychnio, excitando luiuini. Morceau de 
papier a\'ec Irijucl on arrange la mcchc 
d'wie rhandelle , afin quelle donne plus 
de l•imih-e. Pezzo di carta avvoltolata 
per racceuder il lume. 
ALEí.RAMÈNT. adv. mod. Ab alegria. 
Alegrcmenle. Alacriter. GaicmcíU . 
joyeusement. Allegramentc. 

ALEGRAMENT. VeU vulg. tcrrit. AHrR. 

ALEr.RANSA. s. f. ant. alegria. 

\LF.(VRAR. V. a. Causar alegria. Alegrar. 
I•lvbilarare. Égayer , re'jouir , donner 
dr la joie. Ralle^rare, divertiré, rl- 
creare, tener allegro, allegrare, appia- 
cere, dar diletfo. 

4LEGRARSE. Y. x . Rébref ó sentir alegria. 
Alegrarse. liSfari. Se re'joidr, s'cgayer, 
avoir de la joie. Sollazzarsi, ricrearsi, 
gioire, rallegrarsi, divertlrsi, giocon- 
darc. ALE 
AiEr.R\n«E. nnt. Gamlir ilc alguna cosa, 

com [trivilcgi, ("\enipcui, ctc. Gozar. 

l'otiil, l'nii. Jfliiir , poise'der. GoAcïe ^ 

pi•ísc'ilcie , (riiirc. 
ALI'.C.R \ ll•l-. s. UI. aiit. Ai.EGBÍA. 

ALÈ(il{E. S. UI. aïll. .M.EGRIA. 

ALKr.nE. adj. Joyòs, content. Alegre. Ala- 
cris, lajtus, hilaris. Joyrux , gai ^ re- 
jnití, content. Allegro, giocoiido , lieto, 
gajo , IV'staiite, couteiito , giojoso. 
ALÈr.nE. Se. aplica ;i la persona <[uc tè ale- 
gria pi'r liaber hcgucl vi ú altres licors 
al) algun (íxoís. Alrgre. Vino calesct'Ms, 
vini Taïtitià gesticns. Gris, gai par Ic 
{'in. Jjriilo , ouiscli ro. 
AifenRE. inet. Se dia de las cosas inanitna- 
das, rpie per sa vista agradaWc causan 
alegria , com casa alï;gre , campinya 
ALEGRE. Alegre. Alacris, Ixtus. Gai, 
riant , rc'joui.ssanl , agn'al/U: Ridcntc , 
va£;o, aiiieno, gradevole. 
ALEGRE, met. Se diu dels colors inès vius y 
asradables à la vista , com es lo encar- 
iiad , verd , blau de cel , elc. Alegre. 
Alacris, vividus, gratus. ViJ , gai, en 
parlant des coideurs. Vivo, vivacc, ac- 
ceso. 
ALEGRE, met. Fausto, í'elis, favorable, com 
noticia ALEGRE. Alegre. Faustus, loetiis. 
Heureii.r , fas'orahle. Fortiinato , t'elicc, 
avveuturato, l'austo, ventiiroso. 
ESTAR alííc.re. fr. Tcnir alegria per baber 
begud vi ó altres licors ab algun excés. 
Alegrarse. Vini la'titià gestire. Se gri- 
ser , noyer son chagrin dans le vin. És- 
ser brillo, alqiianto alto dal viuo. 
ALEGPvIA. s. r. Jubilo, contèoto del ani- 
mo. Alegria. Alacritas, Istitia, gaudium, 
bilaritas. Gaiele', joie, re'jouissance , 
allegresse. AUegrezza , letizia , gioviali- 
tà , allegria, gajezza. 
ÀLEGRÍA. Planta de ui> peu de alsada , que 
tè las camas y l'ullas plenas de peiussa y 
la flor blanca , y fa una capseta , dins de 
la cual bi ba cuatre llavors ovaladas , 
coniprimidas y grnguencas. Alegria, 
ajonjoli, aljonjoU. Sesanium orientale. 
Se'same , jiigoline : plante. Giuggiolena, 
sesamo , sisamo. 
SALTAR DE ALEGRIA, fr. jManifestar ab ex- 
trems I' alegria interior que se tè. Dttr 
salt os de alegria , ó de contenta. Px^se 
Isetitia saltaré, exsultare. Sauter de 
joie. Tripudiare. 
ALEGRiSSIM, MA. adj. sup. de alegre. 
Alegrisiïno. Laetissimus. Trcs-gai , très- 
TOM. I. ALE 89 rianf, Irès-cnnient. Lietissimo, giocon- 
dissimo, moltó allegro, gajo assai. 

ALIÏGRO. s. in. Mús. L'n dels moviments 
i'undamentals de la imísica , que equi- 
val à viu ó alegre. També se dóna est 
nom à la inatèxa composició ; y axí se 
diu que locan ú cantaii un alèguo. Ale- 
gro. Modtis celerior et hilarior. Alle- 
gro: monveinent %>if el gai. Allegro. 

TENIR LOS ALE(ÍR01S. fr. fam. estar 

ALEGRE. 

ALELAD, DA. adj. (pie se aplica d la 
p('i•sí)na que so ba tornad lela. Alelado. 
Inl'atuatus. Ili-heh', sliif'ide. Stupido, 
incllone , l)igbellone. 
ALI'XÜYA. s. 1'. Veu liebrca f(iie signifi- 
ca ALABAU À DÈu. Alehiya. Alleluia. Al- 
Ic liiia. Alleluia. 
\LELuvA. Herba, lljula. 
ALEi\L\NDA. s. f. Rail usad en Espanya 
on dlfeiènts temps. Alemana , alenian- 
/lii. Veteris tripudii bispanici genus. 
Allemande : esplíce de danse. Danza tc- 
desca. 
ALEMANY, A. adj. Lo natural de Ale- 
mania, ó lo que pertany íi ella. Alc— 
inan. Germanus. Allemand. Tedesco. 
ALEMAXY. s. m. Lo Idioma alemany. Ale- 
man. Gcrmanorum lingua, sermó. Al- 
lemand. Lingna tedesca. 
ALENA. s. f. instrument que se compon 
de un ferro prim, de dòs à tres pulga- 
das de llarg, un poc còrvo, ab una 
punta aguda, y de un màneg de fusta, 
de que se servesen los sabaters y altres 
oficials pera foradar, cusir y repunlar. 
Lesna , alesna, subilla. Subula. Alénc. 
Lesiua. 
ALENADA, s. f. L'acció v efecte de des- 
pedir lo alé. Vaharaila. Halitíis emis- 
sió, Sou[fle , halene'e. Alenamento. 
ALENAR, v. u. Respirar ó despedir lo 
alé. Alentar. Respiraré , spirare. Res- 
pirer. Alitare , alenaré. 
ALE N'DAR. v. n. ant. Respirar fort. Re- 
sollar. Anbelare. Souffler , respirer 
avec bruit. Respirar con afl'anno. 
ALENDAR. s. m. aut. Rcspiració forta. i?i?- 
suello. Anbelitus. Hakine , respiraJiori 
forle et pressc'e. Alitare, fiato, respiro 
con affaniio. 
ALENEGARLE. adj. ant. Lo que llisca 
fàfilinent. Deleznahle , resbaladizo , /«- 
hrico. Luliricus. Clissant, qui e'c'iappe. 
Stlrucciolante. 
ALENEGAMÈNT. s. m. ant. L'acció de 

12 


90 ALE 

lliscar. Reshalon , resbalamienlo , des- 
liz , deslizaniienlo. Lapsus. Glissade. 
Sdrucciolamento. 
ALENEGARSE. y. r. ant. Lliscar. Res- 
balarse , deslizarse , escurrirse. Libi. 
Glisser. Sdrucciolare. 
ALENS. s. m. ant. alé. 
ALENT. s. m. ant. .ílé. 
ALENTAD, DA. p. p. de alentar. Jlen- 

tado. 
AiENTAD. adj. Auimòs y valent. Alentado. 
Fortis, sti'enuus. Courageux , valeti- 
reux , vaillant. Coraggioso, valente, 
bravo , prode. 
ALENTAR. V. a. Animar, estorsar, douar 
vigor. Se usa també com recíproc. 
Alentar. Auimo vires, robur addere. 
Enhardir , eiiiourager , aninier. luco- 
raggiare, riiicorare, inaaimire, avva- 
lorare. 
ALE.MORN. adv. aut. entorn. 
ALEP DE MOLÍ. s. m. Cilindro verti- 
cal, ab mòllas piletas liorissòutals en 
forma de roda, las cuals impcl-lidas per 
la corrent de l'aigua dòiiau moviment à 
la pedra superior del molí. Roilezno.Cy- 
lindrus coclilearibus qiiibusdam ins- 
tructus in niolctrinis. Rotie u atibes d'un 
rnoidin à eau. Ruota di mulino con pa- 
le o aliette. 
ALERT.\. s. f. Lo avis que se dònan las 
centinèilas unas à altrjs per no ador- 
niirsc. Alerta. Heus, eia, vigila. Alerte! 
All' erta. 
ESTAR ALERTA, fr. EstaT ab vigilància. Es- 
tar , ú andar alerta. Vigilem esse. 
Ajoir t'ceU ait giiei. Stare a occbio te- 
so , all' erta , spiare. 
vÈs AiEP.TA. cxpr. ab que se amenassa a al- 
gú, ó se li la entl'nidrer cjue estd expo- 
sad à algun perill ó càstig. GiidrdtUe 
del diahlo. Cave. Prends garde à tot. 
Badate a voi. 
ALET. s. m. Se diu de la persona astuta 
y dissimulada. Pajarraco , pua. Calli- 
dus, valer liomo. Pcrsonnc rusce ; Jin 
matois. Volpone , cattivello. 
ALETA. s. f. diiri. de ala. Aleta, alilla , 
alita , alica. Pennula. Aileron ; petite 
aüe. Alietta. 
ALETA. Ala de pèx. Aleta. Pinna, pinnula. 
Nageoire: aileron de poisson. Aletta, 
pinna de' pesci. 
FER l'aleta, fr. Móurer los aucclls las alas 
mantenindse en lo aire sens apartarse 
del siti en que estan. Cerncrse. Crcbro ALF 

alanim motu aves veluti peudulas con- 
sistere. Planer , en parlant des oiseaux. 
Librarsi su 1' ali. 

FÈR l'aieta. fr. met. y fam. Acudir lo pre- 
tendent de alguna senvòra als paratges 
ahònt aquesta se troba , per lograr de 
sa vista y mostrarli sòn afecte d obse- 
qui. Haccr la riieda. Ibi adesse^ ea loca 
adire amasium , quae illa , quam diligit , 
adit. Fre'quenter quelque Heu pour i'oir 
sa bien-ainie'e. Vagheggiare. 

ALETAR. V. a. ant. Donar mamar. Ate- 
tar. Lactaré. Allaiter. AUattare. 

ALEVOS, A. adj. Lo qui comet alevosía, 
(i l'acció feta ab ella. Ale•.'oso. Infidus, 
perfidus. Traítre. p.-r/ide, déloyal. Tra- 
ditoie. perfulo, misleale. 

ALEV(3SA.MÈ.\T. adv. mcd. Ab alevosía. 
Alcvosamenle. Perfidè. Perfidement. 
Porfidamcute, felloneseamente. 

ALEVOSÍA. s. f. Traició, iníulelitat, ma- 
quinació cautelosa contra algú. Ale\•o- 
sia. Proditio. Perfidie , trahíson , infi- 
de'lite'; machination secrète. Tradimen- 
to, infedeltà, perfídia, malvagità, mi- 
sleanza. 

.\LEXA.\DRI. adj. (pie se aplica al vers 
de catòrse síl-labas , dividid en dòs be- 
mistiipiis. Autiguamcnt se usi esta clas- 
se de versos en la poesia castellana , y se 
anomenà axí per haberse escrit en "ells 
lo poema de .'Vleiandre. Alejandrino. 
Alexandriuus. Alexandrin. Alessan- 
driuo. 

ALFABAGA. s. f. ant. alfàbrega. 

ALKABEGA. S. f. ant. ALFÀBREGA. 

ALFABET, s. m. abecedari. 

.ALFAlíETlC, CA. adj. Lo que pertany 
al alfabet. Alfabe'tko. Ad alpbabctuiii 
portiiiens. Alphabe'tique. Altabetico. 

ALFÀBREGA, s. f. Planta annual, pobla- 
da de ramas y fullas, de un verd mòlt 
l>ouic, de la cual se cuiti van varias es- 
pècies per la fragància que llansau. Al- 
btdtaca , alfàbega. Ociuium , vel ocv- 
nuíin. Fabrègue. Clinopodio. 

.\LFAC. s. m. Banc de arena que se for- 
ma en las costas del mar, j ea la boca ó 
entrada dels rius ó ports, com los al- 
facs de Tortosa. Alfaque. Svrtis. Banc 
dl' siihle. Secca. 

ALF.VLS. s. m. Planta, espècie de melga 
que crèx raès ó mdnos segons lo terreuo 
cu que se cultiva: comunmènt no passa 
de cuatre palms; las sèvas fullas estan de 
tres eu tres, y las flors se componen de ALF 
cinc fullas. Es un mèiijar mòlt saluila- 
l)l(' y fresc pnra las caballcrías. Alfaljdi 
íilfàlfc. Medica , mcdicago sativa. L•i- 
zrriie. Cedraiignla, crba niíulica. 

ALFANRT. s. m. l'spccie de falcó, de co- 
lor hlaiiquiíiòs ah pies pardos, lo cual 
amaiisad serves pera cassar altres au- 
eèlls. Alfaneqae. Falco laiiarius. Crc'cc- 
rrlle. Clieppio, acertello, fottiveiito. 

ALFANGE. s. in. Anna blanca, aínpla, 
curta y còrva, que tè tall sols per un 
costat. Alfdiije. Acinaces. CoiUelas ; aii- 
che ; ciinelrrrr : sabre, court , largCi ei 
recow'be'. Seiinitarra, squarcina. 

ALFANGE OHAN. AI.FANJAS. 

ALFANJAS. s. m. anm. d(! alfanoe. Al- 
fitnjoii , nlfanjazo. Grandior' acinaces. 
Augiiienlalif d'alfange , coiilclas. Sci- 
niitarrone. 
ALFAQüi. s. m. Lo doctor ó sabi de la 
Uèy entre los moros. Aljaqni, tnlisinnn. 
INIaliometana? legis doctor. Fakir. Spe- 
7.ie di Di^rvis. 
AEFARDÓ. s. ni. ant. boiandèra. 
ALFAYATF.. s. m. ant. sastre. 
ALFENYIC. s. m. ant. P^sta de snrre 
ainassada ab oli de ametllas dòlsas. Aljt'- 
íi'fiue. Massa è saccbaro et amvgdala- 
rum oleo confecta. Pdle faite avrc du 
sucre et de l'hidle d'amandes douces. 
Pasta iuipastata cou zuccbero ed olio di 
niandorle. 
ALFERES, s. m. Milic. Subtinènt de ca- 
ballería. Alfe'rcz. Pra;fectus castrensis 
inferior. Eiiseigne. Alfierc. 
ALFIL. s. ni. ònrtL. 
ALFOLliES. s. f. ant. sisigrèg. 
ALFOLl. s. m. Lo niagatseni de la sal. Al- 
foli. Apotheca salaria. Gahelle. Granajo 
del sale. 
ALFí^NDECH. s. in. ant. Cisa pública 
, destinada pera la compra y venda de 
blat. Allióndiga. jEdes pnblicx luerea- 
luTx frumentariaeexercendie. ILdleJon- 
diijiie. Piazza, mercato, bruletto. 
ALFt)N.SO. s. m. Pès.. fersega. 
ALFORJA, s. f. Espècie de talega que 
forma ;í cada extrem una liòssa gran, 
per lo regular cuadrada, en que se re- 
parties lo pes pera portarlo mès còmo- 
dament. Se usa mès comunament en 
plural. Alforja. Mantica, pera. Besace. 
Bisaccla, carniere. 
AiFoRjAs nE pÈtL. pi. Las de cuiro que usan 
los viatjans. Bizazas , hiazas. Mantica 
pellicea. Sacoche , besace. Blsacce. ALO 91 

ALFORJET.'V. s. f. dim. de AironjA. Al- 
forjitla, alforjita, alforjuela. Mantlcu- 
la. Pi•iiic besdcr. Uisaccina , carnicrino. 

ALF(JKRAR. v. a. anl. Donar llibertat al 
esclau, .■ihornir. .Manuniittere. Ajfran- 
cliir un rsfldve. Alfrancare. 

ALFORRAT, DA. p. p. de ai.forrar. 
Alinrrddo. 

ALFORRF, RA. adj. ant. Lo qui es lli- 
bre, Y .'intes era esclau, llorro , inanu- 
miso. Manumissus. Libre^ dJfranchi.Lx- 
berto. 

ALGA. s. f. Herba mòlt lleugera que se 
cri;i en lo mar, v en los rius ;, safaretjs 
y pous. La niatl'xa aigua I' arranca lii- 
eilmènt , y va per sobre, fivz , alga. Al- 
ga, ulva. Algiie , fuciïs , varec. Alga, 
àliga. 

ALGA LI A. s. f. Substància resinòsa , de 
consistència de mel, de color grog bax, 
de sabor un poc acre, y de olor aromà- 
tic fort y semblant al abnesc. Se trau 
de una bossa que tè à la bora del ano 
lo gat de algalia. Algdlia. Zibetbum. 
Civiiie. Zibetto. 

Ai.GVLiA. Cir. Espècie de proba un poc 
eonveía, vuida v foradada per los cos- 
tats solament , de la cual .se servexen los 
facultatius pera las operacions de la bu- 
fa, especialment pera donar curs A la 
orina en las retencions de "ella. Algalia. 
Fistula cbirurcica. Al"alie. Tenta scan- 
iiellata. 

ALGARABÍA. s. f. Confusió de crids de 
varlas persònas que pailan tòtas à un 
temps. Algcirahid. ïumultuarlus cla- 
mor. Cluirivari. Cbiasso , stiamazzo, 
liaccano. 

ALGARADA. s. f. ant. Avalot gran cau- 
sad per algun tropèll de gent, y de or- 
dinari psr la cuadrilla de caballen'a que 
acometia improvisaniènt al eueinig. Al- 
gíirada. Tumultus, bostllis clamor. 
líiirlemens. Urio , urlamento. 

ALÍíERRA. s. f. Part de la matemàtica 
que considera la cuantitat, ja sia conti- 
nua ó discreta , del niodo mes general 
que se pod considerar , servindse pera 
representaria de las lletras del abeceda- 
ri , com signes mès universals. Àlgebra. 
Àlgebra. Algèbre. Àlgebra. 

ALGEBRAIC, ca. adj. Lo que pertany à 

I' ílgebra. Algebraico. Ad algebram per- 

tinens. Ce qui appartienl à l' algèbre. 

Algebraico. 

ALGEBRISTA. s. m. Lo qui està instrulcl 92 ALI 

en 1' àlgebra , una de las parts de la 
inateniítica. Algebrista. Àlgebra peri- 
tus. Algébrisle. Algebrista. 

ALGEPS. s. m. ant. guix. 

ALGORFA. s. f. ant. golfa. 

ALGOTZILAT. s. m. ant. L'ofici de agu- 
sil. yílguaztlazgo. Acceiisi muiius. Ser- 
genlerie. Ufficio di sbirro. 

ALGETZIR. s. m. ant. agusil. 

ALGÚ. pron. iudef. ab (jue se significa 
vina persona indeterminada. Alguieii. 
Aliquis. Quelqii'un , qupL•/ue personne. 
Qualcbeduno, (|ualcuno. 

ALGUAZIR. s. m. ant. agusil. 

ALGUIRANDO. s. m. ant. Lo regalo que 
se fa per Nadal. Againuldo. Strena. 
Etrennes. INLincia. 

ALGUN, NA. adj. que se aplica iiideter- 
ininadamènt à una persona ó cosa res- 
pecte de niòltas. Algun, alguno. Ali- 
quis. QtieL•iituii. Alcuuo. 

ALGUN TA.XT. mod. adv. Un poc, col- 
com. Algun tanto. Ali([uantiiin, nonni- 
liil. Quclrjue peu , un peu. Ün poco, al- 
quaiito. 

ALGUTZIR. s. m. ant. aoi ^l[.. 

ALHENYA. s. ni. ant. olivkila. 

ALL s. tn. Eu lo jog de secansa .se anome-» 
nan axi dòs cartas de un matè\ punt ó 
figura. AU. Sors qua;dam in chartaruni 
ludo, secansa apud nos dicto. Terme 
dans cerlaiii jeu de caries. ïeriniue 
d' un giuoco. 

ALLVCRA. s. f. ant. ictericia. 

ALLVD, DA. p. p. de aliarse. Se usa 
tdmbt,' coïn substantiu. Aliada. Fccde- 
ratus. ConfeUere'. Alleato, conl'ederato. 

ALLVNSA. s. f. Unió ó lliga, que en vir- 
tut de un tractad fòrnian entre .sí los 
prínceps ó cstads pera del'ensarse de sòs 
ó pera ofíMidrerlos. Alianza. 
Alliance. Alleanza , liga , con- 
t'cderazione. 

AiiA^SA. Pacte, convenció. Alianza. Pac- 
tum, convcaúo. Pacte , con\/enlión. Pat- 
to, accordo. 

Al•LMSA. Connexió ó parentiu cimln't per 
via de casament. Alianza. Affinitas. .//- 
liance. Alleanza , parentado. 
AMANSA. Lo auèll ó tumbaga composta de 
dòs , cnllassadas ó encadenadas entre sí. 
Ne hi lia de una sola pèssa, ab dòs 
mans grabadas, que represfeutan 1' ac- 
ció de eucaxar. Union, concòrdia. An- 
nulus sic dictus. Union: sorte d'anneau. 
Alleanza, enemigs 
Ftcdus. ALI 
ALL\RL\. s. f. Planta de 1' alsada de uu 
peu , que tè las fuUas de figura de cor, 
las flors blancas v petitas, y dóna per 
fruit una tavelleta plena de llavors mòlt 
menudis. Tòt ella fa una fortor sem- 
blant à la del all. Aliaria. Alliarium. 
Aliaire , alliaire. Scordeo, aïllaria. 

ALL\RSE. V. r. Unirse ó col-ligarse en 
virtut de uu tractad los prínceps ó es- 
tads uns ab altres pera defeusarse de sòs 
enemigs ó pera oleudrerlos. Aliarse. 
luire Ibedus, consociari. S'allier. Con- 
federarsl , collegarsi. 

ÀLIAS. adv. llatí, que se usa en catald ; 
significa de altre modo 6 per altre nom, 
com lo Dr. Vicens García, àlias lo rec- 
tor de Vallfogona. Àlias. Àlias , alio no- 
raine. AiUrement , aulrenient r/iV. Àlias. 

ALICACABL s. m. Planta de arrels llar- 
gas, plenas de luisos v retortas; tè las 
rainas beriiiellas, de un peu de llarga- 
i•la, ab un poc de pelussa, y fa un fruit 
semblant à la cirèr.T , ple de llavors xa- 
tas y blanquuiòsas. Vejiga de perro. So- 
lanurn vexicarium. Espcce de solanuni 
i'esicatoire. Solauo a vesciche. 

ALIG.VNTÍ, NA. adj. Lo natural de la 
ciulad de Alicant. Alicantino. lliiciauus. 
n'Alicanle. Alicantino. 

ALICATAS. s. f. pi. Espècie de esteiiallas 
ab puntas mòlt pètitas y de diferents 
figuras, de (jue se servexen varlos ar- 
tifices en übias meuudas y delicadas de 
tota classe .de mèialls, ja pera retór- 
cer 6 caragolar los fils, ja per assegurar 
las pèssas pètitas que voleu llimar, ó ja 
pera col-locarlas en los seus puestos, y 
altres usos. Alicale^. Parvse forcipes. 
Pinces. Tanaglicttc. 

ALIGIENT. s. m. Atractiu li incentiu. Ali- 
ciente. Incitamcntuni, invitamentuni, 
invitatio , stimulus. Motif , aiguillon , 
mohile , allrail. Esca, stiinulo , incita- 
inento, spronc. 

.XLK^ORN. s. in. Animal semblant ;i un 
caball petit, de color pardo v bonic, 
que tè una sola lianya , segons lo des- 
criuen los historiadors v poetas. Los 
naturalistasdònan alguna vegada lo nom 
de alicorn al rinoceront, que el'ectiva- 
mlmt no tè mès que un corn v lara ve- 
í^ada dòs. Unicornio. Unicornis, niono- 
ccros. Licoriie , unicornc. Liocorno , 
iinicorno. 
ALICUANTA. adj. Se diu do cada una de 
las parts que uo 2>odcn ser contingudas ■▼• ALI 

ciaclamòiit en Ull tòt, anoineiiaiitlse axí 
per contraposició <l las que podeu ser- 
Iio. Alimanta. Aliquanta. Jliquante. 
Aliquanto. 

ALICUOTA. adj. que se aplica à la part 
continguda eiactamèiit en un tòt cert 
niíinero de vegadas. Alknota. Alicuota. 
Alinuotc. Aliquoto. 

ALIDADA. s. f. Geoin. Lo regle movible 
<[ue serves en alguns instruments geo- 
mètrics y astronomies pera amidar los 
dnguls. Aliílíida. Regula versatilis. Ali- 
dadc. Alidada , indice. 

ALIENACIÓ. S. f. ENAGENACIÓ. 

ALIENAD , DA. p. p. de alienar. 

Ai.iENAD. ad), inet. p. us. Transportad, 
fora de sí. Enas^nxado. Sensibus ;il)s- 
tractus. /ïizví, chartne. Estatico, rapi- 
to, stordito. 

ALIENAR. V. a. enagenar. 

ALIFAFA. s. i". Butllofa ó tumor iicuco 
que se forma eii las sefrajas de las ca- 
balcaduras, y de que» hi ha varias es- 
pècies. Alifafe. Tumor aquosus in cru- 
rlbus jumentorum euascens. Courhe. 
Corba. 

ÀLIGA. s. f. Aucèll de rapinya, comun- 
mènt de color rotj encès y de vista 
perspicas, que excedex à tots los de- 
més en forsa y en la rapidesa del vol. 
àguila. Aqnila. Aigle. Aguilà. 

ÀLIGA. La insígnia pinncipal dels exercits 
romans. Aguilà. Aguilà. Aigle. Aguilà. 

AtiGA bòroa. La que degenera de la seva 
espècie , y tè mi^nos fursa y i^apidcsa en 
lo vol. Aguüiuho, dguilii bastarda. 
Aquila deg.iner. Aiglon , auhrier. Pi- 
gnardo. 

ÀLIGA PEscADÒRi. Aucèll de rapinya, de uns 
dòs pons de llarg, que tè la esquena de 
un color pardo, y lo ventre blanc, lo 
bèc corvo y mòlt fort, ax.í com las un- 
glas y los dits dels peus unids ah una 
membrana en tota la mitat de la seva 
llargària. Se anomena axí perquè ab la 
seva vista agudíssima descubrex los pè- 
xos del mar y tirandse sobre las aiguas 
y cabussandse los trau ab las unglas. 
Ilalielo. Falco halixtns. Balbuzard. 
Falco pescatore. 

ÍLiG\ RE\L. La major entre tòtas las de la 
seva espècie. Aguilà real. Regius ales. 
Aigle royal. Aguilà reale. 

ALicA TRENCALOS. Especie dc falcó , que tè 
un color ceudi'òs, lo pit clapad de ber- 
mell y las camas grogas. Es autèll de ALI 95 

passa , y sols en lo ivorn permanex cii 
Espanya. Atahorma. Falco pvgaigus. 
Jean-lf-hlanc , aigle (jueue blanchc. 
Sorta tli íalcone. 

DONARSE k LAS Ài.iGAS. fr. fam. Eufadarsc 
mòlt, irritarse. Darse d perros. Fren- 
dere. Fri-'niir de rage , se inettrc eiij'u- 
rie. Dar de' pugni in cielo. 

SERNT. l'Àliga. Ir. met. y fam. que se usa 
pera ponderar 1' habilitat, comprthen- 
sió V destresa que algú tè en algun art, 
facultat ó ciència. Ser burn sastre. Ap- 
primè industrium , solertem ingeiiiosum 
esse. Btre uii habile bnuinie. Esserc una 
àguila. 

ALIGOT, s. m. Lo poll de 1' àliga. Agui- 
lucbo. PuUus aquila;. Aigloii. Aguilotto. 

ALIGOT. ÀlIGA bÒRDA. 

AUGoT. En lo jog de secansa se anomenaii 
axí tres cartas de un luatèx punt ú fi- 
gura. Trinca. Sors ([luedam in cliarla- 
runi hido, secansa apud nos dicto. Ttr- 
me d'un Jeu de cartes. Cricca. 

ALIJAMA. s. f. ant. Junta de moros ó 
jueus. Aljaina- Juda;oruin aut mauro- 
itim ctetus. Rc'union des inaures ou des 
jiii/'s. Glietto. 

ALIMVRIAS. s. f. pi. ant. lluminarias. 

ALIMENT, s. m. Cualsevol cosa que ser- 
vex per alimentar lo cos. Alimento. Ali- 
mentum , pabulum. Aliíiienl , nourri- 
ture. Cibo, alimento. 

ALIMENTS, pi. Las assistencias que dòiiaii 
eu ilinèr los pares als fills, los posses- 
sors de patrimonis vinclads als seus 
germans ó al parent que es immediat 
successor. Alinienlos. Alimenta. Ali- 
ment , pension alimentaire. Alimenti. ^ 

ALIMENTAD, DA. p. p. de alimestau. 
Alimentació. m 

ALIMENTAR, v. a. Donar aliment, sus- 
tentar. Se usa també com recíproc. 
Alimentar. Alere , pascere. Nourrir , 
alimenler. Cibare, nodriré. 

ALIMENTAR. Subministrar ;i alguna persona 
lo necesari pera la seva manutenció j 
subsistència. Alimentar. Alere, susten- 
taré, alimenta prxbere. Entretenir. 
ÏNIautenere , far le spese. 

ALIMENTAR, mct. Parlaud de virtuts, vicis, 
passions y afectes del animo siguifio;i 
l'omentarlos , mantenirlos. Alimentar. 
Colere, excrcere, fovere. Alimenter , 
nourrir , fomenter. Nutrire, nutricare , 
alimentaré. 

ALIMENTARI, RIA. s. m. v f. for. La M 04 ALJ 

2>ersòiia que gosa de alimèuts senvalads. 
alimentis/a , alimentaria. Alimentarius. 
Pensioniiaire. Peiisionario. 

ALIIMEM'K'.l , CIV. adj. Lo que pertany 
al alimèat. Alimenticio. Aliuieiitarius. 
Àlimentaire. Aliïnentario : atteneiite 
aí»li alimeuti. 

ALÍNEVD, DA. p. p. de alixe\r. Ali- 
neació. 

ALINEAR. V. a. Posar cu líiiea recta. 
Alinear. Recto ordine collocarc, Jispo- 
iicre. Aligner, affiler. Livellare, dis- 

■ porre a linea rctta, far cordeggiare. 

ALINYAD, DA. p. p. de alinyar. Ali- 
fiado. 

ALirVYAR. V. a. Adornar, liermosejar. 
Alihar. Ornaré. Parer , orner , enjoi•i- 
ler. Abl)eUire, íregiare , affa7.zoi)are , 
ornaré, agcnzare. 

ALINYO. s. 111. Adorno, asseo, coinpos- 
tura. AliíiO. Ornatcis. Proprelc, orne- 
ment , parurr , ncttetr'. Abbellimeiilo, 
l'regio, ahbcllitura, ornamento. 

ALIOLI. s. m. Composició lèla de all-; pi- 
cads V oli. Ajiaceile. AUiatum ex olco. 
Ailla/le. Agliata. 

ALISADÜRA. s. i. ant. iliscada. 

ALLSAR. V. n. ant. luscar. 

ALU;il\. s. f. ant. a^pi. 

"ALIIIK \R. V. a. ant. \simar. 

ALlX'l. s. ni. At.ivio. 

ALIVI \D, DA. p. p. de AMVnn. Ali^iado. 

ALIVIAR. V. a. ünnar alivio (> descans, 
parland dels traballs y fatigas corpo- 
rals ó del .-ínimo. Alienar. Lcvare, allc- 
- vare , sublevare. Alle'ger ; adoucir ; 
sonlager ; délas.ier ; decharger. iVlleg- 
çerire, alleviare , sgravare, consolaré, 
soccorrerc, ralleviarc. 

ALIVK). s. m. Disminució del cansaci. 
fatiga ó mal corporal , y també de las 
penas ó afl'ci-iÒTis del animo. Ali\'io. Le- 
vamentum, levamen, animi relaxatio. 
AlLgement , soulagement ^ relàche , re- 
yna. AUcggerimento , alleggiamento, sol- 
lievo. 

AL.I\B \. BÜIRAC. 

ALJAMA. s. f. anl. Junta de moros ó 
jueus. Aljama. Judseorum aut mauro- 
rum coetus. Rémion de<: m,mre.<! ou des 
JiiiJ^. Radunanza di nioriocbrei. 

AUAMA. ant. Sinagoga de jueus. .4ljcima. 
Svnagoga juda-orura. Synagoguf. Si- 
nagoga: adunazione degli ebrei. 

AL.IÓFAR. s. m. aut. Nom que se d^>na- 
l)u à las perlas de figura irregular y co- .Vllcgaie. Alle- ALM 

munamènt mès pèlitas. Aljófar. Minu- 
tiores et inaequales margaritae. Semen- 
ce de perles. Seme d i perle. 

ALJOFRE. s. m. ant. auófat,. 

ALJOXOLR). s. ni. ant. Herba, alegría. 

ALJUB. s. 111. ant. cisterna. 

ALJÜBA. s. f. Vestidura morisca que usa- 
ren també los cristians espanyols. Atjw 
ha. Vestís arabica; genus. f'ètement 
maiire , que les espagnols portaient aus- 
si. AIjito moro usato a' tempi audati in 
Ispagua. 

ALJU\'AR. s. m. ant. parament de casa. 

AL-LEGACIÓ. s. f. L'acció de al-legar. 
Alegacion. Allegatio. Alle'gation. AUe- 
gazione, citazioiie. 

AL-LEGAD , DA. p. p. de al-legar. Ale- 

grido. 

AL-LE(ïAR. A-. a. Citar, portar a sòn fa- 
vor algun dltxo, ei-emple ó altra cosa 
que proba lo intent proposad. Alegar. 
Adducere pro se testiinonium. .-///rífiící-. 
.Mlegare, citaré, produrrc 1' altrui au- 
torità. 

AL-LEtiAR. for. Portar lo advocad Uèvs, 
autoritats v rabòns en defensa del dret 
del sèu client. A/egar. 
guer. Allegare, csporre. 

AL-LEGAR. Fèr meiicló de alguna cosa, ci- 
taria. Alcgar. Commemoraré, rcceiicc- 
re. Citer. Produrre, addurre, citaré. 

.4L-LlXíAT. s. m. for. Lo escrit en que lo 
advocad exposa lo que eoiuluex al dret 
de la causa ó part, que defensa. Ale- 
galo , alegacion. In seriptis allegatio. 
Facliim , plaidoyer. Atti , allegazioni , 
difesa, aringa, discorso d' un avvocato. 

.■\L-LE(V()IUA. s. f. Figura retòrica, la 
ciial consta de metaforas continuadas. 
Alegoria. AUegoria. Alle'gorie. Allego- 
ria. 

AL-I.EOÓRIC, CV. adj. Lo que pertany 
ii r al-legoría <» la compren. Alegòrii o. 
.Mlegoricns. Alle't(ori(jur. .\llegorico. 

AL-LÉGÚU1CA.MÈ.\'T. adv. mod. Ab al- 
legoría ó en sentit al-Iegóric. Alegóri- 
cameníe. .\llegoricfe. AUe'goriquement . 
Alleí;oi•iramcntc. 

AL LIC-ACIO. s. f. Físic. Mescla, unió ó 
incorporació de una cosa ab altra. Ali- 
gacion. Alligatio. Alliage. Lega, lega- 
"tia. 

ALM\DRAB\. s. f Lo filat ab que -sc 
pescan las tunvinas. Alntadmha. Reté 
quo capiuutur tlivnini. Conibrière. Reté 
(la pig!i<r tonui. ALM 
ALMANAC, s. m. La distriluiciü tiel any 
p^t mòíos y íli;is , ah noticia ile las lòs- 
tas, vigilias, lluiiacüiiis y altras cosas 
pera lo goberii ecclcsiàstic y civil , v 
tainix? lo paper que coiitó esta distrihii- 
ció. Àlmnnciiiue, almanac , calendario. 
CaleiiJai•lum. Almanach , calemlncr. 
Calcnilariü, calciidaro, almauacco. 
ALMANCO. adv. k lo ménos. 
ALMANGONAR. v. a. ant. ENMAXc.nAn. 
AL^L^^ORA. s. f. Mescla natural de alú- 
iiiina y altras tcrras al> óíido rotj de 
lerro <jue li dóna lo color mes (i nie'nos 
cuces à proporcií) de la cuantitat (jue 
conié. Alniagrc, almagra , abnazarron, 
almdnguena. Oxidiiin rubrum ferri, ru- 
brica. Rabriqae: íerre rouge. Rubrica, 
sinopia. 
ALMÀNGUENA. s. f. ant. almanorv. 
ALMA.RRAXA. s. 1". ant. morhatva. 
ALIMAR TECH. s. m. ant. litargibi. 
ALMEDROT. s. m. ant. almodroc. 
ALMENOS. adv. k lo mé.nos. 
ALMENYS, adv. ant. À lo ménos. 
ALMESC. s. ni. Substància concreta de 
color pardo l'òso y mòlt olorosa que se 
trau de una liòssa que tè prop del liom- 
brígol lo cuadrúpedo anoraenad des- 
niíiii , que se cria en 1' Àsia. Alinlzcle , 
niii.sco. Moscluis, mosclium. Musc. Mu- 
scliio , niusco. 
ALMIBAR. s. m. Lo sucre disolt en ai- 
í^ua y cuit al fog lins ([ue adquirex la 
consistència de axarop. Almibar. Sac- 
cliarum liquatum. Sirop. Sciroppo, sci- 
loppo, sirojipo. 
ALAIIRALL. s. m. ant. almirant, en la 

primera accepció. 
ALMIRANT. s. m. La persona que en las 
cosas de mar tenia jurisdicció ab mer 
y mixto imperi y ab niando absolut so- 
bre las armadas , vaxèlls y galeras. .41- 
miraiile , alinirante de la mar , almi- 
rante mayor de la mar. Classis mari- 
timE proetor, prafectus. Amiral. Am- 
miraglio. 
AiMiRANT. La persona que mana 1' armada, 
escuadra ó ílota desprès del capità ge- 
neral. .-///«/írtHíe. Classis legatus, secun- 
dus à duce. Amiral. Ammiraglio. 
ALMIR.AY. s. m. ant. almirant, en la pri- 
mera accepció. 
ALMODROC. s. m. ant. Salsa composta 
de oli, alls, formatge v altras cosas ab 
que se assahònan las alberginias. Almo- 
drole. Lloret um. Sauce faiíe a^-cc de ALN í)"; 

l'hudr, de l'ail , etc., poiir Ir.s aiU/irí;i- 
rirs. Iiitingdio pclle petronciane. 
ALMOINA, s. I. La caritat que se fa per 
ainór de l)èu pera socórrer alguna ne- 
cessitat. Limosna. Stips , eleemosyna. 
Auniúne. Liniosina. 
l'almoina cuand la faràs, >o mires à OL'I 
LA fas. ref. que ensenya que lo l)è se lia 
de fòr sens fins particulars. /Jaz bicn y 
no mires ú no cates d qiiien. Egenti qui- 
cumque ille sit, benelac. Un bienjdil 
a\'ec arricre-pcnse't' , n'est pour ricn 
romplc'. Si dee far la liinosin.i colla 
borsa e non col bossolo. 
AL.MOINKR. s. m. CAPTADOR. 
ALMoi\ÈR. Lo qui fa almoina. I.imosnero. 
Eleemosyna; pra;bitor. Awiwnier. Cari- 
tatevole. 
ALMonKR. Lo c[ui està destinad en los pa- 
lacls dols rèvs, prelads ú altras persò- 
nas pera distiibuir las almoinas. Liinos- 
ncro. Regiaruin in egenos largitionum 
pra,'fectus. Aiiinonicr (Grandj. Limosi- 
niere, cappellaiio. 
ALMORSAR. v. n. ant. esmobsar. 
ALMOSTA. s. f. La porció de cosas me- 
nudas y no líquidas, com gra y altras 
llavors, que cab en las dos mans juutas 
V posadas en forma còncava. Almuerza. 
Quanti'im semiuis, alteriusve rei simi- 
lis amba; vola; coniplccti possunt. ,/oin- 
te'e. Giumella. 
.\L;\1UD. s. m. ant. Mesura castellana de 
grans, com són blat, ordi, etc, y de 
frnitas secas, com avellanas, castanyas, n 
etc, que en unas parts correspon à mit- 
ja fiïnega, y en altras à la duodécima 
part de esta. Almiiil. Aridorum meusu- 
ra minor qusB meusura: maxini,T,ya/ií- 
gii apud liispanos dicta" , iu quibusdam 
provincüs duas, in quibusdam duode- 
cim partes capit. Mesure de grains ei 
de fruits. Misura pelle biatle e pei 
frutti. , 
ALMUGÀVER. s. m. En la milicia anti- 
gua lo soldad de una tropa escullida y 
mòlt destre en la guerra , que vivia en 
los boscos y camps, v s'empíeaba en fèr 
entradas y surtidas en lo pais enemig. 
Almogdi'ar , almogdrabe. Miles è tur- 
ma excursorum in hostilcs termines. 
Militaire qui Jaisait des incursions dans 
le pays ennemi. Soldato che laceva cor- 
rerie nelle terre nemiche. 

ALMUSSA. S. f. ARMUSSA. 

ALNA. s. f. ant. Mida mès curta qnc una W' 96 ALR 

mitja cana, la cual se usa eii als;iinas 
proviíicias de Espanya. Ana. Ulna , 
inensura ])el{í,lca quDedam. Aune. Auna: 
sorta di misura. 
ALü. s. ni. ALA, la de gallina, capó, etc. 

Al.ó. illtPrj. A10>'. 

ALOCUCIÓ. s. f. Discur.s, per lo comú 

brèii , V dirigid per un superior als seus 

, siihdits. Alocuàon. Allocutio. Ailocu- 

tion. Aringa , parlata. 
ALODI. s. m. ALOU. 

ALODIAL. adj. for. Se aplica als béns 
cual domini directe no està separad del 
útil. Alodial. Ad allodium pertineus. 
Allodial. AUodiale. 
ALOES. s. m. Planta, cever. 
ALOICNAR. V. a. ant. aluvyar. 
ALOJA. s. f. ant. Beguda ([uc se compon 
de aigua , mel y especias. Aloja. .\qua 
mulsa. Boisson compose'e d'cau, de miel 
et d'e'pices. Bevanda fatta da acqua , 
mele . e spcz.ie. 
ALOMÉNOS. adv. i lo mKnos. 
ALO^. interj. i'ain. que equival à anÈm. 
Alon. Age. eamus. Alloiis. Andiamo via. 
ALON(V\t>IÓ. s. f. ant. proiosgackí. 
ALOJs'G.VMÈNT. s. m. ant. dilació, de- 

mòr a . 
ALONr, \R. V. a. ant. allargar. 
ALOPEClíV. s. r. Mrd. Espècie de tinya 
que !a càurer los cahelts. Alopecia, lo- 
pkia, pelona, peloiiia , pdadera , pe- 
lamhrera. Alopetia, proíluvics capiílo- 
rum. Alopc'ie, pelade. Alopecia , alo- 
pezia . pftlatina. 
ALORA. adv. t. ant. v las horas. 
ALOSA. s. t'. Aucèll semblant al cotoliíi: 
es del co'.òr de la terra, y acuadrillad ab 
altres de la seva espècie va sempre; pe\• 
los erraots y terras llauradas. Algunas 
ve^adas se junta ab los cotolius j cugu- 
lladas. Tfrrera. Avis sic dicta. Espice 
d'iiloucUe. Sorta di allodola. 
ALOU. s. m. Heretat llibre. Alod-io. Al- 

lodinm. AUi'a. Allodio. 
ALQüERÍA. s. 1'. M4SIA. 
alquímia, s. f. Art sb lo cu.il se creya 
que se podian trasniudar los metalls. Lo 
sèu fi principal era transformar eii or 
los tinguds per ménos pçifèts. Alqui- 
}niti. Alchimi,!, cbimia. Alchimie. Al- 
cbimia. 
ALQUITRÀ. s. m. ant. q-jitr.í. 
ALRE. adj. ant. Altre, altra cosa. On-'i , 
otra cosa. Aliud. Aiitre^ mitre cho.ic. 
Altro. ALS 
ALS. adj. ant. .^Iti-e, altra cosa. Olro, 
olra cosa. Aliud. Aulrc, autre chose. 
Altro. 
ALS. adv. ant. De altre modo ó manera. 
Df o'ro modn , de otra siierte. Aliter, 
aliasmodi. Dijfe'rcinment. Altrimenti, 
in altro modo. 
ALSA. s. f. Tros de sola ó vaqueta , que 
los sabaters posan sobre la lorma cuand 
la sabata ba de ser un poc mès ampla ó 
alta de lo (jue correspon al tamanv de 
aquella. Alza. Frustum crassioris corii 
calceo, dum à sutore conficitur , dila- 
taudo. llausse. Brletta. 
ALSAD , DA. p. p. de alsar y alsarse. Al- 
zado, levantado; subido ; remontado ; 
i'olado. 
ALSADA. s. f. Alsaria , com la alsada de 
un caball, de una torra, etc. Alzada. 
Altitudo. HaiUeur. Altczza, altura, al- 
tituidine. 
DIR k l'als\da de u.v campaxab. (f. fam. 
Dir mòltes llibertats ó picardías. Decir 
de tiiio hasta cieiito. Ingeminatis, pro- 
bris aliíjucm lacessere. Chntiter pouiUes, 
couiTÍr d'injures. Dir un carro di villu- 
uie. 
FÈR alsada. fr. Imp. Posar en roda tòtis 
las jornadas que se ban tirad de ur.a 
impressió y tràurer los l'ulls de un à un 
pera ordenarlos, de manera que cada 
volúmen tinga los que li tocan , y pucà 
lo llibreter encuadernarlos. Ahar. Cbar- 
tarum íolia tvj)is impressa liinc inde 
coUecta ordinarc. Afsenihler des feiiiUes 
dimpression. Rlunir i íogli stampati. 
ALSADURA. s. ï. ant. alsÀmènt. 
ALSA.MENT. s. ni. ant. L'acció v efecte 
de alsar. Alzamiento , les-antamiento. 
Erectio , levatio. L'action de hausser , 
de leí'er , etc. Alzamento ; 1 ' alzare , 
I' elevazione. 
AiSAMÈNT. ant. Rebel-lió ó insurrecció. Al- 
zamiento , lei'aiitoniienlo. Rebellio, se- 
ditio. Re'i'olte , sonUvement. Ribcllione, 
soUevazione. 
ALS\MÈ\T DE VEDA. L'acció v efèctc de al- 
sar la veda. Desacoto. Probib tiouis 
suiístractio. L'fictio» de le\•er une de- 
fense. Sospcnsione d' un divieto. 
ALSAPRÈ.M. s. m. Barra de ferro ó fus- 
ta que servcx per axecar cosas de mòlt 
pes, posand sota de èllas una punta, y 
carregandse sobre 1' altra. Alzapvima. 
Ferreus vectis ad sublcvanda pondera. 
Le'.•ier , pied de cluire. Lieva , leya , ALS 

st:inïi\ (la sollcvarc. o soUalzarc pesi. 

ALSAl'llE.MAÜ, ÜA. p. p. ilc aisai•iie- 
MAU. .ít^aprimiido. 

ALSA141E.M\R. v. a. Axccar alguna cosa 
ab lo alsapn'in. Ahiiprimar. Vectc iV'i- 
reo pondera sublevaif. Le\<er un Jar- 
deau a^ec un levier. SolUilzai'e cjualchc 
cosa colla stan<:;a. 

ALSAR. V. a. Axecar alguna cosa , ò po- 
saria mès alta do lo que cstaba. yílzar , 
Icvanlar. Elevarc , extollere , attoUcrd. 
Hausscr , Icvrr , clever , rehausscr. Al- 
zarc, iiinalzaro, elevarc, far piu alto. 

AHAR. Posar dret lo que estaba caigud o 
estes en terra. Levantar. Erigere. Le~ 
'.•er , drcsser. Alzare, soUevare , nielter 

Sil. 

ALSAR. En lo jog de cartas, escapsak. 
ALSAn. Parland del entredit , arrest , des- 
terro, etc. , donarlo per finid. Ahnr. 
A censuris absolvere, prenaiu levare. 
Lc\'er. Toglicrc, rivocare. 
ALSAR. Parland de las mans, dels ulls, etc, 
axocarlos , clevarlos. Alzar. Erigere , 
levare. Le^'er , éle\•-er. Alzare, volgere , 
indlrizzarc. 
ALSAR. Péndrer ó portàrscu alguna cosa de 
algú. Ahar. Aul'errc. Enlivcr, úter. 
Togliere , prenderc , rapire , portar via. 
ALSAR. Pujar , l'èr mes alta alguna cosa , 
com ALSAR' una casa, una pared, etc. 
Subir. Elevaré , accrescere , augcre. E!e- 
i•cr , exhausser. Elevaré, iiiualzare, le- 
var in alto, crgere. 
ALSAR. Avarar una grua. Rcmoiitar. Ele- 
varé. Eíei'er. Alzare. 
ALSAR. Fèr que lo aucèll .se axeque y volc 
])era tlrarli. Se usa també com recíproc. 
p'olnr. Avis volatum incitaré. Faire le- 
ver. Levare , far alzare a volo. 
ALSAR. IMóurer, axecar, fèr fugir la cas- 
sa que no vola. Se usa també com re- 
cíproc. Levíinlar. Feras excitaré, di- 
movere cubilibus. Faire lever le gibier. 
Levare, scovare. 

ALSAR. Illip. FÈR ALSADA. 

AiSAR. Reclutar, allistar, fèr gcut pera lo 
exèrcit. Ln'tintar. Milites cogerc, cons- 
cribere. Levfr, recruter. Levar genti , 
far soldati , reclutaré. 

ALSAR. Parland de la veu, pujaria, axecar- 
la. Lei•antar. Vocem intendere. Flei'er 
{la voixj. Alzar la voce , rialzarla. 

AiSARSE. v. r. Axecarse, posarse dret lo 
qui estaba ajagud o assentad. Levantar- 
se. Surgerc, exsurgere. Se l7vcr, se 

TOM. I. ' ALT 97 

mettre rlcbnul. Rizzarsi, levarsi in pledi. 

AisvasE. Axccarse, posarse dret lo qui es- 
taba agenollad. Alzarse. (ieiiuflexuni 
crigi. S" Icver , j? rehí'er. Sorgere , le- 
varsi su. 

ALS u\sL. Sublevarsc , rebcl-larsc , revoltar- , 
se. Aizarse , levantarse. Rcbellare. '5« 
soule^'er , SC rA'oUcr , se lever, s'anieu- 
ter. Sollevarsi, ribellarsi, commuoversi. 

ALSARSE. Llevarse, exir del llit. Le^aiilar- 
sp. Lectum relintjuere, è lecto surgere. ^ 
S" lever , sortir du lit. Alzarsi , Icvar- * 
si, sorgere, uscir del Ifttto. 

ALvvRSE. Vòstirse, dèxar lo llit lo qui es- 
trvba en èll per alguna malaltia 6 indis- 
posició. Levantarse. Cubantcm valetu- 
dinis causà, dejecto morbo vcsteque 
induta , e lecto surgere. Se relever d'une 
maladie. Levarsi , sorgcr dal Ictto, 
uscir di malatlia. 

NO roDER ALSARSE. IV. met. No poder mè- 
<lrar <> fèr fortuua. No cnbrirle pelo d 
alguna. Ilaud proficere ; fortunam ali- 
eni adversari. Échouer dans toutes ses 
eiilrrprisrs ; ctre rnalheurcux. Mou po- 
ter rifarsi. 

ALSARIA. S. f. ALSADA. 

ALSINA, s. f. Arijre ramòs, que tè lo 
tronc macis, las fullas ovaladas , oblòu- 
gas , l)l,!nquinòsas per sota, y dóna per 
fruit los aglans. Encina. Qucrcus, ilex. 
Clicne. Quercia. 

ALsixA SURERA. Arbre, espècie de alsina de 
trenta à cuaranta peus de alsaJa; tè la 
fusta sumamènt dura , y la escorxa 
mòlt flonja , d la cual dònan lo nom do 
suro. ALornoque. Quercus suber. Lie- 
ge. Sugliero , sugbera , suvero. 

ALSINAR. s. m. Bosc de alslnas. Encinar, 
encinal. Qwcrceiom. Chènaie. Querceto. 

ALSliVER V. s. f. ant. alsina. 

ALSIXETA. s. f. dim. de at.sina. Encini- 
lla. Parva queicus. Ckcneaií, pelile 
rhni". Querciuolo. 

A;.T, ta. adj. Eleva'd. Alio. Altus , su- 
blimis^ celsus. Haut , éleve'. Alto. 

Ai.T. Lo que tè gran estatura ó tamany, 
com arbre alt, casa alta. Alto. Altus, 
procerus. Grand , haut. Grande, alto, 
elevato , erainente. 

ALT. met. Arduo, difícil de compe'udrer i» 
executar. Aito. DifUeilis, arduus. Dif- 
{icile à obtenir on à comprendre. Alto, 
dilVuile, malagevole, arduo. 

vLT. met. Se aplica als subgèetes, dignitats 
y emp'.eoj mòlt elevads. Alto. Exaltatus, 

13 98 ALT 

(lignitate pï-aecellens. Eminent ., éleve'. Al- 
to, cminente, suljlime. 
.ÍI.T. Parlaiid de la situació dels carrers, 
provincias, ó paissos, se diu dels que es- 
tan mès clevads. Alto. Superior. Haut. 
Alto, alticro. 
ALT. Parlaiid del preu de las cosas, car ó 
crcscud. Alto. JMagni pretii. Cher,liant, 
exct'ssif, par les nues. Alto , caro. 
ALT. Respecte de las fèstas movibles del 
any y de la cuaresmase diucuandcaueu 
■ mès tard que en altres anvs; y axí se 
diu : aquest any la cuaresma es mòlt al- 
ta, v^/io. Tardiüs ceieljranduni. lIwU , 
tardif. Tardi. 
ALT. s. m. Mús. Cualsevol veu posada sò- 
h\c lo bax. Alto. Aitior vox. Dessits , 
par-dessus. Soprano. 
jíVT. adv. mod. En veu alta. Alto. Magna, 
intentà voce. IL•iut , à haute soix. Ad 
alta voce. 
ALTS Y Bixos. Desigualtat cu algun terre- 
no. Allibajos. Inscqualc solnm. Terrain 
ine'gal. Alti e ba.ssi. 
ALTS Y BAxos. mct. Desigualtat, ó varietat 
en los successos , ja prósperos , ja ad- 
versos, yiliibajos , altos y bajos. Rerum 
vicissitudo, temporum varietas. Vicissi- 
tude , flux et reflux ties choses huniai- 
nes. Vicissitudiui , inegualità. 
Ai.T Y FLAC. Se diu dc la persona despro- 
porrionada per ser mòlt llarga y pri- 
ma. Langaruto. Nimiüm longus et gra- 
cilis. On le dit d'iine personne grande', 
maigre , efflanque'e, clancc'e. Scgaligiio, 
sparuto, spilungone. 
l'F.R ALT. mod. adv. l'arland de la conse- 
cució de algun empico ó gràcia, signi- 
fica per particular favor ó protecció, y 
sens anar per los tràmits regulars. Se 
usa comunmènt ab lo verb tràurer. 
Por alto. Vrs'Xnr comrauncm oi'dinem. 
Par une fat.•eur purlicidicre, par pro- 
tection. Dar un impiego per lavore. 
rpR VI T. mod. adv. per sòbre. 
ALTA. En lo gobern econòmic de la mi- 
lícia es aquella nota per la cual consta 
la existència de algun subgècte , quelia- 
bendlo donad dc baxa per malaltia ó dc- 
sercií'i torna ;i servir. Tambc" significa 
lo paper que porta lo soldad que lia cs- 
t.ul malalt , per lo cual consta (jue tor- 
na al servey. Alia. Tessera seu sclicdu- 
la, qu,T invalidum a<it desertorem mi- 
liten;) ad militia' munia rcdire testatur. 
A'o/r- poiir consícr rjue 'juel'iaun rcntre quitte'. ALT 

dans le service après l'u\<oir 
Alta. 

ALTA. En los liospitals la orde que se co- 
munica al malalt d qui se dòiia per sa, 
pera que dèxe la enfermen'a. Alta. Va- 
le dictum in uosocomio jegris, cum sa- 
ni sunt. Note pour rem'oyer des hópi- 
taiix les malades de'jà re'tablis. Alta. 
ALTAMENT. Perleta ó excel-lentmènt , 
en extrem, en gran manera. Altamen- 
te. Perfecte, prxstanter, suniinè, mag- 
nopcrè. Htuitenifnt , parfaitement. Al- 
tamcnte , sublimamente. 
ALTAjN'KR, RA. adj. Altiu, va , supcrbo. 
Altanero. Arrogans, tumidus, super- 
bus. Haulain, fier , arrogant. Altiero. 
ALTANEKÍA. s! f. Altivesa, supèrbia. 
Altaneria. Aninji clatio. ILniteur , ar- 
rogance. Alterif^ia. 
ALTAR. V. a. ant. alterar. 
ALTAR. s. m. En los tènij)les de la religió 
catiilica es una espècie de taula mès 
llarga que ampla , en la que se celebra 
lo sacrifici de la missa. Los gentils do- 
naban tambd est nom al lloc en que fe- 
yan sacrificis als seus déus falsos. Altar. 
Altare. Autel. Altare. 
ALTAR. Lo qui se compon de mesa de al- 
tar, graderia, retaule y altres adòrnos. 
Altar. Altare. Antel. Altare. 
ALTAR majÒr. Lo principal abònt per lo 
comú se col-loca lo sant titular. Altar 
mayor. Ara màxima , altare primarium. 
Maítre-autel, grand-autel. Altare mag- 
giore. 
ALTAR PORTÀTIL. Lo qui cs moviblc y fàcil 
de transportar dc una part à altra , y se 
]>od erigir en cualsevol pucsto per fa- 
cultat ó privilegi. Allíir portdtil. Altare 
mobile quod ex privilegio ubivis crigi 
potest. Autel porlalif. Altare poilatüe. 
ALTAR l'RiviLEGiAD. Lo qui tè coucedida in- 
dulgència plenària pera las inissas que 
se celèbran en ell. Altar de alnia ó de 
ànima. Altare privilcgiarium. Autel 
privile'gie'. Altare privilegiato. 

DESPARAR UN' ALTAR PER PARARXE UN ALTRE. 

fV. al) que se reprèn als (jue per m>>tiu 
j)articular aplican à un suligècte lo que 
j)ertanyia à altre, no obstant de ser los 
dòs iguals en mèrit. Quitar dc un santó 
para poner en otro. Alüs cripiunt quod 
aliis largiantur. p'oler Pierrc pour en- 
richir Jean. Spogliare I' altare maggio- 
re per la capella. 

DENANT ALTAR. aut. PÀLIT. ALT 

visiTxn Toí ALTvns. IV. Fòr .ilgnna oraci.'. 
vocal (Lív.iiit de cada Ini du ells per al- 
cmi fi piadòs. Fisitiir lo.i tiltares. Alta- 
l'ia oralioiiis causà adire. Fuire tine sla- 
tinii à chaque atitcl. Farc le staítioni. 

ALTARET. s. m. diin. de altar. Altari- 
co, altarillo, allariio. Arula. Dini. 
d'auti•l. Altaretto. 

ALTARI V. s. r. ant. alsada. 

ALTARSE. V. r. ant. Aficioiiarse, enamo- 
rarse de alguna cosa ó persona. Pren- 
darse. Aliqua re capi. S'aílucher à, 
prendre du goút, de l'affeclioii pour. 
AITezionarsi. 

AITARSE. ant. VAMAGlOniARSE. 

ALTERABLE, adj. Lo que se pod alterar. 
Jlterable. Mutabilis. Alterable. AUcra- 
bile. 

ALTERACU). s. f. L'acció y efecte de al- 
terar ó alterar.se. .íltenicion. Mutatio, 
iminutatlo, alteratio. AlteVation. Alte- 
razione. 

ALTERACIÓ. Pcrturbacic) , mutació conside- 
rable en los humors del cos. Alleracion. 
Cominotio. Altcralioii., e'motion. Pertur- 
bazione, alterazione. 

ALTERACKÍ. ÏMovimèut dc la ira ó altra pas- 
sió. Alteracion. Animi porturbatio. Al- 
Ic'ratinn. Alterazione, perturbazioue. 

ALTERACIÓ, ant. SED. 

ALTERAD, DA. p. p. de alterar ó alte- 

RARSE. Alterada. 
ALTERA>IE_NT. s. m. alteració. 
ALTERAR, v. a. Aludar, innovar. Se usa 
també com recíproc. Alterar. Alteraré , 
alirjuid novare. Alte'rcr. Alteraré , mu- 
tare. 
altervr. Commóurer, cansar enfado, in- 
quietut ó alborot. Alterar. Commovere, 
perturbare. Troidder , e'moiwoir , anisu- 
tfr. Alteraré, turbare, soUevare. 
alterar, ant. Causar sed. Causar sed. Si- 
tim movere. Pro\'oquer la soif. Risve- 
gliar la setè. 
altervr. Viciar, corróniprer. Alterar. VI- 
tiare, corrumperc. Alttrcr. Alteraré, 
í;nastare. 
ALTERAT, DA. aJj. ant. assedegad. 
ALTERCACR). s. f. L' acció y efè^-te de 
altercar. Allercacion , altercado. Alter- 
catio. Altercation , de'oat. Altercazione, 
dibattimento. 
ALTERCAD, DA. p. p. de altercar. Al- 
tfrcado. 

ALTERCAD. S. m. for. IVCIDÈVT. ALTERCADOR. RA. s. m. r f. Lo ■jiu a'.- ALT 9a 

forca , porfla ó es propens .i disputar. 
Altercador , nllcrcante. Alterc.itor. Er- 
goteiir , poiiililíeux. Rrigoso, Jjeccalite. 

ALT5RCAR. V. 11. Disputar, porfiar. Alter- 
car. Altercari, verbis contcndcre. Er- 
goter , d'spuler , debattre. Disputaré, 
conteiiderc. 

ALTEKWl), DA. p. p. do ALT.;RNAn. Al- 
lernado. 

ALTER\ADA]\IÈNT. adv. mod. ant. al- 

TERNATIVAMKNT. 

ALTERXAR. v. n. Dir ó fèr una persòua 
desprès dc altra una matèxa cosa per 
òrdo alternatiu ó per tòrií. Alternar. 
Alternaré, alterna vice agere. ^/íerner. 
Alternaré, operaré a vicenda. 
altervvr. N'ariarsc las cosas, succeindse 
unas ;i altras. Alternar. Alternis vicibus 
evenire. Allerner. Alternaré. 
ALTERNATIU, VA. adj. Lo que se diu 
ó se fa al) alternacií). y/lteriuUn'o. Al- 
ternatus, alternus. AlternnttJ. Alterna- 
tivo. 
ALTERNATIVA, s. f. Opció entre dòs 
cosas. Alternativa. Alternatio. Alterna- 
/íVí. Alternativa , alternata. 
ALTERNAT1VA:\IÈNT. adv. mod. Ab al- 
ternació. Altern.it i•.•ainente , alternadn- 
rnente. Alternatim, alterno, vicissim. 
Alternaíiveni'•nt. Alternamente, a vi- 
cenda, scambievolmente. '- 
ALTESA, s. f. ant. elevació, altura. 
ALTESA. Tractament que se dona als fills 
dels revs, prínceps soberans, y a algu- 
nas corporacions. Alteza. Dignitatis ti- 
tulus, quo regis filius aut eliam regius 
senatus uuncuperi solet. Altesse. Al- 
tczza. 
ALTLMETRÍA. s. f. Part de la geometria 
pràctica, que ensenva d amidar alturas. 
AUimctria. Altimctria. Allime'trie. Alti- 
mrtria. 
ALTIMIRA. s. f. Planta perenne, de un 
peu de alsada: tè las fullas partidas y 
blanqninòsas per lo revés; y las flors, 
que fòrmau una espiga, sòn rodònas y 
blancas ab lo centro grog. Artetidsa , 
artemisia. Arteraisia. Armoise. Arteiul- 
sia. 
ALTISME. s. m. ant. altíssim. 
ALTÍSSi:\I , MA. adj. sup. de alt. Altiíi- 
nio. Altissimns. S.ip. de haiit. Altissimo. 
altíssim, s. m. Per escel-lencia se anomena 
a>ví a Dèu. Altisimo. Altissimus. Le Tris- 
Hiiut. L' Altissimo. 
ALTISSONANT. adj. Poe't. Se aplica al 100 ALT 

estil retuml)int. Altisonante. Altisonus. 
On le dit d'un slyle pompsux. Altiso- 
miite. 

ALTITÜT. S. f. ALTURA , AISADA. 

ALTIU. VA. adj. Orgullós, superbo. Jl- 
tií'O. Elatiis, arrogans. Haiitain, haut , 
altier. Altiero, superbo. 
ALTIVAMÈNT. adv. mod. p. us. Ab al- 
tlvesa. Allwani'•nle. Elatè , tumidè, su- 
perbè. Ai'ec hautpur , arroganiment. Al- 
tlpramente. 
ALTIVESA. s. f. Orgull, supsrbla. Jlti- 
ve:-. Elatio auimi , arrogantla. Orgueil , 
liauteur, superbe , Jierle. Orgoglio, al- 
trrezza. 
ALTO. s. m. Milic. Li detenció ó parada 
de la tropa que va marxaud. AUo. INIi- 
litaris statio. Halte. Fermata. 
AiTo. Milic. La veu (|uo se usa pera ma- 
nar parar la tropa, yllto. Sistite, state. 
Halte. Ferma. 
ALTO. Aludiud ú la veu militar se usa pe- 
ra que altre suspenga la conversació , 
discurs ó cosa qne e•stà Tend. Alto. lleus, 
sat est. Jl<dte-là , cest asscz. Ferma. 
ALTO AQUi. exp. que se usa pera suspéii- 
drer ó detenir ;i algú en lo pas ó en lo 
discurs. Alto ahi. Siste graduïn, vocem. 
Arretfiz-voits là ; halte-là. Fermi olà , 
alto là. 
T^R ALTO. fr. Pararse ó deteuirse en al- 
gun lloc. U iccr alto. Sistere, sisti. Faire 
halte. Farc alto, fcrmarsi, posarsi; 
ALTRE, TR;\. adj. La persona ó cosa 
distincta de aquella de que .se parla. 
Otro. Alter, alius. Autre. Altro. 
ALTRE. Se usa ;i vegadas pera explicar la 
mòlta .seiiblansa entre dos cosas ó per- 
sònas distinctas. Otro. Ideïn ac alter. 
Autre. Un altro. 
ALTRE. Se usa com interjecció para expres- 
sar lo enfado quens causa una persona 
((uens importuna ab espècies nio'.èstas v 
desagradable-;. Otro. Itcrum atque ite- 
rum. Aulre. Un' altra ancora. 

MTclE QUE TAL. OXpr. AQUESTV ES ALTR\. 

ALTRE TA\T. loc. Lo mitèx , ó igual cuan- 
tl tat. O/ro tanto. Tan:lidem, tantnm- 
deiTi. Douhle , aatant. Altrettanto. 

aouesta ES ALTRI. cxpr. ab que se explica 
que lo que se diu es un nou despropò- 
sit ó impcrlincncia. Esa es otra. Simile 
t(uidem. Altre impertinence. Qaest' è 
balla. 

ALTkEMÈNr. adv. mod. Da altre modo. 
D'J otro mo.io , de otra suírle. Aliter, ALT 

alio modo. DiJjVremment , d'une autre 
titanicre. Altraniente, altrimenti. 

ALTRESI. adv. mod. ant. À mès de axó, 
ademès, també. Otrosi, tambien. ítem, 
itidem, paritcr. En outre , de plus. Al- 
tresï. 

ALTE.ETAL. adv. mod. aut. sembi.\üt- 

MÈNT , IGUALMÈ.NT. 

ALTRI. adj. ant. althe. 
ALTRUY. adj. ant. altre. 
ALTURA, s. f. La elevació que tè cual- 
sevol cos sobre la superfície de la ter- 
ra. Altura, alto. Altitudo. Ilauteur, 
e'ie'^•ation. Altezza , altura, altitudine. 
ALTURA. La moutanva, coll ó lloc alt que 
domina à una plassa , dèsdel cual la po- 
den I)ttrer los encmigs. Padrasiro, do- 
mina ion. IMons vel collis \irbi seu arci 
imminens. Lieu clei.'c' qui commande une 
place. Altura , emincnza. 
ALTURi. La regió del aire considerada ab 
alguna distancia de la terra. Altura. 
Coe'um, xtber, aer. La haiUe re'^ion 
de l'air. Altura. 
ALTURA. Lo cim de las montanvas, colls ó 
llocs alts del camp. Altura. Cacumeu. 
Hauleur , c'ininence. Altezza: l'cstremi- 
tà alta delia distanza. 
ALTURA üE LA VLSTA. Pi'rs. Li lúica Tecta 
que bixa de la vista y es perpendicu- 
lar al pla geomdtric. Altura de la i'ista. 
Visús altitudo. Paint de vue. Punto di 
vista. 
ALTURV DE roLO. Aslron. Lo arc del meri- 
dià compres entre I' borisont de algun 
lloc V lo pol dol sèu bemisl'eri. Altura 
de polo. Poli elevatio. Ifauleur , cle'%\i- 
tion du pols. Altezza del polo. 
ALTUfti DE uv ASTRE. AstroH. Lo arc del 
círcul vertical compres entre lo astre v 
1' borisout. Altura de un astro. Astri 
altitudo. Hu'iteur d'un astre. Altezza 
d' uu astro. 
ALTuRi MEiiDiANA. Astrou. L' altura mà- 
xima que lo sol ó altre cualsevol astre 
tè cada dia, y es cuand se troba en lo 
m -ridid. Alttu•a nieridiana. Altitudo 
m"ridlana solis, vel astri cnjuslibet. 
/lauteur me'ridienne. Altura )ncridia- 
na. 
ALTURA VIVA DE l'aigua. Eh la lildromc- 
tría es la líaea perpendicular tirada 
dèsde la superfície de I' aigua .í la pro- 
funditat del riu ó canal que se amida. 
Altura \'i\'a del agua. Linea perpendi- 
C'daria à sup3rficie aqujp ad imum di- ALU 

Vecta. Ilaulcur de ieau. Altura JeU'ac- 

(JU,l. 
ALTUKAS. pi. Lo cel, _V CIl OSt SClltit SG dili: 

Ucu cití las AiTURAS. Alturas. Coell, cel- 
sa Mtlieris. Le ciel , les cieux. 11 cicló. 

EM QUINA ALTURA. Ó EN QU1NA3 ALTURAS 

NOS Ti\ODA\i ? í'r. f;vm. que so usa pera 
jireguiitar en ijain estat se troba lo ne- 
goci à que SC rol'crex. Eii que altura 
nos liallatnos? Quomodò res se liabet ? 
Coinmcnt i•ont nos aff'aires ? Conie va 
la íaccenda ? 
PÉVDiiER l'altuha DEL POLO. fi". Asiron. 
Amidar la elevació de est sobre 1' bori- 
.sout. Tomar la altura del polo. Poü al- 
titudincin metiri. Prendre la liautcur du 
]>ole. Pieiiderc, osservare I alle/.za d'un 
polo. 
ALUCINACH). s. í: L' acció y electe de 
alucinar (j alucinarse. Ahiciíiacion, alu- 
cinarniento. Aliuciíuitlo. IJulluciíiatiou. 
Sbai^liamento. 
ALUCIXAD, D\. p. p. de Ai.uciNAn ó 

AiuciNAiisE. Alucinudü. 
ALUCINAMÈNT. s. m. alucimació. 
ALUCIíVAR. V. a. Ofuscar, conliindrer. 
Se usa mès couiunaniènt com recíproc. 
Alucinar. Alliicinari. Eíilouir , eíarer , 
de'cevoir , ojjnsqucr, fasciner. Abba- 
gliare, abbacinarc , oft'uscare. 
ALUDA. s. í. LUDA. 

ALUDIR. V. n. Fèr referència à alcjuna 
cosa. Aludir. Alludere, sensuin alio re- 
ferre. Fairc nllusion. Alludere. 
ALÜM. s. m. Sal que resulta de la combi- 
nació del acido sulfúric ab I' alúmiíia. 
Se troba l'ormad naturalment en varias 
pèdras y torras, de las cuals se extrau 
per medi de 1' aigua, y se reducx à 
cristalls mès ó ménos blancs y transpa- 
rents. Se iuda V derrites al fcg , y ser- 
,,Tex de mordent pera tenyir. Alumbre. 
Alumeu, sulpbas aluminae. Alun. Al- 
lume. 
ALUM DE GÒs. Lo excrement de est animal. 
Canina. Canlnum stercus. Excrement 
de chien. Escremento di cane. 
AiUM DE plÒmv. Lo qui se troba natural- 
ment cristallisad en fils un poc sem- 
])lants als pels de una ploma. Alumhre 
de plama. Alumen scisslle. Alua de 
plume. AUumc di piuma. 
ALUM DE ROCA. Lo qui SC troba natural- 
ment en cristalls semblants à las rocas 
per sa ^iSjVíta. Alumbre de roca. Alu- 
men rupium formam referens. Alun de ALL 101 

roche. Alliunc di rocca. 
ALUiMAIRli. s. U!. Lo qui arreplega lo aluin 
de "üí pera las blanqucrías. L'aniurro. 
Cauiiii stercoris coUector. Celiii mii ra- 
niasse l'rxcrehunt de chien. CoUii cl.e 
va raccogliendo l'escrenieuto di canp. 
ALUMAil. V. a. ant. Donar claror, àc&- 
pedir la seva claredat lo cos lluminós. 
Alanibrar. Uluminare. Kclairer , luire , 
illumtner. Uluminare, alluminare: dar 
lume, luce, splcndore a clieccliè si sia. 
ALü.MEllA. s. f. La mina do aliòut se 
trau lo alum. Alumhrera. Fodiua al\i- 
minis. Alunière. Cava d'alUune. 
ALUAIINA. s. ï. Terra mòlt suau , grexò- 
sa y llapissòsa al tacto, mès ó ménos 
blanca segons la seva puresa: se aí^aía 
;i la llengua, y dcspedex un olor térreo 
particularment cuand se iiuilia. Alúmi- 
na. Aluinina. Alumine. Creta. 
ALUMX), AA. s. m. y f. Lo dexèble ó 
persona criada ó educada désde la in- 
fància per algú. Alumno. Aluinnus. Élè- 
i'e , dixciple. Allievo, alunno, scolare. 
ALUSK). s. f. La referència que se l'a a 
una cosa. Alusion. Allusio, rei ad rem 
relatio, respectus. Allusion. Allusione. 
ALUSIU, VA. adj. Lo que aludex ó l'a 
alusió. Alusii'O. Alludens, alio rcspi-' 
ciens. Qui fait allusiun. Clie allude. 
ALVEDRIU. s. m. ant. albedriu. 
ALVEO. s. m. La mare del riu. JU-en. 
Alveus. Lit de rivicre. .'Mveo: letto di•l 
fiu me. 
ALVEOLO. s. m. Anat. La cavitat en que 
estan encastadas las dents en las ])arras 
dels animals. Al^'c'olo. Alveolus. Ake'ole. 
Alveoli de' denti. 
ALXUB. s. m. ant. cisterna. \ 

ALL. 

ALL. s. m. Planta anyal, de un peu y 
mitj ;i dos peus de alsada : tè las fullas 
llargas, estretas y comprimidas, y las 
flors pètitas y blancas. Immediat à l'ar- 
rel produex una cabessa composta de 
diferents grans ovalads, còrvos , cuberts 
de una membrana estiraganjòsa , ano- 
menada comunment csclolòlla , v unids 
entre sí per varios tels mò'.t prims. Te- 
nen un gust acre y estimulant, y des- 
pedexen un olor fort cuand se pican. 
Ajo. Allium sativum. Ail. Aglio. 

all. Cada un dels grans en que se dividcx 
la cabessa de alls. Ajo. Allium. Gousses 102 ALL 

d'ail. Spiccliio d' aglio. 

ALL TEXDRE. Lo qiil no tò CDcai'a formada 
la cabessa. Ajete. Allium tenerum. Ad 
lendre. Agliíítto. 

ALL DE Bi\ux\s. Especie de porro, que se 
distiiigex del cultivad en tràurcr las l'u- 
llas de la cama rodònas , y las íibras pè- 
titas y violadas. Se cria eu las viiiyas y 
oliverars. Paarro sil^'cstre ó salvage, 
ajipiierro , n'jcle , ajo dfi m'ias. Porrum 
silvestre. Poireaa sanvagc. Porro sal- 
vatico. 

SA COM u.v ALL. cxpr. q\ift SC aplica à la 
persona mòlt vigorosa, rohtista y de 
bon color. Sano coino una manzana. 
Validissimus. On le dit d'un hoinmi; 
fort, robaste, vigoareitx. Sano come un 
pesce, verde come un a2;lio. 

ALLÀ. adv. 11. que significa en aqucU 
lloc, ó a aquell lloc, com jo estaha \llí, 
jo aniré allà. .^IMtas vcgadas se anya- 
des est adverl/i als noms de llocs pera 
denotar la distancia d' ells, com allí d 
r Ilaliana. Alld. lllic, illuc. Là,y. Là, 
coltà. 

ALLV SE L\S IIVJA, Ó SE LAS IIAJAX. loC. qUC 

SC usa pera denotar que un no vol ser 
còmplice en alguna cosa, ó que se se- 
para del dictdmen per pòr de un mal 
resultat. A/ld se lo luiya , ó alld se las 
haya ; alld se lo avengn , ò alld te lo 
a'.'engas. ïu vidcris, ipse viderit. Je 
in'en la\'e Ics ntains. Acconcinsi 1' uova 
nel panieruzzo. 

ALL VÍJA. s. 1'. ant. alioli. 

ALLARG, s. ni. La dilatació ó cxtensiíi de 
alguna cosa , especialment parland del 
temps. Prolongíirlon, prolongamienlo. 
Dilatio, mora. Prolongation , prolon- 
geineiil. Prolongazione, prolongamento. 

ALLARGS, pi. ALLAr.dAS. 

ALLARGA 1), DV. p. p. de allargar y 
ALLARGARSE. Alurgado ! alrasado , di- 
frridn. 

ALLARGAR, v. a. Fòr alguna cosa més 
llarga de lo que ei-a , donarli major ex- 
tensió. Alurgar. Extendere, protende- 
re , dilataré , produccre. Aíonger, pro- 
longer , e'íirer. AUungare, slnngare. 

ALLARGAR, met. Prolongar alg<ina cosa, fèr 
que duré mes temps. Alurgar. Fusiíis 
aiiquid pxponere: rem procrastinaro. 
Angiifiiler , ajoaler. Indugiare, pro- 
lungare, diferiré. 

ALURGAR. mot. Aumcntav lo número li 
cuautitat senyalada, com allargar 1'> ALL 

salari, la racció. Alargar. Adaugere. 

Aaginfn'.er. Accrescere , aumentare. 
ALLARG in. Donar alguna cosa a I' altre que 

està apartad. Alargar. Porrigere, prae- 

vere. Donner une chose à une personne 

éloigne'". Porgere. 
ALLARGAR. DoHar ó Cedir. Alargar. Cede- 

re. Ce'der. Dare, cedere. 

AllAHOAR. AMOLLAR. 

ALLARGAR. Parland de las armas de fog ar- 
ribar lo tiro ú certa distancia; v axí se 
diu: esta escopeta allarga mòlt. Alcan- 
Zfir. Pertingere. Porter. Arrivare, col- 
piré. 

ALLARG vR. Suspiindrcr <) dèxar per mès 
tard la execució de alguna cosd. Atra- 
sar , diferir. Procrastinare , diíTerre ad 
aüud tempus , prolatare. Suspendre. 
Suspendere, diferiré. 

ALLVROARSE. v. r. Anarscu 6 ausentarse al) 
prestesa una pei'sòna. Lurgarse. Festi- 
nanter abire. S'cloigner , s'en aller vüe. 
Dileguarsi. 

ALLARGAiiSE. P.irland del tèinps fèrsc mès 
llarg (') do inajòr duraci(), y eu est sen- 
tit se diu que se allargar los dias ó las 
nits. Alargarse. Crescere. S'alonger, 
crotire. Crescere. 

.ALLARGAR l'.OC , 6 XO ALLARGAR mÈS. fr. fam. 

Tenir poca capacitat, comprebensió ó 
alcans. Alcanzdrsele poco d algiino , ó 
no alcanzdrsele mas. Minus mentis acie 
pollerc. A\'oir peu de talcns. Sentir del- 
lo sceino. 

AVAR ALLVRGAVD. fr. mct. Anar donand 
allargas A algun negoci. Dar cuerda , 6 
la cuerda. Kegotiura scnsim dlíVerre. 
Tirer une ajfiire en longueur. Tirar iu 
lungo. 

AVAR ALLARG WD. fr. Buscar allargas per no 
fèr alguna cosa. Andar en \•ueltas. Di- 
verticnla, rei facienda; escusationem 
quxrei'e. üser de ddours , de suhlerfu- 
gps. MiHter tcaipo in raezzo , mandare 
in lunga. 

NO SE ALLARGUE TANT. fr. fam. MIRE COM 
PARLA. 

ALLARGAS. s. f. pi. Dilaciòns. Largas. Mo- 
ra;. Délais , remises. Soprattieni. 

DOVAR ALLARGAS. fr. fam. Valci'se de cual- 
sevol medi pera diferir ó dilatar lo fi ó 
resolució de un negoci. Dar largas. 
Moras nectore. Diffe'rir , tirer en lon- 
g'i'•ur. iMenar il can pur I' aja. 

ALLET. s. m. dim. de -ul. Ajetc , 
ajillo, ajico , ajito. Parvum allium. ALL 
Dini. d'ail. Agliíttino. 
ALLISTAR. V. a. aiit. Doiinr mamar, yftc- 
tar. Lactaré. Ailaiter. AUattare, tlar il 
latte. 
ALLÈUGERAD, DA. p. p. ilc allbuge- 

nAR. ^ligeradn. 
ALLEUGERAMÈXT. s. m. L' acció y 
eli^cte de allèiigerar. Aligeramiento. 
AUevatio, allcvameiitum , levameiitum. 
Allei^emenl. Aüeggerimeoto , allevia- 
mcnto. 
AiLEUGERAMÈNT. L' acci<i (le allòiigerar la 
cíiTcga tlo una nau. Alijo. Exoiicratio. 
Alh'gi•incnl d'iíii lun'ire. Alleggcrimen- 
to d' uiM navo. 
ALLKUCiERAR. Fer lleugera 6 mduos pe- 
sada alguna cosa. Aligfrar. Exoneraré, 
levcm reddcrc. Allc'ger. AUeggcrire, 
alloviare , sgravare. 
AiLÈuGERAR. )nct. Aliviar, moderar. Ali- 
f;erar. Lenire, mitigaré, allevarc. Snu- 
lagpr , tenipe'rer , inodercr. SoUevarc , 
mitiij;ar<'. 
ALLÈÚJAD, ÜA. p. p. de alleujar. Ali- 

jadii. 
ALLEUJADOR, RA. s. m. y 1'. Lo (|ui 
alleuja. Alijíidor. Exoncrator. Celid qui 
allc'ge un nrn'ire. Alleggeritore. 
ALLEUJAMENT, s. m. alleugeramènt. 
ALLEUJAR. V. a. allèugerír. 
ALLEUJAR. Ndiít. Allèngerar, aliviar la càr- 
rega de una nau. Alijar. Exoneraré. 
Allc'ger un n<wirc de sa cliarge. Al- 
logs;erir un vasoello. 
ALLEVAD, DA. p. p. de allevau. i^va/ï- 
tado , impuesto, nchacado , prohijado. 
ALLEVAR. V. a. Fingir, atribuir, impu- 
tar falsa y maliciosament alguna cosa. 
Le^'anlnr , iniponer , adiacar , prohi- 
jar. Imputaré, aíTuigere, rem alicui 
ialsò tril)\iere. Tmpiiter , altribuerfans- 
sement. Imputaré, attribuire, incolpare. 
ALLEVIAAIENT. s. m. aut. alleugera- 

MÈNT , en la segona accepció. 
ALLEVIAR. V. a. aut. alleujar, eu la se- 
gona accepció. 
ALLÍ. adv. II. En afjuell lloc, a aquell 
lloc. .-////. Illic. Là , y, en ce lieu-là. 
L'i , quivi. 
allí. adv. t. que se usa pera significar lo 
moment determinad en (jue succeí al- 
guna cosa; V axí se diu: allí foren los 
traballs, en lloc de llavors ó en aquell 
temps. Allí. Tunc, ibi. Alors. Allora. 
DE ALLÍ enfora, mod. adv. Dcsde allí <) 
dèsde aquell lloc. De alli , dcsde aUi. ALL 103 

Inde. De là. T)\ là , da quel punlo. 
ALLIRERTADÒR, RA. s. m. y I', aut. 

LLIIiLnTADÒn. 

ALLlliERTAR. v. a. ant. llieertak. 
ALLLMARiA.S. s. 1. pi. llumix.ihias. 
ALLLSAD, DA. p. p. de allísar. Alisado, 

cn/'astido. 
ALLlSADÒR, RA. Lo qui allisa. Alisa- 
dor. Politor. Folisseur. Lisciatore, pu- 
litore. 
ALLISAMÈ.NT. s. m. ant. L'acció de alli- 
sar. Alisadura. Politio, levigatio. Po- 
lissure , lissure. Pulitura, pulimeuto. 
ALLISAR. V. a. Posar llisa alguna cosa. 
Alisar. Poliré, levigare. Polir , lisser. 
Pulire, lisciare, lustrare. 
ALLISAR. Igualar, posar planas y llisas las 
pareds. Enrasar. Planaré, a.'quare. Ara- 
srr. Aggiíagliare , j'ai'cggiare. 
ALLISTÀD, DA. p. p. de allistah. Alis- 

Iddo , liültulo. 
ALLISTAMÈ.NT. L'acció y efecte de allis- 
tar ó assentar en la llista. Alistamiento. 
Conscriptio. L'action de mcttre rjuel- 
f/ií'un sur une li.•^te. Lo arrolare. 
ALLISTAR. V. a. Assentar ó escríurer rn 
llista ;i algú. Se usa també com recíproc. 
ALislar , listar. Conscribere. Enregis- 
Irer. Arrolare ^ scrivere alia lista. 
ALLITARSE. v. r. ant. ajàurerse, co la 

accepció de ficarse al llit , etc. 
ALLITAT, DA. p. p. de allitarse. 
ALLÒ. prou. demostratiu de alguiio cosa, 
v se entén de la que està mès distant 
respecte de altra. Aquella. Illiid. Ce, 
cela. Quello. 
UE ALIÓ MILLOR, mod. adv. A propòsit , al 
cas, adecuadaniènt. De rnolde, de pe- 
rilla. Appositè, aptissimè. A propos , 
fort hien , parfaitement. A maraviglia, 
in mirabil modo. 
DE ALLÓ millÍjr. mod. adv. Be , perleta- 
mènt. De inolde , d maravilla , tnara- 
•.■illosanienle. Mirabiliter , egregiè. A 
inen'eille, meiveilleusement. ISIirabil- 
inente , màravigüosameute. 

DE ALLÓ MILLOR. Hiod. adv. DE LO MILLOR. 

ALLOCARSE. v. r. aut. Tornarse lloca la 
g;i!liiia. Aclocarse., ponerse clueca la 
gallina. Ovis incubitionem appetere. 
Com'er. Diventar covatlccia. 

ALLÒ.MAD, DA. v- p- àe allòmar ó allò- 
map.se. Deslomado , derrengado. 

ALLÒ .MADURA, s. f. L'acció y efecte de 
allòmar v allòmarse. Deslomadura. 
LumbilVagium. Rupture des reins , tour 104 AMA 

df rciíia. Dilombato, il diloml)are. 
ALLÒMAR. V. a. Maltractar, lesiar los 

lloms. Se usa tambi: com recíproc. D'•.s- 

loriiar-, drrr/•ngtir. Dclumbare. Erein- 

ter , e'ilünrr. DiloTnbare. 
ALLUNAT, DA. adj. aiit. lluvatic. 
ALLU>"i'AD, DA. p. p. de alluxy.vk y 

AiLUNYARSE. Àlfjado ; cnmarado. 
ALLUNYAMENT. s.;m. L'ncció y efecte 

de aUunvar y alluiiyarsc. AUjamiento. 

Amotio. Éloignemenl, AUoiitanamento, 

dilpgiío. 
ALLUNYAR, v. a. Desviar, apartar mòlt 
- nua cosa de altra. Alejur. Amovere, se- 

movcrc, ablegarc. Élotgner, écarler. 

Allnntanarc , scostarc, rimuoverc. 
AUL-NYARSE. V. r. Apaftarsc mòlt de algun 

lloc. jilcjarxe. Longc reccdcre , prociïl 

ahscedcre. S'cloigaer , s'e'c/irter. AUon- 

tanai-si, scostarsi. 

AI•LUNYARSE. ALIARGARSE j eil lo SCUtit dc 

aiiarscn ó ausentav^e, etc. 
AiirN'YARïE. Apartarse de la costa y entrar 
en alta mar. Ha-erse d la niar, ennia- 
ravse. Vela in altum dare. Mcttre à la 
vpilf,fuire \•oUe , gagiier la mer. Far 
vela. 

ÀM.. 

'AM. s. f. Ganxet de ferro <> altre metall 
que pcnjad al cap de vall de una Uinya 
V teninií en la punxa lo e.squèr servox 
pera pescar. Aazuelo. Hamus. H,ime- 
ron. Amo. 

A^I\. S. f. aní. MESTRESSA. 

AMABILITAT, s. f. Ln calitat que fa 

amable ;'i alguna persona. Amahilidad. 

A•iiabilitas. .■ímahditc' Amabilità. 
AM\1?1LÍSSIM, MA. adj. sup. de amable. 

Atna'nlisiïno. Amabilissimus. Sup. d'ai- 

mahl-. Amabilissimo. 
A^ARIX. adj. Lo que es digne dc ser 

amad. Ainnhlf. Amabilis. Aiinahle. 

Amtliilo. caro. 
AIMABLEMÈNT. adv. mod. Ab amor .1 

carinyo. Ain'.'>l';mrnt/>. Amabilitèr. Ai- 

7>n'>lerii''ní. Amabllmente. 
AM VD . D\. p.p. de amir. Ainaio. 
AMVUiSSI•M, MA. adj. sup. de amad. 

Ainadisimo. Dilectissimus. Stijy. d'ai- 

luc'. \mat'Ssimo. 
AMVDÒR', RA. s. m. y f. Lo qui ama. 

Amador. Aniator. Amant, amcíurcux. 

Amatorc. 

AMADÒa. AFinoríAD. AMA 
AMADRINAR. v. a. Juntar dòs mulas ò 
caballs ab la corretja dila madrina. Aina- 
driíiar. Bina jumenta corrigia viucire. 
Aüchrcatcinble deux clie\'aux ou deux. 
inidets. Attaccar due cavalll , due muli, 
etc, con una correggia. 
AMAESTRAD, DA. p. p. de amaestr.vr. 

Anmesirado. 
AMAESTRAMÈNT. s. m. ant. ensesyassa. 
Ai\L\ESTRAR. v. a. ant. Ensenyar ó ades- 
trar. Amaestrar. Docere , erudlre , ius- 
truerc. Eiiseigner , instruiré, élever. 
Ammaestrare. 
A^L\G. s. m. Substància tova, groga y 
amarga que fan las abellas pera que los 
cucs no mènjen la mel. Amago. Com- 
mosis. S'.ihslance coriace jaune et aniè- 
re , (ju'on trouve mcle'e (wec le iniel., et 
qui le rend dc'sagre'able. Spstanza glal- 
la ed amara delia quale le api coprono il 
melc percbè gli inseltl non lo mauglno. 
A>L\GACREUS. s. m. fam. Lo qui guar- 
da molt lo diner. Ala el galó. Avarus. 
At'are , ladre , ^nlaia. Morso dal grau- 
chio , avaraccio. 
.\MAGAD, p. p. de amagar. Escondido , 

oculto. 
DE AMAGAD. mod. adv. Ocultamènt. À es- 
condidas. Clanculíim , occultè. En ca- 
cheiie , à la de'robc'e. Nascosamentc , 
furtivameute. 
AXAR de AMAGAD. fr. mct. Obrar secreta ú 
ocultamcnt. Andar d snnihra de leja- 
do , ód sODihra de tejados. Clanculüm. 
agere. Se soustraire aux retards. Far 
alia macclua. 
MiRvn DEAMvr, vn. fr. mct. Mirar ab dissi- 
mulo. Mirar de lado , ó niedio lado. 
Furtim intucri. Regarder de cóte', a\•ec 
de'iL•iin. Guardaré sotto occhio. 
AMAGADV.MÈNT. adv. mod. Oculta- 
mènt. Escnndidnmente. Clam, latenter. 
S'Xrclement. Scerctamente , nascosa- 
mente. 
A>rAGADET, TA. adj. dim. Amagad ab 
cuidado V reserva per no ser vist. £4- 
cnndidillo , ocidtiio. Latitaus. Cache'. 
Ascosetto. 
DE AMAGADET. mod. adv. De amagad, ab 
cuidado v reserva per no ser vist. A es- 
condidiUas. Latitanter, clanculüm. En 
rachetle. Secretamenle. 
A^L\GADÍSSIM, MA. sup. de amagad. 
Oiullisimo. Occultissimus. Sup. de cache'. 
Nascostissimo. 
AM\G\DÒR. RA. s. ni. y f. Lo qui amaga. Oculiador. Occultalor. Crlui íjiti 
raclie. Nascoiiditore. 
AMAGAMÈiNT. s. m. Lo fòt de amagar 
alguna cosa. Ociïllarion. OccuUatio. 
L'aclion de cachfr. Nascoiuliíiicnto. 

VMVIlAMÈNT. S. UI. ant. AM ir.VTAI.I.. 

A.Al VíjrAR. V. a. l'osar alguna casa on lloc 
(jue no sia vista. Sü \i.sa taniljc com re- 
cíproc. Escondcr, encubrir. Alnleic, ce- 
laré, occultare, abscondcre. Cacker. Na- 
scondcre , celaré. 

AM\GAR. met. Contenir ó inclihircr cii sí 
alguna cosa i[uc no es rnanilèsta a tots. 
Bsconder. Cynllucro, includcrc. Reii- 
fermer , innleitir. Uiucliiudcn;. 

A.MVf.ATALL. s. m. Lloc per amagar al- 
guna co-ía. Esconditr , rscoiidn'jo. Lati- 
hulum Ciirlie. IJiscanto, nascoiidiglio. 

Ai\L\.(lAi'EJAl\. V. a. ant. amu. ui. " 

DE AMAGATÒNS. mati. adv. de amaga- 

DET. 

ÜE AMAGATOTIS. mod. adv. lam. de 

AMAGADET. 

AMAGRID, D\. p. p. de amachir ú ama- 
f.niKSE. Ell f/nquecido. 

Ai^L\GlUi\I£M'. s. m. L' acció ó efecte 
de amagrlr. Eit/laqueciïnidi/o. Macrc- 
faccio, estenuatlo. .'íiiiaip,risscinenl , 
nial^rriir. Smagramcnto, smagratura. 

AM^GRIR. V. a. Fèr pérdrer lo grèx d 
algú. Eninagrecer. Magrum reddere , 
macrefacere. Amaigrir. Dimagrare, 
magrare. 

vMiGUinsE. V. r. Tornarsc magre, piírdrer 
lo grèx. Eiviiagreccr , enfínquecer.Ma- 
crescere. ^-ímaigrií- , s'amaigrir. Sma- 
grire, dimagrare. 

AMALNAR. V. a. Ndat. RecuHir del tòt ó 
en part las velas de alguna embarcació 
à fi de que uo camine tant. Amainar. 
Vela contrahere , coUigere. Ferler , lar- 
guer. Serraré le vele. 

AMAINAR, met. Afluxar ó ccd'r en algun 
desltj , empenyo ó passió. Aiiiainar. 
Remittere. Se mode'rrr , se de'partir , 
se reldcher. Moderaré, cedere. 

AMALGAMA, s. f. Q-um. Barreja de ar- 
gè:itvlu ab altre metall. Amalgama. 
Massa ex argento vivo et metallis com- 
lucta. Apial^ame. Amalgama. 

AMALGAMAGIÓ. s. f. Quim. L" acció v 
electe de amalgamar. Amalgamacion. 
Metallorum liquatio ope argenti vivi 
vf; liidrargvri. Arnal gamalion. Amal- 
gania/.ione. 

A.^iUA;A^IAM£NT. s. m. amalgamació. 

TOM. 1. AMA 107 

AMALGAMAMÈNT. mct. Lo actc dc barrejar 
varias cosas. Mezcla , mezcladura, 
niezclamicnto. Coniraixtio. Mdange. 
Mescolan/.a. 

AMALGAiNLVll. v. a. Quim. Rarrejar y 
unir lo argèntviu ab altres metalls. 
Amalgamar. Av^ciúo vivo metalla com- 
miscere. Amalgamer. Amalgamaré. 

AMALGAMAR, met. Rarrcjar. Amalgamar. 
Coinmiscere. Amalgamer. Amalgamaré, 
miseliiare. 

AMANAR. V. a. ant. menar. 

AMANCEBAD, DA. p. p. de amancebar- 
SE. Se usa també com sui)stantiu. Aman- 
cehado. Coneubinarius , concubina. Ce- 
liii (/ui a romurcrcc illicile avec une 
feiiimr. Concubliuuio. 

A.\lA\GEBAiMÈNT. s. m. Tracte il-líclt 
babitual de liome v dona. Amanceba- 
miento. Goncubinatus, pellicatus. Con- 
rubinage. Concubina to. 

A!\LA.\CEI!ARSE. v. r. Ad([uirir amancc- 
bamènt. Amancebarse. Pellicatum age- 
re, pelliei o!>stringi. Plvre daris le con- 
rubiíiagc. Vivere ncl concubinato. 

AMANERAD, DA. adj. Lo qui eu sas 
obras ó accions guarda certa uniloimi- 
t.it y semblansa. Comunament se diu 
dels professors de las bellas arts , y de 
las obras de ells. Amanerado. Adfecta- 
tor, adfectatò agens. Maniére', manne- 
quinc. Ammanierato. 

AMANESCUD, DA. p. p. de amanéxer. 
Amanerido. 

AMA NEXE R. v. n. Comensar ;í aparéxer 
la llum del dia. Amanecer. Lucescere. 
Coiivnencer à faire jnur. Aggiornare , 
spuntar il di , farsi giorno. 

AMANíiXER. Arribar à algun lloc al aparé- 
xer la llum del dia. Amanecer. Prima 
lucc alicubi adesse. ArnWr , se trou\•ei' 
à un endroit à la pointe du jour. Giun- 
gere nello spuntar del d'i. 

AMANÈXER. Apaní>Ler de nou ó manifestar- 
se alguna cosa al apuntar lo dia. Ama- 
necer. Apparere. Paraítre , apparaitre 
au poini du jour. Apparlrc uel farsi 
giorno. 

AMANID, DA. p. p. de amanir y AMA?tiR- 
SE. .'Iprontado , aparejado ; condimen- 
ladn , ndobado ; aprestado. 

AMA-N'IMÈNT. s. m. Prevenció, disposi- 
cii> , preparatiu per alguna cosa. Apres- 
to. Apparatiis , preparatio. Appared , 
apprct , prepara! if. Apparecchio , appa- 
rato, preparativo. 

H 106 ^ AMA ' 

AMANImÈXT. SA13A. ••...■, 

AMANiMÈNT. Lo SUC conipost de vínagrc, 
sal, orenga, alls y pebre que serves 
per assahonar y conservar las carns. 
Adobo. Condimentura. Dauhe. Appa- 
recchio , acconciamento. 

AMAMMÈXTS. pi. Los ingrcdièiits del suc 
dels guisads. Ingredientes del rnoje. Jus- 
culi elementa. Ce qui entre dans la 
coritfjosilion de la sauce. Condimeuti. 

AMANiMÈxTs. pi. L'oli , viuagrc y sal que se 
posa en los ensiams y viandas bullidas. 
Aceiles. Condimenta. L•liude, le i'inai- 
gre et le sel pour la írt/rtí/e. Condiuieuto 
per r insalata. 

AMANIR. V. a. Aparellar alguna cosa. 
Aprontar , aparejar. Pararé , prepara- 
ré. Fotirnir , poun'oir , pr/parer. l're- 
pararé, apparecchiare. 

AMAMR. Posar los amaniïnènts à alguna 
vianda. Condinientnr , adobar. Condirc. 
Assaisonner. Condire. 

AMANiRsE. V. r. Disposarse ó prepararse 
algú. Aprestarse , aparejarse. Sese e\- 
pedire, pararé. Se pre'parer , se dispo- 
ser. Dispersi, accingersi, appavec- 
chiarsi. 

AMANLLEUTAR. v. a. MAMLEuTin. 

AJIANSA. s. f. aiit. La amiga ah ([ui al- 
gú tè tracte il-líeit coutiiiuíul. Muiicc- 
ba. Pellex , «;oncul)ina. Coiicubine, inat- 
tresse. ConiMii)ina. 

AMANSAD, 1)A. p. p. de amansir. Anian- 
sado. ^ 

AMANSADOR, RA. s. m. y I'. Lo ((ui 
amansa las hcstias. Ainansaitnr. Paca- 
tor , sed.itor. Celui qai apprwoise. D\- 
inrsticatore. 

AM\NSMJÇIV\. s. r. ant. aminsamènt. 

A.M VA'SAMF.M". s. m. L' aceici y electe 
de amansar. Ainansiimiento. Lenimeu- 
tum , mitigalio. Apprk•nisement. Di- 
ineíticamento , dimesticazione. 

AMANSAR. V. a. Fèr manso, domesticar 
algun animal. Amansar. Mansueiaccrc , 
minsuotum reddcrc. Apprhniser. Ad- 
dimcsticarc, mansuefare, ammansarc. 

AMANSAK. inet. (Calmar, disiíiiiinir la cólií- 
ra de algi'i. Amansar. Mitigaré, Icnire, 
placart;. yídoucir, apaiser , calmcr, mi- 
tiger. Addolcire, aequetare, placarc. 

A^LVNSIR. V. a. ama^ísar. 

AMANT. p. pres. de amar. Lo qui ama. 

■ Amanle. Amans. Aimant. Amante. 

AMANTAD, DA. p. p. de am.istar. 

AMANIAR. V. a. E.NMANTAR. AMA 

AMANTINA. s. f. Ndut. La corda que 
servex pera fèr estar plans y segurs los 
penòus. AtiantUlo. Auguina. Balanci- 
ne. Bilancina. 

AMANTiSSLM, MA. adj. sup. de amam. 
Amaniisimo. Amantissimus. Sup. d'ai- 
mant. Amantissimo. 

AMAAUENSE. s. m. Lo qui escriu ú ma 
lo (jne altre dicta. Amanuense. Ama- 
nuensis. É:n\'ain à qui on dicte. Ma- 
nuense , scrltturale. 

AMA.WAGAD, DA. p. p. de amanyagar. 
Popado , acariciado. 

AAL'VNYAGADÒR, RA. s. m. y f- Lo qui 
l'a caricias. Acariciador. Ulauditor. Ca- 
ressant. Carezzante. 

AMANYAGAR, v. a. Fèr caricias, trac- 
tar ;i algú ab notable aiiiòr v ternura. 
Popar , acariciar. Blandiri. Cajoler,mi• 
tonner , amadouer. Careggiare, Uisin- 
gare. 

AMAR. V. a. Tenir amor ó afició à algu- 
na persona ó cosa. Amar. Amaré. Ai- 
mer , affeciionner. Amaré. 

ijui BÈ AMA BÈ CASTIGA, ret", quc enscnya 
que lo veïdadèr carinyo coiisistex en 
avisar v corretgir al auiig en allò que 
erra, esiimandse mès lo iVuit que podrà 
produir la reprcusióquc loevitarla ver- 
gòuva de la uiatèxa. Qiiien liien te quie- 
re te luirií llorar. Meliora sunt vidnera 
diligeutis (piam Iraudulcnta oscula odien- 
tis: c[ui te llere l'acit te sanè diligit ip- 
se. Ordinairement celui qui mus cares- 
se plus i'ous irompe , et celui qui vous 
cnrrige '.•ous ainie. Clii ama davvero , 
al pari gastiga. 

i)ui liB AM\ TARD OLViDA. rel. <|uií ensfinya 
que lo amor ó carinyo ipu^ l'òu verda- 
dèr no lo mudan las coutiugeiicias del 
temps ni altras cireunstaiicias, ans que- 
da sempre viu ])er mès ([ue aparega re- 
Iredarse. Qiiien bien ama t<irde uL'itlt:. 
Verum amor oblivium nescit. La \<e'ri- 
tahle aflection ne connaít point l'oubli. 
Chi ama moltó è tardivo ncl dimenti- 
care. 

AMAR MÈS. l'r. p. us. ESTIMAHSE MES, l'REFE- 

Rin. 
AMARANTA. s. f. Planta que tè lo tronc 
A'ord, morad y dur, comunament llarg 
nns dos pahns y niitj : las l'ullas son de 
figura dellansa, uo xicas y del color 
dol tronc : del cap de munt de est I)rò- 
ta la flor priucipal sendilant A un pilot 
de piràmides mès 6 indnos xicas : la de AMA 
m•'•'! amunt ó de cap clc brot se allar- 
pi fins à Ibnnar la figura clc un inòc 
de sali) y pe 'i^" 'í> planta se dia 
tainlx; inòe de gall. Anuiranto. Ani.i~ 
raiitluis. AmtvaiUhc. Aniaraiito, scia- 
luito. 

• MARANTA. s. f. Flor dc la planta de est 
nom. Tanilxí se diu gelosia, fior dc 
amor. Amaranto , flor de amor. Ama- 
ranllius. Ainaranlhc , jalouse. Ama- 
ranto. 

AMARAD, DA. p. p. de amarar. Empa- 
])ado ; rnvitido. 

ESTAR TOT AMARAD. fr. fam. Estar ple de 
Siiòr. Eatar hcfho un agna, ó un pollo 
d(i as;ua. riurimi'im sudore uiadere. 
Ètre tout en cau, en sueur. Ésser iniup- 
]:ato di sudore. 

AM VllADÒll, RA. s. m. y f. Lo qui posa 
lli ó eàuam d amarar. Enriador. Im- 
mergens. Celui qui rouit du lin , du 
cham•re. Maceratore. 

A!MARAR. v. a. Mullar alguna rosa dc 
manera que quede de dins y de t'ora 
penetrada del lí(juid. Se sol usar com 
recíproc aplicat! tant al solido, pcne- 
trad per lo líquid, com al líquid ((ue 
penetra dins del solido. Empapdr. Im- 
huere , madefacere. Tremper , inibiber. 
luzuppare , immoUare. 

AMARAR. Parland de la cals, posaria en ai- 
gua. Apagar la cal. Calcem aquà di- 
luere. Éteindre la chaux. Spegner la 
calce. 

AMAR.4R. Posar en aigua per alguns dias lo 
lli, Ciínam ó espart d fi dc que se coga. 
Enriar. Cannabum , linum macerare , 
aquà subigere. Rouir. ^laceraré. 

AMxVRG, GA. adj. que se aplica d las co- 
sas que tenen un sabor desagradable, 
mès ó ménos seml)lant al del íel. Amar- 
go. Amarus, acerbus. Amer. Amaro. 

AMARG. met. Lo que causa disgust ó pena. 
Amargo. Amarus, ingratus, injucun- 
dus. Amer. Amaro. 

AMARGS, pi. Dòlsos quc fau los sucrers ab 
barreja de ametlias amargas. Amargós. 
Dulcia amaris amygdalis condita. Con- 
filureS'faites avec des amandes amtres. 
Confetti cbe Iianno deil' amaro. 

A.MARGAMÈNT. adv. mod. Ab amargu- 
ra. Amargamente. Amaré. Amirement. 
Amaramente. 

AMARr.AMÈNT. Hict. Ab pena ó aflicció. 
Amargamente. Dolenter, amaré, acer- 
bè. Amirement, douloureusement ,avec AMA 107 

amertume. Amaramente , cou cordo- 
giio. 
AMARGANT, TA. adj. amarg. 

AMARGANTÍSSIM, MA. adj. snp. de 
AMARGANT. Amarguísimo. Acerbissimus, 
amarissimus. Sup. d'amcr. Amarissinio. 

A.MARCíAR. V. n. Tenir gust amarg. 
Amargar. Amarescere, amarum csse. 
Etre amer. Amareggiare. 

AMARGAR, met. Causar amargura ó pena. 
Amargar. Exacerbaré, aliligere. Cau- 
sen de l'amertunie. Amareggiare, ama- 
rezzare. 

AMVRGAR. met. Sufrir un efecte desagrada- 
ble de algun gust. Pagar caro. Pecnam 
siiliire.-.Pí/^•er. Amareggiare. 

AMAKtjOR. s. f. Lo sabor ó gust amarg. 
Amargo, amargura. Amaritudo, ama- 
ror, amaritics. Amertume. Amarczza. 

AMARGOR, met. Pena, dolor, disgust, .sen- 
timent. Amargor, amargura. Aftlic- 
tii), angor, amaritudo. Amertume. Ama- 
rez/a .^cordogiio, ainaritudine. 

AMARGÓS, A. adj. dim. Lo que tira 
d amarg. Amargnillo. Subamarus. Dim. 
d'amer. Amaretio, amarognolo. 

AALARGOSAMÈNT. adv. mod. ant. amar- 

G \mÈNT. 

AALVRGOT, TA. adj. Lo que es dolent 

per amarg. Amargo. Amarus. Amer. 
A naro , acerbo. 

AAIARGOTEJAR. v. n. Tirar d amarg. 
Amargar un poco. Aliquantulum ama- 
rescere. Etre quclrpie peu amer. Ama- 
rezzare. 

AMARGURA, s. f. amargor. 

AALVRGUESA. s. f. ant. amargor. 

AMARGUiSSLM, MA. sup. de amarg. 
Ainarguísimo. Amarissimus. Sup. d'a- 
mcr. Amarissimo. 

A^LARIjVAR. V. a. ant. tripular. 

AMARR.A. s. f. Ndut. Lo cap ab lo cnal 
se assegura la embarcació en lo port 6 
lluc aliònt dona fòus, ja sia ab dncora 
ó en terra. Amarra. Rudens. Amarre., 
atirape , atlrapage. Gomona, cavo. 

A:\L\RRADER0. s. m. Lo pild ó argolla 
en lo cual se amarra alguna cosa. 
Amarradero. Ligamen, locus ubi alli- 
gari quidquam potest. Amarrage. Or- 
meggio. 

A.MARRAD, DA. p. p. de amarrar. 
Amarrado. 

A>L\RRAR. V. a. Lligar y assegurar una 
cosa ab altra per medi de algunas cor- 
das, gúraeras, cadenas, etc. Amarrar. 108 AMA 

Alligare, fuiíihus vlnclre. Amarfer , 

altacher , encliainer. Ornieggiare. 
AMARTELLAR. v. a. Posar al punt de 

dalt una arma de fog. Amartillar. Ca- 
. tapultam ad jactuin pararé. Bander une 

arme à feu. Armaré il fucile. 
AMARTELLAR. Picar ó copcjar al) martell. 

Marlillar. Malleo tuudere. Marleler. 

Martellare. 

AMARTELLAR. ant. ATORMENTAR. 

AMASSAD , DA. p. p. de amassar. Ama- 
sado. 

A.MASSAD. adj. Se aplica ;í la pasta tupida. 
Comunament se diu del pa poc ullad. 
Tiipido : niPtido en Itnrina- Panis nimia 
farina infectus. On le dit du paiii qui 
n'est pas spongeu.v. Sodo, iion lievito. 

AMASSAD. mct. Se aplica al qui esta gras y 
tè las carns macissas. Melido en harina. 
Solidus. Ktre "ros el s'as- Fatticcio, 
ben tari•liialo. 

AMA.SSADET, TA. adj. dim. de amvs- 
MD. Ainasnd'lo. Allquantidum sllpaliis. 
Diminutif il'.\yi\iS\D. Sodelto, un poco 
atlicciato. 

AMASSAÜÒU, RA. s. m. y f. Lo qui 
amassa ó pasta. Ainasadnr. Pistor, pis- 
trix. Pt•'trissnur. Imp.istatoro. 

A]\I\SSADUR\. s. f. ant. L'aíxió y efec- 
te de amassar. Amasadura. Pistura. 
Pe'trissag/'. 1 inpastatura. 

A!MASS\JIEN'T. s. m. ant. amontoxamènt. 

AMASSAR. V. a. terrlt. Fèr la pasta har- 
rejand farina ó guix ú cosa semblant 
ni) aigua. Amusar. Massam conficerc. 
Pe'trir. Impastare. 

AMASSAR, ant. AMDNTONAR. 

AMASSAR, mct. ant. Preparar i> disposar ]>!• 
las cosas per conseguir lo intent. Atna- 
sar. Res apte prepararé, di^ponere. j'/,í- 
tiií^anrer. Ordiré, archiiuiare. 

AMÀSSÒNA. s. f Nom de unas donas 
guerriTras de la riljera del Tanais y Ter- 
inodon que no tcnian sinó una mame- 
lla putx se eremabau la dreta pera po- 
der tirar millor. Amazona. Amazon. 
Amazone. Amazzone. 

AMATENT, TA. a Ij. Prompte, prest. 
Pronto. Promptus, celer. Proinpi.To- 
stano, presto. 

DE AMATENT, adv. mod. D,* prompte, de 
repènt. Prontnmente. Ccleriter, festi- 
nanter. Au plus lot, promptement. To- 
sto, prestamente, subito. 
AMATINAD, DA. p. p. de am.atinarse. 
Madrugado. AMB 

AMATINADAMÈNT. adv. mod. Antici- 
padament. Anticipadamente. Cum au- 
ticipatione. A^'ec anlicipation. Autici- 
palamente. 

AMATI.MADÍSSIM, MA. adj. sup. de am.í- 
TINAD. Antiiipadisinio. Valdè anticipa- 
tus. Superlatif d'. \yi\Tiy AD. Auticipatls- 
simo. 

AMATINARSE. v. r. Anticiparse en algu- 
na solicitut ó empresa. Madrugar.Vïx- 
ripere, antevertere. PreWnir. Antici- 
])are : vautaggiarsi uel tenipo, in faré 
checcliè sia. 

AMATISTA. s. f. Pedra preciosa de co- 
lor violad , transparent, (|ue se pulex 
y aplica à la construcció de anells y al- 
tres adòruos. Amalista , ametista. Ame- 
thystus. Amc'tkisle. Amatisfa. 

AMATISTA ORIENTAL, s. f. Pèdia dura^ espè- 
cie de safir, que se distingex del comú 
en lo color, que es un blau violad. Ania- 
tista oriental. Saphirus ametlivstinus. 
Ame'thisle oricntale. Amatista orientalc. 

AMATORI, RIA. adj. Lo que tracta de 
amor (i lo inspira. Aniaíorio , eròtica. 
Amatorius. Érotique. Amatorio , ero- 
tioo. 

.\MliA. s. m. Pared prima de malió de 
cantèll que comunament scrvex per las 
divisions interiors de las casas. Tahique, 
sardinel. Cratitius, tennis paries. Qoi- 
son niince de líriques. Assito, tramet- 

7.0. 

AMBAR. s. m. Bstum fòssil de color grog, 
transparent , lleuger y tant dur que uu 
cop traballad v pulid servex per colla- 
rets V altres adornes. Si se frega se clec- 
trisa, y cuand se crema fa \in ol()r uu 
xic aromdtic. Amhar , sucino. Bitumen 
succinum. Carahe', succin , ambre jau- 
ne. Carabe, ambra iiiaila. 

Ambar gris. Substància dura, de cou)r 
cendrós ab taquetas blancas v de gris 
fosc, que se troba nadand en las boras 
dels mars de índia. Es aromàtic agra- 
dable, V cuand se crema fa mòlt olor, 
y srírvex pera perfums y altras cosas. 
Anihíir gris. E'ectrum opacum. Ambre 
sris. Aiubraiiriaia. 

AMlilClO. s. f. Passió desordenada de ob- 
tenir fama, bònras (> dignitats. Amhi- 
cinn. Honorum cupiditas. Anibition. 
Amblzione. 

AMBICION.VD, DA. p. p. de ambicionar. 
Ani'úcionado. 

AMBlClOiNAR. v. a. Desitjar ab ambici( AMB 

ó ànsia alguna cosa. Ànihiiionar. Aín- 
h\to. , nimiuni ciipere. AmL•itioniier.h.m- 
liiro, rii-eicar ci•ii arclorc. 

AMUICIOS, A. adj. Lo qui tè ambició. 
Ainhicioso. Cupidus, inliians, atiibitiu- 
sus. Amhilicux. Anibizioso. 

AMBICIOSAMÈNT. adv. mod. Ab ainhi- 
ciò. Ambkiosarncnle. Aml)itiosè. Ani- 
biticusemcnt. Ambiziosaiuente , con am- 
liI/ioMi;. 

A.AlülDEXTRE, A. adj. Lo qui usa if:;ual- 
iiiènt de la uia dreta y de la cscjuena. 
Amhidrxtvo. Uhaíjue mana ])ro dcx- 
trà iiteiis. Amhidexlre. Aínbidestro. 

AIMlilE.Xr. s. 111. Lo aire que circuex los 
cossos. Amhiente. Ai-r, aínUcns, aura. 
Aínbiant. Ambiente. 

AMBIGU, s. m. Veu francesa novament 
introduida que sij^iiifica lo menjar com- 
post de viandas calènlas v íVedas, al) 
las cuals se cubrex la taula una vedada. 
Ambigu. Couvivium, cpulum. Ambigu. 
IMerenda a s,a\m di ccna. 

AMIJlGUAIMÉiN'T. adv. mod. Ab ambi- 
güitat. Ambigufirnenlc Amblguè. Ani- 
bigicniciit. Aiiibiguamente, dubbiosa- 
mente, con ambiguilà. 

AMBIGÜITAT, s. f. Dupte, confusió .i 
incertitut. Aínbigüedad. Ambiguitas, 
ampbibologia. Aínbiguite. Ambiguitade, 
dubbieiza. 

AM131GUO, GUA. adj. Lo que tè ambi- 
güitat. Aínbiguo.' Aínbiguus, dubius, 
anceps. Ambigu , douteux. Ambiguo , 
dubbio, dulíbioso , equivoco, incerto. 

AMBIGUO. adj. Gram. Se aplica al genero 
dels uoms que indistintament se usan 
com d masculins y femenins. Ambiguo. 
Ambiguum. De deux geiires. Ambiguo, 
cbe ba i due generi. 

ÀMBIT. s. m. Lo espay compres dins de 
certs límits. Amhito. Ambitus. Contour, 
circuit. Compreso, contegiienza , teni- 
torio. 

AMBL'\DÒR, RA. adj. ant. Se deya de la 
caballería de bon pas. Aiiúilador. Gra- 
darius. Clie^'al qui va l'amble. Ambiantc. 

AMBLADURA. s. f. ant. Lo bon pas de 
una caballería. Ambladura. Folutarius, 
incessus. Amble. Ambio , ambiadura. 

AíMBLANT. adv. mod. ant. A bon pas. 
A buen j;aso , dpaso de andadura. Fo- 
lutim. A grand pau. Di portante. 
AMBLAR. V. n. ant. Anar la caballería d 
bon pas. Amblar. Gradi. Allcr l'amble. 
Ambiare. AME 109 

A^IBO. s. in. En lo jog de loteria es la 
Sdit de dòs núineros alj los cuals gua- 
iiva 1(1 jugador. Aínbo. Cujuidaiii alca- 
lorii Indi .sors. Amhe. Ambo. 

AMIiÒC. s. in. Pas de la bola per dins de 
r anella en lo jog de mesa , ó lo pas de 
alguna altra cosa per part estreta. Ein- 
boquc. Transitus jier angustum locuni. 
Passage d'uue houlc par la pasxc. l'as- 
s;igio dicbeccbè si sia per parte sti•etta. 

A.MliKE. s. m. àmbar. 

.\M1ÍHETA. s. f. dim. de .ímb.ui. Amba- 
rilo. Abrcta, leviculiim aínbar. Dini. 
d'iiiidire. Aiiibrella. 

A.MliKOSlA , NA. adj. Se diu de algunas 
cosas que prenen nom de sant .\nibros. 
Ambrosiano. Ambrosianus. Ambrosi'u. 
.\mbrogiano. 

AMBROSIA, s. f. Menjar dels déus de la 
gciitllilat. Ambrosia. Ambrosia. Am- 
broisir. Ambrosia. 

.^MHU()sí.^. inet. Menjar ó beguda de gust 
delicad. Ambrosia. Suavior esca vel po- 
tus. Ambroisie. Ambrosia, cibo degli 
dei. 

AMBnosÍA MARINA, s. f. l'Iaiila anyal que 
sols crèx (ins d 1' altuia de un peu , tè 
las fullas mòlt retalladas , mòlt blr.ncas 
y peludas. Ambrosia. Ambrosia mari- 
tima. Annoise. Tè del Mefslco. 

AMBRUNAL. s. m. Naut. Cada un dols 
forads que Iil ba demunt la coberta de 
la embai'cació pera (|ue isca l'aigua (jue 
sol entrar eu ella. Embornal. Navis l'o- 
ranien ad aqua; emissionnn. Dalot. or- 
gue. Imlirunalo. 

AMDOS, AMDUES, AMDOSSüS, AM- 
DÜY. adj. pi. ant. Tots dòs. Ambos , 
ambos d dos. Ambo, uterque. Tous les 
deux , l'un et l'autre. Ambo , aínbi , 
anicndune. 

AMEBEC, EA. adj. Se aplica als versos 
ab que parlau o cantau d competència v 
alternativament los pastors <jue se iii- 
troduexen en algunas t^glogas, com en 
la tercera de Virgili. Amebeo. Amcc- 
bïus. Pastoral. Pastorale , dei pastori , 
buccolico. 

AMELLERAL. s. m. ant. ametllab. 

A.AIEN. Paraula hebrea que se diu al fi 
de las oracions, y significa axí sia. 
Amen. Amen. Amen. Ammen. 

AMEx DE DÈu / loc. al) la cual se expressa 
lo desitj de que se vcrifique alguna co- 
sa. Ojald ! Utinam ! Plut à Dieu. Vo- 
lesse il cielo , niagari. .. v • 110 AME 

MÒLTS AMEN'S vvjxy AL CEL. rcf. quc denota 
la eficàcia de las oracions repetidas per 
alcaiisar lo que se demana. Machos ame- 
nes /Irgaii al cielo : amen , amen al de- 
lo llega. Multiplicatis intercessoribus. 
// faiit étre constant dam la }>riire. 
Prega con zelo e t' uJrà il cicló. 

A.MEN.VR. V. a. ant. mevar. 

AMENASSA. s. f. L'acció ó las paraulas 
ah que se dona i enténdrer que so vol 
fèv algun mal a altre. Amenaza. Minx, 
minatio. Menace. Minaccia, minaccio, 
Tiiinacciatura. 

AMENASSAD, DA. p. p. do ame\ass\r. 
Amenazado. 

SON MÍS LOS AMEVASSVDS OUEL'i N'AFR\DS. rct. 

al> io cual se dona à enténdrer que es 
mès íiicil amemssar que pegar. Mas snn 
los amenazados que loi aruchillados. 
Ouo minacior quisque, eo niiuus timon- 
du<. II Y a plus d" vaines menares que 
de roups d'epee. Di mlnaeco iion teme- 
ré , di promr-ssc non godere. 

AME-XVSSADÒR, RA. s. m. y f. Lo q;i! 
amenassa. Amenazador: M'.nai. Meni- 
rant. Minacciatiire. 

A\ÍE"S\.SS\MÈNT. s. m. ant. amevassa. 

AMENA.SSAU. v. a. Donw à enti-ndrcr ;> 
al>i;ii al» acciíi <J paraulas que se li vol 
l'èr alç!;un mal. Amenazur. iNIinari, mi- 
nas iníerre. Men.i.rer. jMlnacciare. 

AMENASSAR. V. n. Eïtar en prcixiïn perill ó 
contingència de succeir alguna cosa , 
com AMEN'ASSAR uua tempestat. Amena- 
zar. Iniminerc. Menacer ; gronder L• 
fnudre. Minaceiare. 

AiMENÍSSlM, M\. adj. sup. de ameno. 
Amenisinw. Am;Tuissiiiius , valdè am.T- 
nus. Siiperliilif d'\y\ís<). .\menissimo, 
assai ameno. 

AMENISAR. V. a. Dinar amenitat. Ame- 
nizar. Ama'num t'acere. Donner de 
Vame'nite. Render aniïDo , dare ame- 
nità. 

AMENITAT, s. f. La fVondositat y lier- 
nwsura que presenta en lo camp la nml- 
titut de arlires, plantas, hòrhas y flors. 
Amenidad. Aínxnitas. Amt'nite'. Ame- 
nitade, amcnità. 

AMEMTAT. mot. Li Varietat v 'adorno al) 
que se vesteien los discursos y se lau 
agradables, yinienidad. Sermouis ve- 
nustas, elegantia. Aínenite. Amenit.à, 
amenitate. 

AMENO, NA. a:li. Frondós, licrmòs A la 
visla p'er la nr.iUitul de arbres, plantas AME 
y hèrbas. Ameno. Amaenus. Agre'uhle à 
la vue , qui a de V ame'nile'. Ameno, clie 
ha amenità. 

AMEVO. met. Se aplica als escrits ó discur- 
sos que tenen amenitat. Ameno. Sermó 
venustus, ornatus. Beau ., cliarmant , 
qui a de l'ameUite'. Ameno, piacevolc, 
bel lo. 

A^IENLA. s. f. ant. ametlla. 

AMENLT. adv. t. Siïnifica raòltas vesa- 
das, repetidament y ab continuació. A 
menudo. Crebrò , t'requenter, assiduè. 
Soiwent , continuellement. Sovente. 

AMERAR. V. a. ant Barrejar un licor ab 
altre ò per aumentarli la virtut ó per 
suavisana. Se deya especialment del ac- 
te de posar aigua al vi. Merar. .Alisce- 
re, a((uà diluerc. MMer une liqueur 
a^'ec une autre ; treniper son wi. Me- 
scere i liquori ; inacquarc. 

AMERIC. adj. ant. americ*. 

AMERICA, s. f. Uua de las cinc parts en 
que generalment se dividex la terra. 
Amèrica. America. Ame'rique. Ame- 
rica. 

AMERICA, NA. adj. Lo natural de Ame- 
rica. Americana. Americaaus. Anie'ri- 
cqin. Americano. 

AMES. adv. mod. ab que se expressa lo 
que se anvadex. à alguna cosa; v axí se 
diu: Avàs de la casa tè una vinya. A 
mas. Pry'.er. De plus , en autre. luol- 
tre. 

AMESXRAn, D\. adj. ant. mesurad. 

AMESURADAMÈNT. adv. mod. ant. me- 

SL'RAnvMKNT. 

AMETLLA, s. (. La llavor que se troba 
dins del ])invol del fruit di•l ametUAr , 
ciiierta ab un tel de color de canyella. 
A'.nfndra. Aniygdalum. Amande. Man- 
dorla , mandola. 

AMETLLA. La llavor que se troba dins del 
pinyol de las fruitas. Almendra. Nuclei 
pars interior edalis. Amandç. L'anima, 
il seme cbe si conserva dcntro al noc- 
ciolo. 

AMETLn. Se diu del diamant n altra iièJra 
preciosa que tè la (igura de tal llavor. 
-ílinendra. Adamas amvgdali fiçuram 
referens. Amande. Diamante a man- 
d,.rla. 

AMETLLV CfBERTA. AMETLLA ENSUCRADA. 
AMETLLA DE SUCRE. AMETLLA EXSL'CRADA. 

AMETLLA ENSUCRADA. Ls que està cubcrta de 
sucre. Peladilla. Amygilalum saccbaro 
oblitum. Amandes confites et cow••ertes AMF 

de sucre. Maiuloila inzuccherata. 

AMETLLAll. s. m. Teneiio poblaJ de 
aiiitUllòrs. Jlinendral. Locus ;iniy^ilalis 
alniiulans. Terrain planlé d'aniandwrs. 
TiüTcií picho (li maiidoili. 

AMETLLASSA. s. I', aum. Je ametlla. 
yilmenilron. Ainyf^ilaluni f;raiulius. -Iii^- 
mfiUatif d'amandc. Maiidorlazza. 

AMETLL/\T. s. m. Beguda composta de 
lièt do aínetllas picadas y sucre. Jlinen- 
drada. Aim;;daliiia potio, amygdaliíuis 
cremor. AmandcL'. iSlaiidorlato, euud- 
sioiie di inaudorlc. 

AMEULLÈR. s. m. Arbre que crex ;i ve- 
gadas Has a vuit peus de altura, tè las 
l'ullas prinias v do un verd clar : sòu 
l'ruit es ovalad, de una pulgada de llarg, 
cubert de una escorxa verda y dura 
fjue tapa un pinyol llenyòs y ple de po- 
rós mòlt visibles. Dit pinyol conté la 
ílavòr ó ametlla, yílniendro , almt'itdrc- 
ra. Amygdalus coninuinis. Anumdier. 
IMaiidorlo. 

A.METLLETA. s. f. diin. de ametlla. Al- 
mcndritd , alinendrica , tilmfiulri/líi. 
Amygdalum parvuiíi. Dim. d'amandc. 
Alaudorlino , niaiidorletta. 

AMMETLLETA. s. 1'. Llima cjue usan los ma- 
nyans y finex en figura de ametlla. Al- 
iiiendrita , al•iiendrica , almendnlla. 
Lima in amvgdali iaciem turbinata. Li- 
ine de serrurier t/ui a la Jbniie d'unc 
ainande. Lima a mandorla. 

AMETLLÓ, s. m. Lo fruit del ametller 
cuand tè encara verda la primera pell, 
y la esclòlblla no se ha endurld , y la 
carn interior esta à mitj pe'udrerse. 
Alntendnico. Amygdala mollis, imma- 
tura. Aniande verte a\'ec sa prernih-e 
f'cnrce. Mandorla immatura. 

AMFALONIU. v. u. ant. e.nfalloxirse. 

AMFESriJxVR. v. n. ant. fastiguejar. 

AMFIBI, A. adj. que se aplica als ani- 
mals que viuen tant en la terra com en 
I' aigua. Aitfibio. Amplilbius. Amphibie. 
Anfibio. 

AMFII50L0GÍA. s. í. Paraula ó senten- 
cia que pod entéudrerse de dòs mane- 
ras. Aafibolo^ia. Amphibologia , am- 
pbibolia. Aiiiphihologie. Anfibologia. 

AMFiBOLooÍA. Rel. Figura ([ue consistex en 
usar paraulas ó seiitencias que podrn 
fMitiMuírerse en diferents sentits. Aiifi- 
l>nln^ia. Anipliibolngia , ampliibolia. 
Amphiholflgie. Anfibologia , discorso 
clie ha sentimeuto equivoco. AMI III 

A.MFIÜOLÚGIC, CA. adj. Lo que inclon 

amfibología. Anfibológico. .Aiiiphibolus, 
ampbibologicus. /iinpIdboloj^Hpie. Anfi- 
I)()l<igico. 

AMFiriOLÚdlCAMKNT. adv. m. Ab . 
amfibología. Anfibolús.icunnnte. Am- 
jjliiboliigieè , auqiliibolicè. Atnpliibolo- 
í^iijHetnciít. .\nlibologicamente , con am- 
blguità. 

AMFITEATRO. s. m. Edifici de figura 
rodona li ovalada ab gradas al entorn, 
aliòiit se celebraban diferents especta- 
cles, com los combats dels gladiatlòrs ii 
de feras. Anfhcalro. Amphitheatrum. 
Amphiúif'àlve. Anllteatro. 

AMIAM'O. s. in. Mineral de color rrgu- 
lariiiènt blanc brut, lleuger, trcncadis, 
eonqiost de fils prims, suavis y fieíi- 
bles: resistex a l'acció del fog. Aínian- 
lo. Amianthus. Amianle. Amiaiito. 

AMlCAlí. -9. n. ant. fèrse amigs. 

AMIDAD, DA. p. p. de amidar. Mrdido. 

VEMii AMIDAD. fr. Vciiir just. Venir dplíi- 
n<i renginn. Ad mensuram venirc. On 
le dil d'tine cbose parfaitement assor- 
tit- , juste tl une autre. Ésser a misura ; 
far giusta misura. 

A-\IIDAR. V. a. Examinar la graiulavia ó 
extensi() de alguna cosa valendse de ins- 
truments ;i propòsit. Meilir. !Metiri. 
Mesurer. Misurare. 

AMIDAR, met. Igualar ó comparar alguna 
cosa no material ab altra, com amidar 
lo ingenl, las forsas, etc. Medir. Meti- 
ri , compararé. Mesurer , coiiiparer , 
proportionner. .^lisurare , pesaré, eom- 
jiassare. 

A^IIDC). s. m. ant. midi'i. 

AMIDONAR. V. a. ant. enmidonar. 

AMIDüMAT, DA. p. p. de amidonae. 

AMIG, GA. s. m. y f. Lo (jui tè amistat. 
Amigo. Amicus. Ami. Amico. 

AMIG. met. Aficionad ó inclinad à alguna 
cosa, com amig de tertulias. Amigo. ^ 
Propensus, proclivis. Amateur. Amnn- 
te, vago, dllettante. 

AMIG CORAL. Lo quí ho cs íutim , de cor y 
de mòlta confiausa. Amigo ilel alma, 
iimigo corditd. Amicus ex animo, ca- - 
rissimus. Ami du caeur , ami iníi/ne. 
Fido Acate. 

AMIG DE noticias. Lo qui va à la cassa de 
èllas. Ptiradislero. Xuntiarum captator. 
Persoiine qui est à la quxte des uoiivel- 
les. Amante di notizie , appassionato nd 
esse. _ .; 112 AMI 

,\M1G DE PEN'DEVCIAS. AMIG DE RAHÒXS. 

AMiG DE RAHÒNj. Lo qui cs propens d ba- 
rallarse ó móurer pendeucias. Fcmlen- 
ciero , qniïnrrista , camorrista , rcnci- 
/ZoíO. Rlxator. Oliíideur , querelleur. Li- 
tigioso, cercator di briglie. 

AMIG DE RENYISAS. AMIG DE RAhÒXS. 

amigs fins ais ocs; k la bossa no m' hi 
TOCS. ref. aigua k coll y peu axut. 

AMIG RECONCILIAD, ENEMIG DOBLAD. ref. GU.ÍR- 

DAT DE AMIG RECONCILIAD. 
AMIG Y TRASTO QUE NO SERVEX , AL CARRKR. 

rei. al) que se dóna à cntóiidier lo poc 
que importa que se perdau las cosas 
inútils. El amigo que no presta y el cu- 
chillo que no corla, que se pierda poco 
importa. Avari amici et ohtusi {;ladii 
non magna est jactura. Pour des cltosrs 
inuliles , ne l'O/ts donnez de la peine. 
Roba chc a iiuila serva , po' mi cale ciie 
si perda. 

Al AMIG Y CARALL NO CANSAL. rcl'. qUC ad- 

vertex que no convtí importunar als 
amigs. Al amigo y al caballo no apre- 
tallo. Amicorum gratia nou abutcndum. 
De l'amítie', il ne faiu pau ahuser. Chi 
vuol araiciassai, ne provi pochi. 
COM Mès AMIGS MES CLARS. rel", quc cusenva 
que la seguretat v l'ormalitat en lo que 
se tracta no deu leiiirse ])cr dcscoiifian- 
sa de r amistat, ans bè siTvex pera 
lerla mès duradora. Entre dos amigos 
un notaria y dos testigos: entre dos 
hermanos dos testigos y un notaria. 
Etiam inter amicos res certò coiistet. 
Dans un contral la silrete, l'amiíie' à 
part. Conti cbiari, amici cari. 

ENTRE AMIGS Y SOLDADS LOS CUMPLIMÍ:NTS sÒN 

EscusAOs. ref. que ensenva que entre 
los f[ue se traetan ai) amistat y fran- 
quesa no se deu reparar mòlt iMi cere- 
nionias. Entre amigos y saldados cuni- 
plimientos son escusadas. \n sodalinm 
IVequentià ab ofllciosis salutationibus 
abstineuduni. Entre amis , sans fac on , 
sans ce're'nionie. Nou stan gli amici in 
su convenevoli. 
ESTAR BÍ: AB sos AMIGS. fi", fnui. Estar gras 
y bo. Estar de liuen ano • no estar de 
mal aiio. ISitero, pinguem -et uitidum 
p^sc. Emplir hi en son pourpoint. Esser 
fiori e baccelli. 

FKR AMIGS. fr. TORITAR ES AMISTAD , CH la aC- 

cepció de recoiicdiar, etc. 
fèrse AMIGS. l'r. CoiitrAurer amistat alguns 
èiitre sí. II icerse amigos. Amicilià con- AMI 

jungi. Se lier d'aniilie'. Darsi per amico. 

FÈRSE amigs. tornar en AMISTAT. 

GU.ÍRDAT DE AMIG RECONCILIAD. ref. que ad- 
vertex que uo deu un fiarsc de un ene- 
mig ab qui se ha tornad en amistat. 
A?nigo reconciliado encmigo doblada. 
Paci cum inimico pactae non maximè fl- 
dendum. On ne doit pas sejier à l'ami 
re'concilie. Cavolo riscaldalo non fu mai 
buouo. 

sÈR MÒLT AMIGS. ff. fam. Anar alguns sem- 
pre junts, tractandse ab amistat y fran- 
quesa. Ser compinches , camnradas. 
Summa tamillarilate conjungi. Etre ca- 
marades. Esser come pane e cacio. 

TAN AMIGS COM ÀNTEs. loc. fam. ab que un 
manifesta que li es indiferent que se li 
concedesca ó no lo que demana à altre. 
Tan amigos coma de dntes. Incolumi 
vel salvà amicitià. Amis comme aupa- 
ra^'anl. Amici sempre. 

A.AIIGA. s. f. Cíyncah'xnA. Manceba , bar- 
ragana.1 amiga, daifa. Pelles. Ck>ncu- 
hine , matlresse. Concubina, druda. 

AMIGAHLE. adj. amistós. 

AMIGABLEMENT, adv. mod. Ab amis- 
tat. Amigablemente. Amicè. Amicale- 
ment. Amichcvolmente. 

AMIGA ME XT. s. m. ant. .\mancebament, 
aharragauamènt. Amanrehamiento , a- 
harragananiiento. Pellicatus, coucubi- 
natus. Cíniciibinage. Concubinato. 

\M1(. AR. V. a. ant. Unir en amistat íi dòs 
persòiias. Ilacer amigos. In amicitiam 
conjungere. Rapatrier. Rapattumare. 

amigar. V. n. ant. fkrse amigs. 

AMIGAT, DA. adj. ant. amaxcebad. 

AMIGATXO, XA. s. m. y f. aum. fam. 
de AMIG. Amigazo. Amicus carlssimus. 
Augmentatif d'ami. Amicone. 

AMIGUET, Ta. s. m. y f. dim. de amio. 
Antigüillo , amiguilo. Aíniculus. Dim. 
d'a•ni. Amichetto. 

AMIGUiSSIM, MA. adj. sup. de amig. 
Amiguisimo. Amicissimus. Sup. d'ami. 
Amicissimo. 

AMILVNAD, DA. p. p. de amiianar ó 
AMíLAN \RSE. Amilanado. 

AMILVNAll. V. a. Fer mòlta pòr ,i algú, 
dexàiidio aturdid v sons acciíi. Se usa 
també com recíproc. Amiianar. Terre- 
rc, metum injicere. E/}'rayer , e'poui'an- 
?í?r. Stordire, far rimaiiere attcnito, 
sltilordlto. 

AMINVAR. V. a. ant. Agotar. Agolar. 
Exhauriré. Epuiser. Esaurire. concubina ge. AMISTMVQA.. s. f. ant. amistat. 

AMlSrANSA. s. f. ant. alivnsa, en la prl- 
nu'-ri aeccpci<'i. 

AMlSl'AiNSAD, D.\. p. p. do amistansah- 
SE. .-íniancehado , aharva^anndo. 

AMISTANSAIISE. v. r. Amanceharse, te- 
nir tracte il-lícit liaMtual liome y do- 
na. Amanceharse, a\iarvas.anavsc,ami- 
garse. Pellici ileviíictum t;sse, pellira- 
tuni aç;cre. Fi^•rr dans Ic 
Stare in druderia. 

AMISTAT, s. r. Afecto rooíproe òntrcdòs 
ó incj persònas , l'undad en un tracto y 
correspondència honesta. Amistad. 
Amicitia. Amitie'. Amiciria , aínistà, 
amistade , auiistanza. 

.oiisT.\T. Lo tracte il-lícit òntrc home v 
dona. Amis/ad. Concubinatus. Concubi- 
iiage. Concnhinato. 

rÈR una AM1STA1. IV. í'ain. Bosar Li ma. Be- 
sar la mano. Manuni oscularo. Baiser 
la main. Baciar la mano. 

TonxAn EN amistat. ír. Recoucdlarsc los 
qui eran ennrni£;s. Aniislarse. Uoconci- 
liari. Se rc'concUier. Rappacificarsi, tor- 
naré amico, riconciliarsi. 

TOR.VAR EN AMISTAT, fr. Rcconciliar als ene- 
mistads. Amistar. Reconciliaro. Rapa- 
trier. Rapattumare, metter d' accordo. 

AMISTAYAR. v. a. ant. torvar e\ amis- 
tat, en 1' accepció de reconciliar, etc. 

AMISTÓS, A. adj. Lo que toca ó pertany 
à 1' amistat, com correspondència a\\]%- 
ròs\. Arni'sloso , amigable , amigo. Ami- 
cabilis. amicalis. Amiable. Amichevole. 

AMISTOSAMENT, adv. mod. Ah amis- 
tat. Aniistosanienle. Amicè. Amiable- 
iiient. Amichcvolmonte. 

AMIT. s. m. Tela de uns cuatre palms en 
cuadro ab una creu al rnltj, que se po- 
sa sòl)re lo cap, y de allí se Laxa r ce- 
nyex al coll, v es part de las vestiduras 
sagradas. Amito. Amictus ; linteum quo 
sacra l'acientes ca])ut primò , deinde 
humeros tegunt. Amict. Ammitto. 

AMITJANAD , DA. p. p. de amitjanar. 
Promediado. 

AMITJANAR. v. a. Igualar ó repartir al- 
guna cosa en dòs parts iguals, ó que 
bo siau ab poca dli'oroncia. Promediar. 
In medias partes dlvidere; medium te- 
iiere. Diviaer , puríager par moitie. 
Aínmezzare. 

A'MMORZAMÈXT. s. m. ant. L' acció v 
electe de auimorzar. Anwrtiguamiento, 
amorliguacion. Mitigatio , languor. As- 
TOM. I. AMO 115 

sonpifsement. Lo smorzare. 

AMMon/, 4R. V. a. ant. apaoar. 

AMMORZAR. iiiet. ant. Temperar, moderar, 
mitigar. Anmrliguar. Temperaré, mi- 
tigaré. Tempe'rer., mode'rer. Ammorza- 
le, attutirc. 

AMNI. s. m. AMNl•i. 

AMNlü. s. m. Planta de dòs peus de al- 
sada: las sèvas f'iiUas se parexen ;i las 
del lonòll, y i'aii un olor semliiaiit al de 
la orenga: las dors son pètltas y dispo- 
sadas en (òrma de parnsol , y la llavor, 
que es iiicnud,! , conveía, ostriada y 
aromàtica, se usa en la medicina. Atueoi, 
ami, fisira. Aiiuni , aminium. Aínmi. 
Ammi. 

AMMS TIA. Perdó ú indult general quo 
decreta un soberà eu favor de algun 
poblo i'l persònas. Amnistia. Criminum 
anteà admissoruni venia et oblivio à 
prineipe oblata. Amnistie. Amnistia. 

AMO. s. ni. Lo cap de casa ó familia. 
Amo. Herus , pater familias. Mai/re. 
Padrone , il capo di casa, il priucipalo 
delia famiglla. 

AMO. Lo senyor respecto del criad. Aínoj 
duefin. Dominns. Mai/re , patron. l'a- 
drone , signore. 

AMO. Lo senyor propietari de alguna cosa. 
Amn , dueho. Dominns. Maítre , pro- 
prietaire. Padrone. 

AMO. Lo que ho es de alguna casa que tè 
llogada à altre. Casera. jEdis conducta: 
dominus. Louenr. Padrone , signore. 

AMO. ant. La persona encarregada de la 
criansa de algun noy. Ayo. Educator. 
Goiwerneur. Ajo. 

AMO. ant. La persona encarregada de la 
educació de algun nov. Ayo , pedago- 
ga. Pa?dagogus. Prelepieur. Precettore, 
pedagogo. 

AMO OUE TÈ MOSSOS Y >'ÒlS VEU, SB FA POBRE 

Y ^^o s'ho creu. rel. que indica los per- 
judicis à que per lo comú estd subjecte 
lo qui abandona las sèvas cosas al cui- 
dado de altre. Hacienda , tu dueho te 
\'ea. Curator dominus melior fit sem- 
per agrorum. L'ceil du maítre engrais- 
se le clieval , sa ne'gligence le tue. Dove 
nou son gatti 1 topi vi ballano. 

rÈRSE AMO. Fèise seiivòr de alguna cosa, 
apropiàrsela. Aharse can algo. Aliquid 
silji usurparé. Semparer de ce qui ap- 
partient à un autre. liiqiadronirsi. 

GiRARSE coTiTRA LO AMO. ÍV. met. Eiigreirsc, 
enfouarse ; desvaiiéierse. Aharse d ma- 
. '3 1 14 AMO 

yores. Primas, priores partes affectare. 
Lever la crcle , s'enorgueillir. Alzar le 
coma , levarsi in supèrbia. 

MG SE POD SERVIR A DOS AMOS. Fef. qUC 611- 

seiija que no se poden cumplir perfec- 
tament las cosas cuand sen emprenen ó 
tractau mòltas A un matèx temps. Qiiieii 
d muchos amos sin^e, d algiino-, ó d 
uno ú o/ro ha de hacer falta. Nemo 
potest diiobus dominis serviré. Qui a 
tlcu.r iiuiítre.i, doit maiiquer à un. Clii 
duc bocclie bacia, I' una couviuu clie 
§li puta. 

NO 8£R AMO DE FÈR AiGUXA COSA. fr. ab quc 

se explica la falta de llibertat que ajnií 

tè pera obrar. A'y ser dueho de alguna 

■cosa. In sua nou essc lacultatc aliquid. 

.N'etre nt ittre de rien. Aon poter pa- 

droneasïiare. 

>osTRE AMO. Naut. Li persona que mana 
las nianiobras del liarco, y cuida de la 
marineria bax. las ordes del olicial de 
querra. Conlraniaestre. ^3\h, uauta- 
rumqne subpríelectus. Conlre-maítre. 
Cantramaestro. 
■SER lo AMO DE i.'auca. fr. fam. Tenir algú 
mòlt ascciulòut en al<;una casa, ó en al- 
tra-i p.'rsònas. Sri- el dueho del cuchi- 
llon , del halo , de los cuhos , etc. Ma^- 
na apud aliquem auctoritate valerc. 
Èlre le fuitolum. Tener la mestola, far 
il messere. 

SER LO AMO DEL TRULL. IV. fam. SER LO AMO 

DE L'aUCA. 
«ER LO AMO DELS DAfS. fr. faul. SER LO AMO 

DE l'vI'í.A. 

AMODOlUtlR.Si:. V. r. aut. Ensòpirse. 
yínihlorrarse. C insopiri. S'assoufnr. 
Addormeiitarsi. 

AMODOUIUT, DA. p. p. de amodorrir- 
SE. Aiiioilorrado. 

AMOIIINAD, DA. p. p. de amoiun.ír ó 
AMOHiNARSE. AtroHiido , atwdido. 

AMOHINAR. V. a. Perturbar los sentits 
■\ algtl , fèrü mil de cap. Àlronar,alur- 
dir. Obtundcre. Etourdír. Stordire. 

AMOHINAR. niet. ÏMolestar, cansar ,-i algií ab 
discursos iuiperlinòuts. Romper la ca- 
lieza ó los cascos. Caput oI)tundere. 
Rompre la léle , faíiguer. Sbalordire, 
spe7.7.ar la testa. 

AMiHiNARSE. V. T. mct. CausaFse ó afadi- 
carse mòlt ab lo estudi 6 averiguaeió 
de alguna cosa. Romperse la caheza ó 
los cascos. Nimio studio delatigari. Se 
/aíigua: Avcr la testa aggravata, aver AMO 

11 capo come un cestone. 
AMOHINO. s. m. Ruido y confusió gran. 
Baraunda. Strepitus. Qrand bruil, con- 
fusion. Scompiglio, coafusioue, per- 
turbamento. 

AMOHiNo. iiiet. Trencacap, mal de cap. 
Quehradero de caheza. Molcstum ue- 
gotium. Soiici , inquie'tude. Scuinpiglia- 
mento , parapiglia. 

AMOLLAD, DA. p. p. de amollar. Jmo- 
llado. 

A.MOLLAR. v. a. Afluxar, dexar anar 
j)oc ;i poc. Largar. Laxaré. Ldcher. 
AUeutare, mollare. 

amollar. En alguns jogs de cartas es dexar 
passar la basa jugand una carta inferior 
;i la cjue va jugada, teniíulue alguna de 
superior ab que poder matar. .4niollar. 
Potentiori cbarta> cedere. Ganer ; ld- 
cher au jeu. Lasciar andaro. 

AMOLLID, DA. p. p. de amoliir. Ablan- 
dailo , enmollecido. 

AMOLLl.MÈ.N r. s. m. L'acció y efecte de 
aínollir. Ablandamiento. iVlollitiido, mol- 
limentiim. AmoUissement. MoUilicamen- 
to. moüificazione. 

A.MOLLIR. V. a. Estovar, suavisar, po- 
sar tova alguna cosa. Se usa tambt! com 
recíproc. Àidandar , cnmollecer. Mol- 
íem reddere. y/niollir, allendrir , ren~ 
ilre mou. MoUificare , inteuerire, ram- 
morbidare. 

AMOLLOxNAR. v. a. molloar. 

AMO.MO. s. m. ciscfeBRE. 

AMONESIACIÓ. s. f. Consell, avis, ad- 
vertència. Aínonestacion. Admouitio, 
monitum , mouitus. Consell, a^ús. Am- 
monizione. 

AMONESTACIÓ. La publicació que se fa en 
la missa niajòr de las jiersònas que vo- 
len contràurer matrimoni úordenarse, 
pera que si algú sab algun impediment 
lodenuncie. Amoneslacion. Edicta eccle- 
siastica nuptiarum aut sacri ordinis cau- 
sà , monitiones. Ban de rnariage. Ban- 
do , denuiiz.iameiito de' matrimonj. 

TIRAB LAS AMONESTACIONS. IV. AMONESTAR, CU 

r accepci(> de publicar en la iglesia, ctc. 
AMONESTAD , DA. p. p. de amonestar. 

Amonestado. 
AMONESTADÒR, RA. adj. Lo qui amo- 

niNsta. També se usa com substantiu. 

Anionestador , amonestante. Monitor , 

adinonens. Jdmoniteur. .\mmonitore. 
AMONESTAR, v. a. Prevenir, advertir. 

Amonestar. Admoaere , inoucrc. PreW- AMO 

llir, ai'^r/ir. Aínmonirn, .ivvertire. 

AMoiKsTvn. l'ublicar on la i^ltsia al temps 
d(! la missa major las prrsòiias i[iu' vo- 
len oontiànror matrimoni li orclonaisf!, 
nciM (juo si ali;ií sal) alj;un inipiídijiiònt 
lo (lonuucie. Aínimrslar. Instaiites nup- 
tias aut saci'os ordinos ia pccicsia pu- 
l)licò ediecre. Puhlicr ties bans de nia- 
ricigr. Far il banclo , o la tlcnunziazionc 
de' niatiiinonj. 

A>íovESTARsE. SiT la pci'sòna de la cual se 
tiran las amonestacions. Ser antoncs/a- 
do. In ecolesia pnhlicari. On le dit de 
ce/lli doni les luins de inariage nnt c'tc 
vidl•lie's. Ésser puhlieato in bando. 

A'MONÍAC. s. 111. Qnim. Substància en 
lòrina de aire, sumamènt volàtil, de 
olor fort V penetrant, que exbalan las 
iiiaterias animals cuaiid se pudrexcn ó se 
crèiiian. Si està disoU en aiyua, se diu 
Àicxii vOLvTii.. Anioniíien. Ammonia- 
cwm. .ininioniítc , aninioniarpie. Ammo- 
niaco. 

amom'ac. Goma rebinòsa en figura de Uà- 
grimas , ó en pasta composta de grums 
grogs rojencs per fora, v blancs de Uèt 
per dins, de sabor un xic amarg : fa as- 
cos, V tè u:i olor desagradable. Amo- 
níacn. Gumml ammoniacum. Gomine 
am')!nnii7r/He. Gomma ammoniaca. 

AMOXT. adv. 11. ant. amunt. 

AMO.NTAN VR. v. a. ant. amonto:<ar. 

AMONTANYAR. v. a. ant. amontonap,. 

AMONTONAD,DA. p. p. de amontonar. 
Àninntnnado. 

AMONTOXADAMÈNT. adv. mod. p. us. 
En forma do nionti). A/nontnnadamen- 
te. Acervatlm. Par tas , par nionceaux. 
In muccbio. 

AMONTOXADET, TA. adj. dim. de 
AMONTOXAD. A nionlntuiditn. 

AMONTONADÒR , RA. s. m. y f. Lo qui 
amontòna. Aniontonador. Accumiilator, 
acervatlm congereus. Ramasseur. Am- 
massatore. 

AMONTOxXAMÈNT. s. ni. L'acció y efec- 
te de amontonar. Amontonainiento. Coa- 
ccrvatio. Acctimulation . (r^glomeration. 
entassemenl. Acciiinulaz.ione, ammas- 
samento, adunamento. 

AMoyToNAMÈxT. mct. Lo conjunt de varias 
espècies y veus. Anton/onamiento.Con- 
glomeratio, turba. Confusion de mots 
O'l d'ide'es. Muccbio, confusione, invl- 
Inppo. 

AMONTOXAR. v. a. Posar unas cosas AMO 115 

dcmuiit de altras sftns orde ni concert. 
Aínontonar. Indiscriminatim congcrere. 
Accuiiuder , enlusser , tasser. Arai.ion- 
tare , ammassare, ammuccbiarc, ram- 
nuíccbiare. 

AMOVTOVAR. mel. Juntar v mesclar varias 
espècies sens orde ui elecció; y a.'.í se 
diu comunament que un lletrad amon- 
tòna tc\tos, y un predicador concep- 
tes. Antontonnr. Inepte at(jue inordina- 
tè multa elïutirc. Eiitusser , confondre. 
Invilupparc. 

AMOR. s. m. Inclinacií» n nfècte à algu- 
na persona ó cosa. Amor. Amor. Àniour. 
Amore. 

amor. La persona amada. En aquest sen- 
tit los amants soleu dirsc amòh mèu, 
MOS AMORS. Amor. Res amata. La per- 
sonne , l'objet ainie'. Amore. 

AMÒa. Hlanura , suavitat; y axí se diu 
que los pares castigaii als fills ab amòk. 
Amor. Blandities. Doitcenr. Aínorc, 
dolcezza , soavità. 

AMÒii DE uoRTOi. \. Planta de dòs peus de 
altura, que tè la cama cuadrada y ple- 
na de punxas, y las fullas estretas y 
pnsadas de vuit cu vuit al) punxas per 
demunt: las flors son xicas y grogas. 
En alauns llocs ne diuen apegalosos. 
Amor de horteliino. Galliam , appariiie, 
lappa, personata. Grateron , rcL•le , ou 
rii'ble. Aparine. 

AMOR piATÓNíc. Amor pur sens mescla de 
interès ni sensualitat. Amor ylalònico. 
Amor platonicus. Amour platoniqiie. 
Amore platonico. 

AMÒa PHOPi. Lo amor desordenad ab que 
un ama à sí matèx y à sas cosas. Amor 
propio. ElTrenatus amor sui. Amour pro- 
pre. Amore proprio. 

AMOR DE GOS. vulg. Aqucll quo sols tè per 
objecte lo gust sensual , y sols dura lo 
temps de gosar. Amor lasci\•o. Amor li- 
bidinosus. Amour lascif. Amore, desi- 
derio libidinoso. 

PER AMOR. loc. que se aplica à lo que se fa 
per causa, per ralió de, etc. Por amor. 
(fi-atla , ergo. A cause. Per amore, per 
rispiSto, per cagione. 

PER AMOR DE DKU. loc. al) que se expressa 
que se l'.i alguna cosa sens interès tem- 
poral. Por amor de Dios. Per Deum , 
propter amorem Dei. Au nom de Dieu. 
Per I' amor di Dio. 

PER AMOR DE DEU. loc. fam. ab que se sig- 
nifica que no se lia cobrad la recom- ;i:16 AMO 

r pensa -del traball; y axí diem : sò tralia- 
llad PER AMOR DE dèu. Por amor de 
i?/o.ç. Gratis, amore Dei. Gratis. Gratis. 

PER AMOR DE DÈü. loc. pera demanar enca- 
ridamèut alguna cosa. Coraunamèut se 
usa pera demanar caritat. Por amor de 
■j. Dios. Pfopter Deum. ^a nom de Dieu. 
Per amor del cielo, per carità, per 
Dio. 

AMJR AB AMOR SE PAGA. rcf. al) qUC SC dc- 

nota la uiutua correspontlcucla de al- 
giinas persònas en cuilsevoL cosa l'avo- 
l'able ó contraria. Amor con amor se 
" paga. Amor amore relertiir : solus amor 
pretium dlgnum reporitiir amoris. A 
bon chat , bon rat. lícnder pan per íb- 
caccia. 

AMOR DE GEXDP.E, BUGADA sílXSE CENDRA, rof. 

({ue denota la íredòr y poca duració de 
r amist it édtrc soj^res y gandres. Aiiiis- 
tad de yerno sol en invierno. Talis 
amor generi (jualis sol tempore brunix-; 
amicitia inter ^ciii'rum soceram((uc nan 
satis íida. Aniitie'de í^endre et soleil 
d'llibrer ne durent pas. L'amor di gene- 
ro è come sereu di verno , uugolo di 
statc, e vcccbia prospcritate. 

AMJR DE SEXÏÜR AIGL'l EN CISTELLA. Tcf. qUC 

denota la poca seguretat que se ha de 
tenir cu lo cariayo dels senyors. Los 
castellans ho diuen dels noys. Amor de 
nino aguu en cesto ó agiía en ccslillo. 
Pueri amor, nuga;. Amitie' d'enjant , 
c'est de l'euii dans un panier perce'. 
Amor di nobile, amore mobile. 

PER AMOR DEL BOU LLÈPA LO LLOP LO JOU. 

ref. REMESA LA CUA LO CA , NO PER TÚ , 

SINÓ PER LO PA. 
PASSAN LOS AMORS Y OUEU\N US DOLORS, rpf. 

que doll 1 à cnti!ndrcr que los acaba- 
ments dels amors solen ser ordinària- 
ment amares v tristos, fanse los anio- 
res Y (juedan los dolores. Extrema gau- 
dii luctus occupat. L'àmour s'en \>a, 
en nous laissant la peine. Si estingue 
r amore, e nascc il cruccio. 

AMORATAD, D.V. adj. <(uc se aplica a 
lo ([ue tira a morad. Amoratado. Livi- 
dos. Li^úde. Livido. 

AM(1RB/\.D, DA. p. p. de amopvIíarse. 

AMORB VRSK. v. r. ant. enmalaltirse. 

AMOREJAR. V. a. ant. afalegar. 

AMORET. s. m. dim. de amor. Anwrcillo. 
Teiiellus amor. Amoureiies. Amoretto. 

AMORETAS. s. f. pi. Las senyas, gestos 
y altras accions ab que se inauiresta lo AMO 

amor que se tè à alguna persona, ^wo- 
ricones. Amatorii gestus. De'monstra- 
tions , signes par lesquels on manifeste 
l'amour. Amore volezze. 

AMORÓS, A. adj. Cariuyòs , amable. 
Amorosa. Amabilis, blandus, bencvo- 
lus. Ajfeclueux, sensible, aimable. Amo- 
roso . caro. 

^MORÒs, A. Parland de cosas materials, 
bla, suau, pastós. Amorosa. Suavis, le- 
nis. DiHix , tendre. Tenero, dolce, pie- 
glievolc. 

AMOROSAMENT, adv. in. Ab amor. 
Amorosítmenle. Amantèr. Aniaureuse- 
ment. Amorevolmente. 

A:\I0R0SET , TA. adj. dim. de amorós. 
Alga amorosa. Aliíjuantulum amabilis. 
Dim. d'ii/p•ctncux. Aínoroscllo. 

amorosíssim, ma. adj. sup. de amo- 
rós. Amorosisimo. Ainantissimus, sua- 
vissimus. Sup. d'ajj'cclueux. Amorosis- 
simo. 

AMOROSÍSSIMAMÈNT. adv.inod.p. us. 
sup. de AMOROSAMENT. AmorosisinMmen• 
te. Valdc amantcr. Trcs-amoureusement. 
A morevolissimamcnte. 

AMORRAD, 1)A. p. p. de amorrar y 
amórrvrse. Puesto de hocicos. 

A:MÒRRAR. V. a. Posar las bestias de 
morros à algun lloc. Paner de hocicos. 
Rostrum aliculii appropin(|uare. Meltre 
de mufle. Lcgar uuu bèstia in (pialchc 
luogo. 

AMORRAR, met. vulg. Fèr violència ;i algu- 
na persona per i'èria topar de cara ó de 
boca en algun lloc. Empujar con t'iolen- 
cia d alguna para hacerle dar de ha- 
cicas en alguna parte. Aliquem violen- 
ter impellere ut in ali(piid i'aciem se ol- 
l'endat. Pousser (fueltpi'un dej'acc cottire 
un ohjet. Far dare il muso contro qual- 
che rosa. 

amórrarse. V. r. Posarse las bestias de mor- 
ros d algun lloc. Ponerse de hocicos d 
alguna parte. Rostrum alicubi appro- 
piiiquare. Se mettre de mufle les ani- 
maur (juelque part. Mcttcrc il muso 
sopra ([ualclie cosa. 

amórrarse. met. vulg. Posarse de llabis a 
aliiuii lloc. Acercar las labios d alguna 
parir. Labra alicubi appropin(|uare. Se 
mettre de mufle. Mctterc le labbra so- 
vra (|ualcbe cosa. 

AMÜRRAGIA. s. 1". ant. hemorràgia. 

AMORSAR. v. a. ant. esmorsar. 

AMonsAR. s. m. ant. esmorsar. AMO 
AMORTALLAD, DA. p. p. clc amorta- 

inn. .linortajadü. 
AMORTALLMl. v.a. Embolicar lo mort 

ab la mortalla. Aínorlajar. Mortuòria 

vestimenta corpori iiiduere. Ensevelir. 

Sepprllire. 
AMORTAR. V. a. ant. APAr.vn. 
AiMORTlR. V. a. niit. apaoau. 
AMORTISVÜ, DA. p. p. de amoutisab. 

.■/lllnrlizdlld. 

A.'\10R'nS.V(;iÓ. s. r. L'acció y Plòclo dl! 
aiiiortisar. ./inortizacioii. Uoiioriim ads- 
cri[itio in perpctuum ea conditiom! i\t 
alieiiari iiRituoaiit; rcdemptio. Antorlis- 
senirnl. Ammortimento. 

AMORTlSAll. V. a. Passar los bòiis à mans 
niortas (|ui> no pujj;aii enat^rnarlos, vin- 
cnlantllos en ali;iuKi l'aiiiilia ó en al>^un 
esta!)liin(:nt. AnKirliziir. ]5ona in perpi-- 
tiaiin logarc ut alionari nequcant. .■/iiiur- 
tir. Ammortirc. 

amdutisar. Parknd de censos , ccDsals , v 
altras obligacions, es lluir, ([uitar, re- 
dimir lo capital. Aínortiziir. Ucdimeií'. 
Amortir. Auiniorzarc. 

AMOSCAD, DA. p. p. de amoscause. 
Aliifiido , aínoscado. 

AAIOSC.VRSE. V. r. Enl'adarse, enujarse. 
Se usa també com actiu. Alufarsr , 
amoscarse. Irasci. S-^ fdchcr, se dcpilcr, 
fitinrr dc^calh-e. xVdirarsi , annojarsi. 

AMOSSAnÒR, RA. s. m. ant. amussadÒk. 

AMOSSAMÈNT. s. m. aut. amussamèm-. 

AlMOSSAR. V. a. ant. amussar. 

AMOSSAT, UA. p.p. de amossar. 

AMOSTRAD , DA. p. p. de amostrar. 

AMOSTRAR. v. a. mostrar. 

AM(^TARSE. V. r. Cre'xer las plantas ;í 
motas. Aíniicollarsf. In manipulos crcs- 
cere. Tasser , croilre en se raniassanl. 
Ammuccliiai'si. 

AMOTINAD , DA. p. p. de amoti.var y 
amütinarse. Amotinado. 

AMOTINADAMÈNT. adv. mod. En for- 
ma de motí. Sediriosaniente. Sediliosè, 
tumultuosè. Seditieusement. Sediziosa- 
mcnte. 

AMOTIXADÒR, RA. s. m. y f. Lo (jui 
amotina ó mou motí. Amotinador. Se- 
ditionis auctor. Mtitiii , se'ditieiix. Sedi- 
zloso. 

AMOTINAMENT, s. m. L'acció de amo- 
tinarse, y lo matèx motí. Amoliíiamien- 
to. Seditio, tumultuatio. ReX-olte , scdi- 
tioii. Scdizionc, abl)otlinamento, soBu- 
nlio. AMP 117 

AMOTINAR. V. a. Concilar, commóurer 
algun regne , poble , república ó uih- 
cit contra son superior. Se usa tambi'; 
com recíproc. Anioliíiur. Tumultuari, 
scditioiicm moverc. Ameuter , soidever- 
Ammotinare, sollevarc. 
AMOTINAR. Perhirl)ar ó inquietar las po- 
teneias de l'anima y los sentits. Amoti- 
iitir. Torbaré, cnmmovere. Éinoiwoir, 
av^itrr , Iroiihler. Turbare, intran<(uil- 
lare. 

AMO 11,1- \H. V. a. ENMOTLI.AR. 

A.MOVIRLE. aïlj. m. So diu de acjuells 
destinos ([ue no son fixos, y que sòs ob- 
tentòrs podeu ser remoguds seus í[ue 
d<'"a residtarlüs descontento ni ofensa. 
Aiitih-ilile. Amovcndus. Aínuvible. .\mo- 
vibile. 

AMoviiu.F. l'i \M0vim.E AD MjTUM. adj. lor. Se 
a])lica al benefici ccclesiàstic ([ue no es 
col-latin, pera denotar la facultat que 
queda al donadòr de remóurer al ob- 
teiitòr. AiiiOi'ihle ó aínovible ad nulum. 
Ad nutum, ad arbitrium amovcndus. 
AínO'.•ihlr. Amovibilc. 

AAIOXAD, DA. p. p. de amoxar. llula- 
i^ado , pnpado. 

AMOXAUÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
amòxa. Halagador. Delinitor. Cehd f/ui 
ctircsse. Vaglieggiatore , lusingbiero. 

A:\I0XAMENT. s. m. ant. L'acció de 
amoxar. Mimo, Jialngo. Blanditioe, blan- 
dinientum. Caresse ,Jliiücrie. Lusinga, 
lisciamento. 

A-MOXAR. V. a. Acariciar, lialagar. Po- 
jhir , mimar , ]msar la mano /"t fil cer- 
ro. Blandiri , cblandiri, mulcere. Cares- 
ser , flatler du plat de la jiiuin. Lusiu- 
garc, lisciare, grattar le oreccbie. 

AiMPARA. s. f. l'or. Detenció, embarg. 
Anipara. Sequestratio. Scquestre. Stag- 
gina , scquestro. 

AA1PAR\D, DA. p. p. de amparar. Em- 
haríiiido. , 

A.M PARADOR , RA. s. m. y f. Lo qui po- 
sa l'ampara. Emliargador. Sequestra- 
tor. Celui qui se'queslre. Sequestratore. 

AMi'ARADÒR. Lo qui auipara ó protegcx. 
Amparador. Protector. Df'frnseur , 
proteclenr. Protettore. 

AMPARAR. V. a. for. Detenir béns ó 
fruits per orde superior. Embargar. 
Sequestrare. St'queslrer. Scquestrare. ■ 

AMPARAR. Impedir la prosecuci<J de alguna 
oljra. Embargar. Impediré. Saisir. Stag- 118 AMP 

AMl'ARO. s. m. Favor ó protecció. Aín- 

paro, Protectio, patrociíiiuni. Favcur, 

prolcctioa. Protezione, favore. 
AMPARn. Lo abrig ó defensa de que algú se 

ainnara. Àmparo. Tutamen, pra;sidiuni. 

,//<//? , rr/iigr. xVsilo , ricovero. 

AMPLADA. .S. f. AMPLARIA. 

AMPL VMÈiNT. adv. mod. Ab amplaria ó 
exteiisií". Jinpliamrnlr , ninplamenlc. 
Latè, diffasè, ample. Ample ment , lar- 
gcment. Ampiainente , largameiitc. 

AMPLARLV. s. f. La dimensió contrapo- 
sada a lo llarg. Anchnra , ancho. Lati- 
tiido. Largiietir. Larghezza. 

AMPiARíA. La de las telas. Ancharia. Lati- 
tudo. Li-'. Largliezza d'un paiino. 

AMPLAS, SA. adj. amii. de ample. Miiy 
anchn. Valde latus. Augmenlatif de 
large. Largliotto. 

AMPIjE, A. adj. Lo que tè amplaria. An- 
cho. Latus. Large. Largo. 

AMPLE. Lo extes y dilatad. Amplin , amplo. 
Amplus. Ample, largc , e'tenilii. Largo, 
ampio. 

AMPIE. S. m. VMPUPxIA. 

TENIR AMPI.E. fr. al>([ue se expressa queia 
roba ó calsat es major de la mida que 
li correspon. Venir holgiïdo. iSiniiuin 
csse la\um. Èfrc ample, large. Essere 
largo. 

vrviK AMPiE. fr. vCNiR Bvi,r>í;:\ 

AMPLECURT, ta. adj. Lo que es mès 
ample que llarg. Anchicorto. Latitudi- 
ne amplus, strictus longitudinc. Ce qni 
fisi coiirt et large. Ciò eh' ò ampio e 
corto. 

AMPLESA. s. f. ant. ampi vniv. 

AMPLET, TA. adj. dini. de ampie. An- 
clrclo. Aliquantulum latus. Dim. de 
large. Larj;hetto. 

AMPLIAD, DA. p. p. de amplíar. Am- 
pli ad n. 

AMPLIACIÓ, s. f. L'acció y efecte de 
ampliar. Anipliacion. Amplificatio. Am- 
pliminn. Ampliazioue. 

ÀMPLIAMENT, s. m. ant. ampiiició. 

AMPLIAR. V. a. E^téiidrer, dilatar. Am- 
pUitr. Ampliaré. Agrundir , ampUer , 
et-itdre. Ampliaré, anipiarc. 

AMPLIFICACIÓ, s. f. Rei. Figura ab !a 
cual lo orador explica circuu.-itaiiciada- 
mònt lasdit'crèuts parts ó diferents punts 
de una proposiciíV per i u^.ostrar ab ir.ès 
evidencia la veritat que vol persuadir. 
Am;>lifïra.•inii. Amp'ificatio. Amplifica- 
lion. Vmpl-.ücaziono. AMP 

AMPLIFICAD, DA. p. p. de amplificar. 
Amplificada. 

AMPLIFIC.VDAMÈNT. adv. mod. Ab am- 
plificació. Amplificadamenie. Cum am- 
plificatione. Avec amplification. Con 
amplificazione. 

AMPLIFICADAS, SA. adj. aum. de am- 
piiFicAn. Demasitido umplificado. Cum 
nimia amplilicatione. Augmentat, d'am- 
pli fi c'. Amplificatuzzo. 

AMPLIFICADET, TA. adj. dim. de vm- 
i•i.tFícMi. Algo amplificado. Cum aliqua 
amplificatione. Dim. d'amplifte'. Am- 
plificatino. 

A.MPLIFICADISSIM, M\. adj. sup. de 
AMPLIFICAD. Amj>li/icadi.simo.Cum multa 
amplificatione. Siip. d'amplijie'. Ampli- 
ficatissimo. 

AMPLIFICADOR, RA.s.m.yf. Lo quL am- 
plifica. Amplificador. Amplifica tor, am- 
plificatrix. .4mplificateur. Aniplilicatore. 

AMPLIFICAR, v.'a. Ret. Usar de T am- 
plificació. Amplificar. Amplificaré. Am- 
plifirr. Amplificaré. 

AMPLÍSSIM, MA. adj. sup. de ampif. 
Ancliisimo. Latissiínus. Stip. de large. 
Ampissimo. 

AMPLITUT. s. f. ant. vmplaru. 

AMPLOYA. s. f. Pèx blau ó espècie de 
sardina mòlt poc estimada cuand es fres- 
ca , però comunament se sala, y a las 
lioras se diu arengada. Sardina. Ales. 
Sardine. Sardella. 

AMPLURA. s. f. ant. amplariv. 

AMPOLLA, s. f. Pot de vidre <> de cris- 
tall , que tò lo coll llarg v estret , y lo 
cos ample y rodii de sota. Ampolla. Am- 
pulla. Ampnule. ijolllglia. 

AMPÒiLv. Pot de vidre ó de cristall, ample 
de bax, que va estrenvcndsc cap A la 
I)")ca. /?c.'^o/;irt. .\mpulía vitrea ; phlala. 
Bmileilíe , fiole. Fiasco, bottiglia. 

AMPòi.LA. La que tè lo coll mòlt estret, y 
comunament no hi cab mes de un porró 
de vi. Botella. Laguncula vinaria. Bou- 
leille. Ampolla. 

\:) ES BVFAR Y FER AMPÒLLV-i. fr. al) qUC SC 

expressa que alguna cosa no e.s mòlt fà- 
cil. Tener iitïmt. DilVicile rsse. On le dit 
d'nnr aff'aire e'pineu^e , diJfíciL•. Non ò 
]nrlare e far serraone. 
AMPÒLLETA. s. f. dim. de vmpòlla. Am- 
polliJa, ampnllica , ampolluela, ampn- 
llela, redomica , redomllla , redomita. 
Parva ampuUa. Petitc bouteille. Ampol- 
Ictta. AMU 

AMl'òl.UF.TA DE AIGUA DE OLÒU. PoillO. V'i- 

t reu ni |)uiiium. Flacon pottr /cò caiix de 
senli'iir. Ijoccetta. 

AMPULLETAS. Se llÒlU C'K IHUIl ;il IcllotgC clc 

arena pcrqiu' està íOin]>üst de ilòs ani- 
pòUetas. Ampolleta. llorulogiuni arcna- 
rium. Ampoulelte. AmpoUetta, oiiiiolu 
a polvcre. 

AMróSIT. s. m. EMrósiT. 

AMPRVR. V. a. tenit. e>mam.levah. 

AMl'lUUS. s. ni. jil. Terra cuiíimia ile al- 
i^mi poble (jue no està cultivada. lUiltlin. 
Yaeans, ineiiltus, iitiosus a;^er. {)tti tat 
en l'riíhr , imuhe. Landa, Irat ta. 

AMPUTACIÓ, s. r. Cir. La opeiaeió de 
tallar y separar algun membre del eos 
luinià. .■íiiipulation. ,\inputatio, inuti- 
latio. AmpiUalioii. Troneamento , am- 
jmtazioue. 

AMPUTAD, DA. p. p. de ampit u,. .Im- 
piiiado. 

AMPUTAR. V. a. Cir. Tallar ú separar del 
tòt algun iiièiiibre. .4nipiiliir. Amputa- 
ré, mutilaré, .impníer. Tagliare , ti'on- 
care. 

AMUL\TAD, DA. adj. ([mc se aplica ;i 
la persona que tè color semblant al dels 
mulatos, yí/iiiiliitado. Fuscus, subnigor. 
Qid a la coulciiv d'un niuldtre. Di color 
bruno , arsiccio. 

AMULET, s. m. Remcv su[)eisticiòs jiera 
preservar de algun mal ó perill. Anni- 
Iflo. Amuletuni. Amulelte. Amuleto. 

AMUiNT. adv. II. ab lo cual se denota la 
part alta ó lloc de dalt. Èx adverbi in- 
clou la idea de moviment , v eu axó se 
diferencia de demuxt v de dalt. Arriba. 
Sursum , supra. Dessits. Sopra, su. 

AMu>T. nict. Se pren jier lo lloc preeini- 
nèut en que està col-locada alguna per- 
sona en rallo del empleo, destino ú lio- 
iiòrs. Arriba. In loco siiperlorl , in gra- 
du sublimiori. Fm haitt. lu alto. 

AMU'iT. inet. Imi los escrits equival à ava>só 
ANTECEDENTMÈNT. Arriba. Supra. A•.•anl. 
Prima, avauti. 

AMu.NT. met. En los guarismes denota ex- 
cés de aquella cantitat que se anomena, 
V. g.: de deu en amu.vt. Arriba. Supra. 
Audessiís. lu su. 

i)E AMUXT AVALI., iiiod. adv. que eípiival ;í 
dèsdel principi fins al fi. Df arriba 
abajo. A summo usque deorsum , à ca- 
pite ad calcem. De haiif en has ■ du com- 
mencemcní à lafin. Da ciraa al foudo, 
d" alto iu basso. .- ■-'T: -.•.;■:;. AMU \\<d 

lÈn ASAH DE AMV.NT AVALL. {v. quC sigllllic» 

desordenar, regirar en coniusió. JUvol- 
ver , desordenar. Coiilundere, jicrtur- 
hare, miscerc. Mcttre destus dtssuus. 
Aiidare , mettere sossopra. 

AMURA. s. r. iVí/iíí. Mida del baico en 
lo punt de la cuarta part de la llargà- 
ria de cubeita y de la llargària exterior 
contaiid dèsde la proa. Amura. Dimen- 
sió qu;edam in navibus. Mesure d'un 
vaisseau au iptart de sa longueur du 
íute'ílr la praiie. Mezz.o, siotta. 

AMUKA. Mdii!. (^orda cpie pèiija de las velat 
major y triquet, y servex per aiiiarrar- 
las à la proa. Amura. Funis è velis pen- 
dens , et ad proram pro oporlunitate 
ducendus. Coueí , c'couel. Coutre. 

AMURAU, DA. p. p. de amurab. Anw- 
radn. 

A:\1URADA. s. f. Naut. Un dels costats 
d(! la nau per la part interior. Aniura- 
da. INavis interius latus. Cúlc' ou flanc 
d'un \-ais.ieau rn-dcdam. Fianço interno 
delle iiavi. 

\MUR\R. V. a. Naut. Tirar la amura 
aco>tand la vela al ])unt de proa aliònt 
acpiella està assegurada. Annirar. Fu- 
iiem veli ad proram deduccre. Aínurer. 
Tirar la liine. 

AMURRLXDÒR. s. m. Lo lloc abònt lo 
l)estiar passa la mitjdlada. Srsteadero, 
sestero. ^Estiva , ïstivus locus. Lieu ou 
le bc'tail fait ia nic'ridiennr. Stallaggio. 

AMURRIAR. V. n. Passar lo besliaV la 
inltjdiada dorniind 6 descansaiid. Ses- 
tear. Meridiari. Faire le be'tail la luc'ri- 
dienne. íMeriggiare. 

AINIUSSAD, DA. p.p. de amussar v amvs- 
SARSE. Emhotado , cnniudecido. 

A:\IUSSAMENT. s. m. L'acció y efèetc 
de amussar. Embotainifuío. Ülilusio, 
liebetatio. L'action d'c'niouíser. Riiituz- 
zamento. 

AMLssAvÈ.M DE LA? dèxts. Certa sensació 
aspra y desagradable que l'a eu las dents 
lo agre de las IVuitas v de altras viaiidas 
de manera que sembla que no poden ta- 
llar. Dcntera. Stupor. Agacenient. Al- 
leganiento de'denti. 

A!MUSSAR. v. a. Engruxir lo tall ó punta 
de las armas ó de alti-es instnimèats. Se 
usa també com recíproc. End>olar. Ile- 
hetare, obtunderc. Éinousser. Riiituz- 
zare. 
AMUSSAR. Causar amussamènt à las dents. 
Se usa tanibd cera recíproc. Par deu- 120 APÍA 

lera- Hebetare deutes. A^acer les dents. 
Allegare i tlciill. 

AMissAR. mct. Tiiiurer à alyú las ganas de 
parlar. Ss usa també com rccijiroc. Eii- 
inudecer. Ad silcutium adigere. Faire 
liúre , rendre niuei. Far amniutolire. 

AMUSSAR. met. Debilitar , fèr mt'uos activa 
y eficas alguna cosa. Se usa tambd com 
recíproc. Emhotar. Enervaré, liebeta- 
re. Énei\>er , aJJ.iiblir. Enervaré , am- 
morzare. ., , 

AN. ^oV;.^ ^.:' 

AIS. s. in. ant. any. 

ANA. s. f. Mida aprotimada à la mitja ca- 
na, usada en alt;uuas provincias de Es- 
panya. Ana. Ulna, quxdam niensura 
iK'lgica. ./uiic. Sorta di misura usata in 
Spagiia. 

ANA. Xifra c[ue usan los mètjcs en sas rc- 
cèptas pera denotar (juií los ingredients 
ban de ser de pes ó parts iguals, ./nu. 
Ana. .'ina. Ana. 

A^ARAI'TISTA. s. m. Lo berèlge que 
creu que los iníants no se iian de bate- 
jar fins que tingaii us de rabó, y que si 
se ban batejad cssend petits se ban de 
batejar altra vegada cuand son graus. 
Anahaptista. Anabaptisla. .-ínalxtptistc. 
Anabattista. 

À>'AC. s. m. y f. ànec. 

AÍN VCVllD. s. va.. Arbre gros de la Ín- 
dia, que tè la escorxa de color cendrós 
fosc , las fullas en forma de tascó , gros- 
sas y sembradas de pels clars. Lo fruit, 
que es lòu v de figura de cor, tè dins 
un pinyol prenyad de una llavor de la 
matèxa figura. Esta llavor scrvex en la 
medicina, ./nucardo. Scmecarpus, ana- 
cardium. Acajou, anacardier. Ana- 
cardo. 

AN.\CARDÍ, NA. adj. Lo que es com- 
pust de anieards. Anacardino. .\na- 
cardlo confectum. Le coiiiposc d'ana- 
cardes. Composto d'anacardi. 

Ai\ACARDL\A. s. f. Med. Confecció que 
se feva de anacards, à la cual se atri- 
])!iia la virtut de restituir la memòria. 
Anacardina. Anacardii confectio. Con- 
feclion d'anacarde pour foriifier la 
mc'itoire. Confezione d'anacardi. 

AiSACORETA. s. m. Lo qni viu en lloc 
solitari, apartad del tracte Iuiiikí , y 
entregad del tot a la virtut y peniten- 
cia, .'ínacoreta. AnacIíorelA. Anachorc- 
íe. Anacoreta, eremita. ANA 

AXACORÉTIC , CA. adj. Lo que pertany 
al anacoreta. Aiiacore'lico. Ad auacbo- 
retam pertinens. AnacJiore'íúpte. Auaco- 
retico , premitico. 

ANACREÓMIC, CA. adj. que se aplica 
à las poesias fètas ;i imitació de las de 
Anacreonte. Anacreóiuico. Anacreou- 
teus. Aiific'•e'ontifjue. Anacreontico. 

AN\CR(>MSME. s. m. Error que con- 
sistex cu col-locar un lèt ans ó desprès 
del tènips en lo cual succeí. Anacro- 
nisino. Anacbronlsmus, vitiosa temperis 
computatio. Anaihronisme. Anacro- 
nismo. 

AXAD, DA. p. p. de a>ak. Ido. 

Anada. s. f. .óec. 

ANADA. s. 1'. Lo acte de anar de un lloc 
;i altre. Ida. Profectio. Allée. Andata. 

ANADA. DESCART. . '. ■ 

AWDA. En lo jog de mesa, y en lo de vi- 
llar, es la sortida de la bola del que ju- 
ga à fora de la mesa. Ida. Globuli ex- 
itus. Sant d'uiíe liille de hil/iiid par 
dessus la Ixindc. Salto delia l)iglia. 

AB DOS ANADAS ï VINGL'DAS. loc. fam. Brcu- 
mènt, promptamènt. En dos idas y ve- 
nidas. Rre^i , breviter. Brià•emenl, 
prompleiiicnt. In un tratto. 

l'anada del fum. loc. ab la cual cuand al- 
gú sou va donam ;i entiMidrer lo desitj 
de que no torne. La ida del liiimo. 
Abcat nou rediturus. On le dil du de- 
part d'iinc personne çu'on de'sire ne 
]>tus reí'oir. Andata del fumo. 

NO I>È\AR l'anada per LA VINGLDA. fr. qUC 

explica la eficàcia y vivesa ab que algú 
pretén ó sol-licita alguna cosa. A'o dar 
ú no dr/ar la ida por la s'enida. 3La\I- 
ma soUIcitudine aflici. Pre'cipíler iiiic 
affaire , ne j>as laisser le temps de la 
miirir. Nou lasciarla delle mani. 

ANADEJAR. v. a. Ciininar movènd las 
cadèras de un costat a altre com los 
ànecs. Anadear. Anatis morè inccdere. 
Canrier. Rarcollarc. 

AN VDl. s. m. Lo pollet del ànec. Anadi 
no. Pullus anatinus, analicula. Canelon, 
ciineite , aU>ran. Anitrella. 

ANADO. s. m. ant. surtidòh. 

ANVDÒR. s. m. ant. andadòr. 

ANADURA. s. f. ant. anada, en la prime- 
ra accepció. 

ANAFIL. s. m. ant. Instrument músic de 
boca mòlt usad entre los moros, sem- 
blant à una tromjieta recta. A'iafil. Tu- 
ba púnica. Sorle de trompelte droite en unage clíez Ifs maurcs. Tromba pú- 
nica. 

AiN VOVLLS. s. m. pi. IManln silvèstn; cpii: 
tè una cama de uns cuafio peus de ;il- 
sada , j en olla unas llors licrmella-; 
mòlt semblants A las de la escabiòsa. 'lè 
mòltas virtuts, especialment contra la 
pestilència, .iiirigdlide. Anagall is. J/oíí- 
roii. Ana;;alli(le. 

AN.VOOGI'À. s. í. Senlit místic de la Sa- 
grada l'^ícriptura , de (|ue se usa cnaiid 
se aplicau dcfjudaíiièiit alguns textos 
pera explicar las excel-lencias de la flo- 
ria. Aiiat^ogia , aiu/f^ogr. Anagogia. 
Spiis spiri/iirl et mysliíjue de l'Écriture 
sninte. Anagogia. 

ANAGÓGIC, CA. adj. Lo que pertany a 
1' anagogía. ,-íiiagns;ico. Anagogicus. 
Anagogi/jue. Anagogico, cbe lia ana- 
gogia. 

AI\AGÓl>IC V.MÈNT. adv. mod. Ab ana- 
gngía. Aiir/.gógicameiile. Anagogicc. 
D'uuP miíiiicre nnagogiquc. Auagogica- 
mente, con anagogia. 

ANA(iRViMMA. s. m. Transposició de las 
Uctras de una paraula 6 sentencia, de 
que resulta altra paraula ó sentencia 
(íistincta. Tamhe' se anomena a\í la ma- 
tèxa veu ò sentencia en que se ha lèt 
la transposició, com Roïna de amor. 
Anagrama. Anagramma. Aiiagraniine. 
Anagramiua. 

ANAGUAS. S. f. pi. E\AGUA5. 

ANALISAD, D \. p. p. de axalisar. Aiia- 
lizadn. 

ANALISAR. V. a. Fèr anàlisis de alguna 
cosa. Analiznr. Rem perpendere, sin- 
glUatim consideraré. Analiser. Far l' a- 
nalisi. 

ANÀLISIS, s. f. Resolució ó separació de 
las parts de un tòt fins arribar d cone'- 
xer los seus principis ó elements. Aiui- 
liaís. Analysis, resolutiu. Analyse. Anà- 
lisi. 

ANÀLISIS. Mal. Lo art de resóldrer los pro- 
blemas per medi de I' àlgebra. Anàli- 
sis. Analytica metUodus. Analyse. Anà- 
lisi. 

ANÀLISIS, mot. Ex.imen per menor que se 
fa de alguna obra, discurs ó escrit. 
Anàlisis. Litterarii operis examen, pcr- 
pensatio. Analyse. Anàlisi. 

ANALISTA, s. m. Lo qui escriu anals. 
Analista. Annallum scriptor. Annalis- 
te. Aunalista. 

AN.\L1T1C, CA. adj. Lo que pertany à 

TOM. I. AXA 121 

r anàlisis. Analilico. Analytlcus. Aiul- 
tylif/iir. Vnalittico. 

ANALiTlC.A.MKNT. .adv. mod. Ab anàli- 
sis ó mi'loilo analític. Analilitiunrnle. 
Analvsis ope , per analysim. Analyli- 
t/iienient. l'er via d' anàlisi , in modo 
analittico. 

ANAlOG, GA. adj. Lo que pertany d 
l'aiialogía. Analògica , anàloga. Analo- 
gicus. Analagiqiie. Analogico. 

AiNVL()(iÍA. s. f. La relació y proporclil 
ó correspondència ([ue tèncu unas co- 
sas ab altras. Amilo^iii. Analogia. v//íí7- 
logie. Analogia, proporzione , conve- 
nienza , simililudinc. 

ANALoGÍA. Gram. La segona part de la 
gramàtica, que tracta de las parts de 
la oració separadas , y de las sèvas pro- 
pietats , variacions y clrcunstancias. 
Analogia. Analogia. Analògic. Analo- 
gia. 

ANALÒGIC, CA. adj. anílog. 

AAALÓGICAMÈNT. adv. mod. Ab ana- 
logia. Analógicainentr , andlogamente. 
Per analogiam. Analogiquement. Per 
analogia. 

ANALS. s. m. pi. Las historias que se es- 
criuen referiíul los successos de cada 
any separadament. Anales. Annalcs. 
Annalcs. Annali. 

ANAMENT. s. m. ant. anada. 

ANANA. s. f. Planta anyal de dòs peus de 
alsada , las sè vas t'iillas sòn llargas y 
plenas de punxas, y acaban en una pun- 
ta dura: las flors sòn de un color vio- 
lad, y lo fruit, semblant à una pinya 
cu la figura, tè mòlta molsa, y es grog, 
mòlt fragant v saborós cuand es madur. 
Anana, aiianas. Rromelia ananas. Ana- 
nas , nanna. Ananas. 

ANAP. s. m. ant. Copa gran que usaban 
los antigs en los brindis. Copa, taza. 
Patera, poculum, calis. Tasse. jVappo. 

ANAPESTO. s. m. Peu de vers compost 
de dòs síl-labas breus y una llarga. 
Anapeslo. Anap^stus. Anapeste. Ana- 
pesto. 

ANAR. V. n. Caminar ó móurcrse de uu 
lloc à alti-e. Ir. Ire. Aller , passer. An- 
dare, ire. Questo verbo congiunto a 
diversi nomi, o talora a modi avver- 
biali, forma moltissime uiauiere di di- 
ré, e varie frasi. 

ANAR. Apostar; y axí se diu: va un duro, 
van dòs doblas de cuati-e. //•. Sponsio- 
uem facere ; sponsione provocaré , la- 
i6 122 ANA 

cessere. Gager , parier. Scomettere. 

ANAR. Consistir ó depeudir; y axí se diu: 
ea axó li va la vida A fulauo. //•. Situm 
esse, consistere. Consister, dejjeiidre. 
- Andarne. 

ANAR. Importar, interessar; y axí se diu : 
en axó no me lii va res. //■. Interesse. 
Iinporter^ iitte'resser. Calere, premeré. 

ANAR. Distiu^irse, difereiiciarse una per- 
sona ó cosa de altra, y axí se diu: lo 
que VA de gobernad à gohaniant. Ir. 
Distaré. Ètre dislingue, di^Ua-cnt. Es- 
sere diíTerenza. 

ANAR. Se u.sa pera denotar cap aliònt se 
dirigex un camí; y axí se diu: est ca- 
mí vv à tal part. //•. D.icerc. Atler , 
conduiré, abouíir. Andar alia volta di , 
andare in là. 

ANAR. Obrar, proceir. //•, andar. Agere. 
Jgir. Agire. 

ANAR. Ser algun nom ó verí) de la matè\a 
dcolinaeiò ò conjugació (jue altre, y 
axí se diu : lo verlj casar va com amar. 
Jr. Verbum, iiomeu alterius instar llec- 
ti. Sí conjuguer , se de'cUner. Congiu- 
garsi, declinarsi. 

ANAR. En lo jog de cartas entrar, ú elegir 
coll. //■. Sjrti•iii lusoriam intentaré, ag- 
gre li. -Iller. (Viuocar solo, andiir solo. 

ANAR. Parlanil del cor ó del pols bltrer, 
pílpitar. Lilir , i>:dsar. l'ulsarc. Bullre. 
ij.ütere, jjilpitare. 

ANAR. Junt ab los gerundis de altres verbs 
denota 1' acció de è'.ls , y dona à en- 
t(?u.lrer 1' actual eiecució ile lo que 
dits verbs signifuan. //•, andar. frau. 
y/i'?c un gc'rondif, marque l'action de- 
signe'e par le verbe. Ex. anar jugand, 
jouer. Andare. 

anak. Junt al) alguns verl)s significa lo 
modo de anar , com anar ;i ])eu , d ca- 
ball, etc. //•. Ire. AlLer. Andare. 

ANAR. Junt ab la preposició d y algun in- 
finitiu significa disposarse pera I' acció 
del verí) ab lo cual se junta. Ir. t'ran. 
Aller. Andare. 

ANAR. Junt al) la prepo;ició ah equival ;i 
tenir ó portar lo que lo nom significa; 
y axí se diu : anau ab tiuo, ah pòr, ctc. 
//•, andar. fran. Agir a\•ec. Operaré, 
proccdere. 

ANAR. Junt ab la preposició contra equi- 
val à perseguir, y tambi sentir ó pen- 
sar lo contrari de lo que significa lo 
nom al) lo cual se junta ; y axí se diu : 
ANAR conlra la corrent , contra la opi- t 
ANA 
nió de algú. //■. l'rau. Aller , i'opposer. 
Opporsi. 

ANAR. Junt ab la preposició /ora de signi- 
fica 1' acció contraria del verb ó nom 
ab lo cual se juntjï. Ir. iran. Aller con- 
tre. Giuocare a rovescio, l'are, operaré 
al contrario. 

ANAR. Véndrerse ;'i tal preu las cosas. Fa- 
Icr. \ alere. Valoir. Valerc , costaré. 

ANAR. Córrer per tants ó cuants anvs; y 
axí se diu : va per los setanta anvs. Ir. 
Annos agere. Etre de tel ou tel àge. És- 
ser a un dl presso di tal età. 

ANAR. Estar, trobarse; y axí .se diu: va 
tòt trist. Andar. Esse, vel se liabere. 
Etre. Stare, andare. 

ANAR. fÈr de cos. 

ANAR. Parl.ind de algunas màquinas signi- fica lo matèx que iiiourerse; Y axi se diu: que va lo rellotge , lo molí , ctc. 
Andar. INloveri. Aller. Andare : dicesi 
di niolti stromenti clie abbiano moto 
artiíiciale, come oriuoli, mulini, etc. 

ANAR. Ab la partícula d v alguns noms, 
com ANAR d punvaladas, d ganivetadas, 
etc, significa barallarse ó j)elear ab es- 
tàs arm.is ó de est modo. Anlar. l'ug- 
nis , cultris oppetere. Se Ini'Ure à coups 
de poing , à coups de couteau. Faré a. 

A^ÀRSEN. V. r. Apartarse de alguna perso- 
na ó lloc , ausèntarse. Irse. Abirc, dis- 
cedere. S'en aller. Andare in dileguo, 
andare pe' fatti suoi. 

an.írsen. Esquinsarse, fèrse trossos alguna 
roba, y tambd fèrse vèlla. Irse. Dirum- 
pi, senoscere. Sí rompre, se decliirer, 
s'user. Stracciare, squarciare. 

ANÀRSEN. IMorirse ó estarse morind. Irse. 
Animam agere, vitani cdcre, cilialarc. 
S'en aller ^ etre mouranl. Andare tra 
que' piü, andare al niondo di là , essere 
alia candela, conteggiare colla niorte. 

ANÀRSEv. Exir algun lícjuid insensiblcmènt 
de la eina aliòat està. També se diu de 
la matèxa eina que lo contd ; y axí se 
diu : c\a bota sen va. Irse. Dofluere. 
S'en aller, s'e'couler ; fuir. Audarscne, 
scemare, diminuire. 

ANÀRSEN. Gastarse, consumirse. Ir^e. Eva- 
noscerc. S'exhaler. Andare in broda. 

AN ír-sen. Fòr algú las sèvas necessitats sens 
adonàrscn. Irse. Ventrem solvi. Aller 
sous soi. Cacarsi sotto. 

ANAR k LA QUE SALTA. fr. Donarsc i la bri- 
banería y à no traballar. Andar d la 
<jue s.ilta. Turpi otio et seguitioe se tra- ANA 
(lerc. Se lU•rfi• à la fríponnerie. Vive- 
ro (la frati; gauilL•iito. 

ANAR À LV QUE SALTA. tV. A [)l"o(UarSP Ull (](! 

cualsfivol ocasió (jiu! s,' presenta pera 
coiiscgiiiv lo que dositja. ■íiiíLir d lii 
(jac siilta.^ Nil nou tcntare, Jiirn sihi 
coiisulat. Èlre u l'/iDiil. Tirar l'ajuolo. 
AatAR X i.AS BONicoY \s. IV. f[iic SC usa cuaiul 
^ (lòs pcrsòiias tiraii la pilota du una ma 
ii altra, pii^aiul sèiïs ilèxarla càurcr /i 
terra. Tamhi' se iliu de altres joj^s cuaiid 
no se juga interès. Jiigiir dius honicus. 
Recreationis fjratià al>S([ue luereedc col- 
lud(;re. Rciwoycr alternati\'einenl litpt- 
lote íl'uiíe nuíiii à üdxUre sans la lais- 
ser loniber. Far saltaré la palla vicen- 
devolmcnte dalla man d' uno , alia ma- 
no d' un altro. 

ANAR À LAS noNicOYAS. iV. inet. iVo empe- 
nvarsc ni esl'orsarsc en alguna cosa, si- 
nó péadrcrla sens traball y còmoda- 
ment, .'/iiilar d las honicas. L<;nitèr, 
parcè, levitèr rem tractaré. Faire iiiie 
chose à son aise. Andare a bell' agio. 

ANAR À MÈxos. fr. Anar decalend de sòn 
estatl. Rrirasar ; ir d lufiios. A pristi- 
na fortuna dccidere, ad ruinam verge- 
re. De'chnir de sa forlane. Andar in 
con([uasso. 

AMAR À PiÈRET. IV. fam. Caminar sens l'èr 
soroll. //■ (i andar chilicallando. Silen- 
ter, taeitè incedere. Aller très-ílouce- 
ment , inarchei• à pas de loiip. Andare 
a pian passo, adagio , muoversi lenta- 
mente. 

ANAR i RossEGÒríS. iV. Anar arrossegandse. 
//■ arrastrando, Serpere, reptaré. Ram- 
per. Strisciare. 

ANAR À rossegÒns. fr. Anar alguna cosa 
per terra per despreci ó deseu id. Ro- 
dar. Pessumdari. Rouler. Andar a bam- 
bera. 

ASAR -i TOMBALLONS, fr. Rodolar, ciíurer 
per algun declivi. Roilar. In praceps 
cadere. Rouler. Rotolare , voltolare. 

ANAR \ TOMBALLONS, fr. Troppssar ó enso- 
pegar ah freouencia y violència. Troni- 
picar. Crespi tare. Broncher sou^'ent. la- 
ciampare spessissimo. 

ANAR AB ALGÚ. fr. Ser de la seva part, es- 
tar a sòn favor. Ir con alguno.^ Alieni 
auxilio esse, ah aliqun esse. Ètre de 
l'aíus , prendre le parli de quelqa'un. 
Convenire , ésser delia stessa opinione , 
ésser con:oide, concordaré , star d' ac- 
cordo. AN\ 125 

AVAR BO (1 DK, i'l MAL. fr. Troljarsc en hoit 

(i mal estad alguna cosa. Ir òirn., ó mal. 

Bene vel malò sese iiahcre. yíiler ínen 

ou mal. Andar ])ene o male. 

ANMl bÍ;. fr. ANAR MILLOR. i 

AXaR ÜALTABAX. fr. ANAR DE DALT ABAX. 

AiNAR DAMUNT ó PER DAMUNT, l'r. Siirar; y 
axí SC diu: que I' oli va damunt de 
r aigua. Niidar , sobrcnadar. Superna- 
tare. Nager , siima^rr. Andar a gall.i. 

VNAR DARRKRA , <> AL DARrÍ-ÍÜA. IV. Seguir 

desprès de altre en I' orde al> que se 
camina. //• detras. l'one seqni. Aller 
derrilre , aprh. Andare dictro, segui- 
tare, venir dopo. 

ANAR nVRRÍ5R\ DE ALGÚ. fr. ANAR DETRAS DE 

AiGÚ , en r accepció de no dexarlo, etc. 

ANAR dahrèrv de ALGÚ. fV. Aiiailo segulud 
ó ciirrerli detras. //• (i andar tras al- 
guna. Ali<(uem insetpii. yíUer , courir 
aprcs fpielipt'un. Andare dictro passo 
passo . 

ANAR DARRERA DE ALGÚ. fr. Buscarlo al) di- 
ligència pera péndrerlo (i per altre fi. 
Andar ó ir tras alguno. Inseqvii, per- 
sef[ni. Aller, courir après (juelcpi'un. An- 
dare in traccia, andare alia seconda. 

a:«ar DARRERA DE ALGUNA COSA. fr. Fèr me- 
dis eficassos per lograrla. Andar ó ir 
tras alguna cosa. Soüicitare, quaerere. 
Courir aprcs tpieltpce chose, travailler 
à l'obtenir. Córrer dielro a qualclie 
cosa. 

ANAR DARRERA DE ALGUNA PERSONA, fr. Vo- 

lerla en extrem. //• tras algiaia perso- 
na. Ardentii'is diligere. Aimer passione- 
nient quchjunn. Amaré svisceratamen- 
te, pisciar maceroni d' uno. 

ANAR DAVANT. IV. Prcceír. Ir delante. Prac- 
cedere, anteire. Devancer , aller ele- 
vant. Andare innanzí. 

ANAR DE Assí Y DE ALLÍ. fr. fam. Anar de 
u'ia part à altra, no establirse en lloc. 
Andar de acd para alld , ó de acd pa- 
ra aculld. NuUibi sedem figere, vagari, 
non proprias habere sedes. Çà et la, 
de-rà de-là. Andar vagando in qua e 
in là , antlar di qua e di là. 

ANAR DE BO. fr. Aliar de veras. /;■ de K•eras. 
Serio agi , loqui. Agir , parler se'rieu- 
sement. Faré daddovero. 

ASAB DE DALT ABAX. ÍV. Cíurcr dc dalt 
abax. Dar abajo. Pra;cipitem ferii. 
Tomber d'en haut. Cader da ciuia iu 
fondo. 

ANAR DE LA CECA k LA MECA. fr. fam. Auar 124 ANA 

tlivagind oclò;a 6 iiultilmèut de una 
pirt à altra. Aiidar d" ceca en mpca ; 
aiidar de zoca en cnlndra. Huc illuc 
vaaam vitam ascre. Errer çà et là.kn- 
aare a zoiizo. 

ANAR DE MAL A PITJOR, fr. fim. al) qtlC SC 

denota que alguna cosa se va dctcrio- 
l'and (i pitjoraud. //• de rocin d min, 
de mal en peor. Ab eíjuis ad asinos, de 
calcaria in carbonaria n. yí.'ler de m il 
en pis. Aiidare dl inale in peggio. 

ANAR DEPRÈssA. fr. Fèr la< cosas ab pressa. 
A'idar de prisa , ó priesa. Fustinanter 
agere. Ss presser, agir à Li Itdlc. Spic- 
ciarsi. 

ANAH DF.PRÈSSV. fr. Portav pressa, no po- 
derse detenir per babcr de acudir à al- 
tra cosa. Estar de prisa , ó priesa. Fes- 
tinanter progredi. Etre presse'. Andarc 
a spron battuti , andare in fretta. 

ANAR DETRAS. fr. ANAR DVRRÈRI. 

AVAR DETRVS DE ALGÚ. IV. ANAR DlRR^Rl DE 

Ai.GÚ , en 1' accepjií'i de anarlu seguind , 
etc. 
ANAR DETRAS DE AiGÚ. fr. No dè'íarlo, se- 
guirlo en tots llocs. Ir al raho. Instan- 
ter insequi. Sui\,'re (/iielf/u'un p.irtoiit , 
etre sans cesse snr ses talons. Andare 
dietro, segui tare. 

ANAR DETRVS DE AlCÚ. fr. ANAR DARRERA DE 

AL<5Ú, en l'accepció de buscarlo, etc. 

ANAR DETRAS DE ALGUN'A COSA. fr. ANAR DAR- 

Rkll DE ALGU1A COSA. 
ANAR DETRVS DE ALGUNA PERsNn V. fr. ANAR 

DVRRkaV DE AT.GUMA PERSONA. 
ANAR ENDVRRÈRV. í'v. END VRRERIRSE. 

ANvR EvnvvvNT. fr. Avansar, fèr algun 
niu progrés. Alelanlar. Progredi. 
A.•.inrer , dejancer , faire des progris. 
Progredire. 

ANAR EVDAVVNT. fr. No detcnirsc, prose- 
guir on lo que s.í estA fènd o tractan 1. 
Ir alelante. H lud cessaré. Aíler en 
n.'ant , poirs•.iii're wi» eatreprise. C)n- 
tiuuare, seguitar a faré. 

ANVR Miuòa. fr. Anar rccobraud la salu.l. 
Mejorar. Mïliüsse Inbara. 5? retahlir. 
G.iarire, ricoverar la sanità. 

ANVR PER ALGUNA cosv. fr. Fèr diligíucias 
psra consegiiirla. A'il•ir ^yor una cosa. 
Amliirc. F lire se<: dilii^ínces pour ob- 
tenir qaelíjua chose. Andire {>e' fatti 
suoi , córrer dietro ad una coïa. 

ANAR PER BÍ:. fr. ANAR MILLOR. 
ANVR PER MII.TÒR. fr. ANVR MILLOR. 
ANVR P£H sVjIE, fr. A^AR DAMUNT. ' ' ANA 

ANEM. VAJA. 

k POC k POC ANIREM LLUNY. TCf. qUG ellSS- 

nva lo mòlt que se adeia iita pcrseve- 
rand en lo ti*:iball. Poco apoco hila la 
vieja el copo. Festina leutè. Petit à pe- 
tit toiseau fait son nid. Pian piano si 
va ben ratto. 

ahònt vajes DELS TÈus HI HAjA. rcf. (jue en- 
senya lo mòlt iltil que es trobar parents 
ó coneguds en pais estrany per l'ahó de 
r assistència que se pod promt'trer de 
ells. DoMíle L'ajas de los tuyos hayas. 
Quocumque advcnias uoti vel sauguiíie 

juncti 
Siiit aliqui , possint liic ut adesse tibi. 
En de pars lointains , on a hesoin des 
siens. Se di pàtria sei asseute, cura aver 
di tua gente. 

ALLÀ VA QUE TRONA. loc. fam. ab que se 
CKprèssa que algú fa li empren alguna 
cosa sens considerar los resultats. Allii 
va con mil pares de pipas. Quisquis sit 
cventus, ipiidquid tàndem accidat ,eat. 
II marche en ai•eiigle , à tàtons. A oc- 
cliio e croce. 

A\ó va mvl. loc. fam. ab que se dóna A 
entludrer que algun negoci no camina 
favorablement. A nud i'iento va la par- 
va. M dè agltur. L 'affaire ii'est pas en 
bon train. Non andar iu regola. 

FÈR VAHI TÒT , Ó UN VAHI TÒT. fr. Eu- 

vidar en lo jog tòt lo diner que un tè 
en la taula. Ecliar el resto, envidar el 
resto. Oinaein jiccuniam sorti lusoria; 
commiltere. Joiier de snn reste. Far 
del resto. 
FÈR UN VAHI TÒT. tV. met. y fam. Fèr tols 
los esforsos possibles pera logr;ir alguna 
cosa. Echar el resto , envidar el resto. 
Totis viribus niti. Jouer de son reste, 
faire les derniers efforts. Faré uno 
sforzo , arrischiar il tutto. 

JERUSALEM, JERUSALEM, COM MES ANAM MANCO 

ó MÈNos VVI.EM. loc. l'aui. ab que se ex- 
pressa (pie una cosa lluny de miUorarse 
S'2 pitjòra cada dia. Mientras mas vieja 
mis pelleja: Martin., Martin, cada dia 
mis rain. Qaotidiè in pejus ruiínus. 
D? mil en pis, chanue jotir de pis en 
pis. Andar ognora di male iu pcggio. 

MAL ME ANIRIA, ü MAL ME HAURIA DE ANAR. 

expr. al) que se miuilèst.i la confiausa 
que se tè en la pròpia indústria ó val - 
ment pera conseguir alguna cosa. Mal 
m? anlardii las mi•ios , ó mal me han 
d; andar las m.viQS. Male res cesscrlt, mimis procosscrll. C'rsi mon nffdh'p , 
jxnir pra (jue jt' puisse. Sara iiiia cura. 

m")lt iíÈ v.v. Ioc. ii'óii. al) (|M(í SC rxprc;>sa 
(jtu; una cosa iio va cuiíi dem. Biirno tvz 
el úleo: buciíti wi la dunza. Ikllè, op- 
timfe agitur. On Ic dit ironiquement 
d'une chose mal concrtte'e. Va Iieuoiio. 

NO ANAR r.vYRE. IV. aut. No tardar mòlt ;i 
succ(!Ír alguna cosa. No tardar iiinclin ; 
no pasar niiirlio lirnii'o. Aon iiiuitò post. 
Ne tardfr pas heaiicoiip. INüu iudiii;iar 
t;uarl. 

NO V.UE TAN IlEl'níiSSA. cxpi'. íllIU. al) ([Ue 

se ailvertox ú algú (juc se detiiiga, i) 
s'tíspore. Ten'j;a , 6 sufra Vm. el rcxue- 
llo. Sistc , cxspccta. Attcndez un rno- 
m'-nl : un peu do paliencc. Ahhiatc pii'i 
flcuim 1. 

TER AllÒNT ANIRÀS, lAK is I.O OLE VEUKÀS. 

rel', que advertex que deu cada liu aco- 
midarse als usos y estils del pals aliòut 
se troba. Por dondr fu"res , ó dondr 
f'iterrs , haz conto vierrs. Dum l'ueris 
Romie , roniano vivito uiore. yícco/no- 
dfíz-'.•ous aux moeurs du peuplc dant 
\•OHS vk'rez: dans Ronie soyez roniain. 
Iii cliiesa co' santi , e alia osteiia 
co' p;liiottoni. Paesi clie vai , usi clie 
trovi. 
PER MALAMENT (JUE vAJE. loc. fam. Per mal 
que A'ajeu las cosas, per des£:;raciada- 
mènt que succecscan. .4 turhio carrer , 
ó cuando loilo tiirhio corra. Ut ut raa- 
le res cedaut. ^u pis allcr. Al jieggio 
andare. 
QUI MAL A'A , MAL ACABA. rcf. al) que se de- 
nota que la persona que viu desorde- 
nulamèut tè per lo coinií uu fi desas- 
trad. Quieii mal anita , tnal acaba. Si- 
eut vita fiuis. Telle vie tclle fin. Tal si 
muore qual si visse. 
oui VA ALLÀ? espr. que se usa regularment 
à la nit cuand se descul>rex algun bul- 
to ó se sent algun soroll , y no se veu 
qui lo causa. Qiuen iv/.' quien vrt alld? 
Quis es tu? quis adest? Qui est là ? qui 
va là? Chi e? clii va là? 
SEGONS COM ANIRÀ. expr. fim. ab que se 
dóna à entén.lrer que una cosa se farà 
ú no segons las clrcunstancias. Confor- 
me cayeren las pesas : conforme diere 
rl dado. Prout res, vel sors tulerit. 
Selon que le de' tournera. Giusta il vol- 
tar delia luna. 
SENS À COM VA NI A COM COSTA. cxpr. fam. 
Sens preparació, sòiis avis, de un mo- ANA Í85 

do irregular. A sccas y sin tlovev. Dos- 
pite insalutato. Sans consuller , sans 
ukÍs , centre Ics rïgles. Coiiendo a fú- 
ria. 

sèss i COM VA SI X co.M COSTA. cxpr. fam. 
Sèiïs motiu , sens causa ni rali-j. Sin que 
ni para que': sin que' ni por que'. Sine 
causa, absque uulla causa. S.ms raison, 
sans motij. Sciiza motivo. 

sKNs AN\Ri.i NI vt.MRLi. cxpr. (|ue se iisa 
jiera donar à enténdrer que à algi'i no le 
importa res allò ile que se tracta. Sin 
irle ni vrnirle. Quin sua referat. Sans 
que cela lui importe. Seii/a clie g!i pre- 
nia. 

VAJA. iiiterj. (jue servex pera expressar al- 
gun enfado, y tamb); per aprobar algu- 
na cosa , y pera excitar ij contenir ; y 
axí se diu: vaja estigué quiet; vají, 
VAiA, cuitem, etc. Vaya , vamos. Eja, 
age, age dum. Allons , soit , forl hien. 
Sia, COSÍ sia. 

VAJE UNA COSA PER ALTRA. loC. làlll. que SC 

usa cuaud lo delècte ó imperfecció de 
una cosa se compensa ab la bondat ó 
perfecció de altra. Vuyase moclia por 
cornuda. Hoc unum alio compensclur 
vel reprendatur. J.es di'J'auts tVune cho- 
se son conipeiise's par la honle' d'iine 
autre. Vada una cosa per l' altra. 
VATJ AB (HI vatj. loj. fam. ab que un se 
jaeta de ser del partit ó dictamen de 
alguna persòiia de valiuiènt. Coti quien 
i.•engo, vengo. Auctoritate poUeiitis par- 
tes sequor. Je suis de l'avis du plus 
sage. M'appiglio al parer di elii yo'. 

VAVA. VAJA. 

vÈs DE Aouí. loc. Futg (Ic a([ní , apartat de 

aquí. Abaté , quitale allii ., aj'ditale de 

ahi. Apage te. Gare. Va a farti bcnediíc. 
VES, vESTEN ENuoRAMALA. cxpr. de culado 

V desprecl. yínda; anda noramala. Abi 

in malam crucem. f^a: va-t'en à la 

maleheure. Va nella inalora. 
ANARQUIA, s. f. Lo estad que no té cap 

que lo goberue. Anarquia. Anarcliia. 

Anarchie. Anarcbia. 
ANÀRQUIC, CA. adj. Lo que pertmv à 

r anarquia. Anàrquica. Auarcliicus. 

Anarclúque . Anarcbico. 
ANASARCA. s. f. M''d. Esj ecH- de liidro- 

pesía. Aiiasarca. Hidrops. Anasarque. 
Anassarca. 
ANATE.^LA. s. m. excomumó. 
ANATEMATISAD. DA. p. p. de anate- 

MATISAR. ne, A\A 

A-N VTEMVTLSAR. v. a. escomuxicvr. 

ANATRMATISME. s. m. escomumò. 

AJVATISTA. s. m. L'oficial que en la cu- 
ria romana lò à sòn carreg los Uihrrs y 
despatx de las m'itjas aiiiiatas. .-ínalista. 
Tabcllio provcntuum cliniidii aniii ratio- 
ncs et acta relerens. Employe de la da- 
terifí charac du registre des amiates. 
Annatista. 

ANATOMIA, s. f. Dissecció ó separació 
artificiosa de las parts del cos humà a 
fi de ([uc so concga l'ofici de cada una, 
y so curen ab acert las malaltías. .^/i<z- 
loiniíi. Anatomia. Anatoinie. Anatomia, 
notomií. 

AXATOMÍv. La ciència qne tracta del cone- 
xcmèiit de las parts sólidas del cos hu- 
mà y del animal pera saber sa figura, 
situació, enllas, oficis, etc. Anatomia. 
Ars secandi , anatomia. Analomie. Ana- 
tomia. 

.WAToMÍA. P/íiY. La organisació , tamanv, 
i'òrma y situació de tots los mèml>res 
(luc componen lo cos humà, v lo de 
cualsoYol altre animal. Anatomia. Cor- 
poris liumani structura, compago. Toit- 
te l'organisation d'un corps animal. 
Anatomia. 

FÈii vnatomi'a. fr. met. Examinar per parts 
alauna cosa. Hacer anatomia. Accuratè 
scrutari, excutere. Faire I anatnmie. 
Notoraizzarc, far notomia di ijnaiclie 
cosa. 

FÈR ANATOMIA, fr. uict. Tròssojar, esmenus- 
.sar. l/acer anicos. In frustula redlgere. 
Bresiller , mellre en picces. Sbrizzare, 
sminu7.7.olare. 

A\ATC).\IIC, CA. adj. Lo que pertany à 
1' anatomia. Jnatàniicn. Anatomicus. 
Anatomique. A natomico. 

ANATiÍMic. Lo professor do anatomia. Ana- 
tómico. Anatomi.TR magister , pra;ceptor. 
Anatoniisle ; professeur d'anatornic. 
Anatomico. 
ANATÓMICAMÈNT. adv. mod. Segons 
reclas de anatomia. Analòmicamente. 
Socundum anatomiae prsccepla. Anato- 
mi'fiirment. Auatomicamcute. 

AN \TO\IISAR. V. a. Fèr anatomia de 
alíiuu cos. Anatnmizar. Anatomiam es- 
crcere. Anatoniiser. Notomu.zare. 

AVVTOMISVR. FÈU ANATíWUA. 

AAATOMISTA. s. m. anatómic, en la se- 
gona acoopcií). 

AN\UR1SME. s. m. Clr. Tinn'>r que se 
forma per relaxació ó ruptura de algu- AAC 
na artèria. Aneurisma , neiirisma. Tu- 
mor ex debilitate, a'oI sectione artèria; 
snccrescens. Aniwrisme. Aneurisma. 

AiN'C. adv. t. ant. may. 

Axc. adv. mod. ant. encara, encara mès, 

TAMBÉ. 

AJNCA. s. f. Tros carnós y rodi» de la part 
de darrera del home mès amunt de la 
cuxa. Nalga. Clunis, nates. Fesse. Na- 
tica, chiappa. 

AXCA. La part de darrera de las bestias. 
Anca. Clunis, coxendix. Croupe. Gro^\i\\. 

ANcvs. pi. ant. Picfi <le la font. Taza. Crà- 
ter. Bassin ile fnntaine. Vasca. 

posARSE DE ANc\s \ LA pari:d. fr. met. V fam. 
M antenirse ah tenacitat en la seva o]ii- 
nió. Poncr pies en pa^ed. Sua; seuten- 
ti.T tenaciter adhxrere. Ètre lenace. 
Incoeciar.-i. 

AN'CALSAR. v. a. aconseci•ir. 

ANClA. AA. adj. Lo qui tè mòlts anys. 
Anciano. Senex , vetustus. Age'. Vec- 
cliio . vetllo, attcmpato. 

A>CI\NA.MÈNT. adv. t. ant. .anticua- 

MfcxT. 

ANCIAMA. s. f. ant. ancianitat. 

A>:CL\N1TAT. s. f. Edat avansada, ó ve- 
llesa. Ancianidad. Senectus. senium, 
íïeiillis aïtas. Lougc\'ile'. Vccchiezza. 

.AiVí^.OR. adv. mod. ant. encara. 

ANCORA, s. f. Instrument de ferro, com 
uu am de dòs llengnas, (juc Ulgad al 
capdevall de un cap i) giimera , v tirad 
al mar servcx per alcrrar las embarca- 
cions V assegurarlas del cop dels vents. 
Ancla , ancora. Anchora. Ancre. An- 
cora, ferro. 

ÀNCORA de laiesperaxsa. La mès grossa que 
scrvex en un gran perill de mar. Se 
anomena axí p<M•f[U(; es de major segure- 
tat V lo sol recurs y sola espcransa que 
queda. Ancora de la esperanza. An- 
chora magna. Ancre d'espe'rance : mai- 
Iresse ancre. Ancora delia spcranza. 

estar à l'àncor*. fr. Na'at. Estar la em- 
barcació aferrada v assegurada ab las 
àncoras. Estar sobre las dncoras, ó an- 
rlas. Navim jactls anchoris sistere. Etrc 
à l'ancre. Stare in aucore. 

LiE\ AR ÀNcoRAs. fr. Naut. Tràurerlas del 
fons à fi de que no detlngan la embar- 
cació. Lp\•ar anclas. Anchoras toUerc. 
Lei•er les ancres. Sarpare, levar l'an- 
cora. 
tir\r ÀNCORAS. fr. Ndiit. Donar fons. Echar 
anclas ó àncora. Anchoras jacere. Don- AND 

her fond , jelev l'uncrc, inouillcr. Aiico- 
raisi , llar loiiilo. 

AN'CORA.'iGl•^ s. in. l^dut. Lo acte de ti- 
lar úiicoras al mar. .IiuLijr , cuuoriijc. 
Aimlioix jactus. .íncraj^c. Aiicoramcíito. 

A>C')n\Tc.E. Lo lloc ii pi'OjiósU pera tirar 
iiiicoras. Ancldje , iiiicorajr. Loeiis ja- 
cieiidls aiiclioris t>jii)orluiius. Motiil/age, 
ancragc. Piag^ia: liiogo dovc si j)os.sa 
ancoraré. 

A>ci)!tvTGE. Lo dret i|ae se ciigi'x en los 
|>orts de mar p^r pciiniUrcr (iiic las ciii- 
JuriMciòiis lli dòiicii lòiis. .Iiulíijr, an- 
loraje. Vcclij^al aiicliorarlum. Droit 
d'ancragc. Aiicoraggio. 

AXCIJSA. s. 1. Planta medicinal (jue tè 
las tullas llargas v armadas du punxas. 
Fa luias flors hlavas cmi figura de embut 
V succesivamèiit cuatre llavors uu xic 
llargas v ròinas en cada (lor. En las 
apotecarías ne diuen hu^losti. Tauibtí se 

diu LLENGUA BOVINA. I.cngUd dc l'lli'}', 

anctisa. Jiuglossuin, l)uglossa , bulglolis. 
yí'icliii^e , orcanclle. Ancusa. 

AiNDAÜÒR. s. m. Lo ministre inferior de 
las cont'rari'as <[ue passa los avist)S als 
confrares. Muiv.dur , inullidor , llaina- 
dor. Monitor, invitator , vocator. Be- 
deau de coiifre'rie. Avvisatorc. 

ANDALÚS, SÀ. adj. Lo natural de Anda- 
lusia , ó lo que pertany als regnes «jue 
è.la coníjiren. Aaddbiz. l'yticus. Anihi- 
lous. Andaluzzo. 

ANDALUSADA. s. f. rANFARKÍ)\ADA. 

ANDANA, s. f. La renglera de algunas co- 
sas posadas en fila ; y axí se diu (juc en 
lo port hi lia deu andasas de barcos. 
Andana. Series , orde. File , rang. Fi- 
la , sèrie. 

ANDANADA, s. f. Descàrrega cerrada de 
uui andana ó l).iteri'a que lil ba en un 
costat de la embarcació, .^lulanada. 
Formcntorum bi^llcorum in navi siiiiul 
erunipent'uim cxplos'o. folu'c. Scarico 
di ]>iü caunonate insieme. 

ANDANADA, mct. Reprcensió , reconvencio 
aspra y severa. Andanada. Aspera et 
dura animadversió. Reprimande se'vcre. 
Rabbull'o , bravafa. 

ANDANTE, s. m. Mús. Un dels moviments 

• fiuidamentals de la música que e(juival 
;i GRACIÓS. Tambi' se aplica à la matèxa 
composició; y axí se diu que cantan ó 
tocan iin andaxte. Andante. Modus 
temperatus et jucundus. Andante. An- 
dante. ANE 1s37 

ANDAR. V. 11. anl. anar. 
ANDEKIUS. s. m. ant. clamastecs. 
ANDES. s. f. pi. ant. llitera. 

ANDES. ant. LLIT DL MORTS. 

ANDIH^. s. I'. Arbre de euaraiita ;i ciii- 
cuanta peus de altura, que tè las fullas 
semblants ;i la noguera. Sas ílois sòii xi- 
cas y posadas en lòrn)a de rabims, y 
.sòn í'ruit es ovalad , de dòs pulgadas de 
llarg, ab una juntura llarga tpie fa re- 
baba. Tè adius una anicllla dura y ro- 
jenea, plena dc una pasta de un £>ust 
mòlt desagradable entre amarg v agre. 
l'anhelin , aní^rlin. Aiidiía racemosa. 
Ansií'lin. Qualtro foglie. 

ANDÍtESSAMÈNT. s. m. ant. adhessa- 

MÈNT. 

ANDIIESSAR. v. a. anl. adbessar. 

ANDHIANA. s. f. Espècie de bata que 
usabm abaus las donas : era mòlt amj)la 
V no ajustaba al cos. Andriana. (lyclas 
mulieribus oliïn iisitata. Antlrienne. 
Andrienue. 

ANDlvOdlNO. s. m. hermafrodita. 

ANDIUKMINA. s. ï. Embusten'a, enredo 
ab lo ciial se procura enganyar. Se usa 
mès comunament en plural. Andròmi- 
na. Fiaus, fallacia. Mensonge , conte, 
ffllde. Conto, favola. 

ANDR('>M!NAS. pi. B.igatcl-las , trastos jièlits 
de mòlta varietat v poca importància: 
y axí SC diu trau de ai|uí tòtas aquestas 
andróminas. iliismes. Scruta, utensilia 
dctrita. Briïnborions , collfichels , hahio- 
les. Frascberic, cianfransaglie. 

ANDRÒNA. s. f. Espay ccm à carreró ó 
cel obert que se dèxa èutre pared y pa- 
red à li de péndrcr llum. Callejon. Au- 
dron. Allée , riielle. Atiassuolo. 

ANDULLO. s. m. La fulla llarga de tabaco 
caragolada. AnduUo. Tabacl folia lepli- 
cata. Tabac en rouleaii , tarotle de la- 
li.ir. Riitolo. 

ANDLTÍAIR. v. n. ant. evdurirse. 

ANDUIUUALS. s. in. pi. Llocs extraviads 
ó fora de camí. Andurriales. Loca in- 
yia. LieiLC e'carte's et satis chemins. 
Cammini alpestri. 

ÀNEC. s. m. Aucèll de aigua de un peu 
de alsada , que tè las camas rojas y mòlt 
curtas, los dits juntads al) una membra- 
na, lo bèc rodó de la punta, y lo cos 
clapad de blanc , negre y blau , ab vi- 
sos que reflectexen la llum. Anade. 
Auas. Canard , cane. Auitra. 

ÀKEc BOSCÀ. Lo qui uo cs doiiiéstic ó caso- 128 A\E 

là. La^'anco. Anas íl;iviatllis. Canard 
xawage. Anati'a salvatica. 

ANÈCDOTA, s. f. Is'oticia, iioveilat, ocur- 
rència ignorada avans. Pròpiament sit;- 
iilílca lo que encara no se lia divulgad. 
Anecdola. Novum, novitèr notum, sci- 
tu recens. Anecdote. Aneddoto. 

ANEGAR. V. a. ant. oFEr.vR, inundar, ab- 
sorbir. 

ANELL. s. m. Pèssa petita de metall ó de 
altra matèria en l'òrnia de círcul , que 
comunament se porta per adorno en los 
dits. Anilh. Annulus. Aiineau. Anello. 

AxfeiL DE l'.írvdi. Círcul de ferro ó de fus- 
ta per dins del cxxú passa lo timó do 
r arada. Barznn. Aunulus ferreus aut 
lignens arafri tinionoiii astringens. An- 
neaii qui j'oint le timon d" hi charruc 
au paumiíloii. Anello che uniscc il ti- 
moiic deir aratro col ferro. 

ANiiLL DEL pescadòr. Lo quc usaii los pa- 
pàs per sèllar los hrèus. Anilln d/i pes- 
cador. Annulus piscatoris. Anncau dii 
pèchíiir. Anello del pescatore. 

AXÈi.L DE SAGÈLL. Lo que SC usaha pera sè- 
llar. Anillo de sfll•i. Annulus sigillarius 
vel signatorius. Sreau aiitique. L' anello 
ell" usa il Papa per mctterc il sugello 

■ ai brevi. 

VEMB COM i.o ANELL AL DIT. fr. fam. quc 
significa que una cosa se ha dit ó fèt al) 
oportunitat. Venir como anillo al dedn; 
venir como nacidn ; í-enir conto pedra- 
da en ojo de boticario. Opportunè fac- 
tum vel dictum. Fail ou dit à propos. 
Stare como il cacio sui niacheroni. 

ANÈLLV. s. f. Pèssa de ferro li hròn- 
se de figura circular mès ó raénos re- 
gular, que sol posarsc en las portas pe- 
ra trucar al> ella. Aldaha. Uncinus , 
marculus ferreus quo pulsantur fores. 
Marteau- de porte , heurtoir. Campa- 
nella. 

ANELLA. Zool. En los insectes y altres ani- 
mals cada una de las faxas circulars en 
que tèiiiMi dividiíl lo cos. Anillo. Seg- 
mentum, annulus. .^nneau. Anello. 

ANELLA. Cada una de las uansas de ferro 
semblants d las anè'.las de las portas, 
que tèneii los bauls y cofres à cada cap 
pera poderlos agafar y mtiurer de un 
lloc .-i altre. Aldabon. Ferreus annulus 
srrfndior. Crochet , inain. Anello. 

AN'ÈLL\. Ferro del cap de las bigas. Anillo. 
Fibnla , clavns lignorum. Anneaii- 
Anello. -w .1 ; .1 .1 i,..-:- i . ./_i- AXF 

ANELLA. Cada punt de las cotas que usaban 
antiguamènt los guerrers, ditas cotas 
de malla. Eslahon. Annulus loricae. An- 
iieau de la cotte de niaille. Maglia. 

ANELL V. Cada malla de las cadenas v colla- 
rets. Eslahon , torce. Annulus catenoe 
vel torquis. Chai'non. Anello di catena. 

ANELLA. Cada una de las que se posau 
dalt de las cortinas pera que pugaii 
Ciirrer per la barreta. Sortija. Annulus. 
Annean de rideau. Campanella. 

AXELLAS. s. m. auni. de anèll. Anillo 
grande-, sortijon. Annulus grandior. 
Aiis,menlatif d'anneau. Aiiellone. 

ANELL VSS\. s. f. aum. de anèll\. Ani- 
llo granile , eslahon. f;rande , sorlijon. 
Annulus grandior. Atcgni. d'anneau. 
Magliotta , ancllone. 

.\NELLET. s. m. dim. de anèll. Anilli- 
10, anilliro, anillejo , anillete. Annel- 
lus, anellus. Dim. d'anneau. Anelliíio. 

ANELLETA. s. f. dim. de AN-feu-A. Alda- 
hilla : anillito , anillejo; sortijita , sor- 
tijuela. Parvus uncinus; annellus. Dim. 
de heurtoir, et d'anneau. Campauellina, 
auelletto, maglietta. 

ANÈLLETA. Li dc or ó pinta que penja de 
un forad \ic en la part de h^\ de l'au- 
rella. Servex per adorno de las donas, 

V de alguns homes especialment dels 
negres v esclaus. Lo us comi'i es portar- 
ne <lòs, V per axó sol usarsc eii plural. 
Zircillo. arillo. Inauris , annellus aurí- 
cula ris. .fonc. orcillette , hagué d'oreiUe: 
houcle d'oreille. Oreceblno. 

ANELLOT. s. m. Anèll dolent. Anillo ma- 
lo 6 min. Annulus m.ilus. Anneau de 
maui•aise qualite'. Anellaccio. 

ANÈLLOTA. s. f. Anella dolenta. Anillo, 
eslahon ,' torce malo , ó sortija mala. 
Annulus malus. Anneau, chaínon de 
ntanvaise qualite'. Anellaccio , magliac- 
cia. . 

A.\E.M<').METRO. s. m. Fisic. Instrument 
que servex per amidar lo vent. Ane- 
inómetro. Auemomctrura. Ane'momèlrc. 
Auemonietro. 

ANEMORA. s. f. nèmora. 

ANET. s. m. ant. ànec. 

ANET. Herba medicinal mòlt semblant al 
foniM , y que fa venir son. Fa la flor 
eu forma de girasoi, y las llavors de 
dos en dòs, ovaladas, planas, estriadas 

V ribetejadas. Eneldo. Aiuthum. An^t. 
Aneto. 

ANFFALOXIR. v. n. aut. enf.^dabse. ANG 

ANFISCIS. s. m. pi. Los li.il)il.iiits de l.i 
sòii.i tcirrida , l;i sòinhra (li.'ls oiials mi- 
ra ja a soptentrió, ja à mitjilía. Anfis- 
cinn. Ampliiscii. Aínphisciriis. Aiiliscj. 

ANFLVQUAIR. v. a. aut. aflaquir. 

ANOANILL'VS. s. 1". pi. Espccic de cadi- 
ra, l'èta de corretjas y brassos de fusta 
llargs, que servox pnra que las doiias 
pugaii an;ir segudas en las caballerías al) 
altiuna eomodilat. Se col-loca v H'S» 
damunt del bast ó albarda. Jaiiiuga ó 
jiiniugns. Epliippium muliebre. Si>rtr' 
d" sfllc (If ríic\•al poiir fcinmr. Sorf(! 
di sedia sulla qualc vanin) a cavallo le 
donne. 

ÀNGEL. s. m. Esperit celestial que Dèu 
cria per sòu ministeri. Se diu geiieral- 
inèiit de cualsevol esperit celestial. A/i- 
gi•l. Aiigclus. Auge. .\Mgiolo. 

Àve.EL. Cualsevol dels esperits celestials que 
pertanyen al últim dels nou cors. Àn- 
gel. Ang'^lus. Aiigi'. Angelo. 

ÀNc.EL. Pèx , espècie de cscat, (jue cròx 
fins ii la llargària de sis peus. Es xato, 
y tè algunas espinas en lo cap y ventre, 
y las aletas del pit, que sòn mòlt am- 
plas , axí com la dd ventre que està 
partlla en dòs , semblan unas alas. An- 
jeloir. Squalus squatina. Ange , squalc. 
Angeüno. 

Xnget. bo ó de i.iUM. Lo qui no prevaricà. 
Àngel Inieno ó de laz. Donus angelus. 
Bon ííiige , auge de luinicre. Angelü 
bnono. 

ÀV'GEL CUSTODI Ó DE LA GUARDA. Lo qui 65- 

ta senyalad à cada persona per sa guar- 
da 6 custodia. Àngel custodio ó de la 
guarda. Angelus custos. Ange gardien. 
Angelo custode. 

ÀNGEL DE LA GUARD\. inet. Lo valedòr (') 

protector de algú en s;is pretensions. 
Àngel de guarda. Patronus. Ange gar- 
d'ten, prolecteur. Custode, protettore. 

ÀNGEL M\.L ó DE TEvÈsHAS. Diable, dimoni. 
Àngel malo ó de tinieblas. Diabolus , 
daemon. Mauvais ange, ange de tene- 
bres. Angelo cattivo. 

CANTAR COM UN ÀNGEL. fr. fam. ab la cual 
.se expressa la dulsura v destresa ab que 
algii canta. Cantar conto un àngel. Dul- 
citer cauere. Clianter coninie un angr. 
Cantaré come un angelo. 

ES UN ÀNGEL. expr. fam. ab que se ponde- 
ra la bermosura ó bon genial de algú. 
Es un àngel, ò coino un àngel. Nim 
homo , nou angelus illo pulchrior , mi- 

TOM. I. ANG 129 

tior. C'est un ange. E un' angelo. 

ES UN ÀNGEL. cxpr. l;im. ab que se ponde- 
ra la innocència ó puresa de alguna per- 
sona. Es un àngel. ÏNIirà inní)centiíi , 
puritate pollet. C'est un ange. Egli è 
un angelo. 

FÍ:!ï LO ÀNGEL. fr. aut. que en lo jog de 
mesa signiíieaba lo ventatje de pujar 
dimiint de la mesa pera jugar las l)o- 
las cuand no se hi arribaba dèsde lura. 
Dar , tomar ó Ue'.•ar àngel. Optio data 
alversariis , qui gloljulis eburiieis ad ta- 
bulam rotandis ludunt , iit è terra sii- 
blevatl inuitantur tabul.T. Jauir de cer- 
lain ai•antage au jeu de hillard. Far 
r angelo. 

ANGELET, s. m. diin. de àngel. Se apli- 
ca als infants per la innocència. Ange- 
liln , angèlica. Puellus innoecns. Fetit 
ange. Angelino, angeletto. 

ANCELIC/CX. adj. ANGELICVL. 

ANGÈLICA, s. f. Planta perpetua, de peu 
y mitj de alt, poblada de rainas , ab 
las fullas couqjostas de altras ovaladas 
de la bora, y las flors pètitas que na- 
xen en forma de parasol. Angèlica., 
yerba de los lazarosos. Angèlica silves- 
tris. Angélique ; podagraire. Angèlica. 

ANGÈLICA. Una llissó que cantan lo dissaptc 
sant en la b':'nedicció del ciri. Se diu axí 
perquè comensa ab las paraulas exul- 

TET JAM ANGÈLICA TüRB \ COELORUM. ^/í- 

gilica. Lectio in beaedictionecerci can- 
tari solita. Angclique. Angèlica. 

ANGÈLICA. Mcd. Beguda purgant compos- 
ta de mannà y altras cosas. Angèlica. 
Angèlica potio , vel aqua. Eau angéli- 
que. Acqua d' angcli. 

ANGELICAL, adj. Lo que pertany ó se 
sem1)la als àngels. Angelical ^ angèlica. 
Angelicus. Angélique. Angelico. 

ANíiÉLICALMÈNT. adv. mod. Ab can- 
dòr (j innocència. Angelicabnente. Can- 
dida, puré. Angéliqucment. Angelica- 
meiite. 

ANGINA, s. f. Inflamació de la gorja. An- 
gina, engina. Angina, faucium inflam- 
matio. Angine. Angina, scberanzla. 

ANGIPi. V. a. ant. Rodejar ó circuir algun 
terreiio ab vall, tapia, tanca ó pared, de 
manera que quede clos, resguardad y 
separad de altres. Cercar. Sepire , val- 
lare. Ceindre, entourer , clore. Cingc- 
re, circondare, cerchiare, assiepare. 

ANGL\NTINA. s. f. englantina. 

ANGLE. s. m. ant. àngul. 

'7 130 ANG 

ANGLES, A. adj. aut. imgles. 

ANGLOAMERICÀ, NA. adj. Lo natural 
díds Estads-unkls de l'Ainérica septen- 
trional , y lo pertanyent à ells. Angloa- 
merícano. Angloamericanus. Aiiglo- 
Ainéricain. Ai;gloaniericano. 

ANGLOTAYR. v. a. ant. engi.ütir. 

ANGOISSAR. V. a. aut. acongoxar. 

ANGOISSA, ANGOIXA, s. f. ant. congò- 

X.V , ANGUNIA. 

ANGOISSOS , ANGOIXOS. adj. ant. cox- 

COXÒS, ANGUNIÓS. 

ANGONAL. s. f. La part del cos en la 
cual se jiintan las cuxas ah lo ventre. 
In'j,le. In^uen. Aine. Anguinaja. 

ANGUILA, s. r. Pes un xic semblant à la 
serp , que à vegadas crèx lins ;i mitja 
cana de llarg, tè lo cos cilíndric, y en 
la cua ó part inferior aplanada, està 
tòt cul)ert de una substància viscosa 
que lo fa mòlt relliscós. Anguila. Au- 
guilla. Anguillc. Anguilla. 

ANGUILA. Pal ó big:i <(iití te una osca al 
mitj, y se unta ab seu pera que eiica- 
xada allí la quilla de una embarcació, 
lliscjue y córra al Jjotarla à I' aigua. 
.ítiguila. Tignuin canali instructum , 
per quod rcccntcr fabricata navigia in 
mare dclabiintur. Atigaillc. Curvo. 

ANGUILA. Nàiíl. Cada un dels dós pals llargs 
col-locads en pendent à la boradel mar, 
pera que per ells llisque y entre en l'ai- 
gua la embarcació que se avara. Angui- 
la. Geminae trabcs dcclivcs ad ripam , 
quà coiistructa; navcs in aquain dedu- 
cwntwv. AnguilL•s , coillcs. Anguilla. 

ANGUL. s. m. Mat. Li inclinació de dós 
"líneas que se juntan cu un punt. An- 
gulo. Anguliis. Angle. Angolo. 

ANGUL AGUD. Lo mcnór ó mès clos que lo 
recte. Angulo agudo. Angulus acutus. 
Angle aigu. Angol acuto. 

jÍNGUL cuKviLÍNEo. Lo qui SC forma de dós 
líneas curvas. Angulo curvilineo. Angu- 
lus curvatiis, curvus. Angle citri•iligne. 
Angolo curvilineo. 

aNGul entrant. Foi-t. Lo (pil tè la punta 
caj) à la plassa. Angulo entrante , an- 
gula inuerto. Angulus recedens. Angle 
rentrant. Angol entrante. 

ANGUL MUTo. Lo qul SC fómia de una li- 
iica recta y una curva. Jngulo inixto , 
mí.rlilineo. Angulus mixtus, recta et 
curvà lituà constans. Angle mixliligne. 
Angolo inistilinco. 

ÀvGUL oBTi'.i. Lo mès obert que lo recte. ANG 

Angulo obluso. Angulus obtusus. Angle 
obtús. Angol ottuso. 

ÀNGUL PLA. La concurrència de dós plans 
eu una línea. Jngulo \>lano. Angulus 
planus. Angle plain. Angolo piano. 

ANGUL RECTE. Aquell cii lo cual las líneas 
cauen pcrpenilicularmènt una sobre al- 
tra. Angulo reclo. Angulus rectus. An- 
gle droil. Angolo retto. 

ANGUL RECTiLÍNEí). Lo l'ormad per dós lí- 
neas rcctas. Angulo rectilineo. Angulus 
rectis lineis. Angle rectiligne. Angolo 
rettiliíico. 

ANGUL SOLIDO. Lo ([ui SC forma de mès de 
dós ànguls plans que no estan eu una 
matèxa superfície plana. Angulo solido. 
Angulus solidus. Anzle solide. An"ol 
solido. 

ÀNGUL DEL ULL. Anat. Lo racó alióut se 
juntan las dós pestanyas. Angulo del 
ojo. Angulus oculi, locus ubi jungun- 
tur palpebra; et angulum efformant. 
Coin de l'oeil. Coda delí' occbio. 

ANGULAR, adj. Lo que pertany al du- 
gui , ó tè la figura de èll. Angular. 
Angularis. Angulaire. Angolare. 

ANGUN1.\. s. f. l'assi(') de animo ab aflic- 
ció y congóxa. Angustin , congoja. 
Animi angor, anxitudo. Chagrin , tour- 
nient , angnisse. Angoscia, travaglio, 
aíTanno, aííliziouc. 

SUAR DE ANGUNIA. iV. Llausar de sí un suór 
tènue y leve , causad regulai-mènt per 
alguna dolencia, ànsia ó pesar. Trasu- 
dar. Anxiè sudarc. Suer d'angoisse. 
Sudar da angoscia. 

TENIR ANGUNIA. IV. Estar impacient , ab te- 
mor ó dubte. Estar en brasas. Cura 
sollicitudine angi. Etre sur les epines. 
Ésser angoscioso. 

ANGUNIAD, DA. p. p. de anguniarse. 
Acongojado. 

ANGUNIARSE. v. r. Donarse angunia. 
Acongnjarse. Angi, anxiari. S'inquie- 
ter , s'af/liger. Angosciarsi, all'anuarsi. 

ANGUNIÓS, A. adj. Lo <(ui patex angu- 
nia. Congojoso. Angore aflectus. An- 
goissc', afflige', chagrin. Angoscioso. 

ANGUSTIA". S. f. ANGUNIA. 

ANGUSTIAD, DA. p. p. de angustiar. 
Angustiado. 

ANGUSTIAR. v. a. Causar angustia. An- 
gustiar. Augere, affligere. Chagriner , 
attrister. Angosciare, dar angoscia, 
travagliare. 

angusturse. V. r. a:(guniarse. AM 

ANC.UWR. V. a. ant. aconcoxar. 

ANCiUYAR. V. a. ant. acoxgoxar. 

AMII'.LO. s. m. DELft. 

AiNllIlLLAR. V. a. ant. aniqiilar. 

AiMAlA. s. f. Lo |irinclj)i intci•lòr do l<">t 
cos vivent. Si; diviílc^ on vo^ctativa 
nuo niulrex y la cii'xer las plaiitas : cii 
sensitiva, que dóna vida y sentit als 
.iniïnals: y on racional, la cual os espi- 
ritual (! inniortal, capas do onténdror , 
discórrer é informar al cos humà, junt 
ab lo cual constituex la essència del lio- 
me, que també reunCx lo sensitiu y lo 
vegetal. Àlma. Anima, animus, niens. 
Anie. Anima. 

ANIMA. Lo vuid de las pèssas de artilleria 
aliònt òntra la bala v la pohora. Abna, 
fíniíiia. Ov'is diametros in tormentis bel- 
licis. j4nii\ Anima. 

ÀNMMA. Lo bastònet que se posa dins dels 
instruments músics de pont , com violi, 
contrabax, ctc, à fi de que las dos ta- 
pas so mantingan d igual distancia. Al- 
ma. Lira;, citharse et similium fulci- 
nientum interins, quo summa et ima 
suporficics intor se firmitèr sufTuU.c 
sunl. Anie. Anima. 

amma. encètall. 

À.viMA. met. Lo home ; y axí se diu : no hi 
ha una àmma, no se veu una àmma. Al- 
ma. Ilonio , aliquis. Ante. Anima. 

À>•iMA. mot. Lo que dòua esperit, forsa ó 
moviment à alguna cosa ; y axí se diu : 
io general es 1' à:<ima del exe'rcit, lo 
amor à la pàtria es 1' àxima del estad. 
Alma. Vigor, robur. Ame. Anima. 

ÀNIMA. met. Lo principal ó la substància 
do alguna cosa; y en ès sentit se diu: 
anam à 1' àmma del negoci. Alma. Rei 
capnt, meduUa. Ame. Anima. 

ísiMA. met. La conciencia ; y axí del qui 
obra sens temor de Deu y ab malicia se 
diu comunament r(ue no te ànima. Al- 
ma. Conscientia. Ame. Anima. 

ÀNIMA. met. Lo que se posa dins de alguna 
cosa de poca consistència pera darli íor- 
sa v solidesa. Alma. Fulcimentum in- 
terins. Ame. Anima. 

ÀNIMA. met. Vivesa, esperit, forsa, expres- 
sió; V axí se diu : representar, pintar 
ab mòlta ànima, aquest cuadro tè mòl- 
ta_ ànima. Alma. Vis , acuraen , vlrtus. 
Ame. Anima. 

ÀNIMA DE BOTÓ. La petita rotllana de os ó 
fusta , que se posa dins dels botons. 
Hormilla , almÚla. Globuli astrictorii AM 151 

fulcimonlum inlerius. Moule de hoitton. 
L'anima, la partc interiorc dol bottonc. 

ÀNIMA DE CAEAI.I,. cxpr. fam. que se diu de 
la persona de cor pervers, (pie sons es- 
crúpol comet mald.its. Alma de caba- 
llo. LllVonus, ellVeiiatis inoiilnis liomo. 
Ilomme san.ifoi ni li>i. Uomo sviscerato. 

ÀNIMA DE CANTI. oxpr. fam. ([ue so aplica à 
la persona in()lt nocia ó tí)nta. Alma de 
cdntaro. Uomo stolidus. Niais , sot, 
slupide. Avannotto , baml)0. 

ÀNiMAS BENÉiTAs ! iutorj. quo expi^èssa do- 
sitj. Animas de Diosl Utinam' Taxit 
Deus. Pli'it à Dieu. Magari. 

ÀNIMA DE DEU. So diu dol qiio OS bonatxas 
y sonsill. Alma de Dins. Wv simplcx 
candidusquo. Bon diable , tumassc. 15o- 
naccione. 

ÀNIMA EN PENA. La quc patox 011 lo purga- 
tori. Alma en pena. Anima in pnrgato- 
rio luens pcccatorum pcenas. Ame en 
peine. Anima iu pena. 

ÀNIMA EN PENA. iiiot. Lo <pii va sol , trist y 
melancólic. Alma en pena. Horao soli- 
tarius, solivagus. Personne triste , me- 
lanrolií/iie. Anima in pena. 

ÀNIMA ENTRAVESSADA. ÀNIMA DE CABAIL. 

ÀNIMA FREDA. mel. La persona de poc es- 
perit y vivesa. As'e fria. Pusillanimis, 
insulsus. Personne froide , sans ^ivaci- 
te. Uomo da poco. 

ÀNIMA MEVA. expr. de carinyo. Alma mia, 
mi alma. Anima mea, aniniK dimidium 
mex. Mon amour , m' amour. Anima 
mia. 

ÀNIMA VIVENT, expr. que se usa sempre ab 
negació, y equival à ningú, y es pon- 
derativa. Alma \'i\•ienle. Prorsus uomo. 
Ame wante , personne. Anima nata, 
anima viva. 

ARRANCAR l' ÀNIMA À AiGÚ. fr. met. Fèrli 
gastar tòt lo que tè. Sacar el alma, el 
corazon , las entranas , los tuelanos d 
nl^uno. Fortunas alicujus absumere. 
Siicer quelqiíiin jiis/pi' à la moelle des 
os. Cavaré 1' ultimo quatrino. 

ARRANCAR l' ÀNIMA À ALGÚ. tV. Illot. Matar- 

lo ó fòrli molt mal. Comunament se diu 
amenassand. Sacar el ahna, el corazon, 
las entranas ó las tripas d alguno. La- 
ceraré, trucidare, enecare. Arracher 
les yeux , l'd me. Cavaré l'ultimo qua- 
trino. 
ARRANCARSE l' ÀNIMA À ALGÚ. fr. met. ab la 
cual se exagera lo dolor ó compassió 
que se te per alguna cosa llastimosa. 152 ANÍ 

Arrancarse d uno el alma , el corazon, 
las entrahas , etc. Auimum dolore aut 
commiseratioiie afllci. Rendre l'dnie, 
de'cliirer le cceur. Strazziarsi il core. 
DESPEDiR l' ànima. fr. EspUar , morir. Dar 
ó despedir el alma. Anímam agere, el- 
flare. Rendre l'dnie. Rendere lo spirito. 

DÓLDRER i ALGÚ EN l' ANIMA ALGUNA COSA. 

fr. fam. Seutlrla vivament. Sentir en el 
alma alguna cosa. Quàm mavimè dole- 
re , x;!errimò t'erre. Sentir i'ii•enient. 
Rmcrescer moltó. 

DONAR l'ànima à dèu. fr. Morir, expirar. 
Entregar el alma ó su alma d Dios. 
Spiritum Deo reddere, animam efflare. 
Rendre l'dnie, mourir. Hcnder I' auima. 

ESTAR AB l'ànima à LAS dènts. ff. fam. ab 
la cual se explica la gran pòr que patex 
algú, que sembla posarlo en perill de 
morirse. Estar con ó Icner el alma en- 
tre los dientes. Vehementcr timere , pa- 
vere. .-/voir nne frayeur cxtrème. Star 
coll' anima a'deati. 

ILEVAR l'ànima à algú. ff. nict. arrancar 
l' ànima à algú. 

!»o gosa dir que l'ànima sia sèvA. fr. fam. 
Se diu de la persona que està aturdida. 
No osa chislar. Nec hiscere audet. // 
n'ose poinl desserrer les dents. Nou ar- 
disce aprir bocca. 
SENTIR EN l'ànim V. fr. Sentir vivament al- 
gun mal succés ó contratemps. Pcsar- 
le d uno ó sentiria en el alma. Qaàm 
maximà dolere , ncgerrimc ferrc. Sentir 
vivement. Glunger al core. 

TENIR l' ànima rè.NJADA DE UN FIL. fr. mot. 

fam. Agitarse per pòr de algun gran 
perill. Estar con cl alma en un hilo. 
Vehemcntissimè angi. Etre affectc' par 
la pcnr ou la craintc. Essere assalito di 
fiuiïnondo. 
TENIR l' ÀNiMv ENTRAVESSADA, fr. fam. Tenir 
un cor pervers. Tener un corazon per- 
1,'erso. Esso pravi animi. Etre depravc. 
Essere scellerato. 

VNV ÀNIMA SOLA NI CANTA NI PLORA. ref. qUB 

denota que un tòt sol seus ajuda de al- 
tres no pod servir de res. Una dnima 
sola ni canta ni Hora. Vac soli ! unus 
vir, nuUus vir. Un, synonyme de rien. 
TJomo solo a nulla è buouo. 

ANIMACIÓ, s. f L'acció de animar ó in- 
fundir l' anima en lo cos. Animacion. 
Animatio. Animation. Animazione. 

ANIMAD, DA. p. p. de ammar. Animada. 

ANIMADET, TA. adj. dim. de animad. ANI 

Algo animada. Non niliil vividus, ar- 
dens, vehemens. Dim. d'anime'. Aiiima- 
tino. 

ANIMADÍSSIM, MA. adj. sup. de animad. 
Muy animada. Valdè vivitius , ardens, 
vebemens. Sup. d'anime'. Animatissimo. 

ANIMADOR, RA. s. m. y f. Lo qui ani- 
ma. Animador. Animator. Celui fpij 
aninie. Auimatore. 

ANIMAL, s. ni. Cos que tè sentit y movi- 
ment. Animal. Animal. Animal. Aui- 
male. 

ANIMAL. Comunmènt se pren per lo irracio- 
nal. Animal, liestia , pecus. Btte. Ani- 
male, bèstia. 

ANIMAL, met. Lo bome incapas ó mòlt ig- 
norant. Animal. Stupidus , stolidus. 
Beta, béte. Auimalaccio. 

animal, adj- Lo que pertany al cos auimad 
y que tè sentit. Animal. Auimalis. Ani- 
mal. Animale. 

animal ab siicas. ant. insecte. 

animal encubertat. ant. rinoceront. 

ANIMAL \S. s. m. aum. de animal. Ani- 
malazo , aniïnalan , animalote. Iiigens 
bellua. Augment, d'animal. Animalotto. 

ANiMALAS. met. Lo qui es sumamèiit igno- 
rant. Animalazo. Pscnè stipes, plum- 
beus , rudis. Gros he'ta, grand lour- 
daud. Auimalaccio. 

ANIMALET. s. m. dim. de animal. Ani- 
maleja , an.'malito , animalillo , anima- 
licn. Parvulum animal, bestiola. Ani- 
malcule , bestiole. Animalctto. 

ANIMALÓ, s. m. dim. de animal, anima- 

LET. 

ANIMALÓ. Se diu dels insectes que viuen en 
aigua ó llocs bumids. Gusarapo. Ver- 
inis aquaticiis. Espèce d 'insecte ou de 
ver iiqualique. Animaluccio. 

ANIMALOT. s. m. Animal de mala figu- 
ra , ó llètj , ó estrany , que no tè nom 
conogud. Aiiimuluclio. Deforme animal. 
Aniniid hidt'ux , dijfarme et peu connu. 
Animalnzzo. 

AN1M\L0T. met. ANIMALAS. 

ANIMAR. V. a. Infuudir l'ànima. Animar. 
Animaré. Animer. Animaré, infondere 
l' anima. 

ANIMAR. Donar animo ó valentia. Se usa 
també com recíproc per cobrar animo. 

Animar. Animum addere, reddere. Ani- 
mer, enhardir. Incoraggiare. 

ANIMAR, met. Se diu de las cosas iuanima- 
das naturals y artificials à las cuals la 
naturalesa ó lo art iufuudex yigòr , y eu ANÍ 

rorta mnntira viiLi y ospcril. .íniïnnr. 
Vivificaré, vitaiii vlj^orcinquc ilaro. 
y/niíiier. Animaré, vivlficaio. 

AALMÈR, s. III. Lo qui capta per las 
íliilmas ilcl piirj^alorl. ^/iiiniero. Elcc- 
luosyiiaruin (•olli'cti)i' atl sndVagia aiii- 
mariiin in pnrj;.itorií) ilt'f;cntiuni. Cclui 
qui (jticte l'our li-s timcs du purj-atoirc. 
L' iiicarieato di chiedcr clciiio^ina jifllií 
aiiinie. 

AJNI.META. s. í. (liiii. Jc í.mma. à.mmv de 

CABALL. 
ANIMF.Tl. PAMU 

ANLMO. s. in. L'ànima ó lo esperit en 
cuant es iirincipi de las operacions ra- 
cionals. Jiiiiiio. Aniíuus. Espril. Spirito. 

ÀM.Mo. Valentia o csfors. Jninto. \'iitus 
animi. P'aleur, courage. Virtute, valo- 
re. 

ANIMO. Intenció ó voluntat. Animo. Cousi- 
lium, propositum. Dessein ^ voloiitc'. 
Dlsegno , proponlinento. 

A\iMol interj. de que se usa per alentar ú 
esforsar lí algú. Animo'. Biirn liniïno! 
Macte, niacte animo. Courage! fermc! 
or ça! Orsü , coraggio. 

COBRAR ANIMO. fr. Estorsarsc , alentarse. 
Cobrar animo., valor , espiri tu , etc. 
Anitnnm vires capere, erigere. S'cii- 
hardir. Rallentarsi. 

DONAR ANIMO. fp. alentar ó esforsar à algú. 
Animar. Incitaré, animaré. Animrr. 
Incuorare. 

FER .ÍNiMo. IV. Tenir intenció de alguna 
cosa. Hacer ó lencr dnimo. In animo 
habere, deliberaré. A'.'oir dessein. Fa- 
ré proposlto. 

FER PÉRDRER LO ÀMMo. fr. Dcsauiïnar, des- 
alentar. Desanimar , desalentar. Ex- 
animare. Decourager. Scoraggiare. 

MUDAR DE ANIMO. fr. Variar la intenció. 
T'ariar de intento. Mutare consiliuni. 
Clianger de dessein. Cangiar dlsegno. 

PÉRDRER LO ANIMO. fr. Acobardirsc. Eslre- 
charse de dnimo. Anlmum reprimere. 
Se decourager ; perdre courage. Sco- 
raggiarsi. 

ANIMÓS, A. adj. Valerós, esforsad. Ani- 
moso. Aniraosus, imperterritus, gene- 
rosus. Courageux. Valeroso, coraggioso. 

ANIMOSAMÈNT. adv. mod. p. us. Ab 
animo. Animosamente. Animosè , forti- 
tèr , strenuè. Courageusement. Corag- 
giosamente , animosamente. 

ANIMOSÍSSIM, MA. adj. sup. de animós. 
Animosisimo. Fortisslmus , strenuissi- ANI 135 

mus. Sup. de courageux. Coraggiosissi- 

nio, animoslssiíuo. 
ANI.MOSITAT. s. f. Valentia, atrcvinièut. 

Animnsidad. Aiiiinositas, audàcia, llar- 

dirssr , courage. Ardlre, aniínusltà. 
ANIQUILVBLE. adj. Lo qui fàcilment se 

pod anliiuil.ir ú destruir, ^/nií/uilidile. 

Desli'uclllls , deslructibllis. Qui J'cut 

Hre ane'anti. Anniehllablle. 

ANIQUILACIÓ. S. f. ANiyuiLAMÈ.NT. 

ANIQUILAD, DA. p. p. de aniquilar y 

ANi(^)i;ii.ARSE. Aniíjnilado. 

ANIQL'ILADÒR, HA. Lo qui aniquila. 
Ani<juilador. Destructor , e\tinctor. 
De\lnuieur. AimicliUalore. 

AN1QU1LAMÍ2NT. s. f. L'acció y efecte 
de anicjuilar. Aniquilitniiento , anitjui- 
lacinn. Destructio , in nlblluin rcdacllo. 
Aiiniltilation, aiie'anlissr/nent. Annicbi- 
lazlone. 

ANIQUILAR. V. a. Resóldrer ó reduir A 
ser alguna co.sa. Se usa també com recí- 
proc. Aniquilar. Ad nibllum redigere. 
Aniiiliiler , aneantir. Annicbilare, an- 
nleliihre. 

ANiDuiLAR. met. Destruir ó arruïnar ente- 
ramií'nt. Se usa tambi: com recíproc. 
Aniquilar. Destrucre , funditiis cvertc- 
re. Annihiler , aneantir. Anulcbilire. 

ANii>uiLARSE. V. r. iiiet. Deteriorarse mòlt 
alguna cosa, com la salud, la liisènda. 
Aniquilarse. Deteriorem fieri. S'ane'an- 
lir. Annlclillarsl. 

ANIQUILARSE. mcl. Huiiilliarse , abàtrerse 
fins d no res en la consideració prcpla. 
Aniquilarse. Demissè de se ipso sentiré, 
pro nllillo reputari. S'ane'antir , s'Iui- 
milier profonde'ment. ProsternarsI , ab- 
battersi. 

anís. s. m. Planta anyal de cosa de un 
peu de alt , que tè las fuUas rodònas y 
rotalladas à pomcts, las flors pètitas en 
fornia de parasol , y la llavor menuda, 
de un sabor agradable. Anis. Auisum, 
amcetum. Anis. Auice. 

A.Ms. La llavor de la planta de èx nom. 
Anis. Auisum. Anis. Anice. 

AMS. Espècie de confits mènuds. Anis, 
anises. Anisum saccbaro canditum. 
Drage'es d'anis. Anici inzuccherati. 

ANIS ESTRÈLLAD. Arbret de Indias que fa 
un fruit, garrofa, ó tabèlla, à modo de 
estrèllas , dins de las cuals bi ba una 
llavor menuda, llustròsa, de un gust 
suau entre fonoll y anis, y se usa en la 
medicina. Badian. Auisum stellatum. 154 AN.\ 

Badiane. Auice delia Ciiia. 

anís estrellad. Arbusto de Filipinas y de 
la Xina, que fa un fruit en figura de 
f'strèlla, lo cual contí? una llavor parda 
de sabor y olor aromàtic. Badiana, 
anís de la China , anis eslrellado ile las 
Indias. Anisuin stellatuni. Badiane. 
Anice chinese. 

AXIS ESTRELLAD. La Uavòr del arbret del 
matèx uom. Anis eslrellado. Anisuin 
stellatum. Anis etoile. Auice chinese. 

ANISSAü, DA. adj. Lo que esta compost 
ó adobítd ab anis ó tè gust de anis. Ani- 
sado. Aniso conditus. Coinposé d'ants. 
• Coperto d'anici. 

AMSSAR. V. a. Posar anis, l)arrejar espe- 
rit de anis al) alguna cosa. Anisar. Ani- 
so condirc. Aniser. Gondire coll' anice. 

ANIVELLAR, v. a. Tirar lo nivell pera 
examinar si un pla està igual. Ni^'plar. 
Perlibrare , ad libellam veí perpendicu- 
luni exigerc. Ni^'eler. Livellare. 

AMVELUR. Posar un pla en la posició ho- 
risoutal justa. Nii•flar. /E([uare, ad 
auiussim planum rcdderc. Niveler. Li- 
vellare. 

AMVELUR. Posar en equili])ri rt igualtat 
cualsevol cosa mati-rial. Ni^'plar. Ad li- 
bellum duoere, ad aniussium dirigere. 
Mcllrp dp ni^eau ou en erjuilibre. Equi- 
libraré. 

AMVELLAR. met. Guardav igualtat ó equi- 
tat en lo que se executa. Ni^>elar. Ad 
sepuim exsequi. Obsen-n- unp jitste 
e'gatife', itnr c'fjuitc' parfaite. Livellare. 

ANIVERSXRL s. m. L'ofici ó missa que 
en sufragi de algun difunt se celebra en 
lo dia que euniple\ lo any de sa mort. 
Anivprsiirio. Auuivcrsarius. Obil. An- 
niversario. 

ANIVERSARI. Lo dia que fa un any dèsde 
que succeí alguna cosa. Ani'.'ersario. 
Dies anniver.saria. Annii•ersaJre. Anni- 
versario , annuale. 

ANJALITS. s. 111. pi. Planta anyal, que 
crès. fins à tres peus, y trau varias ra- 
nias pobladas de fullas estretas y de 
flors grnssas de un blau bennòs. Azu- 
lejrt, liehrecilla. Ceiitaurea cianus. Ati- 
hifnin , hhiel. Fioraliso, cattisegola. 

AXLASS.VR. V. a. ant. emiassar. 

ANLLÀ. adv. 11. ant. enllà. 

A^M\RS1R. V. n. ant. evmustigar. 

ANNALISTA. s. m. an.uisTa. 

ANNALS, s. m. pi. anais. 

ANNATA. s. f. La n>nda, fruits ó utilitats ANO 

que produex en uu any cualsevol be- 
nefici ó empleo. Anata. Annuus reddi- 
tus. Ret•enu annuel d'un béne'fice , d'un 
emplúi. Rendita annuale], annata. 

MEDIA ANNATA. Dret que se paga en lo in- 
grés de cu.iliovol benefici ccclesiàstic, 
pensió (■) empleo secular, v es la mitat 
de sòn valor en lo primer any. També 
se anomena axí lo que se paga per los 
títols , y per lo bonorífic de alguns em- 
pleos y altras cosas. Media anata. Di- 
midia proventuuui annuorum pars. An- 
nalp. Annata. 

ANEXO , X V. adj. Lo que està uuid à al- 
tra cosa ab tlependencia de ella. Anexo., 
anejo. Annexus. Annexe. Annesso, 
unito. 

ANNOBLIMÈNT. s. m. ant. ennoblimbnt. 

ANNíIRLlR. v. a. ant. ennoblir. 

ANNOBLIT, DA. p. p. de annoblir. 

ANNUAL. adj. Lo que se fa ó succeex ca- 
da anv. Anual, anuo , anal. Aunuus. 
Annuel. .\nnuario. 

ANNÜALITAT. s. f. La renda ó pensió de 
un any. Anualidad. Annuus redditus. 
Aiinualite'. Annata. 

ANNUALMÈNT. adv. t. Cada Any. Anual- 
mrnte. Singulis annis. Annuellemenl. 
.\nnualmente. 

ANO. s. in. Or. La part del cos bnmà per 
abònt se cxpel-lex lo excrement. Ano. 
Anus. Amis. Forame , ano. 

ANODÍ, NA. adj. Cir. y Med. Se diu del 
medicament que tè virtut de suavisar y 
calmar los dolors. També se usa com 
substantiu. Anodino. !\Irdicamentum 
temperans. Anodin. Anodino, lenitivo. 

ANOLIEJAR. v. a. ant. fletar. 

ANO.M\LÍA. s. f. Gram. La irregularitat 
de alguns noms y verbs que en sa de- 
clinació y conjugació se apartan de la 
regla comuna. Anomalia, Anomalia. 
Anonialie. Anomalia. 

anomalía. Astron. La distancia angular del 
lloc verdadèr de un planeta fins à sòn 
afeli vista dèsdcl centro del sol. Ano- 
malia. Anomalia. Annmalie. La distaii- 
za cb'è tra un pianeta e'l suo afelio. 

ANOM U.ÍA. IRREGVLARlTvT. 

ANÓMALO , LA. adj. Gram. Se diu del 

nom ó verb que tè alguna irregularitat. 

Anomalo. Anomalus. Anòmal. Anomalo. 
ANOMENAD, DA. p. p. de anomenar. 

Llamado , nomhrado , apellidado. 
ANOxAIENADA. s. f. Nom, fama. Nombre, 

nombradia. Nomen. Nom , renom. Gri- ANS 
ilo, iioinR, DDinaii/.a , iiomca , noiiii- 
iian^n. 
ANOAIENADAIMÈNT. adv. uiod. ant. Al) 
íllstinció ilt'l iioiii. ^ioinbnuL•imcnlr. 
Nomliiatim,slgiiantcr. Nomme'inent. Ao- 
miiiatanieiite. 
ANüINlENAR. V. a. Designar a alguna 
persona ó cosa per sòu nom. Llmntir, 
iwnihrar , apclliílar. iXoniinarc, vocarc, 
ap|)i'llare. ./ppelcr , noniiiier. Nomare, 
noniinarc. 
.\:<OMi-\An. Elegir per algun càrrcg ó ein- 
pleo. Noinlirar. Woniinare. Koiiimrr. 
INominare. 
AiVüMENARSE. v. r. Dirse ó tenir nom. 
Llnmarse , apelUdarsc Appeilari. Se 
nojHJiier , s'dj'pder. Nominarsi , aver 
noine. 
ANO.MEN vitSE. Dir sòn nom, ó dir qui es 
pera que lo conegan. Decir ifnic'n es. 
Sese nominare, notuni lacere. Déclarer 
son itom. Aomarsi. 
NO ME i.o ANOMEN'E. cxpr. al) que algú ex- 
plica la repugnància de que li l'assan 
memòria de la persona que aborres , ó 
ama en extrem. No me lo nonihrc. Nec 
nominctur. Ne m'en parlez pas. Nou lo 
dir, nou noinarlo. 
AIXONLM , MA. adj. Lo que no tè nom. 
Aiiúnimo. Auonjmus. Anonyme. Ano- 
iiimo. 
ANPOQUIR. V. a. ant. disminuir. 
ANQUETA. s. 1". dim. de anca. Nalguiía, 
nalguilla, nalguica. Clunicida, cluni- 
culus. Dim. defesse. Naticlietta. 
ESTAR DE MiiTjA ANQUETA. t'r. l'ani. Estar mal 
assentad, assentad d niitjas. Estar de 
media anqueta. Incomniodè assidere: 
vix sedile natibus t'An^evc. Etre mal as- 
sis , ii'ètre nssis que sur une fesse. 
ANRAVIRONAR. v. a. ant. rodejar, cir- 

CUIR. 

ANRERA. adv. 11. endarrera. 

ANRIQUEIR. V. a. ant. enriquir. 

ANS. adv. ABANS. 

Ass, ó ANS BÈ. conj. adv. Al contrari, per 
dirho millor. Aiites , dntes bieii. Imò, 
quinimò, potiüs. Au contraire , plulÚL 
Anzi , piuttosto. 

ANSA. S. f. NANSA. 

DOiNAR ANSA. mct. Donar pretext, motiu. 

Dar asa. Ocasionem pi-aebere. Donner 

pre'texte. Dar adito. 
ANSAGUIR. V. a. ant. seguir, proseguir, 

perseguir. 
ANSANGONAR. v. a. ant. ensangrestÀr. ganas de vomitar. ANT 15j 

ANS VT. s. m. tcrrit. tupí. 

ANSEÀTIC, CA. adj. que se aplica nU 

poMcs V ciutads llibres, y reunlda-i 

mútuament pera lo comers. Ansedtico. 

Civitatcs anseatica; foederatx. Anst'ati- 

nue. Anseatico. 
ANSEGUIR. V. a. ant. seguir, proseguir, 

PERSEGUIU. 
ANSETA. .S. f. NANSETA. 

A^SIA. s. I". Coiigòxa (1 latig que causa on 
lo ros inqniclut ò moviment violent. 
Ànsia. Aiixictas. An.ric'le. .\iisictà, at- 
l'anno, aml)ascia. 

ÀNSIA. Angustia ó alílicciü d(ü animo. Àn- 
sia. Afllictio. Angoissc. Angore. 

ÀNSIA. Desitj velieinòut. Ànsia,. Cujjido, 
cupiditas. A\'iditc. Avidità. 

ANSIAS. pi. Bàsquet) 

fíascas , arcadas. Nàusea. Nàusees. 
Nàusea , stomacazione. 

DONAR ÀNSIA. IV. Causar temor, recel, ó 
espant lo mal estad de alguna cosa. 
D<ir cuidado. Curam injicere. Meltre 
en peine. Far temeré, dar pensierc. 

DONARSE ÀNSIA. fr. DONARSE BRASA. 
ESTAR AB ÀNSIA. fr. ESTAR AB CUIDADO. 
PASSAR ÀNSIA. fr. PASSAR CUIDADO. 

ANSIETAT, s. f. ànsia. 

.ANSIÓS, A. adj. Lo ([ui tè aiisia. An- 
siosa. Anxius, soUicilus, cupidus. A\'i- 
dr , com•nit'•ur. Sollecito, accurato. 

ANSIOSAMENT, adv. mod. Ab ànsia. 
Ansiosanienle. Anxiè, sollicitè , avidè , 
cupidè. Avidemeni. SoUecitameute, ac- 
curatamente. 

ANTA. s. f. Espècie de cèrvo mès gros 
que lo comú , del cual se diferencia 
principaliiiènt en que sas banyas dèsdel 
matèx naxemèut de è'ias, estan dividi- 
das com los dits de una ma. Anta. Cer- 
vus alces. Tapir. Sorta di cervo. 

ANTA. La pell adobada de la danta ó búia- 
lo, j també de alguns altres animals. 
Ante. Corium bubalinum. Peaii de 
buffle ou d'aiitres animaux. Cuojo d i 
bulalo. 

ANTABAIR. v. n. ant. entibiarse. 

ANTAGONISTA, s. m. Lo qui es o])osad 
ó contrari à altre. Antagonista. Adver- 
sarius, antagonista, a^mulus. Antago- 
nisle. Antagonista, competitore. 

ANTANY, adv. t. En lo anv pròxim jias- 
sad. Algunas vpgadas se aplica extensi- 
vamènt als anys anteriors. Antaho. Au- 
no proximè elapso. Antan. L' anno 
scorso. 156 ANT 

AiS'TÀRTIC, C\. aclj. Asimn. Se diu del 
polo oposad al ;írtic. Anldrtico. Antarc- 
ticus. Aniarctique. Antartico , australe. 

ANTÀRTIC. Lo que pertany al polo autàr- 
tic. Aiitdrtico. Ad australem vel antarc- 
ticum polum pertiiieiis. AiUarctiqae. 
Antartico. 

ANTE. s. f. ANTA , eu la segona accepció. 

ANTECEDF.NCIA. s. f. antecedent. 

ANTECEDENT, p. pros. de antecedir. 
Lo que antecedex. Anlecedente. Ante- 
cedens. Precedent. Precedente. 

ANTECEDENT, s. m. Lóg. La priíiicra pro- 
piisicií'i de un entimema ó de un argu- 
ment <iue te dòs proposicions. Antece- 
denlfi. Antecedcns , prior propositio en- 
thymcniatis. Anleicdcnt. Antecedente. 

ANTECEDENT. Gconi. y Aril. Lo primer ter- 
me de una ralió que se compara ab lo 
segon. Antecedente. Antecedens. Ante- 
re'dent. Antecedente. 

ANTECEDENTMÈxNT. adv. t. anteriok- 

MF.NT. 

ANTECEDIR. v. a. Anar davant en ttMnps, 
òrdc ó lloc una cosa a altra. Antece- 
der. Antccedere. De^'ancer , pre'ce'der. 
Precedere, precorrere, andare avauti. 

ANTECESSOR, RA. s. m. y f. Lo qui 
preceí a altre en alguna dignitat, em- 
pleo, ministeri ó eneàrreg. Antecesor. 
Antecessor, qui antecessit, prxcessit. 
Pre'le'cesseur , devnncier. Pix-dccessorc, 
antccessorc. 
'ANTECESSORS, pi. Los antcpassads dels cuals 
algú dcsccndex. Antecesores. .Majores , 
avi. AiicétreS) de^'anciers , aïeux. An- 
tenati. 

ANTECO , CA. adj. que se aplica als lia- 
hitaiits del gloho terrestre que estan 
sota de un matèx meridià, y à igual 
distancia del ecuadòr, los uns per la 
part septentrional, y los altres per la 
meridional. Antecn. Populi è regione 
oppositl sui) uno codemque meridiano, 
et ab oeqnatore yq\iò distantes. Antoeci. 
Aatisciens. Antechi. 

ANTECOR. s. m. La pcssa que estú abans 
del cor. Antecorn. Anterior cliorus. 
Avnnt-chceur. Anticoro, avancoro. 

ANTECUART. s. m. Lo senyal que tan 
alguns rellotges un poc abans de tocar 
los cuarts. Antecuarlo. Horologii pre- 
ventiva pulsatio. Bruit de rerlains hnr- 
lo^e.t avant de .'snnnerle.i qiinrts. Rumni- 
che fan alcuni oriuoü poco prima di 
suonare. ANT 

ANTEL\CIO. s. f. Preferència de uni 
cosa à altra en temps. Antelacion. An- 
tecessio , praelatio. Ante'riorite'. Anterio- 
rità. 

ANTE.MURAL. s. m. La fortalesa, roca 
ó muralla que servex de reparo ó de- 
fensa. Anteimiral. Propugnaculum , seu 
rupes murum protegens. /fem/'arí. 13a- 
stione j haluardo. 

ANTEMURAL. met. Rcparo ó defensa, com 
ANTEML'RAL dc 1^ Cristiandat. Antemu- 
ral. Pra•sidium. Reinpart , defense. Di- 
fosa , r i paro. 

ANTE.MURALLA. s. f. antemural, en la 
primera accepci(>. 

ANTENA, s. f. Naut. Pal llarg, al cua! 
està assegurada la vela llatina en las 
embarcacions de esta classe. Se dife- 
rencia de la verga , que servex per las 
velas cuadradas , en ser mès llarga v 
formar curva. Entena. Antenna. An~ 
tenne, Anteima, pennone. 

ANTEl'ASSADS. s. m. pi. Aquells dels 
cuals doscendex algií. Antepasados. Ma- 
jores, avi, proa vi. Aiicitres , devan- 
riers. .\ntenati. 

ANTEPENÚLTIM, MA. adj. que se apli- 
ca d la persona ó cosa que esta inme- 
diatamènt abans de la penúltma. Ante- 
prni'dthnn. Penultimo anterior. ^Híe- 
pvvíltit•nie. Anteponidtima. 

ANTEl'OSAD, D\. p. p. de anteposar y 
ANTEPos YRsr. Antepuesto. 

ANTEPOSAR, v. a. Preferir, estimarso 
mès. Antepnner. .Anteponere prefa;rre. 
Prefe'rer. Anteporrc. 

ANTEPosARSE. V. r. Posarsc davant ó ab 
preferència .-i algú. Anteponerse. Sesc 
anteponere, pracponcre. Se ntetlre de- 
víint. Porsi avanti. 

ANTEQUERA, NA. adj. Lo natural de 
Antequera, i) lo pertanvènt à esta ciu- 
tad. Antequerann. Singilià oriundus. 
D\íntequera. D' .Vntechera. 

ANTERIOR, adj. Lo que preceex en lloc 
(i temps. Anterior. Anterior, prior, 
antiquior. Ante'rieur. Anteriore. 

ANTERIORITAT, s. f. Precedencia tem- 
poral de una cosa relativament à altra. 
Aiiterioridad. i\ntecessio , prrecedens 
anti([uitas, mijor antiquitas. Ante'riori- 
te'. Anteriorità. 

ANTERIORMENT, adv. t. Ab anteriori- 
tat. Anterionnente. Priüs, anteriòs. 
Ante'rieurement. Anteriormente, prece- 
dentemente. AM 

AXTES. prep. y f^'v- abans. 

Xnti:s lli:, coiij. .iilv. ans bè. 

ÀM'Es DE Allí. inod. ;i(lv. Dòs ilias ab.ins del 
presiMit. .■íiilctiyi r , àntt's tic aycr , an- 
tier. Nadius tcrliíis. ./•.■uiil-hirr. Ii:ii 
I' .-iltro, avant' iori , 1' ultro ieri. 

A.M'ESALA.. s. f. La pèssa que est;l aiitcs 
de la sala ó salas principals do alguna 
casa. Antesala. Iiitcrius vpstihuhun , 
primus intra a'drs .ulitus. Aatichain- 
hi•i'. Anticanicia. 

FÈit ANTKs.vi.A. ir. Jjspprar cu í-lla. Ilarri 
antesala. la iuterioii vestibulo prarsto- 
lari, audiíMitiani expectaré. Jllcndrc 
díin.i l'aniichanihrc. Aspeltar uell' anti- 
camera. 

AMliVlOlLlA. s. {. Lo dia abans de la 
vigilia. Antevispera. Pridie viglliam cc- 
clesiaslicaui. As•anl-^•cillr. Antiviaüia. 

ANTl. Preposició inseparable presa del 
grèg, ([ue entra cu la eoniposicicj de al- 
gunas paraulas, y significa contra, 6 lo 
que es contrari, com antipapa, lo (jui 
es contra del papa. Anti. l'ran. Aiili. 
Auti. 

ANTlCAAIüRA. s. f. ant. La pèssa que es- 
ta immediata abans de la sala principal 
ó salas principals de alguna casa ó pa- 
laci. Antecaniara. Anterior cubiculi 
aditus. Aiilichamhre. Anticamera. 

ANTICIPACIÓ, s. f. L' acció y electe de 
anticipar ó auticiparse. Antíripacion. 
Auticipalio. Aiiticlpalion. Anticipazioue, 
anticipamento. 

anticipació. Rel. Figura que se comet 
cuand en lo discurs se anticipa ó pre- 
vé lo que algú podria dir ó alcgar en 
contrari. -í^/í^Ví'/)íTfíO/). Prolepsis, occu- 
patio. Anlicipulion. Anticipazionc. 

ANTICIPACIÓ. Lo acte de madurar los fruits 
abans de ttViips. Per extensió se diu 
tainl)ií de altras cosas. Precinidad. ^la- 
turltatis anticipatlo. Ildlkrtc'. Anticipa- 
mento. 

Ai\TlClPAD,DA. p. p. de anticipar. .^,i- 
ticipado. 

ANTICIPADAMENT, ad^. t. Ab antici- 
pació. Aaticipadanicnte. Cum auticipa- 
tione. A<.•ec antinjyition. Antlcipatamcn- 
te, con antiripazioiie. 

ANTICIPADÒR, RA. s. ni. y f. Lo qui 
anticipa. Anticipador. Anticipator. Ce- 
Ini qui anticipe. Colui che anticipa. 

ANTICIPAR. V. a. Passar avant ó i'èr al- 
guna cosa abans del temps regular ó 
assenyalad. També se usa com recíproc. 

TOM. r. ANT 157 

Anticipar. Anticiparé , antccapere. An- 
ticiper. Anticiparé. 

ANTKIRbSi'. s. m. Aquell bome pervci-s 
y iliabiilic ipie lia de perseguir à la 
Iglesia Catcilica v ú -sòs fiels en la fi del 
mou. Antrcristo , anlicrislo. Anticbris- 
tus. Aiiic'thrist. Antlcristo. 

ANTICIUTIC. s. m. Lo oposad ó contrari 
del crític. Anlicrítico. Critico adversus, 
infcnsvis. Anliíridtjue. Anticritico. 

ANTICUAD, J)A. adj. Lo (|uc mòlt temps 
ba <[nc no està en us. Comunament se 
aplica ;i las llèys de una naci('>, ó a las 
paraulas y l'rases de una llengua. Anti- 
ciíiido. Inusitatus, olwolctus. Suranne. 
Antico. 

ANTICUARI. s. m. Lo qui fa professió ó 
estudi particular del conexeinènt de las 
cosas antignas. Anliciiaria. Antiquarius. 
yín/it/iurirr. Anti([uario. 

ANIKX'ELA. s. f. J'ianxeta rodona de 
plata (> de altre metall , la cnal servex 
pera brodar, assegiiraudla en la roba ab 
j)iintadasque passaii per un foradet que 
tè en lo centro. Lantejuda , lentejurla, 
tenihletpie. Lenticula. Paillette pour les 
hroderies. Bisantini , bisanti. 

ANTicuÈi. i. Planxeta mMt prima y rodo- 
na que dèxaii en la pell los grans cuand 
se ban assecad. Lantejuela. Crustula. 
Pelite croúle que laisse un boulon sc- 
rlnf sitr la peaii. Crostetta. 

ANTÍDOT!), s. m. Composició ó medi- 
cament contra lo veneno. Per extensió 
se diu de cualsevol preservatiu de al- 
tre mal. Antidoto. Antiolotum ^ antido-» 
tus. Aaíidnlc. Antidoto , contravveleno. 

ANTÍDOTo. met. Lo medi ó preservatiu per 
no ciurer en algun vici ó falta. Antido- 
to. Piaicautio, cautela. --/íiííi/o/e. Anti- 
doto. 

ANriF(>N\. s. f. Lo verset que en lo re- 
so eeelesiàstic se diu ó canta abans y 
desprès de cada salm. Anlifona. Anti- 
nbona. Antienne. Antilóna. 

ANriFONARI. s. m. Llibre de cor que 
conti' las antífonas de tòt lo any. Anti- 
fonu , aniifonario. Anti[ibonarius, an- 
tipbonarinm. Antiphonier, antiphonai- 
re. Antifonario. 

ANTIFONER. s. m. La persona destina- 
da en lo cor pera entonar las antífonas. 
Arilifonero. Autipbonarum pr^ceutor. 
Celiü qui entonne les antiennes. Antifo- 
nario. 

A^TÍFi'lASIS. s. f. Ret. Figura que se 

i8 158 ANT 

comet cuaiiil se tlenüta una cosa ab veus 
que sigiiifican lo contrari. Anlifrasis. 
Antiphrasis. Anliplirase. Antifrasi. 
ANTIG , G\. adj. Lo que tè anti<;aitat. 
Anliguo. Antiquus. Antique. Autico. 

AXTiGS. s. 111. pi. Los que visqueren en los 
sigles remots, v los iionies ct'leLres de 
r antiguitat. Anliguos. Veteres, prisci 
sapieutes. Anciens. Maggiori. 

A l'antigi. rnod. adv. i l'antigalla. 

ANTIGALLA, s. f. Monument de l'anti- 
guitat. Anligualla. Monumenta perve- 
tusta. Aiui<iue. Antieaglia. 

iSTiGALUs. pi. iVoticias aiitiguas. Antigua- 
llas. Autiqui usus, veteres consuetudi- 
iies. Anliíiuíiillfs. Antica^lie. 

A l'antigalla, mud. adv. Segons lo us ó 
costum del temps antig. A lo antigiio. 
Morè anti(|ao. A l' antique. All' antica, 
air uso aiitieo. 

ANTIGUAMÈNT. adv. t. Eu lo temps an- 
tig. Antignnmenle. Anti([uè , aiiti(jul- 
tus, olim. Ancimncmcíil. Antieamcíi- 
te. 

ANTIGUÍSSIM, MA. adj. sup. de an- 
tig. .■/ii!i(/l•ii.siiiin , antiguisinio. Anti([uis- 
sliinis. .S'((/>. (l'iiiKÍcn. Antichissimo. 

Ai\ri(;UÍS.SlAL\MÈNT. adv. t. sup. de 
antiguamènt. AiUiquisimnmerUe. Anti- 
qnissiïnè. Sup. d'ancienncmcnt. .\nti- 
chissimamente. 

ANTIGUITAT, s. f. La calitat de antig; 
com la antiguitat de uiia ciutat, ile 
una fainilia, etc. Anligücilad. Anti- 
quitas. Aii/iquile'. Aiiticliità. 

antiguitat. Lo temps antig, y tamlté las 
cosas que en ell sncceiren. Aiiligürílad. 
.\ntiquitas. Aiitiquke. Autichità. 

ANTIMONI, s. m. Fòssil (juc casi no se 
troba siiK) coinbinad ab altras sul)staii- 
cias. Lo Illes comií es mòlt pesant, me- 
dianaiiièiit dur, y de color gris ó mi'nos 
clar. Antimonio , cslihio , alcohol. Sti- 
bium. AnliïnoiiiP. Antimonio. 

ANTIMOMA. s. f. ant. antimoni. 

ANTIMONI \L. adj. que se aplica ;i la 
composició en que hi entra antimoni. 
.ínUnionial. Antimonialis. Antinionidl. 
Aiitimoniale. 

ANTINOMIV. s. f. íor. Contrarietat de 
llèys en lo dret escrit, ó de dòs llocs 
de una inatèxa llèy. Antinòmia. Anti- 
nòmia. Antinomic Antinòmia. 

ANTIPAPA. s. m. Lo qui no es canòni- 
eaincnt elegid per papa, y pretén ser 
regonegud por tal contra lo ycrdadèr y ANT 
Uegítlm. Aiuipapa. Antipapa. Aniipape. 
.\ntipapa. 
ANTIPAPAT. s. m. La il-legítiina digni- 
tat del antipapa , v també lo temps que 
dura. Antipapado , antipoiitijicado.kw- 
tip.ipatus. Antipapaute. Antipapato. 

ANTIPARA. s. f. ant. Cancell ó biòm- 
bo ([ue se posa davant de alguna cosa 
ppra taparia. Aatipara. Operculum. 
Écran , panu•ent. Copcrcbio : paraven- 
to, paraluoco, etc, secondo l'uso a cul 
c destiiKito. 

ANTIPAKK V.S. s. f. pi. fam. Ullèras.^«- 
tiparras. Vitra ocularia. Besiíles. Oc- 
cbiali. 

ANTIPARRES. s. f. pi. ant. calsó. 

ANTIP.VTIA/ s. f. La contrarietat ú opo- 
sició de geni , huinòr ó naturalesa que 
uns subgèctes ó cossos tenen ab altres. 
Antipatia. Antipatliia. Antipathie. An- 
tipatia. 

ANTIPÀTIC, CA. adj. Lo que tè antipa- 
tia. Antij'dlico. Kepugnans, contrarius, 
discors. Anlipalliiquf. Antipatico. 

ANTIPERISIALTIC, CA. adj. Anat. Lo 
que olira de ba\ A dalt. Antipfristdlíi- 
co. Antipcristallicus. Antiperistallique. 
Contrario a peristiltico. 

ANTIPERiSTASIS. s. f. L' acció de dòs 
cualitats coiitrarias, una de las cuals 
excita per sa oposioiii lo vigor de 1' al- 
tra. Antiperistcisis. Antiperistasis. An- 
tiperistasp. .Vndiperistasi. 

ANTIPEUI.STATIC , CA. adj. Lo que 
pertany ;i I' antiperistasis. Anliperistd- 
lico. Antiperistasis proprius. Anlipcris- 
talique. Amliperistatico. 

ANTÍPODA, s. f. Lo habitant del globo 
terrestre diametralment oposad per sa 
situació a altre. Antípoda. Antipodes, 
anticlilhones. Antipode. Antipodo. 

ANTÍPODA, iiict. y lain. Lo qui es de geni 
contrari ,í altre. Antipmla. Adversus, 
coiilr.iriíis. Antipode. Antipodo. 

ANTll•lÍTRlDO, 1)A. adj. Lo .pie es con- 
trari A la corrupció. AntipiUrido , an- 
lise'ptico. Quid((uid putredinem vetat. 
.4nliputnde. Quello ehe impediscc la 
putri'faïione. 

ANTIOUIÒR. adj. Lo mès antig. .'ínti- 
quior. .\iitiquior. Ancien. Piü antico. 

ANTIQUiS.SIM, MA. adj. sup. de antig. 

ANTIGUÍSSIM. 

ANTÍTESIS, s. f. Ret. Figura que se co- 
met cuand en la oració se juntan con- 
ceptes ó paraulas de sentit contrari. A.\T 
Àniite.tis. Autltliesis, aiitltlicton. Anti- 
tliise. Aiititesi. 
ANTÍTESIS. Grani. Fiçjiira <[uo se comet 
cuaiul se mufia uua lletra en aLtra. y/n- 
liit'sis. Aiititlinsis. Antithcse. Antítesi. 
ANiONOMASIA. s. f. Ret. Figura que 
SC comet cuaiid per cxeol-lencia se anli- 
ca V pren una veu apcl-lativa en lloc 
del iioïn propi de alguna i)ersòiiai v. g.: 
lo Apòstol en lloc de sant Pau, lo Filo- 
sop en lloc de Aristiiteles. Antononiii- 
siíi. Antonomàsia. Anlonoinase. Anto- 
nomàsia. 

AJVmNOMÀSTlC, CA. adj. Lo que per- 
tany à r antonomàsia. Antanomdslico. 
Antonomasise proprius. Qui a rapport 
a l'íinlimninasp. Antonomastico. 

ANT()\()\lASTICAMÈXT. adv. mod. 
l'er antonomàsia. .ínlonotiiàstirnmentr. 
Antonouiastlcè , per antonomasiam. Pa/" 
anlnwvnnse. Antonoinastieamente. 

AiN'J'OllX V. s. f. At-ca pera lèr lluni..^«- 
lorcha. Fax, tunale. Flambeau. Face, 
facella. 

AiNTORXETA DE TERRA. Espècie de 
candelèro lèt de terrissa que usahan on 
las cuinas pera f'èr llum. Candelèro de 
barro. C:inilelal)rum fietile. Chandelier 
de liiiion. Lumiera, lustro. 

ANTOSTA. tcrrit. escudelièr. 

AXTOX. s. ni. Lo desitj vehement de al- 
guna cosa , y comunmènt s' enteu del 
que sols va gobernad per lo gust ó ca- 
pritxo. Aatojo, capricho. Libido. En- 
vie , caprice. Gapriccio. 

ANTOXAD , DA. p. p. de .^ntòxarsc. Jn- 
tojndo. 

ANTÒXADIS, SA. adj. Se diu de la per- 
sona que al) mòlta facilitat varia de an- 
tòxos. Àalojadizn. Inconstantls ingenu 
homo. Fantasque , capricieux. Fanta- 
stlco, capriccioso. 

ANTpXAMÈNT. s. m. a^tÒx. 

AJ\TOX\RSE. V. r. Apetéxer ó desitjar 
al) vehemència alguna cosa, y casi sem- 
pre per mer capritxo. Solament se usa 
en las tercèras persònas, y posposad al 
pronom se v à algun dels pronoms me, 
li, te, etc, V. g. ; SE LI AVTÒXA, SE te 
ANTÒVA, etc. Antojarse. In aliquid ferri 
animi levitate , vel llbidinc. Convoiter. 
Agognare , aixleutemente bramaré. 

ANTÒXÀRSEII A UV ALGUNA COSA. fr. For- 

mir judici ah poc exAmen ó sèns èll. 
A^itojarse d nuo alguna cosa. Aliquod 
animo ílngere, slbi icvlter persuadere. ANU 159 

Jn^T d'une chose sans fondemenl. Far 

giudizio sullc priíiie. 
AStH ACA.MRIAR. v. n. ant. alteb.vau, cu 

la pviíiii•ia accepció. 
ANTlUrrAVAR. V. a. ant. entretaliar. 
A\TKISTMR. V. a. ant. entristir. 
AfSTROl'ÜFAGO. s. m. L' liome que 

inèiija carn iiumana. AutrnpóJ'ago. An- 

tliropopliagus. y/nlropopltage. Antro- 

pol.itjo. 

AXTUNK). s. m. fini. Cop li cas ropenti. 
Aiitin'ion. Rcpeiitina aggresslo , impro- 
vlsiis ictus. Ac/ion subile cl iinpréi'ue. 
Colpo improvviso. 

AL l'RiMijR antcvio. inod. adv. fain. Ea lo 
principi de un negoci ó assumpte. Alàs 
primnras de cainbio. Penè incepta re. 
A.i cniii'nencemcnt. Sulle priïne. 

AXÍII'.NCI A. S. f. CONDESCENDÈNCIA. 

A\i;,i \ll. v. a. ENUJVR. 
A.MI.IÒS, A. adj. ENVJÒs. 
AWANAIR. v. a. ant. desvaxéxer, dissi- 
par, ANIQUILAR. 

AXVANCIII. V. n. ant. desvaxéxerse. 

AINV^AYR. V. 11. ant. envellir. 

ANVIÜUVOYR. V. n. ant. envergònyirse. 

AXVILAIR. V. a. ant. envilir. « 

ANUL-LVBLE. adj. Li ([ue se poíl anul- 
lar. Anulahle. Quod aboleri vel rescin- 
dí potest. Qui peul etre annulle. Annu!- 
I.il.ilc. 

A\UL-LVCI(3. s. f. L' acció y electe dé 
amd-lar. Anulaiiaii. Abolitlo, rescissió, 
abrogatio. Aamdlation. Anuullazione, 
annullamento. 

A.NUL-LAD, DA. p. p. de anvl-lar. Anw 
Indo. 

ANUL-LADÒR, RV. s. m. y f . Lo qui 
auul-la. Anuliidor. Abrogitor, abro- 
ïçins. Cfluiqui anaulle. AnnuUatore. 

AXÜL-LAMEXT. s. m. ant. aniquilamènt. 

AXUL-LAR. V. a. Invalidar, donar per 
nul-lo algun tractad , contracte ó pri- 
vilegi. Anular. Abrogare, Irritum fa- 
cere, rescindere. Annuller. AnnuUare. 

AXÜ-NCI. s. m. Presagi , pronòstic. Anun- 
cio. Ornen, augurlum. Aiigure , pre'sa- 
ge. Au<;urio. presagio, iudizio. 

ANUNCI. Noticia que se dona per escrits al 
p íblic de la venda de alguna obra lite- 
rària ó de cualsevol altra cosa. Anun- 
cio. Enuntialls publicè edita de quibiis- 
d un rol)us venalibus. Annonce ., affiche. 
Cirtello. 

AXUNCIACK). s. f. p. us. anunci. 

ANUNCIACIÓ. Per antonomàsia la embaxada 140 ANY 

que lo aiigel sant Gabriel portà a la 
Verge Santíssima del misteri de la Eu- 
carnació. Anunciacion. Auiiuntiatiobca- 
tae Viigiíiis Mariae. Annonciation. 
, Aiiiiunz.iazione. 

ANüXCIVD, DA. p. p. de anunciar. 

yliiunciíulo. ' 

ANÜ-NCIADÒR, ÍIA. s. m. y f. Lo qui 
anuncia. Anunciador. Anuntiator. Celui 
qui annonce. Annunziatore. 
ANUNCIAMÈNT. s. m. aut. anuxci. 
AJVUNCIAR. V. a. Donar la primera noti- 
cia ó avis de alguna cosa. Anunciar. 
■Vuiiciar(;, annuntiare. Annoncer. Au- 
nunziare. 
ANUNCIAR, l'roiiostlcar hons ó mals suc- 
cessos. Anunciar. Augurar! , pra'diccre. 
Annoncer , pre'sager. Presagiaré, augu- 
raré. 
ANUTJ. s. m. ENUTJ. 
^ ANUV^OLARSE. v. r. aut. ennuvoi.viise. 
ANVüLTAU. V. a. ant. embolicar. 
AXXOVA. s. f. Nom (juc se dóna al sai- 
tó cuand està salad. Andina , ancho- 
t'íZ. Apua, apliya. Anchois. Acciuga, 
alice. 
' ANXUP. s. m. Caseta ó depósit que se fa 
per rdbrer 1' aigua v repartiria. Arca 
de agua , canibija. Castcllum, aqua- 
rum reccptaculum , dividiculum. Clid- 
teau íl'eau. SiM'Ijatojo. 
ANY. s. m. Lo temps ((ue està lo sol à do- 
nar la volta ;i la cclíptica , en virtut d(! 
sòn rnoviíuèiit aparent al rcdedòr de la 
terra. Aíio. Aunus. An. .\iino. 
ANY. ïèuips mès llarg (jue lo regular o 
necessari pera l'èr alguna cosa ; v axí se 
diu: ha tardad un any, ha estad un 
ANY, etc. At'io. Diu, inultiun , diutius. 
Lons^-lenips. Anno. 
ANY. En las univcrsilats v col-logis lo 
temps .sciivalad en cada any per assistir 
à la cAledra. Curso , aiio. Cursus, cur- 
riculus littorarius, academicus. Cours. 
Corso di'gli studj. 
ANY ANOM\LisTic. L» tèuips quc tarda la 
terra dèsde que ix del afeli de la seva 
«irhita fins (pie torna ;l ella : es mes 
llarg que lo astronòmic y lo tròpic , y 
consta de 5G5 dias, 6 horas, 15 minuts 
y 2) segons. Aiio anonialíatico. Annus 
sic dictus. Anne'e anomalistiquc. Anno 
anomalistico. 
ANY ASTRONÒMIC. Lo qui cousta dc 365 dias, 
6 horas, 'J minuts y 24 segons. Aiio 
astronóniico , astral, sideral, side'reo. ANY 

Annus astronomicus. Anne'e aslronomi- 
(jue. Anno astronomico. 

ANY VIGÈST. ANY DE TRASPÀS. 

ANY CIVIL. Lo qui cousta de un número ca- 
bal de dias , 5G5 si es comú , ò 566 si 
es bigèst. Alio cii•il , polilicn. Annus cl- 
vilis. Anne'e ci^'ile. Anno civile. 

.\>'Y ci,iM\TfiRic. Mcd. Lo any setè ó novè 
de la edat de una jjcrsòua y los sfeus 
multípüces. També se dona aquest nom 
per extensió al any calamitòs. Aíio cli- 
mate'rico. Annus climatericus. Anne'e 
clinmte'rique. Anno climaterico. 

ANY COMÚ. Lo qui consta de 565 dias. Aiïo 
comun , usual, ^'ulgar. .\nnus usualis. 
Anne'e commune. Anno volgare. 

.\NY CORRENT. Lo prcsèiit CU c[ue succeex, 
se-cxecuta ó mana l'èr alguna cosa. Aho 
corrieníe. Hic ipse annus, annus prï- 
sens, annus vertens. Anne'e couranle. 
Anno corrcnte. 

ANY DE r.RAciA. Lo del naxemènt de nostre 
Senyor Jesucrist. yii'io de gràcia, ò de 
nuestra salud. Annus uativltatis Domi- 
ni nostri Jesu Christi. An de grdce. 
Anno di salute. 

ANY DE NÈu ANY DE DKV. Tcí. que d«)na ú 
eutéudrer que en lo any que neva molt 
sol ser abundant la cuUita. Aiio de nie- 
l'fí at'io de hienes. Dulces satis nivcs. 
Neige sans gele'e , annonce honne leve'e. 
Sotto aequa l'aine, sotto ncve pane. 

ANY DE THAsi'As. Lo fpii tè uu dia mès que 
lo comú , çi) (ís , 5(i'() dias: vè cada cua- 
tre anys, ;i cxcepcici del últim de cada 
sigle. Aiïo hisiesto. Annus l)issextus, 
bissextilis. Anne'e bissextile. Anno bi- 
sestile. 

ANY EMERGENT. Lo qui se coiueusa ;í contar 
dèsde un dia cualsevol que se assenyala 
fins ;í altre igual del anv següent ; com 
lo qui' se dóna de temps en las pragmà- 
ticas V edictes, comeusandse à contar 
dèsde lo dia de la íètKa. Ai'io einergen- 
te. Annus omcrgens. An e'inergenl. An- 
no emergonte. 

ANV EccLESiÀsTic. Lo qui gobcma las so- 
lemnitats de la Iglesia, y comcnsa on 
la primera dominica de advent. Aíio 
eclesiàstica. Annus ecclesiasticus. An- 
ne'e eccle'sias!ique. Anno eeclesiastico. 

ANY 1 ^TAL. í'or. Lo any senyalad com ú ter- 
me peremptori pera interposar y millo- 
rar las apel-laciòns en certas cansas. 
Ai'iofíUal. Fatalis auuus. Anne'e fatale. 
Anno fatale. ANY 

ANY iiUMAR. Any pi'u[)i dels ;ir;il)os v altres 
jjoblcs oriciitiils, _v consta di; 5)4 lli,l^. 
Ai'io liinur. Annus liinaiis. Ànne'c hitiai- 
rr. Anno lunarp. 
ANY NOU. Los priïníMS (üas dol any. yli'io 
nitei'O. C^ilcndx januarii. Xoiivrl au. 
L'anno nuovo. 
ANY SANT. Lo dol juliiliMi iinivcrsal que su 
celòbra en Kòiiia i•ii ccrtas ('pocas, v 
(Irsprès per inndi d(^ Initlla se sol fonci- 
dlr i•ii Iglesias sciival.id.is pi;ra lòls los 
])ol)los de la cristiandat, .jíio saiito , ó 
de jubilen. Jul)ila;us aniius. yínuec dr 
juhilce. Anno santó. 
ANY TRÒPIC. Lo tènips qnc està lo sol a tor- 
nar al niatèx punt ciiuinoccial , y cons- 
ta de 5()J (lias, 5 lioras, 4^ minuts > 
50 segons, ^ho Irói'ico. Annus sic dic- 
tus. .ínnce tropit/ne. Anno tropico. 
ANYS. pi. Edat avansada; y axí se diu : lii- 
lano tè A^YS. y/íio.i. yEtas iu"raycsccns. 
yíge a\>ance. Auui. 

k CÈNT ANYS COTETA VERDA. Tcf. que reprcU 

als vells que se afeitan y adònian coiu 
si tosscn joves. A rociíi viejo cahcziuLis 
nuevas : d la vejez virurlas. In seneeta 
fucus. Lc fard est liors dr saisoii daus 
la i'ieillesse. Quanto c piii veccliio l'ar- colajo , meglio yira. CÈNT ANYS HA QUE ES MORT LO MUD , Y ENCA- 
RA LO CUL u ruD. ref. vulg. ab que se 
reprèn als cjue renovau quèxas de agra- 
ris antigs. Anlaiio rnnrió el mulo y iio- 
gaíio le hiede el culo. Post annum fun- 
cti nunc í'oetet culus aselli. Le temps 
doit amortir totite rancune. Null' altro 
che tua rancui-a al niondo dura. 

CÓRRER LO ANY. IV. Estar act iialiiièiit pas- 
sand los dias del anv. Córrer el aíio. 
Annum praeterire, lahi. S'ecouler l'an- 
ne'e. Passaré, trascorrere l'auno. 

CÓRRER LO ANY Ó TAL ANY. fr. ab CJUe Se CX- 

prèssa lo auy en lo discurs del cual suc- 
ceí ó se feu alguna cosa. Córrer el aíio. 
Fluei-e, dccurrerc annum. C'e'íait daus 
Vanne'e. Cera nell'anno. 

CUMPLIR ANYS. ÍV. FKR ANYS, On l' acCepció 

de arribar algi'i, etc. 

DE CÈNT EN CENT ANYS, DE MIL EN MIL ANÏS 

UNA VEGADA, loc. que se usa pera expli- 
car que alguna cosa succeex rara vega- 
da. Por jubileo ; rara ^'ez. Rarò. Rare- 
ment. Di rado, da cento iu ceut'aniii. 
DUR\R ANYS Y PANYS. ÍV. Durar per llarg 
temps; y axí se diu de un bou drap que 
DURARÀ ANïs Y PANïs. Diuar por peÍMÍ. A'irr 141 

Diutlssiïnè duraré, subsistere. Durcr 
l(jiig-temps. Durar anni e anni. 

ÈNïHE ANY. niod. adv. Ell lo discurs del 
any ó durant èst. Entre m'io. In ipso 
anni cursu, labente anno. Duin le tours 
de l'aitne'e. Durante l'anno. 

FÈii ANYS. l'r. Arriliar algú en eaila any al 
dia que corresjion al tic sòii naxeniènt. 
Ciiiiiplir aítos u dias. Natalem cujusque 
diem cssc. Etre nu jour auuiirrsaire de 
sa naissaiice. Essere il natale d' uno. 

rÈR ANYS. ir. ilaberlii anys (jue ha succeid 
alguna cosa. Ilucer ahos. Aliquod íluxis- 
se annis. Y ai'oir. Anni fa. 

FÈit ANYS. fr. Cuidar de la vida , cvitand 
lo que pod ser danyós a la salud ó ;í la 
(juielul del animo; y axí se diu à una 
persona <[ue està apcsarada : vòstd lo 
i|uc lia de procurar es rÈR anys. l•i\•ir. 
\'itam curarí;. A\'oir soin de sui. Invcc- 
chlare. 

jUGAiisE LOS Anys. fr. fam. Jugar per mera 
diversió ó entreteniment, sens atraves- 
sar cap interès. Jugar los aíios. Ludum 
luiUo pro]iosito pro'mis exercere. 
Jouailler. Giuocar di niente. 

LO ANY DE LA MARIA CASTANYA, Ó DEL ANV DE ^ 

LA MVRÍA CASTANYA. CXpr. faUl. Ell tèmpS 

ü de tèinps antig. En tienipo de Mari- 
caslana , ó del tienipo de Maricastaha. 
Olim, antiquitus. Àncicnncment ; des 
les siècles recules. Al tempo che Berta 
filava. 

LO ANY DEN MARRAS. eSp. fam. LO ANY DE LA 
MARÍA CASTANYA. 

LO ANY DEN M.ÍRRAS. cxpr. fam. (juc se usa 
pera donar ;í enténdrcr que tardani 
mòlt temps à executarse alguna cosa, ó 
que se dubta de la possibilitat de que 
succeesea. Cuando la rana tenga ó crie 
jielos. Ad calendas graecas. Quand les 
poules auront des dents. Quando la ra- 
nocchia avrà denti. 

LO QUE NO ES EN MON ANV, KO ES E\ MON 

DANY. ref. que expressa que no del)ein 
tenir sentiment per los successos passads 
que 110 estigueren al nostre cuidado. Lo 
que no Jue en mi ano, no/ne en mi da- 
íio. Res sine me acta , mea uon iuterest. 
Les faits iVautrui , à sa cliarge mon 
ami. Dl ciò che nou ho animinlstrato 
iioii rispondo. 

LO QUE NO SUCCEEX EN UN ANY, SUCCEEX EN 

UN INSTANT, ref. que denota la contin- 
gència v varietat dels successos humans. 
Lo que nç ocaece , sucede o se hace en m ANY r//i ai'io , acaecf en un ralo. QuoJ dis- 
tiilit aiinus, traliit dies. Ce qui n'arrive 
en un an , arrive en un mmnent. Ciò 
clie nnn accadde in un anua avviene in 
un giorno. 
MAI. Axv LI) PEL. imprec. fain. ah que se 
desitja mal d algú. Mal ano para eí. 
Maium! PeUe! inalrpesle'. Lo colga il 
malaiino. 

QUI VOL SER RIC MASSA AVUT , ABANS DEL ANY 

ES PÈVJAD. rel', que aíneuassa d las per- 
sònas que per medis il-lícits volen fèr- 
se rics en poc temps. Quien en un aho 
tiuiere ser rico, al medio le ahorcan. 
Pi\TCOces fortuna; ruunt. La fnrlune 
inipro\'isce , tonihe de míme. Clii vuol 
ésser ricco in brcve tempo è facile 
ch'abbia la forca per terinine. 

RECOnnARSE DEL ANY DE LA FAM. ÍV. fam. ab 

ijue se dóna à cnténdrer que una cosa 
es mòlt anligiia, Jcordarse del tiempo 
del rey que rahió , ò ser una cosa del 
tiempo del rey que rahió , o del rey que 
rahió por garhas. Obsolevit. .S> souve- 
nir de loin : etre vieux. Kaiiiiiicntaisi 
del tempo di Berta. 

VISCA VOSTÈ MÒLTS ANYS, Ó Mil AXYS. CXpr. 

cortesana que se usa pera expressar lo 
agraliimènt per la dàdiva ó Ijcnefici re- 
Ivul; axi com tambd per las mostras de 
afecto y amistat, l'i^'a V. mil aíios , ó 
niiíchos afios. Sis fclix et longa-vus. Je 
{•nus suís hien oldige'. (irazie a lei. 

ANYAD V. s. f. Los fruits de cada espècie 
que se cullen en un any. Anada. An- 
nus. J.e\'c> annuelle. RaccoUa annualc. 

ANYADID, D\. p. p. de anyadir. Jíia- 
dii/o. 

ANYADIDUKA. s. f. Lo que se anyadex d 
alguna coít. Jfmdidiira. Additio, ap- 
pi"!i•li\. Aldiíion. Addiíione. 

AN'^ ADIR. v. a. Alimentar ó afegir. .4ha- 
dir. Addere. Jjnuter , joindre. Con- 
giungere, appiccare. 

ANYADIT. s. m. Lo cabell sòlireposad ú 
postis. Poslizo , ahadido. Adscitilia co- 
ma. Postiche. Posticcio. 

A^Y \L. adj. anual. 

ANYELL , LLA. s. m. y f Nim que se dó- 
na al fill de ia ovella fins que lia cum- 
plert un any, passad lo cual se anome- 
na bòrreg. Cordero , cordera. Agnns, 
a'.;na. Agneau. Agnello. 

ANvÈLL. met. Manso, dòcil v humil. Cor- 
dero. Mitis, tenis. .-ígneau , docile. Do- 
cilc , agnclio. ANY 

ANYELL DE LLET. Lo qui mama. Cordero de 
leche , lechal, lechar , lecenlal , de so- 
cesio. Agnus lacteus. Agneau de lail. 
Agnello che lat la. 

ANYÈi.L XISCLO. Lo qui tè uH tcstícul dins y 
altre foi'a. Cordero rencoso. Agnus al- 
tero testiculo pensili , altero occulto. 
Agneau qui a un testicule caclie'. Agnel- 
lo che ha un testicolo coso. 

CUAND DE MAL JUST VÈ LO ANYELL, MAL PRO- 
FIT FA LA l'ÈLL. ref. que advertex la fa- 
cilitat ab (pie se solen dissipar los béns 
mal adquirids. ],o hien ganado se lo lle- 
va el diahlo , y lo mato d ella y d su 
amo: de malo vino el conejo , con el 
diahlo ird el prllejo. Alalè parta , malc 
dilabuntur. Ce qui vient du diahle , au 
diahle s'en va. La farina del diavolo va 
tutta in crusca. 

ES UN ANvÈL'L DE l'A. cxpF. fam. al) que se 
pondera l'afabilitat y bon natural de 
alguna persona. Es un àngel. Angeli- 
cain redo'.el indolem. Cesi un ange. E 
un'agneUlno. 

SI DE MAL JUST VÈ LO ANYÈLI, MAL PROFIT 
FvRÀ LA PELL. rcf. CUAND DE MAL JUST vÈ 
LO ANYELL , MAL PROFIT FA LA PÈlL. 

ANYÈLLAR. v. a. Parir la ovella. Parir. 
Parcre. Mellre has. Partorire. 

ANYÈLLET, TA. s. m. y f. dim. de 
ANYÈiL. Corderico, corderillo , corderi- 
lo , corderuelo , rorderica , corderilla , 
corderita , corderuela. Agnellus. Ag- 
nelel. Agnelletta. 

ANYETAIISE. v. r. ant. Ri!I)rer alteració 
algunas cosas ab lo transcurs del temps, 
jn milloraudsc, y ja deteriorandse. Ane- 
jarse. Senescerc, mutari. Vicdlir, pas- 
srr. Passaré. 

ANYINA. s. ï. ant. Llana de anyell de 
Uèt. Aiïinos. Vellus agninnin. Laine des 
agneax ile lail. Lana d' agnello. 

ANYINES. s. f. pi. ant. Pelis de anyells 
de llet ab sa llana, las cuals adòbadas 
sorvexen pera varios usos. Aninos. Pcl- 
les agnina;. Pcaux des agneaux de lail. 
Ris^ò'He. 

ANYIN'OL. adj. qne se aplica als arbres 
^ plantns que en un anv dòiian mòlt 
fr;iit, v poc (■) nliignn en altre. Vecero. 
.\lternis annis l'nictifieans. On le dit des 
ve'gpïau r qui ne donnent pas du fruit 
taules les anners. Dicesi <le' vegetali che 
no'i fruttano tutti gli aiuil. 

ANYÒRAD, DA. pi p. de anvòrar y 
anyòrarse. APA 
AiNYÒRMl. V. a. Ti•iiir .leiitiiiiòiit v poii.i 
per r aiisiiicia di.' alguna piMsòiia 6 per 
la l'alta dv. alj^iiiia cosa. Eduir mcnos. 
Iloiniíiis ahsciitiaiii , rei inopiam clclli•ic. 
Hi-j^relter. Ramiiiaricaii•. 
ANvònvnsE. V. r. Estar alj;ú disgustad on 
Ull lloc, ja sia per l'ausoiicia do algu- 
na (i alj^uiias pcrsòiias, ó ja por los ob- 
jòettis (|uo lo rodojaii. A'o liallnrsc Ma- 
le aliciihi SC liabero, iiivlttim osse. A'e 
poinl se IroM'cr hieii quelque part. Tro- 
vai' a meno. 
ANZlAPs'AMÈNT. adv. t. aiit. antioua- 

MKNT. 

AO. 

AOMlíUAR. V. a. ant. Fòr ombra una 
cosa à altra, yisomhrar. Imiïnbrarc, ob- 
umbraro. Ontbragcr. Ouibroggiare, ad- 
oni braro. 

AOMun vu. aut. Atomorisar, espantar, ^/som- 
/iriir. TiTrfre. Epoih•tiiiirr. .Sjiavoiitare. 

A().\TAl)AM£i\T. adv. niod. ant. afron- 

lOSAMKNT. 

AOiNTAR. V. a. ant. afuòmau. 

AOllRIR. V. a. ant. abohuiu. 

AORTA. s. 1'. Anat. L' artèria major dol 
cos liumà , que uax del ventrícul es- 
«juer del cor. Aorta. Aorta. Aortc 
Aorta. 

AP. 

APACIDILiSSIM, MA. adj. sup. de apa- 
ciBLE. Apacibilisimo. IMansuctissimus, 
niitissimus. Sup. d'ajfablc. IMansuetis- 
simo. 

APACIBILITAT. s. f. Afabilitat, dòlsura 
ó suavitat en lo tracte. Apacibilidad. 
Lenitas , mausuetudo, alTabilitas. Ajfa- 
hilite, douceur. Alansuctudine. 

APAciBiiiTAT. Lo IjoH tòmple , amenitat y 
suavitat de alguna cosa. Apacibilidiid. 
Lenitas, suavitas. Douccuv , ame'nite. 
Lenità. 

APACIBLE. adj. Se diu de la persona dò- 
cil y afable en lo tracte. Apacible. Le- 
nis, mitis, suavis. Affable , docilc. Maii- 
sueto. 

APACIBLE. met. Agradable, de bon temple, 
com dia apacisle , siti apacible. Apuci- 
blf. Arasnus , jucundus , placidus. 
Ai^renhle . doiix. Cenigno, piacevole. 

AP.\CIBLE.MÈNT. adv. mod. Ab apaci- 
bilitat- Apadblernente . Leniter , pladdè. APA 1.^5 

Ajfablí'iiirii! , a•^rcablcincnl. .Maiisuota- 
monlo. 
APACIGUAD, DA. p. p. do apaciguaii. 

Aj><icigU(idn. 
APACKUJAIJÒIÍ, RA. s. m. y f. Lo f[ui 
apaclgna. Ap<iii}^uador. Patator, paeis 
eciuciliator. Crhíi ipii iijxiise. l'aciiica- 
tore. 
APACIGUAR. v. a. Posar en i>an , assos- 
segar, aquietar. Se usa tanibf! com rc- 
cí])roc. Apacii;uar. Pacare, conciliaré, 
sedare. Padjicr , npaiscr. Rappatlu- 
maro, rappaeiare, metter d'accordo. 
APADASSAD, DA. p. p. de apad^ssah. 

Rciiicnilddn , adcrczado. 
APVDA.SSAR. v. a. Reforsar lo .pie os 
vell, ioradad ó osquèxad, posantlhi al- 
gun padas. Reiiiendar , adcrezar. Sar- 
eire, rosarcire, assuere. Rapiecn- , ra- 
prlasscr. Rappe7.zare, raeconcian;. 
APADRINAD, DA. p. p. de APAüniNAn. 

.■Ijhidriíiíido. 
APADRINAR, v. a. Fòr olici de padrí, 
acompanyand li assistind ;i altre en al- 
gun acle piíblie. Apadrinar. Comitari, 
patroeinari. Si-rvir de parrain dan.s 
crrlaines cc'rchioiiies. Servir di patrino. 
APADRINAR. Patrocinar, protegir. Apadri- 
nar. Patroeinari. Prote'ger , defendre. 
Proteggere, avor in ^^rotozione, patro- 
cinaré. 
APAGAD, DA. p. p. de apagar, ^/jo^^í^o. 
APAGADOR, RA. s. m. y f. Lo qui apa- 
ga. Apagador. Exstiuguous , rcstiu- 
guens. Celui qui e'teint. Smorzatorc. 

APAGADOR. APAGALLUMS. 

apagador. En varios instruments de corda 
cada una do las massetas cubertas de 
cuiro que corresponen à cada tecla y 
servexeu pera apagar lo so. Apagador. 
Parvissinia tudes corio coopeita qua 
instrumentorum sonus exstiuguitur. Ce 
inii c'trint le snn dans cerlaim instru- 
inrns. Sordina. 

APAGALLUMS. s. in. Pòssa vuida de me- 
tall en figur'a cònica que servex pera 
apagar los llums. Apagador , matacnn- 
dclas. Exstinetoriíun. Eirignoir. Spc- 
gnitojo. 

APAGALLUMS. Planta, espècie de escorsonè- . 
ra , que crèx à l'a'.tura de un peu, y 
que se ditorencia de la comuna en que 
las sèvas i^illas sòn mòlt estretas y es- 
trelladas eii íòrma de dèntetas. Barba- 
ja. Scorzonera laciulata. S•jorsonère 
lacinie'e. Scorzouera. ' • 144 APA 

APAGAMÈXT. 5. m. Lo acte y efecte de 
apagar. Apagamtentn. Restinctio, cxs- 
tiiictio. Exlinciion. Spegiiimouto. 
APAGAR. V. a. Extiugir. Se usa també 
com recíproc. Apagar. Exstiiíguere, 
restinguere. Éteiiidre. Spegncre, estiii- 
guere, smorzare, ammorzare. 
APAIS.SAD, DA. adj. Se diu de la pintu- 
ra que tè mès de ample que de llarg, 
en semblaii.sa dels cuadros en que se 
pintan paissos. Ajyíiisado. Plctura in la- 
tum quàui in loiigum extensior. Oblong. 
líislungo. 
APAMAD, DA. p. p. de \pam\i\. Me<li(l•i 
V d palmos. 
TEVin BÈx AP.vM.vD. Ir. met. Tenir pcríèt 
conexemènt de algun lloc ó de alguna 
cosa. Tenrr incdido dpalmos. Perspec- 
tum, cxploratum habere. A\>oir soiide 
If Irrraíii. Esserne couoscitore. 
APAMAR. V. a. Amidarà pams. Mrdir d 
palinos. Palmis metiri. Mcsurer à pid- 
vica. Misurar a palmi. 
APANAD, DA. p. p. de apanar. Manle- 

nidn , alitnentado. 
APA^\U. V. a. fam. Mantenir, alimentar, 
afartar, atipar. Mantenrr , hacer rl pi- 
co , hartar. Alere , saturaré. Nourrir, 
fiíitrctcnir. Nutrire. 
AP,v>ARSE. V. r. fam. Menjar en alij;uii lloc 
;í costa de algú. Coni"r tic mngnllon. 
.Mienà vivere ((uadrà. Piquer Vassidlr. 
Appoggiar la lal)arda. 
APA^YAD, ÜA. p. p. de apanvar. Jpa- 

íiiido. 
APANYADÒR, RA. s. m. y f- Lo qui 
apanva. Apafiador. Qui aptat. Cclui t/ui 
arrange. Acconciatore. 
APAXYÀDURA. s. f. L'acci.i de apanxar. 
Aihihaihira . apai'w , apnhainicnio. Ap- 
t itio. 1,'aclinn d'arranger. .\cconcia- 
ineuto. a«>;otto, ordine. 
AI'\NYAMÈ\T. s. m. apanyaduri. 
APANYVR. V. a. territ. Compiindrer, 
guarnir, endressar, adornar. Apanar. 
Aptare, poliré , ornaré. Arrangpr, pa- 
rer , orner. Assettarc, acconciarc, or- 
dinare. 
APARACH'). s. f. ant. epifa^ív. 
APARVDÒK. s. m. La. taula m la cnal 
C'ità prcparad tòt lo necessari pera ser- 
vir lo dinar ei sopar. Aparador. AJ)a- 
cus. Dressoir. Credenj;a. . , | 

aparador, credevsa. 

APAKAnÒR. Espècie de armari ab portas de 
vidre ò de cristall, que servex pera APA 
guardarlil imatges ó alajas fïuas y deli- 
cadas. Escaparale. Armarium. Chàsse. 
Armarlo. 
apahadòr. Se diu especialment dels arma- 
ris movibles ab portas de cristall , que 
tenen eu la botiga los quinquillaires, ar- 
genters y altres venedors de cosas deli- 
cadas. Escaparate. Armarium. Sorle 
d'arinnire. Àrmadio. 
APARATO. s. m. Prevenció , preparatiu, 
disposició, reunií) de lo que se necessi- 
ta per aigua objecte. Aparalo , apres- 
to , aparejo. Apparatus , apparatio, 
praïpavatio. Pre'paratif, apprà , dispo- 
sitioii. Apparato, appareccbio, prepa- 
ramento. 
APARATO. Pompa, ostentació. Aparato. 

Pompa. Pompe , appareil. Pompa. 
APAREDAR. v. a. paredar. 
APAREGÜD, DA. p. p. de ap.íréxer. 

Aparrriílo , parecido. 
APARELL, s. m. aparato. 
APARELL. Los arrcus ó guarniments de las 
cabalcaduras per montarlas, carregarlas 
ó posarlas à tirar. Apurejo. Dorsualia, 
epliippium. Harnais. Aruese, barda- 
túra. 
APARELL. Ndut. Lo conjunt de veias y al- 
tres guarniments de las embarcacions-. 
Aparcjo. Armamenta, fuualia navis. 
Apparaux. Appareccbio. 
APARELL. Ndnl. Al:i((aina composta de uns 
ternals ab un cap li corda que passa del 
nn al altre, y servex pera alsar cosas de 
pes. Aparejn. IMacbiua levandis ponde- 
ribus in navi. Moufle , palau. Paranco. 
APARELL. La mescla de varios ingredients 
que se fa per adòl):ir las pells, v donar 
cos y llustre à las robas. Adobo. Mix- 
tura quK lam pellibus macerandis vel 
telis parandis. Meïange , pre'paralion 
po'.ir Ir tannage. Preparazion per la 
conciatura de'pelli. 

U>\UELL. ARREUS, ORMETJ. 

APVRELL. Piiit. Bany ó primers colors ab 
i|ue se preparan las telas pera pintarlas. 
Imprimacioii. Linimcntum praepirato- 
riiim. Iinprinutre. !\Iestica. 

APARELL. Eu las viaudas es lo que servex 
pera assabonarlas y donar bon gust. 
Condiïnenin. Condimentum. Condinieiit. 
Condimento. 

APARELL üE GUERRA, aut. Miiniciòns, ar- 
mas , m;'u|uinas y demés orinetjs per 
fèr guerra. Solia usar.^e en plural. Per- 
trechos. Apparatus bcllici. Munitions. APA 
armes. Munizioiii, provvisioiii di guer- 
ra. 
M'Mir.LLAD, D.\. p. p. de aparehar. 
//lliri judo . iinpriïnaílo. 

AI'VKI•LLADÒII, IIA. s. m. y í. Lo qui 
ap.irclla. .-/parejador. Instructor. Jp- 
]>rèlfur. Appareccliiatore. 

AI'AUELL\R, V. a. Preparar, prevenir, 
amanir. Tamb(5 se usa com recíproc. 
.4parfjar. Pararé, prscparare, dispo- 
nere. Pre'parpr , disposer. Appareccliia- 
re, mctter in ordinc, prepararé, ap- 
prestaie. 

Ai'ARciL vn. ant. Posar los aparells d las ca- 
))alciuKiras. .ípnrrjar. ClitcUas jumen- 
tls imponerc. Embdter. Mettere il basto 
addosso. 

Ai'AnELLAR. Ndut. Posar las velas v demés 
aparells à la emharcició pera tciiirla ;i 
punt de poder navegar. Jparejar. >Ia- 
lo, velisfjue navcm instruere. Agrecr, 
grc'er. Guarniré. 

M'ARF,i.r,AR. Pinl. Preparar al) lo I)any () 
primers colors las telas que se lian de 
]>intar. També se diu entre los daura- 
dòr.s al donar la cola, guix v l)olarrnini 
;i la pèssa que se lia de daurar. Impri- 
tnar. Pictoriam tabulam incrustaré, 
prrpparare. Imprimer. Rlesticare. 

APAREXCIA S. ï. APARIENCIA. 

APARENSA. s. f. aparievcia. 
APARE-Nï. adj. Lo que sembla y uo es. 

.'íparenle. Apparen». Appareni. Appa- 

rente. 
APARENTAD, DA. p. p. de apare-vtar. 

Aparentado. 
APARENTAR. V. 8. Manifestar ó donarà cn- 

ti'iidrer lo que no es ó lo que no bi ba. 

Aparentar. Simularé, fiíigere. Feindre. 

Fingere. 

APiRE^•TAR. V. n. EMPARENTAR. 

APARENTMENT, adv. mod. Ab aparien- 
cia. Aparentemente. Specie, in speciera. 
En apparence. In appareiiza. 

APARER. V. n. ant. se.mbur. 

APAREXER. V. n. semblar. 

APARÉXER. Dexarse véurer alguna cosa. Se 
usa comunament com recíproc. Apare- 
cer, aparecerse , parecer , parecerse. 
Apparere. Apparditre. Apparere , com- 
parire. 

APARÉXER, Formar judici ó parer de algu- 
na cosa. Comunament se usa com im- 
personal. Parecer. Videri. Paraüre, 
sembler. Parere, sembraré. 

APARÉXER. Troba rse lo que se tenia per 

TOM I. ATA 145 

perdud. Parecer. Iiivcniri. Se rctroiwer. 
Ritrovarc, rinvenire. 
A MON APARÉXER. mod. adv. Segons ó con- 
forme al propi parer ó dictamen. /ími 
iw. Mec judicio. A mon avis. Giusta il 
mio parere. 

NO SE APAREX ; M MÉNOS SE APAREX ; TOT JUST 

SE APAREX. loc. ab (jue se denota que 
alguna cosa es poc perceptible ó mòlt 
])ètita. No se parece , apenas se pare- 
(V. Non j)orcij)itur, vix percipitur. Est 
à peiiie cperccvable. Si .scorge a steuto. 

PER BÍ;\ APARÉXER. loc. ab que se dona :i 
entdndrer que algú obra per atenció >• 
respecte d lo que poden dir o pensar de 
èll , y no segons sa pròpia inclinació ó 
geni. Por cl hien parecer. Ut aliorum 
on'•iisio vitetur. Par respect huinain. 
Per soddisfar al mondo. 

APAIUAD, DA. p. p. de apariar. Parea- 
dn ; apareado ; eiiiparcjiido. 

APAliIAR. V. a. unir entre sí cosas iguals 
ó semblants, fèndne parells ó posandlas 
de dòs en dòs. Parsar. jEqua aut simi- 
lia copularé, jungere, conjungere; bi- 
n.irios facere. Assenihler par paires. 
Accoppiare. 

APARIAR. Igualar ó ajustór una cosa ab al- 
tra de manera que queden iguals. Apa- 
rear. iEquare cowíjuare. Egaler , ajus- 
ter. Congiunger insierae, uguagliare. 

APARIAR. Posar un mascle y una femella 
en lloc estret à fi de que se avingan per 
fèr cria. Emparejar. ftlasculum et f»- 
ininam conjugaré. Appareiller. Far 
coppia. 

APARIAR. ADOBAR, CU la primera y tercera 
accepció. 

APARIAR. AMANIR. 
APARIAR. E\DRÈSSAR. 

APARICIÓ, s. f. L'acció y efecte de apa- 
réxcr, ó apare'xerse. Aparicion, apare- 
cimienio. Àpparendi actio. Apparilion. 
Apparizioiie. 

APARIE-NCIA. s. f. La presencia exterior 
de alguna cosa. Apariencia. Species. 
Apparence. Apparenza. 

APARROQUIANAD, DA. p. p. de apar- 

ROQUIANAR y APARROQUIANARSE. AparrC- 

quiado. 

APARROQUIAJVAR. v. a. Adquirir ó 
portar parroíjuians d una botiga, fà- 
brica ó altre establiment. Aparroquiar. 
Emptores adducere , allicere. Achalan- 
der. AUettar gli avventori. 

APARROQüiASARSE. V. T. Fèrsc parroquià de 

'9 I4<3 APA 

algum botiga ó de. altre establiment. 
Hiicersc parroquiano. Fieri assuetus 
em;)tor. Ètre cludand. Farsi avventore. 
APART. adv. niod. ab que se significa al 
qui escriu que acabe lo pàiratb, y co- 
inense altre. Apaile. Par.igraplium 
concluJe, et aliuin iucipe. Alinai. Da 
capo , a linra. 
APART. Separadament, ab dlstiiicció. ^par- 
ce. Separatiiii , divisini. Separe'inent . In 
disparte. 
APART. Eü las comedias las paraulas que lo 
representant diu suposand que nòl sen- 
ten. Tnmb(? se usa coui substantiu pera 
denotar las paraulas que se ban de dir 
axí. Ajhirte. Vcrba qiia; profert comoc- 
dus, taniquam sibi solis loqueus in sce- 
na. Apiírlc'. A parte. 
.^PARTAlí , DA. p. p. de apartar y \par- 

TARSE. Apartado. 
APARTADAMÈNT. adv. mod. ant. sepa- 
radament. 
AP.\RTADÍSSBI, MA. adj. sup. de apar- 
tab. Miiy aparlado. Valdè remotus , 
distaiis. Très-disiaiit. Loutanissiïno , as- 
sai discosto. 
APARTAMENT, s. m. ant. separ»ció. 
apvrtamknt. ant. divorci. 
APARTAR. V. a. Separar , desunir, divi- 
dir. Tauibií se usa com recíproc. Apar- 
tar. Separaré. Éloigner , écarter. A!- 
lontanare, discostare, dilungare. 
apartar. Tràurcr una cosa del lloc ahònt 
estaba pera desarlo desenibrassad. Apar- 
tar. Aínovcre, avertere, arcere. Tircr , 
relirer. Ritirarc, cavaré, toglicre, le- 
vare. 
apartar, mct. Dissuadir à algií d; alguna 
cosa, lèr que dcsístesca de ella. Apar- 
tar. Dissuadere, debortari. Deíourner , 
delachcr. Ditornare, sconsigliare, dis- 
suadere , distrarre. 
apartar, ant. enganyar. 
APARTARSE. V. r. Desviarsc ó relirarse del 
siti ó paratge ahònt s' estaba. Apartar- 
se. Abicedere, recedere. S'eïoigner. 
Dileguarsi , alloutanarsi. 
APARTAT, s. m. En las administracions 
de correus las cartas que se separan 
pera douarlas als interessads ;íntes de 
posar la llista. Apartado. Littera; in 
publica tabcllarioruin oíïïcina , pactà 
mercede , primo vercdarioruin adven- 
tu secernend;c ut niaturiüs suis nomini- 
bus tratantur. Letlrcs t/iii dowent ctre 
distribue'es aux personnes qui s'abon- APE 
nent pottr les avpir avant le públic. Ab- 
bouamento alia po.sti. 
apàrtkt; apartat de aoví, ó de davant. 
fr. fam. ab que se advertex à ; lg;i cpie 
dèxe de lèrnos nosa, <> i.icoinodarnos , 
ó privarnos la vista. Qiiita ; quilale de 
ala; quilale de delanie. Apages's; apa- 
ge te à me. F'a-t-en. Va via. 
APASSIONAD, DA. p. p. de apassionar 

Y APASsioNARSE. Apasioiiado. 
APASSIONADAMENT, adv. mod. Ab 
passiíi ó desitj vebemènt. Apasionada- 
menle. Cupido, veliemenlèr, perditè. 
Pafsionne iienl. .Xnsiosamcnte, sviscera- 
tamente. 
APASSI0N\DLSS1M, MA. adj. sup. de 
APAssioNAl). Apiísionadisimo. Vebcmen- 
ti^r accensus. Síp. de passionne'. Ap- 
passionatissimo. 
APASSIONAR, v. a. Causar, excitar algu- 
na passió. Apasionar. Affectus accen- 
dere , muovere, ciere, iiiflammare. Ren- 
dre passionne'. Muovere passione. 
APAssiONARSE. v. T. Aficioiiarse pxce.ssiva- 
mènt à alguna persona ó cosa. Apasio- 
narse. Impensè aliquid diligere, alïectu 
acceudi, alicujus desiderio (lagrare. S<- 
passionner. A ppassionarsi. 
APASCÜR\R. V. a. ant. Donar menjar. 
Dar de carner. Pascere. Donner de quoi 
nianger. Dar da mangiare. 
apasturar. ant. Dar pastura à las heslias. 
Apacentar. Pascere. Faire patiré. Pa- 
, seere. 
ÀPAT. s. ni. vulg. Eo dinar, liarenar r> 
sopar en que lii ba mòlta al)iindancia 
de viandas. Algunas vega<Ias se pre;i 
tambií per lo menjar ordinari; y axí se 
diu : jo fas tres àpats cada dia. Comilo- 
na ; cornida. Comessatio ; comestio. Bd- 
fre , repàs. Pasto, pappata, mangiata. 
AÍ'ATÍA. s. f. Dèxadesa, insensibilitat. 
Apatia. AíFctuum vacuitas, apatbi.i. 
Apathie. Apatia, inddlenza. 
APÀTIC, C\. adj. Eo qui es mòlt dèxad 
ó poc sensible. Apiitifo. Iiiers. Apalht- 
qiie. Spassionato, apatista. 
APEAD, DV. p. p. de apear y apearse. 

Apendú. 
APEAR. v. a. averiguar. 
apear. Elevar lo empleo d algii. Apear. 
Dlgnitate privaré. Destituer. Deporre, 
rimuovere, privar d' un impiego. 
apearse. V. r. Baxar de caball, del car- 
ruatge, etc. Apearse. Equo, cnrra dc- 
silire, descendere. Mellre pied à terre. APE 

Soniiilcrc da cavallo, o da caiTozza , 
iiietterc picde a terra. 
-M'jCDI•^SAR. V. a. aiit. apadissar. 
APÈDUE(jAD, DA. p. p. de ai•^duegui. 

.■//jcdmiílo. 
APEDKEOADÒR, R\. s. m. y f. Lo ([ni 
apèdre;;;!. A^Kilreador. Lipidator. (V- 
/.'// ql•ii jrite (Irs pirrres. Allapid:itoiT. 
AP£LinEt;ADÍ)u. L'oc aliòiit solen nuínirsfi los 
xicots pera ïi-r ^liXvívXííS.Apedreadcrd. 
Lipidatlonis arena. Endroil oh les cit- 
Jans sf reUnisseiii itoiir se baltre àcoiiiis 
de picrres. Lnogo ove i ragazzi si ra- 
diiiiaiio per darsl pictrate. 
APEDREC. \,Mk.\T. s. m. L'acció y efec- 
te de apèdre£;ar. yíjirdreaiiiientn , aj"- 
dreo. Lipidaíii). Lispidation. Allapida- 
tiiciito. 
APÈDRECVVR. V. a. Tirar pi-dras. Jpe- 
drear. Lipidare, làpides jaccrc. Lnpi- 
der. Alla])idare. 

AI-ÈnnEGAR. V. II. p. us. PEDREGAR. 

APEGAD, ÜA. p. p. de apegar, \ ape- 

GARSE. Prí;/ido. 
APEGVDIS'. SA. adj. agafadis. 

Al'EGAlnS. LLAIMSSÒS. 

APEJADis. met. Suau , atractiu , gustós; y 
axí se diu : ven apegadissa. Peí^ajoso. 
IMellitus, suavis, blaudus, allieieix. 
D ni.r , a^re'able. Melodico, dolce. 

APEGADIJRA. s. f. apegamènt. 

APEG-iDOS, A. adj. agafadis. 

APEGALÒSOS. s. m. pi. Planta, amur de 

HORTOLÀ. 

APEGAMÈNT. s. m. Lo acte de apegar 
ó enganxar una cosa ab altra. Pega- 
inienfo. Conglutinatio. L'action de col- 
len. Conglutinamento j appiasticciameu- 
to. 

APEGAR. V. a. agafar, en la segona ac- 
cepció. 

apegarse. V. r. agafar, en la quinta ac- 
cepció. 

APEGARSE. agvfarse , CU la rpiiota y sexta 
accepció. 

APEGARSE. Introduirse ó agregarse algú 
aliòut no li demanan ni tè motiu per 
.serhi. Pegarse. Adlmescere, impor- 
tiinè ad|iingi. S'inlrodiiire , se coiiler. 
Intromettersi, ficcarsi. 

APEGARSE. Introduirse ó insinuarse alguna 
cosa en lo àaimo de mauèra que cause 
gust ó afijió; y axí se diu: las parau- 
las do l'ulano ab lo tracte se apègan. 
Pegarse. Animo insinuari. S'insinuer 
daus l'espril. Tn'MC. allettare, attrarre. Apr. 147 

AP:;r.A;\5E. Aficionarse ó inclinarse mòlt A 
alguna cosa, de inauòra que t-ia tlilïcil 
dcxarla ó .separarse de ella. Pegarse. 
Inescari , tralii. Prendre goúl. Attac- 
carsi. 
APEGARSE coLcoM. ÍV. Tràurcr alguua uti- 
litat de lo ([ue se maneja, tracta ó ad- 
ministra. Prgíirse í/lgo. Ulilitatcra au- 
cupari. Tircr pro/ï I j ferrer la mulr. 
Trar vantaggio , l'arc agresto. 
APEGO. s. m. Afició ó inclinació parti- 
cular. Àpegn. .Adbaïsio , propensió vc- 
br-niens. Attachemenl. A ttaccainento. 
APELFAD, DA. adj. Lo qnc rstA fèt ó 
te\id en l'òrma de jielí'a. Jfelpado ,fel- 
piido , felpndo. Instar serií-i lanuginosi 
eoMtexlus. T^elimtc', peliiche'. Vclintato. 
APEL-LABLE. Li que admet apel-lació. 
y/pelidile. IN'on irrcvocabilc. Ce qui et-t 
rcí'Ofwi/e. Appi'Uabile. 
APEL-L.ACIÓ. s. 1'. lór. Lo acte de apcl- 
lar, ó rcraey que la llèy concedex al 
que se creu perjudicad jicr una provi- 
dencia de nu triliunal inleriòr, f'acul- 
tandlo per acudir al superior ;i fi de 
(juo millore ó revüipie dita providencia. 
Àjieliaion. Appcllatio. yippcl , appella- 
ti.on- AppcUagione , appcllaziouc, ap- 
pellameiito. 

DESAMPAR VR l' APEL-LACló. fr. for. No SC- 

giiir algú la que interposà. Desampa- 
riir la apelticion. Appellationem dese- 
rere, derelinquere. .■üuindoniier l'ap- 
pellation. Abliandoiiare I' appellazione. 

DO.VAR PER DESERTA l' APEJ.-LACIÓ. fr. for. 

Di'clarar lo jutge que ba passad lo ter- 
mini dins del cual lo qui apel-là debia 
portar lo plet al tribunal superior se- 
gons la 11è V. Diir por desierta la (ipe- 
lacion. .Appellationem, vadimonium dc- 
relictum declararé. De'clarer tout appel 
tiid. Dicbiarar invalida l' appellazione. 

ixTERPusAR i' APEL-LACiú. fr. foF. Apel-lar 
pera davant del jutge superior de la 
sentencia dictada per lo inferior. Iii- 
terpoiier apelacion. Ad superiorem ju- 
diccm provocaré. Inlerjeler appel. lu- 
terporre appellazione. 

MILLORAR l' apel-lació. fr. for. Fundaria 
davant del superior desprès de baber 
apel-Iad pera davant de èll, y fèr pre- 
sent lo agravi que se sèat en algun au- 
to donad per lo jutge inferior. Mejorar 
la apelacion. Ad superiorem judicem 
adire. Appiiyer Vappellation. I\Iigliorar 
1' appellazione. - ■ ■ . 148 ÀPE 

NO TENIR APEL•LACIÓ, fi', met. y fiím. No 
tenir remey ó recurs en alguna difi- 
cultat ó apuro. No tener apeíacloii. 
Ali([uiil irrevocablle esse, insaiiabile. 
N'íH-oir point de remccle. Non aver ri- 
sorsa . 

APEL-LAD, DA. p. p. de apel-iar. ^//'e- 
lado. 

APEL-LADÒR. s. m. APEt.-iA>iT. 

APEL•LANT, p. pres. de apel-lar. Lo 
(]ui apel-la. .ípeLínlf. Appellaus, ap- 
pellator. AppellarU. Appellaute. 

APEL-LAR. V. II. for. Interposar apcl- 
lació , declarar qne se vol acudir al tri- 
hunal superior pera que revo([ue la 
seuloncia que se suposa injustament 
dictada per lo inferior. ^//Jc/ar. Appel- 
lare, provocaré. Emeltrc appel. Appel- 
lare. 

APEL-LAR. mct. Recórrer, buscar remey 
per alguna necessitat ó traliall. Apcinr. 
Ad aliquein confngerc; alicu|us opem , 
pr.Tsidltini invocaré. Se repller. Uipie- 
garsi, raggirarsi. 

APEL-LAR. met. Rcferirse à alguna cosa ó 
persona com i un testimoni ó justifica- 
tiu de lo que se pretén prol)ar ó per- 
suadir. Apelar. Referri. Se rapporter. 
Rimettcrsi , stare a ciò chc dica la tal 
persona. 

APE[>-L\TIU, VA. adj. Gram. Se aplica 
al nom coi]u'i que convé à tots los indi- 
viduos de una espècie; com liome,ca- 
ball, per contraposició al nom propi, 
que denota lo determinad individuo; 
com Toledo, Fernando, .iprlalwo. Ap- 
pellativus. j4ppelatif. Appellativo. 

APELL. s. in. ant. apel-lació. 

APELLAD, DA. p. p. de apellar y ape- 
LiAKsE. Encorado. 

APELLAR. V. a. ant. anomesar. 

APELLAR. ant. CRIDAR. 

apellarse. V. r. La operació natural de po- 
sar pell ó recobraria la part del cos 
abònt lli liabia Uaga. Encarar , encorc- 
cer. Vulnera cicatricein ducerc. Re^'e- 
nir la peaii. Rifarsi la pelle. 

APELLIDAR. v. a. ant. proclamar. 

APELLIT. s. ra. ant; cogxom , nom df. 

CASA. 

APENAD, DA. adj. apesar^d. 

APEiNAS. adv. mod. Ab dificultat. Jpc- 
na.f. jEgrè, diíficultcr. .íÍ /)(■;«{•. Appcna. 

APlíTiAs. Luego que, al punt que, ^lòt se- 
guid <[ue. Àpe'nas. Vix, ferè. A peine, 
auísiíijt tjae. Tosto che, subito che. APE 

APÈNDIX, s. m. Addició, anyadidura, 
suplement que se l'a d alguna obra i 
tractad. Àpéhdke. Appendix. .</ppen- 
dice. Appendice. 

APENDR.ER. V. a. Adquirir conexemènt 
de alguna cosa per medi del estudi. 
Aprender. Discere, ediscere. Jppren- 
dre. Imparare. 

APENSADAMÈNT. adv. mod. ant. Adre- 
tas, expressament , ab prèvia ineditaciíi 
y estudi. De pensado. Consultà. yí//íí- 
sin. A posta , a proposito. 

APERCEBID, DA. p. p. de apercebir. 
yípercil/ido. 

APERCEBIMÈNT. s. m. L'acció y efecte 
de apercebir. Apercibimienlo. Praepa- 
ratio; admonitio, animadversió. Bld- 
iHP; disposition ; a\'is. Avvestimcnto, 
correzione. 

APERCEBIR. v. a. ant. Prevenir, dispo- 
sar, preparar lo necessari per alguna 
cosa. Apercihir. Pra?parare, pararé. 
Pre'parer , disposer. Pararé, disporre, 
accingersi. 

apercebir. Amonestar; advertir. Aperci- 
hir. Admonere. Avertir , admone'ler. 
Mouire , ammonire. 

APERCEBIR. for. Rcquirir lo jutge à algú 
amenassandlo pera que fassa lo que tè 
manad. Apercibir. Animadvertere. iÇom- 
mer jiiridiquement. Intimaré, ammoni- 
re sotto pena. 

APERCÉBRER. v. a. ant. apercebir. 

APERCEBUT, DA. p. p. de apercébrer. 

APERFIDIA. mod. adv. ant. Ab emula- 
ció, í\ competència. J porjia. Certa- 
tim. A l'erii.•ie. A gara. 

APERHIBIR. V. a. ant. exhibir. 

APERITIU, VA. adj. Med. Se aplica als 
remeys que tenen la virtut de obrir las 
vias. Aperitn-o. Apcrtivus. Ape'riliJ'. 
Apertivo. 

APERSÒNAD, DA. p. p. de apersòn.vbse. 
Apersonado. 

APERSÒNAD. adj. Se usa ab los adverbis he 
<) mal , y se aplica al que tè bona ó 
mala presencia , ó persona. Apersona- 
do. Corpore elegans , decorus , ant con- 
tra. Forme' (bien ou mal). Formato , 
tagliato, fatto. 

APERSÒNAD. Bot. LLABIAD. 

APERSÒNARSE. v. r. Avistarse ab al- 
guna persona. Apersonarse. Convenirc 
aliquem. S'aboucher. Abboccarsi. 

APERTAMÈNT. adv. mod. ant. oberta- 

M ÈNT. Al'l 

APi:S \ll VD, ÜA. p. 1). cIl- vPEJAnVn. J^w- 
siidimhvado. 

M'fisinM). adj. Lo (|ui \t- prsnr, prii.i, scn- 
tiiiiiMit ó aTicció. .■íjiesiidHiiibrnílo , pr- 
saroso. Mcpstns ; ma-slitiu , iiKi'rori^ 
coiifectiis. Conlrisle'. Mt'sto, rattristalo. 

APES\RADA\lkNT. adv. niod. p. us. 
Al) posar , poiia ó allicc'u). Con pf.iar , 
d pesiíilnmhrc. Dolciitèr, mcfistïi. Jvcc 
fi'^rel. iMe.stamentí*. 

\l'I^S\HAR. V. a. Causal- prsai-, senti- 
ment. Se usa mrs comuiiainòiit cotii rc- 
cípioc. .■ípesiulumbrar. Ma-stitinin al- 
iè ITP ; mcerore aíTici. Conlrister , cIki- 
Sirinrr. Angosciare, accorarc. 

Al»KSTAI), DA. p. p. de apèstar. 

Al'ESTAR. V. a. y ii. empestar. 

API^TEXER. V. a. ïeiiir gaiias de algu- 
na cosa 1) desitjaria. .'ípeiccer. Appetc- 
re, desiderare, expetcre. De'sirer forl. 
Agoguare. 

APETIR. V. a. p. us. apetí:\eb. 

APETIT, s. ni. Moviment veliemènt del 
animo que nos inclina à apetc'xer algu- 
na cosa. Apetilo. Appetitus. Jppe'lil. 
Appetito. 

APETIT, (iana de menjar. Apetito. Appe- 
tentia, cdendi appetitus. .-íppe'lil. Ap- 
petito. 

APETIT, ant. ANTÒX. 

APETIT LUXURIÓS. Inclinació vehement à la 
luxúria. Stilacidad. Salacitas. Lubrici- 
te. Lubricliezza , impudicizia. 

APETITS, pi. Requisits, guisadets esquisits. 
GoUeria , golloria , gulkria , gullorüi. 
Cupodia? , guiae irritamenta, incitamen- 
ta. Friaiidise. Gliiottornia, leccornia. 

F.NCÉNDRER Ó FOMENTAR LO APETIT. ír. Pai'- 

land de las Iiestias significa fèrias posar 
calèutas ó eii gelosia : parland dels ho- 
mes excitar ó avivar la passió del amor. 
Recalentar. Amorem , libidinem excita- 
ré. Exciler l'amour. Destar I' appetito. 
invogliare , pugnere. 

APETITIU, VA. adj. F//oí. Se aplica à 
la potencia ó facultat de apetdxer. Ape- 
íi/n'o. \ppetens. Appelhif. Appetitivo. 

APETITÓS j A. adj. Gustos, salwròs, que 
excita lo apetit. Apetitosa. Appftibiiis , 
gratus, ciens appetentiam. Appeïissanl. 
Appctitoso. 

APIADAD, DA. p. p. de apiadarse. Apia- 
dado. 

APIADARSE. V. r. Tenir pietat. Apia- 
darse. Misereri. A•.•oir pitie'. Compatire. 

APICE. s. m. Lo extrem de dalt ó la pun- API l/i'J 

ta de alguna cosa, ^pice. Apcs, .Vow- 
niet , poinlc. Soinilà , cima. 

.ÍPicE. inet. L•i mès niínimí part de alguna 
cosa. Aplec. Cujusvis rei minima pars. 
Piirlic lli plus pt'tile d'itnr < licsc. Alriio- 
missima parte di qualehe cosa. 

ÀPici;. mrt. Parland de alguna cucstió (') 
dificultat es lo mès ürduo ó dclicad de 
ella. Apice. Rei summa. Lc paint de la 
i/i//li nlte'. II bianco delia diflkoltà. 

APILAD, DA. p. p. de apilar y apii.arse. 
.'ípilíidn. 

APILADÒR , RA. s. m. y f. Lo qui apila. 
■ípiltidor. .'Vccumulalor , coacervator. 
CV7ííí (jui amoncelle. Accumulatore, am- 
montatore. 

APILAMÈ.Nr. s. m. ant. L'acció y elec- 
te de apilar. Amontonamiento. Conglo- 
meratio, coacervatio, congestió. Accit~ 
nudation , amoncellement. Mucchia- 
inento. 

.\ PILAR. v. a. Posar una cosa damunt de 
altra, fènd pila. Apilar. Congerere, 
coacervare. Amonceler. Accumulare, 
ammucchiare , ammontare. 

APILARSE. V. r. APIIOTARSE. 

APILOTAD, DA. p. p. de apilotar y api- 
LOTARSE. Agolpado. 

APILOTAR. V. a. apilar. 

APiLOTARSE. V. r. Rcuniïse , juutarse en al- 
gun lloc mòltas persònas. Agolparsc. 
Confluere. S'ainasser , s'assfuibler.R^- 
duuarsi , rauuarsi. 

APINYAD, DA. p. p. de apinyar. Api- 
íiado. 

APIiNYAR. v. a. Juntar y apretar mòlt 
unas cosas ah altras. Se usa també com 
recíproc. Apinar. Congerere in unum, 
arctè premeré, stringei'e. Grouper ; se 
gronper. Aggrupparsi. 

APIT. s. m. Planta que crèx fins ;i I' al- 
sa<la de dos peus; tè la cama gruxuda, 
p<'laJ;t, vuida, solcada y ramòsa ; las fu- 
ilas sòn de vuit ;i deu pulgadas de llarg 
y retalladas: las flors sòn xicas y blan- 
cas y estan col-locadas en lòrma de jia- 
rasol. Se cultiva en los horts y se col- 
ga. Se menja per enciam. Apio. Apium. 
Celeri , ache. Appio. 
àpit bòrd. Planta mòlt pareguda A la ci- 
cuta que se cria en las montanyas. Apio 
montiino. Apium montanum , agreste. 
Cicuttiire ■, lii•i-che. Mirride. 
.ipiT DE AIGUA. Lo qui se cria en llocs de 
aiguamolls. Apio palustre. Apium pa- 
lustre. Céleri. Appio. 150 ArL 

Apit de macedònia. Piaiita qu2 se cria en 
JMiceJouia , y es màlt pareguda al am- 
ui, sinó que fa mès olor. Peregil iiia- 
cedonio. Aplum macedoniuni , sesatile. 
Penil de Mace'Joiiie. Ipposeliuo. 
APITRAD, DA. p. p. de apitrve. 
APITRAR. V. a. vulg. emsèstik. 
APLAER. aJv. inod. aiit. apler. 
APLANAD, UA. p. p. de aplacar. Ma- 

iiado , aplm.ido; (ipunlado. 
APLANADÒR, R\. s. m. y f. Lo qui 
aplana. Allanador , aplanador. Coin- 
p'.aiiator. Celtii qui aplan.il. Spianalore. 
APL.VNADURA. s. f. ant. L" acció de 
aplanar. AHanamlenio , aplanamiento. 
C'jmplanatio, cxsequatij. Aplanissc- 
menl. Spianameuto. 
APLANAR. V. a. Posar plaii-i ó igual la 
superfi 'ie de un terreno, sol, ó Ai cual- 
sevo! altra cosa. Allaiiar , njilanar. 
.ïjuare, comp'.anare. Ap'anií: Appia- 
iiare, spianare. 
APLvxAR. Parlaii 1 de la escoj)3ta ó altra 
arma di fog, apuntar. Apíintar. Golline.i- 
ri-, collim jrtï. Pointer , mirer , viser. 
IMirare, prcader la mira. 
APLASSAD, DA. p. p. de aplassar. Apla- 

zaio. 
APLASSAR. V. a. Convocar, citar, cri- 
dar j)era temps y siti senvalad. Aplazar. 
C'jndicerc lo3uin tempusque cocuudi. 
Coiwoquer. Convocaré. 
APLATAR. V. a. ant. amagar. 

A1•LATAR>E. V. r. AJUPIRSE, AjòcARSE. 

APLAL'DID. DA. p. p. de aplaudir. 

A,daíidido. 
APLAUDIR. V. a. Celebrar al) paraulas ó 
demostracions de jubilo í alguna per- 
.sòna ó cosa. Aplaudir. Plauderc, ap- 
plaudere. Applaudir. Applaudirc, lo- 
dare. 
APLAUIIER. V. n. ant. plàurcr. 
APLAUSO. s. lu. Aprobaoió ó alabansa 
piil)lica ab demostracions de alegria. 
També se auomsna aií la que ab pa- 
raulas fa un particular à altre. Aplau- 
io, plaitso. Piaunis, apphasus. Ap- 
plaiiitssenfnt. Plauso, applauso. 
APLEG. s. ni. Multitut de~ gent reu- 
nida en un matés lloc. Golpfl dt? grnte. 
Hlultitudo, turba. Fode. Folla, calca. 
A^LEc. Li concurrència de mòltas cosasen 
\in uuitèx siti, eoïn aple", de aigaa. 
A:ogi<Li. Cjuíluviura. A/fliieiice. Ca- 
pia, folta. 
APLEG. Rotllo de gi'•nt. Corro, corrillo > APL 

nfda, rolde. Circulus, corona. C::r- 

cle. Ridunanza. 
APLEG. Indigestió del ventrell. Asienlo. 

Cruditas. Indigestion. Iiidigestione. 
APLEGA, s. f. CAPTA. 
APLEG V. APLEG, CU la tcrcèra accepció. 
APLEGAD, DA. p. p. de aplegar v aple- 

GARSE. 

APLEGADIS, SA. adj. akreplegadis. 

APLEG ADOR, RA. s. m. y ï. captador. 

APLEG vDJR. Espscie de caxó de fusta sèusc 
tapi ni post davant, y ab un mAn?g al 
djtras, de uns cuatre pahns de llarg, 
que servex per arreplegar las escòm- 
brarías. També se anomena axí lo estò- 
ret petit ds espart que serves pera lo 
ni.itèx fi. Cogedor. Escipulus domssti- 
cis sordibus colligeudis. Sorle de holte 
l'oitr rainasser les halayures. Sorte di 
cassa colla quale Ie fanti raccolgono le 
spazziture (juando scopano le camere. 

APLE'i UI. V. a. ARREPLEGAR. 
APLEGARSE. V. T. AHREPLEGARSE. 

APLER. adv inod. Sè.is fèr soroll, ó ab 
veu basa. Quedo, quedito , paso , pa- 
sito, p tsitarnente. Siibmssè, sub-missii 
voce. Bíis. Pian piano , sotto voce. 
APLER. adv. inotL Ab cuidado, sens pre- 
cipitació. Quedo, quedito, pasilo , pa- 
sitatnsiüe. Pedeteutim. Doucement. 
AJagio. 
APLER. A j>oc d poc, despay. Poco apo- 
co , poquito d poco , paso d paso , paso 
anie paso , paso entre paso. Líntè , pau- 
latim, psJete.itim. Pas à pas. Poco a 
poco, pian pianino. 
APLERET. APLER. 

APLETAR. V. n. Fèr nit lo bsstiar en al- 
guna plèta, albergarse en algun parat- 
ge. Majadear , cubilar. In ovilia pecus 
se recipere. Passer la nuit quelque 
part , en parlant des troupeaux. Passar 
la mandra la notte in un luogo chia- 
tnato plciu, cioè, o^'ile. 
APLICABLE, adj. Lo que se pod aplicar. 
Aplicable. .Apjilicatioais CApà\. Applica- 
ble. Applicabile. 
APLICACIÓ, s. f. L' acció de aplicar ó 
aplicarse. Aplicacion. Applieatio cujus- 
que rei ad aliara: artinm , litteraruiu 
studium. Application. Applicameuto . 
adattamento. 
APLICACIÓ. Lo esmèro, diligència y cui- 
ílado ab que se fa alguna cosa. Se diu 
pirticularmènt del estudi. Aplicacion. 
Assiduitas. Assiduite. Applicazioue. APO 
APLICAD, DA. j). [1. de xnH.Kn y apii- 

CAKSE. Jpliciído. 
APiícvn. a(ij. Lo qni tò ajilieacií'i. JpU- 
carlo. Iiitentus rei, stiidiosus. Assidu. 
Iiitorilo, stiidicsn. 
APLIC MIÍSSIM, .M\. .idj. sii[). (Ic APM- 
c»D. .•íj>l•'C(i<lisiinii. ShicliíisissiíiHis, iii- 
tentissIíuMS rei. Sup. d',issidii. Iiitcnlis- 
siiiio. 
APLICAH. V. a. Animar una cosa ;i al- 
tra. Jplicar. Ajiplicaro, adjiingcrc, ap- 
pouei•c. .■ípplimtcr. Aiialtar;'. 
Ai'LicvR. met. Adaptar, apropiar ó aco- 
modar al propòsit de lo que se tracta 
algun pi nsanièut, doctrina, ctc. Aj'li- 
car. Ai-couiïnodarc. .-ídaptcr. AdaÜa- 
re , appropriaro. 
Ai•LícvTi. D.'stinar alguna cosa ;i algun us. 
JpUi/ir. Adjiccre, destinaré, (lt'^ignan•. 
Destiiier. Dístiriare, asscgnare. 
aplicah. l'or. Adjudicar lièus ó ctèctrs per 
sentencia de jutge. Aplicar. Adjudica- 
ré. Adjnger. Aggiudicarc, assegnare. 
apucarse. V. r. Dcdicarse i algun estudi 
ó exercici. Aplicarse. Incuinhere, se 
tradere. S'adniinrr. Addarsi , darsi. 
APLic\BSE. Posar eran dilliïencia v csu èro 
c:i cíeeutar alguna cosa, esprcialnièut 
en estiuliar. Aplicarse. Litteris, vel alio 
instituto studiosc operam darc, aniniuni 
iiifendere. S'iip]>lifjuer. Applicarsi. 
APOBRIMÈNT. s. ui. ant. empobrimèxt. 
APOBRIR. V. a. ant. empobrir. 
APOC, APOC. mod. adv. k poc K poc. 

APOC , APOC. DE POC EX POC. 

APOCA. s. f. Instrument pilblic ó privad, 
en que lo acreedòr coiilèssa liaher re- 
1)ud del dcudòr la cantitat que li de- 
l)ia. Caria de /)í7g•o. Apocha. Maiidc- 
ment , acquit. Quitanza, ricevuta. 
riRMAU APOCA. fr. Otorgarla. Olorgar ó 
dar caria de pago. Pccunia; accepta 
testimouium vel cliirographum dara. 
Donner arqiiit. Donar quitanza. 

APüCAD , DA. p. p. de apocarse. Apo- 
cadú. 

APocAD. adj. que se aplica a la pí-rsòna de 
poc esperit, .-//«rxvz./o. Debiíis, al)jectus 
animo. Pus llanime. Timido , rimesso , 
pusillanimo. 

APOcAD. p. us. Mesquí. Mezquino , aprela- 
do. Parcus, sordidus. Mesquin , chiche. 
Stitico, guitto, mignata. 

APOCALÍPSIS. s. m. Lo llibre canònic 
que compren las revelacions misteriò- 
sas que tingué, y escrigué lo eyange- APO I'T! 

ii.it.i ,S. Joan. Apnc(dipsis. Librr .Aroca- 
lyp-is. Apocdlypsc. .Apocalissi. 
APOC A.\1ENT. s. ni. lincugin^ènt, aba- 
timent, falta de ,-inimo ó de esperit. 
Apociiiiiienlo. Animi abjeetio, tiiiiiilitas. 
Piisillaniíihlc'. Pusllhiniuiità , limidità, 
deI)o'e77,,i d' animo. 

APOCARSE. V. r. ilumlliaise , abatrerse, 
tenirse en poc. Apocarse. Sesc rdijice- 
re. S'ahaisser , se rawiler. ÜmiliarNÍ , 
abbassarsi. 

.\POC0PE. s. f. Gram. Figura ipic se; 
comet suprimind alguna lletra ó si'l-lab.i 
al fi de la dicció; com qiie'in donard? 
en que se ralla la e del pronom me. Apó- 
cope. Apocope. Apocope. Apocopn. 

APÒCRIF, FA. adj. Fabulós, siiposad, 
íiugid. Apócrifo. Apocrvpbus. Apocrj- 
plir. Apncril'o. 

Al'lH'.lílFXMÈ.Vr. adv. mod. Ab l'ona- 
mèiits liilsns 6 incerts. Apócrifnnienle. 
Incertè, dublè, vel falsò. D'unc maniè- 
rp npocryplie. Apocrifamcnte. 

APODAAIÈXT. s. m. ant. Motiu, ditxo. 
Apodo. (>ngnomeii alieni inditum ol> 
corporis vitium, pioprietatem seu cir- 
cunistantiam not.itu dlgiiam. So!,ri<piel. 
.Sopra'inoine. 

APODAU. V. a. ant. Motejar. Apodar.Cví- 
villaii , callidè irridere, jocari. Donner 
des sobriqufls , apnstropher. Motteg- 
giare, dar soprannoine. 

APODERAD, DA. s. m. y f. Lo (jui tò 
poders de altre pera administrar alguna 
hisenda ó executar cualsevol altra cosa-, 
Anoderado , p.iderhahienle. Procura- 
tor. Procureur. Procuratore. 

coxsTiTuia APonERiD. fr. for. Anomenar 
ab las formalitats establertas per las 
llèys à algú , pera que puga i-epresentar 
llegítimamènt la seva persona en judici 
y l'ora de èll. Constituir apoderado. Pro- 
curatorem nominare. Nomnier procu- 
reur. Nommare, faré , scegliere procu- 
ratore. 

APODERARSE. v. r. Fèrsc amo de una 
cosa , ocuparia , posaria bax sòn poder. 
Apoderarse. Occupare, in potcstatem 
redigere. S'emparer , se saisir. Impa- 
drouirsi , impossessarsi. 

APOGEO. s. m. Asiron. Lo punt en que 
un planeta se troba mès distant de la 
terra. Apogeo. Apogjeum. Apoge'e. Apo- 
gpo. 

APOL-LIiNAR. adj. Poe'i. Lo pertanyent 
à .\polo. ApoUneo , apolinar. .\poll;- 152 APO 

uiHis. Ajiolliniire. ApoUÍLiario. 

AP<JL-L!NARISTA. s. in. Heretge secta- 
ri de Apol-lluar. Àpolin.iriíta. Apolli- 
iiaris sectator. ApoWnarisle. Aiioüiiia- 
rista. 

APOLOGÈTIC, C\. adj. Lo que pertany 
;í r apo'.ogía. Aj>ologeiko. Apologeticus. 
Aj) Aoge'liqac. Apologetico. 

APOLOOÍA. s. f. D'scurs que se fa de 
parau'a 6 psr escrit en d ■l'ciisa de al- 
guna parsòui li obra. A^iología. Apolo- 
gia. Apologi'e. Apologia. 

APOLÓGIC, C\. adj. Lo que pertany al 
apij'ogo ó íahula moral. Apológico. Ad 
apologum pertincns. Apologú/iie. Apoló- 
gico. 

APOLOGISTA. s. m. Lo qui í'a alguna 
apologia. Apologisla. Apologiam scri- 
1) Mis. Ajiologisie. Apologlsta. 

APÓLOGO. s. m. Espècie Ac fúbula en la 
cual b.iK lo vel de la ficció s'ensenya 
una veritat moral. Apólogo. Apologus. 
Apnlogae. Apologo. 

APOPLÈTIC, C\. adj. que se aplica al 
accident de apoplexia, ó al qui ia pa- 
tex. Apopletico. Apopletlcus. Apopleii- 
f/ue. Apoplclico. 

APOPLK^iA. S. f. FERIDLBV. 

APORI.SMA. s. in. Cir. Lo tumor que sa 
l'a per dcrramainònt de sang entre carn 
y p(Ml , cuand al donar la sangría se l'a 
iiii•no.s obertura en lo ciitis que en la 
vena. Aporisma. Aporisuia. Aporisnw. 
Aporls-na. 

APÒIlllEIAR. v. a. aat. Copejar ab por- 
ra ó l)aitó, 6 donar bastòiiadas y pòr- 
radas. Apvrear. Fusté percutere , l'us- 
te n alicai impiug're. Rondiner , roxser. 
Kistouaro, legnarc. 

APÒRRONAD, D\. p. p. de .vhòrrom.vr. 
Di-•iiostado. 

APÒRRONAU. V. a. D'r lastigs, injuriar 
de paraula, aprofanar, atrutinar. Dc- 
noslar ; ponrr d algttiio de lodo. Con- 
vieiaii, prabrls onerarc. lu/urier , oii- 
Iragpr. Oltraggiare. 

APOilTAD, DA. p. p. de aportar y 
APORTARSE. Aportadci; porta lo. 

APORTAR. V. u. Ndat. Péndrer port ó 
arribar à èll. Aportar. Appellere. Abor- 
dar. Approdare. 

APORTAR, l'or. Portar. Aportar. Ferré. 
Produiré. Portaré, produrrc. 

APORTARSE. v. Y . Portarsc , gobernarse en 
alguui dependència ó negoci ab acert, 
valor ó discreció; ó al contrari ab ue- APO 
cojad , cobardía, falsedat ó engany. 
Portarse. PrKclarè vel inepte se gere- 
re. Se coniporler , se conduiré. Cou- 
dursi. 
APOSAD, DA. p. p. de aposar. Aplicada. 

APO.SAU. V. a. ALIEVAR. 

aposar. ant. Aplicar una cosa i altra. 
Aplicar. Apponere , applieare. Appli- 
quer. Adattare. 

APOSENTAD, DA. p. p. de aposentar. 
Apo.sentado. 

APOSENTADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
aposènta. AposerVador. Hospitium de- 
fignans. Cetui qui loge. Alloggiatore. 

apose>t\dòr. Lo qui lè per ollci aposen- 
tar. Aposenlador. Hoípitiis dcsignandis 
praülectus. Celui qui loge. Alloggiatore. 

apüsentadòr. En la milicia antiga lo qui 
destinaba lo camp que liabia de ocupar 
lo exèrcit. Aposentador. Stativorum 
metator, deslgnator. /"oiírr/pr. Foriere. 

aposentvuòr de camí. Lo qui en las jorna- 
das que lan las persònas reals se avansa 
pera disposar lo sèu aposènto y lo de 
las sèvas familias. Aposeiitador de cu- 
iiiiiio. Rpgii lins|)ltii desiguator. Mare- 
chal-des-logis. Quart icrmastro. 

aposentadòr de casa V cÒRT. Uiia de las 
persònas que componian la junta de 
aposènto, v tenian vot en ella pera tòt 
lo pertanyent d la casa de aposènto. 
Apo.ifiit<tdor de rasay corte. Regii lios- 
pitii regendi cúria; vocalis. Membre 
d'une junte daus Ic .palais du roi, qui 
s'occupait de (out ce qui pouvait concer- 
ner le logement. Menibro del palazzo 
de' Re, sotto la cui direzione era tutto 
quanto riguardava l'alloggiamento delia 
famiglia regale. 

aposentadòr major de casa V cÒRT. Lo pre- 
sident de la junta de aposènto. Aposen- 
lador inayor de casa y corle. Regii 
hospitii regendi cúria; praeses. Pre'.•'i- 
deut de la junte de logement. II prinio 
del regali alloggiatori. 

AP>SE>•TADÒR major DE PALACI. Lo qul tè ;i 

sòn càrreg la separació dels cuartos de 
las per.sònas reals, v la designació de 
paratges pera las oficinas y habitació 
dels subgèctes que deuen víurer dins 
de palaci. Aposcntudor niayor de pa- 
lacio. Regis aï.libus dlvidendis et dcsig- 
nandis prwt'ectus. Graiid mare'chal du 
palais. Maliscalco del palazzo. 
A?OSE>TAR. V. a. Donar habitaci<i y 
hospedatge d la persona que arriba de APO 

viatge. Us;ul ooïn recíproc njiilval ;1 
allòtjarse. y/f>osriitar. llos|)itium desig- 
naré, hosjiitio exeipere. Loger. AUog- 
i^iiro. 

M'OSÈNTO. s. m. Cualsevol ciiarto ó 
pèssa de una casa. ^posento. Cubicu- 
luiii. Chiinihrr. t^amcra. 

ACosiíNTo. l'osada, linspedatge. Àposmlo, 
aposenlamií•iitn. llospiliuiii , diverso- 
ruim. Logemrnt. Alloi;gio, osleria. 

APosÈxTu DE r.òuT. L' lial)itació fjiifi se des- 
tina als criads de las casas reals y dels 
ministres que viuen de assento en la 
cort. Apoxenlo de corte. Hospitia regis 
iiinulis in url)C regia dosignata. Logr- 
mrnl drs pcrsoiiiifs t/llnrhc'c.i à la cvnr. 
Alloggln d(!'servitori dl corte. 

APOSICIÓ. s. f. Gram. Figura que se co- 
met posand dòs ó mès substantius se- 
giiids sens conjunccií') ; com Lisboa, cort 
del rèv de l'ortugal. .'/po.sicioii. Appo- 
sitio. Apposition. Ajípouimento, appo- 
sizione. 

APü.SIT. s. m. Med. Remej que se apli- 
ca exteriorment ;i algun malalt. Apòsi- 
to , pictima. Appositum. Topií/iie. Topi- 
co. 

APOSTA. S. t'. PnSTA, JUGUESCA. 

Ai'OSTA. adv. mod. Adretas , de propòsit, 
expressament. Aposta, aposladainentc. 
Consulto, datà operà. E.rprc.s. A posta. 

FÈK uxA APOSTA. IV. APOSTAR, CU la prime- 
ra accepció. 

APOSTAD, DA. p. p. de apostar. Apos- 
tada. 

APOSTAR. V. a. Pactar entre sí dòs ó 
mès persònas que dispulan , f[ue si no 
se verifica lo (jue algú ile èllas assegura 
perdrà alguna cantitat ó altra cosa. 
Apostar. Sponsionem l'acere. Parier , 
gai,pr. Srïomettere. 

APOSTAR. Posar una ó mès persònas ó ca- 
l)allerías en puesto ó paratge senyalad 
per algun fi. Se usa també com recí- 
proc. Apostar. Catervà seu turmà 
quemlibet locum occupare. Veredos aut 
cursores certo loco sistere. Pòster. Por- 
re in posto. 

APOSTASiA. s. 1. Negació de la fe de 
Jesucrist rebuda en lo baptisme. Apos- 
tasia. Apostasia, defectio à vera reli- 
glone. Apostasie. Apostasia. 

APOSTASIA. La deserció ó abandono públic 
del institut ó religió que algú proi'essa- 
ha. Apostasia. Ab alitpio religioso ins- 
tituto defectio. Apostasie. Apostasia. 

TOM. I. APO l'ï 

APOSTATA. s. m. Lo f(ui comet lo de- 
licte de apostasia. Apéstata. Apostata: 
rcliglosi instituti desertor. Apostat. 
Apostata. 

APOSTATAD, DA. p. p. de apostatar. 
Apnsliitiido. 

APOSrVTAIl. V. n. Negar la fe de Jesu- 
crist rebuda en lo biptisme. Per cxten- 
sii) se diu taml){' <1(' la jiersòna que 
abmdòiia lo sèu institut ú religió. Apos' 
talar. Dificere à fide , veram rcligio- 
nein deserere : ab aliquo instituto reli- 
gioso deficere. Apostasier. Apostatare. 

Al'()STÈIl.•\L\. s. f. ant. postèrma. 

APÒSTOL, s. m. Segons sòn origen signi- 
fica enviad. La Iglcsia dóna ex nom als 
dòtse principals ilexèbies de Jesucrist, 
als cuals envià à predicar lo Evangeli 
per tòt lo mon. Apòstol. Apostolus. 
Apútre. Apostolo. 

\postoi.s reverencials, for. Testimoni <> 
certificació del auto de apel•lació. Tes~ 
timonio de apclacion. Apostoü. Certifi- 
cat d'appellatioii. Attestato d'appella- 
zione. 

SER UN BON apòstol, fr. mct. y fam. que se 
usa pera denotar i[ue algú es molt do- 
lent, sagas, astut <"> bellaco- Ser l•iiena, 
hraí'a ó linda caíia de pescar. SoUer- 
teni esse, astutum, sagaeem , versipel- 
leui. C'est Ull hoii oiseau , c'cst un fiu 
nierle. Putta scodata, sorcio ricotto. 

APOSTOLAT, s. m. La dignitat de após- 
tol. Aposlolado. Apostolatus. Apostolat. 
Appostolato. 

APÒSTOL \T. La congregació ó col-legi dels 
sants apòstols. Apostnlado. Apostolicimi 
collegium, apostolorum coctus. Aposto- 
lat. Appostolato. 

APOSTOLAT. Las imatges dels dòtse apòstols. 
Aposlolado. Apostolorum omnium efli- 
gies, imagines. Les iiiiages des doiize 
apòires. II quadro dove stiano dipinti i 
dodici apostoü. 

APOSTÒLIC, CA. adj. Lo que per algun 
títol pertanv als apòstols , ó se deriva de 
è'ls. Apostólico. Apostolicus. Apostoli- 
que. Apostoüco. 

APOSTÒLIC Lo que pertany al papa ò di- 
maiia de la sèva autoritat apostòlica ; 
com jutge APOSTÒLIC, indult apostòlic 
Apostólico. x\postolicus, ab auctoritate 
pontificis summi iramediatè exoriens, 
prodiens. Apostolitjue. Apostólico. 

APOSTOLICAL. adj. ant. apostòlic ^. 

APÒSTROF, s. m. apóstkofo. 

£0 1 56 ■ APR 

apretatlo. In sunüno esse discriminp, 
ha;rere in angustlis. Èlre en grand 
danger. Essere iu grandi angustie , ave- 
re il l'iioco al culo , essere iu bocca al- 
ia mortp. 

APRETADA. s. f. L' acció y efecte de 
aprctar. Aprelon. Oppressio, pressuia, 
pressus. Étreinle , serrement. Stretta, 
strigiiimento, strignitura. 

APRETADAMÈNT. adv. mod. ant. De 
Ull modo aprctad , estretamèut. Apre- 
tadamente. Arctè , strictè. Étroitcinent. 
Strettamente. 

APRETADÍSSIM , MA. adj-sup. de apre- 
TAD. ylpreladisimo. Strictissimus. Très- 
presse'. Str^ttissimo, ristrettissimo. 

APRETADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
aprèta. .íprflador. Premeiïs , constriu- 
gens, stringcns, astriugeus, opprimeus. 
Celui (jui serre , (jui eïreint , (jui pressc. 
Colui clie striíige o comprime. 

-vpretadÒr. lustrumètit que scrvex pci' 
apretar, de quen hi ha varias espècies. 
yípreíador. Quitiquid stringendis cor- 
porihus servit. Instrument qui serrc. 
Strunieuto a stringere. 

APRETAMÈNT. s. m. aut. apretada. 

APRETAR. V. a. Estrènyer ah l'orsa, 
comprimir. Apretar. Striíigere , cons- 
tringcre, premeré. Klreindrc , presser. 
Serraré, stringere, ristrignere. 

APRETAR. met. Afligir , angustiar. .//ir^^zr. 
Affligere. Affllger, chagriner. Afllig- 
gere, cruciare. 

APRETAR. Instar ab eficàcia. Apretar. Ins- 
taré, urgcre. Presser. Sollecitare, af- 
frettare. 

APRETAR k CÓRRER, fr. faui. Posarse .í Cíir- 
rer. Apretar d carrer. Cursum arripa- 
re. Se mettre à courir. Mcttersi la via 
tra le zampe. 

APRÈTO. s. m. Perill, conflicte. Aprieto, 
apretura , estrecho , estrcchez , estre- 
chura. Discrimen, periculum, angus- 
tias. Pe'ril , risque , danger. Pericolo, 
riscliio , cimento, conílitto. 

APRETÜ. s. f. Opressió causada per un 
concurs números de gent mòlt apinya- 
da. Comunmènt se diu aprctó de gent. 
Apretura, aprieto. Multitudinis, turba; 
compressió. Foule , presse, oppression. 
Folla , pressa , calca. 

APRIMAD, DA. p. p. de aprimar y apri- 
M,\RSE. Adelgazado. 

APRIMADiSSÍM , MA. adj. sup. de apui- 
MAD. Muy adelgazado. Attenuatissimus. APR 

Très-minçe. Assottigliatissimo. 
APRIMADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 

aprima. Adelgazador. Attenuans. Qui 

ami lícit. Assot tigli.itore. 
APRIMADURA. s. f. aprimament. 
APR1'\IA!\IÈ>'T. s. m. L'acció y efecte de 

aprimar. Adelgazaniiento. Atteuuatio. 

L'aclion d'amincir. Assottigliamento. 
APRIMAR. V. a. Fèr tornar prima algu- 
na cosa. AíL•lgazar. Attenuare, tenuem 

reddere. Aínincir. Assottigliare , ridur- 

re a sottigliezza. 
aprimar, met. Discórrer ab sutilesa. Adel- 

gazar. Subtilitèr disserere, cogitare. 

Penser , raisonner a\'ec beaucoup de 

suhtilite'. Aílinaiv , lambiccarsi il Cer- 
velló. 
APRIMARSE. V. r. Posarse prim, amagrirsc. 

Adi•lgazarse. Gracilcscere. Amincir , 

rnaigrir. Iininagrire. 
APROAR. V. n. Naut. Girar lo barco la 

proa à alguna part. Aproar. Prorain 

dirigere, advertere. Diriger la route. 

Appruare. 
APROBACIÜ. s. f. Lo acte y efecte de 

aprobar. Aprobacion. Approbatio. Ap- 

prohation. Approhazioue. 
APROBAD , DA. p. p. de aprobar. Apro- 

bado. 
APROBADÍSSIM, MA. adj. sup. de apro- 

BAH. Aprobadisimo. Approbatissimus. 

Sup. d' íipprouK•c. Approbatissimo. 
APROBAÜÒll, RA. s. m. y i'. Lo qui 

aproba. Aprnbador. Probator, appro- 

bator. Approbateur. Approbatore. 
APROBAR. v.a. Calificar ó donar per bo. 

Aprobar. Approbare, laudare. Approu- 

irr. Approbare. 
aprobar. aut. probar. 
APROFANACIÓ. s. f. profanació. 
APROFANAD , DA. p. p. de aprofanar. 
APROFAXADÒR, RA. s. m. y f. profa- 

nadòr. 
APROFANAR. v. a. profasar. 

APRdFANAR. APORRONAR. 

APROFITABLE, adj. Lo que se pod 
aprofitar. Aprovechable. Utile, quod 
prodesse potest. Projitable. Profittevo- 
le , vautaggioso. 

APROFITÀD , DA. p. p. de aprofitar y 
aprofitarse. Apro^>ecbado. 

APROFITADAMÈiVT. adv. mod. Ab pro- 
fit, ab utilitat. AprOK>echadamente. Uti- 
litèr, cum proventu. Utilernent. Van- 
taggiosamente, utilmente. 

APROFITADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui ^ AVK 
aprofita. Àprovnclitintc. l'i-oficioiis. Qui 
profilc. Goliii cIk! prolllta. 

Ai'norn>,i)òi>. aïlj. ({uo se aplica al iiuc 
acostuma aprofitar cosas (jnc los altres 
solen (.lcs|ireciar. .-Ipriwecluulo. Parous, 
inaiiiljus siiiiiptiljus p.irceiis. Econoint' , 
<nuire. Econoino. 

AL'IIOFITAMÈM. s. m. Profit, utiiilat. 
yljyrrn.•t'chiiniicnlo. Proloctus, utilitas. 
Profit, l'roíitlo, guadai^iu) , vaiita£;gio, 
giiivaiiiento. 

Al'ItOFITAIt. V. II. Ser profitós, servir 
de prolit, utilitat ó adclaiilaiiièiit. .'//'/-o- 
vrchíir. Prodesse, juvare, prodeei'e. 
Prolilrr. Approíittarc, profittarc, far 
proíltlo. 

Ai'RoriTAii. V. a. Eiiipl(!ar lUiliiièut alf^una 
cosa , com aprofitau la toia , lo temps , 
(ïtc. -/j'rovrchtir. Utilitèr collocare , 
IVuctuosè impendcre. Mciiager. Ésser 
utile, recar profitto. 

ArnoiiTARSE. V. r. Parlaiid de virtut, cs- 

■I tudis, arts, ctc. , significa adelantar. 
AprO\'echar ó aproveckarse. Progressus 
facere. Profiter , faire des progri-s. 
Avanzarsi. 

APRoFiTARSE. Utiüsarsc, tràurcr profit de 
alguna cosa. .■/proi•echarse. Ex alicujus 
rei usu couimodum vel utilitatem re- 
ferre. Profiter , faire sa rnaiii. Acqui- 
stare , guadagnare. 

APROPIACIÓ, s. f. L' acció y efecte de 
apropiar ó apropiarse. Apropiacion. 
Adscriptio, assumptio. yíppropriation. 
Appropriazioue. 

APROPIAD, DA. p. p. de apropiar y 
APROPIARSE. Apropiada. 

APROPIAD. adj. Propi , à propòsit, propor- 
cionad pera lo (i à que se destina. Apro- 
piada. Accomodatus, aptus. Propre , 
coiwenahle. Proprio, accoucio, convc- 
iievole. 

APROPIADÏSSIM , MA. adj. sup. de 
APROPIAD. Apropiadisimo. Valdè acco- 
modatus , aptus , proprius , conveniens. 
Sup. de propre. Appropiatissimo. 

APROPIAMENT, s. ra. p. us. apropia- 
ció. 
APROPIAR. V. a. Adjudicar, fèr pròpia 
de algú cualsevol cosa. Apropiar. Rem 
alicui adjudicaré. Donner en proprie'te'. 
Appropriare, far proprio, recaré in pro- 
prietà. 
APRopiAE. Aplicar à cada cosa lo que li es 
propi y mès convenient. Apropiar. Ap- 
tare. Approprier. Adattare. APÜ ■ LO? 

APRoriin. mrt. Aplicar ah propietat las 
circunstancias ú moralitat de una cosa 
ó de un succés à la cosa ó cas de i|ue 
se tracta. Apropiar, .'\ccomodare, ap- 
tare. Accoiiunoder. Applicarc. 

APROPIARSE. V. r. Pdndrcr pera sí alguna 
cosa fèndse amo de ella. Apropiarse. 
Rem assumerc, sibi arrogaré, vuidica- 
re. S'approprier. Appropriarsi , arro- 
ga rsi. 

APROPliNCAR. V. a. ant. acercar. 

APKopi\(:\RSE. V. r. ant. acercarse. 

APKOPINCAT, DA. p. p. de apropincar 
y Ai•iuiriNeARSE. 

APROPÓ.SIT. s. m. aut. prop(Ísit. 

APRO.^LVIACIÓ. s. f. Lo acte y efecte de 
acostar. Aproximacion. Appropinqua- 
tio. Rapprochernenl. Approssimamentu. 

APRoxiMACK). Espècie de sort en la loteria, 
que la guanya lo número mes imme- 
diat al que ix prcmiad. .Ipraxiïnacion. 
Proxiíuitas numeri ad numcrum sorti- 
tum. Approxiïnation. Aj)rossima/ioue. 

APRO.^IMAD, DA. p. p. de aproximar y 
A PRÒXIM ARSE. Aproxiíiiailo. 

APROXIMAR. V. a. Arrimar, acostar al- 
guna cosa. Se usa també com recíproc. 
Aproximar. Admovere; appropinqua- 
re , accedcre , approximarc. Apjnocher. 
Approssimarc , appressare. 

APTAAIÈNT. adv. mod. Ab aptltut. Ap- 
lainente. Apte. Proprement. Attaiuente. 

APTE. adj. Idóneo, hàbil, ;i propòsit pe- 
ra fèr alguna cosa. Apta. Aptus, ido- 
neiis. Apte. Atto, aeconcio. 

APTÍSSIM, MA. adj. sup. de apte. Ap- 
tisima. Aptissimus , valdè idoneus. Sup. 
d\ipte. Attissimo. 

APTITUT. s. f. La suficiència ó idoneïtat 
pera obtenir ó exercir algun cmpleo (> 
càrreg. Aptitud. Habilltas, aptitudo. 
Aptitude. Attitudine. 

APUNT. adv. mod. k punt. 

APUNTACIÓ. s. f. L' acció y efecte de 
apuntar. Apunt aci on , apunte , apun- 
tamiento. Adnotatio , annotatio. Vaction 
de pointer. Lo appuntare, appuuta- 
tura. 

APUNTACIÓ. A/ií'-.-. L'acció de posar las no- 
tas y punts de la solfa ab tota exacti- 
tut y claredat , y també las matèsas 
notas. Apuntacion. 'í^oia.rum musicarum 
accurata descriptio. Note. Annotazione. 
APUNTAD, DA. p. p. de apuntar. Apun- 
tada. 
APUNTADOR, RA. s. m. y f. Lo qui 


APÜ 
iita. AiHintddor. Aniiotator. Poiii- teur. Colui clia appuiita. 

Ai•L'VTADÒR. Lo qui va Ueghul los versos 
jicra que lo representant los recite. 
Apuntador, consueta. Qui histrioui rer- 
sus recitaudos suggerit. Souffleur. Sug- 
gerit oi'e. 

Ai'ivTADÒR. Lo qui en las catedrals nota 
las faltas al cor. Pitaiu•rrn. Ahsentium 
anuotator in chovo. Channiiir qui poiii- 
ífi ceux qui ne soiit pas pre'senls à l'of- 
fice. Canonico appunlatore. 

Ai'UNTADÒR. En los jogs de cartas lo qui 
assenyala los tantos pera saberse qui 
guanya. Tanieador. !soiator. Marquciír. 
Mnrealore. 

Ai'i'xTADÒR. La veu del apuntador que va 
Uègind lo que liaii de recitar los repre- 
sentants; v axi se diu: no me agrada 
estar prop de las tanlas perquc? se sent 
lo íPLVTvnòn. Apunle. Vox prirlegentis 
histrionibus vcrsus recitandos. Voix du 
smifflpur. Voce del suggcritore. 

APÜNTALAD, DA. p. p. de APu^T.inn. 
Apunlnlado. 

ANAR APÜNTALAD. iV. Oliraral) mòlta pre- 
caució, tino, consideració y prudencií. 
Aiidar ó ir cnn pie' ó con pies de plo- 
mo. Ciutè, prudentcr agere. Proce'drr 
avec /i°;í^^i<r.^Cautelare. ésser cauto. 

APCNTALXnÒPi. s. m. En las minas lo 
qui las apuntala. Entihador. Fodina- 
rum runiculos fnlciens. £>/»( qui etaye 
les mines. Puntellatore. 

APUM\L\K. V. a. Posar puntals. Apun- 
talar. Fulcire. Étayer , elançonner. 
Punlellare. 

APUNTALAR. En las minas posar puntals ;i 
fi de que no s'esUabissen. Entihar. Fo- 
ílinarum cnniculos fulcire. Etayer les 
mines. Puntollai'e. 

APU.VTALAR. Sostenir ab puntals, bigas ó 
altras cosas las parts de un edifici que 
han de subsistir, pera tirar à terra las 
immediatas, ja sian interiors ó laterals, 
que per son mal estad es necessari re- 
novar. Apear. Diruendx doinús partem 
stabilem sustentaré, lulcire. ilievaler . 
e'tayer. Punteüare, por sostegno ad al- 
cuna cosa. 
APU!VTAt.ARsE. V. r. mct. Procurarse bous 
medis , ó protecció per assegurar lo re- 
sultat de una empresa. Pertrecharse. 
Muniri , l'ulciri. Disposer, pre'parer tout 
ppur wie entreprise. Mnnirsi per la 
rinscita. , APU 

APÜNTAMÈiVT. S. m. APL'XTACIÓ. 

APUVTAR. V. a. Pe'ndrer la direcció del 
punt ahòut se vol dirigir lo tir, posand 
Tarma en jwsició de tirar dret. Apun- 
tar , aspstar , zallar. CoUineare, colli- 
mare. Pointer, mirer , l'/ser. Appun- 
tare. 

APUNTAit. Posar en escrits brrumènj al- 
guna idea que se vol conservar. Apun- 
tar. Adnotai-e, commeutarium íacere. 
Mirquer . noter. Notaré, scrivere. 

APUVTAR. Fèr alguna senyal en alguna part 
del escrit à fi de' trol)arla t'àcilinént. 
Apuntar. Notaré. Marquer , noter. Se- 
gnare. 

APUNTAR. En las iglcsias catedrals, col-le- 
giatas y altras que tenen boras canóni- 
cas,es notar las t'altas que sòs individuos 
fan en l'assistència al cor, ó en alguna 
altra de llurs obligacions. Apuntar, 
puniar. In ecclesiis catbedralibus et col- 
legiatis, annotare quoties quisque canó- 
nicus aut portionarius oíficiuin deserat. 
Pointer. Appuutare. 

APUNTAR. Insinuar ó tocar lleugerament 
alguna espècie ó cosa. Apuntar. Levitèr 
attingere. Insinuer. Insinuaré, diino- 
strare. 

APUNTAR. Senvalar <'i indicar. Apuntar, in- 
dicaré. Dc'signer , imliquer. .\ccciinarc, 
dinotare. 

APUNTAR. Comcnsar ;i clavar ii col-locar 
alguna cosa interinament, com cuaud 
se comensa à clavar una post ó un drap 
.sens reblar los claus. Apuntar. Levitèr 
afiïgere. Atlacher. Appuntare. 

APUNTAR. Comensar à manil'cstarse alguna 
cosa, com apt'ntar lo dia, la barba, etc. 
Apuntar. Apparere , clucere, incipere, 
prodire, exoriri. Poindrr. Spuutarc. 

APUNTAR. En lo jog de la banca es pasar 
damunt de una carta la cantitat (jue se 
vol jugar. Apuntar. In ludo cbartaruro 
pecuniam sorti ol)jicere. Metire une 
quantite' quekonque d'argent sur une 
carte au pharaon. Mcttere nel giuoco 
cbe si dice liassetta. 

APUNTAR. En las comedias es anar llegind 
lo apnntndòr los versos à fi de que lo 
representant los recite. Apuntar. His- 
trioni recitanda suggerere. Souffler. 
Suggeriré. 

APUNTARSE. V. r. COÏfTBAPUNTARSE. 

APÜNYEGAD , DA. p. p. de apí/nyegar. 

Aíniheleado , apuneado. 
APUNYEGAR. v. a. Douar 6 pegar pu- APU 
nyailas, ú cops lU; puny. .'hnifitirar, 
tipuh/'iir. Crehris pui^tioruin ictibiis 
jicrcuton!. JJaniicr des t oí(/',s de j'olnj^. 
Dar dclle pugna. 

Ai'L'wEGARSE. V. Y. Doiiaiso puiíyadas. 
Cuand sòu dòs (|uc se las pegaii un ú al- 
tre SC diu t;nnl)(' fer pu.ny vius. Daiòe de 
l'iintiilii•;. Put^uis SL'so coiituiidcrc; pu<^- 
nis ceitare, conteiidcií!. Sp baltre à 
lOuj's dl- poing. Fart; allu pui^UM. 

Al'UllAJ), DA. p. p. de Ai'uiuit y xvv- 
HAiïsE. Àpurado. 

VÉUREUSE .U'L'RAi). IV. Tiübarso cu apuros 
y sons recurs. Ilallarse opurado. ]Ncs- 
cire ad quid conlugere. Etre aux ahois. 
Ésser liilotto aqli cstremi. 

APÜRADAMÈNT. adv. mod. íam. Preci- 
sament , cahahnèiit. ^■Ijiuradtimcnlc. 
Pra'L'iw. Potitluclle/ii/•iil. EsatUuu.•nte , 
puntualiiitínte. 

APURADÒR, llA. s. ni. y f. ant. Lo qui 
apura. y/purador. Pcrscrutator. Ccliii 
qui r.rnminc , qui apitrc. Colui clie afli- 
na , ripurga, o esaurisce. 

APURAMÈNT. s. m. L'acció y efecte de 
apurar. yípuramicnto. Perscrutatio. 
Examen, oliscn•alion, reclierche. Osser- 
vazione, esanie, perquisizioue, ricorcn. 

APURAR. V. a. Puriíicar y netejar algu- 
na matèria de las parts impuras ó es- 
tranyas. Apurar. Expurgare, ad pu- 
rum decoquere. Purifier , e'purer. Ri- 
purgare, purificaré. 
* APURAR. Averiguar y arribar d saber radi- 
calment nua cosa. Apurar. Perscrutari, 
inquircrc. Eclaircir, ve'rijicr , exami- 
ner àjond. Alïïnare. 

APURAR. Acabar ó consumir alguna cosa 
fins à la última part. .-ípurar. Consunie- 
re, exbaurirc. Epuisir. Esaurire. 

APURAR. Molestar ó incomodar à algú fins 
que arribe d perdrer la paciència. Se 
diu lanil)é apurar la paciència, y equi- 
val a fèrla pi^rdrer. Jpiirar. Irritaré, 
exacerbaré. Onlrer. Stizzire. 

APURAESE. V. r. Enfadarse al cap de mòlt 
sufrir al) paciència la molèstia ó inco- 
moditat. Jpiirarse. Iri'itari, exacerbari. 
Etre poussc à botit. Annojarsi. 

apurarse. Acòngoxarse , aíligirse. Apurar- 
se. ftloerore af&ci ; tristari , inoerere. 
S'affliger. Affliggersi. 

APÜRO. .=. m. Conflicte, aprèto, escas- 
sesa grau , falta de recursos. Apuro. 
Augustií, inopia. De'tresse , extreinite'. 
Trambasciamento. APÜ AO. 1 59 AQUEFERAT, DA. ;,dj. ant. Estar mòlt 
dedicat à niòUas cosas ú ocupaciòn.s. 
Atareado. Pluribus intentus, addictus. 
AQuire', ctnbcsoi^ne. Aífaccendato. 

AQLELL, LLA. pron. demostratiu de 
alguna persona ó cosa, y s' entén de la 
que està mès lluny respecte de altra. 
Afjiiel , aquella, llle, illa. L( , cet , celui, 
celui-là: ccttc , eellc , celle-là. Quel, 
quello. 

AQUEST, TA. pron. demostratiu de lo 
que estd ó se tè present , ó se signa , ó 
toca. Este , aqucsle , eata , acpu sia. Is- 
te, isla. Ce, cet , cclui-ci, celle , celle- 
ci , ce, ceci. Qucsto, cost ui. 

AOUEX, XA. pron. demostratiu <le al- 
guna cosa present, però mès lluny que 
altra. Tamb<! se usa on lloc de aquest. 
Ese , aquese ; esa aquesa. Is, ca. Ce, 
Lctie , cela. Codesto. 

AQUÍ. adv. II. En aquest lloc, ú d aquest 
lloc. Aquí. Hic, buc. Ci , ici. Qni. 

A0U1. Anteposada la partícula de significa 
dcsde aquest lloc , ó dcsde aquest temps. 
Algunas vpgadas se relerex a lo succcid 
ó dit, y val lo matèx (pie de axó. Aquí. 
Hinc, indè, ex hoc. J)e là , de cria, 
de ceci. Da qui. 

Aou/. En OSSÓ , com aquí esta la dificultat. 
Allí. \hl. Là , en ceci, en cela. Qui. 

aquí. A poca distancia , com aquí à dòs 
portas. Ahi. Hic. Là. Qui , qua. 

AQUÍ. Lo lloc abònt se troba la persona 
que parla. Acd. lluc. Jci , rà. Qui, 
qua. 

AQUÍ , AQUÍ. Veu repetida que se usa pera 
animar en batalla ó baralla. A ellos. 
Invade. Sus , or sus. Su , su. 

AQUÍ Y ALLÍ. mod. adv. que denota iudc- 
terminadamèut diferents llocs, y equi- 
val .4 AQUESTA PART Y k l' ALTRA. Acd y 

alld. Huc, illuc. Çà et là. Qua e Là. 

de aquí y de allí. mod. adv. De una part 
d altra , sens permane'xer en cap. De 
aquí para allí. Hinc indc; nunc buc, 
nunc illuc. De-cà , de-là. Da qua e da 
là. 

VET AQUÍ; veus aquí.Ioc. demostrativas que 
se usan pera senyalar alguna persona ó 
cosa. He' aquí ; hete ahi ; cata ahi; ve' ó 
ves aquí; ved ahi. En; ecce; eccere; 
ecere. P'oici , voilu. Ecco. 

vtTEL AQUÍ; VÉTELA AQUÍ. loc, clemostratívas ItiO ARA 

rjdc se usau pera senyalar alguna pcrsí)- 
ii;i ó cosa. Élele ; e'tp'la. Eccum ; elluni ; 
eccam ; ellam. Le voilà; la ivici. Eccolo, 
pccola. 

AOUIETAD, DA. p. p. de aouietar y 
ADUiETAUsE. j4quielado. 

AQUIESCÈNCIA, s. f. for. aqiietamènt. 

AQUIETAMÈXÏ. s. m. íor. Assentiment, 
consentiment. Jquiesccncia. Assensus, 
eonsensus. Assentiment , acquiescement. 
Assentimnnto. 

AOUIETAR. T. a. Assossegar, apaciguar, 
nvinquilisar. Se usa també com recí- 
])roc. Ajiiieiitr , quielar. Sedare. Apai- 
ser, tram/uilliser , calnier. Rappattu- 

, inn-e, rappacificare , metter la pace, 
•Hipaciare. 

AfMIETAP.SE. V. r. CO^ÍSENTIR, COXFORMARSE. 

AQUILEOIA. s. f. Planta que crèx fins A 
T' altura de dòs peus, tè las fuilas llar- 
í;as y estretas, meuudamènt rctalladas 
en tiras; las flors li naxcn en lo cap 
dels bruts y sòn petitas, blancas ó cii- 
carnadas, y fòrman ranicts espessos y 
(enterament plans. Milenrama , aquilca. 
Achillca, millerolium. Adiille'e , millc- 
feiiitle. Acillca. 

AQUILONAR. adj. Lo que pertany ;í ccrs, 
lüirt ó tramontana. Aquilonar , aqnilo- 
Híil. A(|uili)nalis, aquilonaris, borcalis. 
Aqtdlonnaire. Boreale. 

AR. 

ARA. s. f. En sòn sentit rigorós es lo al- 
tar en lo cual se oferexen sacrificis. 
Ara. Ara. Aatel. Altarc. 

AR\. La pedra consagrada demunt de la 
eual lo sacerdot ext«:n los corporals 
pera celebrar lo sant sacrifici de la mis- 
sa. Ara. Ara sacris celebrandis conse- 
crata. Pierre sacrc'e siir laquelle on 
écnd le corporal- Ara. 

ARA. conj. dist. ab la cual se denota que 
varias co<as distinctas se conlòrman on 
alguna cosa , y en aquest sentit servcx 
pera distingir' las clàusulas, y assenya- 
lar perfectament las accions y objectes, 
y val com JA, TAST, SL, V. g.: ARA se- 
guescas las armas, ara la iglesia, sem- 
pre te seran útils los estudis. Ahora, 
ora,ya. Sive, seu. Soit que. Ora. 
arv. adv. t. que significa lo actual ó pre- 
sent en que succeex, ó se fa alguna 
cosa. Ahnra. Nunc. presenti tempore. 
Maintenant , ci pre'sent. Adesso, Jora, 
presentemente. . ARA 

ARA. Algunas vegadas denota tcinps mòlt 
prop, passad ú venidèr, com ara me 
han dit tal cosa ; ara faré tal altra. 
Ahnra. Nunc. Tont à l'heure. Poco fa, 
adesso. 

ara abams ara. loc. ab que se significa la 
percmptorietat ab que va à succeir al- 
£);una cosa. De un tnoniento d otro. Pro 
nunc. A l'instant, siir-le-chamj>. Ad 
or, ad ora. 

ARA ARA. loc. ab la cual se denota lo temps 
passad poc distant. Aliora ahora. íNu- 
perrimò. Tmtt à l'heure. Poc'anzi. 

ARA BÈ. mod. adv. Val lo matèx que su- 
posAD Axó. Ahora hien. Agc dum , age 
verò. He'hien. Dato cho. 

ARA MATÈx. mod. adv. Significa lo temps 
passad ó venidèr mòlt poc distant. Aho- 
ra mismo. IVunc, jam jam, roox. Tout 
à l'heure. Or ora. 

ARA poc iiA. Ara matèx, cu lo sentit de 
tèmj)S passad. Ahora jnismo , ahora po- 
co. Dud\im , modò , nuper. Tout à 
l'heure. Poco fa , testè. 

ARV TÒT JUST. ARA POC HA. 

AR\ V Aofes. loc. p. US. ab la cual se ex- 
pressa l'altei'ació de cosas contrarias 
ab inconstancia del qui las fa. Ahora. 
Nunc. Maintenanl. Adesso, ora. 

PER ARA. mod. adv. Per lo temps present. 
Por ahora. Ut nunc est; iutereà. Pour 
le present. Per ora. 

ÀRABE. adj. ARÍBIG. 
ÀRABE. S. m. ARÀEIG. 

ARvBEsc. s. m. Pint. Adorno de fuilas po- 
sadas en forma de fostii , que se usa cu 
los llisos V taulells de pintura. Comu- 
nament se usa en plural. Arabesco. In 
pictiira, fcllaruni ornatus. Arabesques. 
Arabesco. 

Al\.\15IG. GA. a;lj. Lo natural de r.\ra- 
bia. Arahe. Àrabs. Arabe. Arabo. 

ARÍBIG. Lo que pertany d l' Aràbia. Ard- 
bis^o , arabesco, drabe. Arabicus, ara- 
bius , arabus. Arahe. Arabigo. 

ARÀBIG. s. m. Lo idioma anibic. Arahe., 
arríbi^o. Lingiia arabica. Arabe. Arabi. 

ARADA. s. f. instrument de agricultura 
ab lo cual se llaura la terra formand 
solcs. Arado. Aratrum. C/iarrue. Ara- 
tro. 

ARADRA, ARADRE. s. f. ant. arada. 

ARAGONÈS, A. adj. Lo uatural de Ara- 
gfS , ó lo pertanyènd .i aquell regne. 
Aragonès. Aragonius. Aragonais. Ara- 
gonese, figlio d'Aragona. ARA 

ARAM. s. m. E-ipccin il(í còurfi ol^cnr 
qiKí sol servir pcMa pcss.is clc |)liii)\a 
prima. Antip[iiaiiu";iit aqnost nom com- 
prenia lo brònsc, lo llautó y lo coure. 
^ilanibrc. Saí. Cah'rc. Rame. 

.\BAM. Es veu col-lectiva que compreu las 
eiiias (5 lo paranièut ile euiíia fòt de 
aquell nu^tall. Batcruí íla rocina ; cobrc. 
Culiíia! vasa vel instrumenta acrea. Bat- 
terif de cuisinc rn ruix're. Stovlf;lie. 

ARANCEL. s. 111. Keylamènt íèt al) auto- 
ritat púhlioa, en lo cual se assenyalan 
los drets que se han de cobrar , ó los 
preus a que se liaa de vdndrer las co- 
sas. Avanccl. Edictuiii de vcnaiiuin prc- 
tio. Tarif. TarilFa. 

ARAMY. s. m. aut. Filat mòit prim pora 
cassar aucèlls. Arahurlo. Rcticulum 
pertenue ad passcres imjilicaydos. Àrai- 
gnr. llcte finissiïna per cacciare gll uc- 
celli. 

ARAJVYA. s. f. Espècie de insecte xic, 
que tè vuit camas y vuit ulls posads en 
la part anterior del cap, y dòs brassèts 
ò tenalletas pera agafar. Fa nu texid 
de fils sumaniènt priïns, de una subs- 
tància par'ticular ([uo li ix. de la ])òca. 
Arana. Aranea. Araigne'e. Ragno. 

ARVNYA. E•ipecic de pèx que sol tenir un 
xic Illes de un pam , la esquena de uu 
i;rog í'òsc , los costats y ventre plate- 
jads, y està tacad de pardo a rallas 
transversals: tè lo quèx de bax mòlt 
mès llarg que lo de dalt , y puja eu for- 
ma de arc. Las aletas del llom y de la 
panxa sòn casi tan llargas com "lo cos, 
}• damunt de la arrel del cap ue tè al- 
tra en l'òrnia de vano. Pejp araha, 
arana. Trachlmis draco. Araigne'c-de- 
mcr, Rngno di marc. 

ARANYA. Espècie de candèlei-o sens peu y 
ab mòlts brocs pera posarbi llums. Ser- 
vex pènjad en las salas que se volen II- 
luminar, y ordinàriament es compost 
de pètitas pèssas de cristall, juntadas 
unas ab altras per medi de lill'en•o , ó 
bè enfiladas. yíraiui. Candela bru m mul- 
tifidum peusile ex crystallo. Lustre. Lu- 
miera, lustro. 

ARANYA. Naut. Tros de fusta llargarud, ple 
de forads per bònt passan las cordas 
primas. Servex pera que uo s' enrede 
la vela ab los caps que guarncxeu lo 
arbre de la nau. Arafia. Lignum mul- 
tiforum, multisque funiculis in arauex 
spcclem iastructum. Araigne'e. Pezzo 

TOM. I, ■ • - ARB IGI 

d! Icgno per Icgare Ic corJe sottili delia 
navc. 

A i'ar\xva. mod. adv. fam. que se aplica 
i. l'acció de ser mòlts en tropèll per 
arreplegar alguna cosa prenèndsbo <Ie 
las raans. A la rrhalihn. Raptiin. À L•i 
gribouillctlc. Rapacemcnte. 

À l'aranya estira CABEiis. niod. adv. fam. 
À l'aka.vya. 

rí;R i'aiunva. fr. met. y fam. fÈr córrep,. 

ARAiNYAD, DA. p. pi de aranvau. 

ARANYADA. s. f. L'acció y efecte de 
aranyar. Araho. Unguibus facta sau- 
ciatio. L'acdon d'cgraligiier. Graílla- 
mento. 

AP.ANYAnA. Ferida lleugera. Arahn. Per- 
cussió levis. Égralignure. Grafliatura. 

ARAÏNTAR. v. a. esgarrapar. 

ARAiNYASSA. s. f. aum. de aranya. Ara- 
na grandc. Aranea grandior. AiigmcíU. 
d 'arnigne'c Ragnone. 

ARANYETA. s. f^ dim. de aranya. Ara- 
ftiiela. Araneola , araneolus. Dirninutif 
d'araigne'e. Raguet to. 

ARANYÓ. s. m. Lo fruit del aranyonèr, 
que es petit y mòlt aspre. Endrina, 
amargaleja. Prunum silvestre. Prunel- 
Ic ; prunr de Damas. Susina silvestre. 

ARANYONÈR. s. m. Arbre que tè las 
ramas plenas de punxas v las fullas en 
figura de llansa y llisas. Èndrino. Pru- 
mis spinosa. Prunelier de Damas. Pru- 
gnolo , susino salvatico. 

ARAR. V. a. ant. llaurap.. 

ARAU. s. m. aut. hèy be armas. 

ARAUT. s. m. ant. nuxci y enviad. 

ARBERGAR. v. a. ant. albergar. 

ARRITRACIÓ. s. f. ant. arbitrajiínt. 

ARCITIIARLE. adj. Lo que dependex del 
arbitri. Arhkrahlc. Arbitralis. Arln- 
traire. Arbitrario. 

ARBITRAD, DA. p. p. de arbitpvr. Ar- 
hitrado. 

ARRITRADÒR. s. m. .íreitre. 

ARBITRAL, adj. arbitrari, en la segona 
accepció. 

ARBITRAMÈNT. s. m. for. La facultat y 
acció de arbitrar. Arbkrainenlo , arhi- 
tranu'entú, arbitrajc. Arbitriura. Arbi- 
Irage. Arbitramento. 

arbitramènt. for. Lo judici ó sentencia 
del jutge àrbitre. Arbitramento j, arhi- 
traniiento, arburio. Arbitratus. Arbi- 
tra"e. Arbitragüio. 

ARBITRAR, v. a. for. Judicar , determi- 
nar com à àrbitre. Arbitrar. Arbitrari. 162 ARB • 

Ji-hitrer. Arbitraré , giudicar come ar- 
bitro. 

ARBITRAR, ailt. CONSIDERAR. 

ARBITRARI, RIA. adj. Lo que depeiules 
del arbitri. Arhitrario , arbilralU'o. Ar- 
bitrarlus. Arbilraire. Arbltrario. 

ARBITRARI. Lo que pertany ais juti^es arbi- 
tres, ó als seus judicis v seutencias. Ar- 
hitrario , arbitruli\•o. Àrbitrarius. Ar- 
bitral. Arbltrato. 

ARBITRÀRIAMENT, adv. mod. Al arbi- 
tri. Arbitràriament)'. Pro arbitrio , pro 
voluutatc. Arbitrairemeiit. Arbitraria- 
mnnte , a prnprio scnno. 

ARniTRARIEIAT. s. f. Proocimòut ó 
dictamen segons lo propi capritxo y 
contra las rè^^las de la ralió. Arbitra- 
riedad. Actlo ex llbldine orta et ratio- 
ni repugnaus. ProceUe' arbitraire. Ar- 
bitrarletà. 

Àrbitre, s. m. La persona en mans de 
la cual dèxan de comú acord las parts 
la dei^isió de sas rcspcctivas pretensions. 
Jrbilro, arbitrador. Arbiter. Àrbitre. 
Arbitri). 

ÀRBITRE. Lo qui no dep'Midex de altre pe- 
ra l'èr alfjuna cosa. Arbitro. Qal sui ju- 
ris est. Àrbitre Arbitro. 

ÀRBITRE ARBITRADOR, Y AMIG VBLE COMPONE- 

DÒR. for. Àrbitre. Arbitro arbitrador , 
Y amigable compoiifdor. Arbiter. Àr- 
bitre. Arbitro, arbitratore. 

ARBITRI, s. m. Facultat de detormlnarse 
■d alguna cosa ab prefi-rencia :l altra. 
Arbitrio. Arbltrlum, arbitratus. Àrbi- 
tre. Arbitrio. 

jiRBiTRi. Lo medi extraordinari que se 
proposa pera lograr algun fi. Arbitrio. 
Consilium, via, ratlo ad alupiid asse- 
quenduiB. E.Kpc'dicnt , mnycn. Mezzo, 

4 verso, inndo. 

ARBITRIS, pi. Los drets que mòlts pobles 
liiiposau ó tenen Imposals al) compe- 
tent l'aeultr.t sobre ceris g(Mieros ó rams 
pera satisfer las scvas c:lrreg\s ó cubrir 
los seus gastos. Arbitrios. Vectigal ex 
rebus venallbus populls regia l'acultate 
coneessum. Voics et moyens. Gabelle. 

ARIilTRIST\. s. m. I," q«' proposa al- 
gun arbitri, pretenènd que es en beiie- 
fiei del estad. Arhitrista. Q,ii cousulere 
rei itublica! aliqno consilio seu latione 
exlstimatur. Crlui qui fait dfs projcts 
en fa^'eur de l'dut. Colui cbe propo- 
ne gabclle. 
ARl$OL\D , DA. p. p. d« ARBOLAR. ARB 

ARB0L\DURA. s. f. Ndut. Lo conjunt 
de arbres de un Ijarco. Arboladuru. 
IMall, arbores uavls. Mdture. Albera- 
tura. 

ARB0L\!M. s. m. ant. hortalissa. 

ARUOLAR. v. a. ABRASAR, cu la primera 
accppci('). 

ARBOLEDA, s. f. Lo siti poblad de ar- 
bres. Arboleda. Arbustivus locus. Fu- 
taie , bois. Arboreto. 

ARBORAR. V. a. ant. e.varbolar. 

ARBOREDA. s. f. ant. arboleda. 

ARBOS. s. m. Arbre que tè la escorxa 
aspi'a y cllvlUada, y las ramas de la 
part superior un xic bermellas; las fu- 
llas sòu semblants à las del llorer; las 
flors de figura de globo y unidas en 
forma de rablm; y lo iVult, que tè lo 
nom de cirera de arbòs, es esfèric, al 
principi verd, desprès grog, y última- 
ment de un bermòs encarnad y do gust 
dols ab una punta de agre. Madroiio. 
Arbutum, arbutus. Arbousier. Corbez- 
zolo. 

ARBOSSÈR. s. m. ant. arbòs. 

AR1!R\1>, nV. alj. que sí aplica al ter- 
reao poblad de arbres. Arbolado. Ar- 
ijustivus, arboribus coiisitus. Peiiple' 
il'arbres. Pieno d' alberl. 

ARBRAS. s. m. aum. 'de arbre. Arbol•i- 
zo. Arbor procera. Aug. d'arbre. Al- 
lieronacclo. 

ARBRE. s. m. Planta que se diferencia de 
las demòs per sa corpulència, que tè 
per lo comú un sol tronc , y èx llenyòs, 
axí com tambií las ramas, y que viu 
mòlts aiivs. Arbol. Arbor. Arbre. Al- 
bero. 

arbre. Cualsevol dels que se col-locan en 
una nau perpendicularment à la quilla, 
los cuals junt ab los màstils servexen 
pera sostcMilr las vergas y las vclas. Co- 
niauamèut se anomena Arbue de barco. 
Jrbol, palo. Jlalus. Mdt. Albero dl na- 

ARBRE. E'.i la camisa lo cos sol de ella sen- 
se l.as màiilgas. Arbol. Subucnla cui 
iiondum maiiicx sunt assuta-. Corps de 
cbrmisc sans manrlies. Corpo di cami- 
seia. 

arbre de adzabara. Lo tiòne que trau èxa 
planta. Pitaco , piton, pitreo, lisera. 
Agave americanse truncus. Tigr de 
l'aloé's-pite. Tronco d' aloc. 

arbre del amor. Arbre de uns deu peus de. 
alsada, que al principi de la primave- ARn 

ra "sr- vcstox ilc mòltiis flors bonicas de 
color cai•iiii;sí , las cuals pro.lut'xeii iiiia'ï 
llcguui•; (Idl matc'•'c color, (Micara((ini iiii 
poi; iiiòs l)ax , en ocasió (juo lo arhre sn 
cubrcx. de fullas de figura de cor. Ci- 
clamor. Cereis silicpiastruin. Gainifr. 
Alhero dl S. Giuseppe. 

ARBRE DE COSSANGUINIÏAT. ARBRE GEVCAH't- 
CIC. 

ARBRE DE Dl IN V. Quini. Ainalgaiua de pla- 
ta y arí-èiilviíi , i(ue pr(M! la figura do 
un arbret inetíii-lio, posandse dins <li! 
Ulla disolució de mercuri Icta eii ;Scido 
nítric y \iii poc di'xatad en aigua un 
tròssot de plata. Arhol dr Diana. Ar- 
bor Dlanx. Arhre de Diane. Alljero d i 
Diana, albero filosollco. 
ARBRE DE For.. Mac['ilna de fusta culK'rta 
de vai'ios logs artificials, tjue en la fi- 
gura se sendila un poe à uu arbre. Àr- 
hol ile fw^o. INIacliina llguea", arbori 
slmiiis, pvropolis sive Ignibus missllibus 
circuinJ.ita. Arhre de Jeu. Pianta di 
fnochi d' artificio. 

ARBRE DE MITJANA. Ntiiit. Lo avlirc de la 
nau immediat A la popa. Mesana. Epi- 
di'omon. Misaine. Albero dl trlnclietto. 

ARBRE DEi PARADÍS. Arbi'c de dòtse &. quln- 
se peus de alsadi , rjue tè lo tronc Jilaii- 
quinòs V las íultas de una pulgada de 
llarg, Uustròsas y estretas de un y altre 
cap, y í'a un fruit sein])lant à la oliva. 
Florex per lo matj y juny ; y tant las 
flors, (p>e sòn pètitas, blanquinòsas j 
£;rognencas per dins, com las fullas, 
clespedesen un olor aromàtic m(Mt fort. 
jírhol del paraiso. ELicagnus angustifo- 
lia. fJe'agnu.'! , olh'ier de Bohcme. Ele- 
gano. 

ARBRE DE TRiouET. Ndiit. Lo tcrcèr arbre 
cap à la part de proa en las naus ma- 
jors , y lo segòa en las menors. Triíi- 
quete. Malus In navis prorà ercctus. 
%Idt de misaine dcins les gros i•aisseaitx: 
trinquct dcins les galeres. Trincbetto. 

ARBRE DE VAxkii. ARBRE , 611 la scgona ac- 
cepció. 

ARERE FRUITER. Lo t(Ul fa tVuita. Fritlal , 
nrhol fritlal. Arbos. Fruitier. Albero 
fruttifico. 

ARBRE GENEALÒGIC. Ls dcscripció figurada 
en forma de arbre , en que se demos- 
tra la ascendència ó descendència de al- 
guna família. Arb oi genealògica , drhol 
de costados. Progenitorum series in ar- 
boris imagiue descripta. Arbre gehealo- Alin 165 

giqw:. Albero genealogico, 
ARBRE MESTRE. Niliit. Lo arbre inajòr co!- 
locad al milj de la nau. Palo inayor , 
liríinl niayo'-. Altior malus in mcdio 
navis ercctus. Grand indi. .Vlbero inaci- 
tro. 

ARBRE POMIFBR. aut. ARBRE FRUITER. 

ARBRE SOVIMT TRASPLANTAD NO POSA AP.BElí. 

rcf. ab que se reprèn la inconstancia de 
alguns, (jue en cap estad estan contents, 
y mudan 1 sempre, no mèdran mav. 
Planla muchas i'rces traspuesta, ni 
crece ni incdra. Ccelum non animuin 
niutanLqui traus mare currunt. Arbre 
soiwent transplante', jamais enracine'. 
Albero cbe sovcnte traspiantasi non ali- 
gna. 

.\ ARBRE SEC. mod. adv. Kdnt. Se diu de 
una nau cuand camina portand las velas 
plegadas. A palu seca. Velis plicatis. A 
sec. Correré ad alberi e cordi\ 

CÓRRER À ARERE SEC. ÍV. Ndiil. Navpgar en 
temps de borrasoa portand las velas 
])!egadas. Carrer d nrbol seco , ó d pa- 
la seco. Contractis in procella velis, na- 
vim fiuctibus et ventis committere. Ka- 
i.'igaer à mal et à cardes. Correré ad 
alberi e corde. 

DE DOlÈXT ARBRE JíÒ-V ESPERES BON FRUIT. 

rcf. que ensenya que de bomes de baxa 
ma no podeu esperarse obras ni accions 
nobles. De rabo de puerco niinca bueii 
i'irate. Mali corvi inalum ovnm. Mau- 
vais arbre, maiu•ais frnil. Da albero 
cattivo non n' aspettar buon frutto. 

EN ARBRE CAIGUD TOTHOM HI FA LLENYA. Tcf. 

que dona à entéudrer lo desprcci que se 
fa comunament de aquell à qui lia es- 
tad contraria la sort, y la utilitat que 
alguns ne trauen de la seva desgracia. 
Del drbol caido lodos hacen Icíia. Ul- 
trò secant omnes excisà ex arbore ra- 
mos. Qiiand le lion est malade l'dne 
vient lui doiiner son coup de pied. Cane 
cb' invecchia la volpe gli piscia addosso. 

SI LO ARBRE GRAN VINCIAR VOLDRÀS , AB »NS 
QUE LO VINCLES LO TRENCARÀS, rcf que 

ensenya que se deuen corretgir v casti- , 
gar las inalas inclinacions que solen 
mostrar los noys, perquè ab la edat se 
fan incorretgibles. Los nir'ios , de pe- 
quehas , que no hay casligo despucs 
para ellas. 
Corripias pueros, nam plectes posteà 

nullum: 
Ciim mala per loiigas invaluere moras. 164 ARC 

Le chdiinient clans l'enfance , dans 
l'nge màr la \mmtion. Cíii d' aramoiilr 
liï tempo, nou aspetti tempo. 

ARBRET. s. ra. dlm. de arbre. Arholico, 
arbolillo , arholito , arholecico , aiiiole- 
cillo , avbolejo, arholcillo. Arbor par- 
va. Dim. d'arbre. Arboscello. 

ARÜÜSTO. s. m. Planta llenyosa ;, que 
2)er lo dèbil 6 bax de sòn tronc y la- 
inas no arriba ;i tenir lo nom de arbre. 
Àrbusto. Arbuscula, frutex. Arbusíc. 
Arbiisto. 

ARC. s. m. Uua porció de curva, com 
per exemple de una elipse, de un cír- 
cul, etc. Arco. Arcus. Arc- Arco. 

ARC. Arma fòta de ferro , fusta ó altra ma- 
tèria elàstica , la cual oprimida per los 
extrems ab una corda, forma una part 
de círcul , y servex pera tirar ílètxas. 
j-irco. Arcus. Arc. Arco , saeppolo. 

ARC. Arq. Obra en forma de arc. Arco. 
Arcus, fornix. Arc, arcadc , arche , 
cintre. Arco volto , centína. 

ARC A NIVELL. Arq. Lo qui vè a deççenc- 
rar en. línea l'ecta. Arco adintelado , 
degeiieranle , ó d nwel. Fornix parum 
arciiatus , ferc planiis. Arc r/ui degehc- 
re en lij^ae droile. Arco a livello. 

ARC APUNTAD. Lo qui coüsta de dòs por- 
cions de ci'reul que fòrman àngul en la 
clau. Jrco npiintado. Acuminatus ar- 
cus. Arc forine' ]>ar deux partions de 
cercle qui font angle ensentble à la clef 
de la voiíte. Arco di ponte. 

ARC DE CÍRCUL. Geont. Una part de la cir- 
cumferència del círcul. Arco de circu- 
lo. Arcus, circuli pars. Arc. Arco. 

ARC DE SANT MVRTi. Arc ccleste de varios 
colors que se veu en los niívols. Iris, 
arco iris, arco del cicló. Iris, arcus. 
Arc-cn-ciel. Arcolialeno, iride, arco 
celeste. - ■ i 

ARC ÍRIS. ARC DE SANT MARTÍ. 

ARC TRiuMFAL. Obra inaí^nífica en forma 
de arc , adornada de estaluas y baxos 
vellòns , construïda à la entrada de las 
ciutads ó en algun altre paratge públic 
en lionòr del vencedor A qui se liabia 
concedil lo triumfo per' alguna con- 
quista ó victorià senyalada. Ara se dó- 
na taiiibi' èx nom als que s' erigexen en 
las entradas públicas dels prínceps, ó 
en celebració de algun succés notable. 
Arco tn'unfal. Arcus triumpbalis , for- 
nix. Arc de tnomphe. Arco trionfale. 
ARCA., s. f. aut. c.wa. ARC 
ARCA DEL TESTAMENT. L' arca en que se 
guardaban las taulas de la llèy, lo man- 
nà y la vara de Aaron. Arca del test a- 
mento. Arca testamenti. Arche d'al- 
liawe. Arca del testamento, delí' al- 
leanza. 
ARCA DE NOÉ. Espècie de embarcació, en 
que fou preservad del diluvi lo gdnero 
humà en las persònas de JNo(', la seva 
dona, y los seus tres fills ab las sèvas 
mullers, com tambc' los animals v au- 
cèlls que se tancaren en ella. Arca de 
Noe', ó del dibh•io. Arca diluvii. Arclic 
de Noe. Arca di Noc. 
ARCABOT, TA. s. m. y f. La persona 
que solicita ó sostrau à alguna dona pe- 
ra usos lascius al) algun home, ó tapa, 
concerta o permet en sa casa èxa il- 
lícita comunicació. Alcahuete , ccha- 
cuer\'Os , zurcidor , corredor de oreja : 
alcahueta , írolaconventos. Leno ; lena. 
Mat/uignon , inaquereau , mercure , cn- 
treuielteur. Rnffiano. 
ARCABOT. raet. y fam. Li pors()na que ser- 
vex pera cncubrir lo (juc se vol ocul- 
tar. Alcahuete : alcahueta. Occultator, 
celator. Rsccleur. Ruffiano , mezzano. 
ARCABOTAS , SA. s. in. y f. aum. de 
ARCABOT y ARCABOTA. Atcahueton , al- 
cahuelazo: alcahuetona , alcahneíaza. 
Insignis leno vel XeüA. Augm. de maqui- 
gnon. Riifli.inaccio. 
ARCABÒi'EJAll. V. n. Servir de arcaliot 
ó lèr actes do tal. Atrahurlear , rufla- 
nrar. Lcnocinari. Faire le inaquereau. 
ArruflTianare , ruffianare. 
ARCABÒrEllÍA. s. f. Lo acte de arcabò- 
tejar. Alcahueteria , rufiancria. Leno- 
clnium. M-.iquercllage ^ maquignonnu- 
ge. [luíïïaueria , ruflianesimo, ruffiania. 
ar(;abòterí\. met. y fam. Lo acte de ocul- 
tar ó eucubrir à alguna persc^na pera 
que ctecute lo que no vol 6 no li con- 
vé que se sapia. Alcahueteria. OccuUa- 
tio. liecclenirnt , caclictterie. Ruíliaue- 
simo , artifizio. 
ARCABOTET, TA. s. m. y f. dim. de 
ARCABOT y ARCABOTA. AlcahuetUlo , aíca- 
huetilla.' i\\sc\\\s leno. Dim. de maqui- 
çiUíin. RulTianetto. 
AlU; \DUS. s. m. Arma de fog que se por- 
laba al coll com ara lo fu.^èll , y de que 
ne lli babia varias es])ecies. Arcahuz. 
Tormentum bellicum minus , ignea fis- 
tula, scloppetum. Arquebuse. Archibu- 
so , arcobugio. ARC 
ARC.\15USSADA. s. I'. Lo tiro disparad ab 
arcaljus. Àrcalntzazo. Scloppcti explo- 
sió, jín/urlnisíide. Arcliibiisata. 
'ARCAUUSSEJAD, DA. p. p. do ahua- 
BussEjAH. Àrcdhiicemlo. 
ARC\15USSEJ.\R. v. a. Passar per las 
arinas. Arcalniccar. Dispiosis scloppctls 
capità darniiatiim iiilorlicerc. .írqiifbit- 
ser. ArcliiUusaro. 
ARCA13USSÈR. s. m. aiit. Lo soldad qm- 
portaba arcabus. Arcahucero. Catapiil- 
íarius mill'S, .-/ir/nebiisitr. Arcbüiusií-n'. 
ARCAÜUS.SKT. s. in. dini. de arcabis. 
.'Ircabuccw. (/ilapulla [larva. Dim. (Car- 
(jücbuse. Arciíibusetto. 
ARCADA, s. f. Lo tonjinit ó sèrie dcarcs 
eii las obras, especialment en los ponts. 
Coinuninòiit se usa en plural. Arcada. 
Areuni series , arouatio. Arches , arca- 
des. ^'()lta. 
ARCADE. adj. Lo natural de 1' Aicadia , 
y lo pertanyent à aquella provincià. Ar- 
cade. Arcadius. Arcadien. Arcadio. 
ÀRCAnE. Lo iiidlviduo de 1' acadèmia de 
poesia y dü bonàs Uetras anomenada 
dels ARCADES, establerta en Homa. ./■■- 
cailr. Arcas. Arcaditjue. Arcadio. 
ARCALS.ME. s. m. Us de veus ó frases 
anticuadas. Arcaisino. Arcbaismus. Ar- 
cliaïsiw. Arcai.snio. 
ARCÀNGEL, s. m. Esperit celestial que 
està entre los àngels v los principats. 
Arcàngel. Arcbangelus. Arcluins;c. Ar- 
canp;elo. 
ARCANü. s. ni. Secret mòlt reservad y 
de importància. Arcano. Arcanuui : ab- 
dita et omnibus incògnita res. Mystcre 
profond : secrcl important. Arcano. 
ARCROTANT. s. m. Arq. Arc de pedra 
ó de mabó arrimad ;i alguna pared, la 
cual sostd la empenta de alguna ])óveda 
ó arc. Arbolante. Anterides, crisma. 
Arc-bnniant. Pilastro. 
ARCELL\]\T. s. m. ant. Instrument mú- 
sic , espècie de Uaut y major que èll. 
Tè , d mès de la casa regular, un nii- 
neg ample, lo cual se dividex cu certa 
proporció, quedand la part inferior 
pera lligar las cordas primas que sòn 
los tiples; y per la part superior se ex- 
tèn y dilata altre tant mès, en cual re- 
mato se Uigan los bordons que sòn los 
baxos. Archi'laud. Cithara magua. Ar- 
chiluth. Arciliuto. 
ARCHER, s. m. ant. Soldad de la guar- 
dià principal pròpia de la casa de Bor- ARD 1G3 

gònya que portà d Castella lo empera- 
dor Càrlos V. Era guardià noble, v se 
reformà à la entrada de Felip V eii'Es- 
panya. Arclicro. Regius slipator sicà 
instructus. Archer. Arciere, arciero, 
saf;ittariü. 
AllCTIC, CA. adj. A.strnn. àrtic. 
.\RDEI\T. adj. Lo que tè ardor. Ardicn- 
te. Ardens. Üiúlant, ardent. Ardcnte, 
abbruciante. 
ARDÈxT. mel. Fervorós, actiu , eílcas. Ar- 
diente. Ardens. Ardent. Ardcnte , ener- 
gico. 
ARpE.\rÍ.SSlM, MA. adj. suj). de ar- 
uicN'T. Ardenlisimo. Ardeulissimus. Siip. 
d'ardent. Ardentissimo. 
ARDER. v. n. ant. Gosar, atrcvirse. Ow/-. 

Auderc. Oser. Osarc. 
ARDLVC.^. s. m. Lo primer ikls diacas. 
Ara es dignitat cu las Iglesias catedrals. 
Arcedianó. Arcbidiacouus. Archidia- 
cre. Areidiacono. 
ARl>L'\COxNAT. s. m. La dignitat de ar- 
diaca , ó lo territori de la seva jurisdic- 
ció. Arcedianalü. Arcbidiaconatus. Ar- 
chidiaconat. Arcidiaconato. 
.UIDIDAMEJNT. adv. mód. ant. Animosa- 
ment , intre'pidamènt , atrevidamènt. 
Denodadainente , osadamenle. Intrepi- 
dè , animosè, strouuè , audactèr./C('íí- 
/Y/í■l'■^'^r/;íe;!^ Coraggiosamente. 
ARü'lDESA ó ARDÍESA. s. f. ant. Va- 
lor, iutrepiditat , atrevimèut, esperit. 
Ardirniento , demiedo , osadia , dnínio. 
Strenuitas, audeutia , audàcia , animus. 
Brai•ourc , courage. Ardimeuto , ardire. 
ARDILLON. s. m. ant. l■u^•GA^T. 
ARDLMENT. s. m. ant. ardidesa. 
ARDIPi. s. m. ant. ardidesa. 
ARDiR. V. n. ant. Gosar, atrevirse. Osar. 

Audere. Oser. Ardire, osare. 
ARDIT, DA. adj. ant. AtrcvÍT.l, auimòs, 
intrèpid. Denodado , osado , animoso. 
Audax , animosus , strenuus. Coura- 
geu.TC , hardi, íntre'pide. Ardito, ani- 
moso , coraggioso. 
ardit. aut. Axèrid. P^ivo. Alacer. r'if. Svel- 

to. 
ARDIT. s. in. Certa moneda de poc valor 
que corregut' autiguainèut en Castella. 
En Catalunya encara ne hi ha y val un 
diaèr. Ardile. Minimuiu numisma obo- 
lo persimile. Patard , madle , obole. 
Patacca. 
ARDIT. Estratagema , astúcia ó art ab que 
se pretèu lograr algun fi. Ardid. Astus. n66 . ^^^\ . 

' Jsiuce, rusf. Astuzia, ingamio , ac- 
coitezza, frodo , artificio , scaltn- 
meato. , , 

NO vu UN ARDIT. fr. al) cjue se expressa lo 
poc valor do alguna cosa, ó lo poc 
aprecl que se fa de ella. No vnle un ar- 
dite , ò no sft estima en un ardile o dos 
ardiïes. NuUius est pretil , teruncu non 
facio. // ne vaut pas unc obole , une 
maille. Nou val un obolo. 
ARÜIU. adj. ant. Atrevid, animós, intrè- 
pid. Denodado, osado , animosa. Au- 
dax, animosus, strenuus. Courageiuc , 
hm-di, intrcpide. Ardito, corafigioso. 
ARDOR. s. m. Calor gran. Ardor. Ar- 
dor, s-stiis. Ardeur. Ardorc, arsura. 
ARDÒ:^. met. Vivesa, eficàcia. Ardor. \^^, 
efficacla. Fou^íue , feu, ardeur. Ardo- 
re, dpsiderio intenso , affetto. 
ARDRE1\. V. n. .int. Cremar. Arder. Ar- 

díM-e. Briíler. Abbrnciai-e. 
ÀRDUAMÈNT. adv. mod. Ab gran difi- 
cultat. Arduamente. DifTicilitcr, difií- 
cultèr. rcgrò. Peniblemenl. l'enosamen- 
te, l^iticosamente. 
ARDUiSSIM, M\. adj. sup. ^^^ i^."^"- 
Arduisimo. Difficillimiis. Trcs-diJJicdr. 
Arduissimo. 
ARDUO, DUA. adj. Lo que es bastant 
difícil. Arduo. Arduus, diífieilis. DiJ- 
firile. Arduo, difl'icile. 
ÀREA. s. f. Geom. Lo cspriy que compren 
una figura. À'rea. Spatium linels coii- 
clusum. Aire. Àrea, superfície. 
ÀREA. Lo espav de terra que ocupa un 

edifici. Ared. Arca. Aire. Arca. 
ARECH. s. m. ant. Cultiu di' la terra, la- 
hranza. Agricultura. Labourage. Lavo- 
reccio delia terra. 
ARENA. s. í. Lo conjunt de partículas 
despresas de las rocas y penyas, y acu- 
muladas comunament en las boras del 
mar y dels rius. Arena. Arena. Sable , 
arhí'e, graiúer. Sabbia, arena, sabbio- 
ne, rcna. ^ . 

ARENAS, pi. Pèdretas ó concrecions petitas 
que se troban en la bufa, é ixen ab la 
orina. Arenas. Calculi per urinam cjec- 
ti. GriH'elle. E.enella. 
EDIFICAR SOBRE AREVA. fr. met. al) que se 
denota la instal)ilitat y poca duració de 
al"una cosa. Edificar sobre arena. Ca- 
duci et facilè la'bentia construere. Bà- 
tir SW le sable. Edificaré sulla rena. 
E5CRÍURER EN l'.\re>a. fr. iiict. ab que se 
lUnvi i entéüdrer la poca fermesa ó du- ARE 
ració cu lo que se resol ó determina. 
Escribir en la arena. Arcnre iiiscribere. 
Écrire sur le salde, Scrlvere uella rena. 

SEMBRAR EN l' ARENA. fr. met. que se usa 
pera denotar lo traball va ó iiifructutjs. 
Sembrar en la arena. Arenae mandare 
semina. Ssmer sur le sable. Semiuare 
uella rcna. 

.\R.ENAL. s. m. Lo terreno en que bl ba 
mòlta arena. Arenal. Arenosum soluin. 
GrA'í. Spiaggia. 

AREMAR. s. m. ant. aladar. 

ARENC. s, m. Pèx de vuit i deu pulga- 
das de llarg, estret de cos, de color 
verd bluic V platejad. Se menja fresc, 
salad v dessècad al fum , y en algunas 
parts ne ían oli expriïnindlo. Arenqne. 
Halex, alec. Uareng. Aringa. 

ARENER. s. m. ant. aladar. 

AUEXETA. s. f. dim. de arena. A••enica, 
arenilla. Arenula. Dini. de sable. Sab- 
])icttn. 

ARENGA, s. f. Oració ó discurs dirigid .i 
una comunitat ó persona de respecte. 
Arenga. Concio , oratio. Harangue. 
Aringa, arlngo. 

ARnxoA. irón. Discurs ó enrabonamèiit 
afectad é impertinent pera persuadir ó 
cng.invar d algú. Arenga. Oratio sub- 
dola et argutiis plena. Harangue e'Iu- 
die'e. Filatera, filastroccola. 

ARENGADA, s. f. L' amploya salad;i. 
Sirdina salada. Muriatica alex. Sar- 
dine sale'e. Sardella. 

ARENGADER, RA. s. m. y f. La perso- 
na que veu arengadas. Sardinero. Mu- 
riatica; lialecis nogotlator. Marchand 
de sardines. Sardcilajo. 

ARENGAR, v. a. Fèr en públic- alguna 
arenga. Arengar. Concionari. Haran- 
guer. Aringare. 

ARENGAR. But. Arreglar, ordenar. Arre- 
glar, ordenar. Ordinare. Rc'gler , ajus- 
)er, ordonner. Regolare, ordinare. 

ARENILLA. s. I'. Pòlvos de escríurer. 
Arenilla. Arenula littcris reccns .scrip- 
tis exsiccandís. SMon. Sabbia, poivení 
per inetlere in suUo scritto. 

ARENÒS, A. adj. Lo que tè mòlta aroiia. 
Arenosa. Arenosus. Sahleu.r. S.ibbio- 
noso. 

ARENÒS. Lo que tè mescla de arena. Arr- 
nisco. Arenosus. Sahlonnru.r. Sabbioso. 

Ai-.ENÒs. Lo que consta de la naturalesa y 
calitats de l'arena. Arenosa , arendceo. 
Arenaceus. Sableux- Sabbioso. ARG 
AREÓMETRO. s. m. Inslruinènl que sor- 
vcx pera comísfr la relació fjiie hi ha 
(üitro las (loiisitats ú los pesos cspecífií's 
dols li(|iil(ls ((iie se i-ouiparaii. ^íreómr- 
tro. Aüroinetrutn. y/rcoimlre. Areonie- 
tro. 

AREüPAdITA. s. m. Cualscvnl dels jut- 
ges del arpopaj^o. .■/i•eoj>a{;ira. Arcopa- 
i^ita. Arifopaí^ile. Areopagita. 

AUEOPAGO. s. 111. Tribunal superior cii 
Atdiías. Arcópago. Areopagus. Jrcopa- 
pr. Areopago. 

ARESTA, s. 1. Li ))mita llarga y aspra en 
qiie'teniiiiia lo hiMl (jiio eniholiea lo gra 
del hlat y de altras plaiitas seiiihlaiits. 
Arisfa , raspa. Arista. Barbe oït poinir 
de l'epi de ble. Resta. 

.\RksTA. Li puHxa 6 estèlleta de cualsevol 
cosa que so clava en la carn. Esphw, 
rancajo. Assula teuuissima carui iuíixa. 
Échardf. Sverza. 

ARESTA. ESPINA, ppr la del pèx. 

AH(ir.\. s. f. IMàquiíia pera iiióurer cosas 
de mòlt pes, la cual coiisistcx. en un 
cilindro clavad en unas pèssas de l'usta, 
de tal niodo que eiiipen\èiid dos ó iiiès 
homes las palaiicas que per la part su- 
perior lo atravèssan, lo mouen al ro- 
dedòr , ab cual moviment se li va en- 
tortoUigand un rt^st, que per un extrem 
està afiansad en lo inatè'v riiindro, y per 
lo altre d la p(^ssa que se lia de móurer. 
Cahrcsiantc , cahestrante. iMachina trac- 
torla. Ciibrstan. Argano. 

ARGAAL\SSA. s. (. JMescla feta principal- 
ment de arena y cals, que servcx pera 
juntar las pèdras dels edificis y altras 
obras que fan los mestres de casas. y4r- 
gainasa , mezcla. Calx aquà sabuloque 
compacta. Mortier. Smalto , calcina da 
inurare. 

FER ARGAMASSA, fr. Fèr mortèr. Argama- 
sar. Calcem aquà sabuloque miscere, 
subigere. Fai'reilu mortier. Farc calci- 
na da murare. 

ARGANELL. s. m. Naut. L' anella de l'àn- 
cora. Argàneo. Circulus, auuulus aii- 
chorx. Arganeau , organeau. Occhio 
di ferro. 

arganÈll. Círcul petit de metall que entra 
en la construcció del astrolabi. Arga- 
nel. Circulus, quo astrolabium inslrui- 
tur. Petit cercle de me'tal qui fait par- 
tia de l'astrolabe. Anello di metallo. 

arganèlis. pi. territ. àrguens. 
ARGEL.\GA. s. f. Planta perpetua, que ARG 167 

lè las ramas tòtas plenas de punxas, las 
fullas mòlt pètitas y las flors de un co- 
lor grog bonic. Lo .sòu fruit es una ta- 
vèlla xic'a. Aliíiga , úrgonia. Vk-x. Jonc, 
ajonc. Robbia. 
ARc.iine.A vwiA. Mala plena dií punxr.s, que 
lè las fullas semblants d las del box ó 
iiuirtra, y se cria en paratges ombrí- 
vols y humids. Tamujo. Rbamnus his- 
paniciis bnxifolius. Arhuste c'pineux 
ilnnt les feailles ressemhlenl à celles du 
bilis. Spini. 

SER AMORÓS COM UNA ARCÈr.AO v. fr. ab quc 

se denota (ine una persona es aspra y 
desapacible en lo seu tracte y en las sè- 
vas paraulas. Ser conto uiias ortigas. 
Asperx", pungentis, urentisve naturae se 
pra;bere. Étre d'une humeur aigre , 
acaridtre , piquer par tous les bouts. Es- 
sero soave quanto una ortica. 

AR(iELÍ, i\A. adj. Lo natural de Argel, 
V lo (pic pertany à èxa cintad. Argelitio, 
jii-arino. Algeriensis. Algerien. Alge- 
rino. 

\H('>E^S. s. m. La initat de un dragma. 
.Idarme. Dimidia drachina; pars. Dcnii- 
gros. iMezza dramina. 

AIÍGÈNT. s. m. ant. plata. 

ARGENTAR. V. a. BUt. PLATEJAR. 

ARGENTER, s. m. Lo artíllce que traha- 
lla la plata fènd de è.la varias cosas. 
Platero. Argentarius artífex vel ca^a- 
t<u•. Orfivre. Orefice , orafo. 

ARGENTERIA, s. f. Lo carrer en que los 
argenters tèaen las sèvas l)otigas. Fla- 
teria. Via argentaria. Rue des orf'vres. - 
Via degli orefici. 

ARGENTERIA, aut. PLATA OBRADA. 

ARGÈNTVlü. s. ni. Metall de color blanc, 
sumamènl pesant, que se maute' natu- 
ralment íbíido. Azogue. Argeutum vi- 
vum, bydrargvrum vel bydrargyrus. 
Mercure , vif-argent. Mercurio , argen- 
to vivo. 

SEMBLA ó ES UN argèntvil'. fr. mct. v fam. 
ab que se denota que alguna persona es 
mòlt inquieta. Es un azogue. Irrcquie- 
tus, bvdrargyro afílatus. 11 est Knf com- 
me de salpe'tre. Essere moltó vivace. 

ARGILA, s. f. ALÚMiNA. ab la diferencia 
de que per lo regular se li dóna lo uoiu 
de ARGILA cuand està barrejada natiiral- 
mònt ab altras terras y ab altres óxidos 
de ferro que li dònaii lo color grog 
beriuellenc y altres. Servex pera fèr 
pisa ordinària , teulas , inahòus y altras 163 ARG 

cosas. JrciUa, armilla. Argüia. Argilc, 
glaise. Argilla, argiglia. 
ARC.ILÒS, A. aclj. Lo que tè argila, ó se 
sembla i ella. Jrcillosn. Argillosus, ar- 
gillaceus. ArgUeux, glaisfux. Argilloso. 
ARCiÒLLA. s. f. Espècie de anella gran 
que i-egularmcnt es de ferro. Argolla. 
Annulus ferreus. Jnneaii dffer gros et 
grand. Gogna. 
ARGOLLA. Jog que SC anompiia axí per ser 
lo sèu principal instrument una argolla 
de ferro, la cual al) una punta aguda 
que tè se clava en terra , de modo (pic 
puga móurerse fàcilment al rodcdòr. 
Lo íl do est jog es fèr passar per dins 
de la ARGÒLn unas bolas de fusta, per 
medi de unas palas cóncavas de la ma- 
tèxa matèria. Argolla. Ludus, in <[uo 
«»lol)oli per medium annulum ferreum 
transmittcndi inipelluntur. Sorte de jeu. 
Sorta di giuoco. 
ARGOLLA. Càstig piiblic que en moltas parts 
se dona à alguns delincuènts posandlos 
;i la vcrgònva, (icad lo coll en una ar- 
golla. Argolla. Vinculum ferreum í[uo 
noxioruiii co'.luni constringitur. Peinc 
dnrarcan. Crogin. 
AROÒLLASSA. s. f. aum. de argolla. 
Argollon. Annulus ferreus grandior. 
Aiin^au drfer Irè.•i-gros. Gogna grandc. 
ARGÒLLETA. s. f. diin. de argolla. Ar- 
golliía, argollica, argollda. Parvus an- 
nulus ferreus. l'clit nnnrau de fer. 
Gogna p^ccola. 
ARGO^.•^UTA. s. m. Nom que se dona als 
que anaren à Cólcos al) la nau Argos, 
;i la conquista del vell() de or. Argnnaa- 
ta. .\rgonauta. Argonaule. .'\rgonauta. 
AlUVOS. s. m. Se usa solament en la frase 
SER l'V argos, pera significar la mòlta 
vigilància de algú. Argos. SoUicitus, 
vlgilans. Argus: espion. Argo. 
ÀRGUEMS. s. m. pi. Arreus un poc sem- 
blants à una sàrria, l'èts de vímiHs i> al- 
tra matèria ílcxible , que se col-locan 
sobre lo I)ast li albarda de una cabalca- 
dura pera transportar cosas delicadas, 
com vidre, terrissa, etc. Arganas. Ver- 
tabiiluni arcuatum vimineum. Sorte de 
panier ou dr corbeille poitr meltre aux 
hèies de soinnie. Argano. 
ARGÜKNT. p. pres. de argüir. Lo qui 
argíiex. Arguyente. Arguens. .argumen- 
tant : qui r.rguinente. Argucntc. 
ARGÜÍD, DA. p. p. de ARGíirR. Argüido. 
ARÍiÜIR.. V. n. Disputar impugnand la ARG 
sentencia ú opinió de altre. Argüir, ar- 
gumentar. Arguere, disputaré, discep- 
tare. Argumenter. Disputaré, argomeu- 
tarc. 
ARGÜIR, v. a. Donar indici ó mostrar algu- 
ua cosa; com la vivesa dels ulls arguex 
ingeni. Argüir. Indicaré. Indiquer , 
prouver , marquer. Acceunarc , indica- 
ré, mostraré. 
ARGÜIR. Inferir, deduir. Se usa tambt! com 
recíproc. Argüir. Inferre, argumenta- 
ri. Induiré, infe'rer , conclure. Dedur- 
re, inlerire. 
ARGÜLLOi, A. adj. ant. Agud , ingeniòs. 
Agudo, ingenioso. Acutus, iygeiiiosus. 
Fia, de'lie', subtil, spirituel. Sottile, 
scaltro. 
ARGULLOSAMÈNT. adv.mod. ant. Agu- 
dament, ingeiiiosamènt. Agudamenie, 
ingsaiosamenle. Ingeniosè. Adroite- 
ment, spiriluellcmcnt. Destramcnte, in- 
goguosarnente. 
ARGUMENT, s. m. La olijeccló que se 
oposa ;i la sentencia li opinió de altre, 
disposada segons las reg'as de la diaMc- 
tica. Argumento. Argumòntum. Argu- 
ment. Argomento. 
ARGUMENT. Lo assuuipto ó matèria de que 
se tracta en alguna obra; com argument 
de la Eneida. Argumento. Libri malc- 
ria , argumentum. Argument. Argo- 
mento, snggetto. 
ARGUMENT. Lo sumari ('i epítome del llibre, 
del poema ó cant que se sol posar al 
principi de èll , ja sia e;i prosa ó en vers. 
Argumento. Argumentum. Épitome , 
sommaire. Soinmario. 
ARGU.MKNT. ludici ó scnval. Argumento. 
Signum, indicium. Argument , indice, 
marque , preux'e. Argomento , segno. 
ARGUMENT NEGATIU. Lo qüi SC pren del si- 
lenci de aquells subgèctes de autoritat, 
que sènd natural qúe sabèssen ó parlas- 
scii de una cosa, per ser concernent ú 
la malcria que tractan, la omitexen. Ar- 
gumento ;irí;;'</Z;t•o. Argumentum negati- 
vura. Argument ncgalif-Argomento nr- 
gallvo. 
APRETAR LO ARGUMENT, fr. fam. Scr de mòlt 
difícil soluqió. Apretar el argumento. 
Argumentum esse magni ponderis. Avoir 
une solution difficilc. Esscrc dl difficile 
sconfitla. 

nnsFÈR LO ARGUMENT. íï. SOITAR LO ARGU- 
MENT. 

, soLTAR 10 ARGUMENT. tV. Donarii solució. ARI 
Snltar 6 desatar cl arginncnlo. Quac.i- 
tiüiuMii (liriíntíre , iioilum solvere. Re- 
sondre iine difficulte. Uisolvcre l'arj^o- 

IlU'lltO. 

ARGUMKNTACK). s. f. l.óg. L'acció de 
arfíuiiitíutar. Jrp;uriii'n[acion. Arguiiicii- 
fatio. Argitinentalio}}. Argnmeiitaz.ionc. 

ARGU.MEiMAD, DA. p. p. de augumen- 
T\n. 

ARG.UMEXTADÒR. s. in. Lo qui argu- 
menta, .^rgiíinenfador , argunifnlista. 
Argumcíitator. Àrguinenlateur. Ar^o- 
inentatoro. 

ARC.UMKNTAR. v. n. argüir. 

ARGUMENTET. s. m. dim. de argument. 
Argument illa , nrgumfnlito , argumi•ii- 
íico. Lr.ve argiiiiieiiUini. Dim. d'argu- 

lllPllt. ArgODKMltctto. 

ARlA. s. í. Composició musical pera can- 
tar una sola veu cert míincro de versos. 
Ària. Cantiuncula. Air , composition de 
niiisitfiir. Ària. 

ARlü\MÈ\T. adv. m. aiit. secamènt. 

ARIDITAT. s. r. ant. Sequrdit grau en la 
terra. Aridez. Siecitas, ariditas. Aridi- 
te', secheresse. Aridezza, siccità , adu- 
st lone. 

ARIDO, DA. adj. que se aplica principal- 
ment à la terra que està seca. Tambd se 
diu de altras cosas que tenen poc suc ó 
Immitat. Jrido. Aridus. Aride , sec. 
Arido, secco , adusto. 

ARIES. s. m. Lo primer signe del Zodíac. 
Àries. Àries, cceleste signura. Le Bclier, 
àries. Ariete, montone celeste. 

ARIETA. s. f. dim. de ària. Arieta. Le- 
vis cantiuncula ; cantiuncula pretiosa. 
Arieite , petit dir. Arietta. 

ARIEIARI, RIA. adj. Lo que pertany à 
la màquina dita ariete. Arietario. Arie- 
t ari us. Qui np/iartient u la machine be- 
lier. Clie apparilene al holcione. 

ARIETE. s. m. Màquina militar que usa- 
l>au aiitiguamènt pera hàtrer las mu- 
rallas de las ciutads. Li donabau aquest 
nom perqut* en la punta de la màquina, 
que era una gran biga, se hi posaba 
una pcssa de l'erro coiad que tenia la 
figura de un cap de moltó. Ariete. Àries. 
Be'iier. Ariete, montone, bolcionc. 

AlllSMETICA. s. f. aritmètica. 

ARIS.METIC, CA. adj. aritmètic. 

ARISSAD, DA. p. p. de arissab y ajus- 

SIRSE. 

ARISSAR. V. a. erissar. 

ARISSO. s. m. Animal ciJ)ert de punxas, 

TOM. I. ARf 16? 

xic de cos y paregud al porc. Cu and tè 
])òr se l)lega com una bola. lírizn. He- 
ricius, Iiercs, beriuaceus, ericius. //c- 
risson. Riccio. 

ARissó. Marisco que tè la closca rodona y 
j)li"iia de puiíxas com loarissó de terra, 
tè la boca en lo centro tic p.irt de sota. 
Erizo. Ecbiuus marinus. JIc'ris.son ou 
ciidtaigne de mer. Riccio marliio. 

ARissó. La escorxa aspra y espinosa dins de 
la cual se cria la castanya y alguns al- 
tres fruits. Erizo. Ecliliiiis cahx. Coque 
ou peau (/ui envcloppe la chdtaigne. 
Guscio delia castagna. 

ARiss(') MARÍ. Animal de clonca de figura 
rodònenca , la part superior plana ab sis 
rrnglas de puas llargarudas y una ber- 
rugueta en la soca de cada una. Erizo. 
Ecliinus esculentus. Oursiíi. Riccio d; 
inare. 

ARLSrARCO. s. m. Lo censor ó critica- 
dí)r dl'ls escrits agens. Se diu per alu- 
siii à Aristarco, t'amòs critic del lèmps 
antig. Aristarco. Aristarcbus. Aristar- 
t/ue. Aristarco. 

AR1,ST0CRACL\. s. f. Gobern en lo cual 
tèiien part sols los nobles , com succehia 
en lo de Venècia , (iénova , etc. Aristo- 
cràcia. Aristocratia. Arisiocralie.-Ar'i- 
stocrazia. 

ARISTÒCRATA, s. m. Lo qui es afecte 
al gobern aristocràtic. .^r/.</(i(ríi/rt. Aris- 
tocraticus. Arislocrate , parti.san aris- 
tnrrati<iue. Aristòcrata. 

ARISTOCRÀTIC, CA. adj. Lo pertanyent 
à la aristocràcia. Aristocrdlico. Aristo- 
craticus. Aristocratique , ce qui appar- 
tient à l'aristocratie. Aristocratico. 

ARISTOL. s. m. La virolla del cap devall 
de la llansa. Cuento., regaton. Contus. 
Iloiit d'une piqué-, d'une halleharde. 
Impugnatura da piè. 

ARISTÒLOQUIA. s. f. Bot. Herba medi- 
cinal de la cual se distingexen tres espè- 
cies, de arrel llarga, rodòua , ó tenne 
ó clemàtica. Aristoloquia. Aristolochia. 
Aristoloche. Aristologia. 

ARISTOTÈLIC, CA. adj. Lo que pertany 
à la doctiina y sistema de Aristóteles. 
Arislote'lico. Aristotelicus. Qui nppar- 
tienl à Aristote. Cbe ajjpartien ad Ari- 
stotele. 

ARITMÈTIC , CA. adj. Lo que pertany a 
la aritmètica. Aritmètica, arisme'tico. 
.Aritbmeticus. Arithnie'tique. Arisine- 
tico. 

28 170 ARM 

ARITMÈTICA, s. f. Part de las mafemà- 
ticas que considera lo valòr v propietat 
dels números. Aritmètica , arismc'tica. 
Arithinetica. Aritlitiie'tique , science des 
■ ■ nombres. Arismetica, arlmmetica, arit- 
mètica. 
ARITMÉTICA5IÈNT. a<lv. mod. Segons 
règlas ó me'todo de aritmètica. Aritmt- 
^_ ticarneníe. Arithmeticè. D'une manière 
aralime'litjue , arillime'liquetnent. Arit- 
meticamante, per via d'aritmètica. 
ARIANT. s. m. t'am. Diner. Cnatrin, ma- 
ga. Peeuuia. Argent. Dauaro. 
ARLEQUÍ, s. m. Un dels personatges gra- 
ciòsos de la fiírsa italiana, y de algunas 
companyías de volatius. Arlei/uin. Mi- 
mus. Arl'iquiíi , biijjhn des pantomimes. 
Arleccliino, zanni. 
ARLOTERÍA. s. f. ant. dropería. 
ARLOTZ. s. m. ant. dropo, bribó. 
ARMA. s. f. Tòt gtíuero de instrument 
destinad ;i of'éudrer al contrari ó a de- 
fensarse, y per axó las armas so dlvlde- 
xen en oí'ensivas y det'ensivas. Arma. 
Arma. Arme. Anna, arme. 
ARMA BiANcA. La (jue no es de í'og , j)er 
exemple lo punval, la es2)asa, etc. Ar- 
tna blanca. Gladiuni, sicca, ensis, etc. 
Arme blanche. Arme bianca. 
arm\ de fog. La que se carrega ah pólvo- 
ra, per cícmple la escopeta, la pistola, 
etc. Arma de fuego. .\rma ignilera, 
igniflua , tormentutn ignarium. Arme u 
Jeu. Arma da í'uoco. 
ARMA PUNXAGUDA. La ((uc tè punxa, com 
la espasa. Espiclie. Spiculum. Riipià-e, 
estoc. Arma da punta. 
ARM\s. pi. Las tròpas ó eif'rcit de alguna 
potencia, per eíèrnplc, las ,vrm.»s de Es- 
panya , del Imperi , etc. Armas. Exer- 
citus, agmina. Armee , armes. Arme, 
arm!. 
ARMAS. Los medis que servexen pera con- 
.seguir alguna cosa. En è.x sentit se diu: 
no tlng mès armis qu(í la veritat y la 
pisticia, Armas. Facullas , via, ratlo. 
Armes, argiUies. Arme. 
ARMAS. Lis iusignias que usau las l'aiiiilias 
nobles en sòn escud pera distingirsc 
uiias de altras. També se dóna èx nom 
als matèxos escuds , y à las insignias 
dels prínceps, regnes, proviíiclas , y 
ciutails. Armas. Oentilitia signa, stem- 
niata, família; tesscra. Arinoiries , bla- 
son. Arme , insegna , stcniïna , scudo 
«lentilizio. AR.M 
ARMAS BiANCAs. Las quc antiguarnènt vestia 

lo caballèr ú home de armas. Armas. 

Lorica. Armes des anciens chevaliers. 

Loriga. 
ARMAS FALSAS. Las insiguias mal formadas ó 

contra las règlas del art. Armas Jalsas. 

Tessera; gentilitia; absormes. Fausses 

armes , armes en erujuerre. Arme t'alse. 

ARMAS iNO ESTA\ EÈ EN MANS DE BESTIAS. ref. 

que avisa que pera que las armas siaii 
de profit convé que estigueu eu mans de 
qui las sapia manejar. Armas y dine- 
ros buenas manos quieren. Ne puero 
gladium. Les armes et l'argent ne sant 
paint pour les mains de certaines gens. 
Arme cbiedon mani esperte. 

AB LAS ARMAS EN LAS M VNS. loC. Ah qUC SC 

expressa estar armad y di.sposad pera 
fèr guerra. Con las armas en la mano» 
Armatus, armis paratus. Pret à/c're la 
guerre. Ésser ad arme, ésser per guer- 
reggiarc. 

DESCANSAR SOBRE LAS ARMAS. fr. Milic. ApO- 

yar lo fusell eu terra al costat del peu 
dret. Descansar sobre las armas. Ar- 
mis inniti. Se reposer .mr ses armes. 
Riposarsi suli'armi. 
ukwR LAS ARMAS. fr. Rctirarsc del servey 
de la milícia. També se usa pera ex- 
pressar que cuand la tropa esf;l sobre 
las armas, las arrima pera descansar. 
Dejar las armas. A militia discendere, 
arma ileponere. Prendre íonge'dii ser- 
viré militaire , mettre de cole'les armes. 
Lasciar il servizio delí' armi. 
DONAR ARMAS Al ENEMiG. fr. mct. Submi- 
nistrar ;í altre medis que poden pro- 
duir perjudici al qui los dona. Dar ar- 
mas contra si. Alteri iu sui ipsius per- 
niciem instrumenta prestaré. Donner 
des armes contre soi-mènie. Dar amic 
contra se stesso. 
ESTAR SOBRE LAS ARMIS. fr. Estar la tropa 
previnguda y preparada en sòs puestos 
pera lo que puga ocórrer. Estar sobre 
las armas. h\ armis esse. Etre sous les 
armes. E«scrc sotlo l'armi. 
FÈR ARMAS. fr. Péudrcr part ab las armas 
ea alguna guerra ó discòrdia. /lacer 
armas. Prxliari. Prendre parti ai'ec les 
armes. Adoperar d'armc, operar in fal- 
ti <rarnie. 
FÈR ARMAS. IV. met. Hoslilisar <i fèr la con- 
tra ah escrits ó paraulas. Ilacer armas. 
Prxüari. Faire des armes. Far d' arme, 
ésser in arnic. ARM 

fè;r?e A taí aumas. t'r. Acostumarsc al 
extíicici ilo èllas. Ilacersc d las armus. 
At'iua tractaré. S'accouituner citix ar- 
iites. Avvezzarsi all' armi. 

rknsE À LAS armas. fr. inct. Acostuinarsi- y 
acoinodarse à alguna cosa à que obliga 
la necessitat. Haccrsf ú tus armas. As- 
suefiori , temporl iusc!rvirc. Fairc dr 
iie'cessite' i'ertu. Accoinoilarsl a cliecclu; 
sia. 

PASSAR PER LAS ARMAS. ÍV. FuScUar Ú alglí, 

mat.jrlo ah tirs do lusiMl. Pasnr jtor las 
armas , arcabucear , /'iisilar. Dlsplosis 
scloppetis capite plecteiulum iiiterlicc- 
re. Arquebuser , passer par les armes. 
Passar per l'armi. 

PÉvnKER I.AS ARMAS. tV. Iiiscríuicrse en la 
l'orsa armada. //■ d las armas. In mili- 
tia iii,sci'il>i. S'eii^ager , s'enroler. Ar- 
rolarsi. 

PÉXDRER LAS ARMAS. IV. Aí^at'arlas pera fòr 
los honors militars ;i las persònas à las 
cuals corresponen per òrdenansa. Tuiíiiir 
las (ir/iias. Arma honoris causa sumere, 
militaria obsequia alicui tribucre. Frcn- 
drc les armes. Prendcr l'armi, córrer 
all' arme. 

PEXDRER las ARMAS CONTRA ALGÚ. fr. mct. 

Declararse sòn contrari y iòrli guerra 
com i'l tal. Tomar las armas contra uno. 
Contra aliquem arma sumerc. S\n.'ouer 
cnnemi de (/uelqn'un. Preuder l' armi, 
luuover guerra , levarsl ad arme. 

PREPARAR LAS ARMAS. fr. Alsav la clau de las 
armas de fog posaudla eu lo disparador 
ó punt de dalt. Preparar ó moiilar las 
armas. Tormeuta pai'are. Baiider les 
arnirs. Apparecchiarc, disporre l'armi. 

PRESENTAR LAS ARM IS. fr. MUíc. Posaplas lo 
soUlad en una ])oslc!ó qne se vejaii del 
tòt. Presentar las armas. Armas osteii- 
tlere. Prc'senier les armes. Presentar 
r armi. 

RENDIR LAS ARMAS. fr.- Milic. Fòr los honors 
al Santíssim Sagrament posand en terra 
lo genoll dret, inclinand lo ftisèll de 
manera que la liòca del canó toqne en 
terra. Rendir las armas. Arma submit- 
tere honoris causa. Rendre les armes. 
Picnder 1' armi. 

RENDIR LAS ARMAS. fr. Entregar la tròpa sas 
armas à la tròpa enemiga donandse per 
veusuda. Rendir las armas. INIanus da- 
re, cederc victori , arma victori dede- 
ro. Se lii'rer aux ennemis , metlre bas 
les armes. Reuder I' armi. ahm 171 

VEsTinsc LAS ARMAS. fr. Posc-irselas pera en- 
trar en combat, ó armarse ah èllas. 
f'eslir las armas. ,\nna iuducre. S'ar- 
mer. Armarsi. 

VETLLAR LAS ARMAS. fr. Eu lo antig cr» 
guardarlas lo qui habia de .ser armad 
caballòr, fènd centinèlla de nit ])rop de 
èllas sèiïs pérdrnrlas de vista. Taml)é se 
tleya fèr la vetlla. Felar las armas. 
Ante arma cxcnbarc. yeillrr , prendre 
soin des armes. Vegliare 1' armi. 

AltM.VU, D\. p. p. de armar. Armado. 

ARMAD. s. m. Cada un dels que vestids de 
soldads r^naiis , van ú las professòns de 
la semniana santa represeutand la guar- 
da pretoriana. Armada , soldada roma- 
nn. Milcs prclorianus. IJammc arme' à 
ran/it/ue poitr aller en procession , ou 
íjarder la chapelle oh est e.rpose' le 
saint-sín remeni le jeudi et le s'/ndredi 
saints. Uom vestito da soldalo romauo * 
antico. 

ARMAD. Cada una de las fignras de soldacl 
roma que solen posarse eu los nionu- 
iiiènts de la semmana santa com a guar- 
(las. Armado , soldada romana. Alilcs 
prt'toriaiius. Figures qui repre'sentent 
gíirder le saint sepulcre à la semaine 
sainle. Figura travestita da soldato ro- 
mano antico. 

AR.MVD DE PUNTA EN BLAKC , Ó DE CAP A PEUS, 
Ó DE tÒtAS armas, Ó de TOTS PUNTS. fr. 

que se diu del que porta posadas tòtas 
las armas de costum a punt de entrar 
en combat. Armada de punta en blan- 
ca , ó de todas armas. Cataphractus. 
Etre arme' de but en blanc. Apparec- 
chiafo di tuttel'arme in puuto. 

vÈns MÒLT ARMAD. fr. fam. ah la cual se 
sol expressar d algú que se presenta en- 
fadad y disposad a renyir. Vienès con 
lanza en rislre, ó dispueslo d romper 
lanzas. Hostiliter venis. Arrii•er la lan- 
ce en arríl , élre dispose' à hrouiller. 
Hai la muffa al naso. 

ARMADA, s. f. ant. exèrcit. 

ARMADA. Conjunt de forsas marítimas de 
alguna potencia. Armada. Classis. Ar- 
me'e na^'ale , diwion de force mariti- 
me. Armata. 

ARjMADOR. s. m. Lo qui arma ó avia al- 
guna embarcació. Armador. Navls ins- 
tructor. Armateur , celui qui arme à 
ses frais un ou plusieurs i.'aisseau.r 
paur aller en course. Armatore. 

ARMADOR. Lo qui busca y allista mariners .^ '^ 172 ARM 

pera la pesca de la balena ó del baca- 
llà, armador. Piscatorum conductor. 
yírnialeur , celui qui enróle des hoinmes 
pour la fiéche. Armatore. 

ARMADURA, s. f. Lo conjunt de armas 
de ferro ó cèr que vestiau antiguamònt 
los que habiaii de combàtrer. Armadu- 
ra. Armatura , lorica. Armure. Arma- 
tara , armadura. 

ARMADURA. Lo conjuut de las pèssas prin- 
cipals sobre de las cuals se arma alguna 
cosa. Armadura. Susteutaculum, t'ulci- 
montum. Monture , charpeníe , arma- 
liire. Armadura , armatura. 

ARMAMENT, s. ra. Preparatius de guer- 
ra , prevenció de tot lo necessari pera 
fèrta. Armamento. Apparatus bellicus. 
Appareils de guerre , armemeiit. Ar- 
Miaraento. 

ARMALA. s. m. Herba ramíisa, de cosa 
de dòs peus de alt, que tò las lullas 
llarf;:(s, talladas de mòltas pirts, lo tronc 
verdós, f'òsc, la Qor un poc pireguda 
i la de la camamilla al) las l'ulletas blan- 
cas. Gamarza. Pegamum Iiarmala. llar- 
malp. Armora. 

ARMAR. V. a. Vestir ó posar ú altre las 
armas ofensivas ó detensivas. Se usa 
tambií coïn recíproc. Armar. Armaré, 
armis insfruere. Foiirnir d'armrs , ar- 
mo r , rc\'i!ür d'armes à (jueU/u'un. Ar- 
maré. 

ARMAR. r. n. Cuadrarli bè i alsi'i alsuiia 
cosa, sentarli bè, acomodarse ;i sòn ge- 
ni ó parer. Armar. Apte conveniro. 
Donrifr à qiielqu'ii•i ce doni il a bcsoiit, 
agre'er, aller bien à une personne quel- 
que chose. Andar a gcnio. 

ARMtR. fam. y met. Disposar, forjar, for- 
mar alguna cosa, com arm vu un sarau, 
una disputa, cto. Tambíí se usa com 
r.•c/proc. Armar. Moliri, oveuire, sus- 
citaré, movere. Pre'parer, dixposer. 
Proinuovere, comraaovere, dar moto, 
ciminciamcnto. 

ARMAR. Guarnir alguna cosa damunt de 
altra quo li servex de sosteniment per 
fèrla aguantar, ó guardar uni certa fi- 
gura. Armar. Inniti , incumhere. Join- 
dre unr chosf à utií^ antre pour Li 
fairr tenir roide. Si l 'on parle des l'i-'- 
temend , doahler. Travagliar una cosa 
sopra un' altra. 

ARMAR. Parland de embarcacions significa 
posarlas à pnnt v provoirlas de tòt lo 
necessari. Armar. lastruere. Etjuiper, ARM 

armer un ^••aisseau. Armaré , provve- 
dere , muniré. 

ARMAR -i ALGÚ* fr. mct. y fam. Donarlí lo 
que necessita per algun fi, com per co- 
merciar, obrir botiga, etc. Armar. Ne- 
cessariis aliquem iustruere. Donner à 
une personne ce doni il a besoin pour 
s'e'tablir. Foruire^ provvedere di ciò 
clie fa di bisogno altrui per qualche 
particolar impresa o affare. 

ARMAR i ALOU. fr. met. y fam. carregab de 

LLUQUETS. 
ARMAR k ALGÚ. FER EVFAOAR. 

ARMARI, s. m. (^axa de fusta ab sas por- 
tas y que dins tè pots ó prestatges j)era 
posarbi roba y altras cosas. Armario. 
Armarium, plutens. Armoire , buffel , 
serre-pnpiers , el chapier si l'on parle 
des armoires d'une e'gtise. Armadio , 
armario. 

armari de pared. Vuid fèt en lo tòu de la 
pared .i manera de finestra, ab sas por- 
tas y prestatges pera gnardarbi algunas 
cosas. Alacena. Riscus. Armoire pra- 
lique'e dans l'e'paisseur dhm mur. Ar- 
madio nel muro. 

.\RMATOST. s. m. aiit. Mà([uina ab que 
se armaban antiguamèot las ballestas. 
Armatoste. Vcrtibulum arcuarium. Ins- 
Irumenl ai'ec tcquel on bundail l 'arbil- 
Icte. Lleva, o martiriello. 

ARxMATOSTA. s. f. Cual<evol maquina ó 
moble, gros v pcsad. Armatoste. Ingens 
et inutilis supellex , aut moles. Meuble 
mal traK•aille', qui esl plulót emharras- 
sani que commode. Qualsivoglia mole 
gi'o-isa ed inutile. 

AR.MFJ AR. v. u. ant. pelear. 

All.MKLL s. m. ant. arminïo. 

ARMÈLLA. s. f. Anella de f.Mro ó de al- 
tre uiètall, que comunamònt sol tenir 
una espiga pera clavaria en part scVlida, 
com sòn aquellas per las cuals entra lo 
forrallat. Armella. Annulus ícinnis. 
Anneau , pilon, sorte de clou doni la 
làe est percée en anneau. Gliiera, gbc- 
ra , viera. 

ARMEXI, NIA. adj. Lo natural de Ar- 
mi'nia, ó lo pertanyent ;i aquell pais. 
.-//•OT^n/c. Annenius. Armenien, lout ce 
qu'appartienl à l'Artne'nie. ArnuMiio. 

ARMÈR. s. m. Lo mestre 6 artista que 
fabrica armas. Armero. Armorum la- 
ber. Armurier, ou\•rier qui Jabrique ou 
qui vend des armes. Arinajuolo. 

ARMÈR. Lo qui en las armerías guarda las ARM 

armas y cui<la de sa iintcilat. Annero. 
Armorurn ciistos. Garde d'arsenal , 
cniitro/eiir. Cusiode di•ll' arnieria. 
ARMKii. Fusta al) iiiòltas oscas ó encaxos quo 
cii los cossos do guarda scrvcx pera (luc 
los soldads col-loi(ucii los l'usòlls al) se- 
paració, y/niipro. Ariii.irioluni armis iii 
statioue depoMCuJis. Ràlclier. Rastri•l- 
lipra. 
AiiMÈa MuÒR. Lo qui cii palaci lò ,1 sòu 
càrrog 1' armeria dol vl•y , y ;i sas ordes 
los dfïpendònts de ella. Armcro mayor. 
Regii aniiaiueiitarii custos pr^lectiis. 
Suriníí'ndanl d<• l'iirseiiiil particiilier du 
roi. Soprantfiidente delí' armeria. 
ARMEIIÍ\. s. r. Lo edifici ó lloc aliònt se 
guanlaii diCerèiils {«tMicros di; armas p(-r 
cuiiositat li osfeutació. Armeria. Avma- 
mciitarium. Arsenal, magasin d'ar- 
mes en toiít genre , soit poiir la terre , 
soit poar la mer. Armeria. 
ARMILLA. .<!. f. Pèssa de roba ajustada al 
cos, sens maiiegas, que se porta sota la 
casaca, jupa, ete. Chaleco. Thorax. tí/- 
let. Farsetto, i;iubl)Ottino. 

ASMILLV. ARmÈllv. 

ARMILLA. Gipó clos por tòtas parts, esco- 
tad, ab mitjas mànegas sens arribar al 
còlso, que soliaii posarse los antlgs ca- 
ballèrs sota de 1' armadura. Almilhi. 
Interior thorax. Cliemisette , camisole: 
colte d 'armes i/u'on poríait dessons la 
cui'rasse. Imbottito. 

ARMILLA, ant. ERASSAIET Ó MAfíILLA. 

ARMIL-L\R. adj. esfera armil-lar. 

ARMINI. s. m. armiwo. 

ARMINYO. s. m. Aniuial cuadrúpedo, de 
vuit à deu pulgadas de llarg, ab la ena 
casi tant llargi'eom èll. Tè tòt lo cos 
blanc de iièu, menos la extremitat de la 
cua que es negra. Armh'io. Mustela er- 
muica , mus poiiticus. Uermine. Ermcl- 
iino , armellino. 

AiiMi;»Yo. La pell de! animal de aquest 
nom. Armií'to. Pellis mustela; ermine», 
muris poutici. Peaa d'hermine. Pellic- 
cia d' armellino. 

ARMi:tYO. La armussa dels canonges Cuber- 
ta de pells blancas. Armií'io. Canonico- 
rum amiculum bumerale. Camail cou- 
vert ai•ec iine peau hlanche. Ermellino, 
pelluccia de' canonici. 

ARMiXTo. Figura dels escuds de armas que 
à manera de mosqueta negra sobre 
camp blanc, imita las pells y cuetas 
dels arminyos. Arinino. Nigrac "imagines ARN 175 

lli alba supcrficle scuti grntilitii depic- 
Xx. Uermine , il se dit d'iinr dts iteii.c 
fnurrures du bluson. Armellino. 
ARMll'OTÈiM'. adj. Pocï. Lo poderós ca 
aiuias. Armipotrnte. Armipotens. Bel- 
lirjueux , guerrier , puissant en armes, 
l'otente nell' armi , armigero. 
ARMISTICI, s. m. Suspensió de armas. 
Armislicio. Indueix. Armií-tice ., sus- 
pensinn d'armes. Armistizio, tiegua , 
sospension d' armi. 
ARMOLL. s. m. Tlanfa. moll. 
ARi\I()\IA. s. r. La consonància en la 
música que resulta de la varietat de 
veus posadas en deguda proporció, ^r- 
ninnía. Harmonia. Uannonie ., uciord 
de dÍK'ers sons. Armonia. 
ARMONÚ. met. La convenient proporció y 
correspondència de unas cosas ab al- 
tras. Aniiouia. Concòrdia, conveuicn- * 
tia. Inleltigence , ,/aord. Armonia, 
pioporzione, proporzioiiata corrispoii- 
deuza di partí. 
ARMo.vi'v. Amistat y bona correspondència. 
Armonia. Necessitudo, J'amiliaritas. ^í- 
sortiment, amitie'. Arraouia, i-^ncordia. 
ARM(^i\IAC. s. m. amo.mac. 
ARMÓNIC, CA. adj. Lo que pertany à 
1' armonia; com instrument armónic, 
composició ARMi'iMCA. Armóiiico. Har- 
monicus. fí.irmoniefiie , ijui produit de 
r/iarnionie. A rmonico. 
ARMOMOS, A. adj. Lo sonoro y aTa- ^ 
dable al oido. Armonioso. líarmonicus. 
Harmnnieux , tpd a de l'harmonie. Ar- 
monioso. 
ARMOMÒs. met. Lo que tè armonia, ó cor- 
respondència entre sas parts. Armonio- 
so. Harmonicus. Harmonieux , qui a de 
la proportion , de la syme'trie. Armoni- 
co, armonioso, armoniale, armoniato. 
ARMONISTA. s. m. Lo qui sab lo art de 
r armonia ó música. Música. Musicus. 
Musicien. Musico, maestro di musica. 
APiMÜSSA. s. 1". Pèssa de roba a manera 
de esclavina que los prelads portaa en 
las espatllas y se corda ab botons en la 
part de devant. Los capellans la portan 
també en lo cor , però es oberta de de- 
vant y ab giras bermellas si sòn doc- 
tors, y si no ho sòn, ab giras negras. 
Muceta. Amicnhini humerale. Mante- 
let , ramad de rhannine, d'eWqne. Man- 
tellotta, sorta d' insegna ornamentale di 
dignità, che cuopre le spalle ed il petto, 

.■\RjNA. S. Í". buc de JiSELlAS. 174 ARO 

AS>A. Cuquct que se cria cu la roba y la 
rosega. PolilL•i. Tiiiea, blatta. Frr , in- 
sf-cle qui roiige les e'íofffis. Tigiiiiola. 

ARNA. Espècie de papallòiiet ò inaripòsa 
tic dos ó tres líueas de llarg , que tè lo 
cap grog y las alas llargarudas arriïna- 
das al cos, de color gris, ab uua taca 
al inltj. Se alimenta de llana, y ab lo 
pel de esta l'òniía una bòsseta en figura 
de canó, dins de la cual viu en estad de 
larva. Polilla. Phaixna vestianella, ti- 
uea. Tfigne. Tiguuola. 

ARXA. Planta perenne de un peu à peu y 
mitj de altura , ab las lullas senceras y 
las flors grossas , blavas , y lo centro 
gro^as. Ell alguns paratges se cultiva 
per adòrií) dels jardins. Aínelo. Asler 
lianielus. Es]>ar•iO)il<• , pctií-niugueí. 
Aster atlico, buhunio , inguinale, aste- 
roide. 

ARNA. inct. Lo que espatlla ó destruex. in- 
seusibleniènt alguna cosa. PoliUa. Quod 
scnsiïn nocet, corruinpit. Tout ce (/ui 
iiiine , de'truil insensiblement. Logora- 
tore. 

TRÀURER LAS ARNAS. fr. Espolsar, sacudir 
6 picar li x-oba ó altra cosa que tè ar- 
nas d fi de que caigan. Desapolillar. 
Fineas dcpellere, excutere. Oirr les mi- 
tes , les leignes. Levar le tignuole. 

ARNAD, D.V. p. p. de arnvrse. Àpoli- 
llado. 

ARiVARSE. V. r. Deslruií-se ó deteriorar- 
se alguna cosa per causa de las arnas 
que la roscgan ó penetran. Àpolillarse. 
Tin(ía corrodi, blattis excdi. Se ronger, 
se dtúc'riorer quelque chosc. Diiteriorar- 
si , Ingorarsi, ridursi in cattivo stato. 

ARNÉS. s. in. Conjunt de armas de fer- 
ra defensivas que se aconiodaban al cos, 
assegurandlas ab correljas y sivèllas. 
Arnes. Lorica. líarnais , l'nrrnure com- 
plile d'nii homnie d'armes. Aruese. 

AllNET'V. s. f. l'ain. Se aplica al que es 
mòlt sulil , y ab art y dissimulo conse- 
giiex. lo que vol. PicariUoi laimado. 
Ciüidus, astutus, valer. Astacietix , 
rusc', petit coquin. Volpouc, scaltrito. 

ARO. s.in. Utrija comuni ([uc tè la cama 
alta casi un peu, rodona v ;i solcs , y las 
fullas llargas, casi triangulars, lluèntasy 
veaòsas. Lo í'ruit se compon de mòltas 
bavas unidas com en una tabèlla llar- 
gueta, encarnadas v rodònas. Tota la 
p'.auta crè.na la llengua ab sòn gust 
acre. Varo. Arum. Picd-de•\•sau • pLin- ARP 
te. Gicliero, jaro, colocasia, collocas- 
sja. 

AKO.MA. s. ï. La llor del arbre dit ap.o- 
MÍ3R. Es com una bola de mitja pulga- 
dà de diàmetro , composta de borletas 
de color grog de or, y sostinguda per 
una cua Tlargueta. Despedex un olor 
mòltagradaljle. Aroma. Aroma. Aroine. 
Aro:iio. 

AROMA. s. m. iVom gendric que se dóna à 
tots los olors. Aroma , aromalicidad. 
Aroma, aromaticus odor, l'ragautia. 
Príncipe adorant de chaque plante. 
Aromato. 

AROMÀTIC, CA. adj. Lo que tè olor ó 
íVagaucia. Aromàtica. Aromaticus. ^ro- 
malique. Aromatico. 

AROMÀTICS, pi. Nom col-lectiu que se 
aplica à las gòmas, bàlsams, t'ustas, 
bèrbis, es dir generalment ;i las dro- 
gas oloròvvs. Aroma. Anmiata. Qii est 
de la nature des aromaíes ou qui a son 
odeiir. Aromatico. 

AROMVTIZACIÓ. s. f. ant. L' acció y 
efecte de aromatizar. Aroinalizacion. 
Odoratio ope aroinatum íacla. Arama- 
tisation , Vaction d'aroinatiser. Lo aro- 
matiizare , aroiuaticità. 

AROMATIZAR. v. a. ant. Dar ó comuni- 
car olor à alguna cosa. Aromatizar. 
Aromatibus perl'underc, condiíe. Aro- 
maliser, miler des aromates avec quel- 
que chnse. Aromatiz7.are. 

AROMÈR. s. m. Arbre que crès fins d 
r altura de vint peus en, los climas ca- 
lents de Espanva ; tè las ramas tòtas ar- 
madas de espin\s, y las í'ullas compos- 
tas de varias l'ulletas; las flors lau un 
olor mòlt agradable y sòn grogas. L» 
fruit es uua gurota negra, forta y tor- 
ta. Aroma. Mimosa farnesiana. Acàcia, 
arbre. Aca/.ia. 

ARONDETA. s. f. ant. oreneta. 

ARPA. s. f. Instrument músic de figura 
triangular: se compon de unas jwstetas 
primas, juntadas en forma de caxa de 
morts, cuberta ab una tapa plena de bo- 
tonets, en los cuals se asseguran las cor- 
das <|ue van d parar al cap, y se posan 
en unas clavillas de ferro, que raogu- 
das ab la clau ó tremi)adòr, servexen 
pera posar lo instrument acorde; se to- 
ca ferind las cordas ab las unglas. Ar-r 
pa. Lyra grandior, barpa. Harpe. Ar- 
pa, aipe. 
ARPA. ürapa. AllQ 

ARPA D, DA. p. p. ile \RP\n. J^tirrado, 
zarjiijdo. 

ARPADA. s. f. L'accli) (Ic [)i•()C\iiMr amar- 
rar al) las \iiiglas, especialment los ani- 
mals (jiio las tèiii'ii còrvas. Taiiihc se 
iliíi de ciialsevo! animal, y liiis del liu- 
nie. Garfada , gnrfíada. Unguiuin ic- 
tns. Coiij) de ^rijj'f ; accroclwr , saisir 
a\>ec les orv^lcs quclque chose. Ferimeu- 
to coli' artiglio. 

ARl'All. V. a. I). mar arpadas. Echar Li 
zarpa , d^arrar. Anipere. niettrc Li 
niain sur na nlijrt. Artigliare, preiide- 
re , ferir coll' artiglio. 

Ani'AK. mct. RAPIN VAU. 

ARPER. s. ni. ant. arimsta. 
ARPÍA. s. ï. Aucèil l'abiilijs, oriid v l)nit 
al) cara de dona, y lo restant de aucèil 
de rapinya. Arpia. Harpya. Harpic , oi- 
seati de proic fahuleux et aUc. Arpia. 

Ai'.PÍA. met. fain. Se diu de la dona de ma- 
la condiciíi, I) mòlt lletja v flaca, yír- 
pia. Deloriiiis, aspcra, et liiirnitis l'eml- 
na. Fenviii• avare , escroijueuse. Diavol 
in carne. 

ARl'lA. s. f. Bastó (jne al capdevall tè un 
ferro petit com una fitòra, ab lo cual 
agarra y no dèxa. Garrocha , garlodui. 
Spiculum. Sorte de dard ou d'nigiiil- 
loii à crochet. Pertica con uncino. 

ARPiAs. pi. f. Eina de pagès pera recullir 
las hòrbas secas y brossa y altres ob- 
jectes. Se compon de un màneg llarg 
de sis pams poc mès ó ménos , que al 
capdevall te un travesser ab dents. Ras- 
tro. Rastrum. Bdlon Ions; à l'asase de 
Li campagne pour ramasser les herbes. 
Rastrello. 

ARPILLÈRA. s. f. xarpallèra. 

ARPISTA. Lo qui tè per ofici tocar l' ar- 
pa. Arplsta. Ilarpa; pulsator. Joueur de 
liarpe. Arpeggiatorc. 

ARQUEBISBAL, adj. Lo que pertany al 
arquebisbe. Arzolnsp,il. Arcbiepiseopa- 
lis. /írchie'piscapal , ce qui appartient à 
l 'arclie^'i'que. Arcivescovale. 

ARQUEBISRAT. s. m. La dignitat de ar- 
quebisbe, y lo territori de sa jurisdic- 
ció. Arzobispado. Arcbiepiscopatns, si- 
ve archiepiscopalis dicccesis. Archem- 
che', dignite' d'arche'^•cque. Arcivesco- 
vado. 

ARQUEBISBE, s. m. Lo bisbe metropo- 
lità, ó lo principal de la provincià. Ar- 
zohíspo. Arcbieplscopus. Archei•èquc , 
preíal me'íropolitaín , qui a un certain ARQ 175 

nombre d^eW'qnes pour suffraganí. .\r- 

civPSCOTO. 

ARQUE,IAD, DA. p. p. de AnouEjAn. .//- 

quefido. 
ARQUEJAR. v. a. Donar à alguna cosa la 
íòrma de arc. Anjucur. Arcuare, cur- 
vare. Anjuer , cnurber en arc. Arcbeg- 
giare. 
ARQUEOLOGIA, s. f. Estudi dels monu- 
ments do r antiguitat. Arqueologia. Ai- 
cbcologia. Arcfiíblngie. Arcbclogia. 
ARQUE()L()(i(). s. in. Lo qui se dedica 
a r arqueologia. Arqucólogo. .Archèolo- 
gla^ addictus. Arche'ologue. Arcbelogo. 
ARQUEU, s. m. Lo soldad que peleaba 
al) arc y flètxas. Flechero. Sagittarius. 
Archer , faiseur de Jlcches ancienne- 
mcnt. Arciere, arciero. 
ARQUERÍA. s. f. Conjunt de arcs. Ar- 
queriít. Arcuatio, arcuum copia. Arca- 
da, sèrie d'arcs quifornient une ouvcr- 
ture , un passage. Reuiiion d' arclii. 
ARQUET, s. m. Rastònet prim y corro 
que ab uiias cerdas asseguradas en lo.s 
caps servcc pera tocar las cordas dels 
iiisti'uruènts músics. Arco. Plcctrum. 
Arch-'t. Arcbetto, plettro. 
ARí^UETA. s. f. dim. de auca. Caxa pe- 
tita. Arquita , arqueta, arquilla. Arca 
minor. Cassette , petit coffre. Cassetta. 
ARQL'ErECLIN. s. m. ant. refeto>èr. 
ARQUILLA. s. f. Espècie de armariet ó 
caxònet primorosauiènt traballad , ab 
embutiils de marfil ó de ebano ó ab al- 
tres adàrnos, ab sòs calaxcts v prestat- 
gets pera guardar alajas, que antigua- 
mènt servia pera adornar b sala. Es- 
critorio. Armariolum phiribus capsuli': 
affabrè constructis ebore alque ebeno 
ornatis. .Sorie d 'armoire en niarquete- 
rie orne d'i\•oire , d'e'caille , ai'ec plu- 
sieurs compartimeiïs en dedans. Scri- 
gno. 
ARQUISIiVAGOG. s. m. Lo principal de 
la sinagoga. Arquisinagogo. Archisyna- 
gogus. President , principal personna- 
ge d'une synagogue. Arclslnagogo. 
ARQUITECTE, s. m. Lo qui està instruid 
en tòtas las parts de I' arquitectura , v 
la excrcex ab títol de tal. Arquiteclo. 
Arcliitectus. Architecte , celui qui exer- 
ce l'architecture , l'art de bdtir. .\r- 
cbltetto. 
ARQUITECTÒNIC, C\. adj. Lo que per- 
tany à r arquitectura. Arquitedónico. 
Architectouicus. Archiíccloniq:."' ■ qui . '*• h 17G ARR 

jpparlient à l'architecture. Arcliitetto- 
iiico. 
ARQUITECTURA, s. f. Lo art de cons- 
truir Y íèr edificis pera us y comodi- 
tat dels homes. Aquesta se diu arqui- 
TSCTUR4 civil. Arquitectura. Architec- 
tura. Architecture , l'art de disposer et 
d'arner les e'difices. Architettura. 
AKOUiT£CTUR\ niDRÀULicA. Lo alt de cons- 
truir obras en las aiguas y de fèrdeèllas 
lo us mès córaodo y làcii, com canals, 
rcsclosas , ponts, etc. Arquitectura hi- 
driiulica. Architectura iiydraulica. Ar- 
cltileclure hjdraulique , l'art de cons- 
truiré dans l'eau. Architettura idrau- 
lica. V 

ARQUITECTURA MILITAR. Lo art de fortificar. 
Ta:nbi' se diu fortificació. Arquitectura 
militar ffortificacion. Arciíitectura ini- 
lit aris. Architecture rnilitaire., art defor- 
tifi.er les j>íaces. Architettura militaré. 
ARQViTECTC'.•w NAVAL. Lo art dc construir 
las emharcaciòns. Arquitectura na^'ul. 
Architectura navalis. Architecture n{i\•íi- 
Ir, l'art de construiré tes misseaux. Ar- 
chitettura navale. 
ARQUITRAÜ. s. in. Arq. La part infe- 
rior del entculamènt, la cual descansa 
immediatament damunt del capiti'U de 
la columna. Arquitrabe. Corona" pars 
inferior. Architra^'e. Architrave. 
ARRMíAL. s. m. Polilació ó barri imme- 
diat ;i las ciutads popuiòsas, pcró fora de 
las luurallas. Comunament se diuen tam- 
lié ABRABALs los extrè:Tis de una població 
gran encaraqutÇ sian dins de murallas. 
Arrahal. Snburbium, vicus urbanus. 
Fiiuho.irg , la partie d'uiíe i'ille qui est 
at-dflà de son enceinie. Borgo, sob- 
liorgo. 
ARRABVSSAD, D.V. p. p. de arrabas- 
sar. Rozado i descepaclo ; arrancado ; 
nrrehatado. 
ARRABASSAMÈMT. s. m. p. us. L'acció 
de arrabassar. Roza ; arranque ; arre- 
hatamienlo. Runcatio , aberruucatio ; 
evulsio, raptus. EnU^•ement , ra\'isse- 
nienl , arrachement. Rapimento. 
ARR\RASSAR. v. a. Arrancar las m.las 
de un torreno pera cultivarlo. Rozar. 
Runcare , aberruncare. De'raciner , 
c li!irdonner,6tcr les ntaui'aises herbes. 
Sveüere. 
arrabassar. Arrancar de arrel arbres y 
plautas que tenen rabassa. Descepar. 
Eradicaré, radicitüs evellere. Pi>^oter. ARR 
Sradicare, diradicare. 

ARRABASSAR. Arrancar ah violència uua co- 
sa del lloc ahont està clavada , coui ar- 
rabassar un clau, un caxal, etc. Ar- 
rancar. Evellere, exstirpare, radicitüs 
eruere. Arracher. DivcUere. 

ARRABASSAR. Péiidrer alguna cosa al) vio- 
lència ó precipitació. Arrebatar. Rape- 
re,arripere. Ra\•ir , enle\'er , empor- 
ter. Rapire. 

ARRACADA, s. f. Cualsevol dels adòrnos 
que las donas se posan pènjadsí las ore- 
llas. Arracada , pendiente , pcrenden- 
gue. Inauris, stalagmium. Pendeloque , 
parure de pierreries ajoute'es à des bou- 
cles d'oreille. Pendente di orecchini. 

ARR.\CADASS.\. s. f. aum. de arracada. 
Arracada ó pendiente grande. Mag- 
nuín stalagmium, inauris magna. Gran- 
de pendeloque. Ptíndentacci. 

ARR.\C.\DET.A. s. f. dim. de arracada. 
Arracadilla. Inanris miiior, parvum 
stalagmium. Pelite pendeloque. Penden- 
tini. 

ARRACONAD, DA. p. p. de arraconar 
y ARRACO.VARSE. Arrincoiiado ; arrinia- 
do ; reiirado. 

ARRACO.N.^U. V. a. Posar alguna cosa cu 
un racó. Se diu tambf! de las porsònas 
cu.uid las obligan ú licarse en un racó. 
Se usa mòlt com recíproc. Arrinconar. 
In angiilo coUocare, conjioeri;, ahstru- 
dere. Mettre de cóte, jetcr dans un 
coin. Melter d'accanto. 

ARRA'ioNAR. Dèxar alguna cosa per inútü. 
Arrimar, Rejicere. Cesser de se ser\•ir 
d'une chose. Scartare, ricusare, riget- 
tare. 

ARRACONAR. ARRIMAR. 

AKRACOVAR. mct. Privar ;i algd del manetj, 
confiansa , favor <5 cmpleo de que gosa- 
ba. Arrinconar. Gratia privaré , amo- 
vere, deponere. Pri\•er d'un eniploi à 
quelqu'un, rele'guer. Relegaré, sfrat- 
türe. 

ARRACONARSE. V. Y. ARRIMARSE. 

ARRACONARSE. Retivarsc del tracte de la 
gèat. Arrinconarse , retirar.te. Homi- 
num frei[uentiam fugcre. Se retirer de 
la socicte', se mettre dans un coin. Iso- 
larsi. 

ARRMC.AD, DA. adj. Lo qui t»- béns im- 
mobles. Arraigado. Iminobilia bona 
possidens. Celui qui jiossi-Je dt's biens- 
fonds. Possessor di poderi. 

AURAIGO. s. ni. eèns immobles: però sols ARR 
se u?a en estàs cxprrssiòiis : es home dn 
AiiRAUio, ti^ AnRAino, y iincas do AiinAi- 
GO. yírraii^n. Fortuna, I»ona, posscssio- 
iies, iuiidl. Biem immntblcs. Podci-i, 
bf-ni imtnohili. 

AUIIAIIO.NAK. V. n. aiit. enrahonar. 

ARHAiMAi\GAR. v. a. arremangar. 

ARRAMItVD, DA. p. p. de arrambar. 

ARRAMIíAR. v. a. abordar, en la priíiuV 
ra accfpció. 

arrambar, aruimvr. 

ARRA.MliATGE. s. m. abordatge. 

ARRAMBATGE. IllPt. fillll. IMÏRAUA, ell lo SCIl- 

lit dií rcprclicnsió. 
ARRAMIR. V. a. aiit. arueMítrer. 
ARRAN. adv. niod. Junt d alguna cosa ó 

lant prop de <Mla qun no fjuede les èn- 

trnmilj , v. g.: arran de la carn. A raiz. 

Ad radicem. A cru, sur la pcau tinc. 

A fior. 
ARRA.NAD, D.V. p. p. de arranar. Cor- 

tado de raiz , d cercen , d rapa Icrron. 
ARRANAR, v. a. Tallar arrau. Cort<ir 

de raiz, d cercen, d rapa terron. Ad 

radicem scindere, amputaré. Écoiirlcr. 

Tagliar di radico. 

ARRANC. S. m. RAMPELL. 

ARRANCACAXALS. s. m. La persona 
que se dedica ii arrancar los caxnls. Sa- 
canmclas , sacaniolcrn. Dontinni mola- 
rium vel niaxiliariíim avulsor , extor- 
tor. Arracheur de dents. Cavadentl. 

ARRANCAD, DA. p. p. de arrancar. 
Arrancada. 

ARRANCADA, s. f. Lo primer moviment 
de un cos que estaba quiet y comensa 
à miiurerse al) fúria. ,/;Trt«(jíí/e. Primus 
motus. Prrmier mom•emenl d'un corps. 
Slaucio, avventamento. 

ARRANCADA. L' aoció y efecte de arrancar. 
Arranque. Evulsio. Arrachemcnt, l'ac- 
tion d'arraclier. Svellimento. 

ARRANCADA. Ar/j. Naxcmènt ó comeosa- 
mènt de un arc formad damunt de pl- 
lastras ó pilans que carrega sobre la 
imposta 6 cornisa. També se diu mo- 
viment del arc. Arranque. Arcus aut 
fornicis initium. L'endroit par oii une 
lOí/.'p commrnce à se fornier en ceintre. 
Imposta d' un arco. 

ARRANCADÒR], RA. s. m. y f. Lo qui 
arranca. Arrancador. Avulsor, esstir- 
pator. Arracheur , celui qui arrache. 
Strajípatore, svellitore. 

ARRANCADURA. s. ra. ant. akra.ncada 
iccepció. 

TOM. I. en la segona ac ARR 177 

ARRANCAMÈNT. s. m. ant. abrakcada 
en la segona accepció. 

ARRANC \l'l\.S. s. m. IMoliu que se apli- 
ca als homes petits. Arrancapinos. Ho- 
muncio. Pelit liomme , de pelite stalure 
nu hauteur de taille , cl naboí par so- 
hriquet. Omiciattolo. 

ARRANCAR, v. a. Tràurcr de arrel lo 
<|ii(! està plaiitad , com arbres, plantas, 
etc. Arrancar. Vellero, cvellerc, cxs- 
tirpare, radicitiis cruere. Dc'racincr. 
Sradicare. 

ARRVNCAR. Tràurer del pit las rcumas. Ar- 
rancar. Pitnitam exscreare. Arracher 
les rhumes quand on est malade de la 
poilrine , ejcpeclorcr , cracher a•.•ec for- 
ce. Espurgare, maiidar fuori dal petto. 

ARRANCAR. Tràurer al) violència alguna co- 
sa de sòn lloc, com un clau , w\\ caxal, 
etc. Arrancar. Eruere , vi eriperc. Ex- 
tortjuer. Svcllcre , strappare. 

ARRANCAR. Tràurer las matas v bèrbas de 
algun terreno pera cultivarlo. Rozar. 
Runcare. Sarclcr, e'cliardonner. Sar- 
cbiellarc, chlsciare. 

A R n A N'CAR . ARRABASSAn, OH la cuat ta accepció. 

AnnvNcvR. V. n. Arq. Parland de arcs y 
büvcdas comensar à formar la sèva cur- 
vatura sobre la cornisa ó imposta. Mo- 
{■rr , arrancar. Inciperc. Commencer à 
fnrnier la cnurlntre d' une voiUe. Com- 
mlnciare un' arco. 

ARRANCAR. Comonsar d móurer ab fúria 
pera prosseguir corrènd. Arrancar. Ar- 
ripere cursura. Prendre la course, s'é- 
lancer. Lanciarsi. 

ARRANCAR, fam. Partir ó cxir de alguna 
part. Arrancar. Exire , abire, proíicis- 
cl. Partir, sortir , quittcr un Heu. Par- 
tiré, iiscire. 

ARRANCAR k CÓRRER, fr. Posarsc d córrer. 
Echar d córrer. Cnrsum arripcre. Se 
metlre à courir. Lanciarsi a correré. 

ARRANCAR A UN ALGUNA COSA. fr. mct. Con- 

seguirla ab mòlta instància e' importu- 
nació. Arrancar d una alguna cosa. 
Extorquere. Obtenir quelquc chose par 
importunite'., a^'ec empressenient. Strap- 
pare cbeccbessia ad uno. 

ARRAPAD, DA. p. p. de arrapar y ar- 
RAPARSE. Rapado. 

ARRAPAMÈNT. s. m. ant. L'acció y 
efecte de arrapar ó rapar los cabells. 
Rapadara, rapamienlo. Pilorum abra- 
sio. L'aclion de raser. Radimcuto, ra- 
sura. . ,. . ' ^ . . •, 

23 l'8 ARR 

ARRAPAR. V. a. Pc'iuli'cr ab vlüleiicia. 

Rapar, gíimi/inar. Rapere. Foler , eni- 
' porter dcforce le hien d'aulnd. Rapire. 
ARRAPAR, aiit. Tallar los cabells ab la nava- 

ja. Rapar. Pilós radere. Raser. Railcre. 
ARRAPAR, territ. Agarrar fortament alguua 

cosa. Engarra/ar. Ai'ripere, apprehen- 

dc.ve. ^ccrocher , harper , saisir forte- 

iníiit. Pigliare , torre. 

1 < 

ARRVPARSE. V. r. AGAFARSE, Cll la SCgOUa y 

sexta accepció. v- 

ARRAS. s. f. pi. for. escrèx. 

ARHAS. lor. JDVAS. 

ARRASSAD, DA. p. p. de arpassar. Jr- 

rasado , rasado , raiilo. 
ARRASSAR. v. a. Aplanar la superfície 
de alguna cosa, posaria rasa. Arrasar. 
Etwíiaare , complanare. Apl•iiiir , ren- 
j' dre e'gale une surj'me. Spiauare. 
ARR\ss\R. Assolar, tirar à terra, arruïnar. 
Arrasar. /Equare solo. Dàiiantdcr , 
ddruire. Dlstruggerc, roviaare, de- 
moliré. 
ARRASSAR. Igualar ab la rasadòra las mcsu- 
ras del blat , ordi y altres grans. Rasar, 
. vafir. Ilostorio vel radio adserjuare. Ra- 

der. Radere. 
ARllASTRAü, DA. p. p. d.: arrvstrar. 
Ai\R\sTRAD. adj. ({iic SC apllca à la persona 
que viu en mòlta pobresa v necessitat, 
y tamb(? ;i la vida v port ds ella. Ar- 
vastrado. Inl'ortunatus, miser. Pau^'rc 
mallieurcux , hommc mis&able. Scia- 
gnrato. 
AlilUSTRADA. adj. que se aplica à la 
dona prostituta. Alguna vegada se usa 
com fubstantiu. Arraslrada. l'rostitu- 
ta ; prostibula, prostibulum. Tra.tneuse, 
l'cinni" proslíliíe'p. Uonna prostituta. 
ARU \.S TR ADA.^IÈXT. adv. mod. lam. Ab 
• tr«btll (■) oscassesa. ArraslradamcntP. 
í.llserè, iafelicitèr. Pitoyablcinent. .Ali- 
scramsnte. 
ARRASTRADURA. s. f. ant. L'accMJ y 
■ electe do arrastrar. Arrastramienla. 

Tractus. Rampement. Strascinamcnto. 
ARRASTRAR. v. a. arrossegar. 
ARRASTRAR, mct. Portar, atràurer un à al- 
tre ;i sòn dictdmen ó voluntat. Arras- 
trar. Adducere, trabere ali((uem in 
siiam scateutiain. Enlratncr, pcrsuadrr. 
Attrarre. 
ARRASTRAR. v. H. En varios jogs de cartas 
fiurtir jugand alguna del coll que os 
Irunio. Arrastrar. la cbartaruni Indo 
e;i clurtà uli , cul oinues parcant. Kn ARR 

jouant aux cartes ,J'uire à-loul. Trioii- 
l'are. 

.4.RRASTRC. s. m. En varios jogs de cartas 
l'acció de arrastrar. Arraslre. In char- 
tarum ludo ejus cliarti emissió, cui 
omneí pareant. L'aclion de/aire à-toitt. 
L' atto di giuocar trioufo. 

ARRAULID, DA. p.. p. de arraulirse. 

ARRAULIRSE. v. r. Arronsarse, arrimar 
mòlt la roba al cos por abrigarse. Acur- 
fucarse , acorracarse. In scmetipso con- 
volvi. S'accroupir , se btollír. Kannic- 
cbiarsi. 

ARR-\ULiHSE. Enmagrirsc , enueulirse. /-a- 
rearse. Macrcscere , languescere. Mai- 
grir , s'affaiíiiir. InfieboUrsi , di ventar 
inagro. 

ARRAX. s. m. Capità de embarcació mo- 
risca. Arraez. Maurusiaca> iiavis dux 
vel príefectus. Capilaiiie d'un i'aisseau 
tiiorisíjiir. Arrazzo. 

ARRAA'íïAR. v. n. ant. arrelar. 

ARREV.AIÈNT. s. m. ant. arreu. 

ARREAR. V. a. ant. adornar, .uaviar. 

arrearse. v. r. ant. Provebirse. PrOi'eer- 
se. Se instrucrc. Se munir. Arredar^i. 

ARREAT, DA. p. p. de arrear y arrear- 
se. Proveido. 

ARREAT, adj. ant. Disposad, aparellad. Dis- 
jniesto, aprcstado. Paralus, promplus. 
Dispose. Ari-cdato. 

DE ARRERAT. mod. adv. ant. arreev- 
tadamènt. 

ARRERATAD, DA. p. p. de arreratar y 
arrebatarse. Arrehatado , arrobado. 

ARRF.BATAD. adj. Prccipitad , vclòs é impe- 
tuós; com procriment ARnEE.*TAD, mort 
arrkeaTada. Arrebatado. llapidus, pra'- 
cejts. Ontrc, emporlc. Stiz/.oso, luri- 
liDudo , impetnoso. 

ARRERATAD. nict. Sc diu dcl bouic incortsl- 
dcrad ó violent en sas operacions. Ar- 
rebatado. laconsultus, prxceps. Prc- 
ripilc, inipetiieiir. Matto, sconsigliato. 

ARRl•:RATADAMfcAT. adv. jiiod. Preci- 
pitadament, sciís consideració. .íZ/Tí-Zw- 
tadamcute. Raptium , temeré, prope- 
rantèr. Precipifamment , inconside're- 
iiient. rreltolosamente , prccipltevol- 
iiieale. 
ARRERATA:\1ÈNT. .s. m. L'acei.i de ar- 
ribatar. Arrebalamlenlo. Raptns. Eit- 
Uvement, ravissement. Rajíimento. 
ARREBATAMÈNT. mct. Furòr, ínipclu cau- 
sad per algun afecte ó passiíi vebeniènt. 
Arrebatamiento. Furor, vebemcns ani- ARR 
mi pc'i tiirliatio. 'J'rtiiispnrt , tle'chaíiie- 
iii'iil. Scatcnaiiieiito , tr.isporto. 

AtincinTAMiiNT. Exlasis, ra])t(). y/rroh.i- 
inieiuo. Mentis allcnatio. Extase , rcwis- 
sement d'rsjmt, emj'ortement. Estasi, 
ratto. 

AnnniivTAMKM'. ant. nocci. 

AKREI5ATAR. v. a. aiit. AnRABASSAR, en 
la cuai'ta accc|)i'Ii'). 

AiiHUBATAn. mot. Siispi'iuln'r lo rtnimo, los 
sentits. Se diu (Ic la licniíosura , de la 
milsica, de la poesia, etc. Jn-ehatar. 
Mentem, sensus abriperc. Eníhousias- 
mcr, trausjiortcr. Estasiare , rapire. 

AHRf;R\TARSE, V. w Ijiiriuisuiarsc. Arreha- 
tarsr. Furere. .S> inettrc en calt-rc , en 
furie. Inruiiai-ii. 

AtiREBATAKSE. Elevai'se , tenir ('xtasis. Ar- 
rnlicirsr, (irrcliatíirsp. A scnsilms alie- 
nari , mentis Jeli((nuini pati. S'extasier. 
l'.stasiarsi , rapirsi. 

MIKEIJOL. s. m. ant. Color rotj dels nú- 
vols, ylrrehol. Rubor , color rubcus. 
Rouge , cmdfíur que prennenl les nms 
frappces des raynns snlnires pendant 
les deux crepusai/es. 11 rosseggiar del 
sole clie riílelte iielle nulii. 

ARREBOSSAD, D.V. p. p. de arrebossar 
\ ARREiiossvasE. Res•oCítdo , cnibozado, 
arrebozniln , inpujado. 

ARRER()SS\DÒR s. m. Lo qui arrelíòs- 
sa. Re\'ocador. Qui parietes arenato 
deall)at vel loricat. Maron qui s'occupe 
à pliilrrr. Ingessatore. 

AIUIEBOSSAMÈNT. s. m. L'acció de ar- 
rebossar. Revoriuc , rcK•oco. Actio dcal- 
bandi arenato parietes. Rcnformis. Rin- 
tonaco. 

ARREliOSSAR. v. a. Exténdrer una ca- 
pa de morter eu la pared. Re^'ocar. Pa- 
rietes arenato dealbare vel lorlcare. 
Pldlrer , eiuliure de pldlrc. Inqessare. 

arrebossarse. V. r. arremanoarse , en la 
primera accepció. 

arrebossarse. Ctilirirse la cara ab lo cmbòs, 
embossarse. Emhozarsp , arrehozarse, 
tapujnrse. Faelem velaré, ol)tenere pal- 
lin vel alio tcí^umenlo. Se cnM'rir le i'/- 
sage jusqu'à la haulnir desyeiix, s'en- 
velopprr. Invllupparsi. 

ARRECONAD, DA. p. p. de arreco.nar. 

ARRECONAR. v. a. arraconar. 

ARREDOLAR. v. n. ant. rodolar. 

ARREDRAD. DA. p. p. de arredrar. Jr- 
rrdrado. 

ARREDRAR. v. a. Fèr tornar endarrera. ARU 179 

Se Tisa en srnili metafòric, /frredrdr. 
Detcrrcre. L•lolgner. Arretrarsl. 

ARRECfL.'M), D.\. p. p. de arreglar y 
ARREe.r.ARsE. y/rreç^lailo. 

ARREGLADA.MÈVr. adv. mod. Ab mi- 
da ó regla. Refilíidamnitc. Ad normam, 
pareè , moderatè. Re•^lc'ment , a\'ec rè~ 
gle , d'iine inanicre re'gk'e. Regolala- 
iiienln. 

ARR1:GLAMÈi\T. s. m. Concert , orde, 
dlsposleii). RrgL•iinenlo , regla. Ordü, 
dispositlo. Etídillssemrnt , ordre pres- 
crit par un supcrieur. Regolameiito, 
orditiamento. 

ARREGLAR, v. a. Posar las cosas on re- 
gla ó en orde. Arreglar. Ordinare, re- 
gularé. Rc'gler, arranger. Regolare, or- 
dinare. 

ARREGLAR. Conformar las accions ;'i la re- 
gla. Reghir. Ad normam agere. Confor- 
mer , reduiré à la rlgle. Regolare. 

ARREGLARSE. v. r. Conforniarse, seguir la 
Hèy , regla ó costum que lii ba en al- 
guna cosa. Arreglarse. Legem exsequi, 
legi conformari. Se conformer. Conloí"- 
marsi , seguiré la legge, la regola. 

ARREGLARSE. Ileduirse ó reformarse. Rc- 
glarse. Aloderari , temperari. Se rejor- 
mer , se re'glcr. R.iformarsi , ridursl. 

ARREGLO, s. m. Regla, òrdc, coordina- 
ció. Arreglo. Regula, rei ordinatlo, 
disposifio. Rtgletncnl , ordre, ajuste- 
ment. Regolamento, ordine , regola. 

ARREL. s. f. La part ínfima dels cossos 
])ertanjènts al regne vegetal que cst;í 
ficada en la terra, y por aliònt rebeu 
lo liuniòr ó substància que los auraenta 
y conserva. Raiz. Radix. Racine. Ra- 
dice. 

ARREL. met. La part de eualsevol cosa , de 
la que quedand oculta proeeex lo que 
està manifest. Raiz. Radis. Partie ca- 
rlie'e d\inc cliose. Radicc. 

ARREL. met. La part inferior de eualsevol 
cosa. Raiz. Radix, basis. Puriie infe- 
rieure d'une chose vivanle. Radice. 

ARREL. met. L'origen ó principi de que 
proeeex alguna cosa. Raiz. R.a(lix, ori- 
go, stirps. Príncipe, commencement. 
Radice, sorgente, principio. 

ARREL DE BOTj. iiict. Lo goui incoustant ó 
volu])le. Tena de loco. Furor, iucons- 
tantia animi , mentis. Ai'oir un grain 
defolie. Vena di pazzo. 

arrel de campanar. Planta que se cria or- 
dinàriament en llocs montanvòsos ú om- IBO ARR 

bn'vols : trau una cama de uns tres 
palms (Ic alsaJa , grossa d proporció, 
cantelluda y peluda : la seva flor es 
f^roga , y las lullas semblants à las de la 
■blenèra , encararjué un xic mès aspras 
y Uargas ; y la seva arrel, que es medi- 
cinal , es grossa, blanquinosa, olorosa y 
de un gust acre. ^la. Helennium. Au- 
ne'e. Enula campana. 

ARREL DE cAXAi. La part de est os que es- 
tà ficada dins de la barra. Raigon. Mo- 
laris vel maxillaris dentis radix. Grosse 
et vieille racine , racine des dents mo- 
laires. Radice di dente. 

ARRELS, pi. Las primas , à manera de fils, 
([ue tenen los arbres y plautas. Barbas. 
Tcnuioros radices. Barbes, chevelu. 
Balba, capcUalura. 

DE ARREL. mod. adv. Enterament. De raiz. 
Ridicitüs. Radicalement , entièrement. 
13.1 radice. 

POSAR ARRELS, fp. ARRELAR. 

ARRELAD, DA. p. p. de arrelar y ar- 
RELARSE. .-írraigailo. 

ARRELA.^L s. f. Lo conjunt de arrels 

que cspargex per la terra un ó mòlts ar- 

. brcs ó plantas, unidas v traljadas entre 

sí. fiíigambre. Radices. Assemhlage de 

racine•s enlrelace'fs. Radicame. 

ARREL\R. V. n. Criar ó produir arrels 
un arbre ó planta. Se usa tambtí com 
recíproc. Arraigar , radicar , echar 
Takes. Radicari , radices agerc. Pren- 
dre racine. Radicarsi. 

ARRELARSE. V. r. mct. Adquirir béns algú 
en lo paratge en que se lia establert. 
Àrraigiirse. Immobilia bona aliquem 
atlquirore in eo loco, ubi domicilium 
sibi constituït. Jeler , l>oussrr des raci- 
nes. Porro, faré, ^ittar radici. 

ARRELARSE. met. Fortificarsc algun us, vir- 
tut, vici ó costum. Arraigarse. Diu- 
turno usa aliquid firmari. Se forli/ier, 
encourager ou s'e'tablir plus fortenient 
Ulli' i'eriu , iisage , etc. Radicarsi. 

ARRELASSA. s. t'. aum. de arrel. Rnigon. 
Vetus , grandior radix. üraiidc racine. 
Radiciaoria. 

ARRELEÏA. s. f. dira. de arrel. Raicilla, 
raiciln , raicica , raiceja. Radicula. 
Pelile racine. Radicina. 

ARREMA. adv. mod. Lluny, fora del co- 
niRrs. A trasmano. Procnl , extra bo- 
minum frequentiam. Hors du commcrce 
des hontmes. Ltinni daffli uomini. 

ARREALVNGAU, DA, p.^p. de arsemax- ARR 
CAR y ARREMAííGARSE. Arremangada, re- 
mangado ; enfaldado , arregazado, re- 
gazado. 

ABREMANGAD. adj. Lo que tè la punta cap 
amunt ; y axí se diu : nas arremangad. 
Arremangada , arregazado. Arrectus. 
Trousse'. Camuso , naso alia francese. 

ARREMANGAR, v. a. Doblegar ó tirar 
las mànigas per amunt. Arremangar, 
remangar. Mauicas succingere. Replier 
relever : on dit , bras retrousse' jusqu'au 
coude. Ripiegare, alzare. 

arremangarse. v. r. Doblegar ó tirar per 
amunt la part inferior del vestit talar. 
Enfaldarse, arremangarse , arregazar- 
se , regazarse. Vestes difluentcs coUi- 
gere. Le\'er , hausser l'habit. Alzare la 
veste, l'abito. 

arremangarse. met. Posarse de véras à e$e- 
cutar alguna cosa; y axí se diu: si jo 
m" lli ARREMANGO, ctc. Arremaugarse. 
Aggredi eflicaciter. Se re'soudre , pren- 
dre à cceur. Sbracciarsi. 

ARREMANGO, s. m. Senyal ó acció de 
voler executar alguna cosa. Amago, 
ademan. Ge.stus, minx, minitalio. Air, 
mi ne. Ària. 

rfcfi ARREMANGos. fr. Donar à enténdrer ab 
accions (') paraulas que se vol lér algun 
mal à altre. Amagar. Minari, minitari. 
Menacer , avoir l'air de i'Ouloir tomber 
sur (jueliju'un. Far miuaccie. 

ARREMATAD, DA. p. p. de arrematar. 

ARREMATAR. v. a. rematar. 

ARREMES, A. p. p. de arremétrer. Ar- 
reineliílo. 

ARREMESA. s. f. ant. L'acció de arremé- 
trer. Arremelida. Irruptio. Altae/nr, 
irruption. Attacco. 

ARREMÉTRER. v. a. Acomélrer ab ím- 
petu y fúria. Arremetcr. Irruere, im- 
petere. Assaillir, attaquer brusquement. 
Assaltaré. 

ARREMIR. v. a. ant. amenassar. 

ARRENCAR, v. a. arrancar. 

ARRENDABLE. adj. Lo que se pod ar- 
rendar. Arrendablc. Locatitius , con- 
dnctitius. Qui peut cire afferme' , loue', 
etc. Flttal)ile. 

ARRENDAD, DA. p. p. de .\rrendar. Ar- 
rendada. 

ARRENDADOR, RA. s. m. y f. Lo qui 
dona d arrendament aisfuna cosa. Ar- 
rendador. Locator. Financier , louenr, 
prencur. Allogatore. 

ar.•ïexdadòr de hèrbas. Lo qui dóna ;i ar- ARR 
rendainònt lo hòrbatge tlels seus prats 
ó tlevi'sas. Herhajero. Pascuorum loca- 
tor. Qui donne les hci hrs lie ses prai- 
ri/'s , pres , oït ses pdturuges en bail. 
Fittajuolo (IN'rbe. 

AURENDA.MÈMT. s. in. L'acció de arren- 
dar. Arremlainicnto , arrendacion. Lo- 
catio, coiiductio. Lmuige , arrentement. 
Logazioiic. 

j»nnEM)AMÈ>T. Lo preu conviíigiul en lo 
arrcinlaiiiènt. Arrendiinúenlo. Coniliie- 
tiouis prelium. Amodiation , hail , prix 
de feniie. Fitto. 

-iRRENDAMÈM'. Coiitractc pcr lo cual nu go- 
sa , per preu coiiviugud, de la liiica <) 
heretat de <[ue altre es propietari. Jr- 
lendamiento , arriendo , locacion. Lo- 
catio. Contrat de location et conducíion. 
Fitto. 

.MIUENDAR. V. a. Donar li péndrer en 
arrendament alguna cosa. Arrendar. 
Locare , conducerc. Arrenter , amo- 
dier. Affittare. 

ARRENDATARI, RIA. adj. Lo qui pren 
à arrendament alguna cosa. Arrendatíi- 
rio. Conductor. Fermier. Fittajuolo. 

.4RKEXDATARI DE ESPOLIS. Lo qui prcu li ar- 
rendament los espolis de algun prelad 
difunt. Espolista. Roiiorum episcopi 
morientis conductor. Celui qui afferme 
la de'pouillr d'un e'^•e/pie morí. Fittajuo- 
lo di spoglie. 

ARRENDATARI DE hÈrbas. Lo quí preii à ar- 
rendament lo hèrbatue dels prats o de- 
vesas. Hcrbajero. Pascuorum conduc- 
tor. Celui qui prend des herbes en ar- 
rentement. Fittajuolo d'erbe. 

ARRENDID , DA. p. p. de arresdir. 

ARRENDIR. v. a. retoir. . 

ARRENDIRSE. V. V. RENDIRSE. 

ARREPAPAD, DA. p. p. de arrepaparse. 
Repanligado , repanchigado , arrella- 
nado , recídcado , aculado. 

ARREPAPARSE. v. r. Axamplarse y es- 
téndrerse en lo assento ab tota comodi- 
tat y regalo. Repantigarse , repanchi- 
garse , arrellanarse , recalcarse , acu- 
larse. Pigrè adraodíim sedere ; in sella 
recumbere. Se cdliner , s'asseoir à son 
aise. Baloccarsi. 

ARREPAR. V. a. ant. arrapar. 

ARREPEL. adv. mod. Contra la caiguda 
ó direcció natural del pel. J contrape- 
lo, pelo arriba , d pospelo. Piló contra- 
rio. A contre-poil. A coutrappelo. 

ARREPEL. niet. Contra la propensió ó iucli- ARR 181 

nació natural, ab repugnància. A pos- 
pelo , Cuesta arriba. Invità iniíierv;!, 
a;grè. Af.'ec contrarieté , aversion , pei- 
ne , à conire-cceur. A contraggenio , a 
controstomaeo. 
A]{RK1'E.\T1D, DA. p. p. de arrepev- 

llItSE. 

ARREPENTiDA. s. f. La doua ([uc liabcntl co- 
negud sòs errors y mala vida , se arre- 
pentex y se tanca en clausura ó monas- 
tir, fiindad pera est fi , d víurcr reli- 
giosament V en comunitat. Arrrpentida. 
Peccatrix inulier, qua» ad mclioi'em 
IVugem conversa monialibus spontè as- 
cribitur. Frntnie du inonile qui s'enfer- 
tne dans un clo'ltre pour epier sesfautes. 
Meretrice jjciitita. 

ARREPEISTIMÈNT. s. m. Pesar de lia- 
lier l'èt alguna cosa. Arrepentimiento. 
Poenitentia. Rcpentir , repentance. Pen- 
timento. 

ARREPENTIRSE. v. r. Penedirse algú de 
haber l'èt alguna cosa. Arrepentirse. 
Pcpnitere. Se reconnaitre , se regrctter. 
Pentirsi. 

ARREPLEGAD, DA. p. p. de arreplegap. 

V arreplecarse. Recogido , juntado , lle- 
gada , allegado ; cogido ; alzado. 

ARREPLEGADIS, SA. adj. Lo que se 
arreplega y junta sens elecció , y .sols 
per alimentar lo número. Allegadizo. 
Collectitius. Reuni , raniasse' par-ci, 
par-là, sans choix. Raccolto senza elig- 
grre. 

ARREPLEGADOR, RA. s. m. r f. Lo qui 
arreplega. Recogedor , allegador. Col- 
ligens. Raniasseur. Raccoglitore. 

ARREPLEGADOR. CAPTADOR. "" '■ 

ARREPLEGADOR DE SAGÓ Y ESCAMPADÒR DE FA- 
RINA, rel", ab que se reprèn lo mal go- 
bern v economia de la persona que se 
aplica à guardar las cosas de poc valòr, 

V no cuida de las de mòlta importància. 
Allegador de la ceniza , y derramador 
de la harina. Furfuris avarus, farina; 
prodigus. T^oilí\ le sieur Jean, qui e'par- 
gne les croi'Ues et depense l'argent. 
Guarda un po' messer Pietro. bulta 
l' argento e raccoglie il vetro. 

ARREPLEGAR, v. a. Juntar, unir ó cou- 
gre£;ar algunas cosas separadas ó desu-, 
nidas. Recoger. CoUigere. Rassembler, 
amasser. Radunare. raccogllere. 

ARREPLEGAR. Auar juntaud de poc en poc, 
y guardand especialment lo dipèr. Re- 
cogedor. Sensim recoUigerc in futunim 1S2 ARR 

vel rcponcrc. RecueilliK , amassen de 
l' argent. Raccogliere. 

ARREPLEOAR. Recobrar lo que se habia ilè- 
xad cii algun lloc, ó à alguna persona. 
Recogcr. Rccipprc. Reprendre, pn iidre 
iine seconde Jois. Ricuperare. 

ARREPLEGAK. Juutar , íòr provisió, com ar- 
replegar víurcrs. Juntar , recoger, lle- 
gar , allegar. Colligcre , compararé. 
Joindre , asscmhler. Uniré, ragunarc. 

arreplegar. RecuUir ;i algú. Recoger. Re- 
cipere. Accuedlir , reccwir tjnelqu'un 
chei, soi. AccogUere. 

arreplegar. RecuUir los fruits de la terra, 
com arreplegar lo vi, las olivas, etc. 
Recoger, coger. CoUigerc. Faire la re- 
rolle. Far la raccolt.i. 

arreplegar. Rccuüir ó posar en cobro lo 
que cstalja dispiírs ó esbarriad ; y axí se 
tliu : arreplega aquexos papòrs. Reco- 
ger. In custodiam recipcre. Recueillir, 
ramasser. Rammuechiare, rammontarc. 

ARREPLEG.ui. Cullir de terra alguna co.sa. 
Alzar , Ici'aJílar del suclo. ToUerc. 
Jíausser , le^^er (juelr/ue chose du vlan- 
cher. Alzart'. 

arreplegar. RecuUir alguna cosa ;'i la cual 
se habia ilonad sòn curs, pera esmenar- 
la ó pera altre 11, cotn arreplegar un 
paper (juc .se liabia cscainpad. Recoger. 
Revocaré. Reprendre. Riprendere, ri- 
chianiarc. 

.\rreplegar. Notar, apnntar , rcnuUir las 
espècies (i noticlas que se troban en va- 
rios autors ó estan espargidas. Recoger. 
Colligcre. Rassembler des pass'ages 
d'auíeurs. Raccogliere. 

arreplegarse. v. r. Reunirsc mòlts en un 
iTiatèx lloc pera algun fi particular. Jun- 
tarse. Convenire, coiigrogari. S'asso- 
cier , se reunir, se rassenibler dans un 
endroit. Conareaarsi , raminassarsi. 

arreplega rse. abocarse , en la primera ac- 
cepcií). 

ARRÈRA. adv. 11. Darrera, endarrera, 
atras. Delras , Iras , al^ras. Post , pouè, 
retrò, à tergo, post tergum. Derricre, 
en arrière. Indietro. - . 

ARRE.S. s. m. pi. ant. .irreus. 

ARRESAR. V. a. ant. adornar , .»taviar. 

ARREST, s. in. L'acció de arrestar d aU 
gi'i. Se usa comuiimènt en la milicla. 
Arresto. Detentio. Arrel , arresiation, 
detrnliítn. Arresto. 

ARRESTAD, J)A. p. p. de arrestar. Ar- 
restada. ARR 

AR.RESTAR. v. a. Detenir, posar pres .-i 
algií. Se usa comunament en la milicia 
Arrestar. Detinere, in carcerrm çonji- 
cere. Mettre aux arrels, en prisonj 
arrèler. Arrestaré, porre in arresto. 

ARRESTELLAD, DA. p. p. de .^rreste- 

llAR. 

ARRESTELLAR. v. a. Posar algunas co- 
sas sobre altras ab cort orde, icr una 
restalièra. Hacer un rimero ó rima. Sub 
ordine congerere, strucre. Faire unr 
pile , un nionceau de choses di\erses 
par ordre. Ammassare con ordine. 

ARREU. s. m. Adorno, ataviu. Arreo. 
Ornatus, cultus. Ornement, ajustement. 
Ornannento , íVegio. 

ARREUS, pi. Las cosas neccssaiias per algun 
fi; y axí se diu : fulano portaba tots los 
ARRELS pera cassar. Arneses , arrees, 
aparejos , perlrechos , Irehejos. Instrii- 
nientum. Apprcis , nioyens , atlirails. 
Atrezzi, arredi. 

TÒT ARREU , Ó PER TÒT ARREU. mod. adv. PII 

cualsevol part , aliunt se vulla. Ihnde 
(pdera , dn quiera. Ubicumque, ubivis, 
ubilibct , ubiqua(|ne. Par lout , par 
toule part. Ver ogni dove. 

ARRI. Veu de qne se usa pera fèr cami- 
nar las cabalcaduras. Arre. Age. Haïe. 
lli. 

arri! intcrj, que se usa pera expressar la 
dissonància quens fa una espècie exage- 
rada. Mas acd hay posada. Nsc istud 
nimiuiii est. Male-pe.ite. Oli diamine! 
bal 

ARRI, ARRI. mod. adv. ab (|iie se reprèn !,< 
importuna repetició de alguna co.sa. Oir:: 
al dicho Juan de coca. C.rambc repeti- 
ta. Allez , allez au/ait. Ddle, dallc. 

ARRlA, NA. adj. Lo qui segucx los er- 
rors de Arrio, y lo que pertany a la se- 
va secta. Arriano. Arriauus. Arrien , . 
seclaire de la doctrine d'Arriíis. Ar- 
riano. 

ARRI AU, DA. p. p. de arriar. 

ARRIALLAMÈNT. s. m. ant. rialla. 

ARRIALLAT, DA. adj. ant. riallè:!. 

ARRIAiMS-AlE. s. m. La heretgia de Ar- - 
rio ó la seva secta. Arrianismo. Arria- 
nismus. Arrianisme, secte , doctrine 
d'Arrius. Arrianesimo. 

ARRIAR, v. a. Estimular ó avivar d las. 
bestias ab crids ó accions ú Í^í "de que 
caminen. Arrear. Stimulare, concitarc. 
Animer les che^'aux et autrcs betes de 
somnte pour les faire marcher. Aizzare. ARR 

Anni.vn. AWní. Caiur las vclus ú l)aiulèMs. 
Jrricir. Vela coiitraliere, ve\illa sul)- 
miltcre. Aíncner , ari.^ser Ics voilcs. 
AíninainaiT. 

jinniAti. Xiítit. AlUi\ar ó düxar córrer lus 
caps à puc ú poc. yírriar. Funes pau- 
latiin laxaré, reinitlore. l'iler hi cortlc , 
Ir cable lout duiufinriil. Mi)llare, filar. 

Aniu.vR EN ii.vNDA. IV. Míítií. Dèxar anar cii- 
tcramèiit los caps. .-Irriar en biiiula. 
Salvere, cliíultlere. Ldclier toul à fail 
i' cable. Calaré. 

ARllIATA. s. r. l/i iinila que se anyadex 
al carro ó allrc carniatü;e ilc camí ú 
transport pera (|vic tire devaut de la-; 
allras. Rcata. Mula anterior vel pra;via. 
lííiíle ou clicval d 'lU-bcdcle. Trapi•la. 

.ip.RUTA. La corda que unex. dòs ó nies 
cabaleaduras pera que vajcn en líiiea 
una detras de 1' altra. Reata. Religa- 
men. Corde qui atlache plasieurs clie- 
i•atix à la cjttsue les uns des mitres. 
Func que scrve a lei^are 'j^\ aniniall di 
sorna 1' uno dietro I' altro. 

AKRiATA. nict. La conlorinitat cega de al- 
m'i al parer ])o ó mal dels altres. UeaUi. 
l'edibus altcrius seiitentiam ire. Coiidt's- 
cendance aveugle aux senlimens de ce- 
liii qui parle le jirernií'r. Coudiscendeii- 
7.a al parere altiiii. 

ARR115AD, DA. p. p. de auribar. Llega- 
dn , an-ibado. 

ARRIBADA, s. f. L' acció y efecte de ar- 
riiiar. Llr<^ada , arribo; arribada, ar- 
ribaje. Anpulsus. Arrive'e. Arrivo , 
í^iunta. 

ARRIBAMÈNT. s. ni. ant. arribada. 

ARRIBAR. V. n. Tocar lo punt ahònt 
se va veniad de altre. Lle-^ar , arribar. 
l'erveuire, adveiitan-. Píiivenir , ai— 
rii•er. Giungerc, arrivare. 

ARRIBAR. Anar ;i paratge determinad que 
sia ;i prop. Llegarse. Acecdere. Aller 
clans un endroit volsin. Giunsore a un 
sito vicuio. 

ARRiBvR. Bastar ó ser suficient per alguna 
cosa; y axí se diu: lo diner no arriba- 
rà pera pagar tots los deutes. Alcan- 
zar. Siifficere. Sujfire. Bastaré, essere 
a suflïcienza. 

arribar. Compéndrer , entéiidrer ; v axí se 
diu que arriba mòlt per amunt qui tè 
mòlt talent. Alcanzar. Assequi. Com- 
prendre, entendre. Arrivare. 

ARRIBAR. Venir per sòn orde <> tocar per 
sòii torn alguna cosa ó acció ix algú. ARR 183 

Llegar. Succedere. Arri\/er à son tow. 
Vcnirc alia volta. 

ARRibvR. Conscguir lo fi ii que se a.spira; 
y axí se 'diu : ariubX ü ser general. Lle- 
gar. Asseipii. yílLeindre , arn\'cr. l'ar- 
veiiire, giuiigcre. 

ARRIBAR, 'ifiiir prou llargària ó moviïnèiit 
íins ;i un punt determinad; y axí se 
diu: la capa arriba als talons, la bala 
UI) lli ARP18A. Alcanzar , llegar, l'ertiii- 
gere. Ai'oir la forcc , la longueur rte- 
cessairr. (liuiigere. 

ARiíiiiAR. Tocar la nau en lo porl. Arribar. 
A])|)ellire. Arriver ., abordcr. .\rrivare, 
approdare. 

ARRIBAR. Ndiii. Tocar en algun paratge pe- 
ra reluglarse una nau l'ugind de tem- 
poral ó altre jièrill. Arribar, (^oniiige- 
re. Reldclier à cause du maiuais íenips 
ou d'un danger rinelconque. Surgere, 
pigliar terra. 

ARRIBAR. Junt al) algun verí) tè la signifi- 
cació del verí) ab qui se junta; v axí se 
diu: ARRIBÀ ;i oir, arrib.v A eiitcndrer, 
per oi, ENTEXcrÈ. Llegar, l'ran. Ccm- 
inrnrer à~enlendre , à comprendre ; à 
re'ussir. (Üungere. 

ARRIBAR A roc, XO ARRIBAR k MKS. fV. ALLAR- 

c.AR roc. 

ARRIBAR MÒLT MAL, ó MOLT l'ER EXLLÀ. f'r. ab 

que se explica lo perill en que lia estad 
un malalt. Llegar al cabo. In extremo 
ngoue versari. Arrii-er à elre bien ma- 
lade. Giungere agli ultimi. 
ARRIBAR PER ENLLÀ. fV. Arribar al^uii ne- 
goci al niajòr aprèto. Llegar a las da- 
gas. In areto rem esse. Etre quclque 
chose en danger. Giungere agli streini. 

ARRIBAR POC ENI.LÀ , XO ARRIBAR ílÈS ENLLÀ, 
fr. ALLARGAR POC. 

ARRIBAR PEiMKR. fr. .\cudir ilutcs que los 
altres d algun congres, junta, etc. Ga- 
nar la palniatoria ó la palmeta. Pal- 
pra-ripere, omnibus pra^ire. Arri\'er le 
premier. Giungere i! primo. 

ARRIBAR V M(')LDRER. loC. ab qiie s' CXpÜca 

la brevcdat ab que se logra alguna co- 
sa. Llegar y besar, ò llegar y besar el 
santó. Brevi rem coníieere, expediré. 
Arriver, et obtenir sa hespíine. Giunse- 
re e far farina. 
SI ARRIE4 xo ARRIBA, fr. al) la cual se de- 
nota que una cosa es tan taxada y es- 
cassa ([ue apénas basta pera lo que ha 
de servir. A' alcanza no lletra. JEzrè 
suflicit. òí cela ne si[ffit pas , il s'eu 184 ARR 

faut^ de peu. Se basta non basta. 

ARRIÈRO. s. m. Lo qui tò per ofici anar 
de un lloc a altre menand alguu car- 
ruatge. Calesero. Carrucarius , qui pi- 
leiitum regit. Conducíeiir de calèche. 
Veturiere. 

ARRIAIA. s. f. Pila, pilot, depósit de co- 
sas que no servexeii ó estan desadas. 
Montoii. Acervus. ZíZí , ainas. Muc- 
chio , stipa. 

ARRIMAD , DA. p. p. de arrimar y ar- 
RiM.vRSE. Arrimado. 

ARRIMAD k LA sÈvA. loc. al) que se expres- 
sa que algú està pertiiias en sòn dicta- 
men. Teinoso , tcmdtico. Proprii judicii 
nimiuin tenax. Tàu, opinidlre. Ostina- 
to, ptM'tinace. 

ARRIM.VDÈROS. s. m. pi. Los adornes 
al) que se vestexen las parcds, que re- 
gularment eran de estora de palm.i , y 
ara se tan de pintaràs, de taletà, ó de 
altra cosa lluid.i. Frisos. Storea vel au- 
laea parietihus affixa; ornatus infcrio- 
reni muri partem cooperiens. Tapisse- 
ries à ha'dteur d'appui au lour d'un 
salon. Tapizz.erie attaccate al muro. 

ARRlM\Dr:i, TA. adj. dim. de arrimad. 
.irrimadilo. .Miquantulum adhaircns. 
Ètre bieii altarhe', bien joint à quil- 
qu'un. Attaccattino. 

ARRI>L'VDÍSSIM, MA. adj. sup. de ar- 
HiMAD. Miiy arrimado. Valdè adliaerens. 
Tri•s-approche'. Attaccattissimo. 

ARRIMADURA. s. m. L' acció de arri- 
mar. Arriniadura. Admotio. Approclic. 
Attaccamento. 

ARRlftLVR. V. a. Acostar una cosa d al- 
tra. Arrimar. Admovcrc, applicare. 
Rapprocher. .\ttaccare, accostare. 

arrimar. Dèvar de scrvirse de alguna co- 
sa per ser inútil. Arrit)tar. Rejicere. 
Metlre une chose de cCl•le'. Lasciar da 
banda. 

ABRiMAK. met. Dèxar ó abandonar: y axi 
se diu ARRIMAR lo bastó, per dèxar lo 
maudo : arrimar los llibres , per dèxar lo 
estudi. Arrimar. Deponere, diuiittere. 
L•iisser ., quillrr , reiionrer. Lasciare. 

arrimar, met. Evouorar :i algú de sòn em- 
plco, ó dèxario sens lo valiïnènt y au- 
toritat que abans tenia. .4rrimar. Exau- 
torare, dignitate privaré. D/melire , 
dcsdluec d'un emploi, pri\>er de lafa- 
vpur. Scaricare, cícstituire. 

AtRiMARSE. V. V. Apovarse sobre algo"* 
cosa , com pera descansar ó sostenirse. ARR 
Arriniarse. Inniti, incumbere. Se sou- 
teitir , se reposer en s'appuyant. Af- 
poggiarsi. 

ARRiMARSE. Agregarsc , iuntarse ab altres 
formand ab ells un matèx cos. Arri- 
niarse. Consociari, conjungi. S'agré"- 
ger , se reunir à d'autres personnes. 
ünirsi , congiungersi. 

ARRiMARsE. Posarse bax la protecció y am- 
paro de algú. Arriniarse. Confugere. 
S'e'layer de la protection de quelquun. 
Accostarsi , coriearsi sotto alcuno. 

.\RRiMARsE. met. Arribar à prop de coné- 
xer ó endevinar alguna cosa. Arrimar- 
se. Propiús accedere. Commencer à 
saisir le poinl d'une dijjículle'. Avvici- 
nai'si. 

ARRl.MO. s. m. APOYO. 

ARRI PAR. V. n. ant. arribar. 

ARRISC. s. m. Contingència ó proí-imitat 
de algun mal. Riesgo. Discrimen , pc- 
riculum. Risque , danger. Risciíio. 

CÓRRER ARRISC ó RISC. fr. Estar exposad à 
algun mal ó à pe'rdrerse, ó estar en pe- 
rill. Córrer riesgo. In discriïnine ver- 
sari. Éire en pe'ril , en danger. Corre- 
ré riscblo. 

ARRISCAD, DA. p. p. de arriscar. Es- 
puesto. 

ARRISCVD. adj. ATREVID. 

ARRISCAR. V. a. Exposar, ó posar en con- 
tingència de algun danv ó pèrdua. Se 
usa també com recíproc. Arriesgar. 
Fortuna; committere, sorti dare, in dis- 
crimen conjicere. Risquer , exposer , 
metlre en danger. Riscliiare. 

OL"i >o SE ARRISCA >ov piscA. ref. quc avisa 
que mòltas veg.idas es necessari expo- 
sarse pera conseguir alguna cosa. Quien 
no se ai-entnra no pasa la mar. Auda- 
ces fortuna juvat, timidosque repellit. 
Qui ne veut rien hasarder ne fera pa.•• 
forlune. Chi non s' abbruccia non si 
riscalda. 

ARRl-SSAR, V. a. Ndui. Lligar los rissos 
de las velas. Arrizar. Vela contraberc. 
Accourcir une ^oile at.•ec des rides. Ac- 
corciare , accorlare. 

AiinissvR. Naut. Triíicar, ó assegurar ab 
cordas alguna cosa en las embarcacions. 
Àrrizar. Funibus firmaré vel religare. 
Ailaclier , garrotter quelque chose dans 
le s-aisseau. Attaccare. 

ARROBA. s. f. Pes de vint y sis iliuras' 
en Catalunya, y vint y cinc en Caste- 
ll. i, pcró àquestas sòn Uiuras de setse ARR 

uiH.ií. Arroha. Poiidus vigiíiti sex n>it 
vi^liiti quinqué librarum. Arrohe. No- 
111 ; di peso spagnuolo cquivalcnte a 40 
li re. 

AllROCVR. V. a. ant. dcstroçsar. 

ARRODILLVD, DA. p. p. de arrodi- 

M ARSE. 

AllRODILLARSE. v. r. agenouarse. 

ARRODO.MD, DA. p. p. do arrodonir. 
Rfdondeado. 

ARRODONIR, v. a. Fèr rodòiia una co- 
sa. Rcdondear. Rotundare. Arrondir , 
rendre roiid. Rotondarc. 

ARRODONlRSi:. V. r. Descarregarse de 
gasto V acotnodarsc ó cenvirsc ;i lo que 
se tè propi, ó ;i la ivnda. R'•dondearse. 
Suniptiis ad provontuin redif^ern ; pro 
proventu suinptum facere. Se dcbar- 
raser de toiit soin, et reformer son 
trat'it , sa de'pense. Ridursi. 

ARROG.\CIÓ. s. 1'. L'acció de arrogarso. 
■íiTOgacion. Attrlbutio. L'action de 
s 'arroger. Arrogarsi. 

AuaooAciú. t'or. L' adopció que se fa dA 
que no tè pare, ó del que està lóra de 
li pAtria potestat; lo (|ue no pod lèrse 
sèas roscripte del príncep. Arrogacion. 
Arrogatlo. Esjhce d'adoption. Arroga- 
zione. 

ARROGAD, DA. p. p. de arrogarse. .-//■- 
rogado. 

ARROGADOR. s. m. Lo qui se arroga al- 
guna cosa. Arrogador. Sibi arrogans. 
Celtii qui s 'altribiie qui s 'arroge quel- 
que chosr. .\rrogatore. 

ARROGÀNCIA, s. f. Cert sentiment del 
iuiiuio al) lo cual algú se atribuex. una 
autoritat y superioritat que no tè , Je- 
sitjaud ser tractad per los demés com 
si t'òssen inferiors. Arrogància. Arro- 
gantia. Sulfisance , arrogance. Arro- 
ganza, alterigia. 

ARROGÀNCIA. Lo aire exterior del que 
tracta ab los demés segons li dicta lo 
seu sentiment de superioritat. Arrogàn- 
cia. Arroguitia. Fierie. Arroganza, or- 
goglio , tracotanza. 

ARROGW'CU. GALLAP.DÍA. 

ARROGANT, adj. Lo qui tè arrogància. 
Arrogaiile. Arrogans. Arrogant , fier , 
reboutant. í^rrogaute, superbo, altie- 
ro, presontuoso. 

ARROGVNT. Lo qui presèuta un exterior 
bri<)3, valent, aleutad. Arrogante.Sirt- 
nuus, fortis. Courageux , brai.•e , va- 
illant. Coraggioso , bravo, prode. 

TOM. I. ARR 185 ARROOiNT. r. a.I.ARD. 

ARROfiAiNTiSSLM, MA. adj. sup. de ar- 
rogant. Arroganlisimo. Valdè arro- 
gans; streuuissimus. Trts-orgueilleux , 
inirepide. Presoutuosissiïno , assai ar- 
rogante. 

ARROGANTMÈNT. adv. mod. Ab arro- 
gància. Arroganleinente. Arrogantèr. 
.•Arc hauteur, arrogamment . Arrogan- 
temente , cou arroganza , superbamente. 

ARROGARSE. v. r. Atribuirse, apro- 
piarse. -Se diu comunament de cosas iin- 
inaterials, com jurisdicció, facultat, 
etc. Arrogarse. Sibi arrogaré, ascisce- 
re. S'attirer , s 'arroger, s'atlribuer. 
Arrogarsi, attribuirsi, ascrlveisi. 

ARROJAR. V. a. ant. llv.nsar , etjegar. 

AUROJAT, DA. adj. aut. arruxad. 

AUROMANSAR. v. a. aut. Posar en ro- 
mans lo que esta escrit en altra llengua. 
Ror/iancear , roinanzar. lu vernaculam 
linguam vertere. Traduiré en romance 
quelque chose. Tradurre in isp-ignuolo. 

ARRONSAD, DA. p. p. de arronsar. En- 
cogido. 

POSARSE TÒT ARRONSAD. fr. POSARSE TOT AR- 
RUPID. 

ARRO.VSAMÈNT. s. m. L' acció de ar- 
ronsar. Encogirniento. Contractio. Re- 
tre'cissenient, raccourcissement. Stri- 
gniïnento , accorciamento. 

ARRONSAR, v. a. Reduir d mtíuos llargà- 
ria sens alterar la cosa. Se usa també 
com recíproc. Encoger. Contraliere, 
retraliere. Resserrer, retirer. Coutrar- 
re, ristrignere. 

ARRONSARSE. V. r. ARRUPIRSE. 

ARRONSAR LAS ESPATLLIS, fr. que siguifica 

])e'udrer paciència. Encoger los liom- 
bros , ó encogerse de hombros. Huine- 
ros contraliere. Hausser les e'paules. 
Sti ingersi nelle spalle. 

ARRONSAR LAS ESPATLLAS. fr. al) que SC uia- 
nifèsta aquell moviment natural que 
causa la pòr. Encogerse de hombros. 
Humeros contraliere. Avoir peur , ctre 
timide , sans courage. Mostrar paura. 

ARRONSAR LAS ESPATLLAS. fr. Negar la con- 
testació a alguna cosa. Encogerse de 
hombros. Silentio premeré, diffiteri. Ne 
faire aucune re'ponse. Striíigersi nelle 
spalle. 

ARROP. s. m. Lo most cuit al fog fins que 

prea la consistència de mel ó axarop. 

Arrope. Sapa. 3Ioiit de l'/Vi cuit au feu, 

sirop de raisin. Sapa: mosto cotto e al- 

24 • ¥ 186 ARR 

quanto condeiisato noi boUire. 

ARROPAD, DA. p. p. de arropar. ^rro- 
pado ; pro.'Isto de ropa. 

ARROPAMÈNT. s. ni. ant. L' acció y 
efecte ile abrinar ab molta roba. Arro- 
painienlo. Vestium lVip;ori arceuclo mul- 
tipücatio. L'actioH de se vàir , de se 
couvrir soigneusenienl quandon afroid. 
Iiivolgiïneuto uclla veste. 

ARROPAR. V. a. Abrigar ab mòlta roba. 
Se usa tambd coiii recíproc. Arropar. 
Vestibus, vel stragiilis tegerc. Coiwrir 
de hardes. Iiivoigersi ne' panui. 

ARROPAR. Proveir de roba. Se usa tambd 
com recíproc. Prweer d algnno de ro- 
pa. Vestes suppeditare. Pourvoir quel- 
fj'.íim d'hahilleincnls. Forniré d' abiti. 

ARROPAR. Tirar arrop al vi. Arropar. Vi- 
iiiini ,sapa coiulerc. Jeler ou incler le 
inoút a•jec le vln. IMettcr sapa al viiio. 

ARRÒS. s. m. Planta gramòsa pareguiia 
al mill, que fa lo fruit dit tambd ar- 
ròs. Arroz. Oryza sativa. Riz , planle. 
Riso. 

ARRÒS. Lo fruit de la planta del niatèx 
nom. E-! de figura ovalada , de dòs lí- 
neas de llarg, ab uu sòle que li corre 
de cap à cap: cuaiid se 11 ha tret lo 
bull , es blanc y farinós; desprès que es 
cuit es uu aliment agradal)le y mòlt 
usad. Arroz. Oryza. Riz, le grain de 
la planle de ce nom. Riso. 

ARRÒS Y GALL MORT, V GALLINA À LA OLLA. 

expr. ab que se pondera la esplèndides 
de algun menjar ó convit. Arroz y ga- 
llo inuerto. Liutissiïnx dapcs. Chez mon 
\'0isin il y a wi banquet , ou les chiens 
inangcnt le l•lanr des poulels. Lauta 
pappata. 

ARROSSEGAD, DA. p. p. de arrosse- 
r. \R. Arrtistrado. 

ARllOSSEOAMÈNT. s. m. L'acció y efec- 
te de arrossegar. Arrasiramienio , ras- 
tra. Raptio. L'aclion de tra'ner quel- 
qn'an. Trascinamento. 

ARllOSSEGANT. adj. (jue se apliea a las 
vestiduras vistò•ias v mòlt llargas. fínza- 
gante. Sp'.eiullda veslis lalaris. //,il>il 
traíiian! , inageslneux. Veste addeg- 
giantc, vestito pomposo. 

ARROSSEGAR, v. a. Fèr córrer alguna 
cosa per terra l'cndla seguir tirand. Ar- 
raslrar , llevar d la rasira. Riptare, 
trahere. Entraínrr , lirer après soi , 
avec soi. Strascinare. 

ARROSSEGAR, v. u. ,\njr alguna cosa fregand ARR 
en terra. Arraitrar. Reptaré , serpcre. 
Raniper. Strisciare. 

ARROssEGARSE. V. 1'. Aoar per terra frc- 
gand , ó revolcandsc com solen fèr los 
noys. Jrrasírarse. Repere, serpere. 
Se tralner. Strascinarsl per terra. 

ARROSSER, s. m. Lo qui cultiva ó veu 
lo arròs. Arrozero. Oryza- cultor vel 
venditor. Homme qui cuUi\•c ou qui 
•.■end le riz. 

ARROSSER. Lo camp sembrad de arròs. Ar- 
rozal. Àger oryíà satus. Rizitre. Risiera. 

ARROSTIR. V. à. aut. rostir. 

ARRUFAD, DA. p. p. de arrufar. Ale- 
chugddo ; arrufado. 

ARRÜFADURA. s. f. Ndnt. La curvatu- 
ra de las parts de la eniliarcació. Arru- 
J'adura., arrufo. Convexitas in navibus. 
Com'exile' d'un vaisseau doni le milieu 
est has el les exire'miïes soni relevfíes. 
Arcbeggio. 

ARRUFAMÈNT. s. m. ant. erissamènt. 

ARRUFAR. V. a. Arrugar ó disposar al- 
guna cosa eu figura de fulla de enciam, 
com se usa en las guarnicions y adòr- 
nos dels vestids, principalment de las 
donas. Alechugar , escarolar. In lactu- 
cs forniam plicare. Fraiser , plisser à 
la manicrr d'une fraise. Increspare. 

ARRUFAR. Ndut. Donar curvatura à alguna 
cosa. Arrufar. Arcuare. Courher en 
arc. Arcbeggiare. 

ARRUGA, s. f. Lo dobleg ó pleg que fa 
la pell arronsada. Arruga, ruga. Ruga. 
Ride. Ruga, grinza. 

ARRUGA. Lo pleg que fa la roba per no ve- 
nir justa, ü per estar mal plegada o 
mal cusida. Arruga, ruga . fuelle. Ru- 
ga. Pli , pince. Crespa, piega. 

-íMÍRUGAD, DA. p. p. de arrugar y \n- 
i(UG\RSE. Arrugado , rugado. 

ARRUGAMÈNT. s. m. L' acció y efecte 
de arrugar y arrugarse. Arriigamimlo, 
arrugacion. Rugandi actio. Élat d'une 
chose ride'e , qui a des plis. Raggrin^a- 
mento. crcspezzn. 

ARRUGAR. V. a. Arronsar la pcMl lend 
pleg.. Si; usa també com recíproc. Ar- 
rugar, rugar. Rugare. Rider , froncer. 
Corrugare , aggrinzare. 

ARRUGvR. Fèr arrugas ó plegs en la rol)a, 
paper V altras cosas. Arrugar, rugar. 
Rugiré, corrugare. Gre'siller , faire 
des plis dans des hardes, dansdupa- 
pier. Increspare, raggrinzare, ridurie 
in crespe. ARR 
\RUUiN \D, I)\ p. p. ilc AimuiNAR y An- 

ARRIJI>'\DÒU, KA. s. m. y f. Lo qui 

airuiíia. Amiliiatlor. Evnrsor. Celui qui 
(Iclrail, iiiii ddabre. Roviuatore. 
UlRUlNA.VlkiVr. s. m. L'acció v efecte 
(Ic arruiuar. .■írniiiiuinir•nlo. E.vc.i•sw., 
excidiíiin. liciwerscmenl , riiine. Rovi- 
iiaiiieiiti). 

ARRUÏNAR. V. a. Fèr c.íurcr alguii odi- 
fioi. Se usa també com recíproc. Arrui- 
nar. Evcitere, dirnerc. liuiner , de- 
truire, ravager. Roviíiaro, ruinare, at- 
terrare, far eadere. 

AWiuiNVR. mct. JiL-struIr , causar gran 
dauy. So usa tambi! com recíproc. Ar- 
niinar. Evertcre, perdere. Rompre, 
de'iolcr , dclaJírer. Roviuaro, ruiíiarc. 

.\miuiNAP.. ini't. Ocasionar ú algú la pdrdua 
de sòs l>èiis. Tainht; se usa com recí- 
proc. Arniiiiar. Iii egestat(!:n adducere. 
Reiwer.ier la forlune de quele/u'un. Ro- 
viiiarc, mandarc in precipizio, impove- 
rire. 

ARRUmi), DA. p. p. de arrlpirse. O^i- 
llndo , acurra:<ido , arorrncado, ao\w- 
llado. 

nxvRSE TÒT ARRUciD. fr. Arrousarsc molt 
jior pòr ó per causa de algun dolor. 
Hacerse un oAllo. Incurvescere. Se mcl- 
ti'p en pelolon. Aggomitalarsi. 

ARRliPíilSE. V. r. Posarse arronsad com 
si fòò uu capdèll pev tenir mcíuos fred 
11 per fèr raiínos bulto. O^illarse , acur- 
rtícarse , acorrucarsc , aoi'iltarse. In- 
curvescere, in semi'tipso concolvi. Se 
ranidsser , se tajur. Accovacciarsi, ac- 
(jualtarsi. 

ARRUX. s. m. rampell. 

ARRÜXAD, DA. p. p. de arruxar. Ro- 
ciado ; espiirriado. 

arruxad. ad). Se aplica ;i la persona de 
poc judici, desbaratada é imprudent. 
Loco. Imprudens, deliru•i. Fou, incon- 
side're', qui agií sans rc/lexioii. Sbale- 
strato. 

arruxad. ant. atrevu>. 

ARRÜXAR. V. a. aut. llansar. 

arkuxar. Espargir en gòtas mèuudas l'ai- 
gua ó cualsevol licor. Rociar. Aspergc- 
re. Bruiner. Spruzzare, bagnare colle 
dita. 

ARRUXAR. Humitejar alguna cosa ab una 
glopada de aigua , com se fa ab la roba 
blanca que se ha de planxar. Espur- 
riar. Couspergere. Arroser. Spruzzare: ART 187 

})agiiar leggieniicutc colla bocca soc- 
chiiisa, nianddudo fuor con forz.a il li- 
quore, clie vi s' lia deutro. 

ARS. s. ni. RabòU que tè las ramas plc- 
nas de piinxas, las fullas un xic sem- 
))laiits à las del àpit, v la fusta dura. 
Fa unas bayas rodònas ab melic, car- 
uòsas y brrmellas , de las cuals sen fa 
una conserva medicinal. Espino niajue- 
li}., pirlilero, mojera , mnjuelo, espino 
albar. Crata^gus oxyacantba. Auhepinr. 
Biancospino. 

ARSliíMC. s. m. Metall de color gris dt* 
cèr, mòlt trencadís, que se entela y 
robella fàcilmòjit, y posad al fog se dis- 
sipa y fa uu olor parogud al del all. Se 
usa combinad ab altres mí'•taüs, com 
estany , coure ó zinc pera lèr peltro v 
altras composicions. Es un veueiio mòlt 
actiu, majorment cu cstad de cals ó de 
oxido blanc, que es lo que se anomena 
comunament arsènic. Tambd se diu ar- 
sènic BLANC Arséaico. Arscuicum. Ar- 
sènic, .^rsenico. 

ARSfiMr. r.ROG. REALÇAR. -- 

ARSEiXlT. s. m. arsènic. 

ARSKl'ELEC. s. m. ant. Alguna part del 
mar poblada de islas. Se diu axí per 
excel-leneia lo mar Ekco en lo .Alcdiler- 
ràiico. Arcliipielago. Arcbipelagus. Ar- 
chlpel. Arcipelago. 

ARSO. s. m. La fusta de davant ó de dar- 
rera de la sella de anar d caball. Arzon. 
Eplilp|)ii pars anterior vel posterior ar- 
cuata. Arcon. Arcione. 

ARSURA. s. 1. ant. ardor. 

APiT. s. m. Conjuut de preceptes y règlas 
pera fèr bè alguna cosa. En plural se 
usa també ab lo article femení. Arte. 
Ars, disciplina. Art, Arte. 

ART. Tòt lo que se fa per indústria y ha- 
bilitat del home, y en aquest sentit se 
contraposa a naturalesa. Arte. Ars, in- 
dústria. Toiit ce qui se fait par indus- 
trie. Arte. 

ART. ARTIFICI , en la segona accepció. 

ART. Instrument de fils ó cordas texid a 
niallas que servex pera pescar. Red. 
Reté. Fí/ei de pecheur. Reté. 

ART DE BRUXERÍA. La Superstició y enganys 
en que vulgarmèut se creu que se eSer- 
citan las bruxas. Brujeria. Maleficium. 
Ensorcellemeiit , diablerie. Malia , ma- 
lefizio. 

ART DE ENDEvrNAR. La habilitat de conjec- 
turar , dir ó assegurar lo que ha de suc- 183 ART 

ceir. Àrie de níli\'iiiíir. Maiitice. ^rí du 
dmiíi. Arte J'inJovino. 
ART DE PAGÈS. La pi^otessiü ilp Cultivar la 
terra. Lal>ruiiza , agricullura. .Agricul- 
tura. Lahourage , ait de lahourer Irs 
terres. Agricoltura, coltura , biíolclie- 
ria. 

ART M.ÍGIC. M.ÍGICA. 

ARTS iiíBERAis. Se conexeii ppr aquesta ca- 
ülicaciü las arts en las cuals tè mès part 
lo iiigeni fjue la practica y lo exercici 
de la ma. ^i/i-te.s libcrales. Artés libera- 
les. Art liberal. Arti liberali. 

ARTS MEcÀMCs. Al revès de las lliberals, 
sòii aquells en los cuals tè mes part la 
practica y exercici de la ma, que lo iii- 
geni. Artés mccdnicas. Mecanicse artes. 
Art me'canif/ue. Arti meccaniche. 

■BELiAS ú NOBLES .4RTS. Las quc tèiieii per 
basa lo dissenyo ó dibux , com la pin- 
tura, la arquitectura y la escultura. IJe- 
llas ó nobles artes. Qu;c in arte graplii- 
ca fiindamentum babent. Beaux tiris. 
Belle arli. 

DONAR I.O ART À Qii I.O iiA. ref. al) lo cua' 
>e alvertex que ningú obre ni parle si- 
nó en matèria que la enfenga. £1 (jue ó 
miien las aabe las tane. Tracteiit fa- 
brilia íabri. La muslque , mon enfant, 
c'esl l'oiir celul e/ui la comprend. Cbl 
nou sa scorticare, intacca la pelle. 

NO TEMRHi ART NI PART. tV. JS'o pertànyer ;i 
atgii alguna cosa, ó estarne enterament 
exclòs per no .ser de .sòn interès. A'n srr 
ó no tener arte ni parte. Nullalenus in- 
tercsse. N'a\'oir aucune connaissance 
sur une affaire. Non tenervi parte. 

PER ART DE E\C\NTAMÈNT. loc. fam. al) la 

cual se denota Iial)er5e l'èt alguna cosa 
per medis oeults v extraordinaris. Por 
arte de birli birloi/iie. l'r.Ttcr spem, in- 
0])iiiatò, oceultà rafione et vià. Par\•e- 
nir à ses fins par l'ari de Mavhiavel. 
Per l'arte del l'ascino. 

PER MAL ART. cxpr. lam. al) que se expressa 
(jue alguna cosa es l'èta per medis que 
estan fora del orde natural. Por arte 
del diablo. Diaboli ope, prreter nalur;c 
ordinciii. Par l'art de sorcellerie. Per 
snrtilegj. 

ARTECIl. adj. ant. ASTUT. 

ARTELL, s. m. ant. g\rra. 

ARTF.MISSA. s. f. planta, altimira. 

ARTER. adj. ant. astiï. 

ARTÈRIA, s. f. -/nat. Condncto destinad 
à rébrer la sang del cor y portaria a tò- ARÏ 
tas las parts del cos, axi com la vena 
porta la sang al cor dèsde las parts del 
cos que la reben de la artèria. Artèria. 
Artèria. Artère. Artèria. 

ARTESA, s. m. Lo qui eíerces algun art 
mecànic. Artesana. Artifex , faber. Ar- 
tisan. Artigiano, arteGce, artista. 

ARTET. s. m. filat travesser. 

ARTET. dim. de art. Redecilla , redecita, 
redilla , redita , redica. Reticulum, re- 
ticulus, retiaculum. Petit filet. Reti- 
cella. 

ARTÈTICA. s. f. Lo mal de gota en las 
mans. Quiragra , gola arle'tica. Cbira- 
gra, artbritis. Goiilte des mains. Cbira- 
gra , ciragra. 

ARTÈTICH , CA. adj. ant. Lo qui patex 
de gota en las mans. Arlc'tico. Ciiira- 
gricus , artliriticus. Arthritique. Arteti- 
co, artritico, articolare- 

ÀRTIC, (^\. adj. Astron. Se aplica al pol 
septentrional, v als mars y regions que 
li sòii veliinas. ^/7/('0. .Vrticus. Arclique. 
.'\rlico , scttentrionale. 

ARTICLE, s. m. Una de las parts en que 
solen dividirse los escrits. Articulo. Ar- 
ticnlus. Article , partie d'un e'crit. Ar- 
ticolo, capo o punto di .scrittura. 

article. En los diccionaris es cnalsevol vo- 
cable ó accepci<') que se di-fiuex separa- 
dament. Articulo, .\rtlculus. Article. 
Articolo. 

ARTiciE. for. Cuestió incident en la causa 
principal. Articulo. Exceptio dilatòria. 
Exception dilatoire. Articolo. 

ARTICLE, for. Cada una de las preguntas de 
que se compon un interrogatori. Arti- 
culo. Articulus interrogatorius. Deman- 
de faite daus un interrogatoire , arti- 
cle. Articolo interrogativo. 

ARTICLE. En los tractads de pau ó capitula- 
cions , etc, significa cada un dels punts 
convinguds que contenen y en los cuals 
ordinàriament se dividexen. Articulo. 
Conditio. Condition , chacun des poinls 
d'un traite'de paix , d'une capitulation. 
.\rtieolo. 

ARTiciE. Gram.' Part de la oració que sols 
se junta ab lo nom substantiu pera de- 
terminar la persona , cosa 6 acció signi- 
(icad I per lo uiatèx .substantiu. Articu- 
lo. Articulus. Article. Articolo. 

ARTICLE DE FE. Veritat que debem crí'urer 
com à revelada ])er Dèu y proposada 
com à tal per la Iglesia. Articulo dej'. 
Cliristianrc fidei caput; veritas cathou- ART 

ca fulc crcdciida. .írtidc de Joi. Arti- 
culo d i l'nde. 

AmiciE DE LA MoiiT. A(|uplla paït de tiiuiis 
mòlt .1 prop de la mort. Jrticulo de Li 
muertc. Suprema wVx hora. Article dr 
1(1 mort. Arlií'olo di iiiorte, o delia 
iiiorte. 

FoiiMAR ARTICLE. IV. lor. Introduir ó (Milaii- 
lar la cucstió dita article. Formar ar- 
ticulo. ()iu•stioiit•ui movere iiicidiMitoïn 
priiis(|iiaiu priíicipalis (juaíslio ahsolva- 
tur decidciidam. Opposition sitscitee 
dans un procis pour en retarden le ju- 
grnient. Suscitaré, produrrc una (jur- 
stioiie por ritardar la sciiteir/,a. 

MITICULACIÓ. s. f. Uiiiú, conjuntura 
<lo dòs () mes ossos fjue se mouen. .//■- 
tinducion. Articulatio. Jointure des o*. 
Articola/.ioue , i^iuutura. 

ARTICULACIÓ. l'ronuuciaci('> clara y distliicta 
de las paraulas. ArticuL•icion. Aperta 
vocum pronuntiatio. Articul(f.lion : pro- 
noncitition distincte des mots. Articola- 
zioiie , l' articolare. 

ARTICÜLAD, DA. p. p. de articular. 
-■íríiculíulo. 

AKTICULADAWÈNT. adv. mod. Ah pro- 
nunciació clara y distincta. y/rliculada- 
ineiite. Articulatim. Claircment , d'uiíe 
manih'e arlirule'e. Articolarmente. 

AUTICULVDÒR, RA. s. m. y f. fam. So 
diu del que es inclinad ú disputar , ó tè 
vici de l'èrho fins en las materias mès 
claras. Disputador. Disputator. Dispii- 
teiir. Contenzioso. 

ARTICULAR, v. a. Pronunciar las parau- 
las clara y distinctamcnt. Articular. 
Articularé. Arliculer , prononcer ilis- 
tinctemcnt les mols. Articolare. 

ARTICULAR, lor. Posar preguntas dins del 
termini de proba pera que sòhre de èllas 
siaii examinads los testimonis. Articular, 
deducir por articul<\';. Interrogationes 
ad rationem legis disponere. Deduiré 
par articles , articuler des faits , les 
proposer par ordre interrogatoire pour 
examiner des te'inoins. Dedur per gli 
articoli , conteudere, dilucidaré. 

ARTICULAR, l'am. DISPUTAR, DISCUTIR. 

ARTICULAR, adj. Lo que pertany als nusos ó 
junturas, com malaltia articular. Arti- 
cidar. Articularis. Jointure des os daus 
le corps de l'animal. Articolare, appar- 
tenente a giuntura. 

ARTICULATA. s. f. for. Lo escrit de ar- 
ticles que se olerexen d proba en lo plet. ART 18!l 

Inlcrrogatorio. Iiitr.Trogation'"S. Jnttr- 
rogatoire. Interrogatorio. 

ARTICULATA. t'am. BISPUTA. 

.'VRTIFICE. s. m. Lo qui l'a alguna obra 
mpcAnica segons art. Artiftce. .\rlit'cx. 
Artiste , artisan , oin'rier. Artefice, ar- 
tit;iaMii. 

AR I II'ICI. s. 111. Lo art lí primor iib que 
esta lèta alguna cosa. Arti/icio. Artifi- 
ciiini, ars. Arlifice , art , industrie. Ar- 
lilicio. 

ARTIFICI, mct. Dissimulo, manya, cautela. 
Artificio , arte. Artificium, calliditas, 
astutia. IL•ihiletc' , finesse , ruse. Artifi- 
cio, iiiveii/.ionr astuta. 

ARTll•lClAL. adj. Lo que .se fa per art <) 
indústria del home. Artificial. Indús- 
tria, aut ingenio factuin. Arlifuiel , 
fàctic". Artificiale. 

ARTIFICIÓS, A. adj. Lo let ah artifici <> 
p 1- i m ò r . Artificioso. .\ r t i fi c i os u s , a ífa - 
liiè factus. Artijiciel , inge'nieu.x , 
adroil. Artificioso. 

ARTiriciòs. Se diu de la persona que usa de 
artifici ó cautela. Artificiosa. Callidus, 
astutiis. Astutieux , Jourhe , cauteleux. 
Artificioso, ingegnoso , astuto. 

ARTIFICIOSAMÈ.NT. adv. mod. Ab ar- 
tifici. Artificiosamenle. Artificioso. .4r- 
tifici'•llement. Artifizialmente , artifi/ia- 
tameiite. 

ARriG.\. s. f. La terra que de nou se 
romp , se llaura y se sembra pera ^ue 
dòne fruit. Arrompido. Aoralis. Terre 
iiouvellemeut defriclie'e , noi'ale. Novale, 
maggese, maggiatica. 

ARTIC.AD, DA. p. p. de artigar. Roto. 

ARTUiAR. V. a. Llaurar per primera ve- 
gada la terra que no se habia cultivad 
may. Romper. Prosciíidere, arare iii- 
cultum agrum. Rompre, mettre en ivz- 
leur un terrain inculte. Dissodare. 

ARTILLER, s. m. Lo qui professa per 
principis teòrics la facultat de l'artille- 
ria. Artillero. ALichiiiaria» artis peritus. 
Le profes.<ieur de l'art de l'artillerie. 
\rtiglierc. 

artiilèr. Lo soldad que servex en I' arti- 
lleria. Artillero. Tormentarius miles. 
Artilleur , canonnier , homhardier. Ar- 
tigliere. 

vRTiLLÈR DE MAR. Classc CU la marina mili- 
tar , a la cual se puja dèsde la de mari- 
ner. Artillero de mar. Ignifer navaiis. 
Canonnier de marine. Arti-licre ili i 190 ART 

ARTILLERÍA. s. f. Lo art Je construir, 
de conservar y fèr us de tòtas las armas, 
inàt{uinas y municiòus de guerra, arti- 
lleria , artf lormenlaria. Wilitai-es uia- 
cliinas íaliricaiiJi adliilieuditjue ars. Jr- 
lilleric. Artlglieria. 

ikRTiLLEiuA. Tòt lo treu de canons, morters, 
obusos, pedrers y altras múfjuinas de 
guerra que tò una plassa , un exèrcit ó 
un vaxèll. Arlilleria. Tormeutorum et 
machinarurn apparatus bellicus. ToiU 
VaUirail de gurrre qid coniprend les 
canons , les inorliers , Ics liomines. Ar- 
tiglierla. 

ARTILLERIA. Lo COS militar dcstlnad d èx 
servey. Artillcrin. Colkgium seu legió 
milituiu qui tormeula lielüca curant. 
Corps d'arlíllcrir. Artiglieria. 

ARTiiLERÍA DE CAMPANYA. La destinada als 
exèrcits pera sostenir y auíiliar las trò- pas en campanya, y i'acilitar las sèvas evolucions davant del enemig; y se 
compon de pèssas de mitjà y gros cali- 
bre. Arlilleria dr campana o de batalla. 
Tormeuta tracta leviora. ArlilUrie de 
campagiip. Cannoni da campagna. 

ARTILLELÍA DE SITI 6 CROSSA. La qiie S eill- 

plea eu lo siti de las fortalesas ó plassas 
- jbrtas pera demolir sas obras y arruï- 
nar sas delensas ; se compon de pcssas 
de gros calibre. Artilleria de silio ó 
gruesa. Tormcnla majora,quarum usus 
in obsidiouibus. Grosse artilleric , arti- 
llerie de sie'ae. Arliçlicria da assedio. 
ARTILLERÍA DEi. TREN. Ls que va tirada per 
cabalis ó mu'as, y esta servida per ar- 
tillers muntads, y se destina principal- 
ment d protegir y auxiliar los movi- 
ments de la ca))allería: se compon so- 
lament de pèssas de mitjà y petit cali- 
bre. Artilleria de d cahaílo ó ligera. 
Tonnenta equitatul propria. Tram 
d'aríillerie. Arnesi de' pezzi d' artiglie- 
ria. 

ARTILLERIA VOLANT. ARTILLERIA DEL TIIES. 
CLAVAR l' ARTILLERÍA. IV. Tapar loS togODS 

de las pèssas ab uns claus ó ferros pera 
(|ue no pugan .«ervir. Clavar la artille- 
ria. Tormenta hellica clavis obstruere, 
inutiiia rcddere. Encluuer l'arlillerie. 
Cliiovare , incliiodare le artigliene. 
UE^MU^TAR l'artillerí A. IV. Trànrerla de la 
cureiiya. Desmontar la arlüleria. Tor- 
meuta carris depoiiere. De'monier l'ar- 
tillerie , úter la pièce de dessus son aj- 
fút. Sinoutar i cannoni. ARX 

ENCLAVAR l'aRTILLERÍa. iV. (;LAVA:\ l' ARTILLE- 
RÍA. 

MUNTAR l'artillería. IV. Posarla ii col-lo- 
carla en la curenya, disposaiidla pera 
usar de ella especialment ea la muralla 
ó atacos. Moiaar ó encahalg'ir la arli- 
lleria. Tonnenta carris iiüponere: inis- 
siliuniípie projectioiii pra-parare. Mon- 
ter les canons sur leiiis aJJ'úts. Metter 
su i cannoni. 

ARTLMANYA. s. i'. Artifici ó astúcia de 
que algú se val per enganyar à altre. 
Arliíitaha. Ars, dolus. Industrie .four- 
berie. Sagacità , sealtrimenlo. 

ARTISAN. s. m. ant. artesà. 

ARTISTA, s. m. Lo qui exercex algun 
art. Artista. Arlilex. Artiste. .\rtista, 
artefice. 

ARTISTAIMÈNT. adv. mod. ant. artifi- 

CIIISAMÈVT. 

ARTÍSTIC, CA. adj. Lo que pertany à 
las aris, especialment à las que se ano- 
mi'iian nobles. Arlislico. Ad artes per- 
tiiiens. Artlstique. AppaiteiK'utc ad arte. 

.\1\L'(V.\. s. 1'. Cnquet nu'ilt nociu que 
s'engendra de las l'iillas verdas de la 
liortalissa , lo cual cuand es vell se aga- 
fa à un tronc de arbre, y sol fèr un 
capoll grog, del que ixen desprès los 
p.ipallòiis. Oruga. Carn pe , eruca. Che- 
nille , insecte. Bruco. 

.VRXIDüC. s. m. Eu sòn or/gen fou un 
duc revestid de autoritat superior :i la 
dels altres ducs. Ar.i es dignitat de so- 
bcrà de l' Àustria, v se anomenan a\í 
tots los seus fills. Àrctiidiufte. Arcbi- 
dux. Arcbiduc , tilre des princes de la 
maison d'Autriche. Arciduca. 

ARXIDUCAL. adj. Lo que pertany al ar- 
xiduc 6 al arxiducat. Archiducal. Ar- 
cbiducalis. Qui apparticnt à l'archidur 
ou à l'archiduche'. Arciducale. 

ARXIDUCAT. s. m. La dignitat de arxi- 
duc , ó lo territori pertanyent à ella- 
Ara sols se anomena axí lo de la casa àc 
Àustria. Archiducado. Arcbiducatu.". 
/rchiduche', seigneurie d'archuluc. Ar- 
(•irlucato. 

A 11 \:i DUQUESSA, s. f. La muUèr, filla ó 
germana del arxiduc, 6 la possessora 
ïli•l estad de Àustria. Archiduquesa. 
Arebiducissa. Archiduchcsse. Arcidu- 
clies.sa. 

ARXIPÈLAG, s. m. Alguna part del mar 
poblada de islas. Se anomena axí per 
cxcel-iencia lo mar Egeo en lo Medi- AS 

lin-ràiieo. Jrchipiélago. Archipelagiis, 
innro ;E^cum. Archipcl , éenduc de 
inrr pnrseiiie'c d'Ucs. Arcipclaj^o. 

AKMPÈSTRAT. s. m. U\ dignitat ilr ai- 
xipòstrc, ó In toiritori di; sa jurisdiív 
ci(). ^írciprexliidi^» , iiri iprestazgo. Ar- 
cliipresbytcratiis. À rchiprctre'. Arclprc- 
lato. 

AltX.lPÈSTRF,. s. m. nii;nitat ccclesiasti- 
ca que significa lo jjiiiicipal <> primor 
dels prfbercs. Àrcipreslt;. Arcliipresby- 
tf r. Àrchiprélre , titrc de dii^nile ecclc- 
siastique. Arciprote. 

y\RXITRAU. s. in. anl. arquítrau. 

ARXIU. s. m. Lo lloc cii que se coiisci- 
van al) sopniació v .seguretat papers i) 
documents de importància. .'/icln\n. 
Tablinum, tabulariuin, tabuliniun. yír- 
ilu\'rs. Arcliivio. 

ARXIVAD, DA. p. p. de arxivar. Jr- 
r'n\'tido. 

ARXIVAR. V. a. Posar v guardar alguua 
cosa en arxiu. ArcUnuir. In tabulario re- 
eondere, servaré, (iardrr, de'poscr dims 
dfs ni•chii.•rs. Conservar nell'arcbivio. 

AUXIX'L•R. s. m. Lo que lè ;i sòn càrreg 
algun arxiu. .írchh'cro , archis•ista. Ta- 
])!ino pra^positus. Àrchis'ísle , gavde des 
archi\•t•s. Arclilvista. 

ARXOTA. s. ï. Pasta bermella que se í'a 
dels cransdel fruit de \\n arbre de Nova- 
Espanya, y servex pera tenvir. Jchio- 
le , achote , hija. Lignum indicum. 
Acliiot , roucou. Oriana. 

TENYIR DE ARXOTA. fr. Enihijai'. LlgllO iu- 

dieo tingere. Te'mdre d'achiot. Tingcr 
di Oliana. 

AS 

AS. prep. ant. À. 

AS. s. m. En lo jog de cartas la primera 
de cada coll, cjue porta lo número 1. 
./,<. In cbartis Insoriis monas. y/s , un 
poiiit seul marijue' sitr itii des cvle's d'une 
cavte. Asso. 

AS. En los daus es un sol punt scnyalad en 
una de las sis caras. As. In talis monas. 
As , paint seid marque' sur un des cotes 
d'un de'. Asso. 

Aí. Jog de cartas en que sen dònan tres a 
cada jugador; se gira la que queda ?ò- 
Jjre de las que sobraii pera senyalar lo 
trumío : entra lo que vol , y guanya d 
proporció de las basas que fa. Burro. 
Chartarum quidam ludus. Espèce de ASC 191 

jeu de caries. Sorte di giuoco da caifc. 

AS. Moneda de coure dels romans, que en 
los jirimèrs temps no estaba eiieunvada, 
y pesaba una lliura. Desprès s" enciinvà, 
y SC li (ÜMninuí lo pes , pcró conservand 
sòn valor de dòtse unsas. As. As. An- 
cieniie nionnaie roniaine. Monela antica 
de' romani. 

AS. for. Lo lòtal de; la lieretat. As. As. As. 
Fondo. 

FÈn ASOS. fr. inct. Exirli mal a algú lo que 
soücitaba. Ecliar azar. Advcrsam sor- 
tein experiri. Avnir du mallicur , jouer 
ile gui^non. Riuseir al rovescio. 

ASAliO. s. m. Planta perenne, de cual 
arrel naxcn las fuUas en forma de ro- 
nji), y del centro de èstas la cama, que 
sost(! en sa extremitat las flors , que sòn 
de un color bermell que tira ;i negre. 
Asarc, asdraca , asarabdcara. Asaruni 
europeum. Asarum , planle ; nard saii- 
i'íige. Asaro, spigo salyatico. 

ASATS. adv. mod. ant. bastantamk>t , 
mÒlt. 

ASAZ. adv. mod. ant. bastantamknt, mòlt. 

ASI5A(iEI\AR. V. a. ant. Oiurcr la vianda 
iK'xandIa mitj crua y sens assalionar. 
Salrochar , sancocliar. Leviter coquere; 
scmicoctum relinquere. Faire cuire de 
la K•innde sans l'assaisonner. Cuocere 
il cibo senza condlrlo. 

ASBAíiENAÏ, DA. p. p. de asbagenap. 
Salcochado , sancoc liodo. 

ASRALAYR. v. n. ant. Patir suspensió ó 
pèrdua dels sentits y de! moviment dels 
esperits. Pasmarse. Spasnio aflïci , cor- 
ripi. Se pàmer , loinher en dej'aillance. 
Svenire. 

ASBEST. s. m. Fòssil fibròs de color 
L•lanc , que tira d grog ó bermell , mès 
ó menos pujad, mòlt bla, y que no obs- 
tant no se romp fàcilment. Cuand se 
talla en plansas mòlt primas es flexible. 
Ashesto. Talcum asbcstum. Asheste , 
pirrre fihreuse. Asbesto. 

ASCABRANTAR. v. a. ant. co>sterxar. 

ASCALOiVlTA. adj. Lo natural de Asca- 
lonia , ciutad de Palestina ; com Hero- 
des ASCALOxiTA. Ascalonita. Ascalonita, 
ascalonius. Ascalonite. Ascalonita. 

ASCAMPAR. v. a. ant. escampar. 

ASCEKDENCL\. s. f. La sèrie de pares y 
avis dels cua's deícendex cualsevol per- 
sona. Ascendència. Majorum series. 
Origine d 'ou quelquun lire sa naissan- 
ce. Ascendeuza. ., : .. ASCENDENT, TA. s. m. y f. Lo parc 6 
cualsevol dels avis de qui algil descen- 
de\. A.^cenilienie. Majores, patres. Ai- 
cendent. Asccudente. 

ASCENDB-VT. Predoiniui ó autoritat sobre al- 
gii. Asceadieiite. Auetoritas. Ascen- 
aaiií , influence. Ascendente , superio- 
rità. 

ASCÉNDRER. v. a. ant. excévorer. 

ASCENSIÓ, s. 1'. L' acc'.ó de pujar. Ter 
, cxcel-leucia s' enteii Vascensió de Cris- 
to nostre redemptor al cel, y la festa 
ab qucannualmènt se celebra ès misteri. 
Ascension. Ascensió : Cliristi in coelum 
ascensió, dics Cliristo in coèlum ascen- 
denti sacer. Ascension. L' Ascensione , 
La sali ta al cielo di JV. S. Gesü Cristo. 

jksCENsió oBLicu-i. AsIroH. Lo arc del Ecua- 
dor pres dèsdel principi de Arics cap 
al orient fins i aquell punt (|uc nax ó 
arribi al horisòut al matèx tèinps que 
lf> astre en lacsl'èra oblicua. Ascension 
ohlicua. Ascensió obliqua. Ascension 
oblique. Ascensione , ascenso obliquo. 

jiSiENsió RECT.i. Astron. Lo arc del Ecua- 
dòr compres entre lo principi de Àries, 
V lo punt que arriba al hoilsònt al nii- 
tèx tèiiips que lo astre en la estèra rec- 
ta, 6 bè lo meridià en cualsevol esfera. 
Ascension recta. Ascensió iTcta. Ascen- 
sion droite. Ascensione retta. 

ASCENSIONAL. adj. Astron. Lo que per- 
tany à r asccnsK» dels astres. Ascensió- 
nal. Ascensionalis. Ascensionnel. As- 
censlouario. 

ASCENSO. s. m. Pujada, adelantaniènt ó 
promoció à major dignitat ó enqileo. 
Ascenso. Promotio. A^ancement , pro- 
motion. Avanzamento, vantaggio, pro- 
mo/.ione. 

ASCÈTIC, CA. adj. que se aplica à las 
persònas que se dedican particularment 
à la pràctica y exercici de la perfecció 
cristiana. També se anomenaii axí los 
escriptors v obras que tractan de èxa 
matèria , com vida ascètica , llibre as- 
cètic. Asceíico. Asceticus. Asce'tique , 
qui a rapport aux exercices de la i'ie 
s:>:rituelle. Ascetico. 

ASCLA. s. r. territ. estèli.a. 

ASCL\D. DA. p. p. de asclar. 

ASCL\DOR. s. ('. territ. estellallènya. 

ASCLAR. V. a. territ. estellar. 

ASCLEPL-VUEÜ. s. m. Espècie de vers 
llatí, inventad per lo poeta Asclepíadcs, 
que se compon de cuatre peus , «u es- ASE 
{wndan , dos coriambos v un pirriqui : 
ó de cuatre peus y una cesura , lo pri- 
mer espondeu, lo se^òu dàctil, cesura, 
y los dòs últims dàctils. Asclepiadeo. 
Asclepiadaeum carraen. Asclepiade,\•ers 
grec ou latin. Asclepiadeo. 

ASCÓ. s. m. Alteració del ventrell , cau- 
sada per la repugnància que se tè à al- 
guna cosa que incita d vòmit. Ascó. 
Nàusea. Xiuise'e, de'goih. Nàusea, scliifo. 

Asco. ant. Ròt , veutositat. Eructo, re- 
güeldo. Eructatio, ructus. Rot , i'apeur 
qui sort de l'esloniac , rapport. Rutto. 

ascos. pi. Moviment violent y penós del 
ventrell que excita à vòmit. Arcadas. 
JVausea. Bondissement de cceur , nau- 
se'e. Nàusea. 

ES u>" ASCÓ. expr. fam. ab que se mani- 
festa que una cosa es despreciable. £v 
un asco. Niliil sanè vilius. Fi doncl ce- 
la ne 'i•aut rien. E' lorde/.za. 

rÈR Asr.o. fr. fam. Fèr fàstig, ó ser des- 
preciable ó indecent alguna cosa. Ifa- 
cer ascos. Nauseare, fastidire. Faire 
des minauderies , affecter en me'prisunt 
quelque chose. Portar faslidio. 

FÈR ASCOS. fr. fam. que se usa pera re- 
péndrer ;i la persona que diu cosas fas- 
tigüsas , indecents ó porcas , ó per.i 
desprcciar alguna cosa. Pro^vcar d ic- 
tnilo. Fastidium , nauseam moverc. Har- 
celer , inciler qnelqu'un à \•oniir. Ésser 
museosj, riuscir carne grassa. 

-VSCÓ. s. m. Espècie de banc ab espat- 
llèr, de bastant amplaria, en que poden 
assentarse tres ó cuatre persouas. Es- 
caho. Scamnum, subsellium. ^orte rf<? 
banc à dossier pow trois ou quatre 
personnes. Panca. 

ASCÒN. s. in. territ. ascó. 

ASCONET. s. m. dim. de ascó ó ascÒv. 
Esraiiillo. Scamnellum , scamnillum. 
Petit banc à dossier. Piccola panca. 

ASDELANAGAR. v. n. ant. Lliscar. Res- 
balarse , deslizarse, escurrirse. Labl. 
Glisser, faire un f aux pas. Sdruccio- 
lare. 

ASE. s. m. Animal cuadrúpedo ab casco . 
de cuatre à cinc peus de alsada, de co- 
lor cendrós per lo comú: tè las aure- 
llas mòlt llargas v la extremitat de la 
cua poblada de cerdas. Se alimenta de 
bèrbas y llavors, y es mòlt sufert. As- 
no. Asinus. Ane , bke de somme. 
Asino. 

ASE. niet. La persona ruda y de poquíssim i ASE 
alciiis. yfmo. Stolidiis. Crha qui a un 
rspril lourd et gro^sier. Asiíio, zotico. 
ASE. iMoWfi compost de cualre fustas, dos 
cu la part ijilnriòr v dos cii la superií>r, 
uiiidas per niiídi de vuit travfissèrs, lo 
cual sorvcx pora cstular la roi>a del llit 
V escalfaria ah uiias cuaiitas hrasas po- 
iadas dins do una cassola 6 hraseret (juc 
se col-loca sòhre un i jiosteta piigalsada 
Pii las dòs fustas de la pai t de sola. 
Tumhilla. Maoiiliiula li^noa ad Iccti ca- 
lofaciendi siiidoncju sublcvaudain. Moi- 
ne , meublc pour chauffer le lit. Trabic- 
colo. 

ASE CVRRRr.AD BE M.KTRVS. Lo Ijui lia Cstu- 

diad mòlt, y iio tè disccriíliiiènt ni in- 
geni. Barro car^ado de Iclra^. Studio- 
ius, soil inp;enii acuinine carens. Crlui 
qui íi heatiroun etiidie, qui a hraucoup 
lli sans discernement , sans critiqur. 
Studente di grossa pasta, di capo duro. 

AíE BE [NDIAS. ant. .MICORN. 

ASE DE TOTS CUATRE CUtRTOS. Sc diu de Li 

persona siimamèut ruda y lònta. Tnnto 
df citiitro suelas. Sanirnè stolidus. E r- 
trèin''ment sot. Asinaccio. 
ASE Euc. \ssÈn. Lo (jui c".tà destinad prra 
cuiírir las èugis v las Inirras. Garanon^ 
sanaran. Admiss.irius asiíius. htalon, on 
l•i dit df l'diip , du che\•al et du chu- 
meatt. Stallone. 

ASE MVGRE PLE Ó C. VItREGAD DE MÒSCAS. Tcf. 

que dòiia ;i enténdrer <jun al jiobre, mi- 
serable y abatud tots li van sobre y 
procuran reduirlo íí major misèria. El 
perro fJacn todo es pnlgas. Qunm for- 
tuna descrit omnes iiiipetunt. QtKtnd 
l'arbre est à bas , chacwi se plait à lui 
arracher des branches. Alia navc rotta ' 
ogni vento è contrario. 
ASE SILVESTRE ó ferèsteg. Lo quí no està 
doniesticad. Onagro. Onager. Onagrc , 
àne sauvage. Onagro , asino salvatico. 

EÈ PODS XIULAR SI LO ASE NO VOL BÉURER. 

ref. que significa que es precisa la ca- 
pacitat y disposició en una cosa pera 
que los medis que se volen aplicar no 
sian vans ó infructuosos. La ciíola es 
por demas cuando el rnolinero es sor- 
da, lucassum surdis canltur. Ou ne 
saurait faire boire un dne quand U n'a 
pas soif. Puoi darle canapo se non vuol 
filaré. 
çÀURER DEL ASE. fr. fam. Concser que ha 
crrad en alguna cosa lo matèx que la 
tenia ó defensaba com à acertada. Caer 

TOM. I. ASE 193 

de su asno , de su burra ò de .m barri- 
co. Errorem .suum tàndem agnoscere, 
confiteri. Beconnattre son erreur. Ri- 
conosccr il suo lallo. 

FERMA Ó LLIG V LO ASE AIiÒnT LO AMO VOL. 

ref. que dona ;i enti'ndrcr lo mòlt esti- 
mad qut; es del amo lo criad (jue l'obees 
puntualment. J/nz lo que tu amo le 
vianda y senlardsle con el li la mesa. 
Übsequenteni servum amat licrus. Fais 
ce que ton mattre te commande , et 
mets-tois sans crainte u table auprès de 
lui. Lega I' asino dove vuol ilpadrone, 
e s' e' si scortica suo danno. 

LO ASE FA UN cÒmI'TE V LO TRAGI>ÈR EN FA VV 

ALTRE. ref. que advertcs lo diferent ino- 
úo al) que pensan los que inanan y los 
<jue übeexen. Uno picnsa el l'ayo y otro 
el que le etisilla. Altera teulat equus, 
scllam cupit altera cingens. Le compte 
de Fabien n'est pas celui de son chien. 
Uu conto fa 11 gbiotto, e I' altro il ta-» 
vernajo. 

LO ASE TER FAM MENJA AGRAM. rcf. ab quC 

se dona à enténdrer que cuand aprèta 
la necessitat no se repara en dclicade- 
s:is. J hambre no hay pan bazo : d la 
hamhre no hay mal pan : d Imena 
hambre no hay pan duro , ni falla sal- 
sa d ninguno : d gran hambre no hay 
pan malo., ni duro ni bazo. Nil come- 
dendum respuit famclicus. 11 n'esl sau- 
ce que d'appctit. A' fame pane, a sonno 
panca. A tempo di carestia jian vec- 
cioso. 

MÒLTS ASES ni HA AL MEKCAD QUE SE SEMBLAN. 

fr. mòlt usada per via de comparació 
cuand SC vol escusar a una persona deter- 
minada de que no Iia fèt alguna cosa, 
diènd: no serà èll, molts ases hi ha al 
MERCAD QUE SE SEMBLAS. líay Un diablo 
que se parece d otro, ó hay muchos 
diablos que se parec en unos d otros. 
Est vel inter daímones similitudo. II y 
a à la foire beaucoup d 'anés qui s'ap- 
pellenl Martin. Gli asini si rassomi- 
gliano. 

QUÉ S-IE LO ASE QUE COSA ES SAFRÀ SI MAY HA 

ESTAD ADROGUER ? Fcf. ab quc SC dòna à 
enténdrer que no se pod judicar bè de 
una cosa de que no se tè conexemènt. 
El ciego no distingue de colores. IVemo 
potest ccecus discrimina nosce coloruni. 
L'aveugle ne juge des couleurs. Clii vi- 
no non beve non sa d' ubbriaccliezza. 

QUI DIU MAL DEL ASE AQUELL LO COMPRA. Fcf. 

25 194 ASF 

ab que se rcprcn à la persona que dis- 
simula la voluntat ó ganas que tè du 
alguna cosa, posandli afectadament tat- 
xas ó delectes. Qiüen dice mal de la 
pera ese la lleva. Qui respuere aflectat, 
ipse appetit. Qui parle mal de la bique 
celui l'emporie. Chi fiasiíua vuol cotn- 
perare. 
SEGÒxs LO ASE l'albarda. l'ef. quc explica 
que à cada cosa se li ha de donar allò 
que li correspon 6 ha menester. A ca- 
da ollaza Sil coherteraza : d chico pa- 
jarillo chico iiidillo. Pauperera domi- 
num exigua decct domus. Srlon l'ha- 
liit la doublure. Gli asiai si conoscono 
a' basti. 

•sk.vsE DIR ASE NI BÈSTIA. Modo vulgar dc 
parlar que significa sense dir paraula; 
y axí se diu : sen ana sèxse dir ase xi 
BÈSTIA. Sin decir oxte ni moxte. Hospi- 
te iiisalutato, nec verbo dicto. Sans di- 
ré gare. Seuza far nè inotto , nè totto. 

TRAUREU LO ase del COS. fr. fum. Fèr pér- 
drer à algú la rudesa ó tr/iurcrli la rus- 
ticitat ab la cnseiiyansa. D.•sasnar. So- 
cordiam alicujus excutere. Dchoitrrer , 
de'niaiser. Dlgrossare , scallrire. 

ASEJ.VR. V. a. ant. que se usaha sola- 
ment en la frase asejar ventlrx, y sig- 
uificaba exposarse ó pretdndrcr alguna 
cosa en que se considera algun risc ó 
grave diiicultat i[uc posa cu dubte la 
seva consecució. Probar i'enliira. For- 
tunain tentare. Tenter forlune. Arris- 
cliiarsi. 

ASE.NADA. S. f. BLRRICADA. 

ASEN.\L. adj. ant. Lo pertanyent al ase. 
Asnal, asnino. Asiuiuus, asinarius. A^i- 
iie, qui concerne les dnes. Asinile, asi- 
nesco. 

ASEN.VS. s. m. aum. de ase. Asnazo. Asi- 
nus pergrandis. Grand dne. Asinaccio. 

ASEN\s. inct. Lt persona mòlt ruda, tònta 
ó brutal. Asnazo. Stolidissinius. Stiipi- 
de , excessii•ement bitc. Asinaccio, zo- 
tico, ignorante. 

ASEMET ü ASET. s. m. dijn. de ase. As- 
nillo , asiiico. Asellus. Aiion. Asiuello, 
asinino. 

ASFALT, s. m. B'tum siilido, llustròs, 
mò'.t trencadís y de color comunainònt 
negre, que se encén y se derritcx al fog 
com la pega. Va per damunt dc las ai- 
guis del estany Asfàltic en Judea, y eu 
a'.tras varias parts dc Europa y Ameri- 
ca. Ss usa en la medicina, y entra en ASP 
la composició de alguns barnissos. As- 
falto , pisafalto. Asphaltum. Aspkalte , 
espèce de biliime solide. Asfalto. 

ASFORSAR. V. n. ant. Refèrse ó anar 
convalexènd de alguna malaltia grave. 
Alear , ir cüeando. Sanitatem sensim 
recuperaré. Se remetire d'iine indispo- 
sition. Riaversi , ésser convalescente. 

ASGORDAR. v. a. ant. mirar. 

ASICHATS. s. m. ant. Espècie d' espuela 
que sols tè una punta de ferro pera pi- 
car al caball , y en ella un botó à dis- 
tancia proporcionada pera impedir que 
entre inòlt la punta. Acicale. Calcar 
arabicum. Eperon liirc. Pungctto, spe- 
rone. 

ASILE. s. m. ant. assiio. 

ASIURER. V. n. ant. seureu. 

AS.MA. s. f. Malaltia de pit, que consis- 
tex en la dificultat de respirar. Asma. 
Astbmn. Asthme, courte halrine. Asma. 

AS.MATU;, CA. adj. Lo cpii patex de 
asma, ó lo que pertany à èxa malaltia. 
Asmàtica. Aslbmaticus. Astiimaliqtte. 
Asm;ltico. 

AS-\A. s. f. ant. burra. 

ASNET. s. m. ant. asexet. 

ASOLDAR. V. a. ant. assalariar. 

ASPA. s. f. Dòs fustas entravessadas una 
sobre altra , que fòrman la figura de 
una X. Aspa. Decussis lignea cujus fi- 
gura est latina X. Picces de bois join- 
tes en sauloir. Duc traversc in croce di 
sant' Andrca. 

aspa de sant avdrèu. Creu de panyo ó ba- 
yeta l)ermella en figura de aspa, (jue 
se posaba en lo capotillo grog ((ue por- 
taban los pcnitcnciads per la inquisició. 
Aspa de san Andrés. Decussis rubra 
quíl iiisigniabetur sagum eorum , qui à 
fi le catboüca dcíficifíbant. Croix d'eíojfe 
ronge que porlalent ceux que Vinquisi- 
tiou punissail. Croce di panno rosso che 
portavano coloro a chi I' inquisizioiic 
puniva. 

ASP\ DE swT ANDREU. Iiisigiiia dc la casa de 
Biirg.Nnva, que se posa en las bandèras 
d' l>spanva. Aspa de san Andrés. De- 
cussis, hurgundsc domus insigii". Croix 
de saini-Andre', sauloir. Croce di 
sant' Aiulrea. 

ASPARGATA. s. f. ant. esi-ardenya. 

ASPÀRREG. S. m. ESPÀRREC. 

ASPASSAGAR. v. a. ant. Fèr alguna co- 
sa inò'.tas vegadas, repetir un acte à 
meuud. Frecuentur , menudear. Fre- qnontnrf, frerjticntòr agorc. Frc'qiifin- 
IT , rc'ile'rcr pliisiearsfois. Siiossí-ggiarc. 

ASl'A rXA.MKNT. s. m. aiit. desp.ux, per 
l'.iccií) (lo (li-ipatxar. 

AS1'E.\TXAMÈNT. s. m. aiit. despatv, 
\tc.y 1' acció de despatxar. 

ASl'ÈCTE. s. m. Lo (jur parcxen los oli- 
jèctcs ;i la vista , coiu lo aspecte del 
mar, del camp. Aspfclo. Aspcctiis , 
caii.spectus, spccics. Jspect , vue d'tiit 
ohj'•l. .Vspotto. 

ASPiicTE. Lo snmhlant; y axí se diu: as- 
pecte veii<^i•al)ie , aspecte graciós, ctc. 
Aypcfn. Vultus, tacies. Aspcct , avoir 
un bon ou un inau^•ais asprct, facc, 
vúne y coiitenancr. Aspctto, volto, sem- 
biaiite. 

TEMR BOV Ó mai. ASPfec.TE AIGUVA COSA. ÍV. 

met. ïroharsi; una cosa al) bon ó mal 
L'stad ó disposició. Teiier hiiPu ú riicil 
aspeclo n/giina rosa. Rem boni aut ma- 
li eveiitús iiidicia praebere. En parlant 
d'une affhire , d'itne entreprisc , pre- 
senten , nlJ'rir un bon aspect. Avci" buo- 
iio o cattivo aspetto. 

ASPERESA. S. f. ASPRESA. 

ASPÉRGES. s. ni. Veu llatina usada cu 
estil jocós , que significa ASPEnsió. .4s- 
perges. Asporsio. Axpersion ; on ne s'cn 
sert quen plaisantant. Aspersione. 

aspSbc.es. Bastó curt y rodó (jue tè en una 
extremitat un manadet de ccrdas ó una 
bola de metall vuida ab f'orads ; dins de 
la cual estan ficadas las cerdas, y ser- 
vex en las iglesias pera donar aigua be- 
neita é espargiria al poble. També sol 
ser lo màneg de plata ó altre metall. 
Hisopo, aspersorio. Aspersorium lus- 
trale. Goupillon , aspersoir. Aspersorio. 

FÈR ASPÉRGES. fr. Arruxav ó tirar aigua ab 
lo aspérges. Hisopear. Aspergere. As- 
perger , arrasen par petites goultes. 
Aspergere, spruzzare. 

ASPERITAT. s. f. ant. aspresa. 

ASPERSlO. s. f. Lo acte de arruxar ab 
aigua ó cualsevol cosa líquida. A.sper- 
sion , nociada. , rociaduna , rocianiien- 
ío. Aspersio. Aspersion , l'action d'as- 
perger. Aspersione , 1' aspergere. 

ASPERSió DE SANG. ant. Derramamcnt de 
sang. Dennaniamiento de sangne. San- 
guinis effusio. EJJlision de sang. Eft'u- sion di sangue. ASPERULA DE OLOR. s. f. Planta pe- 
renne que crès cosa de mitj peu : las 
ramas son mòlt primas y compostas de ASP 195 

nusos, en cada un dels cuals naxen al 
rodedòr vuit l'ullas pctitas; y lo sèii 
IVuit, que es rodó, està ()le d»; puntas 
cscabròsas. Tota la planta despcdex uu 
olor agradajjle. Asperdla. Asperula odo- 
rata. Aspe'rale. Asperugine. 

ASPL s. m. Instrument mòlt comú de va- 
rias fòrmas ; la mès usada es de un bas- 
t(t de uns tres palms de llai'g en que 
s'entravòssa altre mès prim per la part 
superior, v altre igual ;i est per la part 
interior al" través del de dalt. Servex 
pera recullir lo estam, seda, fd ó lli fi- 
lad, Icndne madèxas. Aspa. Decussis 
lignca aut cannea circulis clausa , clr- 
ca quos obvoluti fili, spirx fiunt. Puces 
de boi.i jointes en sautoir. Aspo , uaspo. 

ASPIA. s. f. ant. aspi. 

ASIM VD, DA. p. p. de aspiar. Aspado. 

A.SPIAR. V. a. Recullir lo estam, fil, ctc, 
en lo aspi, l'èndue madèxa. Aspnr. Ro- 
tata decussi filum vel stamen in spiras 
convolvere. Mettre en e'chei'eau le fil qui 
est sur le fuseaii. Avvolger la matassa 
sull' aspo. 

ASPIERA. s. f. ant. espitlièra. 

ASPIRACIÓ, s. f. L'acció de aspirar. A.j- 
piracion. Aspiratio. Aspiration. Aspi- 
razione. 

ASPiit ició. En la teologia mística lo afecte 
ardent de I' ànima envers Dèu. Aspira- 
cion. Ardentior erga deum aflectus. 
Aspiration de l'dnie à Dieu. Aífetto 
verso Iddio. 

ASPIRACIÓ. Gram. La forsa ab que se pro- 
nuncian las vocals, que eu algunas llèn- 
guas se denota ab la lletra h , y en ca- 
talà y eu castellà sols eu algunas inter- 
jeccions. Aspiracion. Aspiratio. Manic- 
re de prononcer en aspirant , aspira- 
tion. Aspirazione. 

ASPIRACIÓ. Mús. Lo espay menor que la 
pausa mèntres se dóna lloc à respirar. 
Aspiracion. Respirandi mora , interval- 
lum, spatium. Soupir , pause du tiers 
ou du quart d'une mesure. Aspirazione. 

ASPIRAD , DA. p. p. de aspirar. Aspi- 
ra do. 

ASPIRADAMÈNT. adv. mod. Ab aspira- 
ció. Aspiradamente. Cum aspiratione. 
En aspirant, avec aspination. Con 
aspirazione. 

ASPIRAR. V. a. Atràurer lo aire exte- 
rior, iutroduindlo eu los pulmòus. As- 
pirar. Aspiraré. Aspirer , attirer l'air 
avec labouche. Spirare, respiraré. 196 ASP 

ASPIRAR. Pretéadrer ó desitjar ah ànsia al- 
gun empleo, dignitat ó altra cosa. 
Aspirar. AíFectare, appetere aüquiti. 
Tendre , biUer, aspirer à quclque chose. 
Aspiraré. 

ASPIRAR. Gram. Pronunciar ab forsa las 
vocals, lo cual se denota en alguuas 
llèuguas ab la lletra h , y en català v en 
castellà sols en algunas interjeccions. 
Af^irar. Litteram vel vocem cum as- 
piratloiie proferre. Aspirer. Spirare. 

ASPIT. s. in. Culèbra de uu peu de llarg, 
bermella, que tè en lo ventre unas ra- 
ilas que semblan lletras. La seva pica- 
da es venenò<:a. Aspid. Aspis. Aspic , 
petit serpent. Aspe, aspide. 

ASPORDUl. v. a. ant. Espavordir, espo- 
ruguir. Amedrentar. Terrcre , nietum 
iucutere. Inliïnider, ejfrayer , e'pouvan- 
tcr. Sgoinentare. 

ASPRA. s. f. Lo pal ó estaca que se posa 
als ceps y arbres pera sostenirlos. Ro- 
drigon. Ridica. Echalas , tutcur. Bron- 
cono. 

ASPRE, A. adj. Lo que es dcsapacible al 
tacto pi;rqu<? te la supcrricic «lesigiial ó 
escabrosa , com la pedra ó la fusta sens 
brunvir, lo drap grossèr , etc. Aspero. 
Aspcr, scabcr, seabrosus. Apre , dur, 
raboteii.r. Aspro. 

ASPRE. Parlaud del terreuo significa lo ma- 
tés que desigual , escabrós , difícil pera 
caminar. Aspero. Asper. Rude , anfrac- 
tueux , apre. Rozzo, a/prstrc. 

ASPRE. met. Se diu de las cosas desapaci- 
blcs al gu-^t ó al oido. Aspero. Aspcr, 
acerbus. Acre , acerbe, rude au goúl, à 
l'oreille. Aspro, ingrato. 

ASPRE. met. Se diu de tòt alio que es con- 
trari à la afabilitat y suavitat de geni, 
com paraulas aspras. Aspero. Austcr\is, 
severus , immitis, asper. Brasque y dcs- 
obligeaitt , loup-garou, Rozzo , ruvido, 
aspro. 

ASPREDVT. s. f. ant. aspresa. 

ASPREJAMÈNT. s. m. ant. asprssa. 

ASPREJAR. V. n. Tenir lo sabor aspre. 
Se diu do las fruitas y dels licors. As- 
prear , raspar\ Accrbi saporis esse. Et re 
dpre , acide au goút. Asprcggiare. 

ASPREMÈNT. adv. mod. Ab aVpresa. As- 
peranieate. Asperè , asperiter. Apre- 
nient , radement , seí'òrement. Aspra- 
inente. 
ASPRÈR. s. m. aspra. 

ASPRESA. s. f. La calitat de aspre que ASS 
tenen algunas cosas. Aspereza. Aspcii- 
tas, asperltudo. Aprete'. .\sprezza. 

ASPRESA. En lo terreno es la desigualtat que 
lo fa escabrós y difícil pera caraiuarhi. 
Aspereza. Asperitas loci, scabrum. As- 
pe'rite', anfracluosite' d'un cliemin. Dis- 
ugualtà, ro7zez7.a. 

ASPRESA. met. Se diu de las cosas desapaci- 
bles al gust y al oido ; com de las fruitas 
que per falta de ser maduras sòn desa- 
gradables al gust , de la veu ó música 
dcsapacible, del estil desigual, etc. As- 
pereza. Asperitas, acerbitas. Aigreur, 
àprete'. Asprczza , araarezza. 

ASPRESA. met. Rigor, rigidesa ó austeritat 
en lo tracte, geni o costums. Aspereza. 
Asperitas, scverllas, durities. Auste'ritc, 
durete. Durezza , ruvidezza. 

ASPRET, TA. adj. dim. de aspre. Aspe- 
rillo. Acidulus , subasper. Lu peu apre. 
Aspretto. 

ASPRETAT. s. f. ant. aspresa. 

ASPRÍSSIM, ma. adj. sup. de aspre. As- 
prisimo , aspe'rrinio. Asperrimus, accr- 
bissiíiius. Trcs-dpre. Asprissimo. 

ASPTvOR. com. ASPRESA. 

ASPROSET.V. s. f. Lo gust( t un xic agre 
de la fruita , v de alguns licors v men- 
jars. Asperillo , asperete. Acidulus sa- 
por. Un peu aigre ou acide. Aspiume, 
aspri tà. 

ASPRÒS, A. adj. dini. de aspre. Aspe- 
rillo. Acidulus, subasper. Un peu dpre. 
Asprigno. 

ASQÜEROS, A. adj. Lo que causa asccs. 
Asnueroso. INauseosus , .supurus, squa- 
lidus, immundus. Sale , malpropre , sa- 
lopr. Scliifo, stullcio. 

ASQUEROSAINIÈM. adv. mod. Ab as- 
queròsitat. Asquerosamente. Immundè, 
sordidò. Saleiiient, salopement, malpro- 
prement. Scbifamente , sporcamentc. 

ASQÜEROSÍSSLM , MA. adj. sup. de as- 
querÒs. Asquerflsisimo. Valdè immun- 
dus. Trcs-saligaud , ircs-malpropre. 
Sporcbi'^simo , sucidissiïno. 

ASOUERÒSITAT. s. f. Porqueria ò bru- 
tícia ([ue fa ascos. Asquerosidad. Im- 
iiiunditia, sordes. Salete', grande mol- 
proprete'. Lordura , sporcbezza, suci- 
dume. 

ASSABENSAR. v. a. ant. fèr saber. 

ASSAlilRlR. V. a. ant. suavisar. 

ASSAHORAR. v. a. ant. a-saborir. 

ASSAUORID, DA. p. p. de assaborir y is- 
s.iBORiRSE. Catado , prohado , gusíado. ASS 

AS.SABORIMkNÏ. s. m. L'acció v ''«ttc 
tic assaborir. Saborcamiïnío. Sapoiis 
perceptio. L'uvlion et í'rjjet de sa^'Ou- 
rer. Ass.iporiíiionto. 

ASSMiOUIMÈiNT. s. m. aiit. sabor. 

ASSAliORlIl. v.a. assauon.*h, en la segòiia 
accepció. 

.íssvBoniii. Tastar, menjar ó lif^urcr de es- 
pay alguna CDsa pcia sentir bè lo gust 
1) sahòr. Catur , prul/ur , í^iistar. Deli- 
beraré, degustaré. Goúter avcc atlcn- 
lioti tfaire l'rssdi d'un mels. Assaporirc. 

ASS\B1IU1P,SE. V. r. SABOREJABSE. 

\SS\CI.\D, DA. {). [). de .vssaciaii. .S'(/- 

ciado , híirfo. 
ASSAC.IAMENT. s. m. aiit. sacietat, fart. 
A.S.SACIAU. V. a. Satisfer de nièujar ú 

lii•iirer. Se u?a també com recíproc. Sa- 

ciar. Saliare, .saturaré. R<issasier. Sa- 

ziare, satollarc, sl'amare. 
ASSACIAR, mct. Satislèr cu las cosas del 

àiiiiiio. Tambí! se usa com recíproc. Sii- 

ciar. Satiaie. Rassiisier , au propre cl 

a:i figurc'. S!)ramarc. 
ASSAnOLLAD, DA. p. p. de assadoi.iar. 
AS.SADOLLAiVlÈiVT. s. in. ant. sacietat, 

l-ART. 

ASSADOLLAR. v. a. ant. assaciar, afar- 
tar. 
.\SSA FÈTIDA, s. f. Goma rebinòsn, con- 
creta , de color groguenc brut, ab 
grums raès ó ménos blancs, de olor sem- 
blant al del porro molt fort y pudent, 
V de un sabor amarg que fa ascos. Flue\ 
naturalment v per incisió de una plan- 
ta del matèx nom que se cria en Àfrica 
y en Pèrsia, y se usa en la medicina 
com un rcnicv antiespasmódic. Asa fèti- 
da. Assa f(etida. Assa-fxtida. Assafetida. 
ASSAG. s. m. ant. exsatj. 
ASSAGELLAR. y. a. ant. seliar. 
\SS\GETEJAR. y. a. aut. Tirar saetas à 
algú pera ferirlo ó matarlo. Asaetear. 
Sagittis coiifigere. Tirer de l'arc, de 
l'arhídcte ,pcrcer de traïts , dejlèches. 
Frecciare, saetarc. 
ASS.\ilOAAD, D.\. p. p. de assaho.nar. 

Curtido , adibado, sazonado. 
ASSAHONADÒR. s. ra. Lo qui tè per ofi- 
ci adobar las pèlls. Zurrador, curtidor, 
noquero. Coriarius, pellio, pellionarlus. 
Maroquinicr , corroyeur. Cuojajo. 
ASSAHONAMÈNT. s. m. L'acció y efec- 
te de assabonar las pèlls. Curtiniiento. 
Coriorum maceratio. üaction de taii- 
ner. Lustrameuto. A.SS 197 

AS8AH0?iAMÍ!.\T. ant. Sabor de las \iandas 
assaboiiadas. Sazon. Sapor, gustns, 
Tcmjjs de la maluiittf des J'i nits , et le 
f,'oiit tju'ds prodiiiscnt, Maluriïi. 

ASSAIH)iSAR. V. a. l'ailaiid de las pèlk, 
significa picarlas, tràurer de èllas lo 
gièx y lo pel, posaiidlas v.n disposició 
de servir pera los difeiènts usos (jue se 
í'a de èllas. Zuriar , curlir , adobar. 
Coria subigcrc, inaccrare. Taiiner , af- 
feittcr , curroyer. Lustrarc , poliré il 
cuojo. 

assaiionar. Parlaiid de viandas es douar a 
èllas bon sabor de manera ({ue estigueu 
en lo punt que correspon pera que siaii 
gustòsas. Sazoiiar , saborear. Condirc. 
Assaisonner. Condirc. 

ASSAIIONAR. Posar las cosas al punt v madu- 
resa que deuen tenir; y axí se diu que 
lo sol assahòna las fruitas; y per trans- 
lació se diu tanibi' de las cosas del íiii- 
mo. Se usa també com recíproc. Sazo- 
iiar. Maturare, maturè disponerc. Mú- 
rir , K'enir à malurite'. Maturare. 

.\SSA1G. s. m. ant. ensatj. 

ASSAILLER. y. a. aut. acométrer. 

ASSAJAD , D.'V. p. p. de assajar. 

ASSAJADOR. s. m. ant. e.nsajauÒr. 

ASSAJAiSIÈ.TI. s. m. ant. ensatj. 

ASSAJAR. V. a. ant. ensajar. 

ASSALARIAD, DA. p. p. de assalariar. 
Asaluriado , sefialado , conducido. 

ASSALARIAR, v. a. Douar salari. Jsala- 
riar , salariar. Mercede conduccre. óVí- 
larier, gagcr, donner un salairc. Sala- 
riare. 

assalariar. Triar, destinar ó assenyalar 
una cosa entre mòltas. Seiiatar. Desig- 
naré. Marquer, indiquer , de'signer. Ac- 
cenuarc, destinaré. 

ASSALARiARSE. y. r. Llogarsc per un cert sa- 
lari. Conducirse , ponerse d salario. 
Conduci. S'engager , s'obliger à senir 
ijuelqu'un pour un cerlahi temps , mo- 
yennant unprix cowenu. As.soldarsi. 

ASSALT, s. m. Li embestida impetuosa 
que se dona à las mnrallas de una plassa 
6 fortalesa à fi de entraibi à íor=a de 
armas. A salto. Aggressus, oppugnatio, 
aggressio. Assaut. Assalto. 
ASSALT. Lo acte de sorpéndrer de repènt a 
las psrsòuas, com fan los lladres als pas- 
s.itgèrs en los camins. Asallo. Improvi- 
sa aggressio, invasus repentinus. L'ac- 
tion de surp•'ndre quelqii'iin. Sorpresa. 
ASS.aT. Eu la esgrima es la embestida que 108 ASS 

se dòna eiitrand al inatèx temps lo pr:n 
dret y lí espisa. Es paraula de la esco- 
li italiana, .-/.iallo. Aggresio rpu-edain in 
nrte j^ladiatoria. Sf battre au fleuret 
ponr s'fXffrcer , faire assnut. Dar l' as- 
salto. 

DONAR ASSALT. tV. ASSALTAR, cii la priíiiòra 
accepci<>. 

ASS.\LT.VD, D\. p. p. de assaltar. Asal- 
tado. 

AS.S\LTADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui t^s- 
üvàXA.Asallador. Expti^iiator, oppugna- 
tor. A-i.iaillaiil. Assalitorc. 

ASS ALTAMENT, adv. moJ. ant. bella- 
ment. 

AS.SALTAR. v. a. Etnliestir impetuosi- 
inòiit una fortalesa à (1 de ciitrarlii à 
forsa de arinas. Àsaliar. üppugnare. 
Assaillir, attaquer une forteresse , mon- 
ter à l'assaul. Assalire. 

ASSALTAR. Sorpifadrcr , acomdtrer ;l algú 
de repònt , com ho fan los lladres en los 
camins. Aialtar, saltcar. Invadere, a^- 
f^redi ex impi-oviso. Atlaquer inopiíie- 
m/>nt , msaillir. Assalire, attaccare. 

ASSiLTARSE. V. r. ant. emprenoarse. 

A.SSALTHO-M. s. m. ant. Lo qui està ador- 
nad de honas cualitats (> pcrlecciòns ah 
(]iie la naturalesa al'avorex als homes. 
Honihre de prendas. Egregius vir. Hom- 
tne marque! au bon coin. Uomo pgregio. 

ASSAIUDADÒR. S. lli. SALLTOAnOR. 

ASSAMARRAR. v. a. Tractar mal à algú 
portandlo de una part à altra ah violèn- 
cia y cops. Zainarrear. Uinc inde con- 
cutere. Scrmirr , baltrc /jurlquun coiv- 
trr tfri•i'. Scuotere, hattere. 

ASSAMBLEA. s. 1'. Junta ó congrés. Asmn- 
blca. Convcntiis, coetus. AsseniL•lee. As- 
•samhlea. 

-tsSAMBLEi. Trihuoal especial del orde de 
S. Joan, compost de cahallèrs profèssos 
\ capellans (hi justícia del matèx orde. 
Asnmhlra. Trihunal sancti Joannis hie- 
rosolyinitani militlhus peculiare. As- 
scmhlée , tribunal de. l'ordre de Saint- 
Jean , conipose'de rhcK'aliers projcs et de 
chiipelains. Assamhlea. 

ASSAMBLEA. Md. Toc pcra que la tropa se 
reunesca v fòrme en sos cossos respec- 
tius y llocs destinads. Asamblea. Clas- 
sicum. Apue!. Chiamata. 

AS8\R1D ó A.SSERID, DA. adj.ESTURDio. 

ASSVRROWD, DA. p. p. de assajiro^.ir. 
Tmdido. 

ASSARROiNAR. v. a. Castigar pegand ASS 
mòlts cops ah bastó ó assots. Tundir. 
Crehrò verherare vel percutere. Cbd- 
tier à coups de hdioii , dejoiiet, etc. 
Dar un fracco di legnate. 

ASSATG. s. m. ant. exsatj. 

ASSATL\R. V. a. ant. sitiar. 

ASS.\TJAR. V. a. ant. ensajar. 

ASSATS. s. m. ant. ensatj. 

ass.vts. adv. mod. ant. prou. 

ASSAY.\R. V. a. ant. ens.ajar. 

ASSEAD, DA. p. p. de assear. Aseado. 

ASSEAR. V. a. Adornar, compóndrcr al- 
guna cosa al) curiositat y limpiesa. 
Asear. Mundare, oxpolire. Orner . pa- 
rer], meltre dans un e'tal de proprele'. 
l'arare , fregiare. 

ASSECAD, DA. p. p. de assecar y asse- 
CARSE. Serado. 

ASSECADOR, s. m. Lo lloc destinad pera 
pos;ir d assecar alguna cosa. Secadero. 
Locus ubi aliquid siccandum exponitur. 
Endroit destine' pour faire se'cher quel- 
que chose. Asciugatojo. 

ASSECAR. V. a. Extràurer la humitat ó 
f'èr (|ue se eihale de un cos nuïllad per 
medi del aire ó del calor. Secar. Sicca- 
re. E•isuyer, sc'clier. Asciugare, seccare. 

ASSECARSE. V. V. .'Vxugarse la humitat de 
algun cos cvaporaiulsc. Secarse. Exsic- 
carl , arescere. Se deiseclicr , dei•em'r 
sec. Seccarsi. 

ASSECARSE. Parland de rius, fonts, llacs, 
etc, significa laltarlos l'aigua. Secar.^e. 
Exsiccari. Se Inrir. Inaridire, seccarsi. 

ASSEC. VRSE. Parland de las plantas significa 
piírdrer sòn vigòr , nf.ina v verdor à la 
iorsa dels aires v del sol. Secarse. Ares- 
cere , exaresccre. Sf J'aner , sejlelrir. 
Appassire , illanguidire. 

ASSECARSE. Fastiguejarse, ahurrirse. Secar- 
se. Txd'xo affici. S'ennuycr. Aiinojarsi, 
seccarsi. 

ASSEC VRSE. met. Parland de animals es en- 
magrirse, cxtcnuarsc à causa de malal- 
tia ó vellesa que li consiim la humitat 
del coSi Secarse. ALicrescere. Maigrir, 
perdre son enihonpoinl. Immagrire. 

ASSEDEGAD, DA. adj. Lo qui tè scd. 
Sediento. Sitibundus. Ètre altere', qui 
a soif. Assetato. 

ASSEGUD, DA. p. p. de asséurer y as- 
SÉURERSE. Sentado. 

ASSEGURAD, DA. p. p. de assegurar. 
Aseí^urado. 

ASSEGURADAMÈ>T. adv. mod. Ab se- 
guretat, ah certcaa , sens perill. Segu- ASS 
iiiiii'•nle. Tutè, sucurè. Siirenicul. Si- 
cuiaiinïiitc. 

ASSEGUHADOR. s. m. Lo qui iisscguiii. 
Se aplica coinuiiaint'iit al qui per uu 
cert interès respon dt-l pÍTill r|nc poden 
córrer aignnas iiiercailíü ías ó altras co- 
sas. yise^uriiílor. Asscrtor , sponsor. 
.■íasureur , (jui assiirr nit \•aisst:nii ou Ifs 
marchandises de son churj^eiiient. As- 
sicuratore. 

ASSEGUllACIO. s. r. AssEGunAMÈNT , en la 
sej^òna ar,i;('|)ci('). 

ASSEGURAMENT, s. m. L'acció de as- 
segurar, y^segiirarnienlo. Securitas. -/x- 
suraiicc. Assicuramonto. 

assecubamícnt. Lo contracte de coiiiers per 
medi del c\ial se assegura lo perill de 
mar. Segura, aseguraclon. Cautio , sa- 
tisdatio. Caiilioii , siiuf-conduit. Cau- 
zionc. 

ASSEGURAÍNIÈNT. ant. seguhetat. 

ASSEGUKANSA. s. f. segurktat. 

ASSEGURAR, v. a. Donar lermesa ó se- 
guretat d alguna cosa material pera 
preservaria de ruina , ó pera que se 
niantinga en lo Hoc aliònt se posa, v.g.: 

VSSEGURAB lo edifici, ASSEGURAR loclaU 

e;i la pared. Asegurar, segurar. Firma- 
ré. yí£ennii• , consolider. A.ssicurare, 
assodare. 
ASSEGURAR. Coni. Respóiulrer lo assegura- 
dor mediant lo interès pactad , de tots 
ó de algun dels perills y danys que po- 
den patir en lo mar las mercaderías ó 
caudals cmbarcads , y los bucs en que 
se conducxen. Taml)d se asseguran de 
incendis los edificis y lo que contenen. 
Asegurar. Pactà mercede rei aliens 
damnum prestaré. Garantir , moyen- 
niinl une cerlaine soiiime, les nitirchiin- 
dises ílont un i•aisseau esL charge'. Assi- 
curare, garantiré. 
ASSEGURAR. Posar en lloc segur. Se aplica 
comunament à las persònas en significa- 
ció de posarlas presas. Asegurar. Secu- 
ro loco custodire , in tuto locare. Arre- 
les , metlre en stírelc , eniprisonner. 
Imprigiouare. 
ASSEGURAR, mct. Afirmar, asseverar, cer- 
tificar lo que se conta. Asegurar. Asse- 
veraré, asserere. Assurer , afflmter , 
soutenir. Assicurare, aflermare. 
ASSEGURAR, met. Preservar ó resguardar de 
dany à las persònas ó à las cosas , ó de- 
t'eusarlas y destorbar que passeu à po- 
der de altre. Asegurar. Sartum tcctum ASS 199 servaré, tueri. Fre'server , difi-ndrt, 
metlre à couvert. Preservaré, custodi- 
re , esentare. 

ASSEGURAR, niet. Donar fermesa ó segure- 
tat ])cr medi d(; liipoli'ca ó fiansa ó pe- 
n\òra ([ue lassa cert lo cumplimènt <le 
lo (]ue se contracta. Asegurar. Pignus 
dare. Donner raution uu des assiiran- 
ces. Gauzionare. 

ASSEGURARSE. V. r. Prevciiirsc de deinnsas. 
Pirlretharse. Muniri. Se poun.•nir , st 
munir. Muniísi. 

assegukarse de algú. fr. assegurar, en sa 
tercera accepció. 

assegurarse de alguna cosa. fr. Averiguar 
Ijè fins .i sa!)er la certesa. Cerciararse 
hicn. Aliquid usque ad cirliludinem in- 
vestigaré. S'assurer , se cerli/ier, s'aj- 
firmer. Assicurarsi , coiilermarsi. 

assegurarse de fèr alguna cosa. fr. Fèr 
alguna cosa bèu complerta ó casi so- 
brant. No ffuedarse corto. Nibil incorn- 
j)letum relinquere. Mettre tant en oeuvre 
/lour re'ussir à queltjue cliose. (jrantirsi. 

DUi assegura, dura. rel', que deuota lo 
cuidado ab que se deueu guardai' algu- 
nas cosas. A cada yiterla su duena. In 
domús custodia nil negligendiim. Qui 
garde soigneuseinent sa mnle ne la per- 
drà pas. Cbi va piano, va lontano. 

ASSEiMüLAR. v. n. ant. semblar. 

ASSEMBLAR. V. a. ant. Fèr una cosa semblant 
;i altra. Asemejar. Assimilaré. Assimi- 
ler. Assimilaré. 

ASSEMEJAR. v. a. ant. semblar. 

ASSEAAT, DA. adj. ant. Lo qui tè mòlt 
seny. Sesudo , asesado. Cordatus. Scige, 
judicieu.x , sense'. Assenuato. 

ASSE^TAD , DA. p. p. de assemak y as- 
seiNTarse. Asentado , senlailü. 

assentad. adj. Judiciòs, prudent. Sentadu. 
Quietus animo, maturus. Tran/juille , 
pose', gra'.'e. Posato, quieto. 

ASSENTADA, s. f. fam. conferencia. 

DE una assentada. luod. adv. fam. De una 
vegada. De una asentada. Gontinentèr. 
D'un seul coup , d'une s'ule fois. (n 
una sola volta. 

ASSENTAINIENT. s. m. aut. cosferencu. 

ASSENTAMENT. aUt. RESOLUCIÓ. 

ASSEATAR. v. a. Posar à algú de ancas 
en alguna cadiía , })aue ó aitre siti. Se 
usa comunament com leciproc. Aseiv- 
tar , seniar. lu sede coUocare. Asseoir, 
mettre dans un sie'ge. Sedere. 

ASSENTAR. Col-locar alguna cosa de manera . -/ 200 ASS 

que estigué ferma. Tanibe' se usa com 
recíproc. Asentar. Firmaré. AJfermir, 
pnsrr. Posaré , porre. 

ASSEXTAR. l'osar alguna cosa per escrits 
pera que constc. Asenlar. Notaré, scrip- 
to traJerc. Notcr , enregislrer. Notaré. 

AssEMAR. Presuposar. Asenlar, Poiiere, 
supponere. Supposer, convenir de ejuel- 
que chose. Suporre. 

ASSESTARSE BE. ÍV. ParlíMul íle menjar ó 
l)íurer, vol dir fèr l)on profit en lo veii- 
trell. Senlar. Stomarum biMiè acciperc. 
N'clre poinl ínconiriiode' tle ce qu'on 
niiinge , le hien dige'rer. Far pro. 

ASSENTÀRíELI BF. À Air.Ú fXA COSA. fr. Po- 

sdrseli , venirü bè; com assent.írsei.i bè 
lo vestitl. Asenlar. Coiivenire. Ailer bicn 
iine chose à qaelquun , un hàbil, eU. 
Adattarsi bene ad alcuno qualche cosa. 

ASSEXTÀRSElí BÈ Ó MAI. A ALGÚ IIVA COSA. IV. 

inet. que significa agradar ó no, ser ó 
110 conforme al gust ó parer de .Tlgú. 
Seníar bien ó mal. Arridere, placere, 
di-iplicere. Plaire , agrcer ou desolili- 
gr-r quelqae chose. Andar bene ú inale. 
Stare o non istare. 

ASSE.NTIMÈNT. s. m. ant. Consentiment. 
Asenso. Assonsus, assensio. Assentiment, 
ronsen'ement. Asscnso, consenso. 

ASSENTISTA. s. m. Lo qui fa contracte 
ab lo estad ó ab lo púi)lic obligandsc à 
donar provisions , vestids, etc. Asenlis- 
tii. Redemptor, .Tunonarius. Assentisle, 
fournisseur , entrepreneur des %'ivres. 
Assentista, provveditore. 

ASSENTO, s. 111. siTi. 

ASsfe.vTo. En los edificis es la unió dels 
materials causada per lo pes de uns so- 
bre altres que produex mès solidesa j 
fermesa, per lo cual desprès de algun 
tèrnps que es acabada una obra diem 
que ha fèt assento. Asienío. yEdium 
consoüdatio proprio pondere facta. Ba- 
.te , repòs , pleicenient d 'tine chose sur 
itne aiilre. Riposo. 

ASSENTO. Contracte que se fa pera proveir 
de diner, víurers ó generós ;i algun 
eliÇrcit, provincià, etc. Asiento. Rc- 
<lemptin•a. Conírat pour faire les four- 
ii'tures ,fournir des \>i\'res, argent , etc.-, 
d'une arm'•e. Contratto di nuínizioni di 
guerra. 

AS5È1TO. .-Xpuntació de alguna cosa per es- 
crits pera que no se olvide. Asiento. Ad- 
nolatlo. fi-i'e qu'on e'rit pour seivir de 
souv'enir, Annotaïioiie. ASS 
ASsfevTo. Cordura , prudència , maduresa. 
Asiento. Prudentia, sana inens. Pni- 
dence , circonspection , tènue. Senuo. 

ESTAR Ó OUEDARSE DE ASSÈxTO E^ ALGUX LLOC. 

fr. Establirse en algun poble ó altre pa- 
ratge. Estar ó quedarse de asiento. Se- 
dem figcre. Re'sider, èlre fixe'duns un 
endroit. Fissarsi. 

ASSENYALAD, DA. p. p. de assenyalar- 
Sehalado , apuntado. 

ASSEXYAiAO , DA. adj. Insigne, famós. S"- 
halado. lu•iignis. Dislinguc', cc/cbre, 
fiinfur. Famoso, cèlebre. 

ASSENYALADAMENT, adv. mod. Ab 
espi>cialitat ó singularitat, ab expressió 
determinada. Senaladamente. Maximè, 
speciatim. Expressement , specialemenl. 
Specialmente . singolarmente. 

ASSE>'VAL\DÍSS1M, MA. adj. sup. de 
ASsEMYALAD. SciíaUidisimo. Valdè insig- 
nis. Trcs-signale', très-dislingue'. Spe- 
cialissiïno. 

ASSENYALADOR. s. m. agvlla, en la 
quinta accepció. 

assenïaladòr. aglli.a, en la sexta accepció. 

asse^yaladòr. Lo b.istonet ó agulla ab que 
los mestres de novs tocan las lletras pe- 
ra que las pronuncie lo dexèble. Pun- 
tera. Index, stilus. Touche , baguettr. 
Tocco. 

ASSENYAL\MÈ.\T. L'acció de assenya- 
lar. Seiialamiento. Assignatio, desig- 
natio. Assignation , l'action de mar- 
qner , désigner , etc. Signalamento. 

ASSENYíVLAR. v. a. Posar senyal en al- 
guna cosa pera distingiria de altra, ó 
tlonarla à couf^xcr , ó recordarse de al- 
guna espècie desprès. Sehalar. Signaré. 
M<ítlre une marque , faire des signanr 
pour reconnattrc une chose. Mettere dei 
signali. 

ASSEWALAR. Determinar, fiíar persona, 
dia, lloc, etc, per algun fi. Seíndar. 
Designaré. Assigner , fixer V heure , le 
jour , etc. Fissare, signalare. 

ASSEXYALAR. Fèr alguna senyal en lo con. 
particularment en la cara ab alguna fe- 
rida visible. Sehalar. Vulncre signaré. 
Dei'isager, halafrer , faire une blessure- 
au visage. S visaré, sgrafRarc. 

ASSENYALAR. Tocar lo mestre ab lo asscnya- 
ladòr ó tocador las lletras pera que las 
pronuncie lo dexèble. Apuntar. Stilo 
monstrare, signaré. Po•nter , montrer 
a^'ec le doigt ou la bagnette. Toccare. 

ASSENYALAR. Fèr alguua senyal per donar ASS 
iKit'icía (\c alguna cosa. Sehalar. Darc 
fli^nuin. Diinncr avií par <Ips m'gnaux. 
Far (Ic'sigiiali. 

assbnvalah. Püsar lo dit, l)asti'> 6 altra co- 
sa al) la punta dirigida ;i alguna perso- 
na 1) cosa pera donaila ii condxcr. iSV'- 
iMtar. Digito monstrare, signaré. Mon- 
Irer au doigt. Additare. 

ASSE:vYAi.An. En lo jog es posar tantos (i 
rallas ó altra senyal pera contar los 
punts que guanya lo jugador. Sehnlar. 
Punrta notaré. Marquerduji•u les pninls 
qii'im giigiip. Marcaré i punti. 

jissEVVAiinsE. V. r. líistingirse i> singula- 
risarse, especialment en inaterias de re- 
putaci('), crt'dit y liònra. Si'fialarsc. 
Èminere, exeellere. òV signaler , se 
singulariser. Distinguersi , signalarsi , il- 
lustrarsi. 

ASSEQUIBLE, adf. Lo que pod conse- 
gulrse iS alcaiisarse. Àseqaihle. Quod 
assequi possumus. Ce tpi'dii prut obte- 
nir, nu se procurer. ütlenihilc. 

ASSÈR. s. m. cÈn. 

ASSEU AR. V. a. aceraii. 

ASSERCIÜ. s. r. AUrinaeiii. Asercion. As- 
sertio. Asscrtion, ajjintuition. Asser- 
7,ionp, assevera/Jone. 

ASSERENAD, DA. p. p. de asseuenah y 
asíerexarSe. Serenado. 

ASSERENAR, v. a. Aclarir, assossegar, 
tranquilisar alguna cosa , com lo temps, 
la mar. .Se usa també com recíproc. Se~ 
renar. Sedare, serenarc. Se nissurer , 
se rnellre en brau , de^'enir ealme la 
mer , ou serein le temps. Rasscreuarsi. 

asseuevar. Posar A la serena algun licor ó 
altra cosa. Serenar. Nocturno frigori 
aliquid expouere. Meiire de l'eau ra^ 
fraíchir au serein. Rinfresear col se- 
l'eno. 

ASSERENAR, met. Apaciguar ó sossegar dis- 
turbis ó alborots. Serenar. Sedare, pla- 
care. Pacifier , calnier un tumulte, une 
e'meute. Tranquillare, pacificaré. 

ASSERENARSE. V. T. Ccssar cn algii l'agitació 
de alguna passicj , desapare\ènd del 
semblant los senyals de ella. Serenarse. 
/ Frontem serenare. Se rassurer , se re- 
mettre de son trouble. Rifarsi, rasse- 
renarsii 

ASSERIR. V. a. ant. afirmar , asseverar. 

ASSERTIVAMÈMT. adv. mod. Afirmati- 
vament. Asertivamenle. Affirmatè. Af- 
firmativenient , aK•rc affirmation. As- 
serttvamente, 

TOM. I. ASS SOI 

ASSESi. S. lli, p. us. ASSESJISO, 

.VSSI'^SSINAD, DA. p. p. de assessisar. 
Asrsiïtado. 

A,SSE.SSiNAI\IÈNT. s. m. ant. assessinat. 

ASSI'yriAR. V. a. ant. sitiar. 

ASSESSINAll. V. a. Matar .ilevosamènt d 
alcd. Asesinar. Per insidias interficere. 
Assassiner , massacrer , liomicider. .as- 
sassinaré. 

ASSESSLXAD, DA. p. p. de assessinar. 
Asesinndo. 

ASSE.SSL\AT. s. ni. L' acció de matar A 
algii alevosamèiit y tamlx* lo delicte que- 
en aquest cas se comet. Ascsinato. i'ro- 
ditoria cxàcs. Assiissiudt , mcurtre en 
Irahison et de guet-à-pens. Assassina- 
mento , assassinio. 

ASSESSÍNC). s. m. Aquell qui mata ale- 
vosaniènt. Asesino. Siccarius. Assassin, 
meiir/rier de dessein pre'me'diíe' el en 
Iraliisnn. Assassino. 

AS.SE.SSÒR. s. 111. Lo advoead ab qui se 
acompanya lo jutge no Hetrad per pro- 
veir y sentenciar en las causas. Asesor. 
Assessor. Assesseur , celta qui donne 
des consells. Assessoro. 

ASSESSORAD, DA. p. p. de assessorak- 
sE. Asesnrado. 

ASSESSORARSE. v. r. Péndrcr assessor. 
Asesorarse. Assessorem judiciis adbibe- 
re. Prendre un assesseur, s'aider de 
ses cnnseils. Prendere assessore. 

ASSESSORIA, s. f. Lo emplco y ràrrcg 
de assessor. Asesoria. Assessoris munus. 
L'emploi, place d'assesseur. L'iinpicgo 
d' assessore. 

ASSESTAMÈNT. s. m. ant. L' acció de 
assestar. Asesladura. Directio. Braqtie- 
ment , l'aclioii de pointer , de viser. As- 
spstamento. 

ASSESTAR. V. a. ant. apuntar. 

ASSETGE. s. ni. ant. siti. 

ASSETIAMÈNT. s. m. ant. acampa- 
mènt. 

ASSETL'VR. V. a. ant. sitiar. 

AssETiAR. V. n. ant. acampar. 

ASSETJAMÈNT. s. m. ant. siti. 

ASSETJAR. V. a. aiit. assestar, eu la pri- 
mera accepció. 

assetjar. V. a. ant. sitiar. 

.\SSEURER. V. a. assentar, en la prime- 
ra accepció. 

ASSEVEEIACIÓ. s. f. L' acció de asseve- 
rar. Aseveracion. Asseveiatio. Affirma- 
tion , assurance. Assicurameuto, asseve- 
razione. - 

s6 202 ASS 

ASSEVERAD, DA. p. p. de asseverar. 
Àset.•erado. 

ASSEVERADAI\lkNT. adv. mod. Ab as- 
stíveraciíi. Aseveradamente. Asseverau- 
lòr. Affinitalh'emeni. Afferniativameu- 
te, asseveiatamente. 

ASSEVERAR, v. a. Afirmar ó assegurar 
lo que se diu. Asewrar. Asseveraré. 
Assurer , te'moigner. Asseveraré, afVer- 
mare. 

ASSI. adv. 11. AQUÍ. 

.\ssí Y ALLÍ. niod. adv. que servei per de- 
notar indctcrmiuadainèiit varios paral- 
f^rts. Aííi j iilld. Hiic , iUüc. Ça cl la , 
p.ir icipar là; ici et la. Qua c là. 

ASSIÀTIC, C\. adj. Lo iialural de l'Asia 
ó p2rtanyèiit à ella. Asidtico. Asiati- 
ocis. Asiatique. Asiatico. 

.\SSIÜENT. s. in. ant. assessor. 

ASSÍDUAMENT, adv. inod. continu.\- 
MÍi.\ r. 

ASSIDUIT, ÏA. adj. ant. continuo. 

ASSIDUITAMÈXT. adv. mod. anl. con- 

IINUAMÍíVT. 

ASSIDUÏTAT, s. I', ant. frecuem,iv. 

ASSIGNABLE. adj. Lo í\^\e. se jiod assig- 
nar. Asignahle. i\ssignabi!is. Qui peut 
l'ire assigni', assignable. Assc'c,nabile. 

ASSir.NACIÓ. s. f. L' acció ó'el'ècte de 
assiguar. Jsignacion. Assigiialio. L'a:- 
tion el l 'effct d 'assignen. Sigiialamenlo. 

ASsiGN.vció. L> stniyalainènt de alguns efec- 
tes <|ue la lo deutor perqutí lo acree- 
dòr cobre lo que ii pertany. Siluacion. 
IVedilnuni coustitutio. De'signalion d'un 
foiids po ir le pajemc•nl d'une sommc , 
assignation. Assegiiazionc. 

ASSIGXAD, DA. p. p. de assignar. Asig- 
uado. 

ASSUiNAR. v. a. Senyalar, destinar. 
Asigiiar. Assignaré. Plucer , assigner , 
indiqiicr. Assegnare, destinaré. 

ASSIGNATURA, s. f. Las inaterias que se 
tractau en cada curs cu las iiniversitats. 
Asigna'.ura. Annua comcnlatio diseipu- 
Hs prxlegen;la , prol'essorl academico 
aísignita. Le progrumme ou tle'signa- 
tion des fliadèrfs qu'un profcsscur doit 
tràiler d<íns so'i cours. Programma 
stabilito dal professore intoruo alle nia- 
fcrle clie si devon Irattare ncl corso 
dogli stud]. 

ASSILO. s. m. Lloc de refugi ([ue la llèy 
concedex als reos de alguns delictes. 
Asilo. Asyluoí. Asile , Heu de refuge 
po:ir les débilenrs et lee crirninels. Asi- ASS 
lo, luogo di rifugio, di sicurezza. 

assilo. met. Aínparo, pi'otecció. Asilo. Pa- 
trociuiuir.. Protection, J'a\'eur. Asilo, 
favore, ricovero. 

ASSIMÜ, MA. adj. que se aplica al pa 
que es fèt sens llevad..i/;!nío. Panis azy- 
Hius. Pain azyme , pain sans lei'ain. 
Az.zimo. 

ASSISTAR. V. a. aut. apuntar. 

ASSISTÈNCIA, s. f. L'acció de assistir ó 
la presencia actual. Asistencia. Prxsen- 
tia. Assistance , pre'sence. Assistenia. 

ASSISTÈNCIA. Ajuda, favor. Asistencia. Au- 
xilium. Aide., secours. Ajuto, soccorso, 
íavore , aita. 

ASSISTÈNCIA AL bí:y. cxpr. ab que los mi- 
nistres de justícia denianan ajuda per 
piíndrer à algun delincucnt. Fa^'or al 
rry , d la justícia. Fa ve te. Maiuère de 
deniander main-forie pour sqisir un 
criminel. En France on dit: nA la gar- 
de !" Favore al re. 

ASsisTENciAS. pi. Los iiicdis quc se donau :i 
algú perquè puga mauteiiirse. Asisten- 
cius. Vietus (juotidiani largitio. Alt' 
niens, pension alimentaire. Manuten- 
zlonc, alimenti. 

ASSISTENT, p. pres. de assistir. Lo qui 
assistex. Asisiente. Prxseusj assistens. 
Assistant , qui assisle. Assistcnte. 

assistent. Lo soldad que eslà dcstinad per 
servir à algun oficial. Asistente. Ceii- 
tufionis miiiister. üomcslique d'un nd- 
lilaire. Assistcnte : soldato clie libcro 
dal servizio militaré serve particolar- 
mente un ufliziale. 

assistent. Cada hu dels dòs bisbes que 
ajudan al qui consagra & altre l/isbe. 
Asistciíle. Episcopus alterius coii.sccra- 
tioni deserviens. Prètre qui assisle au 
sacre d'un rlcque , qui aide à la cc'rt- 
monic. Assistcnte. 

assistent. En alguns ordes regulars lo re- 
ligiós destinad per ajudar al tjcneral en 
lu gohcrn universal del orde y cu lo 
particular de cada provincià. Asisien- 
te. Apnd praefectuin ordinis generalem 
assistens. Assistant, religieux , inoine 
adjoinl au ge'néral de son ordre pour 
I 'aidcr dnns ses fonctions. Assisteirte. 

ASSISTID, DA. p. p. de .assistir. Asis- 
tida. 

ASSISTIR. V. a. Donar socorro, ajuda. 
Asisiir. Adjuvare, opltulari. Srcourir , 
aider. Aitare, porger aita, soccorrere. 

ASSiiTiR. Parlaud dels malalts^ cuidarlos, t. ASS 
procurar sa curació. Asistir. ^groto 
assiderc. Garder , soigncr , gom•erner 
Ull intlliide. Iiivip;ilarc , eurarp. 
ASSISTIR. V. II. Estar presèiit. Asixtir. As- 
sistcrc. --íssister , concourir , e'ire pre- 
sciii. Assistere. 
AS.SITIAD.^ DA. p. p. de aisitiíh. 
ASSITIAÜÒR. s. m. sitiadòh. 
ASSITIAMÈNT. s. m. siti. 
ASSITIAIl. V. a. sitiar. 
ASSIUllE. V. n. ant. sEureb. 
A.SSt). pron. Axii. 

ASS0C1AI5LE. adj. Lo qui naturalment 
es iiieliíiad ;i la societat, rt té disposició 
pera ella. Sociíihle. Sociabllis. Sneidlilc, 
qui aiine naturellemenl la, compagnie. 
Sooiabile. 
ASSOCIACIÓ, s. r. L' acció y ofècte de 
associar y associarse. Aso.'uicion. Con- 
.sociatio , societas. Assoclation. Associa- 
zionc, associameiito. 
ASSOCIAD, DA. p. p. de associar y as- 

socivRSE. //sociado. 
ASSOCIAMÈNT. s. m. ant. associació. 
.\SSOCIAR. V. a. Donar à un per com- 
paiiv A alguna persona ó empresa. Aso- 
ciar. Consociare. Associer , adjoindre. 
Associaré. 
ASSOCIARSE. V. T. Juntafse ó acompanyar- 
se ab altre per algun electe, com los 
comerciants per los seus tractes, los 1 
jutges de un tribunal ab los de altre 
per fallar un plet. Asociarse. Conso- 
ciare. S ' associer , s'agre'grr , s 'ad- 
joindre à un au/rc. Associarsi , unirsi. 
ASSOCIAT, s. m. ant. company. 
ASSOE. s. m. Substància simple que en 
lórma de gas entra en la composició 
del aire atmosfèric; per si sol no, es res- 
pirable, y en èll no lii pod víurer 
ningun animal , ni crcmarbi niugnn cos. 
Azoe. Gas a/oticum. Azote. Azoto. 
ASSOLAD , DA. p. p. de assolar y asso- 

LARSE. Asolado. 
.\SSOLADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui des- 
truex ó arrasa alguna cosa. Asolador. 
Vastator, eversor. Dé'solateur , dcs- 
tructeur. Desolatore. 
ASSOLADURA. s. f. ant. desolació. 
ASSOLAR. V. a. Destruir, arruïnar, ar- 
rasar. Asolar. Vastare, depopnlari. Ra- 
vager , deí•asler. Devastaré, depredare, 
distruggere. 
ASSOLAR. Causar als encmigs danys y es- 
tragos ab incursions, destniind y cre- 
maud sembrads y edificis. Infestar ^ ta- ASS 205 

lar. Devastaré, depopulari. Ruiner , 
saccager , ra\'ager. Dislruggcre, .spo- 
polarc. 

ASSOLAR. DETERMINAR, RESÓLDRER. 

AssoLARSE. V. r. Aclarirsc los licors ba\and 
lo solatgo al fondo del vas. Asolarse , 
reposar. Desidere, subsidere. SYpurtr, 
s'c'cliiircir , df'poscr. l'uriíicarsi , ripur- 
garsi. 

ASSOLDAR. V. a. ant. soldar. 

ASSOLEYAD, DA. p. p. de assoleyar y 

\SSOLEVARSE.^./vo/<'aí/o. 

ASSOLEYAÜÒR. s. m. Lloc descubert bo 
]>era péndrer lo sol. Solana, solejor. 
Solàrium. Endroil ou Ic soleil donnr 
en plein. Solatio. 

ASSOLEYAR. v. a. Posar al sol alguiM 
cosa. Asolear , solear , insolar. Soli cx- 
ponere. Insoler, jiieílre , e.rposer quel- 
(jue chose au so/eil. Solcggiarc. 

AssoLEYARSE. V. T. PéndrcF lo sol. Tomar 
el sol, coger el sol. Solem captaré. 
Prendre le soleil. Soleggiarsi. 

.\SSOLIDOR. s. m. ant. Lo qui aconsr- 
gucx A algú. Alcanzador. Qui accedit 
ad eum quem consequendo asseqiiitui. 
Celui qui atteinl , qui ohtient. lucalzii- 
tore. 

ASSOLIMENT, s. ra. L' acció de aconse- 
guir. Alcancc. Acecssio ad eum qncni 
consequendo assequimur. L'aclion d'al- 
leindre. Incalzamento. 

ASSOLIR. V. a. .Mcansar, aconseguir. Al- 
canzar. Assequi, consequi. Alleindn , 
attraper , joindre. Arrlvare, ragiu- 
gnere. 

ASSOMR. ant. ATRAP.in. 

ASSOI\L\R. T. u. ant. Apan^xer, dexarse 

véurer. Asomar. Ostendere, proferre. 

Poindre , commencer à paraítre. Gua- 

fare . far capoliuo. 
ASSOM3RAR. v. a. Causar admiració. 

Asombrar. Stupefacere. Etonner , stu- 

pe'/ier. Stnpefare, sl)a]ordire. 
assombRjVR. ant. Espantar. Asombrar. Ex- 

ferrere. Epouvanter , ejfrayer. Sbigot- 

tire, impaurirc. 
ASSOMBROS^ A. adj. Lo que causa es- 
pant ó admiració. Asondiroso , pasino- 

so, prodigiosa. Mirabilis, stupendus. 

Elonnant , men•eilleux , surprenaut. 

Meraviglioso, stiipemlo. 
ASSONAD, DA. p. p. de assolar. Aso- 

nado. 
ASSONADA. s. f. Junta lumultuaria de 

gèut pera perturbar la tranquilifat pú- 204 ASS 

blica. Jsonada. Tuinultuaria copiarum 
collectio. Rassemblemeiü tumullueux. 
Tumulto, sclúamazzo, Iramazzo, gar- 
buglio, trambusta. 

ASSONANCIA. s. f. Li correspondeucia 
tle nti soüido ab altre. Asonancia. Con- 
soiiaatia, concentus. Accord de deux 
sons , coiisonnance. Cousouanza. 

AssoNANciA. Poet. La correspondència que 
hi lia èutre uns assouauts y altres. Aso- 
nancia. Siinilitudo vocum quaruiu dus 
ullimx sillaba! ilsdcm vocaLibus aspiían- 
tiir. Assonnance. Sirnile disiuenza. 

ASSONANT. p. pres. de assonar. Lo que 

• i ía assouancia. Asonanlc. SimlLltèr so- 
nans. Assonnant. Assonante. 

Asso-»AMT. Poeí, Se diu de la última pa- 
raula del vers , que dèsde la vocal en 
que se carrega lo accent, tè las inatè- 
xas vocals que la del vers ab que deu 
assonar , y també se dòua aíjuex uom al 
matèï. vers axí construid. Aionanle. 
Voces quarum dux ultima; sillaba; iis- 
dem vocalibus aspirantur. Mols qui ont 
nne resseinblance iniparfaile datis leiirs 
lenninaisons , assonnfint. Assonante. 

ASSO.\AR. V. n. Foe'í. Fàr assonancia. 
Asonar. .\ssonare, siniilitèr sonaré. For- 
mer assonnance , itre assonnant. Far 
assonauza. 

ASSo.vAR. ant. Fèr son. Adorniccer. Sopi- 
re, soporern inducere. Endormir ., as- 
soupir. Addorincntare, assounare, so- 
pire. 

ASSOR riD, DA. p. p. de assortir. Surtulo. 

ASSORTIMENT, s. m. L'acció y electe de 
assortir. Suríimienlo. Provisió. L'action 
de Jüiirnir. Provvedimeuto. 

ASSORTIMENT. Lo uiatcx géucro de que se 
està assortid; com un assortimíínt de 
panyos. Surtido. Copia, provisió. As- 
sorlimfnr , apprct , fnirni. Sortimento. 

ASSORTIR, v. a. Proveir de lo necessa- 
ri. S'irlir. Necessària prsbere, suppe- 
ditare. Pow^oir , assortir. Assortiré, 
provvedere. 

ASSOSSEGAD, DA. p. p. de assossegar. 
Sosegado. 

ASSOSSEGAD. adj. Pacífic, qnlet. Sosegado , 
qaieto , repoitado , sesgo. Quietus , 
triuquillus. Calme , paisilde. Trauquil- 
lo, quieto. 

ASSOSSEGADAMENT, adv. mod. Ab 
sossègo. Sosegadamente . Sedatè. Tran- 
qaillenient , paisibkment. Tranquilla- 
mente. ,, . ASS 

ASSOSSEGAMÈ^T^ s. m. ant. sossÈoo. 

ASSOSSEGxVR. V. a. Aquietar alguna co- 
sa. Sosegar. Sedare, plaeare. Calnier , 
apaiser , pacijier. Tranquillare , paci- 
ficaré. 

ASSOSSEGAR. V. n. Aquictarse ó descansar 
de alguna turbació ò moviment. Sose- 
gar , sosegarse , serenarse. Quiescere , 
placari. Se reposer , se délasser, sr 
tranquilliser. Riposare, tranquillavsi. 

ASSOSSEÜARSE. V. V. ASSOSSEGAR, BD la SCgÒ- 

na accepció. 

ASSOT. s. m. Instrument que servcx per 
assotar. Azote. Flagrum. Fouet, instru- 
ment pourjouettrr. Frusta. 

ASSOT. Lo cop douad ab lo matèx assot. 
Azote. Flagri Ictus. Coup de fouet. 
Frusta ta. 

ASSOT. met. Calamitat, desgracia. Azote. 
Calamitas, alílictio. Fle'au , calamilc. 
Calamità, flagello. 

ASSOTS, pi. Espècie de pena infamatoria 
que se eiccuta assotand públicament 
al deliucuèut. Azotes. Supplicium fla- 
gellorum intamia afficiens. Peine du 
fouet injlige'e aux crimincls. Frusta. 

ASSOTS. Càstig que dònan als noys en lo es- 
tudi. Pagès. Verbera pueris inipacta. 
Élri•.'icres , fouet qu'on donne aux e'co- 
liers. StaiTilate. 

ASSOTS Y k GALERA, loc. uict. al) quc SC de- 
nota la repetició continua de una matè- 
■xacosa, com del menjar ordinari coti- 
dià. Azotes y galcras. Crambe repcti- 
ta, recocta. Mon omle Bastien loujours 
me donne à manger des carottes avec 
du pain. Ne l'Aví que de carottes. Paiie 
asciutto e poi farina. 

ASSOTAD, DA. p. p. de assotar. ./:. - 
tado. 

ASSOTAMÈXT. s. m. L'acció de assotar. 
VapuLuniento , vapulacion , flagelacion. 
Verberatio. L 'aclion de fouetter. Lo 
sferzare, frustaliira. 

ASSOTAR. V. a. Castigar à algú ab as- 
sots. Azotar , vapular.XerheTaTC, íla- 
gellare. Flageller , fouetter. Sferzare, 
í'rustarc. 

ASSOTILLAR. v. a. ant. sutii.isar. 

ASSUETO. s. m. Lo dia ó tarde que se 
concedex de vacaciòns als cstudiant.s. 
Asucto. Consuetl dii's quibiis ab studiis 
et uegotiis vacamus. Campos , conge 
donne' à des e'coliers , jours de sacan- 
ces. Vacanza. 

ASSUMIUSE. V. r. Apropiarse, a,lguu dret AST 

ó altra cosa iiicorpoiMl. .■ísamirsc. Silii 
assumere, si hi arroga re, ascisccre. Sap- 
proprirr , usiirpcr Li proprictc. Appro- 
priarsl. 

ASSUMl'CIÓ. s. 1'. La l'èsta que celebra 
la Iglcsia eii coiniiieinoració ile habcrseii 
pujad al cel la mare de Deu. Asunción. 
Festum assumplioiiis beata; Mai•lae vir- 
ginls. j-íssoinption. Assmizioiie. 

ASSÜMl'TA. s. r. assumi'ck'i. 

ASSL'MPTO. s. m. La matcrla de (jiic ^e 
tracta. Asiinto. Matèria, argumeutuin. 
Sujcl, tluiiif , matihe. Tema, sogget- 
to, argüiiieiilo, matèria. 

ARREGLAR LOS ASSUMI'TOS. PoSarloS COfrèlltS 

■y clars. Orillar. Eipedire , absolvere. 
Ajustar, arrangen unc ajj'aire. Accon- 
ciar gli affari. 
DoxAR AssuMi'To. ÍV. Djiiar matèria pera 
dir ó fèr alguna cosa. Dar asunto. Ma- 
teriam dieeiiili pixbere. Donner occa- 
sion , doniier sujet. Dar tema. 

EMBROLLAR UN ASSUMPTO. IV. ElUcdarlo dc 

modo que no se puga averiguar la veri- 
tat. Barajar un negocio. Ncgotium im- 
plicaré, involvei'e. Emhrouillcr une uj- 
faire. ImbrogUai" un aft'are. 

ASSURTIMÈ-VT. S. m. ASSORTIMENT. 

ASSURTIR. V. a. assortir. 

ASSUSTAD, DA. p. p. de assustar y as- 
susTAR^E. Asustadú. 

ASSUSTAR. V. a. Causar susto. A<:usiar. 
Subitum pavoi'cni injicere. Alarmer ^ 
cpou<,'an!er. Sbigottire. 

ASSusTARSE. V. T. Rrfbrcr susto. Asustarse. 
Terrificari. S' effraycr , prendre üe'pou- 
vante. Sgomcntarsi. 

ASSUT. s. m. La resclosa que se fa en los 
rius pera distribuir l'aigua. Azud. Mo- 
les iu (luminis alvco constructa interci- 
pienda; aqua; gratia. Ecluse. Cateratta , 
caterattola, pescaja. 

AST. s. m. Barreta de ferro llarga y pri- 
ma que servex per enfilarbl la carn y 
rostiria fèndla rodar à la bora del fog. 
Asador , espeto. Veru. Broche rolissoi- 
re. Schidione , spiedo. 

ASTA. S. f. HASTA. 

ASTAFER.AL s. m. aut. estaferm. 

ASTÈLLA. s. f. estella. 

ASTÈLLALLÈNYA. s. ra. Lo qui se em- 
plea en estellar llenya. Huchero. Secu- 
ri ügna sclndens. Charpentier. Taglia- 
tor di legne. 

ASTELLAR. v. a. estellar. 

ASTERCOL. s. ra. ant. fems. AST 205 

.ASTET . s. m. dim. dtí A^ï. Asadcrcillo. 
Veruculum. Pelile broche. Spiedo pic- 
colíi. 

.ASTIL. s. m. aut. iiasta. 

.\Si'lLLÈR. s. m. Lo paratge abònl se 
conslruexen y componen los bucs. As- 
tillero. ^íavale, uavaüa. Ckanlier na- 
\•rd. Heu oít l'on consiruà toule sorie 
de^ wiisseaux. Cantiere. 

ASTOR. s. m. .Vucèll de rapinya de nu 
peu y mitj de llarg : per sobre es de 
color ni'grcclar, y del ventre es blanc 
al) taeas negras : tè las alas negras , la 
cua ccndròsa tacada de blanc, las ca- 
mas de color grog y lo bèc negre. Azor. 
Falco palumbarius. Autour , sabé eh y 
oiseau de proie du genre de {'epervier. 
Astore. 

ASrOIUD, DA. p. p. de astorarse. Azo- 
rado. 

ASTORAMENT, s. m. L' acció y electe 
de astorarse. Azorainienlo. Trepidatio, 
terror, pavor. EjJ'roi, ej)oii\wile. Spa- 
voÉito, spaveutamento. 

ASTORARSE. v. r. Sobrcsaltarsc , coii- 
turbarse. Se diu per alusió als aucèlls 
cuand se veuen perseguids per lo astor. 
Azorarse. Conturbari , trepidaré. Se 
troubler , s'ejjarer. Ésser turbato, fiior 
di^sfi. 

ASTOTX. s. m. estòtx. 

ASTRE. s. m. Cos lluminós del cel , com 
sol, lluna, estrella. Aslro. .\strum. As- 
tre , carps celeste himineux. Astro. 

astre. met. ant. Sort, destino. Estrella. 
Sors, fatum. Étoile , destine'e , sort.Ja- 
taliíe'. D.'stino, sorte, pianeta. 

ASTRINGENT. adj. que se aplica als ali- 
ments y reineys que restrenyen. As- 
tringenlc. Astringens. Astringent , qui 
resscrre. Astringeute, astrettivo. 

ASTROL ABL s. m. Instrument matemà- 
tic de metall , graduad v pla en l'òrma 
de planisferi ó de esfera descrita sobre 
un pla: se usa principalment en lo mar 
pera observar l'altura del pol v dels as- 
tres. Asirolabio. Astrolabium. Astrola-t 
be , instrument dont les anciens se ser- 
i'aient pour les obsen•ations. Astrolabio. 

ASTRÓLEG. s. m. Lo qui professa 1' as- 
trologia. Aslrólogo. Astrologiis. Aslro- 
Ingur. Astrologo, astrolago, stro/ogo. 

ASTROLOGIA, s. f. Ciència dels astres , 
que antiguamènt se cregui que servia 
també pera pronosticar los successos 
per la situació y aspecte deU planetas. 206 ATA 

A èxi van.i ciència se cloiialji lo iiom 
<lc ASTRfitoiíí.i jUDict-tniA. Axtrologiíi. 
Astrf)lo:;in. Àstrologie. Astfologln. 
ASTIíOLÓOIC, CA. adj. Lo que peiLiny 
;i I' astrologia. Àstroló'^ico , astrólogo. 
Astrologicus. Astrologiqnr , qui tip- 
partient à Vasirologic. A.strülogico, 
<1' .Tstrologo. 

ASTPiOLf^MÍ \. S. C. ,1llt. ASTUONOMÍA. 

ASTaoVOMÍA. s. f. Ciència qiu! tract.n 
cIr la grandària, mida y niovimc'Mit dels 
cossos celestes. Asti•imnmin. Astrono- 
mia. Àsironomífi , scirncc tics astres. 
Astronomia. 
ASTRONínilC, CA. adj. Lo que pertany 
à r astronomia. Astronóiniro. Astrono- 
micns. Astrnnnmiqnr. Astronoinico. 
ASTR()V()VIiC\Mk\r. adv. mod. Se- 
gons los principis v règlas de I' astro- 
nomia, .íslronómicamcnlc. Astronoini- 
ci ratione. D'unr inanicre astroiioini- 
qnr, astronomiquement. Astrononiica- 
inente. 
ASIRÓVO.MO. s. in. Lo ([ni professa 
1' astronomia. Asiróiirmio. Astronomns. 
À^lronoinr. Astronomo. 

A.STRUCH, CA. adj. ant. afobtuviu. 

ASTUCLV. .s. f. Ardit, manya, sagacitat. 
.-/■ttiicífi. Astos, astutia, calliditas, ver- 
sntia, vat'ritia. ylsliicr , rusc, sulitilite', 
fi.iii•ssc. .\stn7.ia , fiirheria , accortC7.7.a , 
sottigliezza, .scaltrimento. 

A.STUCIÒ.S, A. adj. ant. astut. 

A.SrURDlI), DA. adj. esturdid. 

A.STUT, TA. adj. Lo qui tò astúcia. Às- 
luto. Astutus , cailidus , vcrsutns , va- 
ler. Astucieux , n/.se', sagace , finaud. 
Astnto, scaltro. 

ASTUTAMÈNT. adv. mod. \1. astncia. 
Astutamcíilc. Astntè, caUidè, versntè, 
vafrè. ,•/irr aUucc Astntamenta. 

A.SU\V\R. V. a. ant. suAvisiR. 

ASUI! UILI \\v. V. a. ant. sutilisar. 

ASU.S \(;(; \[<. V. n. ant. sos5egar. 

.\.SU.SAUJAR. V. n. ant. sossec^p. 

ASVAVR. V. a. ant. EvnERROcAiv. 

AT. 

ArAB.VL. s. m. ant. tabal. 

ATAR\L\n, DA. p. p. de atabalar. 

ATMHLVR. V. a. atoi,o?(dr\r. 

ATAC \D.^DA. p. p. de atacar. Atacada. 

AVACADOR. s. m. Instrument per atacar 
los cauljns de artilleria. Alnrador , es- 
th-íi , roquclc. Asserculus ligncus, sti- ATA 
pmdo nitrato pulveri in tormentls bel- 
licis. Foidoir , refoidoir. Baltipaüe. 
AT.VCAR. V. a. Acomdtrcr, erabestir. 
Atacar. Oppugnare , aggredi. Atta- 
qiicr , assadlir. Assalire, assaltaré. 
ATACAR, met. Apretar a altre en algun ar- 
gument ó sòl)re alguna pretensió. Ata- 
car. Urgere, instaré , in angnstias redi- 
gere. Scrrer de pres , comhattre quel- 
qu'itii par Ic raisonnement. Prenderse- 
la contra qualcheduno. 
atacar. Ficar y api'ctar lo taco en la es- 
copeta 6 en cmlsevol altra arma de 
log. Atacar. Pulverem nitratum in ca- 
tapulta stipare. IJonrrrr , rc/'oulcr la 
rliargc daus itne annc à fen. Mettei' 
lo stoppaccido nell' arnic. 
ATACO. s. ni. L'acció de atacar, acomé- 
trer ó embestir una plassa , exercit, etc. 
Ataqitc. Aggressio, oppugnatio. Atia- 
qitc , rhargc. Attacco, assalto. 
.\rACO\AD, DA. p. p. de ataconar y 
ATAcovARSE. Renieiulado; zurrado; atra- 
cada. 
ATACONADÒR. s. m. Lo qui sols adoba 
las sabatas vèllas, t'oradadas ó gastadas. 
Zapatcro dc•icjn, zapatcro remendoii. 
Vetoramcntarius , sutor cerdo. Savetier. 
Ciabattitio. 
ATVCOVA.MÈM'. s. m. aix")r, en la pri- 

mèiM accepció. 
ATACONAR. v. a. Adobar las sabatas 
vèllas. fíciíieiidar. Resarcire. fíapiYcer, 
rapetasscr. Rattoppare , racconciare. 
ATvcoxAR. Castigar à algú pegaiulli , espe- 
cialment ab assots. Zurrar , santiguar , 
solfear , sohar , litndtr. Vcrberaro , 
tunderc. Clidlicr à coitps de foiiet , de 
hdton , etc. Sl'erzare. 
ATvcoxARSE. V. r. vulg. Aliparse. Aldwr- 
rarse. , relletiarse , tiipirsc. Cibis opple- 
ri , ingluviem rclercirc. Farcir son es- 
tómac, SC honrrcr. Impinzarsi. 
AT'ALAYA. s. f. Torra i'èta regularment 
en lloc alt pera registrar dèsde allí la 
campanya? ó lo mar, y donar avis de 
lo que SC descubrex. Atalaya, \>ig\a. 
.Spi'cula. KchangHclle , Itcffroi. Vedetta. 
ATAf AYA. La que antiguamènt ocupaba una 
pirt interior del recinto de la p'assa. 
Roqucta. Specula;, ac propugnaculi ge- 
nus. Sorte de chevalier en parlant de 
f'artiflcatian. Cavaliere : eminenza di 
terreno fatta per oíTendere. 
ATvnYA. Cualsevol altura dcsde la cual se 
Jescubres mòlt terreno. Atalaya, viso. ATA 

via/illiii. Spccula. Lieu élc^'e d'ou l'on 
íleioui'iff une granUe e'ienduc de ler- 
rain. Vcletla. 

atalaya. s. ni. Lo hoiin! dostiiiail ;i regis- 
trar düs.ltí r atahiva , y daiiar avis du l(i 
(jue di;scul)rcx. .iuiltiyti . \•igiii , alala- 
yador , ojeador. SfXHudator. L'Iiomme 
ii:t'oiiposte sitr I i-'cluiagaelle , sur le bij- 
Jroi. Velolta , vedella. 

ATALVYAD, ÜA. p. p. de atalayak. ^ííííí- 
líiYíí'lo ; coLim'ii•iido ; alishudo. 

ATÀLAYADÒR, R.V. s. m. y f. atauva, 
lo home desliíiad , clc. 

atalayadjk. aat. Lo (jtii procura averi- 
guar tòt lo que passa. Atalayador , 
utisbadür. Scriilator, iuvestigator. Ce- 
liii qui í^aetle. Spiatoro. 

A TALVYAIl. V. a. Registrar la campa- 
nya ó lo mar dè>de alguna allura pera 
donar avis de lo que se dcsculjrcx. Ata- 
layar , vtgiar. Spcculari. Elre cu ir- 
dette, gueiter. Stare alia veletta , osser- 
vare. 

atahyar. Ovirar de llniiv alguna cosa. 
Colunibriir. l'i-ospiecn'. ■/jicrcc•oir, de- 
(■(«íiv/;' de loin. Scorgi'i c 

atalayar. mel. Observar ó espiar las ac- 
cions de algií. ÀUilayar , atislmr. Ob- 
servaré, attentè in.spici're. Epicr,gucl- 
íer. Adoecliinre. 

ATALAYARSE. V. r. ADOARSE. 

ATALANTAR. v. n. ant. Agradar. Ata- 
lanlar , ngradar. Piaccie, arridere. 
Pltiire , convenir. Piacerc. 

ATALUSSAR. v. a. Tallar una montanya 
ó un terreno pDsaiidIo en pla inclinad ó 
pendèjit eom lo .(ne fornia la muralla 
de una fortificació. Escarpar. D.x'liveni 
reddere. Coiiper un lerrain en penle. 
Dar cliina. 

ATALLADOR. s. in. ant. Lo qui suri da- 
vant per una dressèra. .itajador. In- 
terceptor. Cebd qui arrcte, qui roupe 
rhemin. Cilui clie va por scorciatoja. 

ATALL\M£NT. s. rn. ant. dkessèra. 

atallamènt. aul. Medi pera terminar al- 
guna desavenencia. Corts, ajuste. Via, 
ralio íinem discordi» imponendi. Ar- 
ranger , accomtnoder une a(faire , 
moyen adopte' pour terminer un diffc- 
rent. Assetto. 

ATALLANT. mod. adv. ant. per la dres- 
sèra. 

ATALLAR. v. a. ant. Exir al encontre ;i 
algú per una dressèra à fi de detenirlo. 
^/ía/ar. Intercipero, interclu Jere. Pren- ATA 207 

drc un cheniin de tra^'erse pour arréíer 
quelqu'un. Tagliar la strada. 

ATALLAR. ant. Escursar canii anand per la 
dressèra. Aiajar. Brcviori via ire. Cou- 
per chcniin. l'igllar la scoicialoja. 

ATALLAR. iMct. ant. Ueli'iur 1(1 curs dc! al- 
guna cosa, com lo Ibg , Ioü plèls, etc. 
Alajítr. Cocrcere, reslinguere. Arri'ter 
les progris , les i-^jets de quelque t hose. 
Reprimcre, affrenare. 

ATALL.S^. s. m. pi. ant. n.er. 

ATAMROR. s. in. Certa màquina' pera 
pujar tota classe de pesos. Grua. Tyni- 
paiium. ürue , cscoperrhe. Grua, ar- 
gano. 

ATANASIA. s. f. Espècie de lletra de im- 
jirèmpla un grau major que la de <:í(.h- 
no. Atanasia. Characteris fypograplii- 
cl "cnus. Sninl-AuLiuslin. Silvio. 

ATANASIA. l'ianta ranid-'^a , alta de un ])aui 
V mòlt pareguda à la orenga : al cají de. 
lluint fa un pòm ab ccrtas lloïs com 
Iiombòllas doradas que duran mòlt 
temps, l'erba de santa Maria , atana- 
sia. Costus bortensis, tanacetum. Ta- 
naisie. Atanasia. 

ATANASIA MARINA. Planta de un peu de al- 
tura, ab las fullas en figura de ierro 
de llansa, y las flors grogas. l'stà tota 
cubcrta de un borrissoí blanc mòlt llarg 
que sembla cotó. Algodonosa. Atliaua- 
sia niarilima. Tanaisie maritiinc. Taua- 
ceto. 

ATANS. s. m. p. us. aproximació. 

ATANSAD, DA. p. p. de at.insar y at.o- 
SARSE. Asercado , aproximada. 

ATANSAR, v. a. p. us. acercar. 

ATANSARSE- V. V. p. US. ACERCARSE. 

ATANYER. V. n. p. US. pcrtàxver. 

ATAPAID, DA. p. p. de atapair. Tupido. 

.iTAPAiD. adj. Ss aplica al panyo que està 
bèn apretad cuand ix de la perxa. Aci- 
pado. Conip.actus. Scrre', uni ; on le dit 
du drap. Comprcsso. 

nhs ATAPAia. mod. adv. Mòlt jiitjad. Re- 
calradamenle. Confertim. D'une i/ia- 
nière serre'e , presse'e. Calcatamenle. 

ATAPAIMÈNT. s. m. L^icció y efecte de 
atapair ó atapairse. Tupa. Stipatio. 
L'action d'entasser , et l'effet de cette 
aclion. Stivamento. 

ATAPAIR. V. a. Pitjar mòlt alguna cosa 
tancandli los porós. Sa diu especialment 
de las pastas, y se usa també com re- 
cíproc. Tupir. Stipare. Entasser , sef- 
rer , pressir. Stivarc, seriaré, unirc. 20S ATE 

ATAPAR. V. a. aiit. tapar. 

ATARANTAD , DA. aJj. que se aplica à la 
persona que í'a las cosas deprèssa y 
sèiïs consideració. Atronado. Incoiisido- 
ratus, praeceps. Éíoardi , tvente. Sveu- 
tato, stordito, cervelliíio. 

ATARANTAR. v. a. Excitar ó persuadir 
à algit pera que tassa alguna cosa in- 
consideradamèut. Lc\'antar df cascos. 
Ad aliquid ineonsultè l'aciendum excita- 
ré. Exciter , fnmenter , ctre cciuse. Ec- 
citare, provocaré, tnuoverc, stimolarc. 

ATASCAD, DA. p. p. de atascarse. 

ATASC;\R.SE. V. r. Obstinarse ò mante- 
iiirse ("erm en la seva opiuió ó dictúmcíi, 
sèiïs escoltar las raliòns y persuasions eii 
contra. Encastillarsf , cprrars!' de caiii- 
yiha , cerrarsc. Siut sententi.T tenacem 
esse, vel tenaciter adhacrerc. Tenirfer- 
iiv^ , piTsister. Intestarsi. 

ATATXONAD, DA. p. p. de atattonar. 
Tachonado ; clai•eleadn ; einbiUido. 

ATATXONAR. v. a. Adornar alguna co- 
sa sobreposandli algun dihux de tatxc- 
tas. Tachonar. Tasciolas ad ornatuui 
superassuerc. Garnir de clous dore's ou 
arf^rntcs. Guarniré di chlavcUi. 

ATATKONAR. Clavar en una cosa inòltastat- 
xas, com en los biuls. Tachonar , cla^'r- 
tear. Clavis ornaré. Clonlrr. Guarniré 
di hullettn. 

AT\T\ovAR. Uinplir alguna cosa pitjind |i> 
que se fica en iMla. Enihuiir. Farciré. 
Metlrc , presser uiie chose dans une au- 
trp. Calcaré. 

.\TAVI;VD, DA. p. p. de ataviar. Ala- 
s'iado. 

ATAVIAR. V. a. Adornar, conipóndrcr, 
assear. Aui'.•iar. Ornaré. Parer, em- 
bellir. Ornaré, fregiare, abbellire. 

ATAVIU. s. in. Lo adorno y coiapostura 
deia persona. .-//íZví'o. Ornatus, cultus. 
Atoiir , parure. Ornamento, acconcia- 
iiieuto , assetto. 

ATEIRADAMÈNT. adv. mod. ant. arre- 

GlADAMÈM. 

ATEIRAMENT. s. in. ant. orde, ríjola. 
ATEISME, s. m. Opinió irapía dels que 

iiègan la existència de Déu. Ateismo. 

.\theisnius, athcia. Athe'ismc- Ateisnio, 

d' Atpo. 
ATELSTA. s. ui. Lo qui nega la eíistencia 

de Deu. Ateista. .\theus, atheos. Athe'e. 

Ateo, ateista. 
ATEMORiSAD, D\. p. p. de atemori- 

sAp,. A'.ernorizado. ATE 

.\TEMORISAMÈNT. s. m. aut. L'acció y 
efecte de atemorisar. Aterramiento. 
Terroris injectio; terror. L'action d'al- 
lerrer. Shlgottlmenfo. 

ATEMORISAR. v. a. Cansar temor. A(e- 
morizar. Terrorcm injicPie. Intimider, 
alarmer. Intimorire, sbigottire, spa- 
ventare, impaurire. 

ATEMPERAD, DA. p. p. de atemperar. 
Atemperado , teinperado. 

ATE>IPERADAMÈNT. adv. mod. ant. 
Ab templansa ó moderació. Templada- 
mente , teniperadamente. Temperatè. 
Mode're'meni. Bloderatamente, aminisu- 
ratamente. 

ATEMPERVR. v. a. Reduir alguna cosa 
al sèu temperament. Ateniperar , tem- 
perar. Temperaré. Reduiré quelque cho- 
se tl snn lernnerantem. Temperaré, mo- 
deraré, attrmperare. 

ATEMi'ERAR. .Moderar, calmar, mitigar al- 
guna cosa. Atemperar. Mitigaré. Tem- 
pe'rer , adoucir , mode'rer. .'Mitigaré, 
modificaré , appiacevolire. 

ATEMPERARSE. v. v. Acomodarse :i alguna 
cosa. Atemperarse. Sese accomodarc. 
Se re'í^ler. .\cconiodarsi a clieccbè si;< , 
indurvisi, adattarsi. 

ATEMPTAlí. V. a. ant. intentar, projec- 
ta r,. 

.\TE-\ALL\R. v. a. Arrancar trossos de 
carn ;i alguna persona al) estenallas. 
Atenacear , atenazar , tenacear. Forci- 
pilius djlaniare. Tenailler. Attauagliare. 

.\TEXCIO. s. f. L'acció de atííndrer. Ateu- 
cion. .\ttentio. Attention. Attenzioii" . 
attendimento. 

ATENCIÓ. Cortesia, uri)anitat, respecte ú 
obsequi. Atencion. Comitas, observan- 
tia, nrbanitas. Éi;ard , respect. Riguar- 
do, rispetto. 

ATENCIÓ. Consideració, mirament; y a'tí se 
diu en AT.•ïNció à sòs im'rits. Atencion. 
Respcctus. Conside'ration , attention. 
Considerazione. 

.\TEAD. s. m. ant. atenció. 

ATENDARSE. v. r. ant. Mil. acampaiise. 

ATEIVDAT. DA. p. p. de atendarse. 

ATE.\DKMÈNT ó ATENDIMÈNT. s. m. 
ant. \TENció. 

ATEMM:>CI\. S. f. ATENCIÓ. 

ATENDIU'.R. V. n. Estar ab cuidado ó 
aplicació A lo que se mira , ou , fa ó 
diu. També se usa com actiu. Atender. 
Attenderc , animum intendere. Écouler , 
prèter attention. Attendere, por mente, ATE 
stiirc nttonto. 

ATfiN'iiBEU. TiMiir roiisirleració ;i alf;iina co- 
si. Ateader. Coiisiílcraie, expciulcri!. 
Canside'rer , twoir e'gard. Atteudere, 
consideraré. 

atènduer. Mirar per alguna cosa ó cuitlar 
de èlli. ÀtpndT. Alieni rei diligonter 
nrospicere ; stiidiosi' allquid curarc. 
Prfiiílre soiii de t/iteliiue chose. Curaré, 
teuor conto. 

atPvduf.r. V. a. aiit. esperar. 

ATENIES, A. ad). Lo natural de Atdnas, 
ó lo que pertany ;i aquella ciutad. .-itr- 
niense. Atlicuieusis. Athcnicn , d'Atlic- 
iies. Atenicnsc, d'Atene. 

ATENIILSE. V. r. Arrimar.se , adherirsc ;í 
alguna persona ó cosa ttMiiniila per inès 
segura. .-//^íif/•sí'. Alicui adlncrerc, opi- 
iiioni alieiijus stare. S'en tenir à... 
sf rappnrlcr à.... Rit'erirsi, atteiiersi, 
appagarsi. 

ATENT, TA. adj. Lo qui tè ó fi4a l'aten- 
ció en alguna cosa. Atento. Attentus, 
intentus. Anenüf, eWillé. Attento. 

atèmt. Lo qui tè urbanitat ó cortesia. 
Alento.Cnws, urbanus. Honnàe , coiii- 
lais , pciW. Cortese , gentilc , garbato. 

ATEJ\T.\D, DA. p. p. de atestar. Ateu- 
lado. 

ATENTAMENT, adv. mod. Ab atenció. 
Atentamcnte. Attcntè. Aiientwemtut. 
Attentamente, con attenzionc. 

.\TEVTAMt;NT. Ab urbanitat ó cortesia. Alen- 
tamenle. Coinitèr, urbanè. Poliment, 
lionnctemcnt. Gentilmente. 

ATENTAR. v. a. Intentar ó comdtrer al- 
gun delicte. Atentar. Machinari , con- 
tra jus et las aliquid t'acere. Altenter. 
Coin:nettere , far un atteutato. 

ATENTAT. s. m. Delicte ó excés gran. 
Atcntado. Pergrave facinus, scelus. -4^í- 
tentat, grand crime. Attentato, delit- 
to, misCatto. 

ATENTAT. Proceimèut de jutge sens prou 
jurisdicció, ó contra 1' orde y forma 
que prevé lo dret. Atentado. Illegalis 
judicis actus. Sabversion des lois par 
un jtige qui s'arroge la juridiction 
qu'il n'a pas. Sovversione delle leggi. 

ATENTÍ.SSIM , MA. adj. sup. de atent. 
Atenlisimo. Intentissimus, urbanissimus. 
Tris-atlentif, trcs-lionnéte. ("icntilissi- 
mo , assai garbato. 

ATÈNYER, v. ii. ant. pertànyer. 

ATfiNYER. ant. arribar. 

atEnter. V. a. tenit. aconseguir, en 

TOM. I. ATE 209 

la primera accepció. 

ATEO. S. m. ATEISTA. 

ATEK.MENADÒK. s. m. ant. Lo qui posa 
filas ;i las terras. Anwjonador. Finitor. 
Celui qui planto des homes. Colui clie 
])one termini. 

AIERMENAU. v. a. ant. Fitar. Amojo- 
nar , nwjnnar. Agros terminaré. Ahor- 
ner , mcttre des bnrncs, planter des li- 
mites. Limitaré, coufinare , por confini. 

ATERUAD, DA. p. p. de aterrar y ater- 
RARSE. Alerrado. 

ATJÜRRA-MÈNl". s. ra. ant. L' acció y 
electe de aterrar. Aterramiento. Ever- 
sio: terror. L'aclion d'atlcrrer. Atter- 
rimcnto. 

ATERRAR, v. a. Tirar a terra. Aterrar. 
l'rostenicre, evertere. Renverser par 
terre. Atterrare, abbattere, gcttar a 
terra. 

ATERRAR. Causar terror. Se usa també com 
recíproc. Aterrar , aterrorizar. Tcrre- 
re. Epouvanler , consterner , remplir de 
lerreur , d'ejfroi. Atterrire. 

ATERRARSE. V. T. Ndiit. Arrimarsc los bar- 
cos ;i terra. Aterrarse. Oram Icgerc. 
Prendre terre les vaisseaux. Approda- 
re alia terra. 

ATERRIT, DA. adj. ant. Atennd, atcr- 
rorisad. Aterrorizado. Exterritus, ter- 
rltus. Elfraye', e'pouvante'. AtterritO;, 
sbigottito. 

ATERRORLSAR. v. a. aterrar , en la se- 
gona accepció. 

ATERROSSAD, DA. p. p. de aterrossar. 
Aierronado. 

ATERROSSAR. v. a. Fèr terrossos de al- 
guna cosa. Se usa també com recíproc. 
Aterronar. In glebas cogere. Diviser la 
terre ou autre matière duré en parcel- 
les , en moltes, en gnimeaux. Ridurrc 
a zoUe. 

ATÈS , A. p. p. de aténdrer. Atendido , 
atento. 

ATES. adv. mod. En atenció ó considera- 
ció ii alguna cosa; y axí se diu: ates 
que es mòlt docte , etc. Atento. Quo- 
niam, quapropter, quocirca. Attendir. 
que... í'u que.... en e'gard à.... Avnto 
riguardo, rispetto a. 

ATESAR. V. a. Naut. Estirar ó posar ti- 
bants los caps ó velas. Atesar. Vela , 
rudentes extendere. Roidir , tendre un 
cordage .. uiie voile. Tesare. 

ATESORAD, DA. p. p. de atesorar. Atc- 
sorado. 

27 2rO ATI 

ATESORAR. v. a. RecuUir j guardar 
tresors y riqucsas. j4tesorar. Divitias 
coiidere , accmuulare. Tliesaariser , 

. atnasser des tresors. Tesaurizzare , teso- 
reggiare, accuinular tesorí. 

ATESTACIO. s. f. Declaració de testimo- 
ni ó de persona que testifica ó afirma 

- aiguna cosa. jéleslacion. ïestificatio, 
attestatio. Alleslaiion , te'nioignage. At- 
testato , ccrtificato. 

ATESTAT, s. m. testimonials. 

ATIAD, DA. p. p. de atiar. Atizado. 

ATIADÒR, RA. s. m. y 1". Lo qui atia. 
Atizador ; soplador. Excitator, couci- 
tator. Attiseur , celtii qui attise. .Aizza- 
tore, coiui clin attizza. 

ATIAR. V. a. Avivar lo fog ó removènd 
los tions ó bufaiid pera que no se apa- 

. gue. Atizar. Ignein excitaré. Aitistr , 
iipprocher les tisons l'un de Vautre poiir 
les J'aire mieux brúler. Attizzare. 

ATIAR. inet. Fomentar ó avivar las passions 
V afectes. Atizar. Clcre, excitaré. Fo- 
menlcr , allttnier les passions. Incitaré, 
stimolare,, aizzare. 

ÀTIC. s. m. Lo cos de arquitectura que 
se col-loca per adorno damunt de la 
cornisa de un edifici , y ocupa à vcga- 
das la mitat y à vegadas tota la f'aclia- 
da de èll. Atico. Frens jediuin atticur- 
ges. Atlicfue. Attica. 

ÍTic , CA. adj. Lo pertanyent ii Atdnas. 
Atico. Atticiis. Qui est defaçon diipays 
d'Athaies , atlit/iie. Attico. 

ATINAD, DA. p. p, do ATiXAR. Atinado. 

ATINADAMÈ.N'T. ailv. mod. Ab tiuo, ab 
acert. Atinadaniente. Dexterè, probè. 
Adroilement , hahilemcnt. Destramen- 
te, giudiziosamente , con discerni- 
meiito. 

ATINAR. V. a. Acertar, donar en lo blanc. 
Atiniir. Scopum attlngere. Frapper au 
l.it. Irnbroccarc, iinberciare. 

ATiNAR. met. Acertar alguna cosa per cou- 
jecturas ó sèusc véurer 1' objecte. Ati- 
nar. Rera acu tangere. Trouver iine 
chose par hasard , par conjecture. Ap- 
porsi. 

ATINGÜD, DA. p. p. de ateVirse. Aie- 
nido. 

ATIPAD, DA. p. p. de ATIPAR. H^irtado. 

ATIPAR. V. a. Satisfer la gana de menjar 
ó de bdurer. Se usa tambrf com recí- 
proc. Hartar. Satiare. Rassnsier . gor- 
rer de noiïrrilure. Stamarc, soddistarc. 

ATIPAR, inet. Satisfer lo gust ó dcsilj de ATM 
alguna cosa. Se usa comunament eom 
recíproc. Hartar. Desideria explere. Sa- 
tisfaire amplement un besoin quelcon- 
que. Satoüare, sfamare , assaziare. 

ATIPAR, met. Fastiguejar , cansar. També 
se usa com recíproc. Hartar. Fastidi- 
re, tidiuni inferre. De'goúter , ennu- 
yer. Infastidire, stuccare. 

ATIPLAD, DA. adj. Lo que tè la ven ó 
to de tiple. Tiplisonante. Acnta voce 
prrditus. Qui a une voi.x: de dessus. 
Clie ha voce dl soprano. 

ATIRIZIA. s. f. aut. ictericia. 

ATLAiNTIC, CA. adj. Lo que pertany à 
Atlaute , com mar atl.antic , isla atl.íx- 
tica. Alldnlico. Atlauticus. Atlantique. 
Atlautico. 

atlàntic Se aplica à un òidc de arqui- 
tectura que se distingex dels cinc co- 
neguds en que en lloc de columnas so- 
len posar en lo tosca v eu lo dòric li- 
guras ó estatuas. Atlàntica. Atlanticus. 
AtLintiqiie , ordre d'archilecture. At- 
lantlco. 

ATLAS. s. in. Geog. Col-lecciíl de luapas. 
Se iligiKÍ axí aludind ü la fàbula de At- 
las ó Atlant, que sostenia lo mòii sobre 
las cspatllas. Atlas. Atlas geographicu.s, 
cliartarum gfograpbicaium volumen. 
Atlds. Atlaute. 

ATLET.A. s. m. Lo qui pelea. Liichadnr., 
atleta. Atlilota , luctator. Atldtle. Alle- 
ta , lotfatore. 

ATMOSFERA, s. f. Fis. Flúido sutil y 
elàstic que rodeja un cos per tòtas 
parts, y participa de sòs moviments. 
Atmosfera. Atmosphsra. Almosphère. 
Atmosfera. 

A 1 MósFERA. Tota la massa de aire , ab sòs 
vapors, exhalaciòns, niivoLs v mettío- 
ros, que rodeja lo globo de la tei la 
fins à una altura consideral)le. Alinóf- 
J'era. Atmosphaera teirestris. Atmos- 
jilicre terrestre. Atmosfera. 

atmc'isfera. met. Lo espav al cuai s' extè- 
nen las emanacions y los influxos de 
cualsevol cos, com atmosfera magnèti- 
ca, elèctrica, etc. Atmosfera. Atinos- 
jjlixra. Almosplnre. Atmosfera. 

atmosfera. Lo fli'iido sutll que se suposa al 
lodedòr del sol, de la lluna y dcmès 
planetas. Atmosfera. .'Uuiospli;ria solis 
aut planetarum. Atinospliàe. .atmos- 
fera. 

A IMOSFÉRIC, CA. adj. Lo que pertany 
à 1' atmosfera. Atrnosfóico. Atmospba;- ATO 

ricuí. Aiinrtsphé'iquc , qui a rapporl à 
l'ciimnsplK're. Atiiiosferico, che appa^^- 
lii•iK" air atmoslbia. 
XTOLOiNDKAD, DA. p. p. ilc atolon- 
DRvn. Aturdido , aíolondrado , alro- 
itado. 
ATDLovDRAD. aclj. (jiio -ío íiplica d la persij- 
nn que oI>ra al) ilisui.isiaJa vivesa y 
sÍMisc reflexió. Atolondrado. liiconsklo 
ratiis. pirri-f-ps animo, in cousiliis c;b- 
ciis. Éionrdi^ lurbidcnl. Storclito, iii- 
CDiisidciato. 
ATOLOísDRAMÈNr. s. in. L' acció y 
efecte de atoloiidrar ó atoloiidrar.-ic. 
Alnlondramiento. Pei•turl)itio. Élour- 
dissenieiit , e'tourderic. .StoidiíuenUí , 
iutroiiaiiiciito. 
atoi.dnduamknt. Acocíleració confusa y des- 
ordenada. Tropelhi. Inordinata propc- 
ratio, fpstinatio. Foide , pr/cipi/ation 
arconipa^ncc de desordre, de conjit- 
sion. Confusioue, Irctta disordinata. 
VTOLOiNDRAR. v. a. roiturbar los sen- 
tits à algú , aínoliinar. Se usa tamhd 
coïn recíproc. Atiirdir , atolondrar , 
atronar. Pei flirbare, obtundcre. Éíour- 
dir, fdcíier. Sbilordire, stordire. 
.\TO.VIlSTA. s. m. Lo rjui segues ó do 
fensa lo sistema dels àtnmos. Ainnnstn. 
Atomorum sectator. l'artisan du sfs- 
t.'me des atómes. Atomlsta. 
.\TOMÍSTIC, CA. adj. Lo qun pertany 
als atomistas. Atoinistico. Atoiiioriim 
seiitcutise congruus, consentaneus. Qui 
ti rapporl aux partisans ou à la doc- 
Irine des alóni''s. Atoinistico. 
ATO.MO. s. m. Lo cos inès petit que .se 
suposa indivisible. Al o iii o. kiòitms. Alió- 
me. Atomo. 
ATONIR. V. a. ant. aturdir, espantar. 
ATÓ-Nlï, TA. adj. Pasmad de algun ob- 
jecte ó succés raro. Alónito. Attonitus, 
stupcfactus, stupcns , obstupefactus. 
Stnpp'fait , eíoniie'. Stupefatto , attonito. 
ATOiNfLMÈNT. s. m. ant. L'acció y efec- 
te de atontir. Atontamiento. Stupor, 
stupiditas. Abrutissement , e'ioardisse- 
menl. Stupidezza, stolidezza. 
ATONTIR. V. a. ant. Aturdir ó atolon- 
drar. Aloniar. Stupclaccre, obtunde- 
re. Assoler , abrulir. Sbalordire. 
ATONTiRSE. V. r. aut. Tornarse tònto , en- 
tontirse. Entontecer , enlontecerse. lu- 
fatuari, stupidum vel stolidum reddi. 
Se rendre inibecde , slupide , lie'bele'. 
Stupidire. ATR 211 

.\TONriT, DA. p. p. ílc ATO!»TiH y ato^- 

TinsK. Atoritado ; entonlecido. 
ATONÏAIJ, DA. adj. Apretad. Apreta- 

do , prirto. Compactus. Serre, con- 

traini. Ristretto, riserrato. 
ATíJRDIMENT. s. rn. ant. atuhdimènt. 
A'i'ORDlR. V. a. ant. aturdir. 
ATORíiAÜ , J3A. p. p. do atorgar. 
ATOlUiAME-NT. s. in. otorga.mènt. 
ATORtl.\iMT. p. pres. de atorgar, otor- 

GANT. 

ATOlUiAR. V. a. otop.gar. 
ATORMK.MAÜ, ÜA. p. p. de atobmen- 

TAR. Atornientado. 
ATORMENTADÒR, RA. s. m. y f. Lo 
qui atormènta. Atormenlador. FoTior , 
cruciator. Ce/ui qui lourmentc , impor- 
luri , f litigant. Tornieutatore. 
ArORMKNfAR. v. a. Afligir ó molestar 
corporalinènt a altre. Atormentar. Tor- 
quere , cruciare. Tourmenter , faire 
souffrir quelque tourment de corps. 
Torinentare. 
atormentar. mct. Cansar aflicció, molès- 
tia ó enfado. Se usa alguna vegada com 
recíproc. Atormentar. Afficere aliquem 
dolorc , molèstia; vexaré. Obse'der , 
harceler, affliger. Afíliggere, tribolare. 
ATORMENTAR. aut. Douar torinònt à algií 
pera que confèsse la veritat. Dar lor- 
mento. Extorquere aliquem. Donner la 
question à un crimineí. Dar tortura , 
dar corda. 
ATOROS.Vr, DA. adj. ant. que se apü- 
caba à la J)estia que patex tor.só. Tor- 
zonado. Torminosus. Qui a des lran~ 
clie'es , en parlant d'un ckc'al, etc. Che 
patisce pondi. 
ATORROLLAD, DA. p. p. de atorbo- 

llar. 
ATORROLLAR. v. a. aturruliab. 
ATORSONAT, DA. adj. aut. atorosat. 
ATRABILIARI, RIA. adj. Med. Lo per- 
tanyent a 1' atrabílis. Alrabiliario , 
atrabilioso. Atrà biii affectus. Atrabi- 
laire. Atrablliario. 
ATRABÍLIS. s. f. Med. La còlera ó bilis 
negra. AtrabUis. Bilis atra. Airabile , 
bile noire. Atrabile. 
ATRACAD, DA. p. p. de atracar, y/ím- 

cado. 
ATRACADÈR<'). s. m. Paratge abònt po- 
den sens perill arrimarse a terra las em- 
barcacions menors. Atracadero. Statio. 
Atle'rage. Ancoraggio. 
ATRACAR. V. a. Parland de embarca- 212 ATR 

clòiis, arrlmarlas à terra, ó uiias à al- 
tras. Se usa també com recíproc, j^lra- 
car. Navim appellere. Approcher un 
i.•aisseau de terre ou d'un aulre s-ais- 
seau. Approdare. 

ATRACAR. Menjar y béurer mòlt , atiparse. 
Se usa comunament com recíproc. Atra- 
car , atiborrar , emhorrar , emhuchar , 
embut ir , zainpar. Cil)is oppli'ri, edere 
aj satictalera. Bàfrer , gorger , empi- 
frer. Diluviaré, pacchiare, divorare. 

ATR.VCCIÓ. s. f. L' acció ó virtut de 
atraurer. Atraccion. Attractio, attrac- 
tus. Aitraction , l'action d'attirer. At- 
traz.ione, attraimento. 

ATRACTIU, VA. adj. Lo que atrau ó tè 
virtut de atraurer. Atraclk'o. Attra- 
hi;ndi vim hahens. Atlrait , appas. At- 
trattivo, allettamento. 

ATRACTIU, s. m. Gracia en lo semblant ó 
en las paraulas, accions v costums ((ue 
cautiva la voluntat. Atractn•o. lUecebrac, 
ülicium, illcctamentum , illectatio. At- 
tractif, atlirant , se'duisant , ravissant. 
Vczzo, attrattivo. 

ATRAFAGAI), DA. p. p. de atrifaç.vr- 
SE. Alrafagado. 

ATRvFAr.AD , DA. adj. quc se aplica à la per- 
s;)ni que csti dedicada à mí)lta< cosas 
ú ocupacions. A'tarpado. Pluribus in- 
tentus, addictus. AJfaire, embesogne'. 
AlTaccendato. 

ATRAFAGAUSE. V. r. Afanvarse. Atra- 
fagar. Dclatigari. Se fatiguer , s'exce- 
der de tra\<ail. .'VíTiccendarsi. 

ATRAIRER. v. a. anf. atrUtrer. 

ATRAPAD, DA. p. p. de atrapar. ^/írrt- 
pado, cogido. 

ja TE HE ATRiPAD. Pxpr. fam. ab que se 
significa que ;i algú se li lia íèt cnul'es- 
sar ab manya lo que vol negar. Cogite. 
Teuco te. Je te tiens. T' ho colto, ei 
sei caduto. 

ATRAP.'VR. v. a. Agafar ;i la persona que 
futg ü va deprèssa. A/rapar, coger.Hc- 
prebcn Icre , deprenlere. Attrindre , 
Síiisir queL•iií'un qidjait. Arrivaro, rag- 
giungero. 

ATRAPAR. AccíSEGUiR, cn la pritnòra accep- 
ció. 

ATRAPAR. Sobrevenir, sorpéndrcr; y axí se 
diu: lo ATRAPÀ la pluja, la nit, etc. Co- 
ger. Improviso occupare. Siirprendre. 
Cogliere, sorprendere. 

ATRAPAR. Trobar, encontrar , y axí se diu: 
me ATR-irÀ descuidad. Coger. ÜL'pre- ATR 
liendere. Trou^'er , renconlrer. Trovare. 

ATRAPAR. Sorpéndrer i algd, descabrind- 
li sòn engany ó descuid. Coger. Menda- 
cium, dolum alicujus detegere. Sur- 
prendre, altraper daii:; une fourberie , 
elc. Sorprendere , cogliere. 

ATRAS. adv. II. ab que se denota la part 
posterior de alguna cosa, ó lo que està 
ó queda endarrera. Atras. A tergo. Ar- 
rière, derritre. Dietro. 

ATRAS. adv. t. Se diu de cualsevol cosa ja 
passada. Atras. Retrò. A^'arü , ante'rieu- 
renient , ci-devanl. Di dietro. 

ATRAS. s. m. Lo efecte de atrassar ó atras- 
sarse. Atraso. Retardatio: bouorum 
amissio, seris alieni magnitudo, appres- 
sio. Retard , dilai. Indugio , ritardo. 

ATRvs. Lo que se lia dèxad de pagar en lo 
temps degud. Se usa comunament en 
plural. Atrasados , caidos. Redditus, 
vegtigalia coustituto die non soluta. 
Payeinenl arrie're'. Resto di del)it<). 

ATR\S QUE, Ó ATRVS DE. mod. adv. No obs- 

tant que , à mès de ; y axí se diu : atras 
QUE vè tard encara renya. Tras de. 
Praeterquam quod , iusupcr. Outre tjue. 
Oltre clie. 

ATRASSAD , DA. p. p. de atrassar. Aira- 
sado. 

ATRASSAD. adj. Eiiipcnyad, endeutad. Atra- 
sado. Multis Horainibus obligatus , serè 
alieno obrutus. Arrie're', court d 'ar- 
gent , eiidettc'. Indebitalo. 

ATRASSAD DE NOTiciAS. Sc diu dc la pcrsò- 
na que ignora lo que saben tots, ó lo 
que es mòlt comií. Airasado de noti- 
cias. Notissimarum rerum ignarus. Qid 
n'est pas au courant des coniiaissances 
les plus convnunes à tous. Scarso di no- 
tlzie. 

ANAR ATRASSAD. fr. Estar aconseguid, tro- 
l)arse faltad de medis. Andar d tres 
menos cuartillo. Pauportate, inopià la- 
boraré. Èlre court d 'argent. Aver po- 
cbi ppzzi iu tasca. 

ATRASSAR. v. a. Retardar. Atrasar. 
Procrastinarc. Retarder. Ritardare, in- 
dugiare, diíTcrire. 

ATRASSAR. aut. CAUSAR. 
ATRASSAR. PROPORCIONAR. 

ATR4SSAR. Fèr la trassa de algun edifici. 
Trazar. Delinearé. Donner le plan , If 
dessin d'un e'difice. Far il disegno. 

ATRASSARSE. V. r. Anar à ménos en alguna 
cosa, com en la hisenda, en los estu- 
dis, etc. Retrasar. Retrorsum ire. De- ATR 

meurer en arricre , s'arrie'rer. Arre- 
trarsi. 
ATUAUUEtt. V. a. Portar cap :i si algu- 
na cosa, com lo iinaii al li'rro, la f;a- 
yeta <i la palla. Alnicr. AUraherc. .ít- 
lirer , lirer à soi. Attrarre. 
ATUÀunEK. met. Inclinar d altre d la seva 
voluntat, opinió, etc. Atracr. Allicere, 
allectaro, attralierc alifjuem ad se. At- 
traire, íncliíu-r, i^it^iirr la voloiife'd'au- 
Inil. Attrnrro, alli:ttarc. 
ATRAVESSAD, 1)V. p. p. de atravessar 
y ATRAVESSARSE. Atrcwesaílo , lra\•esiulo. 
ATRAVESSAD. aJj. qvie SC aplica al animal 
nascud tic parc v mare de diferents cas- 
tas. Mestizo. Hvliridus. Me'l is , engeii- 
ílre' d'aniin,mx diffl''i•eiis. Rlcticcio. 
ATRAVESSAD. adj. Sc diu dcl gòs do divcr.sas 
rassas. Alra^'cstulo. Hy])rida canis. Cliii•ii 
mélis , dr dpur races. Mcticcio. 

POSAR .ATRAVESSAD. IV. ATRAVESSAR , Cn la 

])rimèra accepció. 

ATR.WESSAR. v. a. Posar una cosa de 
una part à altra, com una biga de una 
:\ altra pared. Atra\'esar , travesar. 
Trausversè poncre. Tra^'erser , cvoiser. 
Attraversare. 

ATRAVESSAR. Passar de part ;í part lo cos ó 
ali^ua mciiihre do èll ab espisA, fletxa, 
bala, etc. .-//nzi•e.vií/•. ïransl'odere, trans- 
verberare. Pt'rccr. Trafiggere , passar 
da binda a banda. 

ATRAVESSAR. Passar crusand de una part a 
altra, com atravessar la plassa, lo car- 
ixir, etc. Alra\<csar. Transire. Traver- 
ser. Traversare , passaré a traverso. 

ATRAVESSAR. E'.i lo ]i)g tèr tra vèssas , apos- 
tar alguna cosa fora de lo que se juga: 
lo que solca tèr també los miradors a 
favor de algun de los que jugan. A/ra- 
vesar. Extra principalem ludi sortem 
allquid spondere. Parier. Scommettere. 

ATRAVESSARSE. \. V. Posarsc alguua cosa en- 
trcmitj de altras. Alras•esarse. Sese in- 
terpouere. S'interposer. Frapporsi. 

ATRAVESS.vRSE. lutcrposarse , interessarse, 
ficai'se en algun empenyo ó fèt de al- 
tre. Atravesarse. Intercedere. S'immis- 
cer, inten.'en{r dans uiie affai're d'au- 
trui. INIiscbiarsi, intrare. 

ATRAVESSARSE. Intervenir, ó córrer alguna 
cosa que impedex lo curs de altra. 
Atravesarse. lutervenire. Se mettre en 
travers de^'anc quelque chose , et senni- 
d'obstacle. Attraversare. 

ATBAVEssARSE. Eu los jogs de intercs se diu ATR 215 

de la cantitat que se ha perdud ó gua- 
nyad. Atrnv(:s<irsc. Alicujus summaï 
jacturam in Indo íieri. Se moiiter , in 
parlant du gain ou de la perte au jeu. 
Giuocarsi. 

ATRAU.AIÈ.NT. s. na. aut. atr.acció. 

ATRESSI. adv. raod. ant. A mes de axó» 
ademès. Otrosi. Ítem iusuper. En oulre, 
de plus. Oltreccií). 

ATRE.SORAR. v. a. atesorar. 

ATRET, TA. p. p. de atràurer. Atmido. 

ATREVID, DA. p. p. de atrevirse.^///-?- 
\'ído. 

ATREVID. adj. Lo qui se atrevex, y lo let 
ab atreviment. Atrevida. Audax. Har- 
di , audacieux. Ardito, audace. 

ATREVÍ UA.MÈNT. adv. mod. Ab atre- 
viment. ^//ríwV/fz/»(?;i/í'. Audactèr. IJar- 
dinicnt , intre'pidement. Audàcia. 

ATREVTDET, TA. adj. dini. de atrevid. 
Atrei•idillo. Audaculus. l-'e/il entrepre- 
iiiint , petit audacieux , petit gaillard. 
Audacino. 

ATREVIDÍS.SIM, I\IA. adj. sup de atre- 
vid. Alrevidisimo. Audacissimus. Triss- 
te'nicraire , tris-osc, très-de'cidc'. .-Vuda- 
cissimo. 

ATREVIMENT, s. m. L' acció y efecte 
de atrevirsc. Alrevimiento. Audàcia. 
Ifariliesse , audace. Audàcia, ardirc. 

ATREVIRSE. v. r. Determinarse a algun 
íèt ó ditxo arriscad , irreverent ó inso- 
lent. Atrei'erse. Audere. User de cer- 
taines libertc's , manicres ouparoles ha- 
sardeuses , insolentes. Aidire. 

ATRIBUCIÓ, s. f. Filos. L'acció de atri- 
buir. Alrihucion. Attrlbutio. Attrihu- 
tion. Attribuimento. 

ATRIBUCIÓ. Facultat, jurisdicció, càrreg. 
Atrilnicion. Facultas, jus , munus. Fa- 
cidte, juridiclion., autorite' qui appar- 
tient à quelqu 'un. Facoltà , atlribu- 
zione. 
ATRIRÜID, DA. p. p. de atribuir. Atri- 

hiiido , tribuido. 
ATRIBUIR. V. a. Donar ó aplicar d ua al- 
guna cosa. Se usa també com recíproc. 
Atribuir. Attribuere. Attmbusr , inipu- 
ter. Attriliuire, ascriverc. . 

ATRIBULAD, DA. p. p. de .ateibllar y 
ATRiBULARSE. Amotiiiado ; atribulado, ■ 

.4TRIEULAD. adj. TRIBULET, .ATOLONDRAD. 

ATRIBULVR. v. a. Perturb.u- las potcu- 
cias de l'dnima v los sentits. Se usa tam- 
bé com recíproc. Amotinar. Turhare , 
commovere. EmOMoir , agiter , irou- 214 ATR 

hler, Turbare , iiitorljidare. 

ATRiBunRsE. V. T. Patir tribulació. Se usa 
també com actiu. Alribidarse . iErum- 
nis angi. S'a/fliger, se chas^riner. Ac- 
corarsi , angosciarsi , addolorarsi. 

ATRIBUT, s. m. Cada una de las cuali- 
tats ó proprietats de nua cosa. Atribu- 
to. Attributio. Jttribut. Attributo. 

ATRIBUT. Teol. Cnalsevol de las perlecciòus 
de la esseucia de Dèu , com la seva om- 
nipoteucia, la seva saliiduría, lo sèu 
amor, etc. Atributo. Attributa divina. 
Atlrihíits de la di\<iiiite. Attriliuto. 

ATRIBUT. Símbol ó senyal ijuc denota lo 
caràcter y ofici de las figuras, v. g.: la 
palma, atribut de la victorià, lo cadils- 
sco de Mercuri, etc. Atributo. Insigne, 
«{uo figura quaivis dignoscitur. Symho- 
If qui caractc'rise /« persoiviages ou fi- 
gures , tonime la paline , le laurier. 
Simbolo , attributo. 

ATRICIÓ. s. f. Dolor de baber efes à Dèu 
per la gravedat v fcaldal dels pecats, 
per temor de las penas del ijileni , ó de 
pérdi-er la beiiaveiituransa , ab propò- 
sit de la esmena. Atricion. Altritio. Al- 
Irition. Attrizione. 

ATRINXERAD, DA. p. p. de atrinxerar 
y ATRiNXERARSE. Atriíicherado ; bar- 
rrado. 

ATR1NXER\MÈNT. s. m. trinxera. 

ATRINXERAR, v. a. Tancar ó cenyir ab 
trinxèras alguna cosa pera defensaria. 
Atrincherar. Aggere, cingere, vallare. 
Rptrancher , fairc des relranchemcns. 
Trincierare. 

ATRiNXERARSE. v. f. Posarse en triuxèras 
A cubert del cucmig. Atrincherarsc , 
/'ízrrcíirsf. Aggere, vel vallo se munirc. 
Se relranrhcr. Trincierarsi. 

A VRISSAR. V. a. ant. Reduir à \>ò\s.Pul- 
i•erizar. Pulverare. Broyrr , pilrr. Tri- 
tare , .sniinu/.z.nlare , ridur in polvere. 

A'miSSAT , DA. p. p. de atrissar. Pul- 

i•erizado. 
\ l'RlT, 'i"A. adj. Lo qui te atrició. Atri- 
/(). Attritus. Qui a de l'attrilion. CUi 
h:\ attrizione. 

ATtl!VENSA. s. f. ant. atiíevimèxt. 

ATROHAR. V. a. ant. trobar. 

ATROCiSSlM, MA. adj. sup. de atros. 
A'rocisimo. Atrocissimus. Très-ehorme, 
très-alroce. Atrocissirao. 

/^'VROCdTAT. s. {. Crueltat gran. Atro- 
ridad. Alvachis. Aírocitc'. Atrocità. 

AT-lOMPEl-AD, DA. adj. que se aplica ATR 
al canó de trabuc, carrabina, etc. , que 
tè la boca en t'òrma do trompeta. Aíjo- 
cardado , alronipelado. In tubae for- 
mamorecomposlto. Qui est en forme de 
Irompelte. Clie ba l'orma di trombetta. 
ATRONAD, DA. p. p. de atroxar. Aïro- 
nada. 

ATRO>AD. adj. ATOIONDRAD. 

ATRONAR. V. a. Fèr gran soroll a imi- 
tació del tro. Atronar. Strepere, tona- 
re. Faire un bruit seinblable à celui du 
tonnerre. Rintronare. 

ATROPÈLLAD, DA. p. p. de atropellar 
y atropellarse. Atropellada. 

ATROPEL•LADAMÈNT. adv. mod. Ab 
dfsòrde y confusió, mòlt deprèssa. 
Atropelladarnrnte. Tumultuosè, tumul- 
tuatim, tumultuariè. Brusqucment , tu- 
multueusement. Tumultuosannente, fret- 
tolosissi mamen te. 

ATROPELL\üÒR, RA. s. m. y f. Lo 
qui atropella. Atropcllador. Coucul- 
caus. Celut qui foule , qui brusque, 
Rrusco, frettüloso, pugiiltopo. 

ATROPELLAMENT, s. m. L' acció 7 
efecte de atropellar. Airopellamiento. 
Conculcatio, conciilcatus. L'action de 
fouler , de bru-iqucr. Calpcstamento , 
fretta , seortesia. 

ATROPELLAR, v. a. Passar precipita- 
dament per sobre de alguna persona. 
Atropellar. Conculcare. Fiiire ihoir , 
passer brusqucment par dessus quel- 
qu'un. Calpestare.' 

ATROPELivR. niet. Parland de lli-ys, respec- 
tes ó inconvenients, 110 lèr cas de es las 
cosas : passar per sobre de èllas sens 
ningun reparo. Atropellar. Parvi, ant 
nibili pendere. Ne faire atlenlion à 
rien. Conculcare. 

ATROPELLAR, nict. Ultrajar à algú de parau- 
la sens donarli lloc de parlar ó exposar 
las sèvas rabòns. Atropellar. Coutume- 
liosi! agere. Brusquer , offenser qucl- 
qu'iin par des paroles rudes , inciviles. 
Oltraggiarc. 

ATROPELLARSE. v. r. Aprcssurarsc massa en 
las obras ó paraulas. Atropellarse. Prse- 
cipitantèr agere. Se preíipiler, se hd- 
ter trop dans l'exe'cution duiíe chose. 
J'recipitarsi. 

ATROPELLARSE. Douarse empcntas uns d al- 
tres en algun concurs. Atropellarse. Se 
inutuo protrudere. Se pousser les uns 
Irs autrcs , se pre'cipiter. Spingeríi , 
estrudersi. ATS 
ATRO.S. adj. Eiionm;, grave. Atroz. 

Atrox. Enorme. Atrocc. 
ATRiis. Fer, cruel, iiiluiiiui. Alroz. Atrox. 
Alvoce , cruel , iiiliunuiin. Atroce, crii- 
<l.le. 
Al IU)SMÈi\T. atlv. moil. Ali atrocit.it. 
Jírozmcntr. Atrocllèr. Ejcesshcment , 
crtt/•lli•nu'iil. Atroeciiieiite. 
ATUOSSAD, DA. p. p. ileATRossvn. So- 

faldado. 
ATÜ()SSA1{. V. a. A xocar las faldas. So- 
faldar. Vestem , lasciíiiam ailevare , 
succiíigere vcslern. Le^'i-r , troiisscr sa 
rol/p. Alzare. 
ATRUTIA'AI), D\. p. p. de atri/tinar y 

ATRUTINARSE. ElwUccido. 
ITRUTtNAD. adj. VIL, BAX. 

ATKUTLXAR. v. a. aporrosar. 

ATiiuTi.xAKSE. V. T. Abàtrersc , pérdrer un 
la estimació que tenia. EnviUcerse. Vi- 
lescere, degeucrare. S'ín•ilir, dex•enir 
vil, abject, se de'gradrr. Avvilirsi. 

ATSAR. s. ni. acas, casualitat. 

atsar. Ell lo jog de villar, cualsevol dels 
dòs costats del ou (jue niirau ;í la mesa, 
V en lo de la pilota las caiitòiiadas, por- 
tas, finèstras y altres destorbs. Jzar. 
In globiüoruin aut in pila; ludo quod- 
eumque certos ducere jactus prohibet. 
Rebord de blouses au jeu du billard , et 
les eiicoignnres au jeu de paume. llisal- 
to nel giuoco del bigliardo; cantonata 
iiel giuoco delia palla. 

ATSARENA. s. f. ant. Certa vestidura 
llarga v rodona que usareu autigiunnènt 
las donas. Gelada. Cyclas. Sorte de ro- 
bfl traiiiantc et arrondie par le bas , à 
l'usa^e des femmes. Gonnella. 

ÍTSAVARA. s. f. Planta. Adzabara. Pi- 
ta, magey. Agave americana. Pite , 
aloès-piíc , plante d'Ame'rique doni on 
tire du fil. Aloè. 

VTSEGAYA. s. f. ant. Llansa 6 dard pe- 
tit. Azagaya. i\Iissilc teUim. Zagaie , 
javelol. Zigaglia. 

VTSERÜLA.'s. f. Lo íruit del atscrolèr : 
tè lo color encarnad ó grog, lo gust 
agre perrt saborós , y dins tres pinyolets 
uuids mòlt forts. Acerola. iran. Àzero- 
le , fruit. ^ Azzeruola. 

\TSEROLER. s. m. Arbre de trenta ;i 
cuaranta peus de alsada, que fa las flors 
hlancas y en íòrma de rabims, y las 
fullas retalladas. La seva fusta, que es 
dura y de un color de carn, es mòlt 
estimada. Acerola. frau. AzerolierJ'ar- ATL' 215 

bre ffui porte les azerolcs. Azzeruolo. 
ATSIIÍAK. V. a. ant. etsibar. 
ATLA.WE^iT. p. pres. ant. perta:«ïÈ>•t. 
ATTE.XDAR. v. n. ant. acamparse. 
ATTE.NEDOR, RA. adj. ant. Lo que es 
tligne de atenció ó merex ser atcs. 
Atendible. Coiisidcrationc dignus. Qui 
me'rite étre e'couie'. Clii merita il' ésser 
afteso. 
ATUFARSE. v. r. ant. Enfadarse, enu- 
jarse. Atufarse. Irasci. Se fdrher , se 
de'piter. Stizzirsi. 
AÏUIR. V. a. vulg. Matar. Apiolar. be- 
caré. Tuer , úler la i7>. Aniazzare, uc- 
cidere. 
ATURAD, DA. p. p. de aturar y .ul- 

RARSE. Dctenido , parado ; retenido. 
ATURAD. adj. Encugiíl , parad , descuidad 
en sas accions y moviments. Parado. 
Seguis, remissuS;, liKrcns. Lent , indo- 
lent , avuir un coeur de glatc. .\ggliiac- 
ciato, lento, imniobilc. 
ATURADA, s. f. L'acciri de aturarse. Pa- 
rada, detenrion. Statio, mansió. iSVjfOiír, , 
slalion ^ deíai. SoiÇffiorno , possa. 
ÍN'O TEíMR aturador, fr. met. Entre- 
garse desordenadament als vicis. Cór- 
rer si n freno. Elfrenatè agere. Se lais- 
ser cmporter sans frein par des vices. '- 
Essere sfrenato. 
ATURAMENT, s. m. encantament. 
ATURANSA. s. f. ant. aturada. 
ATURAR. V. a. Susiiéndrer alguna cosa , 
impedir, destorbar que passe endavant. 
Delener , parar. Morari, sistere. Arri- 
ler , suspendre. Trattenere, sospende- 
re, arrestaré, fermaré. 
ATURAP.SE. V. r. Cessar en lo moviment n 
en r acció, no passar endavant en ella. 
Parar, parar se , delenerse. Alorari , 
sistere. S'arreler. Fermarsi, arrestarsi. 
ATURARSE. Detenirse lo que es de altre. 
Relener , detener. Detinere, retiuere. 
Retenir, garder ce qui apparlienl à 
autrui. Rattenersi. 

ATURARSE. ant. ENVERGOXyiRSE. 

ATI RAT. expr. fam. ab que algú s' excusa 
de fèr lo que altre li demana. Ao en 
nas dias. IVnnquam per me licebit. De 
>na vie, ni de mes jours. Ce la vedremo. 

ATURAT, exp. fam. al) que algú manifesta 
que evitarà lo fèr alguna cosa de que 
judica que lin pod resultar dany. Guar- 
da Pablo. Cavè , absit. Gare , prenez 
garde ; revenez-y. Aspetta un pò. 

JA LO ATURAR,Í5. fr. mct. y fam. ab que se 216 ATX 

dóna d entén Jrer que à la persona que 
viu entiegad.i als plers li vindrà dia cu 
que tinga que safrir y patir. Va le ven- 
drà ó i" lle'^ard sa san Martin. Extre- 
ma "audii luctus occupat.On lid arrh'c- 
ra .vn« mardi. Ei tara giudizio. 
ATURDIÜ, DA. p. p. de atuudid. ^íur- 
dido, atronado. 

DÈWR ATURDID. fr. DEXAR PARAD. 
(^lUEDAR ATUUDID. fr. QUEDAR PARAD. 

ATURDID. adj. Espautad, acoquiíiad. Ta- 
nianilo. Pavidus. Crainlif, tiinide. Ti- 
inido, pauroso. 
ATCIïniMÈNT. s. m. Porturbaciú dels 
sentits, que s'experimenta regularment 
en lo cap. Alwdimienlo. Perturbatio, 

commotio. Étourdisscmenl , cbahissr- 

mrnt. Sljalordluiento. 
ATURDiMÈífT. Admiració gran. Asomhro , 
pixmo. Stupor. Étonneinent, surprisr. 

Stuporc , ammlrazione. 
ES UN- ATURDiMÈNT. tV. fam. alj que s' ex- 
pressa lo cxcès ó multitut de alguna 

.-.osa. Es una nlrncidad ; es un jiiicio. 

>'e.{uit vcri)is exprimi quantum sit. 

C'est un excis, c'est unc cliosc enorni!'. 

k una Ijarbn-ità. 
ATÜRDIR. T. a. Perturlur los sentits ;i 

nigí. Atnrdir, ntronar. Perturharc. 

fyourdir. Turhíre, sI);ilordire. 
ATURDIR. Ciusar m.M^a admiració. Se usa 

també com recíproc. Àiurdir. Stupcta- 

cere. Adniirer , eïonncr , donnev de 

l'nlniralion. Stupirc. 
ATUailULLAÜ , D V. p. p. de aturru- 

LUR. Aturrullado. 
ATUaRULLAR. v. a. fam. C)nfóndrer, 

dèxar à algií sense paraula. Aturridlar. 

Confundere, jus verborum adimere. 

Decontmancer , confondre. Imbroglia- 

re, confondore, conturbarc. 
ATX.V. s. f. Ciri llarg y gruxud de figu- 
ra cuadr.ida v ab cuatre blens. Hiirha. 

Fax, i\\i\:i\ii' Flfinibeau de lire. Tnr- 

cbio, lace. 

ATX*, ant. DESTRAL 

ATXA DE vfcxT. La que se fa de espart y 
pega, que resistex al vent sens apagar- 
se.'' /ííc/itf de viento, hachon. Fax spar- 
tea picataque vento resistens. Torche de 
resine , etc. Toreia da vento. 

PAS5.VR ó REGALAR l' ATïA. fr. Fóndrcrsc ó 
,1 iiritirsc ab excés fènd canal la cer.u 
Correrse la hacha. Funale li'iucfien. 
Coider le flanihemi , la duindelk- Scoi- 
vere, liquefarsi. ' '"••■• AUC 
ATX VCÒS , A. adj. Lo qui patex algun 

atxaque ó mal babitual. Achacoso , 

achaquiento. Valctudinarius, invaletu- 

dinarius. Maladif, injirme , grabatai- 

re. Valetudinario. 
ATXADA. s. f. Cop de atxa. Hachazo. 

Ictns facc impactus. (kiup de hache ou 

dp flamheau. Torchiata. 
ATXVQUE. s. m. Indisposició ó malaltia 

babitual. Achaqne , alifafe , aje. luva- 

letudo. Infínnité, maladie hahilueüe. 

Malore abituale. 
ATX\RL s. m. Herba, asaro. 
A TXÈRA. s. f. Lo candèlero en forma 

de palmatorla, abòut se posa I' atxa. 

llachern. Candelabrum in formam fe- 

rula; inanualc funalibus sustineudis. 

Grand chandelier pour les fiambeaux. 

Viticcio. 
ATXETA. s. f. dlra. de atxa. HacL•iela , 

hacketa. Parva fax. Hachereau , cis- 

sette. Ascctta. 

AU. 

AU. s. m. ant. aucÈll. 

AUUADA. S. f. ALBADA. 

AUCA. s. f. ant. oca. 

AUCA. Jog. OCA. 

AUCELÀDÒR. s. m. ant. Cassadòr de au- 
cèlls. Cazador de aves. Auceps. Clms- 
seur d'niseaux. Uccellatore. 

AUCELEGVDÒR. s. m. ant. Cassadòr de 
aucèlls. Cazador de aves. Auceps. Chas- 
seur d'oiscaux. Uccellatore. 

AUCÈLL. s. m. Nom que se dònaà aquells 
animals que tenen tòt lo cos ó una 
gran part de èll culiert de plòmas . y 
que tèneu solament dòs peus y dòs alas, 
inediant las cuals la major part de ells 
volan. Ave , pdjarn. Avis, ales, volu- 
cris. Oiseau. Uccello. 

AUCÈLL. met. Astut , sagas y cautelòs. Pd- 
jaro. Sagax , callidus , versutus. Honi' 
me fín , ruse'. Volpe. 

AUCÈlÍ, de LA CUA LLARGA, fam. XERINGA. 

AUt;feLL DEL l'ARADis. Aucèll dc mitj peu de 
alsada, que tè lo cos de cclòr de palla, 
lo pit blau , las alas negras, y lo ventre 
cendrós. Sota de Ins alas li naxen una 
porció de plòmas mòlt primas y dòs ve- 
gadas mès llargas que lo sèu cos. Ave 
d.el paraiso , pdjaro del sol, nianuco- 
diala. Piradisea apoda. Oiseau-du-pa- 
radis. Uccello del paradiso. 

Auci'.LL or. PASSA. Lo qui en certas esta- AUC 

ciòiis di;l any se muda do una regicj ;l 
altr.i. Avfí paut'^era , de paso. Avis pc- 
rcí^rina. Oiseau de passíi^c. Uccello di 
passo. 

AUckiL DE nAPiMT\. Lo quí SC manté de, 
aucòUs y cuadriipil•lliis (]uc cassa y ma- 
ta : coïn tots los (!(• la seva espccic, lï; 
lo bòc còrvo y l'oit, y las luiglas pru- 
xudas y mès íortas tainhé quo los altres 
aucèlls. y/i'e de rayiha. Avis rapax. 
Oiseau de proie. Uccello di preda. 

AUciíLi NocTunNo. Lo qiii de dia s' cstA 
amaqad y vola solament de nit, yíi•e 
nocturna. Avis nocturna, noctivaga. 
Oiseau nocturnf. Uccello notturno. 

AUCÈLL PASSAD NO ES ENC.ABIAD. rcf. AUCÈlL 
VÈLl NO ENTRA EN GÀBIA. 

AUCÈLL SALVATC.E. Lo ([ul may (') rara ve- 
gada se domestica y l'utg de polilnt' 
.í^ve silvestre ó liraí'a. Avis silvcstris- 
Oiseau sauvaí^e. Uccello ramingo. 

AUCÈLL VÈIL NO ÈNTBA EN GABIA. l'cf. qUC 

ensenya que no es fàcil enganyar als 
que estan vcrsads en alguna cosa ó te- 
nen experiència de ella. Pdjaro vicjo 
no entra en jaiila. Annosa vulpes liand 
capitur laqueo. Contre l'oiseau vieux 
c'esl inntile la cage. Non torna mai in 
gabbia 1' uccel che ne l'uggi. 

HA FUGID LO AUCÈLL DE LA GABIA. ff. mCt. 
HA FUGID LO AUCÈLL DEL NIU. 

HA FUGID lo AUCÈLL DEL NIU. fr. met. ab 
que s' explica que algú a qui se busca- 
l)a ab cuidado ha fugid del slti ò pa- 
ratge abònt se creya trobai'lo. Salto el 
pdjaro del nido. Evolavit, aut fugit, 
evasit. Les oiseaux sont deniche's , se 
sont enfuistéjadés. L' uccello se n'andò. 

MÈS VAL SER AUCÈLL DE BOSC QUE DE GABIA. 

ref. ab que se denota lo mòlt apreciable 
que es la llibertat. El huey suelto hien 
se laine. Non lienè pro toto libertas 
venditur auro. Des tresors le plus granxl 
c'cst la liberte'. Cnallo scioito ratto 
tresca. 

MÈS VAL SER AUCÈLL DE BOSC QUE DE GABIA. 

ref. al) que se manifesta que cs millor 
la condició del reo que futg. Mas valc 
salto de mata, que ruego de buenos. 
Fuga pafrono melior. // vaut mieux at- 
tendre de loin que de pres. Fuggi, l'ug- 
gi , e non morrai. 

MÈS VAL UJI AUCÈLL EN LA MA QUE UN' ÀlIGA 
ES LO AIKE , Ó MÈS VAL UN AUCÈLL EN LA 
MA QUE DÒS QUE VEIAS VOLAR. ref. qUC 

.iconsella que no se desen las cosas se- 

TOM. I. AUD 217 

puras cncaraqué siau pòtitas, pnr la 
osperaiisa de altras majors que sòn cop- 

*^ingèiits. Mas vale pdjaro en la mano 
tjue buitre volando. Ccrtuin pro inccrto 
ne mutato. Ia; moincati pris vaul mieux 
que Coie qui voli'. .Meglio è í'ringncllo in 
inan , che tordo in frasca. 

AUCELLAS. s. m. aum. do aucèll. Pa- . 
jarole. Avis grandior. yíug. d'oiseau. 
Uccellone. 

AUCELLET. s. m. dim. de aucèll. jdve- 
cica , avccilla , avecita , pajarico , pa- 
jarillo , pajarito. Avicula. Dim. d'oi- 
seau. Ucceüino. 

AUCELLOT. s. m. Lo aucèll gros, des- 
conegud ó que no se li sab lo nora. Pa- 
jarraco , pajaruco , avechucho. Imma- 
nis ignotaque avis. Gros oiseau doni on 
ignore le nom. Uccellotto. 

AUGIR. V. a. ant. matar. 

AUCIDERE. V. a. ant. matar. 

AUCIUUE. v. a. ant. matar. 

AUDACL\. s. f. Seguretat ó excessiva 
coiifiansa ab (jue algii seus témer lo pe- 
rill (5 sèiïs respectar lo pudor se atre- 
vex ;í alguna cosa temerària, yíudacia , 
osadia. Audàcia. Aadace. Audàcia. 

AUDACIOS, A. adj. ant. audas. 

AÜDACIOSAMÈNT. adv. mod. ant. Ab 
audàcia. Osadamente. h.nàd.cihT. Auda- 
cieuseinent. Audacemente. 

AUDAS. adj. Lo qui obra ab audàcia. 
Audaz, osado. Audax. Audacieux , 
liardi. Audace , ardito. 

AUDICIÓ, s. í. ant. AUDIÈNCIA- , 

audició. í'or. ant. examen de testimonis. 

AUDIÈNCIA, s. í. Lo acte de oir los so- 
berans, superiors y ministres d las per- 
sòuas que tenen que parlax'los. Audièn- 
cia. Audientia. Audience. Audienza. 

audiència. Tribunal de justícia que com- 
preu cert territori y se compon de mi- 
nistres togads. Audiència. Conventus 
juridicus. Audience. Udienza. 

audiència. Lo edifici ahòiit se reunex lo 
tribunal del matés uom. Audiència. 
Couventus juridici sedes. Audience. Sn- 
dienza. 

donar audiència, fr. Admétrer lo rey ó al- 
gun ministre, superior ó autoritat ;i las 
persònas que tenen negocis ó preten- 
sions pendents, y enterarse de las ra- 
bòns en que las fundan. Dar audiència. 
Audientiam impertiri, prsBbere , trihuc- 
re. Donner , accorder audience. Con- 
cedere audienza. 

28 m 

k 218 AÜG 

AUDIENSA. s. f. ant. audiència. 

AUDITOR, s. m. ant. oyènt. 

AUDITOR DE GUERRA. Jutge Uctrad que co- 
lles de las causas del for militar eii pri- 
mera instància. Auditor de guerra. 
Judcs militaribus causis. Juge qui con- 
nait en premitre instance des causes 
relatives aux nülitaires. Assessora di 
guerra. 

AUDITOR DE MARINA. Jutge Uetrad que co- 
'if iiex. de las causas del for de mar en 

primera instaucla. Auditor de marina. 
Judex marinis causis. Juge des causes 
relati\•es à la marine. Assessoro di ma- 
rina. 

AU&iTÒR DE, LA xuNciATURA. Assessòr del 
iiuuci en Espanya, lo cual per noinbra- 
i inünt real y confirmació del papa concx 

de las causas ecclesiàsticas en apel-lacló 
ílels ordinaris v metropolitans. Auditor 
de la nunciatura. Judex dclegatus pro 
. causis ccclesiasticis in gradu appellatio- 

nis. Assesseur du nonce du pape en Es- 
pagne. Segretario del nunzio aposto- 
lico. 

AUDITOR DE ROTA. Un dcls dòtsc prelads 
<|ue en lo tribunal rom;i , anomcnad ro- 
ta , tè jurisdicció pera cnnéxer en apel- 
lació de las causas ecclesiàsticas de tò- 
las la^ provincias y regnes catòlics. Au- 
ditor de rota ó de la rota. Sacra; rota; 
romaiiae judex. Auditeur de role. Udi- 
tore di rota. 

AUDITORI, s. m. Concurs de oyènts. Au- 
it í/í'/or/o. Audi torium, concio. Andiloire. 
Auditorio, uditorio. 

DOXAR AUDITORI, f'r. fam. que significa es- 
coltar ;í algú. Dar oidos. Aures prxbe- 
re. Écouter. l'orgere oreccbio , dar 
reta. 

AUDITORIA, s. f. Lo cmpleo de auditor. 
Auditoria. Judicis munus. Eniploi d' au- 
diteur. Assessoria. 

AUDITORIA. Lo tribunal del auditor. Audi- 
toria. Judicis fòrum. Tribunal de V au- 
diteur. Tribu nale dcH' assessoria. 

AUGE. s. m. Elevació gran en dignitat ó 
fortuna. Auge. Opís, fortuna, dignita- 
tes. Apogée. Potenza, fortuna, prospe- 
rità. 

AUGMENTACIÓ. s. f. ant. aumènt. 

AUG.ME.N'TAR. v. a. ant. aumentar. 

AUGMENTAT, DA. p. p, de augmentar. 

AÜGURADÒR. s. m. p. us. agorèr. 

AUGURAL, adj. Lo que pertany al augu- 
ri \ als agorèrs. Augural. Auguralis. AUM 

Augural. Augurale. 

AUGURAMÈNT. s. m. ant. Lo acte de 
endevinar per lo vol dels aucèlls. Au- 
guracion. Àuguratio. Augure. Augara- 
zione. 

AUGURAR. V. a. p. us. Endevinar ó pro- 
nosticar lo que succeirà per la vana 
observació de algunas cosas que no te- 
nen ni poden tenir cap influencia en los 
fets venidèrs. Agorar , augurar, omi- 
nar. Auguraré. Augurer. Auguraré. 

AUGURI, s. m. Pressagi ò senyal de cosa 
veuidèra , ó pronòstic favorable ó cod- 
trari de cosas futuras, forinad supers- 
ticiosamènt per senyals ó casualitats in- 
fundadas, com fevaii los gentils obser- 
vand lo cant y altras cosas dels aucèlls. 
Agüero, augurio. Auí^urium, auspi- 
cium , omcn. Augure. Augurio. 

AU(jUST, T.V. adj. Lt que meres vene- 
ració per la dignitat y escel-lencia. Au- 
gusta. Augustus. Auguste. .Augusto. 

AUGUST. Nom que prenian los que puja- 
ban A ser emperadors romans, afegiíid- 
lo al í\e Ce'^ar , desprès que aquest pas- 
sd A ser nom de dignitat. Augusta. .\u- 
gustus. Auguste. Augusto. 

AULA. s. f. La sala abònt s'ensenya algun 
art ó facultat en las universitats ó casas 
de estudis. Aula , general. Aula littera- 
raria, litterarius ludus, schola. Salle , 
classe. Classe, scuola. 

AULA. ant. Lo palaci de algun príncep so- 
berd. So prenia tambd per la reunió 
dfíls cortesans. Aula. Aula. Palais. Cú- 
ria. 

AULES.V. s. f. ant. bellaoueri'a. 

AULET. s. m. territ. alsinar. 

AULIC, CA. adj. Lo cortesà ó palaciego, 
ó lo que pertany A la cort ó palaci. 
Aulico. Aulicus. Aulique. Cortigiano. 

AULINA. s. f. ant. aisina. 

AULTRE, TRA. s. m. y f. ant. adultero. 

AULLADOR, RA. s. ni. _v f. ant. Lo (jui 
ullprèn. Aijador. Fasciiiator. Enchan- 
leur. i\í diardo. 

AULLA.MÈ.N T. s. m. ant. L'acció y efecte 
de ullpéndrer. Aojamienio, aojo , anja- 
dura. Fascinatio. Fascination. Malia, 
fattura. 

AUI.LASIÈNT. aut. udol. 

AÜLLAR. V. a. ant. ullpéndrer. 

AUir.An. ant. udolaR. 

ALIMENT, s. m. L' acció y efecte de au- 
mentar ó aumentarse. Aum^nto , acre- 
centamiento. Augmeutuin , incremen- tum. Augmentat ion. Accrescitneuto , 
aumouto. 
AUMÈvTs. pi. Lus adiüaiitos y millòras ca 
caiivuiíÍL•iicias ó eiiipleos. Aiimcnloi. In 
muneribus provtictio, in opibus seu l'a- 
cultatibus iiicremeiituin. Gains^projits. 
l'rogressi, profitli. 

AMn DE AUMÈNT (') E'í AUMÈ;XT. fc. fjlie (Ic- 

nota 1' acció progressiva de aumentarsc 
alguna cosa. //■ eii uwwnío. Aagi'sccrc. 
Aagnienter. Accresccrc, iiigranjire. 

AU-VIENTACIO. s. f. Ret. Figura <iac se 
comet cuiuiJ poc à poc se va pujand la 
ponderació en algun discurs. Aumenía- 
( ion. Grailatio. Gradation. Gradazione. 

AUVIENTAD, D.V. p. p. de aumentab. 
Auiifiitadn. 

AUMENTADÒR, R.\. s. m. y f. Lo qui 
aumcnta. Aiiinentador. Ampliíicator, 
ampliator. Aagiiientatcur. Aumentatorc. 

AÜ.MENTAR. V. a. Donar major extensió 
;i alfluna cosa. Se usa tambc com rocí- 
proc. Alimentar , acrecentar , acrccer. 
Augcre. Augmenter, accrokre. Accrc- 
scere, allargaré , Ingrandire. 

AUMi.vTAR. V. u. ParlanJ de animals y plan- 
tas se preu per crtíscr, y parland do 
l)èns de fortuna es ananie adijuiriíid 
mès. Mnlrar. Crescere, progressum t'a- 
ccre , coalescere. Crokre , faire des pro- 
grés. Crescere. 

aumextarse. V. r. Créser alguna cosa no 
material. Pre^alecer. Invalere, coalcre, 
iavalescere. Croüre , augmenter. Pigliar 
piedi , crescere. 

AUMENTATIU. adj. Gram. Se aplica als 
noms que aum.èntan la significació dels 
positius. Aameiitali\'0. Augmentum af- 
íer^ns. Auginentatif. Accrescitivo, au- 
meiitativo. 

AU.V'.OSTA. s. f. Li porció de cosa solta 
» no líquida que cab en las dòs mans 
juatas posadas en forma còncava. AL- 
mnerza. Quantum arababus volis, se- 
minis reive similis comprehendi potest. 
Jointe'e. Giumeila , giomella. 
ATJMOSTA. territ. grapat. 

AUNA. S. f. ANA. 

AUNAD, DA. p. p. de au.var. Aanado. 

AUNAR. V. a. ant. Juntar varias cosas de 
manera que física ó moralment viugan 
à forrnar un sol cos. Se usa també com 
recíproc. Adunar , aunar. Adunare. 
Mcler plusieurs choses pour n 'en far- 
iner quun lout. Adunare. 

AUNATGE. s. m. ant. La mida que se fa AUR 219 

p"r auna>. Am.ije. Mensura per ulnns 
Ijclglcis. Aitiiítgr. La inisura dcUe stoffc. 

AU.NEJ VR. V. a. ant. Amidar ab 1' auna. 
Anear. Uln.l bclgicà nicliíi. Attner. Mi- 
surarc coll' auna. 

AUR. s. m. ant. or. 

AURA. s. f. Poe't. Lo aire mès súlil , ó lo 
vent suau y apacible. Aura, Aura. SoiiJ- 
fle dazi'phyr. Aura. 

AURA l'oruLAR. met. Lo aplau.ço y accepta- 
ció del poble. Aura popular. Popuíaris 
aura. Vuix puhUijue , approhalion ge'nc- 
rale. Aura populare. 

AUUl:;jAD, DA. p. p. de aurejar. 

AUREJAR. V. a. OREJAR. 

AURELLA. s. f. Tcudrum cubcrt de pell, 
que tè lo animal à los dòs costats del 
cap; lo cual serves pera (jue se inlro- 
duescan los sons que percebex lo oido. 
Oreja. Auris. Oreillc. Orecchio, orec- 
chia. 

AURELLA. Per mctonimia s' cntèn 1' oido. 
Oreja. Auris, auditus. L'ouíe. Udito, 
orecchio. 

AURELLA. La part de la sabata , que surtiud 
mès per un costat y altre servex per 
ajustar la empenya del peu, per medi 
de bctas, botons ó sivèllas. Oreja. An- 
sula calcei. Oredle de soulier. Orec- 
chio. 

AURELLA DE MONJO. Planta, de cual arrel 
ixen en lo ivern una porció de fullas 
que tenen la forma de uua paperina, y 
destruidas estàs en la primavera uax la 
cama que tè la llargària de uu peu , y 
que sosté las flors que sòn pètitas y ' 
blancas. Omhligo de Venus, oreja de- 
ahad, oreja de monge. Cotyledon. Nom- 
hril de P'e'nus. Ombelico di Veuere. 

AURELLA DE RATA. Planta quc tè l'arrel com- 
posta de fibras mòlt primas, las camas 
cilíndricas, las fullas üargas y estretas, 
y las flors pètitas y blancas. Oreja de 
raton , picagalUna , dlsine , paverina. 
Aurícula muris, alsiue. Oredle-de-rat , 
pilosell^. Oreccbia di topo. 
ABAXAR LAS AURELLAS. íV. mct. V fam. Ce- 
dir ab humilitat en alguna disputa ó 
replica. Bajar las orejas. Auriculas di- 
mittere. Baisser les oreilles. Rilasciarsl 
scemar di vigore. 

ESCALFAR LAS AURELIAS A ALGÚ. fr. mCt. V 

fam. Repe'ndrerlo ab mòlta severitat. 
Calenlar d alguno las orejas : poner las 
orejas coloradas. Asperè , rigidè , se- 
verè arguere , increparé. Faire rougir 220 AUR 

quelqu'un jusqu'aux oreiües. Riscaldar 
íe orecchie. 

ESTAR PENjAD À l' AURELLA. ff. met. y fam. 
que se dia del que està sèrapre ab al- 
tre, sèiïs apartarse de èll , ni donar lloc 
à que li parlen reservadamènt. També 
se diu del qui està instand j porfiand 
sobre alguna pretensió. Estar d la ore- 
ja. Auri jugitèr susurrare. Etre petidie 
à l'oreille. Gonfiar gli orecchi. 

ESTIRAR l'aurellv Al GAT. fr. met. y fam. 
Jugar à cartas. Tirar las orejas ó la 
oreja; mirarse las uhas. Ludo cliarti- 
rum vacaré. Jouer aux cartes. Aver 
1' asso nel veutriglio. 

IBR AURELLAS DE MERCADER, fr. Fèr lo deS- 

entes , fèr com qui no ou. Hacer ore- 
jas de mercader. Surdum agere, sur- 
das alicui aures praebere. Faire la 
soitrde oreille. Far oreccliie di mer- 
cantc. 
FÈR 6 PARAR UNAS AURELLAS. fr. mct. y fam. 
Escoltar al) mòlta atenció ó curiositat 
lo que altre proposa ó còuta. Ahrir 
lanto el oido. Aures arrigere. Pràer 
l'oreille. Dar orecchio , star cogli orec- 
chi tesi. 

LLEVAR Ó TALLAR LAS AURELLAS. fr. DeSOrC- 

jar. Auriculas mutilaré, amputaré. Es- 
soriller. Moz/.are le orecchie. 

TARAR l' AURELLA. fr. Escoltar ab atenció. 
Aplicar el oido, abrir los oidos. Prae- 
bare anrem , aures iiitendere. Écoiiter 
ailentii'emenl. Prestaré orecchio. 

PARAR LAS AURELLAS. fr. Escoltar ab gust j 
apreci lo que se diu. Dar oidos. Aures 
jjraïbere , arrigere. Écouter. Porgere 
orecchio. 

PER U-\A AURELLA m' ÈNTRA ï PER l' ALTRA ME 

IX. fr. mct. V fam. ab que s' expressa 
(]ue uo se fa cas ni apreci de lo que al- 
tre diu , ó del avis , noticia ó consell 
que dòua. Por un oido me entra y por 
olro me scde. Surdo canitur. Cela m'en- 
tre par iine oreille , et sort par l'autre. 
Mi entra per un' orecchio e mi esce 
dair altro. 

SACUDIR Ó SACüDIRSE LAS AURELLAS. fr. MÓU- 

rerlas lo animal espolsàndselas. Orejear. 
Aures excutere vel agitaré. Secouer les 
oreilles. Scuotere le orecchie. 
TAPARSE LAS AURELLAS. fr. ab quc SC pondè- 
ra la dissonància ó escàndol que causa 
alguna cosa que se diu , y que per no 
oirla deuen taparse los oidos. Taparse 
las orejas ú oidos. Aures obturaré, oc- AUR 
cludere. Se boucher les oreilles. Turar- 
si le orecchie. 

xin,AH i l' AURELLA. fr. met y fam. Estar 
suggerind à altre alguna espècie contí- 
nuament y ab empenyo. Ladrar al oido 
ó d la oreja, lu aurem obgannire. Sol- 
liciter , presser vivement. Torre gli orec- 
chi. 

XIULAR lAS AURELLAS. fr. Sentir xiulets dins 
de èllas. Zumbar , zurrir los oidos. Boro- 
bitare, tinnire aures. Bruire , bourdon- 
ner les oreilles. Rommoreggiare gli 
orecchi. 

AURELL.\:VA. s. í. ÒRELlA^A. 

AURELLANA DE PARED. tcrrit. COXSOLVA. 

AURELLETA. s. f. dlm. de aupella. Ore- 
jilla, orejila, orejica, orejeta. Auri- 
cilla, oricilla. Dim. d^oreille. Orec- 
chino. 

AURELLÒNS. s. m. pi. orellòss. 

AüRELLUD, DA. adj. que se aplica al 
animal que tè las aurellas grossas y Har- 
gas. Orejudo. Auritus. Qui a de gran- 
des oreilles. Orecchiuto. 

AURELLUD. tCrrit. LLANUU, TONTO. 

AURENETA. s. f. oreneta. 

AUREO. s. m. Moneda antiga d'or que 
corria en tèinps de sau Fernando. Jíu- 
reo. Nummus aurcus. Ancienne mon- 
naie d'or du regne de sainl Ferdinand. 
Antica moneta d' oro. 

.iuREO MÚMERo. Cron. Lo període de dinou 
anys, en que las conjuncions de la llu- 
na tòrnan à succeir en los matèxos dias. 
Se anomenà axí perquè los romans lo 
senvalaban en sòs calendaris ab lletras y 
números d' or. Aureo número, cicló 
decemnoí-enal ó decemnovenario , cicló 
lunar. Aureus numerus. Nombre d'or: 
cycle lunaire. Numero aureo, numero 
d' oro. 

AURÈOLA, s. f. Diadema , corona ó cír- 
cul de llum que se posa en lo cap de 
las imatges dels sants. Aurèola. Diade- 
ma candida. Aureòle , nimbe. Aurèola. 

AURETJ. s. m. oretj. 

AURICULAR, adj. Lo que pertany al 
oido. Comunmènt se aplica à la confes- 
sió entre los catòlics. Auricular. Auri- 
cularis , auricularius. Auriculaire. Au- 
ricolare, auriculare. 

AURICULAR. Se aplica al dit xic, perquii 
regularment ab èll se netejan las aure- 
llas. Auricular. Digitus minimus. Auri- 
culaire. V auricolare, il dito mignolo. 

AURORA, s. {. La llum rosada que pre- AUS 
ceex immcdiatamòiit d la exiJa del sol. 
Aurora. Aurora. Aurorr. Aurora. 

AURORA. Poét. Lo principi ó los primers 
temps de alguna cosa. Aurora. Ortus. 
.íwnrc. Aurora. 

AUR(")KA. Beguda composta de llet de amet- 
lla y aigua de caiiyiMla. Aurora. Polio 
ex aiiivgdali et ciimainoini succo cou- 
dita. ÓrgCíit auqucl on ajontc di- la 
canneUe. Orzala con caiuiella. 

AURORA BOREAL. FLsic. Fcnómcno lluminós 
que aparcx algunas vegadas en lo cel d 
la part del uort. Aurora lioreal. Auro- 
ra borealis. Aurore boréale. Aurora Ijo- 
rcale. 

APUNTAR l'auròra. fr. Comeusar à apuntar 
lo dia. Despuntar la aurora. Lucesce- 
re. Poinilre l' aurore. Spuntar I' au- 
rora. 

PLORAR l'auròra. fr. Poc't. Cílurcr la rosa- 
da al temps de esir lo sol. Llorar la au- 
rora. Rorare. Tomher la ro.ie'e. lurugia- 
dare , irrugiadare. 

AUS. s. m. anl. aucèll. 

AUS ADÉS ó AUS AD ES. expr. ant. Se 
usaba pera donar per cert ó assegurar 
lo que se deya. Clara esta, ya se \•e. 
Patet, liquet. C'est clair. Certo, sicuro. 

AUSEL. s.m. aut. aucèll. 

AUSEL.\R. V. a. aut. Cassar aucèlls. Ca- 
zar aves. Aucupare. Chasser oiseaux. 
Uecellare. 

AUSÇLAIRE. s. m. ant. Cassadòr de au- 
cèlls. Cazador de a^'es. Auceps. Chas- 
seur d' oiseaux. Uccellatore. 

AUSENCIA. s. f. L' acció y efecte de au- 
sentarse ó de estar ausèut. Aiisencia. 
Absentia. Absence. Assenza. 

ausemcia. Lo temps en que algú estd au- 
sènt. Ausencia. Abseutia. Absence. As- 
senza , assentamento. 

i'ausencia causa olvid. ref. que denota 
que ab 1' ausencia se olvida lo que se 
ama. Ausencia, enemiga de amor; 
cuan lejos de ojos, tan lejos de cora- 
zoii : d muertos y d idos no hay mas 
amigos. Absentes ut vltà functos , obli- 
vio manet. Les absens ont tort. La lou- 
tananza ogni gran piaga salda. 

- TESIR k ALGÚ BONAS Ó MALAS AUSENCIAS. fr. 

fam. Parlar bè ó mal de èll euand està 
ausènt. Tener buena.i ó malas ausen- 
cias. Bene aut malè de absente loqui. 
Avoir des prSneurs ou des detracteurs 
dans son absence. Parlar bene o spar- 
larc d' un asseiite. AUS 221 TEXIR LAS AUSENCIAS Y ENFERMEDAT5. ír . 

Substituir ;i aigii en sou empleo mentre 
que cstd auscut ó malalt. Sennr auscn- 
cias y enjermedades. Absentis vd 
Tgroti munus explere. Remplacer (jutl- 
(ju'un dans ses J'nnctions toutes Irs Jois 
iju'il s' absente ou (ju'il touibc malade. 
Far le veci. 

AUSEÍNT. adj. Lo qui lístd soparad de al- 
guna persona ó de algun lloc. Ausente. 
Absens. Absent. Asseute. 

AUSENTAD, DA. p. p. de ausejítarse. 
Ausrntarlo. 

AUSENTARSE. v. r. Separarse de alguna 
persona ó de algun lloc. Ausentarse. 
Discedere, abire. S'absentcr. Assen- 
ta rsi. 

AUSERDA. s. f. ant. alfals. 

AUSIR. V. a. ant. matar. 

AUSiURER. V. a. ant. matar. 

AUSPICL s. m. Auguri , vaticini que fe- 
yan los gentils per lo cant, vol y altras 
senyals que observaban en los aucèlls. 
Agilero , auspicio. Auspicium. Auspice. 
Auspicio, aruspicio. 

AUSPICI. Protecció, favor. Auspicio. Pro- 
tectio. Auspices. Auspizio , proteï^ionc. 

AUSTER, RA. adj. Rctirad, mortificad 
y penitent. Austero. Poenitens, solita- 
rius. Auster e , penitent. Austero, ri- 
gido. 

AUSTER. Sever, riguròs. Austero. Anste- 
rus, severus. Austcre , se't'ère. Severo , 
fiero. 

AUSTERAMÈNT. adv. mod. Ab austeri- 
tat. Austeramente. Austerè. Austcre- 
ment. Austeramente. 

AUSTERÍ.SSIM, MA. adj. sup. de aus- 
ter. Austerisimo. Severissimus. Sup. 
d'austère, se'\'ère. Austerissimo, rigi- 
<lis'<imo. 

AUSTERITAT, s. f. Mortificació dels sen- 
tits y passions, rigor en lo tracte del 
cos. Austeridad. Corporis voluntària 
afílictio. Auste'rite. Austerità , mortlfi- 
cazione, rigore di vita. 

austeritat, raet. Severitat, rigidesa. Aus- 
teridad. Severitas, asperitas, austeri- 
tas. Auste'rite'. Austerità. 

AUSTOR. s. m. ant. astor. 

AUSTRAL, adj. Lo que pertany al mitj- 
día. Austral. Australis. Austral. Au- 
strale. 

AUSTRÍAC, CA. adj. Lo natural de Àus- 
tria ó lo que pertany à ella. Austríaca. 
Austriacus. Aulrichien. Austriaco. '222 AUT 

AL'T, TA. adj. ant. alt. 
- AUTÈNTIC, CA. adj. Lo autorisad ó le- 
calisad que l'a t'e pública. Autentico. 
Authenticus. Authentique, Auteutico , 
^ valido. 

AÜTÉNTIC.\. 8. f. Lo despatx ó certifi- 
cació al) que se testifica la Hleiitítat de 
alguna relíquia ó de algun miracle. Au- 
tentica. Certissima; auctorit.itis scrip- 
tum quo miraculorum vel sacrarum re- 
liquiarum veritas comprobatur. Au- 
thentique. Autentica. 

ACTÉXTtCA. í'or. Cualsevol de las constitu- 
GÍòas recopiladas per orde de Justinia- 
no al fi del códig. Autentica. Authenti- 
ca imperatorum les. Aulhentique. L' au- 
tentica. 

AUrEiVTICACIÓ. s. f. L' acció y electe 
de autenticar. Autenticacion. Compro- 
])atio publicà auctoritatefirmata. L'ac- 
tion (Vanlhenliquer. Autenticazionc. 

AUTENTIGVD, DA. p. p. de autesticvr. 
Autenticada. 

AUTÉNTICVMÈNT. adv. mod. Ab au- 
tenticitat , 6 cu l'òritia que lassa fe. Au- 
lehticamentn. Publica et firma auctori- 
tate. A'Ulientiquement. Autenticamcnte. 

AUTÈNTIC VR. V. a. Autorisar ó legallsar 
juridicimi'Mit alguna cosa. Autenticar. 
Aoctoritate firma , et publica fide ali- 
quid comprobare. Aulhentiquer. Auten- 
ticaré. 

AUTENTICITAT, s. f. Li circunstancia ó 
requisit qui- fa autèntica alguna cosa. 
Autenticidad. Auctoritas, fides. Au- 
ihenticite'. Autenticit.à. 

AUTO. s. ui. Decret judicial dictad en al- 
^ guua causa civil ó criminal. Auto. Ju- 

dicatura, sententia. Acte, decret, ar- 
rcte', arrét , ordonnance , sentence. De- 
creto , sentenza , ordinanza. 

AUTO. Usad en plural significa lo procés. 
Autos. Acta forensia. Procés., actes. 
Atti. 

AUTO ACORD íd. La determinació que pren 
per punt general algun consell ei tribu- 
n.il supremo ab assistència de tòtas las 
salas. Auto acordada. Supromi conven- 
tiis judlcum Hispanix decretum. Arrít 
renda à runanimite' par un conseil ou 
un tribunal suprèine. Atto accordato, 
oonvennto. 

AUTO Ds FE. Lo del tribunal de la inquisi- 
ció en públic, tralend los reos i un c.a- 
taCal, als cuals se llègian públicament 
los seus processos desprès de seatea- AÜT 

ciads. Auto de fe. Publica lectio acto- 
rum in causa religlonis, et seutentiï ab 
iiiquiiitione latae. Auo-da-fe'. .\uto da 
fè. 
AUTO DEFINITIU. Lo quB tè forsa de senten- 
cia. Auto definiti^io. Ultima definitiva 
sententia. Sentence deyinitive. Sentenza 
definiti%'a. 

AUTO DE INOUISIció. AUTO DE FE. 

AUTO DE OFICI. Lo quc provBex lo jutge 
sèns pedimènt de part. Auto de oficio. 
Decretum es. officio judicis. Jugement 
d'office. Giudizip, giudicato d' nffizio. 

AUTO iNTERCocuTORi. Lo quB uo dccídes de- 
finitivament lo plet, ó lo article. Auto 
interloculorio. Decretum de summa li- 
tis non decerneus. Sentence interlocu- 
tnire. Sentenza interlocutoria ; che non 
decide il merito, clie non è definitiva. 

AUTO SAGRAMENTAL. CoiTiposició dramàtica 
en la cual se introduesen per interlo- 
cutors per.sònas al-legóricai,, y se des- 
criuen comunament accions sagradas. 
Auto sacramental. Dramatis geïuis al- 
legiricis personis decoratum.i'/c•cie dra- 
ma'.iqtie dans laquelle on introduit des 
personnages alle'goriques. Divina com- 
media. 

COXSTAR DE AUTOS Ó EM AUTOS. fr. foT. Es- 

tir probada en ells alguna cosa. Constar 
de autos ó en autos. Actis in judicio 
rem esse probatam , pitere. Conster des 
actes. Constaré negli atti. 

CRIDAR LOS AUTOS. fr. for. RlauaF lo jutge 
que li porten lo procés. Llamar los au- 
tos. Acta litis ad se vocare. Appeler les 
actes. Cbieder gli atti. 

ESTAR ES AUTOS. fr. fam. Estar ejïterad de 
alguna cosa. Estar en los autos. Rem 
probè tenere. Ètre instruit d'une affai- 
re. Aver contezza. 

rosARsE ES AUTOS. fr. fam. Enterarse bè 
de lo que altre conta ó lo instruex. Po- 
nerse en los autos. Rem callere. S 'ins- 
truiré d'une affaire. Informarsi, pigliar 
notizia. 

AUTÓGRAFO. s. m. Cualsevol original ó 
escrit de ma del matés autor. Se usa 
alguna vegada com adjectiu. Auiógra- 
fo. Autographum. Autograplie. Auto- 
grafo. 

AUTOR, RA. s. m. y f. Lo qui es cau.sa 
de alguna cosa. També se diu del pri- 
mer que la inventa. Aidor. Auctor, cau- 
sa, origo. Auteur. Autore. 

AurÒR. Lo qui compon alguna obra litera- AUT 

ria. .'íulor. Auctor, scriptor. Auiew. 
Autorc. 

AVTÒn. Ell las companyias tic cometliaiits 
os lo qui cuitla cíel goherii ecoiiúniic ilu 
èllas y de la repartició dels caudals. 
Autor. Histrioiuun prxit.•ctus et iniíiis- 
trator. DIrccteur d'un tlic'dlre. IJiret- 
tor d'un tcatro. 

AUTOR DE NOTA. Lo aiitòr dc lama, nom y 
c«tiinaciü. Autor de nota , ó de Imcriu 
nota. Auctor probatissimus, laudatlssi- 
nius. Auteur renomme, cdcbre. Autorc 
rinoinato. 

AUTORIA. s. f. Lo empleo de autor en 
las conipanyías cómicas. Autoria. Ilis- 
trionum praïTccti niunus. Direction. l)i- 
rezione. 

AüTÓlUSACIÓ. s. f. L'acciíi y efecte de 
autorisar. Aulorizacion. Testilicatio 
auctoritate firmata. Autorisiition. Au- 
torizza/.ionc , cousenso , approvazionc. 

AUTOIUSAD, DA. p. p. de' AUToniSAR. 
Autorizado. 

AUTOIUSAD. adj. Se ajilica ;i la persona (juc 
per sa calit.it, empleo ó circunstancias 
es digna de respecte ó respectada. Au- 
torizado. Auctoritate et dignitate pol- 
lens, potcusque. Respectable, recoin- 
mandahle. CoinmeuJabile , ragguarde- 
vole. 

AUTORISADAMÈN'T. adv. mod. Ah au- 
toritat. Aulorizadamente. Cum aucto- 
ritate. Avec autorite. Cou autorità, au- 
torevolnientf. 

AUTORISADÒR. s. m. Lo qui autovisa. 
Autorizador. Auctoritate sua aliquid 
firmans. Celui qui autorise. Colui che 
autori/za. 

AÜTORISAMÈNT. s. m. autorisaciú. 

AUTORISAR. V. a. Donar autoritat ó fa- 
cultat d algú pera fèr alguna cosa. Au- 
torizar. Auctoritatem, potestateni ali- 
cul conferre. Autoriser. Autorlzzare. 

autorisar. Legalisar lo notari alguna es- 
criptura (j document de manera que 
iassa fe pública. Autorizar. Publica nn- 
tarii fide scriptum fn-mare. Authenti- 
quer , legaliser , homologuer. Autenti- 
caré, omologare, aver per rato. 

AUTORISAR. Confirmar, comprobar alguna 
cosa ab autoritat, sentencia ó text de 
algun autor. Autorizar. Probati aucto- 
ns testimonio coniprobare , firmaré. 
Confirmer par l'autorite. Autorizzare, 
dar autorità. 

AVTOKisAR. Aprobar ó calificar alguna co- AU^ 225 

sa. Autorizar. Aucloritatfm darc. Ap- 
prouver , a^'ouer une chae. Appro- 
vare. 

AUTORITAT, s. ï. Lo caràcter ú repre- 
sentació que tè alguna persona per iòn 
cinpleo, niérit ó naxcmènt. Autoridad. 
Auctoritas. Autorite'. Autriril.'i , autori- 
tadc. 

autoritat. Potestat, facultat. Aiitori<lad. 
Potestas , l'aeultas, auctoritas. Corniiiau- 
deinent. Autorità, lacidtà, podestà. 

autoritat. Lo crtídit y fe que se dona ;i 
alguna cosa. Autoridad. Auctoritas, fi- 
des. Autorite'. Autorità, crcdeuza. 

AUTORITAT. Ostentació, fausto, aparato. 
Autoridad. Apparatio, magniíiceulla. 
Majesté, graiideur. Pomposa mostra, 
ostcntazione. 

AUTORITAT. Lo tèst ó las paraulas que se 
citan de algun escrit per apoyar lo que 
se diu. Autoridad. Verba scripta alicu- 
jus auris in testimonium adducta, auc- 
toritas. Autorite', lexte. Autorità. 

PASSAD E.V AUTORITAT DE COSA JUDICADA. fÒr. 

Se diu de lo que està eiecutoriad. Pa~ 
stido en coSií juzgada , ó en autoridad 
de cosa juzgada. Res judicata. Ajant 
Jorce de cliose juge'e. Avendo forza di 
cosa giudicata. 

PASSAD E.N AUTORITAT DE COSA JUDICADA. DlCt. 

Se diu de cualsevol cosa que 'ja se su- 
posa y de que es inútil parlar. Pasndo 
en cosa juzgada, ó en autoridad di 
cosa juzgada. Res judicata. C'est cho^' 
jugf'e. Cosa giudicata. 

AÚTREIAR. V. a. ant. estregar. 

AUTÜAliVAL. adj. Lo pertanyent à la tar- 
dor. Auiuinnal. Autumnalis. Automnal. 
Autunnale, d'autunno. 

AUTUMNO. s. m. ant. tardor. 

AUaILL s. ni. Ajuda, socorro. Auxilio. 
Auxilium. Secours , assislance. Soccor- 
so, ajuto , aita. 

AUXILIAD, DA. p. p. de auxiliar. Au- 
.riliado. 

AÜXILIADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui au- 
xilia. Auxiliador. Auxiliator, opitula- 
to.', opifer. Celui qui aide. Ajutatore. 

AL'XILLÀR. V. a. Donar auxili, protegir, 
amparar. Auxiliar. Auxiliari , opitula- 
ri. Aider , secourir. Ajutare, soccorre- 
re, sovvenire, porger ajuto. 

auxiliar. Ajudar à liè morir. Auxiliar, 
asonizar. In extremo acone raborauti 
pios aíTectus inspiraré; moribuiidum 
piè adliortari. Exhorter n la mort. 224 AVA 

Esortar alia morte , confortaré , assiste- 
re a bon moriré. 
Aui'iLi.vE. adj. Lo que auxilia. Auxiliar. 
Aus-iliaris, auxiliarius. Auxiliaire. Au- 
siliario, ajutativo, soccorrevole. 

AUÍaiAR. BISBE AUXILIAR. 

AÜ^ILIATÜRI, RIA. adj. for. que se 
aplica al despatx ó- provisió que se do- 
na per los tribunals superiors pera que 
se obeescan y cumplan los inandatos y 
provideiicias dels inferiors, y de altres 
tribunals y jutges. Auxiüalorio. Auxi- 
liarius. On le dit de l'arrel d'une conr 
siMC'rieure qui ordonne l'exe'udon de.t 
arréts des trihinaux inferieurs. Ausi- 
üario : s'appropria a' decreti de'tribu- 
iiali superior! per far ulibidil'e quci dc- 
gl' inferiori. 

AUYAR. V. a. ant. ullar. 

AUZIR. V. a. ant. oir. 

AV. 

AVALAR. V. n. ant. davallar, caxar. 

AVALORAT , DA. adj. ant. valííxt. 

AVALOT, s. m. motí. 

AVALOT. Confusió de crids. Griíeria, ^'í- 
nehra , zambra. Multorum vociferatio, 
clamor, tumultus. Criaillerie. Gridio. 

AVALOTAD, DA. p. p. de avaiotar. 

AVALOTAÜAAIÈNT. adv. mod. ant. En 
tnmulto, uiotí l'i alliorot popular, sens 
orde ni concert. Tumulluarianiente , tu- 
multuoxamenle. Tumultuariè , tumul- 
tuosè. Tnmultueusemcíu. Tuinultnaria- 
mciito. ^ 

AVALOTADOR , RA. s. m. y f. amotina- 
dòr . 

AVALOTAR. v. a. amotinar en la prime- 
ra accepció. 

AVALOTAR. Donar xasco, sumbarsc ó trum- 
farse de algú , íèr burla. Dar matraca, 
dar brcL^a, dar vaya. Jocosc eavillari, 
.scominatibus urgere. Brocardcr. Uc- 
ccllarc, sl)ottoneggiare. 
AVALUACIÓ, s. f. Lo acte de avaluar al- 
íiuna cosa. Faluacion , n^'aluacion, ava- 
luo. /'Estiniatio. ÉMÍuaiion. Estimazio- 
ne. apprczzamento. 
AVALÜAD, DA. p. p. de avaluar. Fa- 
L•indo , avaluada , avalorado, valoració, 
valoreado. 
AVALUAR. V. a. Taíar , senyalar ó deter- 
minar lo preu ó estimacií) de alguna co- 
sa, f^aluar , avaluar , nvalorar , valo- 
rar , valorear. iEstimare . pretium ali- 
cui rei facere, arrogaré, statnere, cons- AVA 

tituere, imponere. Évaluer , priser, es- 

timer. Valutare , apprezzare, stimare, 

dar il valore. 
AVALL. adv. 11. En la part inferior. Aba- 

jo. Deorsura. Sous, dessous. Sotto, di 

sotto. 
AVALLAR. V. a. ant. davallar , basar. 

AVANS. S. m. AVA>TATJE. 

AVAÏSSAD, DA. p. p. de avaxsar y ava>> 

SARSE. Adelantado , avanzado. 
TEXiR MÒLT AVAXSAD. fr. met. Haber vensud 
la major part de las dificultats que ofe- 
ria un negoci. Tener muy adelantado. 
Rei difficultates penè superasse. Ètre 
au bout. Ravviare il bandolo. 
AVANSADA. s. f. L'acció de avansar ó 
acoinétrer. Avance. Invasió , aggressio. 
Attaque. Attacco , assalto. 
AVANSADA. Partida de soldads apartada à 
certa distancia del cos principal pera 
observar de prop al encmig y prevenir 
las sorpresas. Avanzada. Exploratorum 
manus. Troupes avance'es. Guardia avan- 
zata. 
AVAXSAMÈNT. s. m. ant. adeiastamè:(T, 

en la primera accepció. 
AVANSAR. V. a. Accelerar, apressurar. 
Adelantar. Festinare, accelerare../^ï•rt)ï- 
cer , anticiper , accék'rer. Avanzare, 
anticiparé. 
AVANSAR. Anticipar, com la paga, lo sala- 
ri , etc. Adelantar. Anticiparé. Avan- 
cer. Anticiparé. 
AVAXSAR. Guanyar la dclantèra d algú ca- 
minand ó corrènd , dèxarlo endarrera. 
Se usa també com recíproc. Adelantar. 
Praecurrere , pr.Teire. Devancer. Anti- 
corrcre , precedere. 
AVANSAR. met. Aventatjar, excedir à algú. 
Se usa també com recíproc. Adelantar. 
Pra-cellere. Devancer , surpasser. Avan- 
zare, superaré. 
AVAN'SAR. met. Aumentar , millorar. Ade- 
lantar. Augere. Ameliorer, augmenter. 
INIigliorare , ridur in migliore stato, au- 
meatare, crescere, andar avanti, pro- 
muovcre. 
AVANSAR. V. n. Milic. Einbestir, acomdtrer. 
A.-anzar. Invadere, aggredi. Altaquer. 
Assalire, assaltaré., affrontare, investiré. 
AVANT. adv. II. endavant, 
AVANT. adv. t. endavant. 
AVANTAD. DA. p.p. de avantarse. 
AVANTARSE. v. r. alabarse. 
AVAJNTATJAD , DA. p. p. de avantatjar. 
Aventajado. f AV\ 
AVANTATJADAMÈM". adv. motí. AI. 
avaiitalje. yí•.•enlajtidiWirnte. l^rrpstaii- 
lor. Jt'antagriiscnirril. Vaiitaggiosa- 

AVAN'l'VTJAR. v. a. Portar avantatjo, 
rxcrdir. Se usa tainl)(; com ron'[)ro<•.. 
.'/\•riitajar. EvcolU'ro, pi.Tstaro. Divan- 
rrr , siirpaxxer. Superaré, avanzarc. 
AVAiVTATJE. s. iii. Li superioritat ([uo 
couiparativaniènl lè una persona (i cosa 
s(M)re altra en cuaisovol líiiea. fcntajíi. 
l'ra"stanlia, cxcclleiitia. vivantage. Av- 
vantaü;<;lo , superiorità. 
AvvNTMjE. IjO partit ó <:;anancia anticipa- 
da fiuc SC concodex ;í altre j)er igualar 
lo excés que se ret^oncx en liat)ililat i) 
destresa, l•'ciitaja. C.onditio excelleiis. 
Ai•autage. VantaE;p;io, utiic, utililà, pro, 
avvantaggio, prolitto. 
c.i'AVYAR lo AVANTATJE. ÍV. Ser mcs dili- 
gent que altre. Gnnar la gurupa. Dill- 
geiitiií prajire. Prendre les devans. 
Preoorrere, andar ituianzi. 
AVANTATJÓS, A. adj. Lo que es supe- 
rior com|)arativaniènl ;i altra cosa cu 
sa li'nea. l'enlitjnso. Pra'stans, excellcns. 
yí^'antageur. Avvautaggioso. 
AVANTUilAS. s. lu. aut. Pèssa de 'l'ar- 
madura antiga, que servia j)cra cuhrir 
V deli-nsar la part del bras que lii ha 
dèsde lo colse íius à la ma. jd^fambrazo. 
IJlma; armatura. Awint-bras. Aruiatura 
del cubito. 
AVAJNGUARDA. s. f. La part mès avan- 
sada de un exèrcit ú aruiaila. t'anguar- 
dia. Prima acies. A\•ant-garde. Van- 
guardia , avanguardia , avantiguardia. 
AVARAD, DA. j). p. de avarau. Remon- 

tado. 
AVAR.\R. V. a. Rotar una nau à l'aisua. 
Botar al agiía. Navim iu aquam dedu- 
cere. Lancer un bdliïnenl à l'eau. Va- 
ra re. 
AvvRAR. Parland de gruas fèrlas alsar. Rr- 
moniar. Elevaré. Éle^'er. Innalzare, le- 
var in alto. 
AVAREZA. s. 1". ant. avarícia, 
avarícia, s. f. Apetit desordenad de 
adquirir y retenir riquesas. Avarícia. 
Avaritia, cupiditas , avarities. yi\•aricc. 
Avarizia, spilorceria, pidoccliieria. 
AVARICIOS, A. adj. aut. avaro. 
' AVARICIOSAMÈNT. adv. mod. ant. Ab 
a-*'aricia. A•.'ariciosamente , avnrienta- 
meiile, avaramenle. Avarè. Avariciea- 
fcment. Avaramente, con avarizia. 
TO.•vi. I. AVE 225 

A^'ARO, RA. adj. Lo qui lè avaricia. 
A\•ariento , avaro, avaricioso. Avaíus. 
Ax•ariciru.r. Avaro, spilorcio. 
AVASSALLAI), DA. p.p. de avassaliar. 

.'í\•asallado. 
.AV ASSAIiL \R. V. a. Subjectar, rendir^ 
Ai•asalL•ir. Subjicere, suí.dere. Assujel- 
tir. Sottoiueltcre , soggiogare, soggcl- 
tare. 
AVEOADAS. adv. k vegadas. 
AVEIILXAMÈNT. s. m. aut. L' acció de 
acostar ó de acostarse ;i algun lloc. 
Apro.cimacion. Appropiuquatio, admo- 
tio. Rnpproclicmcíit. Avviciuamento, 
aecostamento. 
AVEIIIWRSE. v. r. ant. Estabürse en 
algun lloc. Ai•ecindarse. Inter cives ads- 
cribi , adnumürari. S'e'tablir. Fissar ii, 
domicilio, stauziarsi. 
AVEiiixARSE. ant. Acostarse una cosa ;í altra. 
A^'ccindarse. Accedere , appropinqua- 
re, approximare. S'approclicr. Avvici- 
narsi. 
AVELL\.\A. s. f. Lo fruit del avellaner, 
([ue es rodó, de mitja pulgada de dia- 
metro, y se compon de una esclolòlla 
dui'a, prima, de color entre rotj y 
grog , dins de la cual bi ha la molsa ó 
ametlla cuberta de un tel del matcx co- 
lor. Exa ametlla es blanca , oliosa y de 
un gust agradable. A^'ellana. Avellaua. 
Noisette , aveline. iS'occiuola, nocella, 
avellana. 
AA'ELLAN^L. s. m. ant. aveliaxar. 
AVELLAiNAR. s. m. Lo siti poblad d« 
avellaners. Ai•ellaiiar. Corvlctuiu. Cou- 
draie. Luogo piantato di nocciuoli. 
AVELLANER, s. ra. Arbusto que trau 
dèsde r arrel varias rainas dretas , flexi- 
))les y de vuit a deu peus <le alsada : las 
l'ullas sòn grans y rodònas , las flors poc 
vistòsas, y lo fruit rod('). A\ellann. Co- 
rylns. Avelinier , noisfticr , cottdre , 
rniidrier. Nocciuoío , aveüano. 
AVELLANETA, s. f. dim. de avellana. 
Ai'ellanica , avellanila. Avellana parva. 
Dim. de nnisette. IN'occiuolctta. 
AVE-ALARIA. s. f. La oració composta de 
las paraulas ab qne lo arcàngel S. Ga- 
briel saludà à la Mare de Dèu , y de las 
que digué santa Isabel y altras que 
anyadí la Iglesia. A^e Maria. Salutatio 
angèlica. A^'e', a^•e'-maria. L'ave, l'ave 
Alaria, o Avemmaria. 

AVE MARIA ! illterj. JESL's! 

AVE MARÍA.' expr. QUI UA DALT? 

29 


226 AVE 

AL AVE-MARÍA. niocl. aclv. rjuB significa lo 
inatèx que À entrada de fosc. Se diu 
axí per lo lloable costum de tocar eii 
aquesta hora las catnpauas y resar la sa- 
lutació angèlica en memòria de la eu- 
oarnació del Verb diví. ^l ^Ar Maria. 
Luraiuibus acceusis. A la brune. Verso 
ia serà. 

ES u\ ATE-MAnú. loc. fiím. En un instant. 
En un As'e Maria. .Momentò. En un 
instant. In un credo. 

AVE-NEDITZ. adj. ant. estraxgèr. 

AVEMDÈR, RA. adj. ant. esdevenidor. 

AVE.MMÈNT. s. m. ant. vinguda. 

AVENIR. V. a. Ajustar, í'èr concordar als 
desavinguds. Se usa comunament com 
recíproc. A\ienir. Conciliaré, compone- 
re. Accommoder , arranger. llappattu- 
mare, rappacificare. 

AVENIR. V. n. ant. arribar. 

avenirse. V. r. Estar concordes en los dni- 
mos. Avenirse. Concordaré , convenire. 
S' accommoder. Ésser d'accordo, star 
d'accordo, concordaré. 

AVE.NiRSE. Apariarse , venir hè una cosa ab 
altra. Concertar. Convenire, quadraré. 
Cadrer, convenir. Avvenirsi. 

AlLÀ SA LAS AVINGAN. loC. ALL.i SE LAS 1I.UA. 
AVENTATJA. S. f. AVANTATJE. 

AVEiSTAÏJAR. v. a. avantatjar. 

AVENTURA, s. 1'. ant. ventura. 

AVENTURA. Succcs cstrany. Aventura. Ca- 
sus, eventus inopiuntus vel singularis. 
Aventure. Avventura , caso, accidente. 

AVENTÜRAD, DA. p. p. de aventurar. 
Aventurado. 

AVENTURAR, v. a. .Arriscar, posar en 
perill. Aventurar. Fortuna; comniittere. 

V Aventurer. Avvcnturare, arriscliiare, 
venturare , sporre. 

AVENTURER, s. m. Lo qui busca aven- 
turas. Avenlurero. Inconsideratè et te- 
meré pericula tentans. Aventurier. Uom 
d'indústria, dameriuo, avventurierc. 

AVENTURER, adj. Eu la milicla se aplica al 
que entra cu ella voluntàriament , v 
servei al rèy sèusc sou. Aiitlguamènt 
se deya també dels que eatraban volun- 
tàriament en las justas y tornetjs. Aven- 
tnrero. Miles voluntarius , propriis mi- 
lltans stipeiidiis. A.enturier , volontaire. 
Avventurierc. 

AVENTURER. ^^DVENEDIS. 

AVENTUaÒS, A. adj. ant. venturós. 
AVER. V. a. aut. haeer. 
AVERAMÈNT. s. m. ant. Asseveració. AVE 

Aseveracion, Asseveratio. Affirmation, 
AíFermazione. 

AVERAR. V. a. ant. Asseverar. A^everar. 
Asseveraré. AJJirmer. Confermare , as- 
sicurare. 

AVERIA. s. f. territ. cabai.caduba. 

AVERÍA. Dany que patexen las mercaderías 
ó generós. Se diu raès comunament del 
que patexea eu lo mar. Averia. Jactu- 
ra merciurn. Avarie. Avaria. 

AVERÍA. Detriment ó danv que reb la em- 
barcació per la lorsa del vent <> los em- 
bats del mar. Averia. Jactura, damnum. 
Avarie. Avaria. 

AVERÍA. fam. Cualsevol desgracia impensa- 
da, dany ó perjudici. Averia- Damiium, 
detrimeutuin. Accident, malheur. Ava- 
ria, danno, pregiudicio, detrimeuto. 

AVERIAD, D.\. p. p. de averiarse. Ave- 
riado. 

.'WERIARSE. V. r. Malmétrerse ó fèrse 
malljií alguna cosa. Se diu mès comuu- 
mèiit dels gdneros ó mercaderías que se 
portan en las naus. Averiarse. Deterio- 
rar! , jacturam jjati. S'avarier. Dauneg- 
giarsi. 

-AVERIOUARLE. adj. Lo que se pod ó es 
íàcil de averisíuar. Averi"uable. liKes- 
tigabilis. Qui pcut ctre examine'. Clie si 
può investigaré. 

AVERIGUACK). s. f. L'acció y efecte de 
averigu.ir. Averiguncion. Inqiiisitio, in- 
vestigatio. Examen. Riccrcamento , in- 
vestigagione , investigaiione , ricerca. 

AVERÍGÜAÜ, DA. p. p. de averiguar. 
Averiguado. 

AVERIGUADÒR, RA. s. m. y f. Lo qni 
averigua. Avcriguador. Inquisitor, in- 
vestigator. Investigateur. Ricercatore, 
invcstigatove. 

AVERIGUAR. V. a. Dcscubrir la veritat, 
iiiquirirla, buscaria. Averiguar. Inves- 
tigaré, perquirere, inquirere. Enque- 
rir , rechercher. loquisire, ricercare, 
investigaré. 

AVERIMÈNT. s. m. ant. costum, hàbit. 

AVERSIÓ, s. r. Repugnància, oposició. 
Aversion. Advcrsatio. Aversion. Avver- 
sione , antipatia naturale. 

AVESAD, DA. p. p. de avesar y aves.*»se. 

AVESAR. V. a. acostumar. 

avesarse. V. r. acostumarse. 

AVESCHA. s. m. ant. bisbe. 

AVESI'A. s. f. ant. vespa. 

AVESTRUS. s. m. Aucèll de una cana de 
alsada, que tè solament dos dits cu ca- AVI 
da peu, las camas mòlt llar^as, lo coll. 
lo cap, lo pit y ventre st-iise plòtiias, y 
las alas mòlt curtas é inútils pera voLir. 
yí\•estruz. Strutliio , striitliiocamíílus, 
passcr mariíius. Autruche. Struzzo , 
stni7,zoio. 
AVFAK'A]), D\. p. p. de avexigarse. 
AVEXIGAUSE. V. r. butllofarse. 
AVI. s. m. Lo pare cl(! la marc ò del pare 
de algú. Abudo. Aviis. Aicul. Avolo, 
nonno. 
AVI. fam. L' home vell ó auciii. Abudo. 

Avus. Plre. Attempato. 
AVI. íam. Se diu de la persona fjuc tè cos- 
tum de renyar per cualsevol cosa. l\c- 
ganoii. Asper , miiiax. Gronclcur. Vcc- 
chiardo. 
AVIS. pi. Los passads ó ascendents, Ahue- 
los. .Alajores, proavi , avi. Aieux. Ante- 
uati, avoli , maggiori. 
AV1.\. s. f. La mare del pare <) de la ma- 
re de algú. Abuela. Avia. Aïeule. Avo- 
la, nonna. 
Axí COM m'avia, expr. fam. ah que se nega 
ü dubta lo que algú refcrex per cert ó 
segur ; y a\í de la persona que vana- 
mènt se creu lograr algun emplco ó dig- 
nitat se diu : ho consegulrà a\í com m'a- 
via. Como mi abuela. Vana spes. Com- 
me je diante. Come le morè in gennajo. 
có^tauo .i LA TEVA AVIA. fr. fam. al) que 
se duhta 6 nega alguna cosa que se re- 
ferex com a certa. Cue'ntaselod tu abue- 
la. Credat judaeus Apella. A d 'autrcs. 
Non me la íiccate. 
AVIAD. DA. p. p. de aviar. 
AVL'VMENT. s. m. ant. partida, mama. 
AVIAR. V. a. Prevenir ó disposar alguna 
cosa pera lo camí. Adar. Ad viam pa- 
raré aliquid. Prej'arer, disposer. Appa- 
recchlare , disporre , allestire. 
aViar. Dètar anar; y axí se diu: he aviad 
un aucèll. Soltar. Solvere. Ldcher. Di- 
scacciare. 
aviar. Disparar un' arma de fog. Se usa 
alguna vegada com recíproc. Dispartir. 
Explodere, displodere. Tlrer. Tiraré. 
AVIAR. V. n. ant. Posarse en camí. Ponerxe 
en camino. Via; se committere. Se met- 
tre en chcmin. Inviarsi. 
FOSA AVIAR. fr. ant. Tràurer fora. Ediar 
fuera. Foras pcUerc , ejlcere. Mettre de- 
hors. Mandar via. 
AVIAT. adv. t. Luègo , prest. Luego, 
presto. Mox, pra;stò, Aussitót. Tosto, 
subito. AVI 227 

COM MKs AvivT Miiiòa. cxpr. a]> que s'ex- 
plica lo dcsitj de que succeesca una co- 
sa promptaméiit j sèiïs dilaciíi. ^/í^m 
liny que manana. Quaiitò citii'is, tantò 
inc'liüs. Le plus lot postiible. Presto 
(piaiifo ò piú possibile. 

AVICIAD, I)A. p. p. de aviciar y avi- 
ciAi'.sE. Mimada, s.•iciado , eiiddado. 

AVICIAD. aïlj. que SC aplica als (|iio per es- 
tar acosluniads ;i una cosa mòlt temps, 
tèiuíu (lillcultat en dòxarla. Talludn. In- 
vi'teratus. Qui a pris son pli. Ciie ha 
prnso mala pi<'ga. 

AVICIAUURA. s. f. Contemplació desma- 
siada, regalo y condescendència exces- 
siva ah ((ue tractan , especialment las 
mares , ;i las criaturas. Mimo. Jüandi- 
nieutum, nimia indiilgcutia. Cajolerie. 
C iccabaldolc, carczziiie, moine. 

AVICIAR. V. a. Contemplar massa í una 
criatura, tractaria ab excessiu regalo y 
condescendència. Mimar. Blandiri, pal- 
paré, plus a-quo indulgere. Cajoler, 
amadouer. Lusingarc, far vezzi, careg- 
giare. 

AviciARSE. V. r. Acostumarse ó aficionarse 
mòlt à una cosa. Viciarse , endciarse. 
Nimia cupiditate ferri. S'ajf'ectionner. 
Affi'zioiiarsi , porrc 1' animo. 

AVIDA.MÈNT. aJv. mod. ant. a>•siosa- 

MÈNT. 

A\ IDITAT. s. f. p. us. ÀNSIA , en la terce- 
ra accepció. 
AVIDO , DA. adj. Codiciòs. ansiós , vo- 

ras. Jddo. Àvid us. Adde. Aviílo, vo- 

glioso. 
AVILANIRSE. v. r. ant. Degenerar algú 

de sa noblesa y proceir com un villa. 

Adllauarse. Ignoljilem, degenerem red- 

di, cflïci. ^'efurtraí/íï/e;-. Tralignare da- 

gli antenati. 
AVILANIT, DA. p. p. de aviiamrse. A^n- 

llanado. 
AVILAR. V. a. ant. Enviür. Endlecer. 

Vilcm reddere, vllltare. Adlir. Avvili- 

re, aggeccliire, abbassare- svilire, dc- 

primere , sinaccare. 
AVILAT, DA. p. p. de aviiar. Envileddo. 
AviLAT. adj. ant. Aturdid , amilanad. Ami- 

lanado. Territus. De'couragé, effrnyc. 

Stordito. 
AVILIAIENT. s. m. ant. L'acció v efecte 

de avilar. Emilecimieuto. Contemptus , 

despectus. Adlissement. Avviümento , 

depressione, aggecchlmento. 
AVILIR. v. n. ant. Amilanarsc, acoqui- 228 ■ ÀVI 

narse. Aniilanarse. Cadere auimis, ter- 
( reri , perterreri. .S'í^vz/er. Sbigottii- 

si , spaveiitarsi. 

AviLiR. V. a. aiit. Eiivilir. Eimlecer. Vileiii 
reddere , vilitare. A\ilir. Abbassaie, 
deprimere, avvilire. 

AVILIZIR. V. a. aut. Envilir. Eiwilecrr. 
Vilem reddere, vilitare. A^i'dir. Avvili- 
re, smaccare, reiidere spregevole. 

AVINEN. adj. aiit. ap.iciele, tractaele. 

AVINENSA. s. f. Conveni, ajust, concert. 
A\ienencia. Fcedus, pactio, conventio. 
Accortl, coiwentioa, pacíe. Accordo, 
eoiiven/.ione , concòrdia. 

FÈR AVINENT. ír. ma.miestar, fèr pre- 
sent. 

sçR AVINENT, fr. Estar cerca ó prop. Estar 
d mano. In proximo csse. Etre à la 
porle'e, sous la maia. Esserc a mauo. 

AVINEiXTEA, AVINENTESA, A\ I- 
^ iNÜNTEZA. s. f. ant. Facilitat, propor- 

ció pera fèr alguna cosa. Proponion. 
Occasio, conimodilas. Occusioii. Opor- 
' . tunità, congiuutura , occasioue , accon- 
cezza. 

AVINENTMÈNT. adv. mod. aiif. Ilcnno- 
samènt, ab gràcia. Hermosainente, gra- 
ciosamente. 13ellè, venustè. Jolimenl , 
agre'ablement. Leggiadramente, garba- 
tamente. 

AVINGÜD, D\. p. p. de avemr y ave- 
NiRSE. Aveniílo. 

BÈT ó MAL AVINGUDA. Se diu dcIs que estan 
. concordes <i discordes en los ànimos. 

BicH ú mal avcnúLos. i\iiiinis disjnncti 
Tel concordes. Vwre en honne ou niau- 
vaise intelligence. Star di buon o mal 
accordo. 

AVINGUDA, s. f. Crexènt impetuosa de 
algun riu <) riera. .'/\•cniíla , i•eiiida. 
AUuvles, alluvio. Inondation. IuouAa- 
, zione. 

Avi.NGUD.i DE LA LLKT. L'abundancia de èxa 
substauí-ia ó licor que acud als pits de 
las femèllas cuand tlònan inainar. Apo- 
■yadura. Lactis exui)erantia. EJforí de 
Llit quand une Jemtne allaite. Soprab- 
liondanza di latte. 

AVIÓ. S. m. FALSIA. 

AVIRONAR. V, a. ant. Circuir, rodejar. 

Circair , rodear. Circumdaré. Enctiii- 

drc. Ctrcondare. 
AVIS. s. m. Noticia donada .-1 algi'i. A^'iso. 

Nuncius, nunciuTU, deiuintiatio. --/vi's. 

Annunzio, avviso. 
AVIS. Adverteuci^. Aviso, Monitu,m , admo- AVI 

nitio. Avertissement. Avvertimeuto. 

AVIS. ant. DISCRECIÓ, PRUDC>•CIA, CORDURA. 
AMAR Ó ESTAR SOBRE LO AVIS. tV. Estar prc- 

vingud y ab cuidado. Andar ó estar 
snhn; a^'iso. Cautum esse. Etre sur ses 
gardes. Essere assentito, essere ac- 
corto. 

AVISAD, DA. p. p. de avisar. A\•isado. 

ira AVISAD VAL PER DOS. ref. que denota que 
es mòlt útil no estar descuidad. Honïhre 
pre^'eiiido <.•ale por dos. Praïmonitus 
daiiini melius sua, seque tuetur. Un hon 
a^'eríi en i'init deux. Uomo avvisato ne 
val cenfo. 

AVISADÒU, RA. s. m. y f. Lo qui avi- 
sa. Ai'isador. Indicator, monitor. Celui 
//ui a•.•ertit. Avvertitore. 

AVISAR. V. a. Donar noticia de alguna 
cosa. Avisar. Nunciarc, uotum í'acerc. 
Avenir, annoncer. Annunziare, dar 
iiotizia. 

AVISAR. Advertir, aconsellar. Avisar. Mo- 
nerc , suadere. Consedlcr. Consigliare. 

AVISAT, DA. adj. ant. Sagàs, discret, 
prudent. Avisado. Solers , cautus. 
yídroit , avise. Accorto. 

AMSPAD, DA. p. p. de avisparse. 

AMSPAD. adj. Viu, despert ó agud. Avia- 
pado. Solers, acutus. ViJ , alerte , 
eveille'. Arguto, scaltro. 

AVISPARSE. v. r. lam. Fèrse mès adver- 
tid, discret y entès lo qui àiites era 
rudo, ó tenia cosas de bobo ó ximple. 
Se usa també com actiu. Despertar. Os- 
citautlam, tarditatern ingenu deponere. 
Drvenir plus avise. Dlvcntar vivacc. 

A\ IST, TA. adj. Discret, sagas, advertit!. 
Avisado, advertido. Solers, cautus, 
prudens. Avise', prudent. Sagace, ac- 
corto. 

A\IST.\D, DA. p. p. de avistar. Avis- 
lado. 

AVISTAR. V. a. .\rribar ab la vista à di- 
visar alguna cosa. Avistar , dar vista d 
alguna lOsa. Prospicere, couspicere. 
üàouvrir de loin. Scoprire, veder da 
loutauo. 

AvtsTARSE. V. T. Vdurcrse alguua cosa a 
mòlt.i di.stancia. Avistarse. Conspici. 
S'entrevoir. Scorgere. 

AVisTARsE AB ALGí'. iV. Véurersc una per- 
sona ab altra pera tractar algun nego- 
ci. Avislarse con algiino. Conveni re. 
S' aboucher avec quelqu'un. Abboccar.'ii. 

AVnUALLAR. v. a. ant. Milir. Proveir 
dii viurers. Aníuallar. Cibaria cotnpa- AVU 

r.irc. .i.iiailler. N cttovagliare. 

AVITUALLAT, ÜA. p. p. de avituauaii. 
^■/iíliKillado. 

AVIVAÜ, ÜA. p. p. tle AvtvAR. Jvivado. 

AVIVAR. V. a. Vivificar, donar vida. 
yÍK•ii.•íir. Viviíicarc. .■ínimer , vi\'i/ier. 
Vivificaré. 

AVIVAR. Donar vivesa, excitar, animar. .Se 
usa tainlx' com rccíjiroc. À\'k•ar. Ex- 
citaré, stiinulare. Exriícr , ranimer. 
Spronare, cccitare. 

AVIVAR, met. Enctíiidror, acalorar. Se usa 
tamiji' com recíproc. A•^'ivar. Inflaiiima- 
re , iiicciidorc. Exciler , stimuler. In- 
íiaiiiiiiarc , spronare, riscaldare , iii- 
durre. 

AVIVAR. AVISPAR. 

AVIVAR. Parland dels colors sif^iiifica po- 
saries mès vius, encesos, hrillaiits y 
pujads. ^vA'í//. Coiorcm luagis vividuiu, 
splcndidiorem fuigentiorenupic efllcere. 
Aí•h•er , rafrutchir. Avvivare, rillorire. 

AViVARSE. V. r. Viviílcarse ó rébrer vida. 
Ai•k•arse. Vivescere. Se ranimer, se 
^'ivificr. Raniniarsi , avvivarsi. 

AVO. s. III. Aril. Paraula ab la cual se ex- 
prèssaii los ipiebrads de una cantitat. 
A-o. IJnitatls rniuiïna país. Tenninai- 
snii (les nontlire.i fractionnaires. Avo. 

AVOCACIÓ. s. f. for. L'acció de avocar. 
Avocacioa , a^'ocamiento. Advocatio. 
És'ocation. Lo avocare. 

AVOCACIÓ. ant. La professió y exercici de 
advocar. Al/ogacid. Causidicina. Plai- 
doirie. Avvocberia, avvocazione. 

AVOCAD, D.\. p. p. de wocxn. A\<ocado. 

AV'OCAR. V. a. lór. Atràurer n fèrse 
portar lo tril)unal superior, durant la 
primera instància, un plet que se se- 
guia en altre inferior. Avocar. Causam 
avocare. Évoi/iier. Avocare. 

AVOL. adj. ant. dolent. 

AVONCLE. s. in. ant. oncle. 

AVORRIR. V. a. ant. aborrir. 

AVUC.\ST.\. s. f. ant. avctarda. 

AVÜTARDA. s. f. Aucèll mòlt comú en 
Espanva, de un peu y initj de llarg, de 
color rotj clapad de negre, ab las plò- 
mas Uargas, de la bora de 1' ala blancas, 
y las alt ras negras, y lo coll llarg y 
prim. Tè las alas xicas, y per axó sòn 
vol es curt y pesad. Avutarda, avucas- 
ta , airtarda, oto. Otis. Outarde. Ot- 
tarda. 

AVÜTARDA rÈTiTA. AucèU somblaut à la avu- 
tarda, lè disset pulgadas de llarg; los AXA 229 

costats del cap , la bar))a y la gorja par- 
do blaiKjuinòs; lo coll negrenc ab dòs 
collarets blancs : lo restant del cos jas- 
pejad de negre, pardo y gris, y las ea- 
inas llargas. Gallaron. Otis tetrax. Es- 
pcLC d'i>ntarde. Sorta d' ottarda. 

AVUY. adv. t. Jji arpiest dia. //,->•. ÍIo- 
die. Aiijoiird'liiíi. Oggl. 

AVUï l'ER Avuv. iiiod. adv. l'recisaniènt en' 
aquest dia. JJoy niisinn. Ilodie. Duns 
ce jour mciiie. Oggi stesso. 

HE AVUY À i)EM\. mod. adv. ab que se dó- 
na d enténdrer que alguna cosa succei- 
)\i prest (i està pròxima .1 cxccntarse. 
f)e hoy d maíiana. Mox. Du ioir au 
lendemain. JJ' oggi in doinaiii. 

DE AVUV ENDAVANT; DE AVUY E\ ENLLÀ. loc. 

Dèsde aquest dia. De hoy mas ; ilr /loy 
rn adelaiitr. Exindè , deinceps, ex hac 
dle. Dorc'navant , desorniais. D' oggi iii 
poi , d' or inuanzi. 

AX. 

AX. Veu dels noys ab que dònan ;i eii- 
t(!udrer algun mal que no sabeu expli- 
car. Papa. Puerorui.n vox pupulam de- 
inonstrans. Mot des enfans qui se plai- 
gnerit. Esclamazioue de' ragazzi. 

AX\. s. f. Eiua de fuster composta de uii 
mdneg curt, y de un ferro ample mòlt 
afílad. Servex pera desbastar fusta. 
Azuela. Ascia , dolabra. tlerminelte. 
Ascia torta , ascetta da legnajuoli. 

AXA. Lo iiistruintMit de cèr que usan los 
botèrs pera treballar las galledas, por- 
tadòras y altias cosas de sòn ofici. Se- 
gur doladera. Dolabra. Doldre. Maii- 
uaja. 

AXA. ant. DESTRAL. 

PA,ssAR PER AXA. fr. Desbastar la fusta ab 
1' axa. Azolar. Dolarc. De'grossir. 
Sgrossare, sbozzare. 

AXADA. s. f. Agr. Eina pera cavar la 
terra. Es una planxa de ferro plana y 
xata, ab un màueg de fusta de una 
mitja cana de llarg. Azada , azadon. 
Ligo, pastinum, \aiiga. Búhe, houe , 
pioche. Vanga. 

AXADA DE GALLó. La que CU la part oposa- 
da d la pala tè un ferro semblant d la 
escòda, de uns dòs dits de amplaria , y 
servex pera ficaria per entre las arreïs 
V pèdras y ii';r forsa ab ella. Azadon. 
de pelo. Ligo hiuc lato, binc acuto fer- 
ro pra;ílxus. Hojfaii à hec. Zappane. 25Ò AXA. 

AXA.D;\.G.\T , D.V. adj. aiit. assedegad. 

AXADÈLL. s. m. Agr. Eina torta de l'er- 
ro al) sòii inàneg, qiie serves, pera axar- 
colar. E< paregud à la axadeta sinó que 
es inès xic y manejable. Escardillo , es- 
carda , escardilla , sacho , zarcillo. Sar- 
culura, mateola. Sardoir. Sarcliieüo, 
sarcliiella. 

AXADÈLLA. s. f. territ. AXAnÈLi. 

AX\DETA. s. f. dim. de axada. Azadic<i, 
íizadilla , azadiía , azadoncUlo. Ligo 
levis._Z>/Hí. d' hérhe. Vangheta. 

AXAD('). s. m. territ. dim. de axada. 

AXADETA. 
AXADÓ. AVAOA DE GALLÓ. 

AXALABIIAD, D\. adj. Lo desatòiit, 
(lesatinad , que no tè tliio eii lo que ta. 
Se usa alguna vegada com substantiu. 
'folondro , tnlondron , torbellinn, tn- 
riiinhoii. Innonsultus, proeceps. Éiourdi. 
Sconsigliato. 

AX VLABRAD. La persòna de poc judici, des- 
J)aratada é imprudent. Loro. Impru- 
dens, delirus. Fou. Sconsigliato, paz- 
zaccio. 

AXALAD, D\. p. p. de axaiar. Desa- 
lado. 

AXALAR. V. a. Tallar ó cscapsar las plò- 
inas do las alas ;i algun aucòU .i fi de 
que no puga volar. Dmalnr. l'ennas in- 
cidere. Coupfír les ailes. Tagliar le ali. 

axalar. met. Destruir los progressos de 
algú en lo que pretén, intenta ó cí-c- 
outa. Corinr los vuelox. Alicui obsiste- 
le. Conper lea ailrs. Tag'iar lo gambc. 

AXALVVAD, DA. p. p. dç axaiavah. 
Enjr.i^ado. 

AXALAVAR. v. a. territ. Passar per ai- 
i;ua. Comunament se diu de la i-nba que 
surt de la bugada. Enjaagar. Abluerc, 
nbstergere, detergerc, lavare. y/Z•^íT/er, 
rinccr. Sciacquare. 
' AXALOC. s. m. xu.on. 

AXA.LSAT, DA. adj. ant. e^ïsalsad. 
^ AXAM. s. ni. N'.íinero do abellas ab sa 

mare que se juntan é ixen ilel buc. En- 
jambrc. Examen. Essaim. Sciame, 
sciamo. 

nxAM. met. La multitut Ac persònas ó co- 
sas juntas. Enjamhre. Multitudo, co- 
pia. Essa:m. Sciame. 

AXVMANARSE. v. r. Apilarse las abellas 

en l'òrma de raliira. Arraciïnarse. In 

"» raeemoruvn speclem , vel i'ormam con- 

globari. ò'í s^rouper. Riduisl, mettcrsi 

in sciame , farsi uno sciamo. , , AXA 
AXAMBR.\R. V. n. Fèr las abellas segona 
cria desprès de la principal , y separar- ^ 
se de la mare un curt número ab sa mes- 
tra. Jahardear , pavordear , escamo- 
chear. Apes examina edere. Essaimer. 
Far lo sciame. 
AXA.MEN.^R. v. a. Agafar las abellas que 
van dispersas ó los axams que estan t'o- 
ra dels bucs pera tancarlos en ells. En- 
jamhrar. Vernacula examina capere. al- 
voaribus cogerc. Ramasser un essaua 
d'abeüles dans iine r«t7ie. Pigliare ano 
sciame. 
AXAMEN'AR. Tràurer de un buc un axam ó 
un número de abellas ab sa reina cuand 
esta mòlt poblad y ú punt de exií•se. 
Enjambrar. Examen ex alveario, prop- 
ter apum nimiam copiam, extrahere. 
Tircr , retirer d'une riiclie un essaim 
d'abeilles. Trarre uno sciame. 
AXAMENAR. Traurer las abellas del buc. Des- 
abejar. Apes alveario extrahere. Óler 
les aheilles d'une ruclie. Trarre le api 
dall' arnia. 
AXAMEXAR. Y. VI. Criar un buc tantas abe- 
llas que estigan en disposició de sepa- 
rarse un número de òllas ab sa reina. 
Enjambrar. Alvearia novis foetibus cx- 
undare. Essaimer. Far uno sciame. 
AXAMENER. s. m. Lo lloc aliònt los abe- 
Uèrs axamenan sòs bucs. Enjambrade- 
ro. Aplarium. L'endroit ou essaiment 
les aheilles. II luogo ove si couduce uno 
sciame. 
AXAMORAD, DA. adj. Lo que estd hii- 
mid V "O «Ifl íòt muUad. Liriito. Humi- 
clus , madidus. Moile , humide. Umido, 
acquoso. 
AXAMORAR. v. a. suAvrsAR. 
AXAMPLAD, DA. p. p. de axamplar y 

AXAMPLARSE.^ Ensanchodo. 
AXAMPLADÒll, RA. s. m. y f. Lo qui 
axampla. Ensanchador. Amplificator. 
Ceiui qui clargif. Allargatore. 
AXAMPLAMÈNT. s. m. ant. axamtle. 
AXAMPLAR. v. a. Extcndrer, dilatar 
alguna cosa en amplaria , íèrla ocupar 
major lloc. Se usa tambt' com recíproc. 
Ensancluir. Ampliaré, cxtendere, am- 
plificaré, laxaré. 
Allargaré. 

iXAMPlAB. OBRIR. 

AXAIMPLE. s. m. Dilatació, extensió en 
amplaria. Ensanche , ensanchamienl•i , 
eníancha. Extensió, amplificatio, laxa - 
inentiira. Èlargissement. Allargamcnto. Agrandir , í-largir. AXA 
AXAMPi.E. Li part de roba que se dòxa dins 
de la costura pera podt-r axaniplar lo 
vcítid cuaiul coiivinj^a. CDinuiiamòiit se 
usa en plural. Ensanche. Laxameuluin. 
Rctnpli, clargissiire. Ripieganicuto. 

AXAMPLE. niet. UESAlIor.i). 

DONAH AXAMi'LEs. IV. iiict. .Sif^ulfica doiiai" 
massa llibertat ó llicencia pera al{j;uiias 
accions. Dar eiisaticlias. iVirniüni alieni 
coucedere, iiidnljj;ere. Laisser ]>reiidrt^ 
des pieiis. Seior la Jjrij^lia. 

DOjiAR AVAMPLEs ALGUN NEGOCI. IV. mct. Do- 
nar temps ó medis per ajustarlo ó coni- 
piiudrerlo. Dar ensanclias. Megotiuni 
dili'rri. Pre'senter des ressources. Dar 
luop;o. 

AXA^CAnIlAD, DA. p. p. de axancar- 
RARSE. Esjhirraitcado. 

AWscARRAii. adj. Lo qui camina ó està 
mòlt obert de canias. Esfiarrancado. 
Divaricatus pruribus. Qui a les jainhes 
c'carquülees. Spalancato. 

AXANCARRARSE. V. r. fam. Obrirsc de ca- 
mas, separarlas. Espnrrancarse. Crura 

- divaricare. Ecarquiller les jamhcs. Spa- 

/ lancarsi ., allarj^arsi. 

AXANGUÈR. s. m. La corretja forta y 
ampla ó corda de cànam ab que se sub- 
jecta lo camatirnú de 1' arada al jòu. 
Coyunda. Lorutn jngi. Courroie pnur 
attacher les boeufs au joug. Correggia 
per le£;are i buoi al giofíío. 

AXAPLUGARSE. v. r. Kesguardarse de 
la pluja. Giiarecerse de la Ihi^'ia. Plu- 
viam arcere. Chercher un asile pour se 
garantir de la pluie. Ricoverarsi. 
•AXARAOALL. s. m. xaragah. 

AXARAGALLAR. v. a. Fer la pluja solcs 
ó xaragalls en lo camp portíindsen la 
terra. Per lo comú se usa com recí- 
])roc. ^rroyar. Pluvlam fossas proscin- 
dere. Eitirainer. Solcaré o far solcbi 
per niezzo delia pioggia. 

AXARCOLAD, DA. p. p. de axarcolar. 
Escardudo-, sachado. 

AXARCOLADÒR, RA. s. m. y f. Lo qui 
axarcòla. Escardador. Sarritor. Cclui 
(jui e'chardonne. Quello cbe toglic i car- 
doni ; sarcliiatore. 

AXARCOLADÒR. AXADÈLL , M VGAILÓ. 

AXARCOLAMÈiNT. s. m. Lo traball de 
axarcolar los sembrads. Escarda, es- 
cardadttra, sachadura. Sarritio, sar- 
ritura, sarculatio. Sarclage. Sarchiel- 
lamento. 

AXARCOLAR. v. a. Entretraurer y ar- AXA 23 r 

rancar las bèrbas dels sembrads cuancl 
eslau tendres, y en lièrba. Escardar, 
sacliar. Sarrire, sarculare. Échardon- 
ner , sarcler. Torre icardoui, sarcbia- 
re , sarchiellare. 

AXADOR. s. m. Escalfor gran. Ardvr. 
Ardor , xstus. Àrdeur. Arsuia. 

AXARI. s. m. ant. àsaro. 

A.VARID , DA. adj. Lo (]ui cu lo exterior 
ja presenta la mòlta vivesa de sòn geni. 
Flvaracho , dcspabilado. Alacris, ala- 
cer. Extrcmrmeiit e//". Vivace. 

AXARME-NTADÒR, RA. s. m. y t. Lo 
(|ui arreplega los sarments podads. Sar-" 
mentador. Sarmentorum collector. Ce~ 
hd qui ramasse k's saiinens. Raccogli- 
for di sarmenti. 

A\.\RMENTAR. v. a. Arreplegar los sar- 
nu'•nts podads. Sarmeiitar. Sarmcnta 
colligcre. Ramasser les sarment. Rac- 
cogliere i sarmenti. 

AXAROLAR. v. a. enxaroiau. 

AXAROP. s. m. Beguda dòlsa y medici'- 
nal que componen los apotecai is fins ií 
la consistència del sucre clarilicad. Sol 
pendrcr nom dels ingredients de que se 
compon, com axarop de xicoira, de 
cascall , ctc. Jarahe. Ecligma , sirupus. 
Sirop. Sciroppo , siroppo. 

AXAROP DE GERs. La pasta feta de aquesta 
fruita y sucre, que dexatada ab aigua 
servex pera refrescar. Churdon, chor- 
don. Massa ex fragis saccliaio condita. 
Sirop de framboises. Sirojipo di laui- 
pione. 

AXAROP DE MEL Y VINAGRE. Composiciú (|Ue 

se ía barrejand dòs parts de mel y un.» 
de ■vinagre Ijlanc, y se dèxa cóurer (ins 
à posaria en lo punt d'j axarop. També; 
se fa compost aiegindli la decoccio de 
las cinc arrels aperitivas, y las llavors 
de julivert y fonoll. Ojimel , ojimiel. 
Oxymcli. Oxyrnel. Ossliiiele. 

AXAROP DE PÀMPOL, fam. Lo vi. j-ígua de 
cepas. ^ inum. Eau de cep. Siroppo d i 
cantina. 

AXAROP DE TARONJA. Rcguda íèía dc taron- 
jas y sucre clarilicad. Naranjada. Po- 
tio ex aurantiis pomis et saccharo con- 
dita. Orangeade. Aranciata. 

AXAROPAD , DA. p. p. de ax.uioparse. 
Jaraheado. 

AXAROPAR.SE. v. r. Pendrer asarops 
regularment pera disposarse y preve- 
nirse cuand se ha de péndrer purga, ó 
^x.'udrei'los ab H'ecueucia. Jaralearse. ■I 252 A'XE 

Ecligniatibus vel siiupis frequeiiter uti. 
Boíre dit sirop pniir sp. prcparer à pren- 
dre mdtipcinp. Siropparsi , bere siroppi. 

AX\RPVL•IARSE. v. r. axancarrarse. 

AWRRAll), DA. adj. Sec, fdltad de lui- 
mitat. So aplica comuiiamèiit à las vian- 
«las. Sequnroso. Sicciis, aridus. iSí-r.Scc- 
co, arido. '" ■ ••'*' • 

AXVRT. s. in. EMPELT. 

AXARTÈLL. s. m. axaiiku. 

AX \T.\R. V. a. aiit. devatar. 

AX,\ÜG\R. V. a. Nílllt. REMOLCAR. 

AXAUS. s. m. pi. Caiititat <\w c\\ los en- 
cants se proposa per iiiemi de aquell 
que dóna dita , y la puan ya en lo cas 
de que lo tregan de dita niillorand la 
sòva. PronfUclo. Licitatse pecuniae mer- 
cès, prxmlum. Enchère. Incanto: of- 
fprta che .si fa in una veiidita alio lii- 
canto. 

AXEC\D, DV. p. p. de .<xecar y a\e- 

_, • tARSE. 

AXEC.\MÈNÏ. s. m. L'acció y efecte de 

' axecar y axecarsc. Àlzamienio , Ui•aii- 

'■■ ' ''tamiento. Erectio, levatio. L'action de 

"' limisser , de lever. Levameuto, alzn- 

' mento. 

ATECAMÈNT DE VEDA. ALSAMEN'T DE VEDA. 

' AXEG.\R. V. a. alsvr. 

AXECARSE. V. r. ALSARSn. 

AXEDRES. s. in. .íoí; bèii conegud, que 
,se compon de varias pèssas, la niitat 
blancas y la mi tat negras, que sòn dòs 
rèys, dòs rèims, cuatre orfils, ouatrc 
cab.alls , cuatre torras y setse peons. Se 
juga entre dòs en una fusta 6 tauleta 

■• cuadrada dividida en sexanta cuatre ca- 
selas iguals blancas v negras alternati- 
vament. Cida pèssa de las majors tè sa 
especial marx.a,y lo jog es una idea de 
bitalla. Ajedrez. Latruuculorum ludus. 
Échecs. Scacco. 

AXELLA. s. f. La coueavital que fòrina 
1' arrancada del bras ab lo cos. Scéaco. 

■■ Axilla,_ala. Aisselle. Ascella. 

sÒTA l' axÈlla. loc. ab que se expressa lo 
espav del Angul que í» lo bras ab lo cos. 

■■ ' Debajo del sohaco. Sub a\illa. Piii— 
dessous l'aisselle. Sottci 1' ascella. 

portar sÒta lVwíílla. fr. ïrasladav alguna 

•" cosa que fassa bulto posada entre lo bras 
Y lo COS. Sobarcar. Suffircinare ; l)ra- 

■' ; cbio sarcinam cingere. Porter'; ernpor- 
« ter sous le hras. Portaré sotto I' ascella. 

.\XELLERÓ. s. m. Pè.ssa cuadrada que 
se posa eu la part de la camisa, que AXI 

cirrespoi a I' a^íMIa , pir veforí, per 
ser allí de abònt patex mes, v per do- 
nar jog à la inruiega. Qiadrado. Subu- 
cularum quadrata fascia. Goussel de 
chemise sous l'aisselle. Gberone di tela. 
AXERID, DA. adj. axarid. 
AXERIRSE. V. r. Aüviarse algií del enso- ' 
pimèiit que tenia. Despejarse. E sopo- 
re vel torpore emergere. Rei•enir d un 
assoupisseinent. Rasserenarsi , rivenire. 
AXERPiL s. m. Fèm de bestiar de llana 
y cabriu. Sirle , sirria. Stercus ovile vel 
caprinum. Errre'niens des betes à laine. 
Sterco pecorino. 
AXEPiRlS. s. m. ant. fkms. 
AXETA. s. f. (^anó que se posa en la part 
inferior de las bòtas v <le altras einan 
pera làcilitar <j impedir la cxida del lí- 
quid. Canilla , espita , llave. Fistula , 
cpistoinium. Cannelle , broche. Can- 
nella. 
AXETA. La grossa de coure ó altre metall 
<{uc se posa en las loiits pera donar exi- 
da ;i r aigua. Grifoa. Fontis epislo- 
mium , fistula aeiiea. Roíiinet de foii- 
laiiie. Clíiave d' una fontan i. 
posth AXETA. fr. Col-locarla y ajustaria cu 
lo forad de la bota , gerra ó altra eina. 
Espilar. Epistomium cups affigeio. 
Meltre une cannelle à un lonneau. Met- 
tere cannella. 
.■\XET\R. V. a. ant. dewtar. 
AXI. adv. mod. Ue aquesta manera. Ast. 

Sic, siccp; ita. Ainsi. Gosi. 
AXI. adv. afirmatiu que se usa ab lo verb 
ser ó estar , com per exemple: axí es, 
<) no es AXÍ. Asi. Sic est, ita sanè. Ain- 
si. Cosï. 
A\í. adv. de desitj . com axí fòs jo sant. 

Asi. IJtiuam. Plút-à-Dieu. Cosí. 
A\í. part. causal que equival à i-er axó . 
per lo cüal. (Comunament se li antepo- 
sa L•i coujuncció V. y asi. Itaque, qua- 
propter, <(iKr. cuui ita sint , j>ropterea, 
iilelrcò, quoeirca. C'est pourqaoi. Gosi. 
A\í. Guand preceex iminediatainènt ;i la 
partícula com, equival ;l del matèx mu- 
do, DE LA MATÈXA MANERA QUE, V. g.: AXI 

com la modèstia atrau, axí retrau la di-. 
solució. Però cuand la partícula cnm 
està en lo segon extrem de la compara- 
ció, AXÍ val lo matèx que tant. Asi co- 
nio. Quemadinodum. De màne que. Gosi 
come. 
AXÍ AXÍ. adv. mod. que denola la mitjanía 
de alguna cosa. Asi asi. Medlocritèr. AXO 

La la; coiici couci ; lelfjiicl. Cosí cos'i. 
i COM, Ó AXÍ QL'E. Luèi^o (jue. Asi co- 
llit , asi (iitc. Ut j)!'!]!!!!!!!, siinul ac. 
Coiniiift sitól r/uc. Snhito cIk;. 

\KÍ COM AXÍ. D(! cimlsevol inanòi'a, de tots 
moilos. yísí rnmn asi, asi (jiif asi. Ut- 
cuiíiijuc crit. Quoi qu'il en soit. C<Jiiiiin- 
(|uc sia. 

AXÍ MATÈx. adv. niod. l'or. Significa lo ma- 
tü^ que A mÍ;í de wó, encaua mès. O/co- 
si. Itein, itidem. Eii oiitre , de phis. Ol- 
♦rccciò. 

AXI OrE A\í. A\í COM A\í. 

AXILMl. V. :r. aiit. desterrar. 
AXI.Ml'IAllSI::. V. r. Toniarsc xiiiipl.-. 

Iiifatuarsf, fiisamlrccr. IiiHituarl. S'ia- 
.íanier. Inipaz/.ire. 
AXIOMA, s m. Sfiíiteiicia, proposició li 

jii-iiicipi scntad. Axioma. Axioma. Axio- 

iiir. Vssioma. 
WIQUID, DA. p. p. de A•iivaiR. Aclii- 

r/uln. 

AXIQUIDURA. s. f. aiit. L'acció y olV-ctc 
íIí: axiauir. A •hicatlura. Iinminutio. 
Apí-tisscinent , diminution. Appiccola- 
iiifïnto. 

AXKMÍIMÈNT. s. m. aiit. AKtouiDUR\. 

AXIQUIR. V. a. Rcdiiir a mdiios la gran- 
dària de una cosa , t'cr tornar xic. Tatii- 
In' SC usa com recíproc. Aclucar, liii- 
minucre, minuPíHí. Apetisser. Appicci- 
iiirc, appiccolarc. 

AXininiUSE. V. r. AXEBiRsn. 

AXIS. adv. mod. axí. 

AXISPARSK. V. r. Posarsi- alegre ai) lo 
vi, (') emborratxarse un poc. Aciíispar- 
se. Vino calescere. iÇe griser. Innel)- 
briarsi. 

AXO. proii. demostratiu de lo r[uc esta ó 
setè pivsènt. Esto. Hoc, istud , id. C"<", 
crci. Ciò , questo. 

Axó £■; AiTRE, ó ALTRA COSA. loc. al) q'ie se 
demostra qne alguna idea (i cosa os di- 
ferent de lo que pensabam v nos l'a mu- 
dar de concepte. Esn es oli'a cosa ; ese 
es otro cantar. Aliud est, diversum est. 
Cesi aiUre chose. Questo è altro. 

AXi) ES AXi). loc. afirmativa que servex per 
apr.'vbar lo que altre diu ó fa. Esn es, 
rso inisnin. Id ipsura. Celà mcme. E' pur 
questo , è heu questo , cos'i è. 

AVl) MATÈV. loc. AXÓ ES AXÓ. 
AXÓ PER AXÓ. loc. AXÓ ES AXÓ. 

AVó PER AXÓ. loc. Per aque.st matèx mo- 
tiu. Por eso misnio ; por lo niismn. 
Proptcrea, idcircò, ideo. Par celà mè- 

TO.M. r. AXi; 255 

mr. Per questo stesso , è per ciò clie. 

EN AXÓ. mod. adv. Estand en axó, en 
aquest temps, succcind allò de que se 
parla. En esta. Intcrea, dum. Pcndant 
CP Irmps-là. In questo. 

AXOISRIR. V. a. territ. AXORBin, 

AXOL Df; DÒS CAPS. s. m. Eina de • 
mestre de axa. Se compon de un ina- 
neg com lo de un martell , encaraqué 
mès llarg, y de un ferro que per un 
costat es en forma de axa y per lo al- 
tre en forma de destral. Alcolana. As- 
cia. Ildchrtle , deantroir. Graviíia. 

AXOLLAR. V. a. ant. xuli-ak. 

AVOLLAT, DA. p. p. de axollar. 

AX().\AR. V. a. r.sPAMPÒLAU. 

AxoxAR. Esfullar los arbres. Deshnjar. Fo- 
lla dcccrpere. Effeailler. Sfogliare. 

AXOXAR. Ctillir olivas, agafaud las brancas 
nb la ma y tirand per avall. Ordenar. 
Oleas vel oüvas ex arbore dcccrpere. 
Carillir les olises avec la inain. Coglie- 
re ulive colla mano. 

AXORl'iAR. v. a. ant. espaxtar. 

AXORlilR. v. a. majexcar. 

AXORCA. s. f. Espècie de argi'illa d' or 
ó plata que per adorno portabaii las 
douas en las munyccas v en lo coll d6 
la cama. Ajorca. Armilla mnliebris. 
Brarelet, lia'^ur. ]\Ianiglia, braccialctto. 

AXORDAD , DA. p. p. de axordar. Asor- 
dado. 

AXORDAR. V. a. Entorpir 1' oido ;i algú 
ab soroll ó crids de manera que no bi 
senta; com succeex al qui està prop de. 
las canipanas cuand se tocan. Asordar. 
Exsurdare, auditnm obtundere. Ahas- 
sourdir , assoiirdir. Assordare, assor- 
dlre. 

Axnr.DAR. Introduirse ó fèrse sentir ab 
gran eficàcia <!n 1" oido algunas veus 
per lo agud del to ab que se pronun- 
cian. Tidadrar. Auditirm acutc percu- 
tere. ílriser le tympan. Strappar 1^ orec- 
cliie, far buttar sangue dagli oreccbi. 

AXOVAR. s. m. ant. parament be casa. 

FÈR lO AXOVAR. fr. FER LO PASEP.ET. 

AXÜGAD, DA. p. p. de axugar y axu- 
c.ARsE. Enjugado; secado ; agotado. 

AXUGADÒR ,' RA. s. m. y t. Lo qui axu- 
ga. Enju'^ailcr. Exsiccator. Celui qui 
essuie. Ascingatore. 

AXUGADÒR. Espècie de timbal de fusta pri- 
ma ó riscic que fè dins un eurexad de 
cordill, damunt del cual se posa la ro- 
ba per axugarla ó escalfaria. Serves ' 

30 254 AXU 

principalment pera la roLa dels malalts 
y la de bolcar las criaturas. En alguns 
territoris se fa també de fia;ura ciiadra- 
da y plana com una tauleta. Enjiiga- 
dor , zahuniador , cainilla. Mensnia ex.- 
siccandií calefacÍ3ndist]ue vestibus. Sou- 
froir , se'chnir. Seccatojo. 

AXÜGAiMA. s. ra. Drap que serves pera 
axugarse las mans desprès de rentadas. 
Comunament es çiiadrad, de uns tres 
palms à cuatre, y sol tenir una baija de 
veta pera poderlo penjar en \ui clau. 
' Pai'io de manos. JVlappa, mantile, man- 
lelium. Essuie-inain. Jiandinella , asciu- 
gatojo. 

AxuGAMA. Lo drap que serves per axugar 
los plats. ylLlici-o. Linlcum detergendis 
patinis seu lancibus. Torchon. Stroti- 
uaecio. 

AXLKiAPi. V. a. Tràurcr la humitat de 
alguna cosa. Comunament se diu de la 

^ roba humida ó mullada. Enjagar. Slc- 
care. Secher. Asciugare. 

AxuGAR. Assecar. Secar. Arefacere. Secher. 
Asciugare. 

A\ur.AR. Consumir y agotar l'aigua (i altre 
líquid de algun dcpiisit ó inananlial. 
Agolnr. Exsiccare, exhauriré. Kjiuisfr, 
tarir. Inaridire, votaré, esaurire. 

A\ü'GAR, Tràurer la bumitat que llansa de 
sí lo cos; com las lliigrimas, suor , etc; 
<> la que rel) muUandse, com las mans, 
cara, etc. Se usa comunament com re- 
cíproc. Enjngar. Detergere, mundare. 
Essuyer. J^sciugare, tergerc. 

AXUGAUSE. V. r. Assecarse la humitat de 
alguna cosa evaporandse. Sentrse. E\- 
siccari, arescere. Secher, de^'enir sec. 
Seccarsi. 

AXUGAnsE. Se diu de las fonts, rius, es- 
tanys, etc, als que falta I' nig\)a. Se- 
carse. Arescere. Se dessc'cher , tarir. 
Asciugarsi, esaurire. 

AXÚGAT QUE suAS. loc. irÓ!i. que se diu de 
la persona que habend traballad poc , 
aparenta estar mòlt cansada. ,4rrójyale 
que sudas. Multum sanè insudasti. On 
te dit à celiii t/iii tiprcs avoir travaille' 
peu parni't fíitigiic. Siedi cbe moltó 
t' liai all'.iticato. 

AXULLMl. v. a. ant. 'citlur. 

AXUliMAll. v. a. ant. Remar per ajudar 
!a nau que ja va ab lo vent. Remar por AYT 

dehajo. Sobremigare. Ramer pour pous- 

ser le í'aisseau. Remaré. 
AXUT , TA. adj. Lo que no tè humitat. 

Eiijuto , seco. Siecus. Sec. Secco, arido. 
AXUT. met. Home de pocas paraiilas. Seco. 

Asper, austerus. Sec, rude. Secco, 

asciutto. 
AXUT. Parland del vi lo qui no lè dolsòr. 

Sfco. Dulcidine carens. Sec, dpre. 

Aspro. 
AXUT. s. m. Sequedat en la terra per fal- 
ta de pluja. Sèquia, seca, sequedat/. 

Siccitas, pluviarum penúria. Sc'clteres- 

se. Siccità, secchezza, aridità, asciu- 

gaggiup. 
AXÜTESA. s. f. ant. axut, en la última 

accepcií). 
AXUTESA. Falta de paraulas , asperesa en lo 

tracte. Sequedad , desabrimiento. As- 

perltas, austeritas. Ss'cheresse , Jroi- 

deur. Fridezza , asprczza. 

AY. 

AY. interj. de dolor. yíy. Heu, hci. ^y ! 

ah! aie! eh! AIil ahi ! 
AY. interj. ab que s' expressa 1' admiració 

ijue causa alguna cosa; y axí se diu : 

AV quin Tret fa! Faego. Papse! Peste ! 

malpeste ! Cospetto ! 
AY ouE DE ouí: ! expr. fam. Per poc. Pnr 

poca. Parum abfuit quin. Pour peu ; 

H s'eii est peu/allu. Poco è mancato. 
AYADE. s. f. ant. axada. 
AYCUADA. s. f. aut. aiguat. 
AVCrUADUIÏ. s. m. ant. ACVAnucTo. 
AYCnUOSITAT. s. f. ant. acuositat. 
AVL. s. m. ant. ah. 
A^LE, XA. adj. ant. agi:. 
AYLÍ. adv. 11. y t. ant. alií. 
AVL(>. pron. demostratiu ant. ahó. 
AYMÍA. s. f. ant. AMIGA. 
AYXA. s. f. aut. EIXA. 
AYO, YA. s. m. y f. ant. didot y Dint. 
Aïo. ant. La persona encarregada de la 

criansa de alguna criatura, ^fo. Paeda- 

gogus, custos. Qo:í\•erneur. Ajo. 
AYOLL s. m. territ. alioli. 
A^'OXOLAR. V. n. ant. AGENOiiARSE. 
AYROLA. s. f. ant. èra. 
AYTAL. adj. ant. tal. 
AYTvi. adv. mod. ant.coM. 
AYTAMBE. couj. ant. també. BAB 
AVÏAN. adj. ant. tam. 
AYTANT, TA. adj. ant. altre tam. 
AvïANT. adv. ruod. aut. Fins ;i tant. llasta 

tijiilo , llasta que. Ouoadus<jue. Jusfju'à 

tant. Fiu che, ins'ui clic. 
AYTAKTBEN. couj. ant. també. BAB 

AZ. 

AZ. prep. ant. a. 
AZANY-íV. s. f. ant. iiassavya. 
.AZOK. s. m. ant. astor. 
AZUL. adj. ant. blau de cel. 855 

I IS. Jj. Segona lletra del abecedari y la pri- 
iiicia do las consonants anomenadas Ua- 
L•lals, pt;i•i[uc so pronuncia Uausanil lo 
ald suauincnt al tcinps de oljtir o sciji- 
rar los llaijis. }ín tènips antig era nu- 
nicral y scnvalaba 500. 

CA, \i\. Síl-lalja repetida que usada com 
interjecció servex per expressar en con- 
versació que no se fa cas de lo que al- 
tre diu, ó per expressar alfçun enlado, 
ó per contenir ó trencar la conversa, y 
axí SC diu : BA , BA, axó son ralions ; ba 
BA, no me enfades; ba ba, ja ho ting 
entès, cte. Lo significat de esta síl-laba 
depeudex del to ab ijue se pronuncia. 
Basta , \<aya , bien. Sat , cja. Assrz, 
haie , plaisanterie , c'est bon , c'est bon. 
Basta, tanto basta, va bene, jjravo, oil)ò. 

BAB.\. s. f. La humitat que raja de la bo- 
ca. Baba. Saliva diflua. Ba\'e. Bava. 

BABA. Lo liumòr viscòs de alguns insectes, 
com del caragol, del cuc de seda, etc. 
Baba. Saliva dcflua. Glaire : Imnicur 
■.isqueuse de qupLjues aniniaux coinnte 
les inollusques. Bava, schiuma, umur 
yiscldo. 

CAURERLi LA B.IBA A ALGÚ. fr. mct. y fam. 
ab que s' expressa lo gran gust que algú 
tè en véurer lo primor ab que fa ó diu 
alguna cosa la persona de son carinyo. 
Cuc'rsele la baba d ali^uno. Suspensa 
ora tenere. S'extasier à la vue de qiui- 
que cltose Oli en eiitendant qtielque cho' 
se. Provar sommo piacere. 

TENIR MALA baba. l'r. met. Ser murmura- 
dòr y (lesUenguad. Tener lengua de eí- 
corpion. Maledicum esse. Langiie de vi- 
père , me'chant calomnialeur. Aver lin- 
gua tabiiia. 
BA'^BADÈRO. s. m. Pedas de tela regular- 
ment cuadrilongo que per netedat po- 
san al pit de las criaturas y dels xim- 
plets. Babador , babero , pechero. Lin- 
tf^olum munditiae gratia pectori apta- 
tum. Bavsíte. Bavaglio, bavagliuo. babadèro. Entre sastres es cualsevol de laí 
pèssas ó llencas que posan en los ex- 
trems del vestid, com en los devants y 
])oeainànrgas j)er part de dins, pera qnr; 
tingan mès resistència. Bcbedero. Ta-- 
ni;c vestiuni oris intcriíis assuta;. Bamlf: 
de toile dont les tailleurs doublent les 
bords d'iine c'tojfe pour les renjbrcer. 
Pezzo di paniio li no che adoperano i 
sarti per riiil'or/.are i lenibi d' uu abito. 

A LA IíAüALA. mod. adv. fam. .'Xb poc 
cuidado, atenció _y mirament. A inedia 
talla. Per lunctoric. A la lidte, sans 
sdin , sans altention. A occbio e croce. 

BABALLAS. s. f. pi. Lo que se dèxa en 
lo plat desprès de liaber meujad. Esca- 
caniochos. Reliquiae, residua raensse. 
Restes de ce qu^oii a mange', bii. Avanzi. 

BABALLAS. La palla dura ó los nusos que 
dèxa lo bestiar en la menjadora. Gran- 
zones. Palcarum pars durior. Restes de 
ptiilles que laissent les bestlaux. Avanzi 
di paglia che lascia il bestiame. 

RAIjAR. V. a. BABEJAIÏ. 

BAIjARA. s. f. Espècie de cotxo anome- 
nad axí per haber vingud de Baviera 
los primers. Biibara. Essedum bava- 
rium. Bcrline , espcce de voiCurc bava- 
/•íiíVí. Berlina. 

BABASAY. s. m. territ. babadèro. 

BABASSA. s. f. Lo Immòr àcueo, espès y 
agafadis rpie ix [de alguns animals y 
plautas. Babaza. Giutinosus liquor sali- 
Vüs instar delluentis. Bai'e, e'ciinie e'pais- 
se des aniniaux ou des plantes. Bava, 
schiuma , umor viscoso. 

BABASSA. LLIMAC. 

BABAU. s. ni. badoc. 

BABAU. TOXTO. 

B.\BEJAD , DA. p. p. de babejar. Babca- 

do , hahoseado. 
BABEJAR. V. a. Expel-llr ó frdurer de sí 

la baba. Babear, desbabar. Fluentem 

salivam emittere. Baver , jeter de la ba- 

l'e. Far bsva. 256 BAB 

E.4EEJAR. Mullar ó uiiipllr de babas. Baho- 

sear. Saliva clfiAua inqiiinare, conspue- 

re. Laisser toinher de la biix-e suv (juA- 

tjiie cliose. Iiuiinidlr colla bava. 

K vBEiAR. V. n. met. càurerli la baba à algú. 

BAUÈRA. s. f. Ptíssa de l'armadura anti- 
ga que tapaba la boca , barba y barras. 
Babera, haberol , barbote. JJuccula. 
jileiiloiinière , partie d'un casque sons 
ie mentoti. Guanciale: parte díjü'elmo 
cbe dil'ende la guaucla e il mento. 

v£:viR DE LA BABLv. IV. íatii. Estar distret y 
ab lo pensament mòlt distant de lo que 
se tracta. Estar en Uabia. Alió inteii- 
tum esse. Bayer , regarder la boiuhe 
be'ante. Ealoccare , stare a badalucco, 
plantar una vigna. 

15ABIECA, s. m. l'am. Cobo , tònto, xim- 
ple. Babicca. Bardus , stupidus, hebes. 
Nigaiid , idiol , slupide. Miiicbione, ba- 
lordo, pecoroue, baggiauaccio, sciocco, 
babbuino. 

BABILO-NI, MA. adj. Lo natural de lia- 
bilonia. Bahilonio. Babylonius, l)abvlo- 
niensis. Babrlonien. Babilonio. 

ES UNA BABlLüMA. l'r. fam. ab que se 
dòua ii enténdrer la coníusió originada 
de la mòlta concurrència de gent on 
algun lloc. Es una BabiUmin. Confusus, 

• perlurbatus est rorum ordo. Cesi la 
tour de Label. E'una Babllonia. 

BAIilLON'IC, CA. adj. Lo i|ue es pro]>i de 
ÍJabilonia ó pertanv ;i ella. Babilónico. 
Uabvlonicus. Babylonieu , qui aypar- 
tienl à Babylone. Babilouico. 

BABILLA. s. í. La pèU prima que junia 
la illada ab la cuxa del caball , mula, 
etc. Babilla. Tenuis pellicula quae ilia 
cruribus oquorum aduectlt. I.r jdi sail- 
laiit que f ai I la peau des quadruiit-dcs 
entre la cuisse et le ventre, el qui srrnble 
lier ces deux parties enseinlile. l'ioga 
che fa la pelle de'quadruj)edi ira la co- 
scin ed il ventre. 

BABOR. s. m. Lo costat os(|uerre de la 
embarcació , mirand de popa A proa. Se 
usa ab las partículas À, de, POR.-Babor. 
Sinistrum navigii latus. Babord, cole' 
gaiiche d'un í^aisseau à partir de la 
po'ipe. Bordo a sinistra. 

B.ABÒS, -A. adj. que se aplica .-i la perso- 
na que l'a mòltas babas. fíaboso. Saliva- 
rius. Bas•eu.v , qui ba\'e. Bavoso. 

eaeòs. met. .mocüs. 

BAüOT. s. m. GOTiM. 

BADOY.V. s. 111. Lo tònto v hoho.t Mamc- EAC 
luco. Stupidus, stolidus. Niais , gruf, 
dandin. Í3alordo, sclmuuito, babbuas- 
so . gut'accio, allocco. 

BAliüTXA. s. f. Sabata prima ab una so- 
la costura y de uua sola. Escarpin, za- 
patilla.^ Caíceus levlor. Escarpin, soit- 
lier à une simple semelle. Scarpiíio, 
soarpotta. ~ ~ 

FÍ2R U-\A BACALNA. fr. Quedarse dor- 
raid una estoneta lo qui estí molestad 
de la son. Descabezar el sueiio. Dormi- 
taré , brevissimiuii soranum capere. 
Donnir un moment. Dormiré uu souno. 

BACALLÀ, s. m. Pès que tè dòs ó tros 
peus de llarg, que se pesca ab mòlta 
abuudaucia, especialment en lo banc de 
Terranova , y se conserva salad. Aba- 
dejo , bacalao , hacallao. Gadus raor- 
luia. Morue, poisson de mer. Alerluzzo, 
baccalà. 

dacallà. met. Home flac y sec. Bacalao. 
llomo macer. llom me mai^re ,sec. Lo.n 
lanternulo. 

bacallà prim. P(H de la matèxa espècie dol 
bacallà però que no tò tania gruxa. 
Truchaela. .\sellus salitus grassilior. Fi- 
tite inerluchc siche. Merluzza spolpata, 
nasello salato. 

BACANALS. adj. pi. que se aplicaba ;i las 
fòstas que feyan los gentils en honor de 
Bacó. Se usa també com substantiu. 
Bacanales. Bacclianalia. Bacchanaks. 
Bacc.uiali. 

BACARA. s. f. Herba olorosa que entre 
los antigs .servia pera fèr garlandas. Bd- 
cara, bacaris. Baccbaris. Baccharis, 
plante corimbifiire. Baccbera , baccaro. 

BACI. s. m. Orinal. Bacin. Lasanum, sca- 
phluuni. Fot-de-chambre. Cantero, oi'i- 
nale. 

BACÍ. ant. BACINA. 

BACÍ. ant. (iibròll ó conca pera rentar los 
peus. Bnr'to. Pelvis, pclluvium, pollu- 
via. Bain , tcrrine non i.•ernisse'e. Tinoz- 
za , bagiio. 

BACIG.A. s. f. Jog de cartas en lo çual se 
diu BÀciGA lo punt (jue componen las 
tres cartas de catla jugador ab tal que 
no passe d(í uon. Bdciga. ïriafolia uo- 
viMuun nuuiorum non excedentla in 
quodam cartliarum Indo. Jeu ile cartet 
qu'on joue u deux ou u phisieiirs per- 
sonnes , aí'ec trois cartes chacune. Spe- 
zio di giuoco di carte chiamato bdciga. 

BACIN.A. s. f. Espècie de plata gran, re- 
gularment de metall que servex pera BAD 

mòlts usos. Fuente, hacia. Pelvis. Grand 
filat vtibassin. Baciíio, bacilo. 

EACiNA. La giljiòlla de una figura especial 
<(ue usaii los barbers pera remullar las 
))irl>as. bacia. l'elvis. Hassin à barbc. 
Catuiella. 

BAtiNA. Lo fjun scrvcx peia eaptar. Bari- 
itcta, bacinica, bacinilla, baan. Parva 
jielvis. Petile soucoiipe t/ui serl aux que- 
leürs />onr recwoir l'aumúne. liaeile. 

BACIXADA. s. r. La ininuiullcia Uaiisada 
del orinal. Bacinada. Kxereineiita è la- 
sauo projecta. L'iinmoiidicfl doni on dc- 
bamisse un j)Ot-dc-cJuimlirr. L'escre- 
mento clu' si butla dal caiitero. 

BACLN'ET. s. in. dini. de bací. Badnejo. 
Parvuni lasanuni. l'etil pol-dc-chanibre. 
Canterello. 

BvciNET. Pèssa de 1' aimadura anl'ga que 
<lefeiisaba lo cap. Bacinete. Cassis. Bas- 
sinet , .lorttí de chtipeau de fer des an- 
ciens hoiiimcs-d'annes. Caj)pelletta. 

I! ACIJXET.V. s. i', dim. de bacina. Bacine- 
ta, bacinica, bacinilla. Parva pcUis. 
Fetit jdal uu bassin. Caciuella, baciuet- 
ta. 

bacixeta. La que usan las donas y criatu- 
ras pera ièr sas necessitats corporals. 
Bacinilla, bacinica. Parvum lasanuin. 
Petit pot-de-chainbre à l'usagc desfein- 
nies et des enfants. Canlarello, oriaa- 
letto. 

]>.\C(). s. m. PORC. 

lí.VCÜLO. S. UI. CBOSSA V CAYATO. 

Bieui.o. La crossa 6 gityato que usabau los 
agorèrs com d insigiiia de sa dignitat. 
Liluo. Lituus. Baguette de inagicieii. 

., Bacchetta divinatoria. 

BACULO PASTORAL. La crossa que portan los 
hisbas y està lèt en figura del gayato 
que solen portar los pastors de òvellas. 
Bdculo pastoral. Peduni pontificale, li- 
tuus episcoporum. Crosse , bdton d'an 
-ei'éqne on d'un abbe'. Pastorale, bastoue 
vescovile. 

liADA. s. f. ant. escolta, centinèlla. 

BADAD , DA. p. p. de badar. Hendido, 
rajadn , abicrío. 

BADADOR. s. m. ant. mirador. 

BADADURA. s. 1'. ant. esclèt:«a. 

BADALOT. s. ni. Obertura ó clarabova 
qne se la en los sostres ó en las pareds 
en lloc de finestra: regularment es un 
óvalo ab declivi circular, à fi de que 
entrand per allí la llum , se espargesca 
per lo aposeuto aliòiit dòua. Tragalu-, BAD 257" 

Sublimis fcncstra luracn difiíindens. Zh- 
carne, ceil-de-boenf. Abbaino. 

BADALOT. La caxa ó lo vuid en que se cons- 
truex la escala tle un edifici' Caja. Arca 
scaUe spalinm, arca ubl xíliuni scala; 
locantur vel construuntnr. Endroil ou 
l'on pratir/ue un escalier. Luogo ovc si 
pratica la scala. 

MADALL. s. ni. L'acció y efecte de bada- 
llar. Zío.v/cio. Oscitatio! Bdilleinent. Sba- 
diglio, sbadigliainento. 

BADALL. Lo tall que se ía en las plònias de 
escríurer. Badajo , abertura. Incisió. 
Fen te , creK•asse. Fesso, l'enditura. 

BADALL. La obertura, tall ó escletxa de al- 
guna cosa. Raja , qncbrailura , quebra- 
ja, rotnra. Scissnra, fissura. Fente, 
coupure. Fessura , l'enditura. 

BAD.\LL. Obertura en la terra. Hendedura, ' 
grieta, quiebra, resquebrajo , resque- 
brajadura. Hiatus, abruptio. Cre\asse 
qui se fait dans la terre pendant les 
grandes chaleurs. Crepaccia , spaeca- 
tura. 

BADALL. La escletxa qne fa lo vent en la 
fusta. Frnteadura. llima. Sou(fIure, on 
le dit d 'un certain dcfaut dans le bois. 
Crepatura, fessura. 

BADALL, territ. eatall. 

FÈR badalls y creuetas. íV. fim. No Iiaber 
mènjad. Se diu axis perquè lo no liaber 
mènjad ó estar dejú sol denotarse fènd- 
se una creu cu la boca. Ilacerse cruces, 
estar por esta cruz de Dios. Inc-enatum, 
iniprànsum esse. Etre à jeun. Aver iL 
mal delia lupa; rimaner co'denti asciut- 
ti. 

FER LO ÚLTIM BADALL, fr. qiic sigiiifica cstar 
à punt de morirse. Dar la última bo- 
queada. Animam exlialare. Rendre l'd- ■ . 
tne , l'esprit , les deruiers soupirs. Con- 
teggiare colla naorte; cssere colla morte 
in bocca. 

LO BADALL NO POD MENTIR , FAM ó SON ó SER 

Ruí. rcf. que indica las causas comunàs 
dd badallar. Hambre ò sueho ó ruindad 
del duefio. Somiinm , farnemve signat 
oscitatio frequens , nialam rel indolem. 
Bouche que bdille a Jaim , amour ou 
sonimeil. La cagion dello sbadigliamen- 
te è sonno, neggliicnza, o rincresci- 
mcnto. 

LO BADALL >'0 POD MENTIR , VOL MÈNJAB Ó VOL 
DORMIR, ü DOLENTERIA MANTENIR, rcf. qUC 

significa lo matèx que lo anterior. 
BADALLAPi. v. n. Piespirar obiiud inyo- 258 BAF 

luiitariamènt la boca iikís tle lo regular. 
tíoslezar. Oscitare. Bdiller. Sbadií^llaic. 

BADANA. s. f. La pell de moltó ó do 
ovella adòljada. BaJaiia. Aluta. Basa- 
ne. AUiula. 

Sadana. met. Tònto, ximple. Badulaqiie. 
luaiiis, í'utilisque home. Be'gaalt , vaa- 
rien. Barbagiamii, stupido, insensato, 
halordo. ^ 

Tocta LA BADADA, fr. fam. Pegar a algú. 
Ztirrar la badana. Conta ndere. Repas- 
sar le buffle à queltju'iin , Ic rosser , le 

■ hattre. Dar pfrcosse, dii)attere. 

BADAR. V. a. Fèr alguna obertura llarga 
en un cos dur sens acabarlo de dividir 
del tot. Se usa també com recíproc. 
Hsnder , rajar. Fiudere. Ferulre , tni- 
K'erser. Fendere , spaccare. 

BADAR. Parland de la boca de persona, 
animal «i cosa insensible, com bocv de 
sac, etc, es lo matés (|ne obrir. Abrir. 
Explicaré. Oth'rir. Apriro. 

BADva. V. n. Coutemplarse alguna cosa ab 
admiració de tònto. Embcbecerse. Sto- 
lidè iiispicere. Demaircr inlerdií , ra\•i, 
stupefail. Incantarsi. 

BADAS. Apartar I' at(•nci<> del objecte que 
deu ocuparnos per mirar sens ol)jècte 
determinad. Distraerse. Animum aver- 
tere. Se dislraire. Distrarsi. 

BADVR. ant. ATÈSDRER. 
BVDSJO. S. m. BACALLÀ. 

BADFA''.\R. V. n. ant. badallar. 

BADIA. s. f. ant. asauía. 

BADIA. Entrada del mar en la costa , v de 
mòlta extensií» , que resguarda las em- 
J)arcaciòns. Bahia, rada, ahra , ati- 
arà- Sinus, statio. Baie , rade. Golfo , 
Laja , seno di mare. 

B*.D1L. s. in. ant. pala, palet\. 

BADOC. s. m. Se aplica al que se cncan- 
^• ta ii contemplar tontainèut cualsevol co- 
sa^ y se admira de tòt lo que veu v ou. 
Pazguato , pdparo. Stnpidus, stultus , 
qui omnia mirat'ir. Badiiil, ignorant 
que toat e'ionnf. B.i!>!)eo, golTjne. 

BADOC. Home de poc tali>nt. Briloque. Sto- 
lidus, ineptus. MiisuríL, nigaitd. Bar- 
bigianni , bescio. 

BADOC. La figa cuand està l)adada. Nigo 
nhierto. Ficus apertus. Unejigue oiwer- 
te. Fico aperto. 

BADOMERt AS. s. f. p!. ant. Cosas de po- 
ca entitat. Fruslerias. Quisquilise, inep- 
tiae. Fiílilke', frivolilc. Cianciafruscole. 

B.VF. s. m. vvr. B.\G 

BAGA. s. f. Part de la Uassada que com- 
preu la doblada que se dèxa del nus 
en amunt sens aeabarde passar lo cap 
à fi de que tirand de aquest se puga 
rdcllmàat desfer la lligadura. Lazo , la- 
zada. Nexus. Lacet , nceud coulauC. 
Vincolo. 

BAiiA. Anella de ferro o de altre metall, 
que comunament sol tenir una espiga 
pei"a clavarse en paratge dur, com 
aquellas per dins de las cuals è.itra lo 
forrellat. Arnidla. Annulus ferreus. Pi- 
ton , sorle de clou dont la tite est per- 
cée en anneau. Cliiodo cou un foro uel- 
la testata. 

BAGA. La corretja que se entortoUigaba en 
la fletxa ó en lo dard pera tirarlo ab 
mès fúria. Aniiento. Amentum. Cour- 
roie , lanière. Soatto, staftile. 

BAGA. L' anella que assegui'a lo espigó de 
r aratLi. Bflorta. Ferreus annulus ad 
temonera aratri firmaudum. Anneau 
qui fixe la fliuh'• d'une charrue. Vite 
clie tien forte il tlmoae delí' aratro. 

BAGA DE BALDÓ. EspecIc de lligada de fer- 
ro que se posa en los panys à (i de que 
lo baldó corra per dius de ella. Pico- 
lele. Compago ferrea. Picolet , petit 
crarnpon qui soutient le píne daus la 
serrure. Plegatelli. 

BAf, VRRO. s. m. vagarro. 

B.VGASSA. s. f. Nom injuriós que se dò- 
na i las donas de mala vida. Gorrona , 
peliforra , pclleja , pendanga , perende- 
ca, escaldada , zorra , mozcorra , zur- 
rona. Scortum. Femine gaeuse , pxibli- 
que , prostitue'e , bagasse , coureuse de 
r'?/np2rrs. Bagascia, baldracca , scrofa. 

BAGASSEJAR. v. n. putejar. 

BVGVSSÈR. s. m. putèro. 

lUGASSERÍA. s. f. ant. bord^li. 

BVG\TEL-L\. s. f. Cosa de poca subs- 
tància y valor. Bagalela, chilindrina , 
' frunleria , papasal , tenuidad , futili- 
dai, minúcia, niíieria; niquiscocio. 
R.es futilis. Bdgalelle , minutie. Baga- 
tel•la. 

BAGATGE, s. m. La bèstia de carrega 
que serves en lo exèrcit. Bagaje. Ju- 
mentum sarcinarium. Bcle de somnie , 
che^-al de bagage. Bèstia da sorna , ca- 
vallo da vettura. 

BAGVTGE. Li carrega que porta lo bestiar 
que servex en lo exèrcit. També se pren 
per lo conjunt de l)estias carregadas. 
Bagaje. Impedimenta, juventa sarcina- BAl 

rla. Bdgac,fi , (fquipage de guerre. Sal- 
nieriii, l>a;^:if;lio. 

UAGATGÍ'.R. Lo qui mona lo bagatgo. 
Ba"iiji'ro. IMiíliii. Coiulncteur de biiga- 
gr. Coiuluttor (li salmcíia. 

IJACiOL. s. III. tcnit. ciAMÒn, cnrn. 

]JAliOL\R. V. II. tcrrit. chidar. 

HAC'OLW Rli. .s. 111. trrrit. cniDAinE. 

HAC'O T. s. in. Una de la.s parts eii que so 
<liviilc\ lo raliiin. Gnjo. Holrus oxigiuis. 
Grappe de raisins. llacimolo. 

BACOT. Lo raliim tl- pocs grans que soleu 
tlèxar ciulaiièra los vcrciiiadòrs, ó cjiic 
quèila cl('spi•i!S de la verema. Ceinevron, 
redrojo. IJotrvoii rxiguus. Grappe dr 
raisin qui reste daus une í'igne vcndan- 
ge'c. Raciíiiolo chc riman ncUa vigna do- 
po la vendeminia. 

BAooT. aiit. BuniNoT , en la segona aecepcií'). 

BAGUA. s. r. Pèx comú en los rius de 
I•Ispauva, tè lo cos cilíndrie, lo color 
piatejad, y ';»s aletas casi hlaneas. Es 
J)0 per menjar. Boga. (aprimis gnsla- 
gine. OEil-ile-liKiif, nom d'un poissoii. 
llei na: specic di pesce. 

BAIliA. S. f. BADÍA. 

BAILARÍ. s. m. Lo (jui lialla. Mès prò- 
piament se diu del (jni lio tè per ofici. 
Badarin , saharin , danzantr , d/niza- 
riii. Saltator. Diin.teur , crhíi rjui piv- 
fpsse l'ari ile la danse. Ijallerino. 

BAUARLNA. s. f. La dona que tè per 
ofici lo ballar, ó lialln ab destresa. Bal- 
larí lut , sallatriz. Saltatrix. Danseuse , 
femme ejui a le rneïier de danscr. I3al- 
leriua. 

BAILE. s. m. ant. batlle. 

BAILET. s. m. XICOT. 

BAiLET. Losagal que guarda la rolia ó far- 
cellet dels pastors. Rnpero. Puer pasto- 
ruip supeUcelüis castos. Berger churge' 
ar.issi de faire les J'romages. Ragazzo 
clie serva i pastori. 

BAILET. Li xicot de las casas de camp que 
cuida de anar al poble per los rccados. 
Sohajanero. Famulus in villis. F^ídet de 
me'lairie . etc. , pour ftdre les conimís- 
sions. Raga/.zo, valetto d' un poder at- 
fittato, d' una villa. 

BAILET. SAGAL. 

BAILET. Lo xicot que scrvcx als pagesos 
pera portar recados als treljalladors i» 
dels treballadors del camp. Mocltil, mo- 
tid. Operariorum famulus. V^alet de la- 
l'ourcur. Ragaz/.o clie serve a'coutadiui. 

BAILLIR. V. a. aut. goberxar. BAL 2J'J 

BAINA RIQUÉ. s. m. Insecte .i,òlt comú 
eii Espanya de mitja pulgada de llarg, 
enlerauiènt licgrc ab las bauyetas mès 
llaigas (|ue lo cos. yilgavaro. Cerambix 
cerdo. Espíxe d'insecle; cerambix. Spe- 
cic d' iiiselto. 

RM.SVR. s. m. ant. Bfcs. 

liAjA , NA. adj. Lo qui es de poc eiiteni- 
mciit y capacitat. Boho ■, hohalel , saii- 
dio. Stoli(lns. Snt , imberile. Ralordo , 
siimunito, babimas.so, baliiiaccio. 

BAJANADA, s. 1'. Una expressió ó un lèt 
neci. Bnberia, sandcz , liobada. Stoli- 
ditas. Bèlise, niaiserie, simpliriU'.Sc'ioc- (■liC77a , babbuassaggine. RAJANAS. s. m. auin. de eajà. BoL•idicoii, < 
bnbdii., bi'bazo, lio'.xirron , hohalias. Sto- 
lidissimus, stultissinius. Godiche, L•Lanc- 
bec. Sganglierato, scemo. 

BAJAAIA. S. í". BAJANADA. 

lïXJANOT. s. ni. aum. de baj.í. bajanas. 

ÜAJOC, CA. adj. BAj.í. ' 

bajoc. Aloneda de coure que corrr en Ro- 
ma V gran part de Itaiia, y correspon- 
gué en alguu tèmps a un ciiarto, y eii 
altre à tres inaravedlssos. Buyoco , ha- 
j'oque. JMoueta itala quxdam. Ba'tonue , 
petite monnaie d'Ilalie. Bajocco. 

BAJOCV. s. í. tcrrit. mo:«jeta tendra. 

EAJOt.A. territ. tavÈlla, en la primera ac- • 
ecpció. 

BALA. s. f. Globo ó bola de dilerèiits 
inidas que se ía de ferro, plòin 6 pedra 
per carregar las armas de í'og. Bala. 
Globus catapultarius. Balle. Palla. 

BALA. Entre mercaders significa cualscvol 
lardo de mercaderías apretad , y espe- 
cialment los que se transportan embar- 
cads. Bala. Alerciura fascis. Paquet de 
niarcliandises , eiweloppe' de grosse loi- 
le et lie' de cordes pour Utrc transporie 
d'un Heu à un autre. Balla. 

BALA. Parland de paper significa deu rai- 
mas. Bala. Fascis duscentis scapis cons- 
tans. Balle. Balla di carta. 

BALA. Imp. Coxiíiet compost de una fusta 
rodona y còncava ab sòn m:ineg,en la 
cual se col-loca una jiorció de llana, y 
secubrex ab un baldres ó tros de pell de 
crestat ó de gòs. Servex pera péudrer la 
tinta y distribuiria sobre la lletra. Bala. 
Pulvineus pelliceus. Balle. Alazzo. 

BALA. Cada un dels globos petits fets regu- 
lannènt de vidre , pedra o barro ab los 
cuals jiigan los novs donandios impuls 
ab Ull dit pera que corrènd vajeii i to- 240 BAt 

r:n lo gloLf) contrari. Balila. Glol)a!us. 
P.'-litP bnllc àjoner. Pallotta. 
BALv ENCADEVADA. La de Icrro partida cu 
dos meitats agal'adas per part de dins 
a!) una cadcneta. Se carrega ab ella la 
pcssa dl', artillorí:!', y servex regular- 
ment contra las embarcacions, penjué 
al fi\ir lo tret se cctèn la cadcneta y fa 
lo electe de desar!)olarlas. Bala cnra- 
inadti , bala de caíL•iia. Dimidiatns glo- 
])us tormentarius catcnà llgatus. Botikt 
ioiipe oíí ranic. Palla incatcuata. 
BAIA RASA. La que se posa sola en l'arma 
de fog. /?«/« rrtííï. Globus calapvdtarius. 
fíallr scche. Palla a secco. 
BA! V ROJA. La de ferro bermclla de fog, 
que se fica dins de la pès« de artille- 
ria, y disparada encén de cop la matè- 
ria combustible que trolia ; per axó se 
II ía regularment ;i fi de pesar fo" als 
inigatscms de pólvora, ctc. Bala mja. 
<'<lol)us tormentarius igne caudescens. 
fínulct roiige. Palla infocata. 
BAIA DE TERRA. La pilota dc barro assecada 
al aire que servia pera tirar ab la balles- 
ta. Boiloqup. Globubis ficlilis ballIstiC. 
Ballc dc terrp (ju'on lancail a\•cc l'ar- 
haUte. Palla di terra per le balestrc. 
COM UNA BALA. loc. fim. al) la cual se pon- 
*/ dèra la promptitut y lle~<tesa ab que se 
corre. Como una bata. Citissimè, velo- 
cissimè. Très-^nte , coinmn un e'clair. 
C.ome un lampo. 
COM uvA BALA. loc. fam. ab la cual parlaiid 
de las viandas se pondera la duresa de 
cllas. Como un alcornoqur. Durisslmus. 
A/r rommc unc pirrre. Durissimo. 
PiALVnij W. adj. que se aplica ú las co- 
sís (jue son mòlt d('bils (> primas y de 
poca consistència. Eadcblf , rnmi'pdrro. 
Bebills, inanis. Faiblc. Debole , fievole. 
15\LVDRVYRE. s. m. aut. BAiAnnÈn. 
Í5\L\DRE. s. m. Arbrct bcrmòí p.?r sòs 
lams de (lors de color de rosa. 'l"è las 
fuUas parcgudas a las del llorer, bè que 
ir.ès cstretas y nil•inos lluènls , v se con- 
ïèrvan tòt lo anv. Es planta veriii\•ia. 
jldr'lfn , baladre. Nerium, rododapliue. 
Olc'andrc , laiirirr rose. Oleandro , ncr- 
vio, alloro rosa. 
B.\L\nilEIAlRE. s. m. bvlvdrèr. 
lUlADREIAR. V. a. Fèr crids, alsar ó 
csforsar mòlt la veu. Vocea)- , ajordar, 
^■irifçrar , gn'tar. Vociferare. Cripr, rlr- 
i•rr la i.•oix , jnvi.^spr df<: crfs. Vocifera- 
re, gridire quanlo se u' In nella goU. BALADRER, RA. adj. Lo qui crida ó 
parla mòlt fort. Fhdnglero , voceadoi , 
rlamnroso, gritador, grilon, jarro. 
Clamosas, garrulus. CriaUleur , l>rai- 
V.ard. A'ociferante, cbe gvida forte-. 

BALANCEGAR. v. a. ant. Posar en equi- 
libri una cosa ab altra en las balausas. 
Balancear , balanzar. Librare. Metfre 
en eqtiiU'jre dans la balance. Bilancinrc. 

BAL.'VNCEJAR. v. n. balandrejar. 

BALANCEJAR, mct. Dubtar en la resolució do 
alguna cosa. Facflar , flucluar. NixiAve, 
vaciUarc, in dubio vcrsari. Ckanceler , 
brnnlrr. Esitare, star dubbioso. 

BALANCI, s. m. Fusta que se entravessa 
al cap devall dc la cstisòra dels carros \ 
còtxos abònt entra la llansa. .Aquest se 
diu BALANCÍ gros, à diferencia dejs pe- 
tits que sòn los que se posan agafads à 
aquest y servCKcn pera assegurar los 
tirants. Balancin. Trabs quaïdam car- 
rucaria. J^ole'e , ptèce de bois de tra\'er- 
se qui s'allache au tiinon d'une i'oilurr. 
Bilaiicino. 

BALANCÍ. La barra llarga que portan à las 
mans los volatins, y servex. de contra- 
pès. Balancin. Fnnambulorum xqui- 
pondium. Balancicr , contre-poids. líi- 
lancicre. 

BALANCÍ. En las casas de moneda es la iiui- 
quina de sellarla. Balancin. Macbinula 
cudendae moncta;. Balancier de mon- 
nayenr. Torcbio. 

BALANDRA, s. f. Embarcació de un sol 
pont y un sol arbre ab una vela cuadri- 
làtcra mès ampla per la part infcriòi. 
Balandra. Navisiii vectorii "enus. Ba- 
liinilre. Nave cosí cbiamata. 

BALANDRA.AL s. in. Vestidura talar am- 
pla que se porta sens cenyir, y per la 
part (]uc cubrex las espatllas pènjan de 
("lla unas mànegas curtas ; se fa de va- 
rias robas, y se scrvexen de ella parti- 
cularment los ecclcsiaslics jier anar per 
casa ab decència y comoditat. Balan- 
dran. Talaris túnica qua ecclesiastici 
viri domi utiuitur. Balandran ou balan- 
(Ifas. Palandrano. 
BALANDREJAR, v. n. Móurerse alijuna 
cosa dc un costat a altre sens pi'rdrer 
lo siti que ocupa. Se usa tatnbi? com re- 
cíproc. Bamholea^. Nutarc, vacil•laré. 
Brimhalcr , niow.•oir en balançant. J)on- 
(tolare. 
BVLANDRET.r. s. m. Lo moviment que 
tè un cos que se balandreja. Baniboleo, BAÍ. 

I imhako, halance. Xutatlo, vacillalio. 
Branlr , halameni'•nt. UírcoUamoiito. 

BALANS. S. 111. BALANDRETJ. 

BALANs. Com. Lo compte de crt'dits y 
deutes (Tuc l'aii los coiiKïrciaiits ;i ccrtas 
dpocas ])(;ra saber lo estail dels seus ne- 
çocis. As'aiizo , balanç e , avancc. llatio- 
iiuin cniuputatio. fíf'índlat du commcrcc 
acúf Pl passif d'une waisoii. líilaiiciu. 

I5ALANSA. s. r. Lo setè signe del Zodíae, 
[iriíiièr dels australs, que correspon .il 
niès de setembre. Lihrn. Lii)ra. líiddn- 
ce , sql•lihiic xi^nc du zodia/jue. Libra. 

BALANSAS. pi. Màquiíia ([ue servex per j.c- 
sar V SC compon del caiiastró ab sòii piu 
del cual pèi^'an dos plats per posar en 
lo un lo pes y en lo altre la cosa que so 
deu pesar. Balanza. Libra, trutina. llu- 
lance , instrument jxmr pcscr. liilaiieia. 

BAi-AXSAS. Los dòs plats sens lo canastró. 
Balanzaa. Libra" lances. Les ilcnx bas- 
sins dr la balance fris separe'/nent. liu- 
scio delia bilancia. 

cÀURER LA BALANSA. fr. lucliíiarse a una 
part inès que ;i altra. Carr la balanza. 
iuclinari, propendcrc bilancem. Pcn- 
cher, s'inclinfr. Inclinarsi. 

-B.\LAR.. V. II. BELAR. 
«ALAR. \. a. aut. BALLAR. 

BALAY. s. ni. ant. balav. 

BALAX. s. m. Espècie de mineral de co- 
lor rotj, obscur, dur, pesad , üustròs 
V un poc transparent v trencadis. Ba- 
laj. Silcs scliorhus luber. Balais. Ba- 
lascio. 

BALB, BA. adj. Lo qui no pod valerse de 
las mans per liaberlii perdud la sciisüji- 
litat Y moviment à causa de un gran 
l'ict. Arrfcido. Manibus proe Irigore 
torpens. Eiis;ourdi, perillis par lefroid. 
Intirizzito ; nou poter l'ar pepe. 

BALBÜCIÈNT, TA. adj. Lo qui no pod 
pronunciar ab claredat. Balbuciciitc. 
ISalbus, balbutlcns. Bc^ae , qui linlhitlie. 
Balbettautc, linguettante, balbetticante. 

BALCÓ. s. m. Obertura que se ía en las 
paréds exteriors de las casas v comensa 
al nivell del sostre de cada pis, en la 
cual si posa una barana de ferro 6 tusta 
que acostuma cxir en l'ora per sortirbi 
à mirar sens perill de càurer. Balcan. 
Blcenianum. Balcon, petite saillie atta- 
che'e à un bdtiment , et enloure'e d'une 
grille ou trave'e d 'appui. Balcone. 

BALCONADA, s. í. Tòt lo jog de balcons 
que tè un edifici. Balconaje. Moüiiano- 

TOM. I. LAL 241 

rum ordo, series. Sc'rie , rang,file de 
balcons qui coinpóscnl la facade d 'un 
e'difice. Balconata. 
T;\LÍ), DA. adj. ant. alegre. 
BALDA. s. f. l'èssa de lerro en llgura de 
barra que servex per assegurar las por- 
tas desprès de taneadas. Àldaba. Serà , 
pessnlus, rcpagulum. f^errou. Chiavi- 
stello. 
BALDAJ), DA. p. p. de haldar y baldar- 
se. Baldailo. 
BALÜAMÈNT. inti•i j. ijue servex per ma- 
nil'cstar lo desilj i[nc tenim de <|ue suc- 
cecsca alguna cosa. Ojald. Ulinam. Pbil " 
u Dieu! Dieu ^ruille que! INlagari, vo- 
lesse Iddio. 
BALDAR. V. a. Impedir ú privar alguna 
malaltia ó accident lo us dels membres 
<> (b algun de ells. Baldar. Membra Ise- 
dcre, contrahere. Rendre perclus. Rat- 
trapjiarc. 
baluarse. V. r. Quedar impedid dels mem- 
bres ó diï algun de ells. Baldarse. Alcm- 
hris capi. S'cstropier , se priver de 
i'usane d'un ou de plusieurs membres. 
llattrapparsi. 
BALDEU, s. m. aut. alegria. 
BALDER, RA. adj. Lo que es ample y 
sobrad A proporció de lo que deu en- 
clóuier. JJolgado. Laxus, amplus. Am- 
ple , larí^e , spacieux. Largo, amplo. 
VENIR balder. í'r. Venir una cosa mòlt am- 
]ila ;í altra que deuria venirli ajustada. 
Aadar. Nimis laxuin esse. Ètre irop 
large , en parlant d'un hàbit, etc. E^- 
serè largo. 
BALDERA, s. f. ant. alegria. 
BALDILLÓ. s. m. territ. baldó, en la se- 
gona accepció. 
BALDÓ. s. m. Balda petita. Aldahilla. ' 
l'arvus pcssulus. Petit verrou. Cblavi- 
stellino. 
EAiDú. ïròssct de fusta clavad en las por - 
tas y finèstras que tanca lèndlo rodar. 
Taravilla. Retinaculum ligneum mobi- 
lo. Sorte de petit tourniquet en bois 
pour fermer une fendre , etc. , birloir, 
Spranghetta. 
BALDÓ. Pèssa de ferro que se posa per 
tancar las portas fèiidla córrer horisou- 
talmènt, é iiitroduind la punta en un 
foradet fèt à propòsit. Passador , pes- 
lülo , colanilla. Pessulus. Sorte de tar- 
gette ou de verrou. Sorta di chiavi- 
stello. 
BALDÓ. Afront , injuria y paraula afrciitò- 

31 242 ' BAt,' 

fia. BaUlo'i. Impropeiiumi convicium. 
Opprobrc , a(fi onl. Ohbiobrio, 
■ BALDONAD,DA. p. p. de baidonih. 
Baldonado. 

BALDüNAK- V. a. Afrontar , injniiar d 
aitj de paraula à la cara. Baldonur. 
Iniproperare , contumeliis aíficere. In- 
jurier , mepriser enface. Obbrobriarr, 
inniurlare. 

B\LüONET. s. m. dlm. de baldó. ^L•l•i- 
billa. Parvus pcssiiliis, parvuin repa- 
gulum. Pelit verroti. SpraDgbettlua. 

BALDRES. s. lu. luda. 

BALDUFA, s. í. l'èssa de fusta de figura 
casi cònica al) una putita de ferro cla- 
vada al exlrèin , cjue ísrvex per ju- 
garbi los iiovs, los cuals la fan ballar 
lligaiidbi una corda al vol y tiiaiidla 
desprès à terra. Peoii , Irompo. Tro- 
chus, turbo. Toiipie, sahot, jouel d't-n- 
fant. Trottola. 

JUGAR À BALDUFA, fr. Divertirse fèndla ba- 
llar. Trompar , tronipear. Turl>ine lii- 
dere. Jouer à la loupie. Giuocare alia 
trottola. 

B:\LEJ AD, DA. p. p. do ealejar. .íba- 
leado. 

BVLEJAR. V. a. Netejar lo blat, ordi y 
altres grans desprès de vciitads y sepa- 
rad lo gra de la palla : se fa regular- 
inènt ab una escombra de alguna planta 
mòlt aspra. .4halear. Evallire. f^íinner, 
nelloyer le j^vain ni-ec un \'an. Veiito- 
lare, sventare le blade. 

BALEiNA. s. f. Espècie de pèx lo mès 
gros cpie se concs, que arriba à tenir 
fins a vint y cinc y trenta canas de 
llarg, lè lo cos rod'i, de color fosc, ab 
dòs aletas prop del cap y altra igual en 
la part posterior del cos; desj>edex d 
gran distancia tota 1' aigua que traga, 
per dòs forads que tè sobre lo cap, v 
aquest y la boca sòn mòlt grossos. Tè 
tot lo cos iinpregnad de una substància 
coneguda ab In nom de oli de balena; 
viu en la mar; paro surt à la platja, 
abò'it la femella pares los seus fills, als 
cuals alimenta ab los pits com los cua- 
drupedos. Ballena. BalaRna. Baleine , 
ce'tacc'e d'une grandeur extraordinake. 
Balena. 

BVLIGABALAGV. s. m. fam. Home de 
pDca formalitat , de poc fonament, sens 
substancií. Badidaque. luauis, fulilis 
liomo. Be'gaidt. Bïlordo. 

BALMA. s. f. COVA. BAL 

BALÓ. s. m. d:in. aní. Fardullef. 2?a/<7í7. 
Sarcinula, fasciculus. Petit bidlot. Bal- 
letta. 

BALÒNA. s. f. VALÒN.. 

BALONS, s. m. pi. anl. Espècie de calso- 
tets. Bragai. Bracce, femoraüa. írai'ej; 
0/1 du, sortir d'une ajjhire les hraies 
neltes. Brache. 

BAL.S. s. m. Lloc elevad per lo cual no 
pod passarse sens pèrlU de ciurer de 
alt a ba\. Derrtimbadero , despefiadr- 
ro. Praeceps , prxruptus locus. Preii- 
picp. Precipizio. 

BÀLSAM, s. m. Substància mòlt semblant 
à la resina, de olor suau y fragant, 
principalment cuand se crema, que ra- 
ja naturalment y per inci.sio dels troncs 
y ramas de algunas p'ant.is, y conté un 
;ici(!o particular com lo del Perú y al- 
tres. Bdlmmo. Balsamum. Btiume. Bal- 
samo. 

BÀLSAM. Fumi. .Medicament compost de 
substancias regularment arom.iticas que < 
se gastan per curar fi^ridas, llagas y al- 
tres mals. Bdl.uinio. Unguentum medi- 
catum. Baume. Balsamo. 

SER uv BÀisAM. fr. fam. que s' emplea 
per manifestar que algun menjar ó li- 
cor es mòlt delicad v suau. Ser un bdl- 
sanio. Suavissimum esse, gratum odo- 
rem erliittcre. Èire exquise une viande, 
étre un nectar le l'm on les li(jueHrs. 
Essere un balsamo. 

BALSAMARi v. a. ant. embalsamar. 

BALSA.MKRA. s. f. Vas petit y tapad 
»(utí se fa de diferents materias v figu- 
ras y servcx pera posarlii J>íllsara. Bal- 
samerita. Vasculum ad opobalsamuni 
servandum. Petit vasc u mettre du 
baunie. Vaso dove si tleoe il balsamo. 

BALSÀMIC, CA. adj. que se aplica à lo 
que tè cualitats de bàlsam. Balsàmico. 
Balsamicus. Balsainique , qui tient du 
baunii'. Balsauiico. 

BALSAMILLA. s. f. Planta anyal que 
crèx fins .í dòs (> tres peus, tè las bran- 
cas com sarments , las fullas partidas à 
llencas, las flors pètitas, y lo fruit ova- 
lad , molsud y de un color que tira a 
taronja. Bal.tamina. Momordica balsa- 
mita. Balsaminp. Balsamina. 

BAiSAMiLLA DE PRAT. Planta que crèx fins à 
uns dòs peus, tè las fullas llargas y es- 
tretas, t estan rctalladas a llencas mòlt 
pètitas; las Hors que naxen al extrem, 
de las brancas sòa j>títita3 y blaucas ó T?AL 

hcrmcllas, y fórmau j)òmets mòlt espes- 
sos y del tòt plaus. Milrnraiiiu, iiiilhn- 
j.iw Aoliilcai iiiUlcrolium. MilL•feuillc , 
filanlv. Millelo^lií'. 

I'l VLSAMllVA. S. 1. JiVI.SAMIlLA. 

ÜALSA.MirA MIINÒR. s. 1. Planta <[y.K 
tè las l'iillas liargas y las flors en lònna 
<Je parasol pi'^titas y ü,rogas. y/f^rralc. 
Acliilea agHratuiii. Eiipatoire de Nies- 
ne , l'iante. Eiha ççiulia. 

BALUART. s. m. Obra Jc fortificació en 
lòrma de trlàiigul que se col-loca on la 
part exterior de las imirallas pera de- 
i'ensarlas". Baluarle , liailion. A^j;er, 
propuí;iiaeuliiin. Boale\•ari. Bastione , 
lialuarilo. 

BALUART. niet. Anipiro, del'eiisa, cnin ba- 
LL'ART de la religió. UaluarlP. l'ropu^- 
iiaculuin. Ce (/iti defi:nd , qni prolc'^''. 
Propiiniiacolo, riparo. 

BALUSiïlAüA. s. f. Orde ó seric de l)a- 
liistres posads proporcioiiadaniènt. Ba- 
lunstrada. Columiiellaruin scptuni. fíu- 
liistradc. Halaustrata. 

BALUSÏUE. s. ni. Espècie de columna 
petita feta de diferents manèrns, la 
cual servex per formar las haranas dels 
balcons, (ïscalas y altres pueslos. Balaus- 
trc. Columnella ad septa exstriienda. 
Baluslve , petit pilier Jaçonnc', balu.strc 
d'uiíf rainpe d'esctdier. Ualaustro. 

B.^LL. s. tn. L' ordenad número de pas- 
sos V fi^uras f(ue deuen fèrse ballaml , 
V que per sa varietat li dònan los dife- 
rents noms de contradansa, vals, etc. 
Baite. Numerosa saltatio. Danse , bal. 
Danza. 

BALL. La reunió de varias persònas que se 
juntan pera ballar. Baile. Saltatio, tri- 
pudium , cliorea. Assemble'e poiir dan- 
ser , bal. Ballo. 

EAiL DE BASTONS. Ball rústíc CU lo cual los 
balladors portan en las mans uns bas- 
tons com baqustas de tabal , v los fan 
penar uns ab altres al so de la música. 
Baloteado. Tripudium crepitantibus 
bacillis. Danse dans laqiieds les dan- 
setirs onl des baguettes </u'ils frappent 
les unes contre les mitres. Ballo in cui 
i danzatori lianno de' piceoli basto- 
ni co' qnali Ijittono I' uno contro 1' al- 
tro, seguendo la batluta dcUa mu- 
sica. 

SAU DE BASTÒxs. mct. vutg. Disputa rui- 
dòsa que para en bastonadas. Palotea- 
do. R.ix.a iteratis ictibus. Dispule oii BAL 24^ 

/ 'nn en iirni atix coiips. Disputa ciie 
fiuisce col bastonarsi. 

FiCAK Ev i.o BAr.L. IV. mct. Enclóurcf à al- 
f;ií en un ncj^oci al) persuasió ó engany. 
Melrr en la danza. Negotio aliquem 
iiiq)licare. Entrer , se nietíre dans la 
nnsse. IMettere nella danza. 

BALLVÜAS. s. f. pi. BALL, en la segona 
accepeií). 

BALL\DÒll, BA. s. m. y f. Lo qui balla 
ó es aílcionad à ballar. Ballador. Saltu- 
tor. Dansear. Danzatore , ballatore. 

BALLAIl. V. n. Fèr certs moviments ab 
lo cos, V partieularmènt al) los peus, 
al) determinad orde v compàs. Badar. 
Saltaré, tripudiare. Dansrr. Ballaré. 

lALLAi;. .Miiurcrsc alguna cosa aecelerada- 
mí'iit donand voltas sens apartarse del 
tnatèx puesto com la baldufa. Badar. " 
Circumagi , circumvolvi. Tourner rapi- 
denienl sans changer de place. Giraré, 
ballaré. 

BALLAR. Venir ó estar una cosa mès ampla 
de lo ((uc deuria, com las sabatas als 
peus. Nadar. Nimis laxum esse. ECre- 
iine rhose irop large. Ésser largo e 
grantle per ogni verso. 

BALLAR. Eiitrevenir ó tenir part en algun 
negoci. Jugar , danzar. Intervenire 
immiseeri. Intervenir , se miler dans 
unr aff'uire. Uanzare, entraré in danza. 

BALL\ROLA. s. f. Insecte de cuatre alas, 
llarguenid, un poc aplaiiad , de color 
pardo obscur, ab dòs antenas llargas 
en lo cap ;i manera de pols de porc, y 
dòs banvetas à la cua; se cria en los 
paratges bumids de las casas y aliònt 
troba pa, farina ó altres comestibles: 
es mòlt lleuger, futg de la llum y fa 
pudor. Cucaracha. Blatta orientalis. 
Clnporte , insecte. Porcellino terrestre. 

BALLUIUGA. s. f. gala. 

EALLARUiiAs. s. f. pi. Diversió que fa la 
gent ordinària ó los q\ie volen imitaria. 
Baüe de bnton gordo , de candil ó de 
cascabel gordo. Tripudium plebeinni , 
rnsticum, triviale. Bastringue. Tripu- 
dio. 

BALLE. s. m. aut. batlle. 

BALLESTA, s. f. Espècie de arma que 
servex pera disparar flètsas, balas de 
Iang V altras cosas. Consistex en un 
basto de cuatre ó cinc pams de llarg, 
lo cual en un dels extrems tè un arc de. 
cèr ab una corda lligada à cada cap, 
que estirandla fins que arribc à U nea 244 .BA?I 

([ue hi ha ú raiíj bastó y dispai'aiul'a 
<l«sprò'!, (lespeclcs ab gvaii forsa la flet- 
xa , bala ò lo cjue sia. Ballesta, üallista. 
.-írlialèifi , anne de trait. Balesíra. 

BALLESTA. Aiitif^a màquiiia de guerra que 
servia ])er tirar pèdras y saetas grassas. 
Ballesta, üallista. Arbalke. Balestra. 

BVLLESTEJAR. v. a. ant. Tirar ab la 
ballesta. Ballestear. Callista jaculari. 
Tirer de. üarbalíte. Balestrare. 

BALLESTER, s. m. Lo qui tira ab ba- 
llesta. Ballestero. Ballistarius. yJrbali:'- 
trifií:. Balestrajo. 

BALLESTER. Lo qui l'a ballestas. Ballestero. 
Ballistarius íaber. Crliii doni Ic mt'tier 
est de faire des arbaüles. J5alestrii;r(\ 

BALLESTÈRA. s. f. Planta perenne que 
crèx fins ú l'altura de cinc ó sis pams; 
tè las fullas Ibrtas , peludas y de un co- 
lor verd blanquinós, las floj's bermo- 
llas V col-locadas à la extremitat dels 
brots. .4guai.'ienlos. Phlomis, herba ven- 
ti. Phlomis. Violetta. 

B.\LLL\. s. f. ant. batllía. 

BA.MRA. s. f. \iniPA. 

BVMBALEJAR. V. n. ant. Estar incert, 
titubejar. Balancear. Haerere, cuncta- 
ri. Douter , elre irre'solu , perplexe. Es- 
sere fra due acque. 

RAM1!\RRI.\. s. 1'. xiniPA. 

BAMCÈRO. s. m. xiripèro. 

BAMBOLEJAR. v. n. No estar segur, 
móurerse de un costat ;i altre. Bainbo- 
lear , bambolearse , cabecear. Vacilla- 
re. Brimbaler. Doudolare. 

BAMBOLINA, s. i'. Tros de diap que en 
los teatros se posa de bastidor à basti- 
dor, pintad de modo que linurc la part 
superior de lo que vol imitar tota la 
<iecoracii5. Bambalina. Lintea; lascix 
íastigio theatri pendente.^. Pièce de toi- 
le peint'' c/iii foniie la partie snpe'rieure 
il'unc de'coration de the'a'lre. Zendado 
di teatro. 

BA:\IBÒLLA. s. 1'. ant. bombolla. 

BAMBOLLAR. v. n. ant. bl'tllofarse. 

BAMDU s. m. Espècie de jonc ple tic nu- 
sos, ó canya de índia» ([ue s'emploa en 
bastons y altres usos. Barftbií , bambiic. 
fran. Bainbou. Caiina indiana. 

BAN. S. m, E.ÀNDOL, CRIDA. 
BA>. MULTA. 

BANASTA. s. f. ant. Espècie de cistell 
e;ran t'èt de vímets ó de llengaetas de 
fusta primas y entretetidas, que tè co- 
muumèut \ii)8 figura Uargarvula , y ser- BAN 
vex per portar truita y aitras cosa?. 
Banasia. Copbinus. Grandpanier, gran- 
de corbeille. Corija , cc>io. 

BANC. s. m. Assento que regularment es 
ií'it de fusta v eu lo cual poden sentar- 
se en un matÒK temps varias persònas: 
uns tenen espatUèr y alíres no. Banco. 
Sedile, scamnum. Banc, long sie'ge ok 
pcuvent 'S'asseoir pliisieurs personnes. 
Banco , scauno. 

BANC. Lo lloc abònt ab autoritat pilblica. 
se podeu depositar diners, perclbind de 
ells los corresponents interessos. Banco. 
Argentaria, niunmularii mensa. Ban- 
qne , caisse pnblique à laquelle chacitn 
peiit s'inte'resser. Banca. 

Bvxc. En los molins de oü os lo lloc ahònt 
se posan las olivas ja moUas, que regu- 
larment es de pedra , y tè una canaleta 
al rodedòr per la cual pa.ssa lo ücòr 
que la forsa de la prèmpsa fa sortir de 
la oliva. Alqueïujiie. Locus ubi oliva pre- 
initur. Pierre sur laquelle on place 
pour les pressei\ les cabàs d'olives e'cra- 
se'es. Banco. 

BANC DE ARE.N'A. Muut do aroua que se for- 
ma dins del mar y dels rius y que co- 
muumènt no tè sòbi-e prou aigua per 
navegarhi seus perill. Banco de arena, 
bajio. Syrtis, arenoc agger, dorsum. 
Ensablenient , banc de sable. Banco sec- 
co. 

BANC DE FERRER. Lo qui tèueii los fcrrèrs 
per col-locar la enclusa petita. Macho, 
banco. Scamnum ferrarium. Banc de- 
forgeron sur lequel est une petite en- 
cl•i